close

Enter

Log in using OpenID

2004-SRAP-200 Kişilik Eğitim Projesi

embedDownload
T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü
Planlama Dairesi BaĢkanlığı
SRAP-YEREL GĠRĠġĠMLER-ĠSTĠHDAM EDĠLEBĠLĠRLĠK EĞĠTĠMLERĠ BĠLEġENĠ
KAPSAMINDA
SRAP KAPSAMINDA DANIġMAN OLARAK ÇALIġACAK TEKNĠK
ELEMANLARIN EĞĠTĠMĠ PROJESĠ ANA METĠN
15.09.2004
SRAP KAPSAMINDA DANIġMAN OLARAK ÇALIġACAK
TEKNĠK ELEMANLARIN EĞĠTĠMĠ PROJESĠ
1. Projenin Adı
SRAP KAPSAMINDA DANIġMAN OLARAK ÇALIġACAK TEKNĠK ELEMANLARIN
EĞĠTĠMĠ PROJESĠ
2. Uygulama Yeri
Proje ..............................uygulanacaktır.
3. Projeyi Hazırlayan Kuruluş ve İletişim Bilgileri
Proje Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü (AGM)
tarafından hazırlanmıĢtır.
ĠletiĢim Bilgileri:
Adres
: Çevre ve Orman Bakanlığı Gazi Tesisleri 11 Nolu Bina Gazi-ANKARA
Telefon
: 0 312 212 56 02 (AGM Planlama Dairesi BaĢkanlığı)
Fax
:0 312 212 55 32
Kontak KiĢi : Ġsmail BELEN (Orman Yüksek Mühendisi- Planlama Dairesi BaĢkanı)
E-mail
: [email protected]
4. Projenin Tanımı/Gerekçesi
 Her türlü baĢarının veya baĢarısızlığın temelinde insan faktörü en önemli rolü
oynamaktadır. SRAP’ la amaçlanan çalıĢmaların baĢarılı olabilmesi, tahsis
edilen kaynakların uygun Ģekilde kullanılması ve yapılan iĢlerin
sürdürülebilirliğinin sağlanması ancak konusuna hakim, yaptığı iĢin önemini
müdrik kiĢilerle mümkün olabilecektir.

SRAP faaliyetlerinde teĢkilat çalıĢanlarımız (Ağaçlandırma ve Erozyon
Kontrolu Genel Müdürlüğü) yer alacaklardır. Ancak projenin temel amacı olan
“iĢsizlikle mücadele” göz önüne alındığında, bu iĢ ve iĢlemlerin halen herhangi
bir yerde görev yapmayan, bir iĢ kurma imkanı bulamamıĢ teknik elamanlarca
yürütülmesi; bu kiĢilerin
projeleri hazırlamaları, hazırladıkları projeleri
“danıĢman” sıfatıyla takip edip sonuçlandırmaları oldukça önemli görülmüĢ, bu
amaçla,
“SRAP-Yerel GiriĢimler- Ġstihdam Edilebilirlik Eğitimleri
BileĢeni” kapsamında mütalaa edilmek üzere “SRAP KAPSAMINDA
DANIġMAN OLARAK ÇALIġACAK TEKNĠK ELEMANLARIN
EĞĠTĠMĠ PROJESĠ” hazırlanmıĢtır.
Sayfa 2

Bu eğitim sayesinde katılımcılar uzmanlarca eğitime tabi tutulacak, neticede
gerek devletimizin, gerekse kendilerinin; büyük masraf, umut ve heveslerle
sahip oldukları “üniversite diplomaları” gerçek manasına kavuĢacak, öncelikle
kendilerine, ardından hazırlayıp yürütecekleri projelerle yüzlerce iĢsiz
vatandaĢımıza “geçici istihdam” imkanı sağlanmıĢ olacaktır.

Ülkemizde 9 adet Orman Fakültesi bulunmakta olup, buralardan her
sene ortalama 600 Orman Mühendisi mezun olmaktadır.

Eksik ve yanlıĢ yapılanma nedeniyle Orman Mühendisleri sadece
kamuda ve nerdeyse tamamen Çevre ve Orman Bakanlığında istihdam
edilmektedir. Son 10 yıldır düzenli personel alımı yapılamadığından
yaklaĢık 3000 adet Orman Mühendisi “iĢsiz ve iĢlevsiz” durumdadır.
Aynı durum, daha da vahim olarak “Ziraat Mühendisleri” için de
geçerlidir.

Ġnsan hayatının en önemli dönemeçlerinden birisi “üniversite bitirmek”
tir. Bir üniversite bitirdiği halde, hala ebeveyninden maddi destek
görmek zorunda kalmak insan hayatını maddi ve manevi olarak zora
sokmaktadır.

Genelde kırsal kesimden gelen Orman Mühendislerinin ebeveynleri de
iĢsiz oldukları için bu problemin Ģiddeti daha da artmaktadır.

Oysa ülkemiz Ģartlarında Orman Mühendislerinin yapacakları bir çok
iĢ bulunmaktadır.
4.2. SRAP ve ĠĢsizlik
o SRAP Projesinin temel amacı “fakirlikle mücadele”dir. Fakirlikle mücadelede
en etkin yol “yetiĢmiĢ, kendine güvenen, teĢebbüs kabiliyetine sahip
insan”dır.
o Bu proje ile “Yerel GiriĢim Projeleri”nin yapımı ve uygulaması konularında
eğitilecek Teknik Elamanlar;
i. Öncelikle kendileri “iĢsiz olmaktan “ kurtulacak,
ii. Aldıkları eğitimle hazırlayacakları projeler ile özellikle kırsal kesimdeki
iĢsizliğin ve fakirliğin giderilmesine katkıda bulunacak,
iii. Ağaçlandırma, erozyon kontrolu, mera ıslahı vs. konularında yapılacak
faaliyetler ile dünyamızın geleceğini ciddi Ģekilde tehdit eden çevresel
problemlerle mücadelede etkili olacaklardır.
Sayfa 3
5. Projenin Amaçları
Projenin amaçları Ģu Ģekilde sıralanabilir:
a. ĠĢsiz Teknik Elemanları “Kabul edilebilir ve uygulanabilir proje fikrinin
oluşturulması, uygun yer seçimi ve tekniğine uygun projelerin hazırlanması,
uygulanması ve değerlendirilmesi ile mali kaynakların doğru tespit ve tahsis
edilmesi” konularında eğitmek ve iĢ edinmelerine yardımcı olmak,
b. Eğitime tabi tutulan bu mühendisleri ; Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP)- Yerel
Girişimler- Toplum Yararına İşler İçin Geçici İstihdam Olanakları Alt BileĢeninde;
proje danıĢmanı olarak çalıĢtırmak veya mümkün olduğu takdirde Ağaçlandırma ve
Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü SRAP Proje Koordinatörlüğü biriminde ve
Valiliklerde “Yerel GiriĢimler” e ait tüm iĢ ve iĢlemleri yürütmek üzere “sözleĢmeli
olarak” istihdam etmek,
c. SRAP’ ın “Yerel GiriĢimler BileĢeni” nin çok daha etkin ve verimli Ģekilde
uygulanmasını sağlamak,
d. Bu sayede fakirliğin en Ģiddetli Ģekilde hissedildiği kırsal kesimde geçici istihdam
imkanları sağlamak, projeler kapsamında çalıĢtırılacak halkın eğitilmesine ve topluma
entegre edilmesine katkıda bulunmak,
e. Yapılan ağaçlandırma, erozyon kontrolu, mera ıslahı vs. çalıĢmaları ile bir yandan
kırsal kesimin gelirlerini artırıp sürdürülebilirliğini sağlarken öbür taraftan “çevresel
katkılar sağlamak”, geleceğimizi tehdit eden “iklim değiĢikliği ve çölleĢme” nin
etkilerini azaltmak.
6. Fayda Sahipleri
Bu eğitim projesine;
o 4 Yıllık eğitim veren Orman Fakültelerinin Genel Orman Mühendisliği bölümlerinden
mezun olmuĢ, (Yüksek Lisans veya Doktora yapmıĢ olmak tercih sebebidir)
o Halen bir kamu kurumunda görev yapmayan,
o SRAP Yerel GiriĢimler BileĢeni kapsamında çalıĢmaya istekli Orman Mühendisleri,
o Bunların yeterli gelmemesi durumunda Ziraat Mühendisleri ve Orman Endüstri
Mühendisleri davet edilecektir.
7. Projenin Süresi ve Uygulama Aşamaları
Projenin toplam süresi 10 hafta olup, 4 Ekim-10 Aralık 2004 tarihleri arasında
uygulamaya konulacaktır. Bunun ilk 7 haftası proje hazırlık çalıĢmalarına, 2 hafta
uygulama ve diğer 1 haftası ise projenin değerlendirilmesine ayrılacaktır.
7.1 Proje Hazırlık ÇalıĢmaları (4 Ekim-21 Kasım 2004)





Proje uygulama biriminin oluĢturulması,
Eğiticilerin belirlenmesi,
Eğitime katılacak olan katılımcıların belirlenmesi,
Eğitim materyallerinin hazırlanması ve çoğaltılması
Eğitim yeri ve ulaĢımın satın alınması
Sayfa 4
7.2 Eğitim Programı (21 Kasım-3 Aralık 2004)
I.Grup Eğitim Programı
21.Kasım - Eğitim yerine varıĢ,
22.Kasım – SRAP ve Yerel BileĢenler hakkında bilgi verilmesi,
23.Kasım- Ağaçlandırma, Erozyon kontrolu, mera ıslahı gibi proje konuları hakkında
bilgi verilmesi,
24.Kasım- Arazi çalıĢmalarının yerinde görülmesi,
25.Kasım- Örnek projelerin yapılması,
26.Kasım- Örnek projelerin yapılması,
27.Kasım- Değerlendirme ve I. Grup eğitim programının kapanıĢı.
II.Grup Eğitim Programı
27.Kasım – Eğitim yerine varıĢ,
28.Kasım– SRAP ve Yerel BileĢenler hakkında bilgi verilmesi,
29.Kasım- Ağaçlandırma, Erozyon kontrolu, mera ıslahı gibi proje konuları hakkında
bilgi verilmesi,
30.Kasım- Arazi çalıĢmalarının yerinde görülmesi,
1.Aralık- Örnek projelerin yapılması,
2.Aralık- Örnek projelerin yapılması,
3.Aralık- Değerlendirme ve II. Grup eğitim programının kapanıĢı.
Yapılan ÇalıĢmaların Değerlendirilmesi ve KapanıĢ Raporunun Hazırlanması
(3-10 Aralık.2004)
8. Pazar İmkanları
 Kırsalda yaĢayan yoksul halkın SRAP kapsamındaki ağaçlandırma, erozyon
kontrolu, mera ısalhı vb. projelere olan talepleri,
 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü
SRAP Proje
Koordinatörlüğü ve BaĢbakanlık SRAP Proje Koordinasyon Biriminde ve
Valiliklerde “Yerel GiriĢimler” e ait tüm iĢ ve iĢlemleri yürütmek üzere
oluĢabilecek geçici istihdam talepleri.
9.Projenin Gelir-Gider Analizi
9.1.Projenin Giderleri:
Proje giderleri tabloda gösterilmiĢtir:
Sıra
No
5
Faaliyet Adı
Eğitim
Malzemeleri
Birinci Grup İçin
Otel Masrafı
İkinci Grup İçin
Otel Masrafı
Eğiticiler İçin Otel
Masrafı
Birer Günlük Arazi
Uygulaması
Birim Fiyatı
(TL)
TL
25.000.000
TL
45.000.000
TL
45.000.000
TL
45.000.000
TL
1.500.000.000
6
Sertifika
TL 2.000.000 210 Adet
1
2
3
4
Toplam
Adedi
Toplam TL
TL
250 Adet
6.250.000.000
TL
600 Kişi/Gece 27.000.000.000
TL
600 Kişi/Gece 27.000.000.000
TL
130 Kişi/Gece 5.850.000.000
TL
2 Gün
3.000.000.000
$ Kuru
TL
1.530.000
TL
1.530.000
TL
1.530.000
TL
1.530.000
TL
1.530.000
TL
TL 420.000.000 1.530.000
TL
69.520.000.000
Toplam $
$4.085
$17.647
$17.647
$3.824
$1.961
$275
$45.438
Sayfa 5
Projeyi Hazırlayıcı KuruluĢun Katkısı;
a) Proje metninin hazırlanması,
b) Eğitim materyallerinin hazırlanması,
c) Eğitime çağırıcakların belirlenmesi, davetiye gönderilmesi (telefon, posta vs.
masrafları)
d) Genel Müdürlük personelinden olan eğiticilerin belirlenmesi ve bunların yol
masraflarının karĢılanması,
e) Genel koordinasyonun sağlanması,
Katılımcıların Katkısı
a) Eğitim mahalline varıĢ ve dönüĢ katılımcılar tarafından sağlanacaktır.
b) Katılımcılara herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
9.2.Projenin Gelirleri :
a) “Kabul edilebilir ve uygulanabilir proje fikrinin oluşturulması, uygun yer
seçimi ve tekniğine uygun projelerin hazırlanması, uygulanması ve
değerlendirilmesi ile mali kaynakların doğru tespit ve tahsis edilmesi”
konularında eğitilmiĢ 200 adet Teknik Elaman,
b) EğitilmiĢ teknik elamanlar tarafından hazırlanmıĢ, Sosyal Riski Azaltma
Projesine uygun, daha etkin ve verimli projeler
c) EğitilmiĢ teknik elamanların hazırlayacakları projelerde istihdam edilecek ve
eğitilecek fakirler,
d) Yapılan ağaçlandırma, erozyon kontrolu, mera ıslahı vs. çalıĢmaları ile bir
yandan kırsal kesimin gelirlerini artırıp sürdürülebilirliğini sağlanmıĢken öbür
taraftan “çevresel katkılar sağlanmıĢ”, geleceğimizi tehdit eden “iklim
değiĢikliği ve çölleĢme” nin etkilerini azaltılmıĢ olacaktır.
10. Ekleri
Ek-1: Proje Maliyet Analizi ve AkıĢ Çizelgesi ( 6 Sayfa)
Ek-2: Katılımcı Listesi
Sayfa 6
EĞĠTĠME KATILMAK ÜZERE DAVET EDĠLECEK KĠġĠLER
Sıra No
İl
Müdürlüğü
Önerilen
İsimler
Adı Soyadı
Ünvanı
Telefon
Adresi
0 536 471 07
75
Aydın Köyü Kozan ADANA
1
ADANA
Murat BORAN
Orman Mühendisi
2
ADIYAMAN
Ömer GEZĠCĠ
Orman Mühendisi
3
ADIYAMAN
Ali yılmaz
ULUTAġ
Orman Mühendisi
4
5
AFYON
AĞRI
Metin ÇAKMAK
Orman Mühendisi
0472 551 21
13
6
AĞRI
Özgür DEMĠR
Ziraat Mühendisi
0472 215 61
19
7
AKSARAY
Ferudun
TANDOĞAN
Orman Mühendisi
8
AKSARAY
Ali Ġzzet BAġER
Orman Mühendisi
9
10
AMASYA
ANKARA
Selçuk ERDOĞAN Orman Mühendisi
0312 357 02
98
11
ANKARA
Ziraat Mühendisi
0505 356 54
81
12
ANKARA
Edip Serkan
ÖNCÜL
Turgut ÖNAL
Orman Mühendisi
0532 544 53
43
13
ANKARA
Kıvanç BALOĞLU
Orman Mühendisi
0533 624 14
33
BağlarbaĢı Mah. 4.Cad.
8/4 Keçiören/ ANKARA
Emlak Bankaı Blokları A
21/25 Elvankent /ANKARA
KarĢıyaka Sk. 43/21
Dikmen / ANKARA
Fatih Mah. Hanımeli Sk.
No:34/2 TRABZON
14
ANKARA
Vahdet AFġĠN
Orman Mühendisi
15
ANKARA
16
ANKARA
Emre
KÜÇÜKAYDIN
Gözde GÜNERĠ
Orman Mühendisi
0 312 278 28
25
Güvercinlik Jandarma Loj.
Kaya Aprt. No:2 ANKARA
17
18
19
20
21
22
23
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
24
ANKARA
Ersin YENĠLMEZ
Ġbrahim KALEM
Muharrem USLU
Ömer SAĞLAM
Suat ġAHĠN
S.Fatih YAMAN
Tuba
KALINKÜTÜK
Hidayet SARI
Orman Mühendisi
0 424 233 78
81
Üniversite Mah. Namık
Çifçi Cad. No:140 Elazığ
25
26
27
ANKARA
ANKARA
ANKARA
Taner OKSAY
Hakan AYDIN
Ahmet DUMAN
Orman Mühendisi
0 555 430 97
76
28
ANKARA
Hasan AKTAġ
Çat Köyü Sincik Adıyaman
Transit Cad. Kömür
Deposu TaĢlıçay / AĞRI
Cumhuriyet Mah. AkkuĢ
Evleri B-Blok No:17/ AĞRI
Tacin Mah. Bölge Trafik
Loj. B Blok No:1
AKSARAY
Hacıhasan Mah. 1.Sk.
Seher Apt. 2/7 AKSARAY
29
ANKARA
Elif GÜNDOĞDU
Orman Mühendisi
0242 228 11
27
Öğretmenevleri
M.17.Cad.40/20ANTALYA
30
ANKARA
31
32
33
ANKARA
ANKARA
ANKARA
34
35
ANKARA
ANKARA
36
37
ANKARA
ANKARA
38
ANKARA
Murat
DEĞĠRMENCĠ
Fatih AYDEMĠR
Harun DOĞAN
A. Yılmaz
ULUTAġ
Melek ERDOĞAN
Kemal Vahdet
DEĞĠRMENCĠ
Yusuf ULU
Hasan
AġÇILIOĞLU
Hasan ODABAġI
Ziraat Mühendisi
427 85 55
Nene Hatun Cad. ġairler
Sok. 6/2 GOP/ANKARA
39
ANKARA
Ezel Evrim KARA
Ziraat Mühendisi
40
ANKARA
Birol ġATIR
Orman Mühendisi
41
ANKARA
Orman End.Müh.
42
ANKARA
Güven
TANRIKULU
Atilla YILMAZ
261 08 93
BaĢkan Beyle görüĢülmüĢ
43
ANKARA
44
ANKARA
45
46
Ziraat Yük.Müh.
ANKARA
ANTALYA
Mefar Erhan
ÇUBUKÇU
Gülfem Sultan
GÜNEN
Emre TOPBAġ
Ġbrahim KOLAY
Orm.End.Müh.
Orman Mühendisi
47
ANTALYA
Salih KAYA
Orman End.Müh.
48
ANTALYA
Ali DĠNÇ
Orman Mühendisi
0242 779 51
24
49
ANTALYA
Ramazan
BAġARAN
Orman Mühendisi
0242 248 27
47
50
ARDAHAN
Ethem KARA
Orman Mühendisi
0533 234 68
67
51
ARDAHAN
Ġlhan TÜRK
Orman Mühendisi
0535 605 21
44
52
ARDAHAN
Azmi ġENEL
Orman Mühendisi
53
ARTVİN
Zeynep GAZĠHAN
54
ARTVİN
Miraç YILDIZ
55
ARTVİN
Faruk AYDIN
0 532 545 75
09
Orman Mühendisi
319 45 92
5323507530
Yıldız Mah. 237. Sok.
No:15/4 Antalya
Kızıldağ Köyü Çorak Mah.
No:28 Manavgat
/ANTALYA
Elmalı Mah.H.SubaĢı Cad.
Kasapoğlu ĠĢhanı 23/7
ANTALYA
Ġl Çevre ve
Orm.Müd.Kongre Cad.
No:104 ARDAHAN
Ġl Çevre ve
Orm.Müd.Kongre Cad.
No:104 ARDAHAN
BağdeĢen Köyü
ARDAHAN
ÇarĢı Mah. Halkevi Cad.
No:10 ARTVĠN
ÇarĢı Mah. Çoruh Sitesi A
Blok No:20 ARTVĠN
Çamlık Mah. Çamlık Cad.
No: 62 Artvin
Sayfa 8
56
ARTVİN
AYDIN
Rüveyda
KORKMAZ
Fırat ARIKAN
57
ÇarĢı Mah. ÇavuĢ Sk. No:
24 ARTVĠN
Hamidabad Mah.Atatürk
Cad. No:70 Çine/AYDIN
Orman ĠĢletme ġefliği
Karpuzlu/AYDIN
Orman Mühendisi
58
AYDIN
Alirıza NAM
Orman Mühendisi
59
60
BALIKESİR
BARTIN
Asuman ġAHĠN
Orman.Yük.Müh.
0378 227 31
08
Orduyeri Mah. 2 no'lu
Kaynarca Sk. No:14/1
BARTIN
61
62
BARTIN
BARTIN
Murat DEMĠRÇALI Orman.Yük.Müh.
0378 227 62
42
63
BARTIN
Özgür YAMAN
Orman Mühendisi
0533 735 84
77
64
BARTIN
Tuba UZUNER
Orman Mühendisi
0532 240 44
29
65
BARTIN
Yasemin GÜVEN
Orman Mühendisi
0542 601 50
83
66
BARTIN
Mehmet ÇETĠN
Orman Mühendisi
0535 927 91
98
Kırtepe Mah. Lütfiye Cad.
Kat:6 No:2 BARTIN
Bartın Orman
ĠĢlt.Misafirhanesi/BARTIN
Ordu yeri Mah. 5 No'lu
Cami Sk. No:BARTIN
Ordu yeri Mah. 5 No'lu
Cami Sk. No:BARTIN
BARTIN
67
BATMAN
Sebahattin TURAL Orman Mühendisi
0488 212 56
30
68
BATMAN
Mazhar AKSOY
Ziraat Mühendisi
0536 319 15
38
69
BAYBURT
Funda ÖĞÜT
Orman Mühendisi
211 64 72
70
BAYBURT
Murat AKTAġ
Orman End.Müh.
311 40 85
71
BAYBURT
Fatih ġAHĠN
Orman Mühendisi
211 74 47
Meteoroloji Ġstasyon
Müdürlüğü BAYBURT
72
BİLECİK
Elif YAġAR
Orman Mühendisi
73
BİLECİK
Güray GÜN
Orman Mühendisi
74
BİNGÖL
Ġbrahim BÖRÜ
Orman Mühendisi
0426 214 05
41
75
BİNGÖL
Remzi ARTAR
Orman Mühendisi
0426 213 70
24
Köy Hizmetleri Loj.
BĠNGÖL
Sar.Mah. Men.Kop.B-Blok
No:4 BĠNGÖL
76
77
BİTLİS
BOLU
Zeynep BÜYÜKER Orman Mühendisi
0533 217 54
06
Yıldırım Beyazıt Mah. Bolu
Cad. No:237 Mudurnu /
BOLU
78
BOLU
Kemal
KAHRAMAN
Orman Mühendisi
0374 262 85
67
Çamyayla Köyü/ BOLU
79
80
BURDUR
BURSA
Özkan GÜNEġ
0rman Mühendisi
0224 369 12
80
81
BURSA
Mehtap TUNÇ
Orman Mühendisi
0224 271 52
37
Güllük Mah. Girne Cad.
No:166 BURSA
Çınar Mah. Boncuk Sk.
No:58/1 Koğukçınar/
Osmangazi - BURSA
Fatih Mah. 3317 Sk. No:2
BATMAN
Yayalar Köyü Kozluk/
BATMAN
Tuzcuzade Mah.Lojmanlar
Sk. BAYBURT
Ahmet Yesevi Mah. Acısu
Sk. No:76 Aydıntepe/
BAYBURT
Sayfa 9
82
BURSA
Ali KARAMANLI
Orman Mühendisi
83
ÇANAKKLAE Sabri SATIġ
Orman Mühendisi
84
ÇANAKKLAE M.Gürkan
BALAMUR
Orman Mühendisi
85
ÇANKIRI
Tamer YĠĞĠT
Orman Mühendisi
86
ÇORUM
Ġ.Hüsamettin
ÖZTÜRK
Orman Mühendisi
0535 499 80
32
Gülabibey Mah. Ata Cad.
Semka Apt. No:1/19
ÇORUM
87
DENİZLİ
Davut DEMĠRTEN
Orman Mühendisi
0258 622 54
31
88
DENİZLİ
Sinan SÖZBĠLEN
Orman Mühendisi
0258 265 99
33
Konak Kasabası
Tavas/DENĠZLĠ
Günbatı Mah. Lozan Cad.
Çağlayan Sit.A Blok No:58
DENĠZLĠ
89
DİYARBAKIR
Orman Mühendisi
0412 224 87
21
90
DÜZCE
Mustafa
KIZILOĞLU
Levent KARTAL
Orman Mühendisi
0532 705 92
01
91
DÜZCE
Mustafa
ALTINIġIK
Orman Mühendisi
0533 224 86
35
Orm.ĠĢt. Loj. DÜZCE
92
93
94
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZİNCAN
Neriman POLAT
Orman Müh.
0 446 212 49
98
Ergenekon Mahallesi
Gülistan Apt. A Blok No :3
Erzincan
95
ERZİNCAN
Ġbrahim BĠLGĠLĠ
Orman Mühendisi
96
ERZURUM
Nabi YUMLU
Orman Mühendisi
0442 315 98
64
97
ERZURUM
Burak POLAT
Orman Mühendisi
0442 235 52
49
ĠsmetpaĢa Cad. Torunlar
Apt. A Blok No: 17
ERZURUM
98
ERZURUM
Önder EVLER
Orman Mühendisi
0442 315 43
35
99
ESKİŞEHİR
Nazan GÜLTEKĠN
323 11 06
100
ESKİŞEHİR
239 47 03
101
GAZİANTEP
A.Osman
ġEMĠSDOĞAN
Ebru Nuriye SIBIÇ
Orman Mühendisi
0342 360 79
75
4.Bina CBI Kat:2 No:3
YeniĢehir
Eskibağlar Mah. Kemer
Sk. No:33/4
Yıldız Tepe Mah. Rodosla
Sk. No:19/7 ESKĠġEHĠR
Güneykent Mah. YeniĢehir
St. A-22 Blok D:12
ġahinbey/ GAZĠANTEP
104
GAZİANTEP
Osman ÖZDEMĠR
Orman Mühendisi
0535 876 96
98
Güvenevler Mah. 28 No'lu
Sk. No:8 ġehitkamil/
GAZĠANTEP
105
GİRESUN
BüĢra PEKDEMĠR
Orman Mühendisi
0532 507 29
04
Fenk Mah. Fikobirlik Cad.
Ürer Apt. Kat:4 No:8
Terme/SAMSUN
106
GİRESUN
Cihat ANILAR
0 224 246 81
48
Ġhsaniye Mah. ġirinkent
Sitesi Sedef Apr. No:14
Nilüfer/BURSA
Uzanalan Köyü Ayvacık/
ÇANAKKALE
Esenler Mah. Demokrasi
Cad. Murat Apt. 50/10
ÇANAKKALE
Orman ĠĢlt. Müd.Loj
DĠYARBAKIR
Orm.ĠĢt. Loj. DÜZCE
Mengüceli Mah. Kamu Loj.
4016/2
Mehmet Akif ERSOY Mah.
38 Sk. Özbahar Apt. A
Blok YeniĢehir /ERZURUM
Sayfa 10
107
GİRESUN
Ali Kemal
ÖZBAYRAM
Aytekin AYBAR
Orman Mühendisi
108
GİRESUN
109
GÜMÜŞHANE Osman ZENGĠN
Orman Mühendisi
110
GÜMÜŞHANE Selim DEMĠRCĠ
Orm.End.Müh.
111
HAKKARİ
Abidin BOZKURT
Orman Mühendisi
112
HAKKARİ
Zafer TANYÜREK
Ziraat Mühendisi
0438 211 21
78
Cumhuriyet Cad.No:7
HAKKARĠ
113
114
HATAY
IĞDIR
Ekber SÖNMEZ
Ziraat Mühendisi
0535 732 05
75
115
IĞDIR
AlemĢah TUFUR
Ziraat Mühendisi
0544 209 01
63
Ġrfan Cad. Asya Ġplik
Gal./IĞDIR
Köy Hizmetleri Proje
Müd.IĞDIR
116
117
ISPARTA
İSTANBUL
Osman KARA
118
İSTANBUL
ġahin YĠTÜK
119
İSTANBUL
120
İZMİR
Bünyamin
Orman Mühendisi
KARATAġ
M.Murat BĠLĠNMĠġ Orman Mühendisi
121
122
123
K.MARAŞ
KARABÜK
KARAMAN
Mehmet CEYLAN
124
KARAMAN
Murat GÜLCAN
125
KARS
Fatma ERDAĞLI
Orman Mühendisi
0 474 413 60
02
126
KARS
Abdullah KARSLI
Orman Mühendisi
0 474 212 58
00
127
KASTAMONU Zehra ÇAKIR
Orman Mühendisi
0366 717 16
02
128
129
KASTAMONU Mefar Erhan
ÇUBUKÇU
KAYSERİ
Hasan SARAÇ
Orman Mühendisi
0352 347 15
62
130
KAYSERİ
Sacit ġENOCAK
Ziraat Mühendisi
0352 235 27
61
131
132
KİLİS
KIRIKKALE
Aycan AKSOY
Orman Mühendisi
0318 218 63
45
133
KIRIKKALE
Bora ĠMAL
Orman Mühendisi
0505 220 14
57
134
KIRKLARELİ
Ahmet GÜÇLÜ
Serb.Orm.Yük.Müh. 0505 220 14
Orman Mühendisi
Giresun
0454 751 37
38
Mesudiye Mah. Fevzi PaĢa
Cad. No:214/B
Alucra/GĠRESUN
Budak Köyü Torul/
GÜMÜġHANE
Budak Köyü Torul/
GÜMÜġHANE
0 532 700 04
01
0 533 719 70
66
0533 361 75
62
0232 446 47
78
57
Gürsel Mah. Bahçeler Cad.
No:57 D:17 ĠSTANBUL
Ballıkuyu Mah. 5275 Sk.
No:16/B Konak/ĠZMĠR
2.Ġstasyon Cad. Orman
ĠĢletme Binası KARAMAN
2.Ġstasyon Cad. Orman
ĠĢletme Binası KARAMAN
Cumhuriyet Mahallesi
Talat PaĢa Cad.68/2
SarıkamıĢ
Ġl Çevre ve Orman
Müdürlüğü
Osmanlı Mah. BintaĢ Sk.
No:1 Melikgazi / KAYSERĠ
Sivas Cad. 163/21
Kocasinan / KAYSERĠ
Hüseyin Kahya Mah.
Turgut Reis Cad. No:89/5
KIRIKKALALE
PaĢayeri Köyü
KIRKLARELĠ
Sayfa 11
135
136
KIRŞEHİR
KOCAELİ
Ali Bilgi
Orman Mühendisi
0 536 735 77
82
137
KOCAELİ
Murat UÇUM
Orman Mühendisi
0262 325 39
06
138
139
KONYA
KÜTAHYA
Mustafa AKSU
Orman Mühendisi
0274 612 23
27
140
KÜTAHYA
Hatice SERT
Orman Mühendisi
0535 411 80
43
141
MALATYA
CoĢkun KOÇ
Orman Mühendisi
Akkent Sitesi Emiroğlu Apt.
B-Blok 1/1 Merkez/
MALATYA
142
MALATYA
AyĢen ġule
GÖKÇE
Orman Mühendisi
Mücelli Cad. PoĢkanlı Apt.
No:19/3 Merkez/
MALATYA
143
MANİSA
Deniz GÖKKAYA
Orman Mühendisi
144
MANİSA
Sezen YAPAR
Orman Mühendisi
145
MANİSA
Mustafa KIRAR
Orman Mühendisi
146
MANİSA
Orman Mühendisi
147
MANİSA
Emrah
HABERDAR
Aynur GÖNEN
148
MANİSA
149
MARDİN
Behice
Orman Mühendisi
BÜYÜKKÖRÜKÇÜ
Volkan GÖÇ
Orman Mühendisi
150
151
MERSİN
MERSİN
Yücel AKSOY
Serkan ĠNAN
Orman Mühendisi
152
MERSİN
Ayhan KILIÇ
Orman Mühendisi
153
MERSİN
Ömer ARSLAN
Ziraat Mühendisi
0536 338 95
65
154
MERSİN
Özcan GÜL
Ziraat Mühendisi
0324 624 41
37
155
MUĞLA
Bilgen EKE
156
MUĞLA
Cem GÜNGÖR
157
MUĞLA
Seray AYHAN
158
MUŞ
Tahir BAYDAġ
Orman Mühendisi
159
NEVŞEHİR
160
NEVŞEHİR
Hasan Basri
YOKUġ
Salih ERTOSUN
Orman Yüksek
Mühendisi
Orman Mühendisi
Yuvacık Kalıcı Konutları12.
Ada 7.BlokD.1 Yuvacık
ĠZMĠT
KarabaĢ Mah. Belde Sk.
EkĢi ĠĢ Merkezi 5/201
ĠZMĠT
SubaĢı Mah. Barbarus Sk.
No:21 TavĢançalı
Yıldırım Beyazıt Mah. Hacı
Hıfsı Emer Cad. No:15 D.3
Kütahya
0 236 713 25
64
Orman Mühendisi
0288 318 28
48
Devlet Mah. Karanfil Sk.
No:3 Vize/Kırklareli
0 533 424 91
69
Beyreli Mahallesi No :21
Bozyazı MERSĠN
Orman ĠĢletme Müdürlüğü
Bozyazı MERSĠN
Tabiye Mah. Mustakanlı
Sk. No:75 Edremit /
MERSĠN
0252 262 36
64
0252 214 91
85
0252 282 64
81
0505 349 79
31
Köyceğiz ĠĢlt.Müd.
Muğla Orman Böl.Müd.
Ortaca Orman ĠĢl.ġef.
MuĢ Lisesi Müd. Loj. MUġ
0322 232 79
45
0384 215 06
60
Sayfa 12
161
162
NİĞDE
ORDU
Nazım KAYADĠBĠ
163
ORDU
Berkan KORKMAZ
164
ORDU
Erhan ÖZTÜRK
165
ORDU
Orman Endüstri
Müh.
166
ORDU
Murat
ERZURUMLU
Ersin ÇAKIR
167
OSMANİYE
Mustafa
TANRIKULU
168
OSMANİYE
Ahmet BALTAġ
169
RİZE
Ali TÜRÜT
170
RİZE
171
SAKARYA
Dursun Tahsin
YILMAZ
Serkan MERT
172
SAMSUN
H.Ahmet ÇĠÇEK
173
SİİRT
Bülent AVCI
Ziraat Mühendisi
174
SİNOP
Ġlyas ORAL
Orm.Yük.Müh.
0368 260 62
53
Ayhan DURSUN
Orman Mühendisi
0543 540 93
29
Bekir GÜLER
Orman Mühendisi
0414 315 15
13
Abdullah
YOĞURTÇU
A.Serkan USLU
Orman Mühendisi
0542 815 21
72
Orman Mühendisi
0542 685 73
98
Orman Mühendisi
175
0452 751 53
13
0452 223 57
06
Ġçkaya Köyü Gölköy/ORDU
0452 225 43
13
ġarkiye Mah. Hacı Mustafa
Katırcıoğlu Sk. No:16/3
Merkez/ORDU
Kale Mah. Gündeoğlu Sk.
Zincirli Geçidi No3
Ünye/ORDU
5322400083
0452 225 43
13
ġarkiye Mah. Hacı Mustafa
Katırcıoğlu Sk. No:16/3
Merkez/ORDU
Orman Mühendisi
0328 813 56
34
Orman Mühendisi
0 328 812 88
55
Rahime Hatun Mah.
Tülücüler Sk. Baloğlu
Pasajı Kat: 3 No:3
OSMANĠYE
Alibey Mah. Yeniçarçı D
Blok No:44 Osmaniye
0543 584 05
24
0533 644 01
89
Orman Mühendisi
176
177
SİVAS
Ş.URFA
178
179
180
ŞIRNAK
TEKİRDAĞ
TOKAT
181
TOKAT
182
TRABZON
183
TRABZON
Ġbrahim
BAYRAKTAR
Melek ERDOĞAN
184
TRABZON
Köksal KUDAL
Orman Mühendisi
185
TRABZON
Osman ĠKĠNCĠ
Orman Mühendisi
186
TRABZON
ġakir BAYRAM
Orman Mühendisi
Orman Mühendisi
0 535 745 63
19
0 544 814 37
13
0484 223 22
19
GüneĢler Beldesi Yeni
mahalle 9. Sok. No:10
SAKARYA
Anıl Kırtasiye Güres Cad.
No:118 SĠĠRT
Gelincik Mah. Fatih Cad.
50/B SĠNOP
Altınoğlu Mah. Lala /
SĠNOP
Akpınar Beld. Akçaabat
/TRABZON
0 532 572 95
42
2 No'lu Bina EĢref Bitlis
Cad. /TRABZON
Sayfa 13
187
TRABZON
Orman Mühendisi
TRABZON
ġengül
ÇAKIROĞLU
Cemal DĠKMEN
188
Orman Mühendisi
0462 278 21
94
189
TRABZON
SavaĢ ATAÇ
Orman Mühendisi
0532 442 18
58
190
TRABZON
Zafer Burak
SALĠMOĞLU
Orman Mühendisis
0 462 377 28
05
Yeni Cuma Mah.
Yenicuma Cad. No: 24
Trabzon
191
TRABZON
Orman Mühendisi
192
TUNCELİ
Kamil
ÇAKIROĞLU
Zafer DEMĠR
Orman Mühendisi
0428 213 13
94
Atatürk Mah. SSK. Yanı
Çoklar Apt. No:2 Kat:2
TUNCELĠ
193
UŞAK
Kudret SARI
Orman Mühendisi
0276 223 59
32
194
UŞAK
Semiha ÖZGÜR
Orman Mühendisi
0276 227 46
31
195
VAN
Murat AVCI
Ziraat Mühendisi
Zübeydehanım Cad.
Kapalı Spor Salonu
KavĢağı No:1
Durak Mah. Fatih Cad.
Bayhan ĠĢhanı Kat:6
UġAK
Selimbey Mah. Tebriz Kapı
4.Sk. No:40 VAN
196
197
198
YALOVA
YOZGAT
ZONGULDAK Muammer KARDĠL Orman Mühendisi
Merkez Bengisuyu Köyü
Tranzon
Sayfa 14
SRAP KAPSAMINDA DANIġMAN OLARAK ÇALIġACAK TEKNĠK ELEMANLARIN EĞĠTĠMĠ PROJESĠ MALĠYET ANALĠZĠ
Sıra
Faaliyet Adı
No
1 Proje Metninin
Hazırlanması
2 Eğitime
Alınacakların
Belirlenmesi
3
Eğiticilerin
Belirlenmesi
4
Eğitim Yerinin
ve Süresinin
NetleĢtirilmesi
Açıklama ve Maliyet
Eğitim projesinin ana metni hazırlanıp SRAP Proje Koordinasyon Birimine sunulacaktır. Bunun için Ağaçlandırma ve
Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğünde bir “AGM SRAP Ekibi” oluĢturulmuĢtur. (Ek-1)
Proje Kapsamında Eğitime Alınacak;
 Orman Mühendisi,
 Bunların bulunmaması halinde Zıraat Mühendisleri,
 Bunlar da yoksa Orman Endüstri Mühendisleri;
o Ġl Çevre ve Orman Müdürlükleri,
o AGM ve
o SRAP - PKB tarafından müĢtereken belirlenecektir.
 Bu konudaki Bakanlık yazısı 23.08.2004 tarihinde tüm Ġl Çevre ve Orman Müdürlüklerine gönderilmiĢ ve
isimler alınmıĢtır. Ġsimlerin netleĢtirilmesi çalıĢmaları devam etmektedir. (Ek-2)

AGM ve SRAP - PKB tarafından belirlenecektir.
Eğiticilerin seçilmesinde aĢağıdaki hususların değerlendirilmesine önem verilecektir:
 Genel olarak proje yapımı ve takibinin öğretilmesi ve tartıĢılması (Avrupa Birliği ve Dünya Bankası
kıstaslarına uygun olarak)
 SRAP, özellikle Yerel GiriĢimler BileĢeninin tanıtımı ve proje mantığı, projelerin buna uygun Ģekilde
yapılması,
 AGM çalıĢmaları ve projelendirilmesi

Eğitimin;
 En az 100’ er kiĢilik gruplara aynı anda eğitim imkanı verecek,
 Katılımcıların fiziksel ve ruhsal olarak rahat edebilecekleri,
 ÇağdaĢ eğitim araç-gereçlerinin (bilgisayar, yazıcı, internet, sinevizyon vs.) bulunduğu,
 AGM tarafından daha önce çalıĢılmıĢ proje alanlarını görme imkanının bulunduğu,
 Günlük kiĢi baĢına her Ģey dahil 45.000.000 TL’ yi geçmeyen bir otelde yapılması tercih edilecektir.
AGM Planlama Dairesi BaĢkanlığı
Sayfa
15
SRAP KAPSAMINDA DANIġMAN OLARAK ÇALIġACAK TEKNĠK ELEMANLARIN EĞĠTĠMĠ PROJESĠ MALĠYET ANALĠZĠ
Sıra
Faaliyet Adı
No
5 Eğitim
Malzemelerinin
Hazırlanması ve
Basılı Hale
Getirilmesi
Açıklama ve Maliyet
Eğitim boyunca dağıtılacak eğitim malzemeleri kitapçık haline getirilip bastırılacak ayrıca cd ortamında çoğaltılacak
ve eğitim baĢlamadan önce bir çanta içinde katılımcılara teslim edilecektir. Çanta içinde gerekli kırtasiye malzemesi de
hazır bulunacaktır.
Bu eğitim programına iki grup halinde (100’er kiĢilik) 200 kiĢi iĢtirak edecektir. 50 adet de eğiticilere, kurumlara ve
talep gelmesi halinde SYD Vakıflarına dağıtmak üzere toplam 250 kiĢilik eğitim malzemesi hazırlanacaktır.
Bu malzemenin derlenmesi ve bastırılması, AGM ve SRAP PKB’ den alınan bilgilere göre özel sektörce yapılacaktır.
Bu pakette;
 YaklaĢık 200 sayfalık bir kitap,
 Bunun web mantığı ile hazırlanmıĢ ve CD’ ye yüklenmiĢ hali,
 Bloknot, iki adet tükenmez, iki adet kurĢun kalem,
 Üzerinde projeye (eğitim projesi) ait bilgilerin yer aldığı çanta bulunacaktır.
Böyle bir paketin kiĢi baĢına 25.000.000 TL’ ye yapılabileceği hesaplanmaktadır.
250 adet- 25.000.000 TL= 6.250.000.000 TL,
6
Eğitime Davetiye Programa katılacaklara davetiye gönderilecek, bu iĢlem AGM tarafından yapılacaktır.
7
Eğitim Mahalline
Ġntikal
(Yol Harçlığı,
Yol
Masraflarının
KarĢılanması)
Eğitime alınacak 200 kiĢiye günlük 15 milyon TL olmak üzere 2 günlük yol harçlığı ve yol masrafları bedeli
verilecektir. 200*15.000.000 TL*2= 6,000,000,000 TL
(AGM ve SRAP ÇalıĢanlarına bu fasıldan ödeme yapılmayacaktır)
Yol Masrafları:
Eğitim yerine gidiĢ-dönüĢ bedeli olarak ortalama 75.000.000 TL ödenecektir. Bu miktar bilet bedelleri dikkate
alınarak gerçek duruma göre hesaplanabileceği gibi kiĢi baĢına sabit bir değer de alınabilir. Bu hesaplamada kiĢi baĢı
sabit tutar (75.000.000 TL) dikkate alınmıĢtır.
75.000.000 TL*200= 15,000,000.000 TL
Toplam =6,000,000,000 TL+15,000.000.000 TL= 21,000,000,000 TL
(Bu tutarın katılımcı bedeli olarak katılımcılar tarafından karĢılanması planlanmıĢtır.)
AGM Planlama Dairesi BaĢkanlığı
Sayfa
16
SRAP KAPSAMINDA DANIġMAN OLARAK ÇALIġACAK TEKNĠK ELEMANLARIN EĞĠTĠMĠ PROJESĠ MALĠYET ANALĠZĠ
Sıra
Faaliyet Adı
No
8 Eğitim
Açıklama ve Maliyet
Katılımcılar gruplar halinde (100' er kiĢilik ) eğitime alınacaklardır. Eğitim süresince tüm masraflar (konaklama,
yemek, araziye çıkıĢ vs) proje tarafından karĢılanacak olup bu süre için katılımcılara bir ödeme yapılmayacağı gibi
ücret de alınmayacaktır.
Eğitime iĢtirak edecek eğitici ve görevlilerin masrafları (konaklama, yemek, araziye çıkıĢ vs.) projece karĢılanacaktır.
Eğitimler proje metninde gösterilen sürelerde yapılacaktır. Temel olarak her katılımcının 6 gece otelde konaklaması
planlanmaktadır.
200 öğrenciye ek olarak 10 eğitici de otelde kalacaktır.
Bu kalem için kiĢi baĢına 45.000.000 TL ayrılması planlanmıĢtır.
Birinci Grup için
: 100 kiĢi 6 gece = 600 gece/otel
Ġkinci Grup için
: 100 kiĢi 6 gece = 600 gece/otel
Eğitimciler ve Koordinasyon Ġçin
: 10 kiĢi 13 gece = 130 gece/otel
-----------------------------------------------------------------------------------------Toplam 1 330 gece/otel
Toplam Otel Maliyeti: 1330 *45.000.000 TL= 59,850,000,000 TL
Buna 2 günlük arazi gezisi maliyetini de katacak olursak;
Otobüs ve ġoför:
4 otobüs= 3.000.000.000TL
Toplam Otel+Arazi Gezisi = 62,850,000, 000 TL
AGM Planlama Dairesi BaĢkanlığı
Sayfa
17
SRAP KAPSAMINDA DANIġMAN OLARAK ÇALIġACAK TEKNĠK ELEMANLARIN EĞĠTĠMĠ PROJESĠ MALĠYET ANALĠZĠ
Sıra
Faaliyet Adı
No
9 Sertifika
Açıklama ve Maliyet
Bu programa gerek eğitici, gerekse eğitilmek üzere katılanlara (baĢarılı olanlara) birer sertifika verilecektir.
Katılım Sertifikası:
200 kiĢi katılımcı, 10 kiĢi de eğitimci olmak üzere 210 kiĢiye sertifika hazırlanacaktır. KiĢi baĢı maliyetin 2 milyon TL
olduğunu dikkate alırsak;
2 milyon TL*210= 420.000.000 TL.
10
KapanıĢ ve
Değerlendirme
11
Toplam
Maliyet-I
Eğitim Programlarının Cumartesi günleri “KapanıĢ ve Değerlendirmeye” ayrılmıĢtır. Ayrıca;
 Eğitime alınanların genel değerlendirmesi (baĢarı durumu vs.) çalıĢmaları muhtemel Ġl Müdürlüklerine ve
Vakıflara (Valilik ve Kaymakamlıklara) bildirilecektir.
 Bu eğitime katılanların “DanıĢman” ve “SözleĢmeli Personel” olarak istihdamına öncelik verilecektir.
 Eğitime alınanlar 2005 yılı içersinde izlenecek ve yaptıkları çalıĢmalar ilerde değerlendirmeye tabi tutulmak
üzere raporlanacaktır.
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Birim Fiyatı
Faaliyet Adı
(TL)
Eğitim Malzemeleri
TL 25.000.000
Cep Harçlığı
TL 30.000.000
Yol Masrafı
TL 75.000.000
Birinci Grup İçin Otel
Masrafı
TL 45.000.000
İkinci Grup İçin Otel
Masrafı
TL 45.000.000
Eğiticiler İçin Otel
Masrafı
TL 45.000.000
Birer Günlük Arazi
TL
Uygulaması
1.500.000.000
Sertifika
TL 2.000.000
Adedi
250
200
200
Toplam TL
TL 6.250.000.000
TL 6.000.000.000
TL 15.000.000.000
$ Kuru
Toplam $
TL 1.530.000 $4.085
TL 1.530.000 $3.922
TL 1.530.000 $9.804
600
TL 27.000.000.000
TL 1.530.000 $17.647
600
TL 27.000.000.000
TL 1.530.000 $17.647
130
TL 5.850.000.000
TL 1.530.000 $3.824
2
210
TL 3.000.000.000
TL 420.000.000
TL 1.530.000 $1.961
TL 1.530.001 $275
Toplam
TL 90.520.000.000
AGM Planlama Dairesi BaĢkanlığı
$59.163
Sayfa
18
SRAP KAPSAMINDA DANIġMAN OLARAK ÇALIġACAK TEKNĠK ELEMANLARIN EĞĠTĠMĠ PROJESĠ MALĠYET ANALĠZĠ
Sıra
Faaliyet Adı
No
11 Toplam
Maliyet-II
Açıklama ve Maliyet
Cep Harçlığı Verilmediği ve Yol Masraflarının Katılımcılar Tarafından Karşılandığını
Varsayarsak
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
Faaliyet Adı
Eğitim
Malzemeleri
Birinci Grup
İçin Otel
Masrafı
İkinci Grup İçin
Otel Masrafı
Eğiticiler İçin
Otel Masrafı
Birer Günlük
Arazi
Uygulaması
Sertifika
Toplam
Birim Fiyatı
(TL)
Adedi
TL
25.000.000
250 Adet
TL
45.000.000
TL
45.000.000
TL
45.000.000
Toplam TL
TL 6.250.000.000
600
Kişi/Gece TL 27.000.000.000
600
Kişi/Gece TL 27.000.000.000
130
Kişi/Gece TL 5.850.000.000
TL
1.500.000.000 2 Gün
TL 2.000.000 210 Adet
TL 3.000.000.000
TL 420.000.000
TL 69.520.000.000
$ Kuru Toplam $
TL
1.530.000
$4.085
TL
1.530.000
TL
1.530.000
TL
1.530.000
TL
1.530.000
TL
1.530.000
$17.647
$17.647
$3.824
$1.961
$275
$45.438
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü olarak görüĢümüz yol masrafının katılımcılar tarafından
ödenmesi, ayrıca cep harçlığı vs. gibi ödemelerin de yapılmamasıdır. Bu Ģekilde amaçsız katılımların önüne geçilmesi
de mümkün olacaktır. Ayrıca 50.000 $’ lık limitin de üzerine çıkılmamıĢ olacaktır.
AGM Planlama Dairesi BaĢkanlığı
Sayfa
19
SRAP KAPSAMINDA DANIġMAN OLARAK ÇALIġACAK TEKNĠK ELEMANLARIN EĞĠTĠMĠ PROJESĠ MALĠYET ANALĠZĠ
Sıra
Faaliyet Adı
No
12 ĠĢ Nasıl
Yapılabilir veya
Yaptırılabilir
12
Diğer Hususlar
Açıklama ve Maliyet
Yukarda belirlenen limitler çerçevesinde kalmak üzere; bir organizasyon Ģirketi ile;
 Eğitim Malzemelerinin Hazırlanması ve Basılı Hale Getirilmesi, Eğitim Yeri (Otel ), Sertifikaların
hazırlanmasını içeren bir anlaĢma yapılabilir.
 Uygun görülmesi halinde bu üç iĢlem ayrı ayrı yapılabilir.
 Bu iĢlemler SRAP - PKB tarafından doğrudan takip edilebileceği gibi, Ağaçlandırma ve Erozyon
Kontrolu Genel Müdürlüğünde oluĢturulan “AGM SRAP Ekibi” tarafından da yürütülebilir.
 Bu maliyet tablosu 200 katılımcı ve 10 eğitimciye göre hesaplanmıĢtır. Projenin nihai kapanıĢı net sayıya göre
yapılacaktır.
Bu proje özeti ve maliyet cetveli tarafımızca hazırlanmıĢtır. 15.09.2004
AGM SRAP Ekibi
Ġsmail BELEN
Daire BaĢkanı
Nafi ALTUNÖZ
ġube Müdürü
Erdoğan ÖZEVREN
ġube Müdürü
Mahmut ġĠMġEK
ġube Müdürü
Aynur ġANLITÜRK
ġube Müdürü
Handan YILMAZ
ġube Müdürü
Muhammet SAÇMA
ġube Müdürü
AGM Planlama Dairesi BaĢkanlığı
S. Banu KARABIYIK
Peyjaz Mimarı
Sayfa
20
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
885 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content