close

Enter

Log in using OpenID

2 Temmuz 2014 Tarihli Toplantı Tutanağı

embedDownload
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU
KOMİSYON KARARI
Oturum Tarihi
02.07.2014
Oturum Sayısı
22
Karar Sayısı
22: 84
Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından IELTS sınavlarının kabul edilmemesi nedeniyle
başvuruları kabul edilmeyen öğrencilerin dilekçeleri görüşüldü.
ÖSYM Başkanlığı’nın 11 Ekim 2013 tarihinde ilan ettiği ilkeler doğrultusunda 14 Şubat
2014 tarihinde yayınladığı Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablolarında IELTS sınavının
eşdeğer sınavlar arasında kabul edilmemesi nedeni ile başvurularının kabul edilmemesinin
uygun olduğuna ve Prof. Dr. Yusuf Çelik tarafından hazırlanan gerekçeli kararın dilekçe
sahibi öğrencilere verilmesine karar verildi.
Prof. Dr. Yusuf ÇELİK
Komisyon Başkanı
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Berrin AKMAN
Prof. Dr. Türev BERKİ
Prof. Dr. Yusuf ÇELİK
Prof. Dr. İlyas ÇİÇEKLİ
Prof. Dr. Fatma Sevin DÜZ
Prof. Dr. Ersin FADILLIOĞLU
Prof. Dr. Yunus KOÇ
Prof. Dr. Şahap Armağan TARIM
Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU
Arş. Gör. Melike TEKİNDAL (Raportör)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU
KOMİSYON KARARI
Oturum Tarihi
02.07.2014
Oturum Sayısı
22
Karar Sayısı
22: 85
Prof. Dr. Fatma Sevin Düz tarafından hazırlanan “Disiplinlerarası Lisansüstü Programlarının
Kurulması İle İlgili Usul ve Esaslar” hakkındaki taslak görüşüldü.
Söz konusu taslak dokümanın Komisyonda yapılan tartışmalar ışığında Prof. Dr. Yusuf Çelik
tarafından revize edilmesine ve Komisyonda tekrar görüşülmesine karar verildi.
Prof. Dr. Yusuf ÇELİK
Komisyon Başkanı
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Berrin AKMAN
Prof. Dr. Türev BERKİ
Prof. Dr. Yusuf ÇELİK
Prof. Dr. İlyas ÇİÇEKLİ
Prof. Dr. Fatma Sevin DÜZ
Prof. Dr. Ersin FADILLIOĞLU
Prof. Dr. Yunus KOÇ
Prof. Dr. Şahap Armağan TARIM
Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU
Arş. Gör. Melike TEKİNDAL (Raportör)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU
KOMİSYON KARARI
Oturum Tarihi
02.07.2014
Oturum Sayısı
22
Karar Sayısı
22: 86
Prof. Dr. Türev Berki tarafından dünyadaki ve Türkiye’deki diğer üniversiteler tarafından
fahri doktora verilmesi konusundaki uygulamaları değerlendirmelerinin ışığında
hazırlamış oldukları taslak ‘Fahri Doktora’ verilmesi hususundaki raporu okundu.
Yeni bir Yönerge hazırlamak yerine “HÜ Bilim, Sanat, Yaşam Boyu Başarı ve Teşvik
Ödülleri Yönergesi” içine ayrı bir maddenin eklenerek, eklenen hükümler doğrultusunda
fahri doktora verilmesinin uygun olduğuna, Hukuk Müşavirliği görüşüne sunulmasına ve
gelen öneriler doğrultusunda Yönergenin son halinin Üniversitemiz Senatosuna
sunulmasına karar verildi.
Prof. Dr. Yusuf ÇELİK
Komisyon Başkanı
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Berrin AKMAN
Prof. Dr. Türev BERKİ
Prof. Dr. Yusuf ÇELİK
Prof. Dr. İlyas ÇİÇEKLİ
Prof. Dr. Fatma Sevin DÜZ
Prof. Dr. Ersin FADILLIOĞLU
Prof. Dr. Yunus KOÇ
Prof. Dr. Şahap Armağan TARIM
Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU
Arş. Gör. Melike TEKİNDAL (Raportör)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU
KOMİSYON KARARI
Oturum Tarihi
02.07.2014
Oturum Sayısı
22
Karar Sayısı
22: 87
Prof. Dr. Fatma Sevin Düz tarafından hazırlanan “Hacettepe Üniversitesinde İlintili Öğretim
Üyesi Çalıştırma Usul ve Esasları” hakkındaki taslakincelendi.
Hazırlanan taslak dokümanın Komisyon üyeleri tarafından değerlendirilerek bir sonraki
komisyon toplantısında yeniden görüşülmesine karar verildi.
Prof. Dr. Yusuf ÇELİK
Komisyon Başkanı
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Berrin AKMAN
Prof. Dr. Türev BERKİ
Prof. Dr. Yusuf ÇELİK
Prof. Dr. İlyas ÇİÇEKLİ
Prof. Dr. Fatma Sevin DÜZ
Prof. Dr. Ersin FADILLIOĞLU
Prof. Dr. Yunus KOÇ
Prof. Dr. Şahap Armağan TARIM
Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU
Arş. Gör. Melike TEKİNDAL (Raportör)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
210 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content