close

Enter

Log in using OpenID

Bakanlığımız 2014 yılı Ocak - Strateji Geliştirme Başkanlığı

embedDownload
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
2014 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU
SGB
Temmuz - 2014
ANKARA
2014 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
GİRİŞ
Kamu mali yönetiminin son yıllarda sistemimizde yerini bulan araçları; bir yandan
sistemin verimliliğini ve etkinliğini sağlarken, diğer yandan kamu yönetiminde şeffaflık
ilkesinin hayata geçmesine hizmet vermektedir.
Sistemin stratejik yönetim anlayışında somutlaşan parçası, karar alıcılara yön
belirleme imkânı sunarken, kararı hayata geçirenlerin çalışmalarını disiplin içerisinde
yürütebilmelerini mümkün kılmaktadır.
Gittikçe artan bir bilinçle hayata geçen bu yönetim anlayışının diğer bir parçası ise
mali raporlar vasıtası ile dış denetimden sorumlu kurumlar ile kamuoyunun doğru bilgi sahibi
olmasının sağlanmasıdır.
Günümüz demokrasisinin olmazsa olmaz bir parçası olan kamu yönetiminde
saydamlık mali yönetim açısından ancak bu yolla hayata geçmektedir. Kurumsal mali durum
ve beklentiler raporu bu amaca hizmet edebilmek için sistemimizde yer almaktadır.
Bu itibarla kurumsal mali durum ve beklentiler raporları genel yönetim kapsamındaki
kamu idarelerinin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin
beklenti ve hedeflerini kamuoyuna açıklamalarını öngörmektedir.
Bakanlığımızın 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu aşağıda
kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Raporda 2014 yılı Ocak – Haziran dönemi bütçe
uygulama sonuçları ve Temmuz ayından itibaren yılsonuna kadar yürütülecek faaliyetler yer
almaktadır.
Bakanlığımızın faaliyet alanı ile ilgili daha geniş bilgi sahibi olunması için Bakanlık
Stratejik Planı (2010-2014) ile Avrupa Birliğine üyelik sürecinde hazırlanan Yargı Reformu
Stratejisine bakılması yeterli olacaktır. Her iki belge de Bakanlığımızın internet sitesinde yer
almaktadır.
Adalet Bakanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2 / 21
I- OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
Adalet Bakanlığına 2014 bütçesiyle tahsis edilmiş olan toplam 8.239.490.00 TL
ödeneğin yüzde 48,74’ü olan 4.015.644.987 TL. yılın ilk yarısında harcamaya dönüşmüştür.
Bu harcama tutarı geçen yılın aynı dönemine ait harcama tutarı olan 3.176.960.846 TL’ye
göre yüzde 26,40 oranında bir artışı ifade etmektedir.
2014 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık
gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 1
AÇIKLAMA
2013
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2013 YILI
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2014
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
01 - PERSONEL
GİDERLERİ
3.960.821.723
2.044.193.658
02 - SOS. GÜV.
KUR. DEV. PRM
GİDERLERİ
591.195.361
2013 YILI
2014 YILI
OCAKOCAKHAZİRAN
HAZİRAN
GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME
ORANI (%)
ORANI (%)
2014 YILI OCAKHAZİRAN
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
ARTIŞ
ORANI
(%)
4.450.625.000
2.423.959.332
18,58
51,61
54,46
306.603.147
679.442.000
369.391.727
20,48
51,86
54,37
1.315.957.185
443.737.019
986.129.000
520.404.240
17,28
33,72
52,77
05 - CARİ
TRANSFERLER
256.636.759
102.095.783
909.674.000
325.464.436
218,78
39,78
35,78
06 - SERMAYE
GİDERLERİ
342.129.730
21.379.240
664.920.000
101.432.252
374,44
6,25
15,25
07 - SERMAYE
TRANSFERLERİ
681.497.000
258.952.000
548.700.000
274.993.000
6,19
38,00
50,12
7.148.237.757
3.176.960.846
8.239.490.000
4.015.644.987
26,40
44,44
48,74
03 - MAL VE
HİZMET ALIM
GİDERLERİ
BÜTÇE
GİDERLERİ
TOPLAMI
Adalet Bakanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
3 / 21
Grafik 1
2014 Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İlk Altı Aylık Gerçekleşme Oranı
60,00
54,46
51,61
54,37
52,77
51,86
50,12
50,00
39,78
40,00
38,00
35,78
33,72
30,00
20,00
15,25
10,00
6,25
0,00
01 - PERSONEL 02 - SOS. GÜV.
GİDERLERİ
KUR. DEV. PRM
GİDERLERİ
03 - MAL VE
HİZMET ALIM
GİDERLERİ
05 - CARİ
TRANSFERLER
2013 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)
06 - SERMAYE
GİDERLERİ
07 - SERMAYE
TRANSFERLERİ
2014 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)
Grafik 2
9.000.000.000
8.000.000.000
8.239.490.000
2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI
7.148.237.757
7.000.000.000
2013 YILI OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
6.000.000.000
5.000.000.000
4.015.644.987
4.000.000.000
3.000.000.000
2014 YILI OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
3.176.960.846
2.000.000.000
1.000.000.000
0
1
BÜTÇE GİDERLERİ
TOPLAMI
Adalet Bakanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
4 / 21
A) 01-PERSONEL GİDERLERİ
Bakanlığımız bütçesine 2014 yılı personel giderleri için 4.450.625.000 TL ödenek
tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde personel ödeneğinden 2.423.959.332 TL
harcanmış olup, bu harcama toplam personel ödeneğinin yüzde 54,46’sına tekabül
etmektedir.
2013 yılının ilk altı aylık dönemine göre, söz konusu giderlerde yüzde 18,58 oranında
artış gerçekleşmiştir.
Personel
giderlerine
ilişkin
ekonomik
sınıflandırmanın
ikinci
düzeyindeki
gerçekleşme oranları ise aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Tablo 2
AÇIKLAMALAR
01 - PERSONEL
GİDERLERİ
2013
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2013 OCAKHAZİRAN
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2014 BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
2014 OCAKHAZİRAN
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
3.960.821.723 2.044.193.658 4.450.625.000 2.423.959.332
01.1-MEMURLAR
2013
OCAKHAZİRAN
GERÇEK.
ORANI (%)
ARTIŞ
ORANI
(%)
2014
OCAKHAZİRAN
GERÇEK.
ORANI
(%)
18,58
51,61
54,46
3.637.976.357
1.864.398.114
4.373.079.000
2.391.147.523
28,25
51,25
54,68
277.724.156
158.596.369
19.396.000
5.739.347
-96,38
57,11
29,59
01.3-İŞÇİLER
387.981
150.612
405.000
236.594
57,09
38,82
58,42
01.4-GEÇİCİ
PERSONEL
33.020.994
15.829.801
49.485.000
21.484.644
35,72
47,94
43,42
01.5-DİĞER
PERSONEL
11.712.235
5.218.762
8.260.000
5.351.223
2,54
44,56
64,78
01.2-SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
5.000.000.000
4.3
73
.07
9.0
00
Grafik 3
Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Personel Giderlerinin
Gerçekleşme Durumu
4.500.000.000
3.500.000.000
3.000.000.000
2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
2.3
91
.14
7.5
23
4.000.000.000
2014 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
2.500.000.000
8.2
60
.00
0
5.3
51
.22
3
21
.48
4.6
44
5.0
00
49
.48
500.000.000
23
6.5
94
1.000.000.000
40
5.0
00
19
.39
6.0
00
1.500.000.000
5.7
39
.34
7
2.000.000.000
0
01.1-MEMURLAR
01.2-SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
01.3-İŞÇİLER
Adalet Bakanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
01.4-GEÇİCİ PERSONEL 01.5-DİĞER PERSONEL
5 / 21
Grafik 4
01- PERSONEL GİDERLERİ
5.000.000.000
4.450.625.000
4.500.000.000
3.960.821.723
4.000.000.000
3.500.000.000
3.000.000.000
2.423.959.332
2.500.000.000
2.044.193.658
2.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
0
2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI
2013 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI
2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
2014 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI
B) 02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
Bakanlığımız bütçesine 2014 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
için 679.442.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödenekten
369.391.727 TL harcanmış olup, bu harcama toplam sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi
ödeneğinin yüzde 54,37’sine tekabül etmektedir.
2013 yılının ilk altı aylık dönemine göre, söz konusu giderlerde yüzde 20,48 oranında
artış gerçekleşmiştir.
Sosyal
sınıflandırmanın
güvenlik
ikinci
kurumlarına
düzeyindeki
devlet
primi
gerçekleşme
giderlerine
oranları
ise
ekonomik
ilişkin
aşağıdaki
tabloda
gösterilmektedir.
Tablo 3
AÇIKLAMALAR
2013
GERÇEKLEŞM
E TOPLAMI
2013 OCAKHAZİRAN
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
02 - SOS. GÜV.
KUR. DEV. PRİMİ
GİDERLERİ
591.195.361
306.603.147
679.442.000
369.391.727
20,48
51,86
54,37
02.1-MEMURLAR
544.791.302
281.320.698
667.111.000
364.558.850
29,59
51,64
54,65
02.2-SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
37.810.868
20.893.175
2.699.000
1.676.127
-91,98
55,26
62,10
02.3-İŞÇİLER
280.991
129.123
229.000
133.663
3,52
45,95
58,37
02.4-GEÇİCİ
PERSONEL
8.312.200
4.260.151
9.403.000
3.023.088
-29,04
51,25
32,15
2014
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
2014 OCAKHAZİRAN
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
Adalet Bakanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
ARTIŞ
ORANI
(%)
2013 OCAKHAZİRAN
GERÇEK.
ORANI (%)
2014 OCAKHAZİRAN
GERÇEK.
ORANI (%)
6 / 21
Grafik 5
Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi Giderlerinin Gerçekleşme Durumu
800.000.000
700.000.000
667.111.000
600.000.000
500.000.000
400.000.000
364.558.850
300.000.000
200.000.000
100.000.000
2.699.000 1.676.127 229.000
133.663
9.403.000
3.023.088
0
02.1-MEMURLAR
02.2-SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
02.3-İŞÇİLER
02.4-GEÇİCİ PERSONEL
2014 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI
Grafik 6
2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI
2013 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI
800.000.000
2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
2014 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI
700.000.000
600.000.000
679.442.000
591.195.361
500.000.000
369.391.727
400.000.000
306.603.147
300.000.000
200.000.000
100.000.000
0
02-SOS.GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
Adalet Bakanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
7 / 21
C) 03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
Bakanlığımız bütçesine 2014 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 986.129.00 TL
ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödenekten 520.404.240 TL
harcanmış olup, bu harcama toplam mal ve hizmet alım ödeneğinin yüzde 52,77’sine tekabül
etmektedir.
2013 yılının ilk altı aylık dönemine göre, söz konusu giderlerde yüzde 17,28 oranında
artış gerçekleşmiştir.
Mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki
gerçekleşme oranları ise aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Tablo 4
AÇIKLAMALAR
03 - MAL VE HİZMET
ALIM GİDERLERİ
03.2-TÜKETİME
YÖNELİK MAL VE
MALZEME ALIMLARI
2013
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
1.315.957.185
2013 OCAKHAZİRAN
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2014
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
2014 OCAKHAZİRAN
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
443.737.019 986.129.000 520.404.240
ARTIŞ
ORANI
(%)
2013
OCAKHAZİRAN
GERÇEK.
ORANI (%)
2014
OCAKHAZİRAN
GERÇEK.
ORANI
(%)
17,28
33,72
52,77
477.052.013
113.987.022
320.790.000
147.582.983
29,47
23,89
46,01
03.3-YOLLUKLAR
42.809.854
18.804.516
32.702.500
20.790.974
10,56
43,93
63,58
03.4-GÖREV GİDERLERİ
48.429.422
11.896.697
8.244.000
29.340.618
146,63
24,57
355,90
03.5-HİZMET ALIMLARI
662.661.273
271.223.810
547.808.500
298.788.366
10,16
40,93
54,54
901.325
301.145
949.000
206.840
-31,32
33,41
21,80
23.814.878
6.825.940
20.135.000
6.491.081
-4,91
28,66
32,24
8.997.545
2.484.709
9.411.000
2.194.140
-11,69
27,62
23,31
51.290.874
18.213.179
46.089.000
15.009.238
-17,59
35,51
32,57
03.6-TEMSİL VE
TANITMA GİDERLERİ
03.7-MENKUL MAL,
GAYRİMADDİ HAK
ALIM, BAKIM VE
ONARIM GİDERLERİ
03.8-GAYRİMENKUL
MAL BAKIM VE ONARIM
GİDERLERİ
03.9-TEDAVİ VE
CENAZE GİDERLERİ
Adalet Bakanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
8 / 21
Grafik7
54
7 .8
08
.50
0
Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Mal ve Hizmet Alım
Giderlerinin Gerçekleşme Durumu
600.000.000
2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
2014 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI
6
88
.36
29
8.7
32
0.7
400.000.000
90
.00
0
500.000.000
9.2
38
9 .0
15
.00
46
.08
94
.14
0
5 .0
11
.00
0
2 .1
9 .4
6 .4
20
.13
40
00
20
6.8
94
9 .0
8 .2
91
.08
1
00
18
44
.00
0
29
.34
0 .6
74
20
.79
32
.70
100.000.000
0 .9
2 .5
00
200.000.000
00
14
7 .5
82
.98
3
300.000.000
03.9-TEDAVİ VE
CENAZE GİDERLERİ
03.8-GAYRİMENKUL
MAL BAKIM VE
ONARIM GİDERLERİ
03.7-MENKUL MAL,
GAYRİMADDİ HAK
ALIM, BAKIM VE
ONARIM GİDERLERİ
03.6-TEMSİL VE
TANITMA GİDERLERİ
03.5-HİZMET
ALIMLARI
03.4-GÖREV
GİDERLERİ
03.3-YOLLUKLAR
03.2-TÜKETİME
YÖNELİK MAL VE
MALZEME ALIMLARI
0
Grafik 8
2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI
2013 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI
1.400.000.000
2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
1.315.957.185
2014 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI
1.200.000.000
986.129.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
520.404.240
443.737.019
400.000.000
200.000.000
0
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
Adalet Bakanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
9 / 21
D) 05-CARİ TRANSFERLER
Bakanlığımız bütçesine 2014 yılı cari transferler için 909.674.000 TL ödenek tahsis
edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödenekten 325.464.436 TL harcanmış olup, bu
harcama toplam cari transferler ödeneğinin yüzde 35,78 ’ine tekabül etmektedir.
2013 yılının ilk altı aylık dönemine göre, söz konusu giderlerde yüzde 218,78 oranında
artış gerçekleşmiştir. Söz konusu artışın nedeni, 2013 yılında 05.3.1.07 seçim giderleri için
yapılacak ödemeler tertibi için ayrılan ödenek 80.000.000 TL iken, bu tertibe 2014 yılında
700.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.
Cari transferlere ilişkin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki gerçekleşme
oranları ise aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Tablo 5
AÇIKLAMALAR
05 - CARİ
TRANSFERLER
05.2-HAZİNE
YARDIMLARI
2013
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2013 OCAKHAZİRAN
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
256.636.759
102.095.783 909.674.000 325.464.436
2014
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
2014 OCAKHAZİRAN
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
ARTIŞ
ORANI
(%)
2013
OCAKHAZİRAN
GERÇEK.
ORANI
(%)
2014
OCAKHAZİRAN
GERÇEK.
ORANI
(%)
218,78
39,78
35,78
195.270.660
95.820.660
198.948.000
98.146.581
2,43
49,07
49,33
05.3-KAR AMACI
GÜTMEYEN
KURULUŞLARA YAPILAN
TRANSFERLER
61.079.859
5.994.848
710.274.000
226.805.271
3.683,34
9,81
31,93
05.4-HANE HALKINA
YAPILAN TRANSFERLER
4.427
264
136.000
1.520
475,61
5,96
1,12
05.6-YURTDIŞINA
YAPILAN TRANSFERLER
281.813
280.011
316.000
511.064
82,52
99,36
161,73
Adalet Bakanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
10 / 21
Grafik 9
Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Cari Transferlerin Gerçekleşme Durumu
800.000.000
710.274.000
2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
700.000.000
2014 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI
600.000.000
500.000.000
400.000.000
300.000.000
226.805.271
198.948.000
200.000.000
98.146.581
100.000.000
136.000
1.520
316.000
511.064
0
05.2-HAZİNE YARDIMLARI
05.3-KAR AMACI GÜTMEYEN
KURULUŞLARA YAPILAN
TRANSFERLER
05.4-HANE HALKINA YAPILAN
TRANSFERLER
05.6-YURTDIŞINA YAPILAN
TRANSFERLER
Grafik 10
05 - CARİ TRANSFERLER
1.000.000.000
909.674.000
900.000.000
2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI
2013 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI
800.000.000
2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
700.000.000
2014 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI
600.000.000
500.000.000
400.000.000
325.464.436
300.000.000
256.636.759
200.000.000
102.095.783
100.000.000
0
Cari transferler kapsamında yer alan harcama kalemlerinden ilki “05.2” ekonomik
kodunda yer alan hazine yardımlarıdır. Hazine Yardımları kapsamında Ocak-Haziran 2013
dönemi harcaması 95.820.660 TL iken 2014 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 2,43
artarak 98.146.581 TL olarak gerçekleşmiştir.
Adalet Bakanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
11 / 21
Hazine Yardımları içerisinde hangi özel bütçeli idareler için ödenek tahsis edildiği
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo 6
05.2-Hazine Yardımları
2014 KBÖ
Harcama
(Haziran)/KBÖ
(%)
Harcama
(Haziran)
Özel Bütçeli İdarelere Hazine Yardımları
-Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına
-Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kur.
TOPLAM
10.762.000
4.048.581
37,62
186.186.000
196.948.000
94.098.000
98.146.581
50,54
49,83
Cari transferler kapsamında yer alan bir diğer harcama kalemi “05.3” ekonomik
kodunda yer alan Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara yapılan transferlerdir. 2014 yılı bütçesine
bu ekonomik kod için toplam 710.274.000 TL ödenek tahsis edilmiş, bu kodda yer alan
ödeneğin 226.805.271 TL’si harcanmıştır. Seçim giderleri ödeneği, bu harcama kaleminde en
büyük payı oluşturmaktadır.
Tablo 7
05.3-Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan
Transferler
- Memurların Öğle Yemeğine Yardım
- Ulusal Fona
- Seçim Giderleri
İçin Yapılacak Giderler
TOPLAM
2014 KBÖ
Harcama
(Haziran)/KBÖ
(%)
Harcama
(Haziran)
9.750.000
4.414.265
45,27
524.000
115.136
21,97
700.000.000
222.275.870
31,75
710.274.000
226.805.271
31,93
“05.4” Hane Halkına Yapılan Transferler ekonomik kodundan yapılan harcamaların
kapsamını 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları
Kanunu gereği denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetleri için çalışan gönüllülere
talepleri halinde fiilen çalıştıkları her gün için ulaşım ve iaşe giderleri karşılığı yapılacak
ödemeler oluşturmaktadır.
Tablo 8
05.4-Hane Halkına Yapılan Transferler
-Diğer Sosyal Amaçlı Transferler
-5947 Sayılı Kanun Gereği Yapılan Mali Sorumluluk
Sigortası Giderleri
TOPLAM
2014 KBÖ
Harcama
(Haziran)/KBÖ
(%)
Harcama
(Haziran)
125.000
1.520
1,22
11.000
0
0,00
136.000
1.520
1,12
Adalet Bakanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
12 / 21
Cari transferler kapsamında yer alan son harcama kalemi, “05.6” Yurtdışına Yapılan
Transferlerdir. 2014 yılı kesintili başlangıç ödeneği 316.000 TL. tahsis edilmiş olup, haziran
ayı itibariyle 511,064 TL aktarma yapılmak suretiyle ilgili kuruluşlara ülke katkı payı olarak
ödenmiştir. Söz konusu ödenek; Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu
(GRECO),
Roma
Merkezli
Uluslararası
Özel
Hukukun
Birleştirilmesi
Enstitüsü
(UNIDROIT), Daimi Hakemlik Mahkemesi (LAHEY), Uluslararası Özel Hukuk Konferansı
(LUÖHK) kapsamında Uluslararası Kuruluşlara ödenen katkı paylarından oluşmaktadır.
Tablo 9
05.6-Yurtdışına Yapılan Transferler
2014 KBÖ
Harcama
(Haziran)
Harcama
(Haziran)/KBÖ
(%)
Uluslararası Kuruluşlara Katkı Ödemeleri *
316.000
511.064
161,73
TOPLAM
316.000
511.064
161,73
* Bu bütçe tertibine 196.000 TL ödenek eklenerek toplam ödeneği 512.000 TL olmuştur.
Adalet Bakanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
13 / 21
E) 06-SERMAYE GİDERLERİ
Bakanlığımız bütçesine 2014 yılı sermaye giderleri için 664.920.00 TL. ödenek tahsis
edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödenekten 101.432.252 TL harcanmış olup, bu
harcama toplam sermaye giderleri ödeneğinin yüzde 15,25’ine tekabül etmektedir. 2013
yılının ilk altı aylık dönemine göre harcamalarda yüzde 374,44 oranında artış gerçekleşmiştir.
Yıl içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu
inşaatına harcanmak üzere 15.000.000 TL. İstanbul Anadolu Yakası Adalet Binası Jeneratör
ve Chiller Mahallerinin Yenilenmesi için 2.000.000 TL ödenek aktarılmıştır. Yapılan bu
aktarmalar e-bütçe sistemine yansımadığından harcamalar düşük gözükmektedir.
Sermaye
giderlerine
ilişkin
ekonomik
sınıflandırmanın
ikinci
düzeyindeki
gerçekleşme oranları ise aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Tablo 10
AÇIKLAMALAR
06 - SERMAYE
GİDERLERİ
06.1-MAMUL MAL
ALIMLARI
2013
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
342.129.730
2013 OCAKHAZİRAN
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2014
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
2014 OCAKHAZİRAN
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
21.379.240 664.920.000 101.432.252
ARTIŞ
ORANI
(%)
2013
OCAKHAZİRAN
GERÇEK.
ORANI (%)
2014
OCAKHAZİRAN
GERÇEK.
ORANI
(%)
374,44
6,25
15,25
184.599.016
12.842.727
169.609.900
20.845.203
62,31
6,96
12,29
06.2-MENKUL SERMAYE
ÜRETİM GİD.
31.258
0
550.000
0
0,00
0,00
0,00
06.3-GAYRİ MADDİ HAK
ALIMLARI
2.134.322
68.525
11.310.000
18.668
-72,76
3,21
0,17
06.4-GAYRİMENKUL
ALIMLARI VE
KAMULAŞTIRMASI
57.883.503
3.661.885
7.500.000
6.967.299
90,27
6,33
92,90
06.5-GAYRİMENKUL
SERMAYE ÜRE. GİD.
36.835.191
0
427.291.500
63.932.003
0,00
14,96
06.6-MENKUL
MALLARIN BÜYÜK
ONARIM GİD.
21.015.681
1.526.687
12.333.600
1.599.882
4,79
7,26
12,97
06.7-GAYRİMENKUL
BÜYÜK ONARIM GİD.
38.675.696
3.265.726
34.115.000
8.054.787
146,65
8,44
23,61
06.9-DİGER SERMAYE
GİDERLERİ
955.063
13.690
2.210.000
14.411
5,26
1,43
0,65
Adalet Bakanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
14 / 21
Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Sermaye
Giderlerinin Gerçekleşme Durumu
450.000.000
427.291.500
Grafik 11
2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
2014 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI
14.411
2.210.000
06.9-DİGER
SERMAYE
GİDERLERİ
8.054.787
34.115.000
06.7GAYRİMENKUL
BÜYÜK ONARIM
GİD.
1.599.882
12.333.600
06.6-MENKUL
MALLARIN BÜYÜK
ONARIM GİD.
6.967.299
63.932.003
06.5GAYRİMENKUL
SERMAYE ÜRE.
GİD.
06.1-MAMUL MAL
ALIMLARI
0
7.500.000
50.000.000
06.4GAYRİMENKUL
ALIMLARI VE
KAMULAŞTIRMASI
100.000.000
18.668
150.000.000
11.310.000
20.845.203
200.000.000
06.3-GAYRİ MADDİ
HAK ALIMLARI
250.000.000
0
300.000.000
06.2-MENKUL
SERMAYE ÜRETİM
GİD.
350.000.000
550.000
169.609.900
400.000.000
Grafik 12
700.000.000
664.920.000
2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI
600.000.000
2013 OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
500.000.000
2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
2014 OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
400.000.000
342.129.730
300.000.000
200.000.000
101.432.252
100.000.000
21.379.240
0
06- SERMAYE GİDERLERİ
Adalet Bakanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
15 / 21
F) 07-SERMAYE TRANSFERLERİ
Bakanlığımız bütçesine 2014 yılı sermaye transferleri için 548.700.000 TL ödenek
tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödenekten 274.993.000 TL harcanmış olup,
bu harcama toplam sermaye transferleri ödeneğinin yüzde 50,12’sine tekabül etmektedir.
2013 yılının ilk altı aylık dönemine göre, söz konusu giderlerde yüzde 6,19 oranında
artış gerçekleşmiştir.
Tablo 11
AÇIKLAMALAR
07 - SERMAYE
TRANSFERLERİ
2013
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2013 OCAKHAZİRAN
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2014
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
2014 OCAKHAZİRAN
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
681.497.000 258.952.000 548.700.000 274.993.000
ARTIŞ
ORANI
(%)
2013 OCAKHAZİRAN
GERÇEK.
ORANI
(%)
2014 OCAKHAZİRAN
GERÇEK.
ORANI (%)
6,19
38,00
50,12
07.1-YURTİÇİ
SERMAYE
TRANSFERLERİ
681.497.000
258.952.000
548.700.000
274.993.000
6,19
38,00
50,12
Özel Bütçeli
İdarelere Sermaye
Transferleri
681.497.000
258.952.000
548.700.000
274.993.000
6,19
38,00
50,12
Türkiye
Adalet
Akademisi Başkanlığına
3.500.000
1.450.000
3.700.000
2.491.000
71,79
41,43
67,32
Ceza
İnfaz
Kurumları ile Tutuk.
İşyurtları Kurumuna
677.997.000
257.502.000
545.000.000
272.502.000
5,83
37,98
50,00
Adalet Bakanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
16 / 21
Grafik13
600.000.000
548.700.000
2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
500.000.000
2014 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI
400.000.000
274.993.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
0
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
Grafik 14
800.000.000
2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI
700.000.000
600.000.000
681.497.000
2014 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2013 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
548.700.000
500.000.000
400.000.000
300.000.000
274.993.000
258.952.000
200.000.000
100.000.000
0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ
Adalet Bakanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
17 / 21
Bakanlığımız harcama birimlerinin ödenek toplamları bazında 2013 ve 2014 yılları
kesintili başlangıç ödenekleri ile ilk altı aylık harcama dağılımını gösteren tablo aşağıda yer
almaktadır.
Tablo 12
BİRİMLER
(Kurumsal ve Fonksiyonel
Sınıflandırmaya Göre)
Özel Kalem Müdürlüğü
İç Denetim Birimi Bşk.
Teftiş Kurulu Bşk.
İdari ve Mali İşler D.Bşk.
Eğitim Dairesi Bşk.
Yayın İşleri Dairesi Bşk.
Bilgi İşlem Dairesi Bşk.
Teknik İşler Dairesi Bşk.
Strateji Geliştirme Bşk.
Mahkemeler
Personel Genel Md.
Ceza İşleri Genel Md.
Hukuk İşleri Genel Md.
Ceza ve Tev.Genel Md.
Ceza İnf.Kur.Tut.Eğt.Mrk.
Adli Sicil ve İstatis. Gn.Md.
Kanunlar Genel Md.
Ulus.Huk.ve Dış
İliş.Gn.Md.
Avrupa Birliği Genel Md.
Adli Tıp Kurumu Bşk.
Uyuşmazlık Mah. Bşk.
Yüksek Seçim Kurulu Bşk.
TOPLAM
2013 KBÖ
2013 OCAKHAZİRAN
HARCAMA
ORAN
(%)
2014 KBÖ
2014 OCAKHAZİRAN
HARCAMA
ORAN
(%)
4.753.000
2.304.071
48,48
5.554.000
2.801.344
50,44
1.068.000
825.541
77,30
2.070.000
1.213.151
58,61
6.270.000
2.948.799
47,03
7.758.000
3.480.869
44,87
35.934.000
13.618.792
37,90
39.219.000
17.311.432
44,14
4.388.000
1.089.126
24,82
4.380.000
2.409.734
55,02
1.412.000
549.510
38,92
1.430.000
683.680
47,81
163.287.000
22.023.685
13,49
166.443.000
20.794.112
12,49
133.940.000
4.672.803
3,49
162.326.500
72.653.144
44,76
4.053.000
1.598.582
39,44
4.739.000
1.780.941
37,58
3.418.956.500
1.745.135.729
51,04
3.830.715.000
2.036.734.527
53,17
8.685.000
4.396.847
50,63
10.947.000
5.062.517
46,25
4.807.000
2.273.721
47,30
5.324.000
2.809.548
52,77
3.606.000
1.684.697
46,72
5.107.000
2.158.643
42,27
10.045.000
7.247.849
72,15
12.235.000
6.422.309
52,49
2.787.687.500
1.287.196.118
46,17
3.084.312.500
1.511.256.572
49,00
8.376.000
2.291.966
27,36
6.836.000
2.707.118
39,60
3.393.000
1.552.476
45,76
3.759.000
1.914.247
50,92
12.900.000
6.715.203
52,06
17.275.000
22.224.112
128,65
3.971.000
1.438.527
36,23
3.914.000
1.726.812
44,12
46.667.500
21.335.592
45,72
55.704.000
28.103.507
50,45
979.000
419.120
42,81
1.082.000
389.342
35,98
170.204.500
45.642.094
26,82
808.360.000
271.007.325
33,53
6.835.383.000
3.176.960.846
46,48
8.239.490.000
4.015.644.987
48,74
Adalet Bakanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
18 / 21
II- OCAK-HAZİRAN 2014 BÜTÇE DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
1- Bakanlığımız bütçesi içinde yer alan harcama birimlerinin gider, varlık ve
yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi,
kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî
mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanılmasına azami hassasiyet gösterilmektedir.
2- Bakanlığımız 2013 yılı Kesin Hesabı ile ilgili çalışmalar Maliye Bakanlığına sunulmuştur.
Tablo 13
2013 YILI KESİN HESABINA GÖRE GERÇEKLEŞME DURUMU
(Bin TL)
Ödenek Toplamı
7.226.393.856,25
Gider Toplamı
7.148.263.056,13
Ödenek Üstü Harcama
0,00
İptal Edilen Ödenek
78.130.800,12
Ertesi Yıla Devredilen Ödenek
11.316.119,35
3- Bakanlığımız (2010-2014) Stratejik Planına uygun olarak, 2014 Yılı Performans
Programımız hazırlanmış ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına
gönderilmiştir.
Adalet Bakanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
19 / 21
III- TEMMUZ – ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER
Bakanlığımızın faaliyet alanında her geçen gün hizmet genişlemesi yaşanmaktadır. Bu
hizmet genişlemesi; personel sayısının artması, adalet saraylarının kapalı alan miktarının
artması, yeni adalet saraylarının işletim giderlerinin fazla olması, ceza infaz kurumlarının
kapasitesinin artması, bilişim sisteminin gün geçtikçe gelişmesi ve teknolojik imkanların
çeşitlenmesi gibi bir çok alanda görülmektedir.
Diğer yandan, ülkemizin ekonomik hayatının geçmişle kıyaslanamayacak oranda
gelişmiş olması, teknolojik ve bilimsel gelişmeler yanında sosyal ilişkilerin yoğunlaşması gibi
nedenlerle uyuşmazlık sayısı da artmaktadır. Gerek ceza alanında gerekse hukuk alanında
artan iş hacmi mali ihtiyaçları artırmaktadır.
Tüm bu sebeplerle gerek yatırım gerekse cari bütçeden tahsis edilen ödenekler zaman
zaman yetersiz kalabilmektedir. Bu kapsamda 2014 yılının ikinci döneminde Bakanlığımızın
bazı cari ihtiyaçlarının giderilebilmesi ancak yedek ödenek tahsis edilebilmesi halinde
mümkün olabilecektir. Bunun sağlanması için gerekli girişimlerde bulunulmuştur.
Bu yıl içerisinde kaynak ayırdığımız alanlardan biri de bölge adliye mahkemelerinin
faaliyete geçirilmesi çalışmaları olmuştur. Bir yandan hizmet binası inşaatı süren yerler
varken diğer yandan bina kiralama yoluna gidilmiştir. Öte yandan bu binaların tefrişi ya da
teknolojik donanımının tamamlanması için cari nitelikli harcamalar yapılmaktadır. Bu
yılsonunda mahkemelerin faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. Mahkemelerin faaliyete
geçmesi halinde gereken mali ihtiyaç hesap edilmiş ve bunun sağlanması için girişimlerde
bulunulmuştur.
Diğer yandan 18/6/2014 tarih ve 6545 sayılı Kanunla 25 ilde bulunan bölge idare
mahkemeleri kapatılarak yerine yeterli sayıda bölge idare mahkemesi kurulması
öngörülmektedir. Kanun yürürlük tarihinden itibaren üç aylık bir süre öngörmüştür. Bu
mahkemelerin faaliyete geçirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışma da bazı cari
harcamaları artıracaktır.
Halen inşaatı devam eden çok sayıda adalet sarayı ve ceza infaz kurumu
bulunmaktadır. Bunların bir kısmı 2014 yılının ikinci ayında hizmete açılacaktır. Bu binaların
cari giderleri de önemli bir kalemi oluşturmaktadır.
2014 yılının ikinci yarısında tahsis edilen ödeneklere bağlı kalınmak suretiyle
Bakanlığımızın tüm faaliyetleri etkin, verimli, hızlı ve kaliteli bir şekilde yerine getirilmeye
devam edilecektir. İhtiyaç duyulan bütçe içi hareketler ile yedek ödenek taleplerinin
karşılanması halinde hizmetin aksamasına imkan tanınmayacaktır.
Adalet Bakanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
20 / 21
Bakanlığımız bütçesine tahsis edilen ödeneklere ilave ödeneğe ihtiyaç duyulan bütçe
tertiplerini içerir 2014 sonu itibariyle gider tahmini (Ek - 1) nolu Tabloda gösterilmiştir.
IV-
TEMMUZ-ARALIK
2014
DÖNEMİNDE
YÜRÜTÜLECEK
FAALİYETLER
Belirtilen dönemde adalet hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi için aşağıda
sıralanan faaliyetler yürütülecektir:
1. Adli yargı ve idari yargı mahkemelerinin cari giderleri imkanlar çerçevesinde
karşılanacaktır.
2. Bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçirilme çalışmaları tamamlanacaktır.
3. Bölge idare mahkemelerinin faaliyete geçirilme çalışmaları tamamlanacaktır.
4. Ceza infaz hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli cari giderler imkanlar
dahilinde gerçekleştirilecektir.
5. Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinin harcamaları takip edilecek ve ihtiyaç
halinde gerekli bütçe içi hareketler yapılacaktır.
6. Yedek ödenek taleplerinde bulunulacaktır.
7. Mali harcamalar hizmetlerin niteliği çerçevesinde azami tasarruf anlayışı dahilinde
yapılacaktır.
Hamdullah PAKSOY
Hâkim
Başkan V.
EK:
Bütçe gider gerçekleşmelerine ilişkin tablo (1 sayfa)
Adalet Bakanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
21 / 21
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
Bütçe Yıl:
2014
Kurum Kod:
08 - ADALET BAKANLIĞI
2013 GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
OCAK GERÇEKLEŞME
2014 BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
2013
ŞUBAT GERÇEKLEŞME
2014
2013
MART GERÇEKLEŞME
2014
2013
NİSAN GERÇEKLEŞME
2014
2013
MAYIS GERÇEKLEŞME
2014
2013
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
HAZİRAN GERÇEKLEŞME
2014
2013
2014
2013
ARTIŞ
ORANI *
(%)
2014
OCAK-HAZİRAN
GERÇEK. ORANI **
(%)
2013
2014 YILSONU
GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ
2014
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI
7.148.263.056
8.239.490.000
617.910.594
640.763.111
506.682.972
678.721.648
464.167.672
589.182.972
629.689.157
801.149.428
458.589.533
688.376.404
499.920.734
617.451.424 3.176.960.662 4.015.644.987
26,40
44,44
48,74
8.824.499.265
01 - PERSONEL GİDERLERİ
3.960.821.723
4.450.625.000
452.728.462
533.621.031
316.660.823
379.019.698
314.981.704
371.679.737
318.055.698
379.082.929
317.410.212
379.323.499
324.356.575
381.232.438 2.044.193.474 2.423.959.332
18,58
51,61
54,46
4.619.830.915
3.637.976.357
4.373.079.000
417.929.960
529.642.805
289.276.028
373.434.225
286.862.814
365.486.906
289.422.572
373.239.375
288.259.971
373.707.187
292.646.584
375.637.025
1.864.397.929
2.391.147.523
28,25
51,25
54,68
4.535.532.715
277.724.156
19.396.000
32.721.024
1.106.706
23.905.421
969.237
23.944.753
916.665
24.668.809
870.756
25.510.678
957.232
27.845.685
918.751
158.596.369
5.739.347
-96,38
57,11
29,59
24.667.200
387.981
405.000
17.266
24.686
25.363
41.339
17.691
51.895
35.235
39.364
32.748
35.291
22.310
44.019
150.612
236.594
57,09
38,82
58,42
418.000
33.020.994
49.485.000
1.928.758
2.264.249
2.789.958
3.782.127
2.801.566
3.919.873
2.902.012
3.854.753
2.750.354
3.876.818
2.657.152
3.786.824
15.829.801
21.484.644
35,72
47,94
43,42
51.053.000
MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İŞÇİLER
GEÇİCİ PERSONEL
DİĞER PERSONEL
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İŞÇİLER
11.712.235
8.260.000
131.454
582.585
664.054
792.769
1.354.880
1.304.398
1.027.070
1.078.680
856.460
746.971
1.184.844
845.820
5.218.762
5.351.223
2,54
44,56
64,78
8.160.000
591.195.361
679.442.000
67.701.334
80.357.970
47.601.625
58.275.482
47.357.228
56.923.994
47.626.818
57.732.407
47.815.689
57.975.668
48.500.452
58.126.206
306.603.147
369.391.727
20,48
51,86
54,37
709.548.500
544.791.302
667.111.000
62.585.039
79.678.875
43.792.326
57.315.208
43.482.759
56.085.580
43.675.549
56.919.831
43.714.463
57.182.756
44.070.563
57.376.599
281.320.698
364.558.850
29,59
51,64
54,65
695.491.800
37.810.868
2.699.000
4.467.528
365.210
3.057.191
365.220
3.145.917
288.498
3.227.536
254.358
3.330.553
234.563
3.664.450
168.278
20.893.175
1.676.127
-91,98
55,26
62,10
4.396.700
280.991
229.000
22.282
10.426
19.117
25.924
24.057
14.992
20.691
17.114
20.335
18.518
22.641
46.689
129.123
133.663
3,52
45,95
58,37
269.000
GEÇİCİ PERSONEL
8.312.200
9.403.000
626.486
303.459
732.991
569.131
704.496
534.924
703.042
541.104
750.338
539.831
742.799
534.639
4.260.151
3.023.088
-29,04
51,25
32,15
9.391.000
DİĞER PERSONEL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1.315.978.058
986.129.000
38.846.596
25.432.480
80.332.727
99.394.055
40.194.332
80.621.284
143.727.069
163.498.399
86.362.905
73.053.052
54.273.389
78.404.970
443.737.019
520.404.240
17,28
33,72
52,77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
477.054.419
320.790.000
7.814.183
5.024.653
20.967.147
34.992.698
12.780.367
16.696.336
39.096.260
67.061.001
20.497.176
14.471.259
12.831.889
9.337.037
113.987.022
147.582.983
29,47
23,89
46,01
693.215.250
YOLLUKLAR
42.812.466
32.702.500
971.082
1.178.306
2.709.269
3.978.498
1.855.541
2.532.850
3.258.584
4.198.752
3.981.636
2.926.684
6.028.405
5.975.884
18.804.516
20.790.974
10,56
43,92
63,58
44.341.100
GÖREV GİDERLERİ
48.429.422
8.244.000
138.559
315.974
421.690
2.138.577
864.816
3.235.016
5.004.905
6.843.121
4.214.308
4.216.466
1.252.420
12.591.463
11.896.697
29.340.618
146,63
24,57
355,90
57.615.200
HİZMET ALIMLARI
662.677.128
547.808.500
29.693.587
18.836.395
48.148.873
54.011.579
20.415.274
53.221.310
90.152.931
76.693.031
51.020.162
48.098.505
31.792.982
47.927.546
271.223.810
298.788.366
10,16
40,93
54,54
765.663.500
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
1.661.918.850
901.325
949.000
20.907
3.598
26.388
41.754
24.355
52.018
63.352
44.365
79.938
33.058
86.206
32.047
301.145
206.840
-31,32
33,41
21,80
891.200
23.814.878
20.135.000
124.506
37.157
983.445
701.098
1.123.193
1.275.483
1.223.951
900.759
2.136.656
1.975.143
1.234.190
1.601.440
6.825.940
6.491.081
-4,91
28,66
32,24
35.463.900
8.997.545
9.411.000
29.958
5.838
293.658
150.714
416.165
262.801
414.086
628.758
801.876
655.071
528.967
490.958
2.484.709
2.194.140
-11,69
27,62
23,31
9.971.500
51.290.874
46.089.000
53.815
30.560
6.782.259
3.379.136
2.714.621
3.345.470
4.513.000
7.128.610
3.631.154
676.867
518.331
448.594
18.213.179
15.009.238
-17,59
35,51
32,57
54.757.200
04 - FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
İSKONTO GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ
05 - CARİ TRANSFERLER
GÖREV ZARARLARI
HAZİNE YARDIMLARI
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
06 - SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
256.638.187
909.674.000
15.717.202
1.351.630
17.774.503
34.011.782
17.627.160
19.747.603
33.285.809
138.735.336
371.570
105.411.212
17.319.539
26.206.874
102.095.783
325.464.436
218,78
39,78
35,78
609.285.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
195.270.660
198.948.000
15.500.000
860.960
17.420.660
31.366.000
15.500.000
17.370.621
31.000.000
15.683.000
0
15.683.000
16.400.000
17.183.000
95.820.660
98.146.581
2,43
49,07
49,33
198.733.000
61.081.288
0
710.274.000
165.406
423.733
308.380
2.585.760
2.126.896
2.376.982
2.285.809
123.052.336
0
371.570
0
89.728.212
736.787
8.638.248
5.994.848
226.805.271
3.683,34
9,81
31,93
409.913.000
4.427
136.000
0
0
0
0
264
0
0
0
0
0
0
1.520
264
1.520
475,61
5,96
1,12
127.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
281.813
316.000
51.795
66.937
45.463
60.022
0
0
0
0
0
0
182.752
384.106
280.011
511.064
82,52
99,36
161,73
512.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
342.132.728
664.920.000
0
0
1.046.293
17.186.631
1.090.248
12.802.354
1.159.763
16.683.358
6.629.158
27.195.973
11.453.779
27.563.937
21.379.240
101.432.252
374,44
6,25
15,25
675.216.000
184.602.014
169.609.900
0
0
136.647
336.522
436.926
2.678.068
380.110
1.467.029
1.727.091
10.140.997
10.161.953
6.222.588
12.842.727
20.845.203
62,31
6,96
12,29
179.361.600
31.258
550.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
550.000
2.134.322
11.310.000
0
0
0
0
0
0
0
0
52.241
0
16.284
18.668
68.525
18.668
-72,76
3,21
0,17
11.310.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
57.883.503
7.500.000
0
0
456.769
2.908.489
0
0
1.408
2.928.790
3.203.708
1.130.020
0
0
3.661.885
6.967.299
90,27
6,33
92,90
7.500.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
36.835.191
427.291.500
0
0
0
13.055.728
0
8.840.430
0
10.332.325
0
13.176.661
0
18.526.859
0
63.932.003
0,00
0,00
14,96
426.091.500
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
21.015.681
12.333.600
0
0
0
302.604
247.242
11.741
508.800
577.257
164.251
161.200
606.394
547.080
1.526.687
1.599.882
4,79
7,26
12,97
12.185.300
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
38.675.696
34.115.000
0
0
450.984
579.810
403.054
1.267.154
269.446
1.371.986
1.477.622
2.587.095
664.620
2.248.742
3.265.726
8.054.787
146,65
8,44
23,61
36.007.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
955.063
2.210.000
0
0
1.892
3.479
3.025
4.961
0
5.971
4.245
0
4.527
0
13.690
14.411
5,26
1,43
0,65
2.210.000
681.497.000
548.700.000
42.917.000
0
43.267.000
90.834.000
42.917.000
47.408.000
85.834.000
45.417.000
0
45.417.000
44.017.000
45.917.000
258.952.000
274.993.000
6,19
38,00
50,12
548.700.000
681.497.000
548.700.000
42.917.000
0
43.267.000
90.834.000
42.917.000
47.408.000
85.834.000
45.417.000
0
45.417.000
44.017.000
45.917.000
258.952.000
274.993.000
6,19
38,00
50,12
548.700.000
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
08 - BORÇ VERME
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
YURTİÇİ BORÇ VERME
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
0,00
0,00
0,00
YURTDIŞI BORÇ VERME
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
09 - YEDEK ÖDENEKLER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
251 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content