close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar İçin Tıklayınız

embedDownload
T.C.
MUS V ALILIGI
ii Milfi Egitim Miidiirliigii
Say1 : 47093652/746/1256620
26/03/2014
Konu: Kitap Dag1t1m1
.............................. KA YMAKAMLIGINA
(Il9e Milli Egitim Miidiirliigiine)
.. .. .. .....
........ ... .. ... ... .................. MUDURLUGUNE
MU~
Ilgi: a)Temel Egitim Gene! Miidiirliigiiniin 24/0112014 tarih ve 351550 say1h yaz1lan.
b)Temel Egitimi Genel Miidiirliigiiniin 18/02/2014 tarih ve 718567 say1h yazilan.
llgi (a) ve (b) yaz1 geregi, Bakanhg1m1zca uygulamaya konulan, A vrupa Birligi
tarafmdan finanse edilen ve UNICEF'in teknik destek saglad1g1 "Okul Oncesi Egitimin
Gii9lendirilmesi" projesi kapsammda okul oncesi egitim ogretmenlerine iletilmek iizere
ilimizdeki ogretmen say1s1 kadar "Okul Oncesi Egitim Program1 ve Etkinlik Kitab1" gonderil
mi~tir.
il9e ve merkez okullann dag1tlm listesi ekte sunulmu~ olup, il9e Milli Egitim
Miidurlukleri tarafmdan it Milli Egitim MudurlUklerinden soz konusu kitaplann almarak
ilgili ogretmenlere dag1timmm saglanmas1, it merkezinde gorevli okul oncesi ogretmenlerinin
kitaplannm okul miidiirliiklerince teslim almarak ogretmenlere dag1tlmmm saglanmas1
hususunda;
Geregini rica ederim.
Ali TATLI
Vali a.
Milli Egitim Miidiirii
EK:
2.Ad.Bakanhk yaz1s1
l .Ad.Il9e kitap dag1tlm listesi
l .Ad.Merkez okullarm dag1t1m listesi
DAGITIM:
Tum il9e kaymakamhklarma
T LA' i'1'"\ D b..t j '-LL b r u ""1 vU.. .J <l.>Y !_A;
I
l J-cl'l'n..Q...
•
Bu beige, 5070 say1h Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince giivenli elektronik imza ile imzalanm1~tlr
Evrak teyidi http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 2039-70ef-347e-90c7-0e0f kodu ile yap1labilir.
r.c.
'
"'
t
""
MILLI EGITIM BAKANLIGI
Temel Egitim Genel Miidiirliigii
Say1 : 666213671746/351550
24/01/2014
Konu: Kitap Dagttum
........................ VALILIGINE
(Milli Egitim Mudurlugu)
Bakanllg1m1zca uygulamaya konulan, Avrupa Birligi tarafmdan finanse edilen ve
UNICEF' in teknik destek saglad1g1 "TR0801.06 Okul Oncesi Egitimin Guc;lendirilmesi"
projesi Gene I Mi.'1di"1rli"tgi'1muz sorumlulugunda yiirutiilmu~ olup, 11 Ekim 2013 tarihinde sona
ermi~tir.
Soz konusu proje kapsammda revize edilen ve proje butyesinden bas1m1 yap1lan;
• Okul oncesi egitim program1,
• Okul Onccsi cgitim program1 etkinlik kitab1,
• Okul oncesi egitim program1 ile butiinle~tirilmi~ aile destek egitim rehberi (OBADER)
uygulnnmak iizere,
• 0-36 ayhk yocuklar ic;in egitim program1,
• 0-36 ayhk yocuklar iyin etkinlik kitab1,
• Saghk, Bak1m, Beslenme,
• Sagl1k, bak1m, bcslcnme kontrol formlan,
• 0-36 ayhk yocuklar iyin egitim program1 ile butunleptirilmip aile destek egitim rehberi
(EBADER) (egitimci kitab1),
• 0-36 ayltk <;ocuklar ic;in egitim program1 ile bi:1tunle~tirilmip aile destek egitim rehberi
(EBADER) (aile kitab1) isc
bilgi i~in,
okul oncesi egitim ogretmenlerine iletilmek uzere Destek Hizmetleri Genet
Miidi:irlltgiince dag1tilacakt1r.
Bilgilerinizi ve kitaplann tarafm1za ula~tiktan sonra ilinizde gorev yapan tum okul
oncesi egitim ogretmenlerine ula~tmlmasmm saglanmas1 hususunda geregini rica ederim.
Funda KOCABIYIK
Bakan a.
Gene! Mudur
DAGITIM:
B Plani
Bu beige. 5070 say1h Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince gi.ivenli elektronik imza ile imzalanm1~tlr
1\tatiirk Blv. 06648 K1zday/ANKARA
Elcktronik Ag: www.mcb.gov .tr
Aynntll1 bilgi i<;in: Nugriye ARSLAN Sef
Tel: (0 312) 413 16 14
T.C.
MiLLI EGITiM BAKANLIGI
Temel Egitim Genel Miidiirliigii
Say1 : 6662136717461718567
18/02/2014
Konu: Kitap Dag1tlm1
........................ VALILIGINE
(Milli Egitim Mudurlugu)
Ilgi
: a) Temel Egitim Gene! Mudurlugunun 24/01/2014 tarihli ve 66621367/746/351550
say1h yaz1s1,
b) Destek Hizmetleri Gene! Mudurlugunun 14/02/2014 tarihli ve 79523 799/99/949/
666853 say1h yaz1Sl.
Bakanhg1m1zca uygulamaya konulan, Avrupa Birligi tarafmdan finanse edilen ve
UNICEF' in teknik destek saglad1g1 "TR0801.06 Okul Oncesi Egitimin Gu<;lendirilmesi"
projesi Gene! Mi.idi.irli.igiimi.iz sorumlulugunda yurutulmu~ olup, 11 Ekim 2013 tarihinde sona
ermi~tir.
Soz konusu proje kapsammda revize edilen ve proje biit(fesinden bas1m1 yap1lan
kitaplann Destek Hizmetleri Gene! Mi.idi.irli.igi.ince dag1tim1 yap1lmak i.izere ilinize
gondcrilecegi ilgi (a) yaz1m1z ile bildirilmi~tir. Ancak Destek Hizmetleri Gene! Mi.idi.irli.igi.i
ilgi (b) yaz1 ile dag1timlann yap1mmda tereddutler ya~and1gm1 bildirmi~tir.
Okul oncesi cgitim ogretmcnlerine bilgi ama~h olarak dag1t1lmas1 i<;in gonderilen
0-36 ayhk <fOCUklara yonelik kitaplann say1smm ilinizdeki okul Oncesi egitim
ogretmenlerinin say1smdan az olmas1 durumunda, kitaplann her kurumda bulunmasmm
saglanmas1 gerekmektedir. Okul Oncesi Egitim Program! ve Etkinlik Kitab1 ogretmen
say1smdan fazla gonderilmi~ olup, ilinizde gorev yapan okul oncesi egitim ogretmenlerinin
tamamma dag1tlm yapild1ktan sonra kalan miktann sorumlulugu Milli Egitim
Mudurlugiiniizdedir.
Bilgilerinizi ve kitaplann dag1tlmmm saglanmas1 hususunda geregini rica ederim.
Funda KOCABIYIK
Bakan a.
Genet Miidi.ir
DAGITIM:
B Plani
Bu beige, 5070 sayll1 Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi gcrcgincc guvenli elcktronik imza ile imzalanm1~hr
Atatiirk Blv. 06648 K1Z1lay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
Ayr111t1h bilgi i1;in: Nugriye ~$):..AN ~ef
Tel: (0 H2'j 413 16 14
G,..I_, ..... I(\ 1. I"')\ A I I
'7 1 (\Q
iLtE OKUL ONCES! KITAP OAt1ilTIM LiSTESi
KITAPADI
VARTO BULANIK MALAZGiRT HASKOY KORKUT
1
0-36 ayhk ~ocuklar l~in egitim program1
32
61
55
29
27
2
0-36 ayhk ~ocuklar i~in etkinlik kltab1
32
61
55
29
27
3
Saghk, Bak1m, Beslenme
32
61
55
29
27
4
Saghk, Bak1m, beslenme kontrol formlan
32
61
55
29
27
32
61
55
29
27
32
61
55
29
27
0-36 ayhk ~ocuklar i~in egitim program• lie
butunle$tirilmi$ aile destek egltim rehberi (EBADER)
5
(Egitimci kibab1)
0-36 ayhk ~ocuklar i~in egitim program1 ile
butunle$tirilmi$ aile destek egitim rehberi (EBADER) (aile
6
kitab1}
VARTO
BULANIK
MALAZGiRT
HAS KOY
KOR KUT
MERKEZ OKUL 6NCESi KITAP DAGITIM LiSTESi
S.NO
ll~esi
Adi
Soyad1
I
eeYHAN
YUMRU
Okul Oncesi ()Ort
2
HAFiZE
OKOEMIR
Okul Oncesi OOrt
3
CANAN
COROL
Okul Oncesi ()Ort
4
ELIF
SAl'lAN
01<u1
5
MEHTAP
MUTl.U~TAL
Okul Oncesi OOrt
6
NESUHAN
KARAD~
7
SEVDA
TOPlU
Oncesi OOrt
Okul Oncesi ()Ort
8
SULTAN
$ENYt~iT
Ol<ul Oncesi OOrt
~1k likokulu
MERKEZ
9
DERYA
BOSTAN
Okul Onces! ()Ort
Alican ilkokulu
MERKEZ
10
ADEM
IUUC
Ol<ul Onces1 OOrt
MERKEZ
II
AY$E
KUNOAKO
01<u1 Oncesi OOrt
MERKEZ
12
EDA
DOWEL
Oku1 Oncesi OOrt
13
FATMA
KARASU
01<u1 Oncesi OOrt
14
OZGE
~LiK
Okul Oncesi OOrt
15
BO SRA
MUTLU
Okul 0nces1 OOrt
16
SENAY
KAPLAN
Okul Oncesi OOrt
Arpayazi ilkokulu
MERKEZ
17
ZEYNEP
ONcO
Okul Oncesl OOrt
~' Yongah ilkokulu
MERKEZ
18
FATMA
YAMAN
Okul Oncesl OOrt
19
MURAT
ooC';AN
Okul Onces! ()Ort
20
El.MAS
GOveN
Okul Oncesi OOrt
BaOiar ilkokulu
MERKEZ
21
HABIBE
El.MAS
Ol<ul Oncesi OOrt
Ba~ ilkokulu
MERKEZ
Bilek ilkokulu
MERKEZ
Alan1
Gorev Yeri
100. Y1I Zafer lllcokulu
CANSU
CANDNI CINAR
Oku1 Oncesi OOrt
KileRA
ER!leM
Okul
24
NARIN
ELMAS
25
SEHER REYHAN
COSKUN
26
ERGO!.
ASlAN
27
FEVZA
uc;AR <;A8(JK
Oncesi OOrt
Oku1 Oncesi OOrt
01<u1 Oncesi OOrt
Okul Oncesl Oi)rt
Okul Oncesi ()Ort
28
ZEHRA
ULUTAS
01<u1 Oncesi OOrt
29
NURAY
ATloJ.AY
30
RUKIYE
31
2
MERKEZ
75. VII Anaol<ulu
01<u1
22
MERKEZ
MERKEZ
0nces1 OOrt
23
Ogretmen say1s1
MERKEZ
MERKEZ
5
MERKEZ
MERKEZ
1
1
MERKEZ
Alparslan Anaokulu
MERKEZ
6
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Atatlirk tlkokulu
MERKEZ
MERKEZ
Bostankent tlkokulu
MERKEZ
Boyuncuk likokulu
MERKEZ
Bozbulut likokulu
MERKEZ
~$111kokulu
MERKEZ
c;t;Ourlu ilkokulu
MERKEZ
Okul Oncesi oOrt
<;uku~
MERKEZ
ARMAGAN
Okul Oncesl Oi)rt
~aSl likokulu
MERKEZ
EMiNE
YUSUF
Okul Oncesi OOrt
Donabm ilkokulu
MERKEZ
32
ZEYNE8
TASKJN
Okul Oncesl ()Ort
DSi llkokulu
MERKEZ
33
SEMA
BUR~
Okul Oncesi ()Ort
Durug(ize ilkokulu
MERKEZ
3'I
~
BOZOK
Okul Oncesi Oi)rt
~llkokulu
MERKEZ
35
SABIRE
0NcEL
Okul Oncl!Si oOrt
Eko in~t ilkokulu
MERKEZ
36
SIBEL
TOKMAN
Ol<ul Oncesl Oi)rt
El<;ller ilkokulu
MERKEZ
37
<;i(;oeM KAMiLE
~~LU
Okul Onces; OOrt
Eralarn ilkokulu
38
AYSf
ooC';AN
Okul Onces! Oi)rt
39
~
SONE
Oku1 Oncesi OOrt
40
ARZU
KOi.DANCA
Okul Onces! Oi)rt
MERKEZ
41
BUKET
80TE
Okul Onces! OOrt
MERKEZ
42
EUF
GONENDi
01<u1 0nces1 OOrt
43
GONOL
SARIO~
01<u1 0nces1 OOrt
44
Hi LAL
KANAN SiMSEK
01<u1 0nces1 OOrt
MERKEZ
MERKEZ
ilkokulu
MERKEZ
MERKEZ
Gazl ilkokulu
MERKEZ
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
MERKEZ
GOkku$ll01 Anaokulu
MERKEZ
45
SERCAN
ISIK
Oku1 0nces1 OOrt
46
$ER!FE BURCU
bzTORK
Okul Onces! OOrt
47
KAMiL MUcAH!D
YOLAL
Okul Oncesi Oi)rt
48
ESRA
OZEN
Okul Onces! ()Ort
49
YASEMIN
EKICI
01<u1 Oncesi OOrt
so
ESRA
POI.AT
51
FATMA
BULUT
Okul Oncesi OOrt
01<u1 0nces1 OOrt
52
EMiNE
ELLEK
Okul Onces! 00rt
MERKEZ
53
FUNDA
OzTEKK()K
Okul Onces; oOrt
MERKEZ
54
MERY EM
ESK!Ci KQ<;LARDA N Okul Onces! ()Crt
55
$OKRAN
OZMEN GONOOz
Okul Onces; ()Crt
MERKEZ
56
TUBA
Ylt.MAZ
Okul Onces! ()Ort
MERKEZ
57
HARIKA
TOKER
Okul Oncesi ()Crt
58
SOMEYYE
KAYNARO
Qkul Oncesi ()Ort
7
MERKEZ
GOzeltepe llkokulu
MERKEZ
1
MERKEZ
Harman ilkokulu
MERKEZ
MERKEZ
Hlkmet UluQbay llkokulu
ilyas Sarni ilkokulu
MERKEZ
MERKEZ
2
2
5
MERKEZ
iMKB ilkokulu
MERKEZ
59
S!MGE
SAPMAZ
Okul Onces! ()Ort
Kale ilkokulu
MERKEZ
60
GOzoe
ARICI
Okul Oncesi ()Ort
Ka~h likokulu
MERKEZ
61
BURCU
ESKITARK
Okul 0nces1 OOrt
Karakuyu ilkokulu
MERKEZ
62
HATiCE
BAK!
Okul Onces! O!)rt
MERKEZ
63
KEREM
AYDIN
Okul Oncesi O!lrt
MERKEZ
2
1
1
1
TESLIM ALANIN ADI SOYADI
iMZA
()Ort
64
MiNE
OiN<;
Okul Oncesl
65
NIMET
OEMIR
Okul
Onces! OOrt
66
SELEN SiBEL
TURAN
Okul
0nces1 OOrt
67
ZEYNEPOZGE
T0RKMEN
Oku1 0nces1 OOrt
68
BILGE
KOR
Okul
Onces! OOrt
69
ARIFE
MERMER
Okut
Oncesi OOrt
70
ESME
KOKOOLU
Okut
0nces1 OOrt
71
CANAN
OERHEM
Okut
Oncesi OOrt
72
HIW.
ILHAN
Okut Onces! OOrt
73
FATMA
Y!LMAZ
Okut
74
MEHMET RESUI.
stM$EK
Olwl Onces! OOrt
75
SUZAN
~AN
Okul Onces! ()Ort
76
ABOULKERIM
ULA$KIN
Okut
MERKEZ
Kardelen Anaol<ulu
MERKEZ
6
MERKEZ
Onces1 OOrt
MERKEZ
Karde$ler ltkokulu
MERKEZ
MERKEZ
Kepenek ilkokulu
MERKEZ
1
2
MERKEZ
Klrkt)y ilkokulu
MERKEZ
Kly1k ilkokulu
MERKEZ
2
1
MERKEZ
Klz Teknlk ve Meslek Usesi
0nces1 OOrt
MERKEl
2
MERKEZ
2
77
H0SEYiN CAN
ATASOY
01<u1
0nces1 OOrt
78
SEVGI
~YA
Ol<ut Onces!
79
KAOIUvE
BITIN
Oku1 Oncesi
80
MUHAMMET CiHAO i;AKIR
Okut
81
Z0LEYHA
EMiRKULU
Okut
81
ATIFET
llOZYEL
Olwl Onces!
OOrt
OOrt
Klz1laOac Cumhuriyet Yabh B6lge
Ortaokulu
MERKEZ
Klz1ta0ac ltkokulu
MERKEZ
Konukbel<ler ilkokulu
MERKEZ
1
1
Oncesi OOrt
KClrpea~ ilkokulu
MERKEZ
1
Onces1 OOrt
Kumluc.a likokulu
MERKEZ
1
83
BETOL
KAHRAMAN
84
HAZAL
TOPAL
85
!LYAS
BAPLI
86
HAZAN
AUIAYRAM
87
YILO!Z
SAVLl
OOrt
Okut OnceSi OOrt
Okut 0nces1 OOrt
Okut Onces! OOrt
Olwl Onces! OOrt
01<u1 0nces1 OOrt
88
ERDAL
TAS
Okul Oncesi
89
IS!LAY
ALAK
Oku1 0nces1 OOrt
90
SEMllA
l$!K
Okul Oncesi
91
SEMRA
KOC';
Okul
Oncesi OOrt
92
TUBA
NALKIRAN
Okut
Oncesi OOrt
Mercimekl<ala likokulu
MERKEZ
93
SEDA
IJIS)Y
Okut
0nces1 OOrt
Merkel Kara~h ilkokulu
MERKEZ
1
1
94
FATMA
GOc;;ER $AHiN
Oku1
OnceSi OOrt
Merk.ez K1z Yatlh 804ge Otaokulu MERKEZ
1
Merkel Sungu EQitimcilar l;ok
MUTLU
GUZEL
Okut
0nces1 OOrt
1
95
96
EMEL
AKKUS
Okut Oncesi
97
HiCRAN
l$!K $EN
Okul Oncesi
98
G0LCAN
YAMAN
OOrt
OOrt
Okut Oncesi OOrt
99
AYNUR
ETLI
Okut 0nces1
100
FATMA
OzEN
Okut 0nces1 OOrt
101
CANAN
TURHAN
Okul Oncesi
102
HANIM
AVO
Okut
Onces! OOrt
103
KOBllA
AYIN BOSTANCI
Okut
Oncesi OOrt
104
HAZAN
AKJNCI
Okut
Onces; OOrt
MERKEZ
!OS
AY$E
$EKERCI
Okut
Oncesi OOrt
MERKEZ
106
OENlz
INCE
Okul Oncesi (ij)rt
MERKEZ
107
FATMA
BEKTAS
Okut Oncesi
OOrt
MERKEZ
108
FATMA
OZBEK
Ol<ut
109
MEHMET
CZMEN
Okul Oncesi
()Ort
MERKEZ
110
SEViM
Y!LO!Z
Okul Oncesi
()Ort
MERKEZ
Ill
SUAT
TOPAL
Okul Onces! OOrt
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Lale Anaol<ulu
MERKEZ
MERKEZ
Mehmet Akif Ersoy ilkokulu
OOrt
TUBA
KIU<;
Okul Oncesi
MEHMET
GOl.DAL
Okul Onces; OOrt
114
<;i(';OEM
AKYOZ
Okut 0nces1
115
ESRA NAZMiYE
ADANUR
OOrt
Okut Oncesi OOrt
4
MERKEZ
Programh Lisesi
MERKEZ
MERKEZ
2
Milli EOitim Vakf1 Fatih ilkokulu
MERKEZ
Muratg6ren llkokulu
MERKEZ
1
Mus Anadolu imam Hatip Usesi
MERKEZ
1
Mus Ozel fOitim Uygulama
Merkezi !. Kademe
MERKEZ
1
MERKEZ
MERKEZ
Mus Turk Telekom ilkokulu
Mus Vitayetler Hizmet llirlll)t
Anaoi<ulu
()Ort
112
113
MERKEZ
MERKEZ
()Ort
0nces1 OOrt
6
MERKEZ
OOrt
OOrt
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
4
8
MERKEZ
Naclashk llkokulu
MERKEZ
1
MERKEZ
Nam1k Kemal Yat11i BOlge
Ortaokulu
MERKEZ
3
116
GOt.JN
SAYGIU
Okul Onces! oOrt
117
Bll\GOL
$AMIN
Oku1 Onces! OOrt
118
BUKET
oeN1z
Oku1 Onces! OOrt
Ortakent nkokulu
119
DIDEM
AKDA$
Okul Onces! OOrt
Ozdllek llkokulu
120
KEZIBAN
MERGEN
OkUI Onces! ()Ort
121
~UR
KEMANECi
Okul Onces; ()Ort
122
VAHDET
FIOAN
Okul Onces! oOrt
Serinov• ilkokulu
123
ASLI
50NMEZ
Okul Onces! ()Ort
SoOucak ilkokulu
MERKEZ
124
MEV\.ODE
CAN
Oku1 Onces! OOrt
SUboyu llkokulu
MERKEZ
125
G0~A2
GOVEN
Oku1 Onces! OOrt
Suluca ilkokulu
MERKEZ
126
AYSeGOL
YAMAN
Oku1 Onces1 OOrt
127
DERYA
SEVEN
Oku1 Oncesl OOrt
128
HA11CE
TURHAN
Clkul Oncesl oOrt
129
$ERlFe
AK$1T ANDI<;
Okut Oncesl OOrt
130
ESRA
GODEN
Oku1 Onces! OOrt
SUngu HOrriyet llkokulu
MERKEZ
131
FATMA
Gldl.l
Okul Onces! OOrt
Sungu Ortookulu
MERKEZ
1
1
132
EMINE
APMUNAY
Okul Oncesi oOrt
Qrtookulu
MERKEZ
1
133
KADR!Ye
SANCAR
Okul Onces! OOrt
Suvaran ilkokulu
MERKEZ
134
RANA
ARABACI
Okul Oncesi ()Ort
SiitlOce ilkokulu
MERKEZ
1
1
135
HEUN
SEVER
Oku1 Oncesi OOrt
136
PINAR
TUNA YALVARICI
Oku1 Onces! OOrt
137
TUBA
TA$DEMiR
Okul
138
QlloEM
~
Okul Onces1 OOrt
139
LEYLA
ERSOZ
Okul Oncesi ()Ort
Tobanh ilkokulu
MERKEZ
140
!!ESRA
BOZYEL
Okul Onces! OOrt
Tandc>Qan ilkokulu
MERKEZ
141
F!KRiYE HiLAL
YAMAN
Okul Oncesi ()Ort
Ta~uk
MERKEZ
142
SADIYE DUYGU
Okul Oncesi OOrt
Tekyol ilkokuiu
MERKEZ
143
FATMA
OzTORK
GOL
OkU1 Oncesl OOrt
Toprakkale ilkokulu
MERKEZ
144
SAUHA
$UA
Okul Oncesi ()Ort
Ol;c!ere llkokulu
MERKEZ
145
AYSEL
TORl<OC'.\Lu
Oku1 Oncesi OOrt
146
A~FEYZA
Q<;El<
Okut Oncesi OOrt
147
MlWZEZ
DeMIR
OkUI Oncesi ()Ort
148
SONGOL
SEKERCi
Oku1 Oncesi OOrt
1'49
El.IF
TANRIVER
Okul Oncesi OOrt
Yarpuzlu !lkokulu
MERKEZ
150
IBRAH!M
AS!
Oku1 Onces; OOrt
Yarpuzlu ilkokulu
MERKEZ
151
CONEYT
SAL
Oku1 Onces! OOrt
152
FATMA
BQYRA2
Oku1 Onces! OOrt
153
MeRYEM
Q<;EK
Oku1 Onces! OOrt
154
ZEYNEP
TA$8Ul.AK
Okul Oncesi OOrt
155
HAIWN
KOseN
Okul Oncesl OOrt
Yaygm c;ok Programh Uses!
MERKEZ
156
MERVE
KAPlAN
Oku1 Oncesl OOrt
Yayg1n ilkokulu
MERKEZ
157
eO$RA
MGOM~
Oku1 Onces! OOrt
Yazla Dkokulu
MERKEZ
158
AYSUN
USUL
Okul Oncesi Oi)rt
velalan ilokulu
MERKEZ
159
CANAN
TATAR
Okul Onces! OOrt
160
C!HAN
OYMAK
Oku1 Onces! OOrt
161
GiZEM
ODA
Okul Oncesi OOrt
162
HiJseYiN
CAN
01<u1 Onces! OOrt
163
SEYAL
DEMIREI..
Okul Oncesi ()Ort
Ye$ilova llkokulu
MERKEZ
164
AY$E
VURAL
Okul Oncesi ()Ort
Yoncahoz ilkokulu
MERKEZ
165
MEHTAP
ACUN
Okul Oncesi OOrt
Yukans1zma ilkokulu
MERKEZ
166
slNEM
<;Al(IR
Okul Onces! oOrt
v~llkokulu
MERKEZ
167
FAOIME
KAI.KAN
Oku1 Oncesl OOrt
ZiVaret hkokulu
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
_........
Not
2
MERKEZ
1
MERKEZ
1
- · "'"' TI;:
Meslek Usesi
MERKEZ
MERKEZ
2
1
1
1
MERKEZ
MERKEZ
SUngu Anaokulu
MERKEZ
4
MERKEZ
l.;1Vl'WU
Onces! oOrt
' --·
MERK&%
fUO\llllolU<I"
Nl
ll;IU>I ~
MERKEZ
$ehit izzettin Polat ilkokulu
MERKEZ
Seker ilkokulu
MERKEZ
Senov• llkokulu
MERKEZ
ilkokulu
2
1
1
1
1
1
1
1
1
MERKEZ
MERKEZ
Vali Adil Yazar ilkokulu
MERKEZ
4
MERKEZ
2
MERKEZ
MERKEZ
Yavuz Selim ilkokulu
MERKEZ
4
MERKEZ
1
1
1
1
MERKEZ
MERKEZ
Ye$ilce Anaokulu
MERKEZ
4
MERKEZ
1
1
1
1
1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
277 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content