close

Enter

Log in using OpenID

49829484/300/539465 19/01/2015 Konu: 8. Uluslararası Ahmet Y

embedDownload
T.C.
IĞDIR VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 49829484/300/539465
Konu: 8. Uluslararası Ahmet Yeşil
Resim Yarışması
19/01/2015
............................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
.......................MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi: Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün
472736 sayılı yazısı.
Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğününün
ilgi sayılı yazılarına istinaden "8. Uluslararası Ahmet Yeşil Resim Yarışması "
düzenlenmiştir. Yarışmayla ilgili şartname sitemizde yayınlanmış olup, okulunuz/İlçeniz
tarafından gerekli işlemlerin yapılması hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz/rica ederim.
Cevdet PARLAR
Müdür a.
Şube Müdürü
EKLER:
İlgi yazı ve ekleri
DAĞITIM:
3 Ilçe Kaymakamlığına (M.E.M)
Özel/ Resmi İlkokul ve Ortaokul Müdürlüklerine
Bağımsız Anaokulları
Not: Şartname ve ekleri sitemizde yayınlanmıştır.
İrfan Caddesi Merkez/IĞDIR
Elektronik Ağ: www.igdir.meb.gov.tr
e-posta: http://igdir.meb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: C.YILMAZ Bilgisayar İşletmeni
Tel: (0 476)2276619/110
Faks: (0 476) 2276618
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenf831-bc75-3c66-834b-583f kodu ile teyit edilebilir.
ÖZEL MERSĠN DOĞA OKULLARI
8. ULUSLARARASI AHMET YEġĠL RESĠM YARIġMASI
ġARTNAMESĠ
GĠRĠġ : Okulumuz, 1987 yılından bu yana Türk Milli Eğitiminin hedef ve ilkeleri
doğrultusunda çağdaĢ, özgüveni yüksek, ezberden uzak, soran-sorgulayan, doğaya saygılı
ülkesine ve dünyaya karĢı sorumlu bireyler yetiĢtirmektedir. 26 yıldır geliĢtirdiği eğitimöğretim programlarıyla; bilimsel, sportif, kültürel ve sanatsal etkinlikleriyle nitelikli
öğrenciler yetiĢtirme sorumluluğunu yerine getiren okulumuz 13 yıldır yerel ve ulusal boyutta
sürdürdüğü Geleneksel Ahmet YeĢil Resim YarıĢmasına 2006-2007 eğitim-öğretim yılında
uluslar arası boyutu da eklemiĢtir.
AMAÇ : 1) Türk ve Dünya Çocukları arasında resim dili oluĢturmak,
2) Okullar arasında kültürel etkileĢime katkıda bulunmak
3) Mersin’i kültürü, sanatı, tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyaya tanıtmak
05- 13 yaĢları arasındaki tüm dünya çocuklarını bu yarıĢmaya katılmaya davet ediyoruz.
KATILACAK ÜLKELER : Tüm Dünya Ülkeleri
DÜZENLEME KURULU
Hamza ġĠMġEK
Aslı AKYÜZ
Ġbrahim BELCĠ
Bülent BEZGĠN
Çimen AKAN
Arzu TĠMAÇ
Ġbrahim TOKASLAN
Halime ÖNCÜ
Beyza ÖNER BELCĠ
Tülay EROĞLU
: Özel Mersin Doğa Koleji Kurucusu
: Özel Mersin Doğa Anadolu Lisesi Müdürü
: Özel Mersin Doğa Ġlköğretim Kurumları Müdürü
: Özel Mersin Doğa Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı
: Özel Mersin Doğa Ġlkokulu Müdür Yardımcısı
: Özel Mersin Doğa Ortaokulu Müdür Yardımcısı
: Resim Öğretmeni
: Resim Öğretmeni
: Ġngilizce Öğretmeni
: Edebiyat Öğretmeni
YÜRÜTME KURULU
Çimen AKAN
Arzu TĠMAÇ
Ġbrahim TOKASLAN
Halime ÖNCÜ
Ahmet YEġĠL
Tuğba AKTAġ
Özlem KIZMAZ
Sonay BEZEK
: Özel Mersin Doğa Ġlköğretim Kurumları Müdür Yardımcısı
: Özel Mersin Doğa Ortaokulu Müdür yardımcısı
: Resim Öğretmeni
: Resim Öğretmeni
: Ressam
: Özel Mersin Doğa Okulları Halkla ĠliĢkiler Sorumlusu
: Özel Mersin Doğa Ġlköğretim Kurumları Aile Birliği Üyesi
: Özel Mersin Doğa Koleji Aile Birliği Üyesi
JÜRĠ ÜYELERĠ
* Ahmet YEġĠL
* Prof.Cebrail ÖTGÜN
* Doç.Orçun ÇADIRCI
* Yrd.Doç.Veli MERT
* Zehra GÜRLER
(Ressam )
(Hacettepe Üniversitesi GSF. Resim Bölümü Öğretim Üyesi)
(Mersin Ünv. GSF Resim Bölümü Öğretim Üyesi)
(Mersin Ünv. GSF Resim Bölümü Öğretim Üyesi)
(Mersin Nevit Kodallı And. Güzel Snt.ve Spor Lis. Resim Öğrt.)
KATILIM ġARTLARI
:
1) YarıĢma Uluslararası nitelikte olup, (05-07) – (08-10) – (11-13) yaĢ grupları arasında
3 kategoride yapılacaktır.
2) Mersin ilindeki öğrenciler 16 Mayıs 2015 Cumartesi günü Mersin Doğa Koleji
Bahçesi’nde yapılacak olan 14. Yerel Ahmet YeĢil Resim YarıĢmasına katılabilir.
3) Resimler için;
Boyut
Konu
Teknik
Malzeme
: 35-50 cm boyutunda resim kağıdı
: Serbest
: Serbest
: Serbest olacaktır.
4) YarıĢmacıların resim kağıtlarının arkasına aĢağıdaki formu doldurarak yapıĢtırması
gerekmektedir. ( Ġsimsiz Eserler değerlendirilmeyecektir. )
YaĢ Grubu ve Doğum Tarihi :
Öğrencinin Adı Soyadı
:
Okulu ( Adres-Ġlçe-Ġl-Ülke ) :
Okul
E-mail
:
Okul Tel
:
Okul Faks
:
Ülke Adı
:
5) YarıĢmaya her öğrenci en fazla bir eserle katılabilir.
6) YarıĢmaya katılan eserler iade edilmeyecek, okulumuzun çeĢitli etkinliklerinde
sergilenecektir.
7) 5846 sayılı yasa gereği, ödül alsın veya almasın yarıĢmaya gönderilen tüm eserlerin,
her türlü kullanım hakları bedelsiz olarak yarıĢmayı düzenleyen Özel Mersin Doğa
Koleji’ne ait olacaktır. Eserlerin baĢkasına ait, alıntı veya kopya olmaması gerekir.
YarıĢmaya katılan her öğrencinin velisi bu Ģartları kabul etmiĢ sayılır.
ÖDÜLLER :
(05-07)YAġ GRUBU
(08-10) YAġ GRUBU
1. Vestel ONYX Tablet PC 1.Vestel ONYX Tablet PC
WIFI VP10
WIFI VP70
2. Fotoğraf Makinesi
2. Fotoğraf Makinesi
3. I-Pod
3. I-Pod
(11-13) YAġ GRUBU
1. Vestel ONYX Tablet PC
WIFI VP70
2. Fotoğraf Makinesi
3. I-Pod
YARIġMA TAKVĠMĠ :
1) 14 Mayıs 2015 saat 17:00’ye kadar kurumumuza ulaĢan eserler değerlendirmeye
alınacaktır.
2) 16 Mayıs 2015 Cumartesi günü okulumuz bahçesinde yapılacak olan Yerel
Ahmet YeĢil Resim YarıĢması sonrasında Yerel Ahmet YeĢil YarıĢmasının
eserleri ayrı, Uluslar arası Ahmet YeĢil YarıĢmasının eserleri ayrı kategorilerde
değerlendirilecektir.
3) 18 Mayıs 2015 Pazartesi günü yarıĢmada dereceye giren öğrencilerin isimleri
internet sitemizde açıklanacaktır.
4) YarıĢmada dereceye giren adaylar ödüllerini ileri bir tarihte yapılacak olan
Kültür ve Sanat Gecemizin ödül töreninde alacaklardır.
5) YurtdıĢından törene Ģahsen katılamayacak adayların ödüllerini Türkiye’de
bulunan konsolosluk aracılığıyla, Mersin dıĢından katılan adayların ödüllerini ise
Ģahsen almaları gerekmektedir.
6) Ödül törenine yurtdıĢından ve yurtiçinden ödül almak için katılacak olan
öğrencilerin Mersin’de tam pansiyon konaklama ücretleri Mersin Doğa Koleji
tarafından karĢılanacak olup, ulaĢım bedelleri katılımcıya aittir.( Yurtiçi katılım
konaklama 1 gece, yurtdıĢı konaklama 2 gece)
MÜRACAAT ADRESĠ : Özel Mersin Doğa Koleji
Gökçebelen Mah. 33195 Sk. Kapı No :1
YeniĢehir/Mersin/TÜRKĠYE
Tel : 090 (324) 473 24 21 ( 4 Hat ) Fax : 090 (324) 473 24 25
www.mersindogakoleji.com [email protected]
[email protected] www.ahmetyesil.com
ĠLETĠġĠM :
Beyza ÖNER BELCĠ
Telefon
: 090 (324) 473 24 21 ( 4 Hat ) ( Dahili 134 )
Faks
: 090 (324) 473 24 25
E-mail
: [email protected]
Çimen AKAN
Telephone
: 090 (324) 473 24 21 ( 4 Hat ) ( Dahili 117 )
Fax
: 090 (324) 473 24 25
E-mail
: [email protected]
Bülent BEZGĠN
Telefon
Faks
E-mail
: 090 (324) 473 24 21 ( 4 Hat ) ( Dahili 138 )
: 090 (324) 473 24 25
: [email protected]
ÖZEL MERSĠN DOĞA OKULLARI
8. ULUSLARARASI AHMET YEġĠL RESĠM YARIġMASI
ġARTNAMESĠ
GĠRĠġ : Okulumuz, 1987 yılından bu yana Türk Milli Eğitiminin hedef ve ilkeleri
doğrultusunda çağdaĢ, özgüveni yüksek, ezberden uzak, soran-sorgulayan, doğaya saygılı
ülkesine ve dünyaya karĢı sorumlu bireyler yetiĢtirmektedir. 26 yıldır geliĢtirdiği eğitimöğretim programlarıyla; bilimsel, sportif, kültürel ve sanatsal etkinlikleriyle nitelikli
öğrenciler yetiĢtirme sorumluluğunu yerine getiren okulumuz 13 yıldır yerel ve ulusal boyutta
sürdürdüğü Geleneksel Ahmet YeĢil Resim YarıĢmasına 2006-2007 eğitim-öğretim yılında
uluslar arası boyutu da eklemiĢtir.
AMAÇ : 1) Türk ve Dünya Çocukları arasında resim dili oluĢturmak,
2) Okullar arasında kültürel etkileĢime katkıda bulunmak
3) Mersin’i kültürü, sanatı, tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyaya tanıtmak
05- 13 yaĢları arasındaki tüm dünya çocuklarını bu yarıĢmaya katılmaya davet ediyoruz.
KATILACAK ÜLKELER : Tüm Dünya Ülkeleri
DÜZENLEME KURULU
Hamza ġĠMġEK
Aslı AKYÜZ
Ġbrahim BELCĠ
Bülent BEZGĠN
Çimen AKAN
Arzu TĠMAÇ
Ġbrahim TOKASLAN
Halime ÖNCÜ
Beyza ÖNER BELCĠ
Tülay EROĞLU
: Özel Mersin Doğa Koleji Kurucusu
: Özel Mersin Doğa Anadolu Lisesi Müdürü
: Özel Mersin Doğa Ġlköğretim Kurumları Müdürü
: Özel Mersin Doğa Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı
: Özel Mersin Doğa Ġlkokulu Müdür Yardımcısı
: Özel Mersin Doğa Ortaokulu Müdür Yardımcısı
: Resim Öğretmeni
: Resim Öğretmeni
: Ġngilizce Öğretmeni
: Edebiyat Öğretmeni
YÜRÜTME KURULU
Çimen AKAN
Arzu TĠMAÇ
Ġbrahim TOKASLAN
Halime ÖNCÜ
Ahmet YEġĠL
Tuğba AKTAġ
Özlem KIZMAZ
Sonay BEZEK
: Özel Mersin Doğa Ġlköğretim Kurumları Müdür Yardımcısı
: Özel Mersin Doğa Ortaokulu Müdür yardımcısı
: Resim Öğretmeni
: Resim Öğretmeni
: Ressam
: Özel Mersin Doğa Okulları Halkla ĠliĢkiler Sorumlusu
: Özel Mersin Doğa Ġlköğretim Kurumları Aile Birliği Üyesi
: Özel Mersin Doğa Koleji Aile Birliği Üyesi
JÜRĠ ÜYELERĠ
* Ahmet YEġĠL
* Prof.Cebrail ÖTGÜN
* Doç.Orçun ÇADIRCI
* Yrd.Doç.Veli MERT
* Zehra GÜRLER
(Ressam )
(Hacettepe Üniversitesi GSF. Resim Bölümü Öğretim Üyesi)
(Mersin Ünv. GSF Resim Bölümü Öğretim Üyesi)
(Mersin Ünv. GSF Resim Bölümü Öğretim Üyesi)
(Mersin Nevit Kodallı And. Güzel Snt.ve Spor Lis. Resim Öğrt.)
KATILIM ġARTLARI
:
1) YarıĢma Uluslararası nitelikte olup, (05-07) – (08-10) – (11-13) yaĢ grupları arasında
3 kategoride yapılacaktır.
2) Mersin ilindeki öğrenciler 16 Mayıs 2015 Cumartesi günü Mersin Doğa Koleji
Bahçesi’nde yapılacak olan 14. Yerel Ahmet YeĢil Resim YarıĢmasına katılabilir.
3) Resimler için;
Boyut
Konu
Teknik
Malzeme
: 35-50 cm boyutunda resim kağıdı
: Serbest
: Serbest
: Serbest olacaktır.
4) YarıĢmacıların resim kağıtlarının arkasına aĢağıdaki formu doldurarak yapıĢtırması
gerekmektedir. ( Ġsimsiz Eserler değerlendirilmeyecektir. )
YaĢ Grubu ve Doğum Tarihi :
Öğrencinin Adı Soyadı
:
Okulu ( Adres-Ġlçe-Ġl-Ülke ) :
Okul
E-mail
:
Okul Tel
:
Okul Faks
:
Ülke Adı
:
5) YarıĢmaya her öğrenci en fazla bir eserle katılabilir.
6) YarıĢmaya katılan eserler iade edilmeyecek, okulumuzun çeĢitli etkinliklerinde
sergilenecektir.
7) 5846 sayılı yasa gereği, ödül alsın veya almasın yarıĢmaya gönderilen tüm eserlerin,
her türlü kullanım hakları bedelsiz olarak yarıĢmayı düzenleyen Özel Mersin Doğa
Koleji’ne ait olacaktır. Eserlerin baĢkasına ait, alıntı veya kopya olmaması gerekir.
YarıĢmaya katılan her öğrencinin velisi bu Ģartları kabul etmiĢ sayılır.
ÖDÜLLER :
(05-07)YAġ GRUBU
(08-10) YAġ GRUBU
1. Vestel ONYX Tablet PC 1.Vestel ONYX Tablet PC
WIFI VP10
WIFI VP70
2. Fotoğraf Makinesi
2. Fotoğraf Makinesi
3. I-Pod
3. I-Pod
(11-13) YAġ GRUBU
1. Vestel ONYX Tablet PC
WIFI VP70
2. Fotoğraf Makinesi
3. I-Pod
YARIġMA TAKVĠMĠ :
1) 14 Mayıs 2015 saat 17:00’ye kadar kurumumuza ulaĢan eserler değerlendirmeye
alınacaktır.
2) 16 Mayıs 2015 Cumartesi günü okulumuz bahçesinde yapılacak olan Yerel
Ahmet YeĢil Resim YarıĢması sonrasında Yerel Ahmet YeĢil YarıĢmasının
eserleri ayrı, Uluslar arası Ahmet YeĢil YarıĢmasının eserleri ayrı kategorilerde
değerlendirilecektir.
3) 18 Mayıs 2015 Pazartesi günü yarıĢmada dereceye giren öğrencilerin isimleri
internet sitemizde açıklanacaktır.
4) YarıĢmada dereceye giren adaylar ödüllerini ileri bir tarihte yapılacak olan
Kültür ve Sanat Gecemizin ödül töreninde alacaklardır.
5) YurtdıĢından törene Ģahsen katılamayacak adayların ödüllerini Türkiye’de
bulunan konsolosluk aracılığıyla, Mersin dıĢından katılan adayların ödüllerini ise
Ģahsen almaları gerekmektedir.
6) Ödül törenine yurtdıĢından ve yurtiçinden ödül almak için katılacak olan
öğrencilerin Mersin’de tam pansiyon konaklama ücretleri Mersin Doğa Koleji
tarafından karĢılanacak olup, ulaĢım bedelleri katılımcıya aittir.( Yurtiçi katılım
konaklama 1 gece, yurtdıĢı konaklama 2 gece)
MÜRACAAT ADRESĠ : Özel Mersin Doğa Koleji
Gökçebelen Mah. 33195 Sk. Kapı No :1
YeniĢehir/Mersin/TÜRKĠYE
Tel : 090 (324) 473 24 21 ( 4 Hat ) Fax : 090 (324) 473 24 25
www.mersindogakoleji.com [email protected]
[email protected] www.ahmetyesil.com
ĠLETĠġĠM :
Beyza ÖNER BELCĠ
Telefon
: 090 (324) 473 24 21 ( 4 Hat ) ( Dahili 134 )
Faks
: 090 (324) 473 24 25
E-mail
: [email protected]
Çimen AKAN
Telephone
: 090 (324) 473 24 21 ( 4 Hat ) ( Dahili 117 )
Fax
: 090 (324) 473 24 25
E-mail
: [email protected]
Bülent BEZGĠN
Telefon
Faks
E-mail
: 090 (324) 473 24 21 ( 4 Hat ) ( Dahili 138 )
: 090 (324) 473 24 25
: [email protected]
PRIVATE MERSİN DOĞA COLLEGE
8 INTERNATIONAL AHMET YEŞİL ART COMPETITION
TERMS of REFERENCE
th
INTRODUCTION: Our school has been raising modern, self-confident individuals who are
far from taboos, questioning, respectful to the nature, to our country and to the world, in line
with the aims and principles of the Turkish National Education. With the education and
schooling programmes that have been improved for 27 years; having the responsibility of
raising qualified students through scientific, sporting, cultural and artistic activities. Our
school took the Ahmet Yesil Art Competition that has been held for 13 years on a local and
national level to an international level in 2006-2007 academic year.
AIM :
1) To create an art language among Turkish and World children.
2) To contribute to the cultural interaction among schools.
3) To introduce Mersin with its culture, art, history and natural beauties.
We invite all the world children aged between 05-13 to enter this competition.
ELIGIBLE COUNTRIES: All countries
REGULATORY BOARD
Hamza ġĠMġEK
Aslı AKYÜZ
Ġbrahim BELCĠ
Bülent BEZGĠN
Çimen AKAN
Arzu TĠMAÇ
Ġbrahim TOKASLAN
Halime ÖNCÜ
Beyza ÖNER BELCĠ
Tülay EROĞLU
: Private Mersin Doga College Founder
: Private Mersin Doga Anatolian High School Principal
: Private Mersin Doga Primary&Secondary School Principal
: Private Mersin Doga Anatolian High School Deputy Manager
: Private Mersin Doga Primary School Deputy Manager
: Private Mersin Doga Secondary School Deputy Manager
: Art Teacher
: Art Teacher
: English Teacher
: Literature Teacher
EXECUTIVE COMMITTEE
Çimen AKAN
Arzu TĠMAÇ
Ġbrahim TOKASLAN
Halime ÖNCÜ
Ahmet YEġĠL
Tuğba AKTAġ
Özlem KIZMAZ
: Private Mersin Doga Primary School Deputy Manager
: Private Mersin Doga Secondary School Deputy Manager
: Art Teacher
: Art Teacher
: Artist
: Private Mersin Doga Schools Public Relations Speacialist
: Private Mersin Doga Primary&Secondary Schools ParentTeacher Associaton
Sonay BEZEK
: Private Mersin Doğa College Parent-Teacher Association
Member
MEMBERS OF THE JURY
* Ahmet YEġĠL
* Prof. Cebrail ÖTGÜN
(Artist)
(Hacettepe University Fine Arts Faculty, Art
Department, Academician)
* Associate Prof. Orçun ÇADIRCI (Mersin University, Fine Arts Faculty, Art
Department, Academician)
* PhD. Veli MERT
(Mersin University, Fine Arts Faculty, Art
Department, Academician)
* Zehra GÜRLER
(Mersin Nevit Kodallı Anatolian Fine Arts and Sports
High school Art Teacher)
CONDITIONS OF THE COMPETITION
:
1) The competition is international and will be held in age groups
(05-07) – (08-10) – (11-13) in 3 categories.
2) Students who live in Mersin may attend the 14th Local Ahmet YeĢil Art Competition
which will take place in Mersin Doga College on 16th May, 2015.
3) For the paintings:
Size
: 35-50 cms drawing paper
Subject
: Free
Technique
: Free
Materials
: Free
4) Competitors are supposed to fill in the form below in Latin alphabet and stick it
behind the drawing paper. ( Nameless works will not be evaluated )
5) Each student can attend the competition with one work.
6) The paintings that attend the competition will not be given back and may be exhibited
in different activities in our school.
7) Prescribed by law 5846, for every work no matter if it receives an award, or not, all
rights will be reserved by Mersin Doga College. The Works must not belong to
somebody else, be copied or fake. Each parent must accept these terms of contract.
Age Group and Date of Birth :
Student’s name and surname :
School ( Address-Town-City-Country ):
E-mail (School)
:
Telephone (School)
:
Fax ( School )
:
Country Name
:
AWARDS:
(05-07) AGE GROUP
(08-10) AGE GROUP
1. Vestel ONYX Tablet PC 1.Vestel ONYX Tablet PC
WIFI VP10
WIFI VP70
2. Camera
2. Camera
3. I-Pod
3. I-Pod
(11-13) AGE GROUP
1. Vestel ONYX Tablet PC
WIFI VP70
2. Camera
3. I-Pod
COMPETITION SCHEDULE:
1. Works which arrive to our school before 14 May, 2015, 5 p.m will be evaluated.
2. After the art competition that will take place in our school on 16 May 2015, the works of
the local Ahmet Yeşil Art Competition and the works of the International Ahmet Yeşil
Art Competition will be evaluated in two distinct categories.
3. The name of the winning students will be announced on our website on 18 May 2015.
4. The winning competitors will be awarded in a ceremony that will take place in Mersin
Cultural Center.
5. The competitors who will not be able to attend the ceremony personally can take their
awards through their consulate in Turkey, and the competitors who attend from another
city in Turkey must take their awards personally.
6. The accommodation charges of the students who attend the award ceremony from other
cities or other countries will be paid by Mersin Doga College. (Participants within
Turkey 1 night, participants out of Turkey 2 nights) However the transportation charges
belong to the participant.
APPLICATION ADDRESS: Private Mersin Doga College
Gökçebelen Mah. 33195 Sk. Kapı No :1
YeniĢehir/Mersin/TÜRKĠYE
Tel : 090 (324) 473 24 21 (4 Lines) Fax : 090 (324) 47324 25
www.mersindogakoleji.com [email protected]
[email protected] www.ahmetyesil.com
COMMUNICATION :
Beyza ÖNER BELCİ
Telephone
Fax
E-mail
: 090 (324) 473 24 21 ( 4 Lines) ( Interior 134 )
: 090 (324) 473 24 25
: [email protected]
Çimen AKAN
Telephone
Fax
E-mail
: 090 (324) 473 24 21 ( 4 Lines ) ( Interior 117 )
: 090 (324) 473 24 25
: [email protected]
Bülent BEZGİN
Telephone
Faks
E-mail
: 090 (324) 473 24 21 ( 4 Lines ) ( Interior 138 )
: 090 (324) 473 24 25
: [email protected]
1
T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 93525931/821.05/6874541
Konu: 8. Uluslararası Ahmet Yeşil Resim Yarışması
24/12/2014
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
( Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü )
İlgi :a ) Mersin Özel Doğa İlkokulu Müdürlüğünün 15.12.2014 tarih ve 132 sayılı
yazısı.
b) Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 17.12.2014 tarih ve 6602349 sayılı
yazısı.
c) Valilik Makamının 23.12.2014 tarih ve 6781852 sayılı Oluru
d) Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliği
İlimiz Yenişehir İlçesinde faaliyet bulunan Özel Mersin Doğa İlkokulu Müdürlüğünün
ilgi (a) yazıları ile Türk ve Dünya çocukları arasında resim dili oluşturmak, okullar arasında
kültürel etkileşime katkıda bulunmak ve Mersin’i kültürü,sanatı,tarihi ve doğal güzellikleriyle
dünyaya tanıtmak amacıyla resmi-özel anaokulu,ilkokul,ortaokullarda okuyan tüm dünya
ülke çocukları arasında “ 8.Uluslararası Ahmet Yeşil Resim Yarışması “ ‘düzenlemek
istedikleri ilgi (c) Valilik Makamı Oluru ile uygun görülmüş olup,yarışma şartnamesi ekte
gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Hasan GÜL
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
EKİ
:
1- İlgi Yazı ve Ekleri ( 13 sayfa )
Adres : Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Dumlupınar Mah. GMK. Bulvarı 33130 Yenişehir/MERSİN
Tel : 0 (324) 329 14 81 -84
Dahili : 309
Fax : 0 (324) 327 35 18 - 19 E-posta : [email protected]
Bilgi İçin : Atila ŞİMŞEK (Şef)
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenab94-3fc0-39bd-88da-6d03 kodu ile teyit edilebilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
801 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content