close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu

embedDownload
T.C
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE
YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
ANKARA
TEMMUZ 2014
1
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30’uncu maddesi ile genel
yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı
aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna
açıklayacakları hükme bağlanmıştır.
Bu çerçevede, kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde bütçe uygulamalarında
hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki
genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan
Kurumumuzun ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile
faaliyetlerini kapsayan 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu aşağıda yer
almaktadır.
I- OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A- BÜTÇE GİDERLERİ
27/12/2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6512 No’lu 2014 Yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Kanunu ile Kurumumuza 5.862.584.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.
2
2014 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi itibarıyla bütçe giderleri toplamı 3.278.433.802 TL
olarak gerçekleşmiş olup, 2014 yılı kurum başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %
55,92’dir.
2014 yılı Haziran sonu gerçekleşmesi, 2013 yılı Haziran sonu gerçekleşmesine göre %
18,13 artış göstermiştir.
2013 Haziran ayı sonu itibarıyla revize bütçemiz 5.460.321.842 TL iken, 30 Haziran
2014 sonu itibarıyla yıl içinde yapılan ekleme ve düşümlerle revize bütçemiz 6.204.495.318
TL’ye ulaşmıştır. İlk 6 aylık bütçe giderlerinin, revize bütçe içerisindeki oranı % 52,84’tür.
Bütçe giderlerinin aylık gerçekleşme tutarları aşağıda yer almaktadır.
3
01.Personel Giderleri
Bütçe başlangıç ödeneği 264.494.000 TL olan Personel Giderlerine İlk altı ay içinde
likit karşılığı ödenek kaydı olarak 10.000 TL ekleme yapılarak toplam ödenek 264.504.000
TL olmuştur. 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2014 yılı başlangıç ödeneğine
oranı % 51,96 olup, toplam gerçekleşme 137.422.221 TL’dir. Yeni personel istihdamı ve
memur maaşlarının katsayı artışına bağlı olarak 2013 yılına göre, 2014 yılında Personel
Giderlerinde % 10,62 oranında artış olmuştur.
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri:
Bütçe başlangıç ödeneği 47.735.000 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi Giderlerinin, 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesinin bütçe başlangıç
ödeneğine oranı % 52,55 olup, gerçekleşme tutarı 25.084.135 TL’dir. 2013 yılına göre, 2014
yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderlerinde % 15,04 oranında artış
olmuştur.
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri
47.735.000
50.000.000
40.000.000
25.084.135
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
başlangıç ödeneği
4
6 aylık gerçekleşme
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere Kurumumuz bütçesine 348.049.000 TL
ödenek tahsis edilmiştir. İlk altı ay içinde likit ödenek kaydı olarak 273.375.578 TL ekleme
ile toplam 621.424.578 TL’ye ulaşmıştır. 2014 yılının Ocak-Haziran dönemi
gerçekleşmesinin bütçe başlangıç ödeneğine oranı % 110,68 olup, gerçekleşme tutarı
385.221.210 TL’dir. Kiralama, devir, tahsis ve yatırım programı kanalıyla yeni yurtların
hizmete açılması ile birlikte oluşan hizmet genişlemesi sonucunda, söz konusu bu kalemde
harcamanın artması nedeniyle 2014 yılı Haziran sonu gerçekleşmesi, 2013 yılı Haziran ayı
sonu gerçekleşmesine göre % 17,29 oranında artış göstermiştir.
5
05.Cari Transferler
2014 yılı bütçesinde Kurum Cari Transferler için başlangıç ödeneği olarak 1.907.944.000 TL
ayrılmıştır. İlk altı ay içinde 2.252.100 TL likit karşılığı ödenek, 3.437.351 TL’de
Kurumumuz aracılığıyla burs veren diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca Kurumumuz
hesaplarına yatırılan tutarlarla birlikte toplam 5.689.451 TL ödenek eklemesi yapılarak
toplam ödenek 1.913.633.451 TL’ye ulaşmıştır. Cari Transferler kaleminde yer alan
ödeneğimizi öğrencilere verilen burslar ile beslenme yardımı (sabah kahvaltısı ve akşam
yemeği) ve memurlara yapılan yemek yardımı oluşturmaktadır. 2014 yılı ilk altı aylık
gerçekleşmesinin bütçe başlangıç ödeneğine oranı % 48,10 olup, gerçekleşme tutarı
917.797.688 TL’dir. 2014 yılı Haziran sonu gerçekleşmesi, 2013 yılı Haziran ayı sonu
gerçekleşmesine göre % 0,65 oranında artış göstermiştir.
6
06. Sermaye Giderleri
Kurumumuz 2014 yılı bütçesinde sermaye giderlerinde kullanılmak üzere 664.000.000 TL
ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı ay içinde likit ödenek kaydı olarak 47.836.289 TL ekleme
ile birlikte bu tutar 711.836.289 TL’ye ulaşmıştır. 2014 yılı ilk altı aylık gerçekleşmesinin
bütçe başlangıç ödeneğine oranı % 29,71 olup, gerçekleşme tutarı 197.254.835 TL’dir. 2014
yılı Haziran sonu gerçekleşmesi, 2013 yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmesine göre % 14,45
oranında artış göstermiştir.
Sermaye giderleri için tahsis edilen ödenek; 06.1 Mamul Mal Alımları, (mevcut ve
yeni açılan yurtlar için donatım malzemeleri alımı, muhtelif mak.tech. ve bilgisayar alımı,
taşıt vb.alımlar) 6.3 Gayri Maddi Hak Alımları, (lisans ve yazılım ) 06.4 Gayrımenkul
Alımları ve Kamulaştırma Giderleri, 06.5 Gayrimenkul Sermeye Üretim Giderleri, (yatırım
programında yer alan yurt inşaatlarının yapım vb. giderleri) ve 06.7 Gayrimenkul Büyük
Onarım Giderleri (mevcut yurtların büyük bakım onarım ve deprem güçlendirmeleri) için
kullanılmıştır.
7
08. Borç Verme
Kurumumuz tarafından yüksek öğrenim gören öğrencilere öğrenim kredisi verilmesi
için ayrılan bütçe başlangıç ödeneği 2.630.362.000 TL’dir. İlk altı ay içinde likit karşılığı
ödenek kaydı olarak 15.000.000 TL ekleme ile birlikte bu tutar 2.645.362.000 TL’ye
ulaşmıştır. 2014 yılının ilk altı ayındaki gerçekleşme 1.615.653.713 TL olup, bu tutarın
başlangıç ödeneğine oranı % 61,42’dir. 2014 yılı Haziran sonu gerçekleşmesi, 2013 yılı
Haziran ayı sonu gerçekleşmesine göre % 32,80 oranında artış göstermiştir.
Kurumumuz bütçesinde yer alan gider kalemlerinin ilk 6 aylık gerçekleşmesinin, bütçe
başlangıç ödeneği içerisindeki oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Buna göre en yüksek
gerçekleşme % 110,68 oranıyla mal ve hizmet alımlarında meydana geldiği görülmektedir.
8
B- BÜTÇE GELİRLERİ
Kurumumuz 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi itibarıyla bütçe gelirleri toplamı
2.765.953.664 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2014 yılı kurum başlangıç ödeneğine göre
gerçekleşme oranı % 47,2’dir. Kurumumuz bütçe gelirleri alınan bağış ve yardımlar (hazine
yardımı) ile Kurum öz gelirlerinden oluşmaktadır. Gerçekleşen bütçe gelirleri içerisinde
alınan bağış ve yardımların (hazine yardımı) gerçekleşme oranı % 78,09, öz gelir
gerçekleşmesinin oranı ise % 21,91’dir. 2014 yılının ilk altı ayında 2013 yılının aynı
dönemine göre % 0,2 oranında bütçe gelirinde artış olmuştur.
C-FİNANSMAN
2014 yılının ilk altı aylık döneminde 3.278.433.802 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir.
Yine 605.953.664 TL öz gelir ve 2.160.000.000 TL de hazine yardımları olmak üzere toplam
2.765.953.664 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur.
9
II- OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Kurumumuz günümüzde yeniden yapılanma ve toplam kalite bilinci ile teknolojik
gelişmelere açık, yüksek öğrenim gençliğine vermekte olduğu hizmet kalitesinde etkinlik ve
süreklilik kazandırarak kaynakların rasyonel ve ekonomik olarak kullanılmasını amaç edinmiş
bulunmakta olup faaliyetlerini bu doğrultuda gerçekleştirmektedir.
III- TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE
HEDEFLER
A-BÜTÇE GİDERLERİ
Kurumumuz 2014 yılı gider gerçekleşmesi olarak tahmin edilen tutar 6.793.197.281
TL’dir. Bu tutarın ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde yer alan gider türleri
itibarıyla dağılımı ve yıl sonu tahmini, rapor ekinde yer alan 1 no’lu tabloda ve aşağıdaki
grafikte gösterilmiştir.
10
01.Personel Giderleri
Vize edilen 2014 Yılı Ayrıntılı Finansman Programı, 2014 Yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde personel giderleri yapılacaktır. Personel
giderlerinin yılsonunda 274.247.514 TL olacağı öngörülmektedir.
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri:
Personel ücretlerinin artması ve Tedavi ve Cenaze Giderlerinin de Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodunda yer alması nedeniyle Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin yılsonunda 50.153.718 TL’ye ulaşacağı
düşünülmektedir.
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2014 yılında yeni açılan ve açılacak olan yurtlarla birlikte temizlik hizmet alımı,
güvenlik hizmet alımı ve yakacak alımı giderleri kalemlerinde artışlar olacağından,
yılsonunda 857.763.032 TL mal ve hizmet alım giderleri olacağı öngörülmekte ve başlangıç
ödeneğinin yetersiz kalacağı düşünülmektedir.
05.Cari Transferler
Vize edilen 2014 yılı Ayrıntılı Finansman Programı, 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde cari transferler kaleminden harcamalar yapılacaktır.
Yılsonunda cari transferler giderinin 1.851.671.656 TL olacağı öngörülmektedir.
06. Sermaye Giderleri
Kurum Yurtlarının bakım, onarım ve donatımlarının yurtların kapalı olduğu (TemmuzAğustos-Eylül) dönemde yapılması nedeniyle ve devam eden yurt yapım faaliyetleri
dolayısıyla ikinci altı aylık dönemde sermaye giderlerinde artış olacağı öngörülmektedir.
Buna göre yıl sonuna kadar toplam harcamanın 723.396.560 TL olması beklenmektedir.
08. Borç Verme
Vize edilen 2014 Yılı Ayrıntılı Finansman Programı, 2014 Yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde yükseköğrenim gören öğrencilere öğrenim
kredisi ödemelerine devam edilecektir. 2014 yılı Kurum Bütçesinde borç verme için teklif
edilen başlangıç ödeneğinin, ilk altı aylık gerçekleşmesi de dikkate alındığında ikinci altı
aylık dönemde ödeneğin yetersiz olacağı düşünülmektedir. Buna göre borç verme ekonomik
kodundan yıl sonu itibarıyla 3.035.964.801 TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.
11
B-BÜTÇE GELİRLERİ
6082 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun gereğince öğrencilerin borçlarını öğrenimleri bittikten
iki yıl sonra ve kredi aldığı sürede ödemeleri kabul edilmiş olup 6111 sayılı ”Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile
de öğrenim ve katkı kredisi borçlarında yapılandırmaya gidildiğinden kredi geri dönüşlerinde
azalma olması beklenilmektedir.
C-FİNANSMAN
2014 yılı ikinci altı aylık dönemde de Maliye Bakanlığınca vize edilen ayrıntılı
finansman programı çerçevesinde, Kurumumuz giderlerinin; hazine yardımı ve öz gelirlerden
karşılanmasına devam edilecektir.
IV TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
351 sayılı Kanun ile kurulan Kurum, yüksek öğrenim öğrencilerine kredi vermek,
yurtlar yaptırmak ve yurt işletmesini sağlamak suretiyle Türk gençlerinin yüksek
öğrenimlerini, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla kurulmuştur.
Kurumumuzun Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirebilmek ve
etkin bir kamu mali yönetim sisteminin oluşturulabilmesinin gereği olarak giderlerin iyi bir
şekilde önceliklendirilmesi ve kaynakların bu önceliklere göre tahsisi esas alınacak olup,
bütçe ödeneklerinin ayrıntılı finansman programına ve mali mevzuat hükümlerine uygun
etkili ekonomik ve verimli kullanılmasına özen gösterilecektir.
12
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
603 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content