close

Enter

Log in using OpenID

ağustos 2014

embedDownload
BELEDİYE MECLİS KARARLARI ZİMMET DEFTERİ
BELEDİYENİN ADI:ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
S.NO
1
2
3
KARAR
TARĠHĠ
06.08.2014
06.08.2014
06.08.2014
06.08.2014
KARA
R NO
111
112
113
114
KARARIN KONUSU
Verilen önerge ile Ergene Ġlçesi Kent Konseyi BaĢkanlığı’ na yer ve araç tahsis edilmesi
talebi olduğunun bilgisini meclis üyelerine sunarak gündeme alınması teklif edildi.
Konunun gündeme alınmasına ve III/12. gündem maddesi olarak görüĢülmesine karar
verildi.
22.02.2007 gün ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı KuruluĢları
ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.
maddesinin 1. fıkrasına istinaden 07.05.2014 gün ve 31 sayılı meclis kararı ile ihdas
edilen kadrolardan boĢ halde bulunan ekli II sayılı cetvelde gösterilen 5 adet kadronun
derece değiĢikliğinin yapılmasına 5393 sayılı kanunun 18/l. maddesi gereğince karar
verildi.
10 maddeden oluĢan Ergene Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma
Yönetmeliği’ nin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 18. maddesinin “ m “ bendine
istinaden aynen kabulüne karar verildi.
16 maddeden oluĢan Ergene Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma
Yönetmeliği’ nin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 18. maddesinin “ m “ bendine
istinaden aynen kabulüne karar verildi.
NE
ġEKĠLDE
KESĠNLEġ
TĠĞĠ
(Doğrudan/
Yeniden
GörüĢülerek
)
Doğrudan
Doğrudan
Doğrudan
Doğrudan
4
5
6
06.08.2014
06.08.2014
115
116
16 maddeden oluĢan Ergene Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma
Yönetmeliği’ nin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 18. maddesinin “ m “ bendine
istinaden aynen kabulüne karar verildi.
Doğrudan
15 maddeden oluĢan Ergene Belediyesi Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri
Yönetmeliği’ nin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 18. maddesinin “ m “ bendine
istinaden aynen kabulüne karar verildi.
Doğrudan
TESLĠM
ALAN
TESL
ĠM
ĠMZA
TARĠ
HĠ
7
06.08.2014
06.08.2014
117
118
8
9
10
11
12
13
06.08.2014
06.08.2014
06.08.2014
06.08.2014
07.08.2014
119
120
121
122
123
Ergene Çiftçi Malları Koruma BaĢkanlığı’ nın kurulmasına ve koruma meclisinin 5 adet
asil üye ve 5 adet yedek üyeden oluĢmak üzere; Yılmaz PAÇMAN, Yusuf TOPLUM,
Mehmet DANĠġ, Ahmet ÇAYIR, Sezai SAKAROĞLU’ nun asil üyeliğe, Metin YAĞCI,
Ahmet GÜNAY, Mustafa BORA, Mümin YÖRÜKLER, Ercan TUNCAY’ ın yedek
üyeliğe seçilmelerine karar verildi.
Tekirdağ Ġli Ergene Ġlçesi Ġğneler Mahallesi’ nin kör dere taĢkınlarından korunması
iĢlerinin proje alanının 2010/05 sayılı BaĢbakanlık Genelgesinin 9. Maddesi gereği proje
alanının Devlet Su ĠĢleri 11. Bölge Müdürlüğü’ ne ihtilafsız teslim edilmesi için DSĠ 11.
Bölge Müdürlüğü ile yapılacak protokolün tasdiki, Belediyemiz adına protokol (sözleĢme)
yapma yetkisi 5393 sayılı kanunun 38. Maddesinin g hükmü gereğince Belediye
BaĢkanına ait olduğundan bu husus gözetilerek protokol yapma yetkisinin Belediye
BaĢkanına verilmesi ve teklife konu protokolün Belediye BaĢkanınca imzalandıktan sonra
geçerli olmasına karar verildi.
6360 sayılı kanunun 2. maddesinin 26. fıkrası gereği tüzel kiĢiliği sona eren Marmaracık
Belediyesi’ ne ait olan %1,94 oranındaki ÇordaĢ Çorlu Doğalgaz Dağıtım A.ġ. hissesinin
Ergene Belediye BaĢkanlığı’ na devredilmesinden dolayı ÇordaĢ genel kurulunda Ergene
Belediyesi’ ni temsil etmek üzere Belediye BaĢkanına yetki verilmesine karar verildi.
Ġlçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması hususunun
“Kültür ve Spor Komisyonuna” gönderilmesine ve bir sonraki meclis toplantısında
Belediye Meclisine sunulmasına karar verildi.
14 maddeden oluĢan Ergene Belediye BaĢkanlığı Sorumluluk Bölgesinde Faaliyette
Bulunan Amatör Spor Kulüpleri BaĢarı Yönetmeliği’ nin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’
nun 18. maddesinin “ m “ bendine istinaden aynen kabulüne karar verildi.
Hürriyet Mahallesinin isminin değiĢtirilmesi hususunun “Meydan, Bulvar, Cadde, Yol,
Sokak ve Mahalle Ġsimleri Komisyonuna” gönderilmesine ve bir sonraki meclis
toplantısında Belediye Meclisine sunulmasına karar verildi.
VelimeĢe Mahallesi, F19b 23 pafta 526 ada 3 parsel 3510 m2 yüz ölçümlü taĢınmaz
üzerinde bulunan belediye hizmet binasının 1. normal katının hizmet binası olarak
kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddelerine istinaden
bedelsiz olarak Ergene Ġlçesi Kent Konseyi BaĢkanlığı’ na tahsis edilmesine karar verildi.
Doğrudan
Doğrudan
Doğrudan
Doğrudan
Doğrudan
Doğrudan
Doğrudan
14
15
07.08.2014
07.08.2014
124
125
Otopark harç bedellerinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 21.07.2014
tarihinde yapmıĢ olduğu toplantı neticesinde belirlenen koĢul ve Ģartlar ile fiyat tarifesinin
komisyon raporunda belirtildiği Ģekli ile aynen kabulüne karar verildi.
Doğrudan
Ergene Çiftçi Malları Koruma BaĢkanlığı’ na asil üye olarak Yılmaz PAÇMAN, Yusuf
TOPKURU, Mehmet DANĠġ, Sezai SAKAROĞLU, Serkan BEZGĠN’ in, yedek üye
Yeniden
olarak Metin YAĞCI, Ahmet GÜNAY, Mustafa KÖSELER, Mustafa BORA, Mümin
GörüĢülerek
YÖRÜKLER’ in seçilmelerine karar verildi.
Rasim YÜKSEL
Ergene Belediye BaĢkanı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
146 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content