close

Enter

Log in using OpenID

Mesleki Davranış Kuralları

embedDownload
Flint Group
Mesleki Davranış Kuralları
Mesleki Davranış Kuralları
Giriş
Flint Group kendini tamamen etik iş uygulamaları, kişisel bütünlük ve bu Mesleki Davranış Kurallarına
("Mesleki Davranış Kuralları" veya "Kurallar") uygunluk ve Flint Group'un faaliyet gösterdiği tüm
ülkelerde yürürlükte olan tüm kanunlara uymaya adamış bir kuruluştur. Flint Group’un sorumluluk
sahibi bir şekilde hareket etme konusundaki itibarı kurum olarak başarısında kritik bir rol
oynamaktadır.
İtibarımız davranış şeklimiz ve iş yapma tarzımızın temelini oluşturan yol gösterici beş ilkeden
kaynaklanmaktadır:
•
Müşterilerimiz yaptığımız her işin odak noktasını oluşturur;
•
Herkes başarımıza katkı sağlar;
•
Bütünlük kavramından kesinlikle taviz verilmez;
•
Sürekli gelişim performansı harekete geçirir ve mükemmeli başarma tutkumuzu destekler; ve
•
Liderlik ve takım çalışması, hedeflerimize ulaşmanın ön koşullarıdır.
Bu değerler Mesleki Davranış Kurallarımızda öngörülen davranış ilkeleri ve standartları ile ifade
edilmektedir. Bunlar dünya çapında gösterdiğimiz faaliyetlerin ekonomik, sosyal, güvenlik ve çevresel
yönlerini yönetme şeklimizi tanımlamaktadır.
Bu Mesleki Davranış Kuralları, belli uygunluk alanlarına yönelik daha detaylı politika ve prosedürler ile
takviye edilecektir.
1
İçindekiler
Bölüm 1.
Kuralların Flint Group ve Üçüncü Taraflar için Uygulanması ……...…….
2
Bölüm 2.
Bu Mesleki Davranış Kurallarına ve Kanunlara Uygunluk ………………… 3
Bölüm 3.
İş Etiği ………………………………………………………………..
4
Bölüm 4.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre …………………………………………….
4
Bölüm 5.
Çalışma Koşulları ……………………………………………………………
5
Bölüm 6.
Gizli Bilgiler ………………………………………………………
5
Bölüm 7.
Çıkar Çatışmaları ……………………………………………………………
6
Bölüm 8.
Rüşvet ve Yolsuzluk ………………………………………………………..
7
Bölüm 9.
Kara Para Aklama …………………………………………………………….
8
Bölüm 10.
Hile ve Yasadışı Uygulamalar …………………………………………………... 9
Bölüm 11.
Ticarete Uygulanan Kontroller…………………………………………………… 9
Bölüm 12.
Antitröst ve Rekabet Kanunu……………………………………………….
10
Bölüm 13.
Resmi Soruşturmalar ………………………………………………………….
10
Bölüm 14.
Siyasi Katılım …………………………………………………………..
10
Bölüm 15.
Kayıt İşlemleri ve Flint Group Kayıtları …………………………
11
Bölüm 16.
Flint Group Varlıklarının Kullanımı…………………………………………….
11
Bölüm 17.
İnternet ve E-Posta Uygulamaları…………………………………………….
11
Bölüm 18.
Etik Danışmanlık ve İhlallerin Raporlanması ……………………………….
12
Bölüm 19.
Bu Mesleki Davranış Kurallarının İdaresi ve Feragat ………………………. 13
1. Kuralların Flint Group ve Üçüncü Taraflar için Uygulanması
Flint Group
Bu Mesleki Davranış Kurallarının amacı Flint Group'un etik ve yasal davranışlarıyla ilgili genel
standartların belirlenmesidir. Bu Kurallar Flint Group çalışanları1, yetkilileri ve yöneticilerinin mevcut ve
potansiyel müşteri, tedarikçi, distribütör, aracı ve rakipleri, devlet kurumları ve öz-denetim kuruluşları,
medya ve Flint Group'un irtibat halinde olduğu diğer tüm taraflar ile olan faaliyetleri ve iş ilişkilerini
düzenler.
Üçüncü Taraflar
Flint Group danışmanları, aracıları, distribütörleri, hizmet sağlayıcıları ve tedarikçilerinin ("Üçüncü
Taraflar") uygun sözleşmeye bağlı düzenlemeler yoluyla işbu Mesleki Davranış Kurallarında yer alan
ilkelere, Flint Group adına veya kendi iş ilişkileri için uyguladıkları ölçüde, eşit şekilde uymaları
beklenmektedir. Ayrıca, Üçüncü Taraflar işbu Mesleki Davranış Kurallarının Flint Group çalışanları için
bağlayıcı olduğu hususuna saygı duyacak ve çalışanlarımızı hiçbir şekilde bu Kuralları ihlal etme
konusunda teşvik etmeyecektir.
1
İşbu Mesleki Davranış Kurallarının amaçlarına uygun olarak "çalışan" tanımı geçici ve sürekli çalışanlar ile
yüklenicileri kapsamaktadır.
2
2. Bu Mesleki Davranış Kurallarına ve Kanunlara Uygunluk
Her birimiz Flint Group adına hareket ederken bütünlük içerisinde çalışma konusunda sorumluluk
sahibiyiz. Faaliyet gösterdiğimiz her ülkede, tüm Flint Group çalışanlarından belirli görev ve
sorumluluklarımız için geçerli olan kanun, kural ve yönetmelikleri kavraması ve usulünü öğrenmesi
beklenmekte olup, kanunları bilmiyor olmak uymamak için kabul edilebilir bir gerekçe değildir. Tüm
çalışanların kanunlara, bu Mesleki Davranış Kurallarına ve Flint Group politikaları ile kendilerine
atanan görev ve sorumluluklar için geçerli asgari politika standartlarına uyması beklenmektedir.
Ayrıca, yönetim pozisyonlarında görev alan kişiler yüksek seviyede bütünlük içeren davranışlarıyla
örnek olma konusunda özel bir sorumluluğa da sahiptir. Gözetimleri altında bulunan çalışanların
eğitimini, bu Mesleki Davranış Kurallarını kavramaları ve bunlara uymalarını sağlama konusunda
gayret etmeleri gerekir.
Kanunlar, bu Mesleki Davranış Kuralları veya Flint Group politikaları ve asgari politika standartlarını
ihlal ettiğinden şüphelendiğiniz herhangi bir davranış fark etmeniz durumunda, bunu Etik Danışmanlık
ve İhlallerin Raporlanması başlıklı 18'inci Maddede belirtilen raporlama mekanizmalarından birini
kullanarak rapor etmekle sorumlusunuz. Herhangi bir durumda ne yapılması gerektiğinden emin
değilseniz, bu Mesleki Davranış Kurallarının ilgili bölümüne başvurun, yöneticinizle konuşun veya
tercih ediliyorsa bu belgede belirtilen diğer irtibat noktalarından biriyle bağlantı kurun.
Flint Group bu Mesleki Davranış Kurallarıyla ilgili tüm ihlalleri, ihlalin küçük ya da önemsiz
görünmesine bakmaksızın, ciddiye alacaktır. Tüm ihlal veya tecavüz iddiaları derhal incelenecek ve
uygunsuzluğun kanıtlanması durumunda iş akdinin feshi de dahil olmak üzere ciddi disiplin işlemleri
ve cezaları uygulanacaktır. Ayrıca, bu Mesleki davranış Kurallarına saygı göstermeyen herhangi bir
Üçüncü Taraf da sözleşmesinin feshedilmesi ve yenilenmemesi durumuyla karşı karşıya kalabilir. Flint
Group'un işbu Kuralların ihlalinin yürürlükteki kanunun da ihlalini teşkil edebileceğine karar vermesi
durumunda, konu araştırılacak ve gerekirse ilgili yetkililere sevk edilecektir.
Kurallarımız bir sözleşme değildir. Herhangi bir şekilde özel istihdam hakkı tanımamakta ve belli
herhangi bir süre için istihdam garantisi vermemektedir.
Flint Group Birleşmiş Milletler Küresel İşbirliği
üstünlüğüne saygı duymakta ve desteklemektedir.
Paketinin
(http://www.unglobalcompact.org)
Davranışlarımız ve hareketlerimizde bu hususları daima yansıtmamız önemlidir— lütfen aşağıdaki
soruları kendinize sorunuz:



Değerlerimize uygun davranıyor muyum?
Bu Mesleki Davranış Kurallarına ve kanunlara uyuyor muyum?
Konu belgelerde yer aldığında, aldığım karar konusunda rahat olacak mıyım?



İşleri yapmak için bunun doğru yol olduğu hissediliyor mu?
Bu durumda davranış şeklimle gurur duyacak mıyım?
Durum tersine döner ve aynı davranışın sonucuna katlanmam gerekirse nasıl hissedeceğim?


Aldığım karar dürüst, profesyonel ve gerçeklere dayalı bir karar mı?
Davranışım geçerli ve makul bir gerekçe olmadan bir başka kişiyi olumsuz veya kötü şekilde
etkiledi mi?

Kendi kişisel çıkarlarım veya hükmümün davranışımı etkilemesine izin verdim mi?
3
3. İş Etiği
Tüm Flint Group çalışanlarının ve Üçüncü Tarafların, kendilerine verilen görev ve sorumlulukları yerine
getirirken yasalara uygunluğun ötesinde iş etiği ve şahsi etik kuralları açısından yüksek standartları
gözetmeleri beklenir. Bu da diğer Flint Group çalışanları, kamu, iş dünyası, müşteriler, tedarikçiler,
rakipler, devlet kurumları ve düzenleyici kurumlar ile iş yaparken her açıdan dürüstlük, bütünlük ve
sağlam muhakeme kurallarının uygulanmasını gerektirir.
Uygun etik iş davranışları kanunların gerektirdiğinin üzerinde olabilir. İşlerimizi faaliyet gösterdiğimiz
ülkelerin her birinde yer alan en yüksek etik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek, böylece Flint
Group ve yetkililerinin bütünlüğü ve dürüstlüğünden şüphe duyulmamasını sağlamak bir Flint Group
politikasıdır.
4. Sağlık, Güvenlik ve Çevre
Flint Group yürürlükteki tüm güvenlik, sağlık, çevre ve iş yeri kanun ve yönetmelikleri gereğince ve
çalışanların sağlık ve güvenliği ile çevrenin korunmasına en yüksek seviyede önem verecek şekilde
işlerini yürütmeye kendini adamış bir kuruluştur.
Dolayısıyla, Flint Group tüm çalışanlarından bu kanun ve yönetmeliklerin lafzı ve ruhuna ve Şirketin
Sağlık, Güvenlik ve Çevre Politikasının aşağıda verilen temel unsurlarına göre hareket etmek için
elinden geleni yapmalarını beklemektedir:
Her çalışanımızdan kendi güvenliğinden sorumlu olmasını ve güvenli bir şekilde davranmasını
bekleriz. Ayrıca, çalışanların güvenli bir şekilde hareket etmediklerini gördükleri anda meslektaşlarını
uyarmaları ve gerekli tavsiyeleri vermelerini rica ederiz.
İşyerinde sıfır yaralanma Flint Group'un temel hedefidir. İşyerindeki tüm faaliyetlerde yeni veya
mevcut iş süreçleri, ürün geliştirme ve tasarım üzerinde dururken yol gösterici bir ilke olarak bu
standarttan faydalanılacaktır.
Flint Group kendini çalışanlarına güvenli bir işyeri sağlamaya adamış bir kuruluştur. Çalışanlarımızın
güvenli bir şekilde işlerini yapabilmeleri ve faaliyetlerini yürütebilmelerini sağlamak için gerekli araçlar
ve eğitim tarafımızdan sağlanacaktır.
Yürürlükteki tüm kanun ve yönetmelikler veya Flint Group standardından hangisi daha güvenli
hükümler içeriyorsa ona uyulacaktır. Bu amaçla ve mevzuatın yeni yönetmelikler getirmesini beklemek
için ileriye etkili araçlar ve teknikler kullanılacaktır.
Flint Group sadece uygun düzenleyici makam onaylarını almış malzeme tedarikçi ve yüklenicileri ile
çalışacaktır. Tedarikçi ve yüklenicilerimizin işyeri güvenliği ve çevrenin korunması açısından bizim
görüşlerimizi paylaşmasını beklemekteyiz.
Flint Group salınım ve emisyonlardan kaynaklanan kirlenmeleri azaltmak için çaba gösterecektir.
Ürünlerimizin yaşam döngüsü boyunca aktif olarak korumasını sağlayacağız.
Ayrıca, çalışanlar ve müşterilerin tamamen uyumlu etiketler ve Güvenlik Veri Formları ile çalışmasını
sağlamak amacıyla uygun bilgileri sunmak için Sağlık, Güvenlik ve Çevre verilerinden faydalanacağız.
4
5. Çalışma Koşulları
A. Zorla Çalıştırma
Flint Group zorla veya mecburi çalıştırmayı reddetmekte ve faaliyet gösterdiği her ülkede bu konudaki
ilgili kanunlara uymaktadır.
B. Çocuk İşçi Çalıştırma
Flint Group her çocuğun ekonomik sömürüden korunma haklarına sahip olduğunu kabul etmekte ve
faaliyet gösterdiği her ülkede asgari çalışma yaşı ile ilgili kanunlara uymaktadır. Flint Group bunun
dışında BM Çocuk Hakları Beyannamesine her zaman bağlı kalmaktadır.
(http://www.unicef.org/lac/spbarbados/Legal/global/General/declaration
_child1959.pdf)
C. Ayrımcılığın Önlenmesi
Flint Group çalışanlarından her birinin saygınlığını ve taciz, istismar ve bedensel cezalandırmadan
uzak bir işyerinde çalışma hakkı olduğunu kabul etmektedir. İşe alma, ücret, sosyal haklar, terfi, işten
çıkarma veya emeklilik gibi kararlar tamamen çalışanın söz konusu işi yapma yeteneğine dayanarak
alınır. Flint Group hiç kimseye yürürlükteki kanun kapsamında korunan herhangi bir özelliğine
dayanarak ayrımcılık yapmaz, ancak söz konusu hareketin yürürlükteki kanunlarda farklı şekilde ele
alınması veya öngörülmesi durumunda, ırk, inanç, engellilik, cinsiyet, medeni veya annelik durumu,
dini veya siyasi inançlar, yaş veya cinsel yönelime dayalı hiçbir ayrımcılığın yapılmamasını sağlar.
D. İş Hukuku ve Asgari Politika Standartları
Flint Group, istihdam sağladığı her ülkede yürürlükteki iş hukuku, yönetmelikleri ve endüstri
standartlarına uyar. Flint Group çalışanlarına sundukları hizmetler karşılığında adil ücret ödenecektir.
Flint Group dünya genelinde çalışanların tümünün herhangi bir şekilde taciz, zorbalık, gözdağı, kaba
davranış, tehdit edici çalışma ortamı vb. ile karşı karşıya kalmamasını tam olarak beklemektedir.
E. BM Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi
Flint
Group
Birleşmiş
Milletler
Evrensel
İnsan
hakları
index.shtml)
üstünlüğüne
saygı
(http://www.un.org/en/documents/udhr/
desteklemektedir.
Beyannamesinin
duymakta
ve
6. Gizli Bilgiler
Flint Group tescilli bilgilerinin işletmenin faaliyetlerinde önemli bir varlık olduğuna inanır ve bu bilgilerin
yetki dışı kullanımı veya açıklanmasını yasaklar. Flint Group zaman zaman Gizlilik Sözleşmeleri
dahilinde başka şirketlerden gizli bilgiler almakta olup, çalışanlar bu bilgileri Sözleşme gereklerine
uygun olarak koruyacaktır. Flint Group diğer şirketlerin tescilli bilgilerine ilişkin haklarına saygı
5
duymakta ve çalışanlarının bu hakları koruyan yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerin lafzı ve ruhuna
tamamen uymasını gerekli kılmaktadır.
Flint Group veya işletmeleri, çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri ile ilgili halka açık olmayan tüm
bilgiler gizlidir. Gizli bilgiler Flint Group çalışanları, yetkilileri ve yöneticilerine emanet edilmiştir. Bu gizli
bilgiler sadece hedeflenen ticari amaçlarla kullanılabilir. Gizli bilgiler aile ve arkadaşlar da dahil Flint
Group dışından hiç kimseyle veya görevlerini yürütmek için bu bilgilere ihtiyacı olmayan diğer
çalışanlarla paylaşılamaz. Flint Group çalışanlarının Flint Group'taki çalışma süreleri boyunca belli
gizlilik sözleşmelerini imzalamaları gerekli kılınabilir, bu nedenle kapsamlı olmayan mevcut gizli bilgi
listesi kılavuzluk sağlayabilir ancak içerik ve kapsam bakımından nihai kabul edilmeyecektir. Flint
Group çalışanların, Flint Group'taki çalışma süreleri sona erdikten sonra bile tüm bilgileri gizli tutma
yükümlülükleri yürürlükteki kanunlar veya geçerli yargı organının sınırları kapsamında devam eder.
Aşağıda gizli bilgilerin kapsamlı olmayan mevcut listesi verilmiştir:

Flint Group’un, Flint Group tarafından kamu malı olarak açıklanmadan önce, mevcut ve
öngörülen ticari işlemlerinin sonuçları.

Genel olarak bilinmediği için değerli olan formül, program, yöntem, işlem, teknik, derleme veya
bilgilendirme gibi her tür ticari veya teknik bilgileri kapsayan ticari sırlar.

Bir çalışanın Flint Group tesisleri veya ticari sır bilgilerini kullanarak geliştirdiği, Flint Group için
yaptığı herhangi bir işten doğan ya da Flint Group'un işleriyle ilişkili herhangi bir buluş veya
işleme ilişkin tüm haklar.

Müşteri bilgileri, ihaleler, fiyatlandırma ve koşullar.

Tedarikçi bilgileri, ihaleler, fiyatlandırma ve koşullar.

Üretim süreçleri, kapasiteleri ve çıktıları.

Müşteri listeleri ve müşterilerin gizli bilgileri gibi tescilli bilgiler.

Flint Group'un dahil olduğu her tür ve tüm kamusal ve medya iletişimler (tamamen ticari
nitelikte duyurular dışında) İcra Kurulu Başkanından (CEO) önceden alınacak erişim iznine
tabidir.
7. Çıkar Çatışmaları
Çıkar çatışmaları müşteri ilişkileri ve Flint Group'un itibarına zarar verme potansiyeline sahip
olmasının yanında Flint Group'u hukuki sonuçlara da maruz bırakabilmektedir. Dolayısıyla kendinizi
kişisel çıkarlarınız veya ilişkilerinizin bizim veya müşterilerimizin çıkarları ve ilişkileriyle çatışacak bir
duruma sokmadığınızdan emin olmak için iletişim ve ihtiyat zorunlu unsurlardır. Bizi temsil ederken ve
müşterilerimizle çalışırken profesyonel, önyargısız ve tarafsız olmanız gerekir. Sadece çıkar çatışması
gibi görünen bir durumdan kaçınılması bile önemlidir. Aldığınız kararlar herhangi bir kişisel veya özel
fırsat ve ilişkilerden, potansiyel mali kazançlardan ya da size ya da arkadaş, akraba veya iş ortağı gibi
bir üçüncü kişiye yönelik diğer faydaların etkisi altında kalmamalı veya bunların etkisi altında kaldığı
algısı oluşturmamalıdır.
6
Çıkar çatışmaları diğer hususların yanında şu şekilde özetlenebilir:


Kurum dışı bir iş veya istihdam;
Bir müşteri ya da rakip ile iş dışında kurulan bir ilişki veya çıkar;

Bir akrabanız veya arkadaşınız ya da bu kişi(ler)in kontrolünde bulunan bir şirket ile Flint
Group adına kuracağınız iş ilişkisi;

Akrabanız ya da romantik bir ilişki kurduğunuz partneriniz olan herhangi bir kişinin
tazminatı üzerinde etki veya kontrole sahip olduğunuz bir pozisyon; veya

Flint Group ile herhangi bir türde iş ilişkisine giren veya girmesi beklenen bir kişi ya
da kuruluştan mütevazi bir hediye ya da etkinlik davetini aşan düzeyde kişisel çıkarların
kabul edilmesi.
Çalışanlar, Flint Group ile aralarında bir çıkar çatışması ihtimali olduğunu gösteren durumları
üstlerine açıklama hususunda sürekli bir yükümlülüğe sahiptir. Çalışanların herhangi bir potansiyel
çatışmayı önceden bir bildirimle yöneticilerine ya da üstlerine açıklamaları bu Kurallara tamamen
bağlı kalmak için kilit öneme sahiptir.
8. Rüşvet ve Yolsuzluk
Her bir çalışan, yönetici, yetkili, Üçüncü Taraf veya Flint Group için veya adına hareket eden
herhangi bir kişi Flint Group'un yolsuzluk faaliyetlerine dahil olmamasını sağlamakla yükümlüdür. Bu
yükümlülük algılanan gelenekler veya şart koşulan yerel uygulamalar ne olursa olsun dünyanın her
yerindeki tüm ticari işlemlerimizde eşit bir şekilde uygulanır.
Flint Group dünyanın faaliyet gösterdiğimiz her bölgesinde girilen ticari ilişkilerde rüşvet ve
yolsuzluğun doğrudan veya dolaylı her türünü kesin bir şekilde yasaklar. Bu durum Flint Group
çalışanları, iş ortakları ve Flint Group adına başkalarıyla iş ilişkisine giren Üçüncü Taraflar için de
geçerlidir. Flint Group özellikle:

Herhangi bir devlet yetkilisine herhangi bir hareketini, hareketten kaçınmasını veya
Flint Group adına bir iş veya iş avantajı elde etme ya da bu iş veya avantajı koruma
konusundaki kararını etkilemek için veya etkileme niyetiyle; ya da

Başka bir kişiye bu kişinin ya da başka herhangi bir kişinin işini yerine getirmeye
veya işini uygunsuz şekilde yerine getirmesinden dolayı bu kişiyi ödüllendirmeye ikna etmesi
için veya ikna etme niyetiyle doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir teklif, vaat, hediye
veya ödeme alma yetkisi veya başka bir fayda sağlanması ya da sağlanmasına aracılık
edilmesini yasaklar.
“Devlet yetkilisi” ifadesine dünyanın herhangi bir yerinde kamu kuruluşları veya üniversite ya da
kamu hizmeti şirketleri gibi kamu kontrolündeki kuruluşlar, siyasi partiler veya Kızılhaç gibi
uluslararası kamu örgütlerinin herhangi bir kademesinde görev yapan herhangi bir kamu yetkilisi
veya hükümet görevlisi ya da çalışanı dahildir.
Flint Group, yerel uygulamalar ne olursa olsun, hiçbir koşulda bir devlet yetkilisine rutin idari görevleri
için yapılan ödeme (örn. zaten ilgilenmekle yükümlü olduğu belgelerin işleme konulması için) gibi
"kolaylaştırma ödemeleri" yapılmasına izin vermez. “Kolaylaştırma ödemeleri” yerel kanun veya
yönetmelikler kapsamında yerel hükümet yetkililerine ödenmesi gereken sabit ücret ödemelerini
kapsamaz.
Müşavirlik veya aracılık sözleşmeleri gibi ticari düzenlemelerin ve hayır kurumlarına yapılan
bağışların da rüşvetin üzerini kapatmak amacıyla kullanılabileceğinin de bilincinde olmak zorundayız.
Tüm Üçüncü taraf düzenlemeleri ve hayır kurumu katkı ödemeleri ancak ve ancak Flint Group
7
politikalarına uygun olarak yapılabilir.
Flint Group, Mesleki Davranış Kurallarının bu hükmüne uyma yükümlülüğünün ihlali, ihlal girişimi
veya ihlal şüphesinin açık bir şekilde ve anında bildirilerek rapor edilmesini teşvik etmektedir. Hiç
kimse gerçekleşmiş bir rüşvet vakası, rüşvet girişimi veya rüşvet izlenimi veren uyarı sinyallerini
görmezden gelmemelidir.
A. Ticari Rüşvet
Flint Group insanları Flit Group'a yönelik iş fırsatları sunmaları veya Flint Group yararına bir ticari
karar almaları konusunda etkilemek amacıyla ya da herhangi bir görevin uygunsuz bir şekilde yerine
getirilmesi sonucunu doğurma niyetiyle herhangi bir ödeme ya da ayni ödeme (hediye, iltimas,
cömert bağış vb.) teklif edilmesi, yapılması, talep edilmesi veya alınmasını kesinlikle hoş göremez.
Flint Group’un hedefi piyasada üstün ürün, hizmet ve rekabetçi fiyatlar yoluyla rekabet etmektir.
Mevcut işlerin devamı veya herhangi bir yeni iş fırsatı elde etmek amacıyla girişilecek ticari rüşvet
kabul edilemez ve her koşul altında yasaktır. Bu tip uygunsuz faaliyetler, Mesleki Davranış
Kurallarının bu hükmünün ihlaline ek olarak, yürürlükteki kanunlar açısından da ihlal teşkil edebilir ve
söz konusu çalışanın para cezası ve/veya hapis cezasına maruz kalmasına yol açabilir. Bu hüküm,
müşterilere endüstri uygulamalarına göre pazarlık edilen satın alma geri ödemeleri, ıskontoları veya
ikramiye ödemeleri yapılmasını veya tüzel kişiler ya da bu tüzel kişilerin sahipleriyle endüstri
uygulamalarına göre müşteri finansman düzenlemeleri yapılmasını yasaklamaz.
B. Hediye, Davet ve Sponsorluk
Ayrıcalıklı muamele görmek için verilen ve alınan hediyelere ve etkinlik davetlerine müsaade
edilmez. Belli durumlarda, mütevazi hediye ve etkinlik davetlerinin verilmesi ve alınması kabul
edilebilir. Örneğin, bir iş yemeği fikir alışverişi yapmanın rahat bir yolu olabilmektedir. Bunun
yanında, bu hediye ve davetler, büyüklükleri, sıklığı ve hangi şartlar altında verildiğine bağlı olarak,
rüşvet, siyasi amaçlı ödeme veya haksız nüfuz kullanımı teşkil edebilir. Burada uygulamamız
gereken temel test hediye veya davetin bir çıkar veya ayrıcalıklı muameleye yönelik bir mükafat ya
da özendirme amacı olup olmadığı veya makul surette bu şekilde yorumlanıp yorumlanamayacağı
sorusuna başvurmaktır. Soruya cevabınız evetse, söz konusu hediye veya davet Flint Group
politikası kapsamında yasaklanmıştır. Seyahat harcamalarının ödenmesi ve herhangi bir sponsorluk
düzenlemesi de dahil olmak üzere hediye ve davet alışverişi Flint Group politikasına uygun şekilde
yapılmalıdır.
Devlet yetkililerine herhangi bir şekilde ağırlama da dahil olmak üzere Flint Group Hukuk
Departmanının önceden onayı alınmadan doğrudan veya dolaylı hediyeler verilemez. Devlet
yetkililerine hiçbir koşul altında doğrudan veya dolaylı olarak nakit, seyahat veya diğer yardımların
sağlanması gibi hizmet ve iltimaslar sunulamaz.
Her zaman bütünlük sağlanması hususunda, aldığımız ya da verdiğimiz hediye ve ağırlamalar
konusunda yapılacak bir incelemeye göğüs gerebilecek şekilde davrandığımızdan emin miyiz
sorusunu göz önünde bulundurmamız gerekir.
9. Kara Para Aklama
Kara para aklama yasadışı yollardan elde edilen paranın kaynağını kanuni ticari işlemler ile gizleme
işlemidir. Flint Group için veya Flint Group adına çalışan hiç kimse kendisinin kara para aklama, suç
teşkil eden faaliyetleri finanse etme veya yasadışı faaliyetleri destekleme aracı olarak kullanılması
veya istismar edilmesine kesinlikle izin vermemelidir.
Flint Group için veya Flint Group adına çalışan kişilerin Flint Group kaynakları veya sistemlerinin suç
teşkil eden veya yasadışı herhangi bir faaliyette kullanılmasına izin vermemesi gerekmekte olup ve
olağandışı veya alışılmadık görünen işlemler veya faaliyetlerden haberdar edilmeleri veya
8
kendilerinden risk değerlendirmesi, kayıt tutma veya gözden geçirme süreçleriyle ilgili koşullarımıza
kesin surette uymayan bir faaliyette bulunmalarının istenmesi durumunda gerekli hukuki işlemi
yapmaları beklenmektedir.
10. Hile ve Yasadışı Uygulamalar
Flint Group'un veya bir müşterinin varlıklarının zimmete geçirilmesi de dahil olmak üzere size veya
bir üçüncü tarafa finansal fayda veya başka faydalar yönlendirmeye veya mahsup etmeye yönelik
herhangi bir davranış veya işlem sadece bu Kurallar ve iş sözleşmenizin şartları için ihlal teşkil
etmekle kalmaz aynı zamanda birçok yargı organı için suç teşkil eden bir fiildir. Her tür hileli veya
yasadışı uygulamayı araştıracak ve sahip olabileceği diğer hakları uygulamanın yanı sıra ilgili
yetkililere uygun şekilde bildirecektir.
Flint Group, çalışanları, yetkilileri ve yöneticilerinin Flint Group'un ve/veya Flint Group için veya adına
çalışan kişilerin dahil olduğu bilinen veya şüphe duyulan her tür hile veya diğer yasadışı
uygulamaları bu Kuralların Etik Danışmanlık ve İhlallerin Raporlanması başlıklı 18'inci Maddesinde
belirtilen raporlama esasları uyarınca rapor etmelerini şart koşmaktadır
11. Ticarete Uygulanan Kontroller
Flint Group personelinin ihracat kontrolleri, ithalat koşulları ve ekonomik yaptırım kanunları (birlikte
"ticarete uygulanan kontroller") dahil olmak üzere uluslararası ticareti düzenleyen kanunlara özel
önem vermesi gerekmektedir. Flint Group'un faaliyet gösterdiği ülkelerden bazıları belli ülkeler,
işletmeler ve bireyleri hedef alan ticari kısıtlamalar uygulamaktadır. Çoğu ülke aynı zamanda ihracat
ve belli ürünler, teknoloji, yazılım ve hizmetlerin nihai kullanımı üzerine periyodik olarak kontroller
getirmektedir. Bu kanunların ihlal edilmesi sonucunda çok önemli cezalar verilebilmektedir. Bu
cezalar arasında hukuki ve mücrim para cezaları, hapis cezası, ihracat izinlerinin feshi ve hükümet
sözleşmelerine göre çalışma izninin kaldırılması gösterilebilir. Bu kanunlar aynı zamanda kanunu
çıkaran ülke dışındaki kişiler ve faaliyetler için de genel olarak uygulanmaktadır.
Ticari kısıtlamalar genel olarak şu hususları kapsar:


Yasaklı veya yaptırım uygulanan bir ülkeye, işletmeye veya kişiye uygun lisans veya
yetkilendirme olmadan yapılan ihracatlar veya yeniden ihraçlar;
Yaptırım uygulanan bir ülkeden veya o ülke menşeli ürün ithalatları veya gayrimenkul
işlemleri;

Yaptırım uygulanan bir ülke, işletme veya kişiden yapılan ithalatlar veya gayrimenkul
işlemleri;

Yaptırım uygulanan bir ülke, işletme veya kişi ile yapılan ticari işlemler;

Kısıtlı ürün, yazılım, teknik veri veya teknolojinin yaptırım uygulanan ülkelerde veya
ülkelerden lisanssız bir şekilde e-posta, indirme veya halka ifşa etme yoluyla aktarılması;

ABD boykot karşıtı kanunlar gibi belli boykot faaliyetlerinde bulunma yasağı.
Flint Group için veya Flint Group adına çalışan kişiler her zaman yürürlükteki ticaret kontrol kanunları
ve yönetmeliklerine uygun davranmak zorundadır.
Dolayısıyla, Flint Group:

Flint Group'un hammaddeleri, ürünleri ve hizmetlerinin sevkiyatını düzenleyen ilgili
ihracat ve ithalat kanunlarının yanı sıra yürürlükteki uluslararası ticaret sözleşmelerini
gözetecek;

Flint Group ve/veya faaliyetleri için uygulanabilir ticaret ambargoları ve/veya ekonomik
9
yaptırımlara tabi tutulan ülkelerle ticari faaliyetlerde bulunmayacak (ne ithalat ne ihracat); ve

Flint Group'un daha önce iş yaptığı bir yabancı ülkede yönetim ve Flint Group Hukuk
Departmanı ile görüşmeden ve risk değerlendirmesi yapmadan kesinlikle iş genişletme
yoluna gitmeyecektir.
12. Antitröst ve Rekabet Kanunu
Flint Group kendini serbest ve eşit rekabet ilkelerine adamış bir kuruluştur. Faaliyet gösterdiğimiz
tüm ülkelerde yürürlükte olan rekabet/antitröst kanun ve yönetmeliklerine her zaman uymakla birlikte
dinamik ve etkili bir şekilde rekabet etmek bir Flint Group politikasıdır. Bu doğrultuda:

Rakiplerimizle asgari düzeyde iletişim halinde olmamız;

Fiyat, sözleşme müzakereleri, kapasite, üretim maliyetleri, ticari stratejiler veya
planlar, teklif verme tasarıları, müşteriler ve pazar payı gibi ticari açıdan hassas bilgileri
rakiplerimizden istememiz veya bu konularda bilgi alışverişi yapmamamız;

Ticari açıdan hassas bilgileri belli bir girişimle ilgili olmadığı sürece rakipler veya
potansiyel rakiplerle ortak girişimler içerisinde tartışmamamız;

Ticaret veya
görüşmememiz; ve

Bir rakibe ürün satarken veya rakipten ürün satın alırken, sadece söz konusu
işlemin tamamlanması için yasal olarak gerekli bilgileri paylaşmamız gerekmektedir.
endüstri
birliklerine
katılırken
ticari
açıdan
hassas
bilgileri
Herhangi bir rakiple fiyatlar, maliyetler, şartlar, müşteriler, piyasalar, üretim, iş planları veya rekabeti
etkileyebilecek diğer tüm hususlarda herhangi bir anlaşma yapmak hukuka aykırıdır. Fiyatların
sabitlenmesi veya pazar dağılımı konusunda dile getirilmeden üstü kapalı yapılmış bir anlaşma da
aynen sözlü veya yazılı bir anlaşma kadar hukuka aykırıdır.
13. Resmi Soruşturmalar
Savcılar ve devletin düzenleme organları hukuka ilişkin olası ihlalleri soruşturma konusunda geniş bir
yetkiye sahiptir. Büyük jüriler (veya benzeri) toplayabilir, mahkeme celbi gönderebilir ve Flint Group
çalışanlarıyla görüşebilir veya tanıklığına başvurabilirler. Devletin soruşturma organlarının makul
ölçüdeki talepleri konusunda işbirliğine bulunmak bir Flint Group politikasıdır. Aynı zamanda, Flint
Group'un soruşturma altında bulunan veya görevi suiistimalle suçlanan kişiler için, avukatla temsil
dahil olmak üzere her tür koruma tedbiri alma hakkı bulunmaktadır. Herhangi bir hükümet temsilcisi
veya devlet kurumunun herhangi bir Flint Group çalışanı ile irtibata geçmesi ve bir soruşturmanın
yürütülmesi amacıyla veri veya belgelere erişim talep etmesi durumunda, söz konusu çalışan
duruma derhal amirine veya Flint Group Hukuk Departmanına bildirecek ve Flint Group'un
geleneksel iş uygulamalarına göre talebe yanıt verecektir. Yürürlükteki kanunların gerekli kılması
durumunda, soruşturmayla ilgili olabilecek belgeler de dahil ilgili materyallerin korunması
sağlanacaktır.
Soruşturma hakkında veya taleplere nasıl yanıt verileceği konusunda başka herhangi bir sorusu
olması durumunda çalışan Flint Group Hukuk Departmanı ile irtibat kurmalıdır.
14. Siyasi Katılım
Kurumsal fonların herhangi bir siyasi aday veya siyasi partiye herhangi bir şekilde siyasi katkıda
bulunmak için kesinlikle kullanılmaması bir Flint Group politikasıdır. Bu yasak sadece doğrudan
yapılan katkıları değil aynı zamanda özel yemekler veya bağış toplama etkinliklerine yönelik biletlerin
satın alınması yoluyla adaylar veya siyasi partilere dolaylı olarak yardım veya destek sağlanması ve
siyasi partiler veya komitelere başka herhangi bir şekilde mal, hizmet veya ekipman donanımı
10
sağlanmasını da kapsamaktadır. Hiç kimse herhangi bir siyasi katkıda bulunma masrafını veya
herhangi bir siyasi etkinliğine katılmanın maliyetini doğrudan veya dolaylı olarak Flint Group'a
karşılatamaz.
Her tür siyasi lobi faaliyeti yasaktır.
15. Kayıt İşlemleri ve Flint Group Kayıtları
Flint Group defter, fatura, kayıt ve hesaplarını makul düzeyde detay içerecek ve Flint Group
varlıklarına ilişkin işlemler ve düzenleri gerçeğe uygun ve eksisiz olarak yansıtacak şekilde
hazırlayacak ve kaydını tutacaktır. Her bir çalışan işlemler, zaman çizelgesi raporları, gider hesapları
ve diğer Flint Group kayıtlarının gerçeğe uygun ve eksiksiz kayıtlarını tutacaktır. Flint Group
işlemlerin uygun şekilde yetkilendirildiği, yürütüldüğü ve kaydedildiği konusunda makul bir güvence
sunmak için yeterli bir iç kontrol sistemi düzenleyecek ve bunu devam ettirecektir.
Yapılan herhangi bir ilgili işlemin, temelinde yatan işlemlerin ve Flint Group'un makul detaylarla iş
tahsisini uygun hesap döneminde gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak yansıtmak amacıyla tüm Flint
Group defterleri, kayıtları, hesapları, fonları ve varlıklarının saklanması gerekmektedir. Herhangi bir
Flint Group işleminin mahiyetini kasti olarak gizleyen veya değiştiren herhangi bir giriş
yapılmayacaktır. Bu bağlamda, aşağıdaki yönergeler izlenmelidir:
1.
Herhangi bir amaçla gizli, kaydedilmemiş veya "defter kaydı tutulmamış" herhangi bir fon
veya varlık tesis edilmemelidir.
2.
Herhangi bir şekilde sahte veya uydurma fatura düzenlenmemeli ve ödenmemelidir.
3.
Herhangi bir şekilde sahte veya düzmece kayıt girişi yapılmamalı ve yanıltıcı raporlar
çıkarılmamalıdır.
4.
Flint Group'un varlık ve borçları Flint Group standart uygulamaları ve zaman zaman
uygulamaya konulan Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine uygun olarak
muhasebeleştirilecek ve beyan edilecektir.
Herhangi bir Flint Group çalışanı Flint Group defterleri ve kayıtlarının bu koşullara uygun olarak
tutulmadığını düşünmesi durumunda, konuyu doğrudan uygun bulduğu yönetim kademesine
bildirmeli veya bu Kuralların Etik Danışmanlık ve İhlallerin Raporlanması başlıklı 18'inci Maddesinde
belirtilen esaslar uyarınca rapor etmelidir.
16. Flint Group Varlıklarının Kullanımı
Flint Group varlıkları sadece Flint Group'un kanuni ticari amaçları için, BT (Bilgi Teknolojileri)
politikalarında tanımlandığı şekilde ve sadece yetkilendirilmiş çalışanlar veya bunların görevlendirdiği
vekilleri tarafından kullanılacaktır.
Bu varlıklar maddi ve maddi olmayan varlıkları kapsamaktadır. Maddi varlıklara verilebilecek bazı
örnekler arasında telefon, fotokopi cihazı, bilgisayar, mobilya, ikmal malzemeleri ve üretim
ekipmanları gibi büro malzemeleri gösterilebilir.
17. İnternet ve E-Posta Uygulamaları
Flint Group çalışanlarına internet ve e-posta hizmetleri kişisel kullanım değil iş amaçlı kullanım için
sunulmaktadır. Çalışanların bu kaynakları Flint Group’un BT politikaları ve prosedürlerine uygun
şekilde kullanmaları beklenmektedir.
Ayrıca, Flint Group'un kabul edilebilir ağ politikası ve İnternet Hizmeti Sağlayıcısı/Sağlayıcıları dahil
ancak bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla yerel, eyalet, federal kanunlar ile yürürlükteki uluslararası
kanun ve sözleşmeden doğan taahhütler de kullanıcılar için bağlayıcıdır.
11
18. Etik Danışmanlık ve İhlallerin Raporlanması
Günlük iş faaliyetleri sırasında karşılaşılan etik sorunların çoğuna verilecek basit cevaplar
bulunmamaktadır. Bazı durumlarda, doğru hareket şekli belirgin şekilde görünürken, bazı daha
karmaşık durumlarda en doğru hareket tarzına karar vermek oldukça zor olabilmektedir. Flint Group
için veya Flint Group adına çalışan ve uygunluk konusunda şüpheleri olan ya da olası uygunluk
vakalarını rapor etmek isteyen kişiler için çok çeşitli seçenekler mevcuttur. (1) bir amir veya
yöneticiyle konuşmak; (2) resmi şikayet süreci gibi resmi kurum içi süreçlere başvurmak; (3) İnsan
Kaynakları personeliyle durumu görüşmek ve (4) Flint Group Kurumsal Uygunluk personeliyle irtibat
kurmak bu seçenekler arasında gösterilebilir. Flint Group’un ücretsiz Etik ve Bütünlük Telefon
Yardım Hattı ve web sayfasında bulunan raporlama formu yılın 365 günü, 7 gün 24 saat erişime açık
olup, dolandırıcılık; ayrımcılık; taciz; şiddet; hukuki ihlal, politika veya mevzuat ihlalleri ve çevresel
sorunlar dahil olmak üzere tüm ciddi uygunsuzluk vakalarının isimsiz olarak rapor edilmesine olanak
sağlamaktadır.
Tüm raporlar mutlaka ciddiye alınmaktadır. Her iddia soruşturulmakta ve kanıtlanması durumunda
uygun düzeltici faaliyet ve/veya disiplin faaliyeti yoluyla çözülmektedir. Çalışanın kimliğini açıklamayı
tercih etmesi durumunda, kendisine soruşturma tamamlandığında konuyla ilgili geri bildirim
sunulacaktır.
Flint Group potansiyel uygunsuzlukları iyi niyetle rapor eden kişilere karşı herhangi bir şekilde
geliştirilen misilleme veya ithamı kesinlikle hoş görmez. Misilleme konusunda sıfır hoş görü
politikamız haksızlık durumunda sesini yükseltmenin yapılacak en iyi şey olduğu yönündeki
inancımız ile birlikte işlemektedir. Bir kaygıyı dile getirecek ya da bir suistimali iyi niyetle rapor
edecekseniz - veya bir etik ve uygunluk sorunun soruşturulmasında yer alacaksanız - yapmanız
gereken şey Kurallarımızı izlemektir. Flint Group size karşı yapılan herhangi bir misillemeyi hiçbir
koşulda hoş görmeyecektir. Flint Group misilleme faaliyetlerini, kanıtlanması durumunda iş akdinin
feshine kadar gidebilecek ve bu dahil olmak üzere disiplin cezası uygulanmasına yol açacak olan
görevi suiistimal davranışı olarak kabul edecektir.
Sizin de dahil olduğunuz bir ihlal iddiasını rapor etmeniz durumunda, bu ihlaldeki sorumluluğunuz
için uygulanacak yaptırıma, uygulanacaksa, karar verirken kendi kendinizi rapor etmeniz ve devam
edecek işbirliğiniz göz önünde bulundurulacaktır.
Ancak, raporlama işlemine sadece samimi endişeler için başvurulmalıdır. Kötü niyetle hareket
ederek yanlış ve/veya kasıtlı olduğunu bildiğiniz herhangi bir endişeyi dile getirmeniz durumunda,
konu endişeyi dile getirdiğiniz için size karşı verilecek uygun disiplin cezasını önerecek olan İnsan
Kaynakları, İletişim ve Uygunluktan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısına intikal ettirilecektir.
Kurum dışı üçüncü taraflarla (tanınan ve geçerli bir kanuni kuruluş veya düzenleme organı dışında)
ilgili bir uygunsuzluk sorununu — örn. bir gazeteci veya bir sosyal medya web sitesi ile ilgili — dile
getirmek istemeniz durumunda, konu soruşturma sürecinde veya soruşturma tamamlandıktan sonra
bu hüküm uyarınca kurum içinde dile getirilmeden önce herhangi bir zamanda size karşı verilecek
uygun disiplin cezasını önerecek olan üzere İnsan Kaynakları, İletişim ve Uygunluktan sorumlu
Kıdemli Başkan Yardımcısına intikal ettirilecektir.
Uygunlukla ilgili bir sorun veya şikayet dile getirildiğinde, söz konusu uygunsuz davranışa kalkıştığı
iddia edilen kişi(ler)in Flint Group Flint Group tarafından aksi tespit edilene kadar masum olduğu
kabul edilecektir. Bu gerçekler ve koşullar aksini gösterene kadar masumiyet ilkesi uygunsuzluk
iddiasıyla ilgili olarak raporlanan bir soruna konu olan çalışanların emniyetinin sağlanması açısından
önemlidir.
Rehberlik almak için irtibat kurabileceğiniz Kurumsal Uygunluk Yetkilileri Bölgesel Bütünlük ve
12
Uygunluk konusunda İrtibat Kurulacak Kişiler, Flint Group Bütünlük Yetkilileri, Uygunluk Genel
Sorumlusu ve Başkandan oluşmaktadır.
19. Bu Mesleki Davranış Kurallarının İdaresi ve Feragat
Bu Mesleki Davranış Kuralları Flint Group Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Bu Mesleki
Davranış Kuralları ile ilgili her tür soru ve ek bilgiler ilk olarak Kurumsal Uygunluk Yetkilisine
yönlendirilecektir.
Flint Group Mesleki Davranış Kurallarını periyodik olarak çalışanlarına dağıtır ve Mesleki Davranış
Kuralları eğitimi düzenler. Tayin edilen belli çalışanlar ve Yönetim Kurulumuzun okuyup, anladıktan
sonra Kurallarımıza uygun olduğunu onayladıklarını beyan etmesi ve her tür potansiyel çıkar
çatışması veya Kurallara uygunlukla ilgili her tür olası istisnayı açıklaması gereken yıllık bir Çalışan
Temsilcilik Belgelendirme (ERC)
süreci gerçekleştirilmektedir. Belgelendirme sürecinin
tamamlanamaması Kuralların ihlali niteliğinde olacak ve sizi şirketin takdirine kalmak üzere disiplin
işlemi veya kanunların izin verdiği ölçüde başka işlemlere maruz bırakacaktır. Kurallarımızı
okumamanız, bu konuda bir beyan imzalamamanız veya online olarak belgelendirmemeniz sizi hiçbir
şekilde Kurallarımıza uyma yükümlülüğünden muaf tutmaz.
Flint Group çalışanları, yetkilileri ve müdürlerinin bu Mesleki davranış Kurallarını gözetmeleri ve Flint
Group'u (ve bağlı kuruluşlarını) daima tüm bölgeler ve topraklarda sorumluluk sahibi bir şekilde
temsil etmeleri gerekmektedir. Ancak, bu Kurallarla ilgili bir çelişkinin ortaya çıkabileceği son derece
istisnai durumlarda feragat talebinde bulunulabilir.
Herhangi bir feragatin geçerli olması için Yönetim Kurulu tarafından onaylanması gerekmektedir.
Feragat talepleriyle ilgili değerlendirme ve kararlar Yönetim Kurulu toplantı tutanaklarında eksiksiz bir
şekilde belgelendirilmelidir.
Bu Mesleki davranış Kurallarına ilişkin bilinen ihlaller veya ihlal şüpheleri araştırılacak ve söz konusu
ihlallere iştigal eden tüm çalışanlar ve söz konusu ihlalleri teşvik eden, destekleyen veya bilerek
görmezden gelen tüm yöneticiler iş akdinin feshine kadar gidebilecek ve bu dahil olmak üzere disiplin
cezası uygulamasına tabi tutulacaktır.
Flint Group Kurulu Denetim Komitesine sunulan bilgiler şu hususları içerecektir:
1.
Tüm Çalışan Temsilcilik Belgelendirmeleri (ERC) yorumları ve bulgularının özeti;
2.
Tüm Bütünlük ve Uygunluk vakalarına ilişkin tutulan günlük - detaylar ve sonuçlar
bildirilerek; ve
3.
Her halükarda keşfedilen tüm ciddi dolandırıcılık ve suç faaliyeti vakaları. Yönetim Kurulu
tarafından uygulamaya konmuştur:
Başkan:
Tarih:
13
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
486 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content