close

Enter

Log in using OpenID

4. hafta

embedDownload
DİFÜZYON
Pancar hücrelerindeki şekerin alınması işlemi
Difüzyon; pancar hücrelerinin hücre duvarları ısıl işlem
uygulanarak hücre içindeki şekerin hücre dışına
çıkmasına izin verecek hale getirilir (şeker
fabrikasyonunda denatüre etme olarak adlandırılır)
Difüzyonda ters akım prensibi ilk defa 1864-1865 de
Robert tarafından uygulanmıştır.
Ters akımda şeker içeriği en yüksek kıyım,
şeker konsantrasyonu en yüksek şerbetle
karşılaştığından sürekli ve etkin bir kütle aktarımı söz
konusudur.
Difüzyon işleminde önceleri ard arda dizilmiş
kazanlardan oluşan kesikli batarya sistemi
kullanılmış; teknolojinin gelişmesiyle
sürekli difüzyon aparatları geliştirilmiş
Difüzyonda elde edilen şekerli çözeltiye ham
şerbet, şekeri alınmış kıyımlara ise küspe adı
verilir.
Pancarın içerdiği şekerin olabildiğince fazla
miktarının, en az su kullanarak ve ham
şerbetin en az şeker dışı madde içerecek
şekilde elde edilmesi gerekir.
Difüzyona alınan kıyımlarda hücre duvarlarının
mümkün olduğunca parçalanmamış olması gerekir.
Ancak çok iyi kıyılmış kıyımlarda bile hücre duvarlarının
bir kısmı hasar görür.
Hücre duvarlarının mekanik olarak parçalanması,
ham şerbete geçen şeker dışı madde oranının
artması sonucunu doğurur.
Mekanik olarak parçalanmamış hücre duvarları ısı ile
denatüre edildiğinde hücre içindeki şeker Fick kanununa
uygun olarak hücre dışına ozmoz ile geçer.
Şeker dışı maddelerin difüzlenme hızları şekere
göre az olduğundan şeker, şeker dışı maddelerden
daha hızlı difüzlenir. Böylece hücre duvarı bir arıtım
kademesi gibi davranır.
dS
dC
----- = D A -----dt
dr
Difüzyon,
Fick kanunu ile tanımlanır
A : difüzyonun gerçekleştiği yüzey alanı
D : difüzyon katsayısı
C : difüzlenen madde konsantrasyonu
r : difüzlenmede geçilen yol
S : difüzlenen madde miktarı
t : zaman
D (difüzyon katsayısı) sıcaklıkla doğru orantılı,
difüzlemenin olduğu sıvı fazın viskozitesi ile ters
orantılıdır.
DİFÜZYONU
ETKİLEYEN
ÖNEMLİ FAKTÖRLER
Difüzyonu etkileyen önemli faktörler
•
•
•
•
•
•
Sıcaklık
Ham şerbet miktarı
Difüzyon süresi
Kıyım kalitesi
Difüzyon besleme suyunun özellikleri
Mikroorganizmalar
a) SICAKLIK
Difüzyonda sıcaklığın derecesi/uygulama süresi neyi etkiler?
Pancar hücre dokusunun denatüre olma derecesi
ve pancar hücre duvarının değişmesi
Difüzyon hızı
Mikroorganizmaların yaşam etkinliği
Pancar kıyımları ısıtılarak pancar hücre dokusu, şekerin
hücre dışına çıkışına izin verecek şekilde denatüre edilir
en uygun denatürasyon sıcaklığı
* normal pancar kıyımlarında 70-72°C
* donmuş çözünmüş pancarlarda 66-68°C ye kadar
düşürülmesi gerekebilir.
T> 75-85°C
pektin çözünmeye başlar/hidratasyon olur
kıyım hücre dokusundaki kılcal kanallar
birbirine yapışır
şerbetin difüzlenmesi zorlaşır
difüzyon kayıpları artar
küspenin preslenebilirliği olumsuz etkilenir
kıyımların difüzyon cihazı içindeki hareketleri
zorlaşır
ham şerbet çıkış süzgeçleri tıkanabilir
sıcaklığın artması
kıyımların ısıtılarak hücre dokusunun denatüre
edilmesi yanında difüzyon hızını artırır
Örn; diğer ekstraksiyon parametreleri sabit tutularak
sıcaklık
69°C ⇒ 73°C ye çıkarılırsa
%0.25⇒%0.20’ ye düşer
difüzyon kayıpları p.g.
Isı uygulaması mikroorganizmaların büyük
bölümünün canlılığını kaybetmesini ve
mikrobiyal faaliyeti önleyen sterilizasyon
maddelerinin (formalin) daha az kullanılmasını
sağlar
b.) HAM ŞERBET MİKTARI
Belirlenen şeker ekstraksiyon
verimini elde edebilmek için
gerekli çekiş ve buna bağlı
olarak difüzyon besleme suyu
miktarı neye bağlıdır?
tesisin özelliğine
kıyım kalitesine
sıcaklığa
difüzyon süresine
pancarın şeker varlığına
p.g. % şeker kaybı
Çekiş: İşletmeye alınan ham şerbetin, işlenen pancar
miktarına göre ağırlık veya hacim olarak % si
0.4
0.3
0.2
0.1
110
115
120
p.g. % çekiş
Difüzyon kaybı ile
ham şerbet çekişi
arasındaki ilişki
c.) DİFÜZYON SÜRESİ
Kıyımlarla ekstraksiyon sıvısının temas halinde
bulundukları süre
Difüzyon ya da ekstraksiyon süresi uzadıkça daha çok
şekerin şerbete geçmesi sağlanabilir.
!!! süre arttığında kıyımdaki şeker konsantrasyonu azalacağından
şekerin difüzlenme hızı
şeker dışı maddelerin ham şerbete geçme oranı
∴70-75 dakikalık ekstraksiyon süresi optimum
0.4
0.3
0.2
p.g. % şeker kaybı
0.1
60
65
70
75
80
85
difüzyon süresi
Difüzyon süresi ile difüzyon
kayıpları arasındaki ilişki
d.) KIYIM KALİTESİ
Kıyımlar inceldikçe ekstraksiyonun gerçekleştiği
yüzey alanı büyür ve difüzyon sırasında şekerin
geçmesi gereken yol kısalır. Kıyım içinden şerbetin
geçebilmesi, yani kıyımların geçirgenliği kıyımların
inceliğine, uzun veya kısa olmasına bağlıdır.
Uzun kıyımlar daha gevşek bir kitle oluştururken,
1 cm' den kısa kıyımlar (kırıntılar) daha sıkı bir
kitle oluşturarak kıyımlar arasından şerbet
geçişini engeller.
Kıyım kalitesi Silin sayısı veya İsveç sayısı ile ifade
edilir.
Silin sayısı : 100 gram kıyım içindeki boyu 1 cm'
den büyük kıyımların metre olarak uzunluğudur.
İyi bir kıyımda 12-18 m olmalıdır
İsveç sayısı : 100 gram kıyım içinde boyu 5 cm'
den büyük olan kıyımların, boyu 1 cm' den küçük
olanlara ağırlıkça oranı.
İyi bir kıyımda 16’nın üzerinde olmalıdır
Geçirgenlik (kg şerbet / 30 dk)
210
190
170
İsveç sayısının 20' ye
kadar değişiminde
geçirgenlik artmakta,
bu noktadan sonra fazla
etkilenmemektedir.
150
130
110
90
4
8
12
16
20
24
28
32
İsveç sayısı
İsveç sayısı ile kıyımların şerbet geçirgenliği arasındaki ilişki
kıyım dolgusu (dolgu) (kg/hl):
Difüzyon aparatları içerisinde 1 hl' lik hacimdeki
kıyımların kg olarak ağırlığı
Sürekli difüzyon cihazlarında,
yeterli miktarda ham şerbet çekişine izin
verecek, difüzyon tahrik sistemine aşırı
zorlama getirmeyecek düzeyde bir kıyım
dolgusu seçilmelidir
Pancarın/kıyımın kalitesi ve difüzör tipine bağlı olarak
50 kg/hl ile 72 kg/hl arasında değişmektedir
E. DİFÜZYON BESLEME SUYU
Difüzyon besleme suyu miktarı ;
sıkılmış küspe miktarı ve ham şerbet çekişine bağlıdır
Difüzyon besleme= Ham şerbet + Sıkılmış küspe – Pancar miktarı
suyu miktarı
çekişi
miktarı
(100)
Ekstraksiyon için kullanılacak su
* temiz olmalı
* şerbet arıtım kademelerinden geçebilecek mad. içermemeli
Besleme suyu içindeki tuz varlığı minimum olmalıdır.
Neden???
Çünkü, tuzlar melasa giden şeker miktarını artırıcı
etki yapmaktadır. Tuzların bir bölümü ham şerbette
kalır, bir bölümü de tuz konsantrasyonu düşük olan
küspenin içerisine geçerek sistemi terkeder.
Ancak difüzyon besleme suyunda
100 Alman sertliğine eşdeğer CaSO4 bulunmasının
küspenin sıkılabilme özelliğini artırır,
melasa giden şeker miktarını düşürür
(reaksiyon mekanizması tam olarak açıklanmamıştır)
∴Difüzyon besleme sularına önce Ca(OH)2 katılıp daha
sonra H2SO4 ilave edilerek CaSO4 oluşması sağlanır.
(Fakat bu yöntem tüm şeker fabrikalarında uygulanmamaktadır)
Çok miktarda tuz içeren difüzyon besleme sularının
kullanıldığı durumlarda sulu şerbet ve koyu şerbet renkleri
de önemli ölçüde artmaktadır
Difüzyon besleme suyu pH 5.8-6.0 olmalı
pH ayarlamak için
kükürt ocağından elde edilen SO2 ya da H2SO4 kullanılır
Difüzyon besleme suyu olarak
enerji ekonomisi sağlanması açısından
kondensat suları veya kondansatör soğutma suyu
kullanılır. Bazen taze su da takviye edilebilir.
F. MİKROORGANİZMALAR
Difüzyondaki şekerli kıyımlar ve ham şerbet sakarozla
beslenen birçok m.o. çoğalması için uygun bir ortamdır.
Mikroorganizmalar kontrol altında tutulmadıklarında
önemli şeker kayıplarına yol açabilir
m.o. faaliyetlerini sıcaklık, ortam pH' sı ve zaman etkiler
1) m.o. kaynağı; kıyımlarla gelen kirlilik
Pancarların kıyılmadan önce çok iyi temizlenmesi
m.o. faaliyetlerini önemli ölçüde önleyebilir.
Kıyımların hızla ısıtıldığı haşlamalı ekstraksiyonda
mezofil ve önemli ölçüde termofil m.o. ölmektedir
2) m.o. kaynağı; difüzyon besleme suyu
Özellikle kondansatör soğutma sularının bakteriyolojik
yükü çok yüksek
Eğer difüzyon besleme suyuna SO2 veriliyorsa, bunun
önemli ölçüde sterilizasyon etkisi var (sterilizasyon için
ayrıca dezenfektan kullanılması gerekmez).
SO2' in verilmediği sistemlerde dezenfektan kullanmak
gerekebilir
3) m.o. kaynağı; difüzyona alınan küspe prese suları
Ancak prese sularının prese suyu ısıtıcılarında 80ºC' ye
ısıtılması ile önemli bir sterilizasyon etkisi sağlanmış
olmaktadır
Günümüzde difüzyon işlemi sırasında mikroorganizma
faaliyetlerinin kontrolünde yaygın olarak 2 yöntem
kullanılmaktadır;
1) Dezenfektan olarak formalin (formaldehit) kullanılmakta
Formalin şok halinde ve saatte elde edilen ham şerbetin
yaklaşık %1 i kadar kullanılmalıdır. Örn; 120 m3/saat ham
şerbet çekilen difüzyon tesisine 120 kg formalin şok olarak (bir
seferde) hızla verilmelidir. Formalin verilmesi için en uygun yer
sürekli difüzyon cihazlarının tam ortasıdır. Ancak enfeksiyon
kaynağı difüzyona giren sular ise formalini su girişinden vermek
uygundur.
2) Mikroorganizma faaliyetlerinin kontrolünde yeni kabul gören
diğer yöntem ise kontrollü enfeksiyon sistemidir.
Bu yöntemde, dezenfektan kullanılmamakta; buna karşın
difüzyon sistemine giren m.o. sayısı difüzyon parametreleri ile
kontrol altında tutulmakta ve öngörülen çok az miktarda şeker
kaybına göz yumulmaktadır.
Difüzyon Sistemleri
Eskiden kesikli batarya tipi difüzyon sistemleri kullanılmış
Günümüzde sürekli difüzyon sistemleri kullanılıyor
Bugün dünyada kabul gören difüzyon sistemleri;
* Kule tipindeki BMA ve Buckau-Wolf difüzyon sist.
* Yatık tipteki D.d.s. ve R.T. difüzyon sistemleri
Bunlardan başka az da olsa Opperman & Deichmann,
De Smet, Olier difüzörleri de kullanılmaktadır
BMA Kule Difüzörü
İki ana üniteden oluşur:
1. Haşlama teknesi
2. Difüzyon kulesi
Haşlama Teknesi :
Difüzyon kulesine girmeden önce pancar kıyımları
difüzyon işlemi için haşlama teknesinde hazırlanır.
Haşlama teknesinin
separatörlü, BW, BMA karşı akımlı tipleri vardır.
BMA karşı akımlı haşlama teknesi en yaygın kullanılan
BMA Karşı Akım Haşlama Teknesi :
Kapalı, yatay silindirik bir tekne
Tekne içindeki kıyımların hareketini sağlayan bir mil üzerinde
helezonik dizilimli kanatlara sahip bir karıştırıcı bulunur
Tekne uzunluğunun 2/3 ünde: difüzyon kulesinden gelen
ham şerbetle kıyımlar arasındaki ısı değişimi
Tekne uzunluğunun 1/3 ünde: kıyımların ısıtılmış sirkülasyon
şerbeti ile plazmolize (hücre duvarının geçirgen hale gelmesi)
uğratılması işlevi yerine getirilir
Karşı akım sisteminde haşlamadan çekilen ham şerbetin sıcaklığı
taze kıyım sıcaklığının 10-15 oC üzerinde olmaktadır
En yüksek ısı ekonomisi en düşük sıcaklıkta ham şerbet
elde edilmesi ile sağlanır
Sisteme Giren Isı - Sistemden Çıkan Isı = 0
QG - QÇ = 0 (Birikim yok)
MG CPG (TH - TG) = MÇ CPÇ (TH - TÇ)
MG
CPG
TG
MÇ
CPÇ
TÇ
TH
:
:
:
:
:
:
:
olmalı
Sisteme giren kıyımların miktarı
Sisteme giren kıyımların özgül ısısı
Sisteme giren kıyımların sıcaklığı
Sistemden çıkan ham şerbetin miktarı
Sistemden çıkan ham şerbetin özgül ısısı
Sistemden çıkan ham şerbetin sıcaklığı
Haşlama mayşe bölgesi sıcaklığı
Taze su
Sulu küspe
Prese suyu
Ku le
ortası
kıy ım
Ha m şerbet
Ekstraksiyon kulesi
1.
2.
3.
4.
5.
Karşı akım haşla ma teknesi
Taban süzgeçleri
Yan süzgeçler
Kıyım pompası
5.
6.
7.
8.
Ku m ayırıcı
9. Köpük söndürücü
Ku le mili ve kanatlar 10. Sirkülasyon pompası
Sabit kanatlar
11. Sirkülasyon şerbeti ısıtıcısı
Ku le mili tahrik düzen i
BMA Ekstraksiyon tesisi
Sirkülasyon
şerbeti ısıtıcısı
% 80 pg
kıyım
Ham şerbet
% 120 pg
Köpuk
söndürücü
Kum tutucu
Haşlama
teknesi
Ekstraksiyon kulesine
% 380 pg
Ekstraksiyon kulesinden
% 400 pg
Köpük söndürücülü karşı akım haşlama ünitesi
Kıyımların BMA karşı akımlı haşlama teknesinde
kalış süreleri 12 -15 dakika
Pancar işleme kapasitesine göre haşlama teknelerinin
çapları değişmekte, uzunlukları 7 m (sabit)
Haşlamada kıyımların haşlanması için gerekli ısı nerden
sağlanır?
* Difüzyon kulesinden 70°C sıcaklıkta ve p.g. % 400
oranında çekilen şerbet
* Haşlamadan 70°C de çıkıp 80°C ye ısıtıldıktan sonra
tekrar haşlamaya dönen p.g. %80 miktarındaki
haşlama sirkülasyon şerbeti
Pancarın kalitesine bağlı olarak haşlama sıcaklığı 68-72 °C
Difüzyon Kulesi:
Hücre zarları ısı ile denatüre edilen pancar kıyımları
p.g.% 250-300 şerbetle karıştırılarak difüzyon kulesine
pompalanır.
Şekerin ters akım prensibine göre su ile
ekstraksiyonu esas olarak kulede gerçekleşir
Kıyımlar kuleye alt süzgeçlerin hemen üzerinden girer.
Kıyımlar kule içerisinde dikey yönde, yukarı doğru
kıyım pompasının ve kule ortasındaki mil üzerinde
bulunan taşıyıcı kanatların yardımı ile hareket ederler.
Tahrik mili ve kanatlar
Hareketli kanatlar
Sabit kanatlar
BMA Ekstraksiyon tesisi
Teknolojik açıdan istenen; ham şerbetteki şeker
miktarı en fazla, küspe ile şeker kaybı en az. Bu
durum, kıyımların ve şerbetin kulede kalma süresi
arttırılarak sağlanabilir.
!!!!! Buna karşılık şerbetin yüksek arılıkta olması için
şerbetle kıyımın temas süresinin azaltılması gerekir
Birbirine ters bu iki gerekliliğin yerine getirilmesi için
difüzörde dolgunun yüksek tutulması gerekir.
Çeşitli difüzörlerin normal pancarlarla çalışma dolgusu;
Difüzör Tipi
D.d.s.
R.T.
BMA
Dolgu (kg/hl)
65-74
50
65-72
Kıyımlar BMA kule difüzörü içinde ~ 65 dakika kalırlar
Pancara göre % 120 ham şerbet çekişi ve 70 kg/hl
çalışıldığı düşünülürse difüzördeki kıyımların hızının
70
----------- x 1.2 = 2.8 katı şerbet hızı elde edilir
(100-70)
diğer bir deyişle kıyımlar difüzörden 65 dak. küspe
olarak çıkarken;
difüzyon besleme suyu
65
------ = 23.3 dakikada ham şerbet olarak çıkar
2.8
Difüzörlerin tasarımında, işletme kapasiteleri için ölçülendirilmesinde teknolojik olarak kabul edilen dolgu derecesi, difüzyon
süresi ve ham şerbet çekişi temel alınır.
Difüzör Tipi
D.d.s.
R.T.
BMA
Difüzyon Süresi
(dak)
130
100
65-72
Şerbet Geçiş Süresi
(dak)
50
23-29
Gerekli Difüzör hacmi
M
100
V = ------- x Z x ----1440
D
formülü ile hesaplanır
V: Difüzör hacmi (m3)
Z: Difüzyon süresi (dak.)
M: Pancar işleme kapasitesi (ton/gün) D: Dolgu (kg/hl)
Kule difüzörlerinde ortadaki milin çevresinde
sıralanan kanatlar milin dönüşü ile döner ve difüzör
içindeki kıyım kütlesi sürekli olarak hareket eder.
Kanatların şekilleri ve konumları ters akım
şerbetinin, düzenli olarak difüzyon hacminin
tamamında basınç düşüşüne uğramadan, yüksek
dolguya rağmen akışını sağlar.
İyi bir difüzyon işleminde difüzöre giren kıyımların
tabakalar halinde yukarıya çıkması sağlanmalıdır.
Aksi halde ekstraksiyonu tamamlanmış küspe ile
ekstraksiyonu tamamlanmamış kıyımlar bir arada
küspe olarak difüzyondan çıkacaktır. Paralel kıyım
katmanlarının elde edilmesi için difüzörün öngörülen
dolguda çalıştırılması şarttır.
Difüzyon kulesinde dolgu yanlardaki
gözetleme camlarından izlenebilir.
Kıyımlar tek tek ve birbirinden uzak
mesafede yüzüyorsa yeterli dolgudan söz
edilemez.
Normal bir dolguda kıyımlar yan yana ve
karıştırıcı kol geçtiğinde yükselip alçalan
bir dalga hareketi gibi gözlenirler.
Gözetleme camı arkasındaki kıyımlar
birbirlerini eziyor ve topaklaşıyor izlenimi
veriyorsa aşırı dolgu söz konusudur.
Difüzyon kulesindeki dolgu şerbet seviyesinin
yüksekliği değiştirilerek kontrol altında tutulur
Kule dolgusu difüzör milini çeviren elektrik motor
veya motorlarının çektiği gücün izlenmesiyle kesin
olarak kontrol edilebilir. Normal şartlarda
dolguda azalma ⇒ motorun çektiği akım azalır
dolguda artış ⇒ motorun çektiği akım da artış
Kulede normal şerbet yüksekliği,
küspe çıkış helezonlarının 500 mm altındadır
Dolgunun ayarlanmasında bu seviye
300 mm artırılabilir veya düşürülebilir
Eski tip difüzyon kulelerinde dolgu ayarlamasında,
difüzyon gövdesi üzerindeki yönlendirici kanatların
açılarının değiştirilmesi işlemi de uygulanmaktaydı
Günümüzde ise difüzör tahriklerinde doğru akım
motorlarının kullanılması nedeniyle bu kanatlar
yatayla 30°açı yapacak şekilde sabitleştirilmiştir
Doğru akım motorlarında motoru öngörülen güç
tüketimine karşılık gelen devir sayısında çalıştırmak
istenilen dolguyu sağlayabilmek için yeterli
olmaktadır
D.d.S. Difüzörü
Bir Belçika firması olan AS De danske Suckerfabrikker
(D.d.S.) tarafından geliştirilmiştir.
Kıyımlar difüzöre alt uçtan girer ve cihaz boyunca
ilerleyip üst uçtan küspe olarak çıkarlar. Kıyımlar tekne
içinde kısmen birbirine girmiş bulunan iki helezonun
dönmesiyle hem bir dönme hareketi yaparlar, hem de
yukarı doğru hareket ederler.
Helezonlar aynı eksende kollar üzerine kaynatılmış helis
saclardan oluşur. Helisler arasındaki boşluk kıyımlarla
tamamen doludur. Ancak şerbet seviyesi daha
aşağıdadır. Bu şekilde kıyım sütununun gevşemesi ve
dolayısıyla bir kanal oluşumu önlenmektedir.
Helis: bir silindirin ana doğrularını sabit bir açı altında kesen eğri.
Dds difüzörü
Dds difüzöründe helezonlar
Tekne 8°lik bir eğimle yerleştirildiğinden sabit
bir şerbet seviyesi tutturulabilir.
Şerbet seviyesi; kıyım özelliğine, pancar
kalitesine ve işleme kapasitesine bağlı olarak
değiştirilebilir.
Helislerin dönme hızı da yine bu koşullara göre
ayarlanabilir.
Helezonlar alt ve üst uçtan elektrik motorlarıyla
tahrik edilirler.
Doğru akım motorlarıyla helezon devirleri
0.3-1.3 devir/dak arasında değiştirilebilir.
Kıyımlar doğrudan helezon üzerine dökülürken,
şekeri alınmış kıyımlar (küspe) cihazın üst
ucunda bulunan kepçeli bir dolap yardımıyla
dışarı atılır
Dolap
kepçeleri delikli olup, çıkmadan önce küspe
üzerindeki suların cihazın içine akmasını sağlar. Ham
şerbet, cihazın alt tarafına yerleştirilen bir süzgeçten
dışarı alınır.
Difüzyon besleme suyu kepçeli dolabın hemen
altından verilir.
Prese suyu ise biraz daha alt kısımdan verilir.
Difüzyon besleme suyu miktarı difüzyona alınan kıyım
miktarına göre ayarlanır.
D.d.S. difüzyon sisteminde kıyımlar doğrudan difüzöre
alındığından, cihaza giren kıyımlar önce ham şerbetle
ısıtılır, bu şekilde ham şerbet de sistemi soğuyarak terk
eder.
Difüzör 12 adet buhar ceketi ile ısıtılır.
Difüzöre giren kıyımlar, teknenin alt ucundan 2 m
uzaklıkta, yaklaşık 14 dakika içinde difüzyon sıcaklığına
ulaşırlar. İyi çalışma şartlarında 20-25°C lik ham şerbet
sıcaklığına inmek mümkün olabilir.
Bu nedenle D.d.S. difüzörleri toprak kaynaklı
bakterilerin optimum gelişme sıcaklığının altındaki
sıcaklıklarda ham şerbet verebilmektedirler.
Difüzör üzerinde bulunan kapaklardan difüzörün her
yerine ulaşmak mümkündür. D.d.S. difüzörleri kaba ve
taraklı kıyımlarla daha iyi çalışır. Kıyım şerbet
karışımları arasına karışabilen hava kabarcıkları
köpüğe yol açabilir. Köpük söndürücü maddeler
kullanılarak şerbet seviyesinin yükselişi önlenebilir
D.d.S. tekneleri 22.5 m uzunlukta, 4-6 m genişliktedir.
Kıyımların difüzörde kalış süresi 125-140 dak.
(bunun tamamı difüzyon süresi değildir. Çünkü şerbet
seviyesi kıyım seviyesinin aşağısında ve kıyımların
ısıtılıp soğutulması aynı teknede gerçekleşiyor)
Kıyımların ısı etkisinde kaldıkları süre 115-130 dak.
Kıyım dolgusu 65-74 kg/hl
p.g. % 109-116 çekişle
p.g. % 0.14-0.16 difüzyon kaybı ile çalışır
Küspe;
Difüzyondan çıkan şekeri alınmış kıyımlar
Difüzyonu terk eden küspeye sulu küspe denir
(difüzyon tipine göre bu küspenin kuru maddesi % 7-11)
Sulu küspe, küspe preslerinde sıkılarak kuru madde
içeriği artırılır ve elde edilen prese suyu difüzyon
sistemine geri alınır.
Prese suyunun geri alınması su tüketimini azaltırken
enerji ekonomisi de sağlar. (∴ sulu küspe maksimum
kuru madde içerecek şekilde sıkılmalı)
Difüzyon besleme suyuna H2SO4 ve CaSO4 katılması
sıkılmış küspenin kuru madde içeriğini artırır. Küspelerin
sıkılmasında yatay veya dikey presler kullanılmaktadır.
Modern preslerde sıkılmış küspede kuru madde içeriği
% 40 lara erişebilmektedir.
Küspe:
Besinsel lif olarak kullanılır
Kepekten farklı olarak mineral
maddelerin bağlanıp vücuttan atılmasına
sebep olmaz
Beyaz renkli lif içeriği yüksek ekmek
eldesinde kullanılabilir. Renk giderme
için küspe alkolden geçirilir
Difizyon Kulesi Akış
ış Diyagramıı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
588 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content