close

Enter

Log in using OpenID

(SERVİS) İNGİLİZCE DERSİ YÖNERGESİ

embedDownload
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
HAZIRLIK EGİTİM-ÖGRETİMİ MUAFİYETİ İÇİN EŞDEĞERLİKLER ve
SERVİS İNGİLİZCE DERSİ HARF NOTU DÖNÜŞÜMÜ YÖNERGESİ
(Üniversitemiz Senatosu’unun 29/11/2012 tarihli ve 22 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulu zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında uygulanan
muafiyet/seviye belirleme sınavı için ulusal ve uluslararası eşdeğerlik ile fakülte, yüksekokul
ve meslek yüksekokullarında okutulan İngilizce servis dersi muafiyet şartları ve ölçmedeğerlendirme usul ve esaslarını düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğinin 5 inci
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Senato: Üniversite Senatosunu,
b) Servis dersi : Birimlerde okutulan İngilizce I ve İngilizce II derslerini,
c) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini,
ç) Üniversite Yönetim Kurulu: Dumlupınar Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
Harf Notu Dönüşümü ve Yeterlik Sınavları İçin Belirlenmiş Olan Eşdeğerlikler
MADDE 4 – (1) Hazırlık sınıflarında öğrenciler, İngilizce Hazırlık eğitim-öğretim yılı
sonunda elde ettikleri sayısal notların 100 üzerinden en az 65 puan olması halinde başarılı
sayılır.
(2) Öğrenciler, hazırlık sınıfı sonunda aldıkları notlara göre Dumlupınar Üniversitesi
Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin birinci fıkrasına istinaden
fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının birinci sınıfındaki İngilizce I ve İngilizce II
derslerinden muaf tutulur ve harf notuna dönüşümü, Tablo 1 deki gibi yapılır.
(3) Muafiyet/Seviye belirleme sınavına girenlerin servis derslerinden muafiyet
kazanabilmesi için aldıkları notların 100 üzerinden en az 60 puan olması gerekir ve alınan
notlara göre, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının birinci sınıfındaki İngilizce I
ve İngilizce II Dersi harf notuna dönüşümü, Tablo 1 deki gibi yapılır.
Tablo 1 Muafiyet/Seviye Belirleme Sınavı Sınav Notlarının Harf Notu Karşılıkları
Ham Başarı Not Aralığı
91-100
82-90
74-81
65-73
60-64
Harf Notu Karşılığı
AA
BA
BB
CB
CC
1 MADDE 5 – (1) Yükseköğretim Kurulu’nun ÖSYM Web sitesinde 13 Ocak 2012
tarihli duyurusu ile yayınladığı “Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosu” na uygun olarak,
Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda uygulanmakta olan Yeterlik
Sınavları için ulusal ve uluslararası sınav eşdeğerlikleri Tablo 2 deki gibi uygulanır.
Tablo 2 Yeterlik Sınavları için Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri
DPÜ
Yeterlik Sınavı
(AA) 90-100
(BA) 85-89
(BB) 75-84
(CB) 70-74
(CC) 65-69
(DC) 55-64
(DD) 50-54
(FD) 40-49
(FF) 0-39
TOEFL
IBT
108-120
102-107
90-101
84-89
78-83
66-77
60-65
48-59
0-47
KPDS/ ÜDS
CBT
263-300
253-262
231-252
221-230
210-220
184-209
170-183
140-169
0-139
PBT
623-677
607-622
574-606
561-573
547-560
514-546
497-513
460-496
310-459
90-100
85-89
75-84
70-74
65-69
55-64
50-54
40-49
0-39
(2) Ulusal ve uluslararası yapılan sınavların geçerlilik süresi, sınavın yapıldığı tarihten
itibaren üç yıldır.
Muafiyetten feragat isteği
MADDE 6 - (1) Hazırlık sınıfında ya da İngilizce Muafiyet/Seviye Tespit Sınavı
sonucuna göre başarı notu alan öğrenciler istemeleri halinde İngilizce I ve İngilizce II
derslerini, bölümüne bir dilekçe ile müracaat ederek tekrar alabilirler. Kayıt yaptırdıkları
İngilizce I ve İngilizce II derslerinin başarı notunun belirlenmesinde Dumlupınar Üniversitesi
Bağıl Değerlendirme Yönergesi hükümleri uygulanır.
Yönergede Hükmü Bulunmayan Haller
MADDE 7 – (1) Bu yönergede hükmü bulunmayan hallerde Üniversite Yönetim
Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 8- (1) Bu Yönerge, 2012-2013 Eğitim Öğretim yılından itibaren uygulanmak
üzere Senatoda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9- (1) Bu Yönergeyi, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.
2 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
159 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content