close

Enter

Log in using OpenID

3 fen 1.donem 1.yazili.indd

embedDownload
2014 - 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
FEN BİLİMLERİ DERSİ 3. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
Adı S o ya d ı:
Sınıf: 3 /....
N o.:
S onuç:
(15-o
A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Görme duyu organının adı nedir?
2. Koku alma duyu organının adı nedir?
3. Tat alma duyu organının adı nedir?
4. Dokunma duyu organının adı nedir?
5. İşitme duyu organının adı nedir?
B. 3 / C sınıfı öğrencileri duyu organlarının görevlerini anlatmıştır. Verilen
cümleyi söyleyen öğrenci ile eşleştiriniz.
Çevremizdeki ısıyı, etki so­
nucu oluşan acıyı algılarız.
Çevremizden gelen sesleri
algılarız.
Çevremizdeki yiyeceklerin
tatlarını algılarız.
v _____________________ y
Çevremizden gelen
kokuları algılarız.
C. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1.
Duyu organlarımızdan burnun sağlığını koruma yolları nelerdir?
2.
Duyu organlarının yararları nelerdir?
3.
Size göre işitme engellilerin karşılaştığı en önemli sorun nedir?
4. Varlıkların hareket özellikleri nelerdir?
Çevremizde olan
olayları algılarız.
(30 p.)
D. Aşağıdaki soruların yanıtlarını seçenekler içinden bulup işaretleyiniz. ( 8x5=40~pT)
1. Göz, kulak, dil, burun v e ..............
duyu organlarım ızdır.
5.
yardım cıdır.
Yukarıdaki cümleyi hangi kelime doğru
şekilde tamamlar?
(
) A. el
(
) B. ayak
(
) C. deri
2.
•........... , atık m addelerin boşaltım ına
•........... , solunum da da görev yapar.
Yukarıdaki cümleleri sırasıyla hangi
kelimeler tamamlar?
(
) A. Deri, burun
(
) B. Dil, deri
(
) C. Deri, kulak
I. Kulak
II . Burun
I I I . D il
Yukarıdaki duyu organlarından hangile­
rinin iletişimde önemli bir yeri vardır?
(
) A. I ve II
(
) B. II ve III
(
) C. I ve III
6. İleri-geri, yukarı-aşağı g ib i birbirine z ıt
yönlerde yapılan ve sürekli tekrar eden
harekettir.
Yukarıdaki açıklama varlıkların hangi
hareket özelliği ile ilgilidir?
(
) A. Dönen
(
) B. Sallanan
(
) C. Yavaş
3. Varlıkların renk, büyüklük, biçim gibi
özelliklerini, hareketlerini hangi duyu
organımız ile algılarız?
(
) A.
7. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi itme
hareketi yapmıştır?
(
) A. Cüneyt, açık bırakılmış lambayı ka­
pattı.
(
) B.
(
) B. Arda, sınıfı havalandırmak için pen­
cereyi açtı.
(
) C. Cengiz, bilgisayarın prizde takılı
olan fişini çıkardı.
(
) C.
8. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru
değildir?
4. Aşağıdaki ortamların hangisinde görme
olayı diğerlerine göre daha kolay gerçek­
leşir?
(
) A. Loş ışıkta
(
) B. Fazla ışıkta
(
) C. Normal ışıkta
(
) A. Durağa yaklaşan minibüs yavaş
hareket eder.
(
) B. Hareket hâlindeki metro hızlı
(
hareket eder.
) C. Helikopterin pervanesinin hareket
özelliği sallanandır.
2014 - 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
HAYAT BİLGİSİ DERSİ 3. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
Adı S o ya d ı:
Sınıf: 3 /....
N o.:
S onuç:
A. Aşağıdaki cümlelerden "doğaldır" kelimesi ile tamamlananların başına
"D", tamamlanamayanların başına "Y" yazınız.
Oyun sonunda kaybetmek ve k a za n m a k .......
Sorunları her zaman aile bireylerinin çözmesi
Öğrenciler arasındaki benzerlik ve farklılıklar .
Her ailenin bireylerinin hata y a p m a s ı............
Okul ve sınıf kurallarını velilerin belirlemesi ....
B. Sınıfta sıranızın yerini şekil çizerek gösteriniz.
( 15-O
C. Aşağıdaki sorun için üç çözüm yolu öneriniz.
O
p.)
"3/A sınıfında öğrenci sıraları çizilmiş, vidalarında eksiklikler var."
1 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................
3.....................................................................................................................................
D. Millî bayramlarımızın adlarını yazınız. 29 Ekim'de niçin bayram yaparız?
----Açıklayınız._______________________ _____________________________ (20 p.j
1 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................
3...........................................................................................................................................
4.
E. Aşağıdaki soruların yanıtlarını seçenekler içinden bulup işaretleyiniz. ( 8x5=40~pT)
1. Derslerim izde başarılı olm ak iç in ......
5.
Yukarıdaki cümleyi hangi ifade doğru
olarak tamamlar?
(
) A. yeni defter ve kitap kullanmalıyız.
(
) B. okula hazırlıklı gelmeliyiz.
(
) C. arkadaşlarımızla oyun oynamalıyız.
Öğretm en, Çınar'ın defterine yıld ız işa ­
re ti koydu. Arka sırasındaki öğrencilerin
defterine ise im za attı. Çınar arkadaş­
larına dönerek alaycı b ir tavırla gülüm ­
sedi. Arkadaşları bu durum a üzüldü.
Çınar, teneffüste ayran içerken sırasına
döktü. Arkadaşları ona yardım cı olmadı.
Çınar, aşağıdakilerden hangisi ile olan
ilişkilerinde sorun çözme becerisini
kullanmalıdır?
2.
•Arkadaşım ız paylaşım cı olm alıdır.
•Arkadaşım ız yardım sever olm alıdır.
(
) A. Öğretmen
(
) B. Arkadaş
(
) C. Hizmetli
•Arkadaşım ız anlayışsız olm alıdır.
• Arkadaşım ız görgüsüz olm alıdır.
•Arkadaşım ız dürüst olm alıdır.
Yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğru­
dur?
(
) A. 2
6. Bir sınıfın krokisi çizilirken geometrik
şekillerden hangisi en çok kullanılmak­
tadır?
(
) B. 3
(
) A. Kare
(
)C. 4
(
) B. Üçgen
(
) C. Dikdörtgen
3. Filiz, arkadaşlarına kitap okuduktan sonra
"Hoşça kalın." dedi. Arkadaşları da ona
teşekkür etti.
7.
Bu olayda öğrenciler arasındaki etkileşim
hangisi ile gerçekleşmiştir?
(
(
) A. Kutlama
) B. Hatır sorma
(
) C. Vedalaşma
Ufuk, okul koridorunda koşarken ayağı
kaydı ve başını duvara çarptı. Baygın
b ir şekilde yere yığıldı.
Yukarıdaki acil durumda hangi numara
aranmalıdır?
(
) A. 155
(
) B. 110
(
) C. 112
4. Aşağıdaki durumların hangisinde yanlı
davranılabilir?
(
) A. Oyun grupları kura çekilerek oluşturul­
malıdır.
(
) B. Oyun grupları sayışma sonucuna göre
oluşturulmalıdır.
(
) C. Oyun grupları bir öğrenci tarafından
oluşturulmalıdır.
8. Cumhuriyet yönetiminin ardından
aşağıdakilerden hangisiyle ilgili köklü
değişiklikler yapılmamıştır?
(
) A. İletişim araçları
(
) B. Takvim, saat ve ölçüler
(
) C. Kılık kıyafet
2014 - 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
MATEMATİK DERSİ 3. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
Adı S o ya d ı:
Sınıf: 3 /....
N o.:
S onuç:
A. Aşağıdaki basamak tablosunda noktalı yerleri tamamlayınız.
Yüzlükler
Onluklar
Birlikler
yüzlük
onluk
.. birlik
basamağı
basamağı
basamağı
Sayı
Basamak adları
Rakamın basamak değeri
B. Aşağıdaki ritmik saymalarda noktalı yerleri tamamlayınız.
( ıo p.)
1. .1.4. - 21 - 28 - 35 - 42 - ...... - 56
2. 18 - 27 - 36 - ...... - ...... - 63 - 72
3. 24 - 32 - 40 - 48 - ...... - ...... - 72
4. 24 - ...... - ...... - 42 - 48 - 54 - 60
C. Verilen doğal sayıları sembollere uygun olarak sıralayınız.
1. 327 - 415 - 398 - 370 ------►
......... > ......... > ......... > .........
2. 281 - 302 - 219 - 291 ------►
......... < ......... < ......... < .........
D. Aşağıdaki problemleri çözünüz.
( ıo p.)
( 20 p.)
1. "42K" sayısı tek doğal sayıdır. Buna göre "K" yerine yazılabilecek rakamların toplamı
kaçtır?
2. Irmak'ın cüzdanında 3 tane 100 TL, 7 tane 10 TL, 5 tane 1 TL vardır. Irmak'ın toplam
kaç Türk lirası vardır?
E. Aşağıdaki soruların yanıtlarını seçenekler içinden bulup işaretleyiniz. ( 8x5=40~pT)
ooooo
ooooo
oooo
[
]
Yukarıdaki boncukların tamamı kullanıla­
rak hangi doğal sayı abaküste gösterile­
bilir?
(
) A. 365
(
) B. 187
(
5. Çözümlenişi "6 yüzlük+8 onluk+9 birlik"
olan doğal sayının onlar basamağında
bulunan rakamı hangi Romen rakamı ile
gösteririz?
(
) A. XIII
(
) B. VIII
(
)C. VI
)C. 277
6. Vural ve Tekin farklı ritmik saymaları­
na karşın her ikisi de 24 ve 48 sayılarını
söylüyor. Buna göre hangi ritmik sayma­
ları yapmışlardır?
2. 476 doğal sayısı ile ilgili hangi ifade doğ­
rudur?
(
) A. Yüzler basamağında 4 rakamı vardır.
(
) B. Tek doğal sayıdır.
(
) C. Onlar basamağının basamak değeri
(
) A. Yedişer ve sekizer
(
) B. Altışar ve dokuzar
(
) C. Sekizer ve altışar
60'tır.
7. " □ " doğal sayısı 263 ve 290 arasındaki
en büyük çift doğal sayıdır.
" A " doğal sayısı 270 ve 289 arasındaki
en büyük tek doğal sayıdır.
3.
613>
> 511
Yukarıdaki sıralamada noktalı yere hangi
doğal sayı yazılabilir?
(
) A. 503
(
) B. 588
(
)C. 630
Yukarıdaki açıklamaya göre hangisi doğ­
rudur?
(
) A. □
>A
(
) B. □
<A
(
) C. □
=A
1. adım
2. adım
8. Aşağıdaki açıklamalardan hangisinde
yanlışlık vardır?
3. adım
(
) A. İzel'in okul numarasının yazılışı
"478" , okunuşu "dört yüz yetmiş
sekiz"dir.
(
) B. Burak'ın okul numarasının yazılışı
"307" , okunuşu "üç yüz yedi"dir.
(
) C. Tan'ın okul numarasının yazılışı
"592" , okunuşu "beş yüz altmış
iki"dir.
4. adım
Yukarıdaki örüntünün 7. adımı kaç üç­
genden oluşur?
(
) A. 13
(
) B. 14
(
)C. 15
2014 - 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
TÜRKÇE DERSİ 3. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
Adı S o ya d ı:
Sınıf: 3 /....
N o.:
S onuç:
A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Taklit Yap Baba
Ozan sabahları okula, öğleden sonraları etüt evine gidiyordu. Koca günde dört beş
kez görebiliyordu anne babasını. Okulunu seviyordu. Öğleden sonra gittiği etüt evinde
zaman kalırsa bir iki saat uyuyordu.
Her gün akşamı iple çekiyordu. Eve gidecek, anne babasıyla özlem giderecekti. Okul­
da, etütte olanları anne babasına anlatacaktı. Anne babası işleri olduğunu söyleseler de
biricik oğullarını kırmazlardı.
Ozan'ın en sevdiği oyun taklit oyunuydu. Babasına taklit yaptırırdı. Kendini bildi bileli
bu oyunu oynarlardı. Ozan çok hoşlanırdı bu oyundan.
Akşamüzeri yemeklerini birlikte yerlerdi. Annesi ...
Ozan, bir gününü nerelerde geçiriyordu? [ 5 p . ]
Ozan her gün akşamı neden iple çekiyordu? [ 5 p . ]
Hikâyenin devamı ile ilgili tahmininizi yazınız. ( 14 p .)
B. Verilen eklerle türetilebilecek kelimelere üçer örnek veriniz.
(12 p.)
-cı: ......................................................
-sız: ......................................................
-Iı: ......................................................
-Iık: ......................................................
C. Aşağıdaki noktalı yerleri "bu nedenle, bunun sonucunda, çünkü" ifade----lerinden uygun olanı ile tamamlayınız.______________________________ (12 p.j
İlk önce yıl sonu gösterisine hazırlanmak istem edi........................................ okul çalış­
malarının yoğunluğu nedeniyle hiç boş vakti yoktu. Başarısız olacağından korkuyordu.
...................................... tedirgin ve üzgündü. Okul çalışmaları sonlanınca aralıksız çalış­
maya başladı........................................ gösteriye katıldı ve istediği sonucu aldı.
D. Aşağıdaki cümlelerden duygusal ifade içerenlerin başına "D", abartılı ifade ----içerenlerin başına "A" yazınız._______ "_____________________________( 12 p.j
Yarışmalara katılacağını duyunca heyecanlandı.
Dünya kadar çamaşırı bir saatte yıkadı.
İnsanların birden koşmaya başladığını görünce şaşırdı.
Ağabeyim rüzgârdan bile daha hızlı koşmaya başladı.
E. Aşağıdaki soruların yanıtlarını seçenekler içinden bulup işaretleyiniz. ( 8x5=40~pT)
1. Aşağıdaki kelimelerden hangisi "-lık" ekini
aldığında bir eşya adı türetilir?
( ) A. Hafta
5. Kapının z ili çaldığında uyuyordum.
Güneş görünm ese de karanlık yerini
aydınlığa bırakm ıştı.
Yukarıdaki metinde hangi sorunun ce­
vabı vardır?
( ) B. Küçük
( ) C. Gece
2.
Otom obilin deposu ağzına kadar dolu idi.
Yukarıdaki cümlede geçen "dolu" kelime­
si hangisinde farklı bir anlamda kullanıl­
mıştır?
(
) A. Su bidonu dolunca çeşmeyi kapattı.
(
) B. Meyve ağaçları doludan büyük zarar
gördü.
(
) C. İçi ayran dolu bardak ile boş bardağı
karşılaştır.
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "Bir yere
veya birinin evine kısa bir süre kalmak
için gelen kimse." anlamında olan bir ke­
lime bulunmamaktadır?
(
) A. Ne zaman?
(
) B. Niçin?
(
) C. Nasıl?
6. Kulenin çevresi iyiden iyiye dolm uş­
tu. Aşağı yukarı yükselen "Uçtu, uçtu"
seslerine diğer yandan gelen alkış ses­
le ri karışıyordu.
Yukarıdaki bölüm hangi kitaptan alın­
mış olabilir?
(X) A. Bulutlarda Koşan Adam
( ) B. Havada Donan Kedi
(
) C. Küçük Bulutun Serüvenleri
(
) A. Babam misafir geleceğini duyunca
marketten alışveriş yaptı.
(
) B. Üst kattaki komşumuzun oğlu üni­
versite sınavına girdi.
7. Hangi seçenekteki sözcükler sözlük
sırasına göre yazılmıştır?
(
) C. Yurt dışından gelen öğrencileri evleri­
mizde konuk ettik.
(
) A. Orman, Oyun, Otlak
(
) B. Otlak, Orman, Oyun
(
) C. Orman, Otlak, Oyun
4. Öğretmeni, Banu'ya kelimeleri doğru
telaffuz etmesi için aşağıdaki metni ez­
bere söyletmektedir.
Şu köşe yaz köşesi,
Bu köşe kış köşesi,
Ortada su şişesi.
Bu metnin türü nedir?
8. m eyveler/ bahçedeki/ erik ti / ve /
başlıca / elma
Yukarıdaki kelimelerle oluşturulan an­
lamlı ve kurallı cümlede önem belirten
ifade baştan kaçıncı sırada yer alır?
(
) A. Sayışma
) A. 2
(
) B. Tekerleme
) B. 3
(
) C. Fıkra
)C . 4
BURAYA OKULUNUZUN İSMİNİ YAZINIZ.
PRIMARY SCHOOL, 2014 - 2015
3rd GRADES 1st ENGLISH EXAMINATION OF THE 1st TERM
NAME & SURNAME:
CLASS & NUMBER:
A. Match them with their Turkish forms.
1.
Spin the wheel.
A.
Oyunu başlat.
2.
Start the game.
B.
Cevap verebilir miyim?
3.
Are you ready?
C.
Kazandın!
4.
You win!
D.
Çarkı döndür.
5.
Can I answer?
E.
Hazır mısın?
B. Answer the questions. Use "Yes, I can." or "No, I can't.'
1.
Can you play volleyball? ..........
2.
Can your teacher speak English?
3.
Can you swim? ........................
4.
Can you speak French? ............
5.
Can a dog run fast?
................
C. Write the names of the objects or people.
ABCDEFG
HIJKLMNO
PQRSTUVW
XYZ
p
b
t
t
b
b
D. Write the numbers.
e
f
m. Write the names of the family members.
^ 6x3=18 p.^
F. Fill in the blanks.
[ 5x2=10 p.)
1.
A: W h o ............ he?
3.
B: .................. is my un ... .................
2.
A: W h o ............ this?
B: This is my c o u ...................
4.
A: ............is she?
B: She is my a n ............... ... .
A: .......................... he?
B: .................. is my brother.
[ 5x2=10 p.)
G. Match the pictures with the words.
(D İL
fast
-
SS
small
B.
tali
Cl
old
young
iM B
E.
-
short
1.
Superman is a ........................ man.
2.
This box is 130 kg. It's ....................
3.
I can r u n ..........................
4.
I'm tall but my brother i s ................
5.
An elephant is big but a mouse i s ....
-
heavy
slow
[ 5x2=10 p.)
H. Complete the sentences with the words below.
Ç
big
7
r
®
A.
-
strong
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
44
File Size
204 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content