close

Enter

Log in using OpenID

brıef ınformatıon about the theses/projects

embedDownload
BRIEF INFORMATION ABOUT THE THESES/PROJECTS
Student’s Name
Merve Yılmaz
University
İstanbul Bilgi University
Graduate Program
MA in (Clinical) Psychology
Entry Year to the Program
2011
Graduation Year
2014
Master’s Thesis or Project
Master’s Thesis
Title of the Thesis/Project
Growth through Traumatic Loss: The Effect of Grief Related Factors,
Coping and Personality on Posttraumatic Growth
Advisors’ Names
Yrd. Doç. Dr Ayten Zara, Doç. Dr. Levent Küey, Yrd. Doç. Dr. Gizem Arıkan
Total Number of Pages
136
Total Number of References
157
Abstract
The aim of the present study was to investigate the experience of posttraumatic
growth (PTG) in bereaved individuals. The contributory role of socio-demographic
variables, death specific factors, grief related factors, personality traits and
coping styles in the development of PTG were explored. One-hundred and thirty
two bereaved individuals who lost a first degree relative or a romantic partner
between 5 to 17 months ago took part in the study. The results showed that
gender of the bereaved participants and time since loss significantly influenced
the grief related factors as well as the experience of PTG. Perceiving the loss as
more traumatic was found to be significantly related with higher levels of PTG. A
curvilinear relationship between grief intensity and growth was also found.
Contrary to expectations, the findings indicated that there was no relationship
between basic personality traits and PTG. In terms of coping styles, PTG were
positively correlated with engaging in problem-focused, social support seeking,
religious coping and avoidance. Hierarchical multiple regression analyses
indicated that traumatic perception of loss and coping styles (problem-focused,
social support, religious coping) explained 32 % of the variance in PTG. The
implications of the findings on PTG in bereaved individuals were discussed.
Clinical insights regarding to the transformative power of bereavement and
future directions were elaborated in the last section.
Tezin/Projenin Başlığı
Travmatik Kayıplar Sonrası Gelişim: Yas Süreci ile ilgili Faktörlerin, Baş
Etme Stilleri ve Kişilik Özelliklerinin Travma Sonrası Gelişim Üzerindeki
Etkisi
Türkçe Özet
Bu çalışmanın amacı ani kayıplar sonrası oluşabilecek travma sonrası gelişim
(TSG) deneyimini incelemektir. Çalışmada, sosyo-demografik özelliklerin, kayıp
ve yas süreci ile ilgili faktörlerin, baş etme stilleri ve kişilik özelliklerinin, TSG
üzerindeki etkisi ve yordayıcılık gücü araştırılmıştır. Çalışmaya, ani veya
travmatik koşullar sebebiyle birinci dereceden akraba veya romantik partnerini
kaybeden 132 kişi katılmıştır. Katılımcılar, yakınlarını 5 ile 17 ay arasındaki
süreçte kaybetmiştir. Çalışmanın bulguları, katılımcıların cinsiyetinin ve kayıp
üzerinden geçen zamanın TSG ve yas süreci üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu
göstermiştir. Yas süreci ile ilgili faktörler incelendiğinde, yas yoğunluğu ile TSG
arasında anlamlı bir kurvilineer ilişki bulunurken, kayba dair travmatik algı
düzeyleri ile TSG düzeyleri arasında pozitif bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir.
Beklentilerin aksine, kayıp yaşayan kişilerde kişilik özellikleri ile TSG arasında
anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Baş etme stilleri incelendiğinde, problem odaklı
baş etme, sosyal destek alma, dini yönden baş etme ve görmezden gelme baş
etme stillerinin, TSG ile pozitif yönde anlamlı ilişkisi bulunmuştur. Yapılan
hiyerarşik regresyon analizi sonucu, kayba yönelik travmatik algı düzeyinin,
problem odaklı baş etme, dini yönden baş etme ve sosyal destek ile baş etme
yollarının, TSG düzeylerindeki varyansın %32'sini açıkladığı bulunmuştur.
Çalışmanın bulguları, sınırlılıkları ve kayıpların dönüştürücü gücü literatür ışığında
tartışılmıştır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
136 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content