close

Enter

Log in using OpenID

denġz kuvvetlerġ komutanlığı sahġl güvenlġk komutanlığı

embedDownload
2014 YILI 2. DÖNEM ALIMLARI BĠLGĠLENDĠRME KILAVUZU
T.C.
DENĠZ KUVVETLERĠ KOMUTANLIĞI
DENĠZ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM KOMUTANLIĞI
ĠNSAN KAYNAKLARI BAġKANLIĞI
BEYLERBEYĠ/ĠSTANBUL
DENĠZ KUVVETLERĠ KOMUTANLIĞI
MUVAZZAF/SÖZLEġMELĠ SUBAY
SAHĠL GÜVENLĠK KOMUTANLIĞI
SÖZLEġMELĠ SUBAY
ALIMLARI
BĠLGĠLENDĠRME KILAVUZU
BaĢvuru Tarihleri
04 Kasım – 03 Aralık 2014
BaĢvuru Adresi
http://personeltemin.dzkk.tsk.tr
Bu kılavuz
Deniz Kuvvetleri Komutanlığında muvazzaf/sözleĢmeli subay,
Sahil Güvenlik Komutanlığında sözleĢmeli subay olmak için
baĢvuracak adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıĢtır.
Meslek olarak subaylığı ve denizciliği seçtiğiniz için
sizi kutluyor ve baĢarılar diliyoruz.
1/17
2014 YILI 2. DÖNEM ALIMLARI BĠLGĠLENDĠRME KILAVUZU
ĠÇĠNDEKĠLER
1.
ALIM YAPILACAK SINIF, BRANġ, KAYNAK VE AÇIKLAMALARI
2.
YASAL DAYANAK :
3.
KILAVUZDA GEÇEN BELLĠ BAġLI TANIMLARIN ANLAMLARI:
4.
BAġVURU ĠÇĠN ADAYLARDA ARANACAK NĠTELĠKLER:
5.
BAġVURU YÖNTEMĠ:
6.
BAġVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELĠRLENMESĠ :
7.
UYGULANACAK SINAV VE ĠKĠNCĠ SEÇĠM AġAMALARI HAKKINDA BĠLGĠ :
8.
YAZILI SINAVLAR :
9.
YAZILI SINAVI KAZANAN ADAYLARIN
KATILACAKLARIN BELĠRLENMESĠ :
AÇIKLANMASI
VE
2.
SEÇĠM
AġAMALARINA
10. 2’NCĠ SEÇĠM AġAMALARI :
11. DEĞERLENDĠRME VE SEÇĠM :
12. 2’NCĠ SEÇĠM AġAMA SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI :
13. SAĞLIK MUAYENE ĠġLEMLERĠ:
14. GÜVENLĠK SORUġTURMASI ĠġLEMLERĠ :
15. ÖN SÖZLEġME ĠġLEMLERĠ :
16. MUVAZZAF/SÖZLEġMELĠ SUBAY ADAYLARININ KATILACAĞI EĞĠTĠMLER :
17. KARARNAME/SÖZLEġME YAPILMASI :
18. SINAV TAKVĠMĠ :
Sayfa 14 GENEL KÜLTÜR SINAVINA AĠT MUHTEMEL ALT KONU BAġLIKLARI
Sayfa 15 BOY-KĠLO STANDARTLARI
Sayfa 16 ERKEK ADAYLAR ĠÇĠN FĠZĠKĠ YETENEK DEĞERLENDĠRME TESTĠ ÇĠZELGESĠ
Sayfa 17 BAYAN ADAYLAR ĠÇĠN FĠZĠKĠ YETENEK DEĞERLENDĠRME TESTĠ ÇĠZELGESĠ
2/17
2014 YILI 2. DÖNEM ALIMLARI BĠLGĠLENDĠRME KILAVUZU
ADAYLARIN DĠKKATĠNE!
1. BAġVURU, SINAV VE SINAV SONRASI ĠġLEMLERE AĠT KURALLAR BU
KILAVUZDA AÇIKLANMIġTIR.
2. BU
KILAVUZDA
TARĠHĠNDEN
SONRA
YER
ALAN
YASAMA,
KURALLAR,
YÜRÜTME
VE
KILAVUZUN
YARGI
YAYIM
ORGANLARI,
GENELKURMAY BAġKANLIĞI, DENĠZ KUVVETLERĠ KOMUTANLIĞI VE
SAHĠL GÜVENLĠK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLĠ GÖRÜLDÜĞÜ
TAKDĠRDE DEĞĠġTĠRĠLEBĠLĠR. ĠLGĠLĠ DEĞĠġĠKLĠK AġAĞIDA YER ALAN
ĠNTERNET ADRESĠNDE YAYINLANIR.
3. ALIM SÜRESĠNCE HERTÜRLÜ RESMĠ DUYURU VE BĠLGĠLENDĠRME
http://personeltemin.dzkk.tsk.tr ĠNTERNET ADRESĠNDEN YAPILACAKTIR.
3/17
2014 YILI 2. DÖNEM ALIMLARI BĠLGĠLENDĠRME KILAVUZU
1.
ALIM YAPILACAK SINIF, BRANġ, KAYNAK VE AÇIKLAMALARI
DENĠZ KUVVETLERĠ KOMUTANLIĞI ve SAHĠL GÜVENLĠK KOMUTANLIĞINA
ALINACAK
SÖZLEġMELĠ SUBAY SINIFLARI
Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay MYO K.lığı Akademik Kadrolarına Öğretim
Elemanı/Öğretim Görevlisi SözleĢmeli Subay ile Deniz Kuvvetleri K.lığı ve Sahil Güvenlik
K.lığı Kadrolarına SözleĢmeli Subay Temini Yapılacaktır.
BranĢ
Kaynaklar (Bölümler)
Kuvvet Tercihi
Statü
Ġngilizce
-Ġngilizce Öğretmenliği,
-Ġngiliz Dili ve Edebiyatı,
-Ġngiliz Dil Bilimi,
-Amerikan Kültürü ve Edebiyatı,
-Ġngiliz Dili ve Amerikan Kültürü,
-Ġngiliz Dili Eğitimi,
-Amerikan Dili ve Edebiyatı
Deniz K.K.
SözleĢmeli Not 1,2
Bilgisayar
-Bilgisayar Mühendisliği,
-Yazılım Mühendisliği,
-BiliĢim Sistemleri Mühendisliği
Deniz K.K.
Sahil Güvenlik K.
SözleĢmeli
Elektrik
-Elektrik Mühendisliği,
-Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
-Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği
Deniz K.K.
Sahil Güvenlik K.
SözleĢmeli Not 1
Elektronik
-Elektronik Mühendisliği,
-Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
-Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği,
-Mekatronik Mühendisliği,
-Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği,
Deniz K.K.
Sahil Güvenlik K.
SözleĢmeli Not 1
ĠnĢaat
-ĠnĢaat Mühendisliği
SözleĢmeli Not 1
Endüstri
-Endüstri Mühendisliği
Deniz K.K.
Sahil Güvenlik K.
Deniz K.K.
Sahil Güvenlik K.
Makine
-Makine Mühendisliği
Deniz K.K.
SözleĢmeli Not 1
Gemi ĠnĢa
-Gemi ĠnĢa Mühendisliği,
-Gemi ĠnĢaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
-Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
Sahil Güvenlik K.
SözleĢmeli Not 1
Tabip
-Tıp Fakültesi
Deniz K.K.
SözleĢmeli Not 1,3,4
DiĢ Tabibi
-DiĢ Hekimliği
Deniz K.K.
SözleĢmeli Not 1,4
Mühendis
Öğretmen
Sınıf
Not 1 :
Not 2 :
Not 3 :
Not 4 :
KoĢullar
Not 1
SözleĢmeli Not 1
Son sınıf öğrencisi veya mezunları baĢvurabilir. Adayların kararname/ön sözleĢme iĢlemleri için
Haziran 2015 döneminde mezun olmaları gerekmektedir.
TOEFL-IBT sınavından en az 80 almak baĢvuru Ģartı olarak kabul edilecek, 1 yıllık staj/adaylık
süresince TOEFL-IBT sınavından en az 90 alamayan adayların iliĢiği kesilecektir.
Sadece erkek adaylar baĢvuru yapabilir.
Tabip ve DiĢ Tabibi branĢında baĢvuruda bulunan adaylar için ‘’32 yaĢını (01 Ocak 1982 ve sonra
doğanlar) bitirmemiĢ olmak’’ Ģartı geçerlidir.
4/17
2014 YILI 2. DÖNEM ALIMLARI BĠLGĠLENDĠRME KILAVUZU
DENĠZ KUVVETLERĠ KOMUTANLIĞINA ALINACAK
ARAġTIRMA GÖREVLĠSĠ
MUVAZZAF SUBAY SINIFLARI
Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay MYO K.lığı Akademik Kadrolarına AraĢtırma
Görevlisi Muvazzaf Subay Temini Yapılacaktır.
Mühendis
Sınıf
Not 1 :
Not 2 :
Not 3:
BranĢ
Kaynaklar (Bölümler)
Statü
KoĢullar
Bilgisayar
-Bilgisayar Mühendisliği,
-Yazılım Mühendisliği,
-BiliĢim Sistemleri Mühendisliği
Muvazzaf
Not 1,2,3
Makine
-Makine Mühendisliği
Muvazzaf
Not 1,2,3
Elektronik
-Elektronik Mühendisliği,
-Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
-Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği,
-Mekatronik Mühendisliği,
-Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği,
Muvazzaf
Not 1,2,3
Endüstri
-Endüstri Mühendisliği
Muvazzaf
Not 1,2,3
Son sınıf öğrencisi veya mezunları baĢvurabilir. Adayların kararname iĢlemleri için Haziran 2015
döneminde mezun olmaları gerekmektedir.
AraĢtırma görevlisi olarak mezuniyet not ortalaması 3.00 ve üstü olmak Yabancı Dil Sınavı (YDS) notu
80 ve üzeri olmak Ģartı aranacaktır.
Akademik personel yetiĢtirilmesine yönelik; araĢtırma görevlisi kadrolarına temin edilecek öğretim
elemanlarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı nam ve hesabına yurt içi/dıĢı üniversitelerde yüksek
lisans/doktora eğitimi imkânı sağlanacaktır.
5/17
2014 YILI 2. DÖNEM ALIMLARI BĠLGĠLENDĠRME KILAVUZU
2.
YASAL DAYANAK :
a. 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde Ġstihdam Edilecek SözleĢmeli Subay ve Astsubaylar
Hakkındaki Kanun ile SözleĢmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğine dayanılarak en az dört yıllık
öğrenim yapan fakülte veya yüksek okulları bitiren ve yukarıdaki çizelgede belirtilen erkek ve
bayanlardan Deniz Kuvvetleri K.lığı ve Sahil Güvenlik K.lığının ihtiyacı bulunan sınıf ve
branĢlarda sözleĢmeli subay alımı yapılmaktadır.
b. Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve
Yüksek Okullardan YetiĢen Subaylara Ait Yönetmelik‟e dayanılarak en az dört yıllık öğrenim yapan
fakülte veya yüksek okulları bitiren ve yukarıdaki çizelgede belirtilen erkek ve bayanlardan Deniz
Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı bulunan sınıf ve branĢlarda muvazzaf subay alımı
yapılmaktadır.
3.
KILAVUZDA GEÇEN BELLĠ BAġLI TANIMLARIN ANLAMLARI:
a. SözleĢmeli Subay Adayı: SözleĢmeli subay yetiĢtirilmek amacıyla ön sözleĢme
yapılarak askeri eğitime alınanlardır.
b. Ön SözleĢme: TSK birlik, karargâh, kurum ve kuruluĢları ile sözleĢmeli subay adayları
arasında askeri eğitime alınmaları konusunda yapılan ve askeri eğitim dönemi baĢlangıcı ile
subaylık nasıp kararnamesinin onay tarihine kadar geçecek süreyi kapsayan sözleĢmedir.
c. SözleĢme: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile sözleĢmeli subay adaylarından, askeri
eğitimi baĢarıyla tamamlayanlar arasında yapılan ve üç yıldan az, dokuz yıldan fazla olmamak
üzere hizmet yükümlülüğü getiren yazılı bir belgedir.
ç. SözleĢmeli Subay: Kendileri ile sözleĢme yapılarak subay nasbedilen teğmen,
üsteğmen ve yüzbaĢı rütbelerini haiz subaydır.
d. Muvazzaf subay: Belli bir yükümlülük süresi olan ve rütbe bekleme süreleri sonunda
binbaĢı ve daha üst rütbelere terfi edebilme imkânı bulunan subaylara muvazzaf subay denir.
e. Askeri Eğitim:
Muvazzaf/sözleĢmeli subay adaylarına okul, kurum, sınıf okulu, kıtalar
veya eğitim merkezlerinde yaptırılacak olan temel askerlik ile subaylık anlayıĢı kazandırma
eğitimidir.
4.
BAġVURU ĠÇĠN ADAYLARDA ARANACAK NĠTELĠKLER:
a.
Genel KoĢullar:
(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olmak,
(2) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamıĢ olmak,
(3) Cezaları ertelenmiĢ, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiĢ, genel ya da özel af
kanunları kapsamına girmiĢ veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiĢ olsa dahi;
(a) Devletin güvenliğine karĢı iĢlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk
Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aĢağılama ile zimmet, irtikap,
iftira, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere
yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kiĢiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuĢ, gayri
6/17
2014 YILI 2. DÖNEM ALIMLARI BĠLGĠLENDĠRME KILAVUZU
tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya Ģeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık,
ihaleye fesat karıĢtırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,
(b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret,
mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
(c) 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Kanunun 148‟inci maddesinde belirtilen
suçlardan birisinden,
mahkum olmamak.
(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun iliĢikleri
kesilmemiĢ olmak,
b. Öğrenimle Ġlgili KoĢullar:
(1) Adayların alım yapılacak branĢlara uygun eğitim veren okullardan Haziran 2015
döneminde mezun olmaları gerekmektedir.
(2) Yüksek Lisans mezunları için mezun oldukları Lisans bölümü geçerlidir,
(2) Öğrenimlerini yurtdıĢında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu
belirten Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)‟nca onaylanmıĢ denklik belgeleri bulunmak,
(3) Alım yapılacak branĢlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun
olanlardan, diplomalarının denkliği YÖK tarafından onaylanmıĢ olmak,
(4) Alım yapılacak branĢa uygun mesleki sertifikalara sahip olmak,
(5) Alımı yapılacak branĢa göre belirlenen ve ilanda belirtilen sınavlardan istenilen
yeterli notu almıĢ olmak,
(6) Ġngilizce branĢına baĢvuracak adaylardan en az 80 TOEFL-IBT notu istenecektir.
(7) AraĢtırma görevlisi kadrolarına müracaat edecek adaylarda mezuniyet not
ortalaması 3.00 ve üstü olmak Yabancı Dil Sınavı (YDS) notu 80 ve üzeri olmak Ģartı aranacaktır.
(8) Öğrenimini kendi adına yapmıĢ olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluĢa karĢı
hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak, (Askerlik yükümlülüğüne iliĢkin hükümler
saklıdır.)
c. YaĢ Ġle Ġlgili KoĢullar:
01 Ocak 2014 tarihi itibarıyla düzeltilmemiĢ nüfus kaydına göre;
(1) Lisans
düzeyinde
(01 Ocak 1987 ve sonra doğanlar)
mezunlar
için
27
yaĢından
büyük
olmamak,
(2) Lisansüstü öğrenimini tamamlamıĢ olanlardan ve beĢ yıl (hazırlık sınıfı hariç) ve
daha fazla lisans eğitimini tamamlamıĢ olanlar için 32 yaĢından büyük olmamak,
(01 Ocak 1982 ve sonra doğanlar)
Ģartı aranır.
7/17
2014 YILI 2. DÖNEM ALIMLARI BĠLGĠLENDĠRME KILAVUZU
ç. Sağlık Ġle Ġlgili KoĢullar:
(1) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerine baĢlamadan önce yapılan ön sağlık
muayenesinde (TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği‟nde belirtilen ön sağlık koĢullarını taĢıyıp,
taĢımadıklarının tespit edilmesine yönelik) öngörülen koĢulları taĢımak.
(2) Sevk edileceği Asker Hastanesi/Sağlık Muayene Merkezinden(SMM) “Sınıfında
Muvazzaf/SözleĢmeli Subay Olur” kararlı sağlam raporu almak,
d. Kaynaklar:
(1) Muvazzaf/sözleĢmeli subaylık için;
(a) Kanuni nedenlerle henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiĢ olanlar,
(b) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli sivil memur ve iĢçiler,
(c) Bayanlar,
(ç) Askerlik hizmetini yerine getirmekte olanlardan nitelik belgesi uygun olanlar
(d) Askerlik hizmetini yerine getirip terhis edilenler
baĢvuru yapabilirler.
e. Özel KoĢullar:
(1) Askerlik hizmetini yaparken baĢvuran yedek subay, kısa dönem erbaĢ/er ve
erbaĢ/erler için MY 51-1(A)‟da örneği bulunan, üç sicil amirinden uygun onaylı nitelik belgesi
almak (Kıtada üç ayını doldurmamıĢ olanların nitelik belgesi üç ayı doldurmalarını müteakip
gönderilir),
(2) Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve iĢçi olarak görev yaparken baĢvuran adaylar için
üç sicil amirinden uygun onaylı MY 51-1(A)‟da örneği bulunan nitelik belgesi almak (Kıtada üç
ayını doldurmamıĢ olanların nitelik belgesi üç ayı doldurmalarını müteakip gönderilir),
(3) Yedek subayların hizmet esnasında aldıkları sicil not ortalaması 85 not ve üzerinde
olmak.
5.
BAġVURU YÖNTEMĠ:
a. BaĢvurular sadece www.dzkk.tsk.tr internet adresindeki “Ġnsan Kaynakları-Personel Alım
Alımları‟‟ sayfası altında bulunan http://personeltemin.dzkk.tsk.tr linkinden “2014 yılı 2. Dönem
Muvazzaf/SözleĢmeli Subay Alımları” baĢlığından yapılacaktır.
b. Adayların BaĢvuru Kılavuzunun tamamını okuduktan sonra yukarıda belirtilen internet
adresinden „‟Aday GiriĢi” kısmına girerek istenilen bilgileri doldurmaları gerekmektedir.
c. BaĢvuru Sayfası‟nda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek
hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.
ç. Doldurulan bilgilerin, kılavuzda yer alan baĢvuru Ģartlarına uygun olmadığının tespit
edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aĢamasında olursa olsun aday elenmiĢ kabul edilecek
ve adayın iĢlemleri iptal edilecektir.
d. BaĢvurular; 04 Kasım 2014 günü saat 09:00’da baĢlayıp, 03 Aralık 2014 günü saat
08:00’da sona erecektir.
8/17
2014 YILI 2. DÖNEM ALIMLARI BĠLGĠLENDĠRME KILAVUZU
e. BaĢvurunun tamamlanmasını müteakip her adaya sistem tarafından Ģifre verilmektedir.
Adaylar bu Ģifreyle tekrar sisteme giriĢ yaparak bilgilerini tamamlayacaklardır. Bu Ģifreyle baĢvuru
süresince bilgilerini kontrol edip güncelleyebileceklerdir.
f. Adaylar, Ģifrelerini kaybetmeleri/unutmaları durumunda “Aday GiriĢi” kısmında bulunan
“ġifremi Unuttum” kısmında daha önce girdikleri bilgileri girerek Ģifrelerini direk olarak ekranda
göreceklerdir. ġifrelerin görünmemesi durumunda adaylar kullanmıĢ oldukları internet tarayıcılarını
güncellemeleri veya diğer tarayıcıdan girmeleri gerekmektedir. ġifreler e-mail adresine
gönderilmemektedir. Ġdarece, adayların yazılı, sözlü veya bilgi edinme baĢvurusu yolu ile
yapacakları “ġifre Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.
g. Ġnternet ortamı dıĢında posta yoluyla veya Ģahsen yapılan baĢvurular dikkate
alınmayacaktır.
ğ. Alım süresince her türlü duyuru http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet sayfasından
yapılacak olup adaylar alım takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur.
6.
BAġVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELĠRLENMESĠ :
Yazılı sınava girecek adayların listesi, sınav merkezleri
http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresinden ilan edilecektir.
7.
ve
sınav
tarihi
UYGULANACAK SINAV VE ĠKĠNCĠ SEÇĠM AġAMALARI HAKKINDA BĠLGĠ :
a.
Ön kayıtları yapılarak sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;
(1) Genel kültür ve meslek bilgisi sınavına,
(2) Ön sağlık muayenesine,
(3) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerine,
(4) Mülakata
tabi tutulacaklardır.
b. Belirtilen sınav aĢamalarının herhangi birinde baĢarılı olamayan adaylar, bir sonraki
adıma devam edemezler.
c. Ayrıca tüm adaylara kiĢilik değerlendirme testi ve öğretmen branĢlarına öğretmenlik
uygulaması yapılacaktır.
8.
YAZILI SINAVLAR :
a. Yazılı sınav tarihi ve sınav merkezleri ile ilgili planlama baĢvuru sonuçları ile birlikte ilan
edilecektir. Aday sayısına bağlı olarak farklı/ilave sınav merkezi veya merkezlerinde sınav
yapılması durumunda, adaylar bu konuda herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.
b.
Yazılı sınavda;
9/17
2014 YILI 2. DÖNEM ALIMLARI BĠLGĠLENDĠRME KILAVUZU
(1)
Ġngilizce branĢına test usulü 50 genel kültür sorusu, müteakiben klasik usulü
yazılı anlatım ve sözlü anlatım sınavları uygulanacak,
(2)
Diğer branĢlara test usulü 50 genel kültür, 50 meslek bilgisi olmak üzere 100
soru sorulacaktır.
c. Yazılı Sınavda sorulabilecek Genel Kültür sınavına ait muhtemel alt konu baĢlıkları sayfa
14‟de belirtilmiĢtir.
ç. Sınav soruları çoktan seçmeli ve 5 seçenekli olarak hazırlanacaktır. Her bir yanlıĢ cevap
için doğru cevaptan 0,25 puan kırılır.
d. Adayların sınavları optik okuyucu ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir.
Adayların, eğitim ve öğretim düzeylerindeki farklılıklar göz önünde bulundurularak, sınava giren
adayların kendi içlerinde bir değerlendirme imkânı sağlamak için, sınav değerlendirmesi Standart
Puan Hesaplaması ile yapılacaktır.
e. Genel kültür sınavından 30 standart puan ve daha yukarı, meslek bilgisi sınavından 35
standart puan ve daha yukarı puan olması kaydıyla, her iki sınavdan toplam 70 ve daha yukarı
puan alanlar baĢarılı sayılır. BaĢarılı olan adaylar 2‟nci seçim aĢamalarına çağrılır.
f. Yazılı sınavlarla ilgili diğer hususlar, sınav öncesinde adaylara bildirilecek olan sınav
talimatında açıklanır. Adaylar yazılı sınavlara gelirken yanlarında kurĢun kalem, silgi, kalemtıraĢ
bulunduracaklardır.
g. AĢağıda tabloda belirtilen bölümlerden mezun olan adaylar karĢılarında belirtilen
branĢların her ikisini de seçebileceklerdir. Her iki branĢı da seçmeleri durumunda ikinci bir
oturumda sınavına girmediği meslek bilgisi yazılı sınavına iĢtirak edeceklerdir. Ġki sınavdan da
baĢarılı olan adaylar 2‟nci Seçim AĢamaları sonunda yalnız bir branĢ seçmek zorundadır.
Mezun Olunan Bölüm
Elektrik-Elektronik
9.
BaĢvuru BranĢları
Elektrik
Elektronik
YAZILI SINAVI KAZANAN ADAYLARIN AÇIKLANMASI VE 2. SEÇĠM AġAMALARINA
KATILACAKLARIN BELĠRLENMESĠ :
Yazılı sınavı kazanan
sayfasından ilan edilecektir.
adayların
listesi,
http://personeltemin.dzkk.tsk.tr
internet
10. 2’NCĠ SEÇĠM AġAMALARI :
Yazılı sınav sonuçlarının ilanı ile birlikte 2‟nci seçim aĢamalarının icra edileceği tarih ve yer
ilan edilecektir.
a. Ön Sağlık Muayenesi :
Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerine baĢlamadan önce yapılan ön sağlık
muayenesinde öngörülen koĢulları taĢımak (Adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde
belirtilen sağlık koĢulları ile sayfa 15‟de belirtilen boy/kilo standartlarını taĢıyıp, taĢımadıklarının
tespit edilmesine yönelik).
b. Fiziki Kabiliyet ve Değerlendirme Testleri :
10/17
2014 YILI 2. DÖNEM ALIMLARI BĠLGĠLENDĠRME KILAVUZU
(1) Yazılı sınavı kazanan adaylara Fiziki Kabiliyet ve Değerlendirme Testleri
uygulanacaktır. Test ile ilgili ayrıntılı bilgi erkek adaylar için sayfa 16, bayan adaylar için sayfa
17‟dedir. Değerlendirmede branĢlardan baraj puanı olmaksızın üç testin ortalaması 30 ve daha
yukarı olanlar baĢarılı sayılır.
(2) Fiziki Kabiliyet ve Değerlendirme testlerine katılan adaylar, kendileri için herhangi bir
sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiĢ sayılır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana
gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir.
(3) Fiziki Kabiliyet ve Değerlendirme testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla
testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (Ameliyatlı, hamile, kırık, burkulma vb.) sınavlara
kabul edilmezler.
c. Öğretmenlik Uygulaması:
Öğretmenlik branĢlarından; Ġngilizce branĢına baĢvuran adayların öğretmenlik branĢına
ait yeterliliklerinin tespiti için öğretmenlik uygulaması yapılacaktır. (Elde edilecek sonuçlar mülakat
aĢamasında veri olarak kullanılacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Uygulaması örnek olarak
kullanılacaktır.)
ç. Mülakat :
Mülakat sınavında aĢağıdaki hususlara dikkat edilir. Sınavda 100 üzerinden 80 ve daha
yukarı puan alanlar baĢarılı sayılır.
(1) Genel Görünüm (Kılık kıyafet, genel fiziki görünüm)
(2) DavranıĢ (Tavır ve Hareketler, Sınav Ciddiyeti, Jest ve Mimikler)
(3) Kendine Güveni (Heyecan Durumu, ĠletiĢim Yeteneği)
(4) KonuĢması (Diksiyonu, Kelimeleri Düzgün Seçip Seçmediği, Ses Tonu, KonuĢması
ve AnlaĢılabilirliği)
(5) Anlama ve Anlatma Kabiliyeti (Kendine Ġfade Yeteneği, Anlatım Düzgünlüğü, Ġkna
Yeteneği, Kavrama Yeteneği, Konuya Hakimiyeti).
11. DEĞERLENDĠRME VE SEÇĠM :
a. Yazılı sınav toplamının %70‟i, Fiziki Kabiliyet ve Değerlendirme Testi‟nin %10‟u,
mülakatın %20‟si ve özel niteliklerden alınan puanların toplamına göre yapılır.
b.
Tüm sınavları baĢarı ile geçen adayların nihai sıralamasında,
(1) Yüksek lisans yapanlara ilave 5 puan verilir,
(2) Doktora yapanlara ilave 10 puan verilir,
(3) ġehit eĢ ve çocuklarına 10, gazi eĢ ve çocuklarına 5 puan ilave edilmektedir.
(4) KPDS/ÜDS/YDS sınavı veya eĢdeğer kabul edilen diğer sınavlardan (ÖSYM
tarafından yayınlanan Yabancı Dil Sınavları EĢdeğerlikleri Kılavuzu) en az 75 puan almıĢ adaylara
5 puan ilave edilir.
12. 2’NCĠ SEÇĠM AġAMA SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI :
11/17
2014 YILI 2. DÖNEM ALIMLARI BĠLGĠLENDĠRME KILAVUZU
2‟nci seçim aĢamaları sonuçlarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca onaylanmasını müteakip
sonuçlar http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet sayfasından ilan edilecektir.
13. SAĞLIK MUAYENE ĠġLEMLERĠ
:
Yapılan sınavlardan baĢarılı olan adaylar TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kapsamında sağlık
muayenelerinin yapılması amacıyla Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından belirlenecek Sağlık
Kurulları/Asker Hastanelerine sevk edilirler.
14. GÜVENLĠK SORUġTURMASI ĠġLEMLERĠ :
Kamu kurum ve kuruluĢlarında, yetkili olmayan kiĢilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet
güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dıĢ menfaatlerin zarar görebileceği askerî
teĢkilatlarda çalıĢtırılacak kamu personeli hakkında yapılmaktadır. BaĢarılı olan adayların güvenlik
soruĢturması iĢlemleri baĢlatılır.
15. ÖN SÖZLEġME ĠġLEMLERĠ :
Güvenlik soruĢturmaları olumlu sonuçlanan ve mezun olduğunu ibraz eden adaylardan;
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adayları ile Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı
Beylerbeyi/ĠSTANBUL adresinde, Sahil Güvenlik K.lığını tercih eden adaylar ile Sahil Güvenlik
K.lığı Çankaya/ANKARA adresinde;
a. SözleĢmeli subay adayları ile ön sözleĢmeleri yapılacaktır.
b. Muvazzaf subay adayları ile taahhütname imzalanacaktır.
16. MUVAZZAF/SÖZLEġMELĠ SUBAY ADAYLARININ KATILACAĞI EĞĠTĠMLER :
Adayların katılacağı eğitimler bilahare ilan edilecektir. Muvazzaf/sözleĢmeli subay adayı,
çalıĢıyor ise çalıĢmakta olduğu iĢyerinden tefrik edildiği eğitime baĢlamadan önce ayrılmak
zorundadır.
17. KARARNAME/SÖZLEġME YAPILMASI :
SözleĢmeli Subay;
Askeri eğitimi baĢarı ile tamamlayan sözleĢmeli subay adayları 3 yıldan az, 9 yıldan fazla
olmamak üzere sözleĢme imzalarlar.
Muvazzaf Subay;
Muvazzaf subay adayları kararnamesinin onaylanması müteakip Teğmen rütbesiyle
naspedilerek göreve/eğitime baĢlar.
12/17
2014 YILI 2. DÖNEM ALIMLARI BĠLGĠLENDĠRME KILAVUZU
18. SINAV TAKVĠMĠ :
BaĢvuru Tarihleri
:04 Kasım 2014 saat 09:00
03 Aralık 2014 saat 08:00
BaĢvuru Sonuçları ve Yazılı Sınav Yeri Ġlanı
: Bilahare ilan edilecek.
Yazılı Sınav Tarihi
: Bilahare ilan edilecek.
Yazılı Sınav Sonuçları Ġlan Edilmesi
: Bilahare ilan edilecek.
2’nci Seçim AĢamaları
: Yazılı sınav sonuçlarının ilanı ile birlikte
2’nci seçim aĢamalarının icra edileceği
tarih ilan edilecektir.
2’nci Seçim AĢamaları Sonuçları
: 2’nci Seçim aĢamaları sonuçlarının
onaylanmasını müteakip ilan edilecektir.
Ġlan ve BaĢvuru Adresi
: http://personeltemin.dzkk.tsk.tr
DENĠZ KUVVETLERĠ KOMUTANLIĞI
Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı
Ġnsan Kaynakları BaĢkanlığı
Ġrtibat Numaraları
Telefon
0 (216) 310 93 65
Faks
0 (216) 310 72 46
SAHĠL GÜVENLĠK KOMUTANLIĞI
Telefon
0 (312) 416 45 60
13/17
2014 YILI 2. DÖNEM ALIMLARI BĠLGĠLENDĠRME KILAVUZU
GENEL KÜLTÜR BRANġINA AĠT SORULABĠLECEK MUHTEMEL ALT KONU BAġLIKLARI
S.NU
BRANġ
ADI
KONU BAġLIKLARI
1
TÜRKÇE
Sözcükte Anlam
Anlamca KalıplaĢmıĢ Söz Öbekleri
Cümlede Anlam
Paragraf
Anlatım Bozuklukları
20.Yüzyıl BaĢlarında Osmanlı Ġmparatorluğu
2
ĠNKILÂP TARĠHĠ
1.Dünya SavaĢı Sonunda Osmanlı Ġmparatorluğu'nun Durumu
Mustafa Kemal Atatürk‟ün Hayatı
KurtuluĢ SavaĢı
Cumhuriyet Dönemi
Atatürk Devrimleri
Türkiye Cumhuriyeti‟nin DıĢ Siyaseti
Atatürkçü DüĢünce Sistemi ve Atatürk Ġlkeleri
Dünyanın ġekli ve Hareketleri
3
MĠLLĠ COĞRAFYA
Harita Bilgisi
Türkiye Denizleri ve Boğazları (Kavrama Düzeyli)
Türkiye Bölgeler Coğrafyası (Kavrama Düzeyli)
Türkiye Ekonomik Coğrafyası (Kavrama Düzeyli)
Türkiye BeĢeri Coğrafyası (Kavrama Düzeyli)
Türkiye Jeomorfolojisi (Kavrama Düzeyli)
Türkiye Ġklimi
Türkiye'nin Pakt ve iliĢkide Olduğu Ülkeler BeĢeri ve Ekonomik Özellikler
Çevre Sorunları
4
T.C. ANAYASASI (Son değiĢiklikleri ihtiva edecek Ģekilde)
ULUSLARARASI KURULUġLAR / SÖZLEġME / ANTLAġMALAR
(BirleĢmiĢ Milletler, NATO, Lozan AntlaĢması, Montreux SözleĢmesi, 1947 Paris
SözleĢmesi)
AKTÜEL KONULAR
6
(Son bir sene içerisinde basın organlarında yayımlanmıĢ ekonomi, siyasal, spor, sanat
vb. güncel olaylar.)
Yukarıda yer alan konu ve alt konular referans olarak belirtilmiĢtir. Sınav soruları hazırlanırken
yukarıda belirtilen alt konu baĢlıklarından ve/veya benzer konu baĢlıklarından yararlanılacaktır.
5
14/17
2014 YILI 2. DÖNEM ALIMLARI BĠLGĠLENDĠRME KILAVUZU
BOY-KĠLO STANDARTLARI
ERKEK ADAYLARDA ARANAN
BAYAN ADAYLARDA ARANAN
Boy (cm)
Ağırlık Üst
Sınırı (kg)
Ağırlık Alt Sınırı
(kg)
Boy (cm)
Ağırlık Üst
Sınırı (kg)
Ağırlık Alt Sınırı
(kg)
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
72
72
72
73
73
74
75
76
77
78
79
80
81
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
114
115
51
52
52
53
54
54
55
56
56
57
58
58
59
60
60
61
62
62
63
64
64
65
66
66
67
68
69
70
70
71
72
72
73
74
75
75
76
77
78
78
79
80
81
81
82
83
84
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
60
61
62
63
63
65
65
66
67
68
69
69
70
70
71
73
74
75
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
44
45
45
46
46
47
48
48
49
49
50
51
51
52
53
53
54
54
55
56
56
57
58
58
59
60
60
61
62
62
63
64
64
65
66
67
67
68
69
70
70
71
72
72
73
74
75
76
76
77
78
79
79
80
81
82
83
83
15/17
2014 YILI 2. DÖNEM ALIMLARI BĠLGĠLENDĠRME KILAVUZU
ERKEK ADAYLAR ĠÇĠN
FĠZĠKĠ KABĠLĠYET VE DEĞERLENDĠRME ÇĠZELGESĠ
ġINAV
Puan
Tekrar
1
2
3
40
100
1500 M.KOġU
Süre dk.
MEKĠK
Puan
1’inci Grup 2’nci Grup 3’üncü Grup
6.30-6.39‟
100
Tekrar
40
1
100
39
98
Puan
2
3
39
98
6.40-6.49‟
98
100
38
37
96
94
6.50-6.59‟
7.00-7.09‟
94
90
98
94
100
98
38
37
96
94
36
35
92
90 100
7.10-7.19‟
7.20-7.29‟
85
75
90
85
94
90
36
35
92
90
100
34
88
97
7.30-7.39‟
65
75
85
34
88
97
33
32
86
84
94
92
7.40-7.49‟
7.50-7.59‟
55
50
65
55
75
65
33
32
86
84
94
92
31
30
82
80
90
88
8.00-8.09‟
8.10-8.19‟
40
36
50
40
55
50
31
30
82
80
90
88
29
28
78
76
86
84
8.20-8.29‟
8.30-8.39‟
32
28
36
32
40
36
29
28
78
76
86
84
27
74
82
8.40-8.49‟
24
28
32
27
74
82
26
25
72
70
80
78 100
8.50-8.59‟
9.00-9.09‟
20
16
24
20
28
24
26
25
72
70
80
78 100
24
23
68
66
76
74
97
94
9.10-9.19‟
9.20-9.29‟
12
8
16
12
20
16
24
23
68
66
76
74
97
94
22
64
72
91
9.30-9.39‟
4
8
12
22
64
72
91
21
20
62
60
70
68
88
85
9.40-9.49‟
9.50-9.59‟
0
4
0
8
4
21
20
62
60
70
68
88
85
19
18
58
56
66
64
82
80
10.00‟
0
19
18
58
56
66
64
82
80
17
16
54
52
62
60
77
74
17
16
54
52
62
60
77
74
15
50
58
72
15
50
58
72
14
13
47
44
56
54
70
68
14
13
47
44
56
54
70
68
12
11
40
38
50
48
66
64
12
11
40
38
50
48
66
64
10
35
46
60
10
35
46
60
9
8
32
29
44
40
55
50
9
8
32
29
44
40
55
50
7
26
35
45
7
26
35
45
6
5
23
20
30
25
40
35
23
20
30
25
40
35
4
15
20
4
15
20
30
3
2
10
5
15
8
30 1‟in Grup
2‟nci Grup
20 3‟üncü Grup
10
6
5
3
2
10
5
15
8
20
10
1
1
1
1
1
1
1
1
: 17-25 YaĢ Arası
: 26-30 YaĢ Arası
: 31-35 YaĢ Arası
16/17
2014 YILI 2. DÖNEM ALIMLARI BĠLGĠLENDĠRME KILAVUZU
BAYAN ADAYLAR ĠÇĠN
FĠZĠKĠ KABĠLĠYET VE DEĞERLENDĠRME ÇĠZELGESĠ
ġINAV
Tekrar
1500 M.KOġU
Puan
1
2
3
Süre dk.
MEKĠK
Puan
1’inci Grup
20
100
9.00-9.09‟
100
19
18
98
96
9.10-9.19‟
9.20-9.29‟
96
92
17
94
100
9.30-9.39‟
16
15
92
90
98
96
9.40-9.49‟
9.50-9.59‟
14
13
85
80
94
92
12
75
11
10
2’nci Grup
3’üncü Grup
Tekrar
Puan
1
2
3
20
100
100
19
18
98
96
88
96
17
94
100
84
80
92
88
100
96
16
15
92
90
98
96
100 10.00-10.09‟
97 10.10-10.19‟
76
72
84
80
92
88
14
13
85
80
94
92
100
97
90
95
10.20-10.29‟
68
76
84
12
75
90
95
70
65
85
80
92
90
10.30-10.39‟
10.40-10.49‟
64
60
72
68
80
76
11
10
70
65
85
80
92
90
9
8
60
55
75
70
84
80
10.50-10.59‟
11.00-11.09‟
56
52
64
60
72
68
9
8
60
55
75
70
84
80
7
6
50
45
65
60
75
70
11.10-11.19‟
11.20-11.29‟
48
44
56
52
64
60
7
6
50
45
65
60
75
70
5
40
50
60
11.30-11.39‟
40
48
56
5
40
50
60
4
3
30
20
40
30
50
40
11.40-11.49‟
11.50-11.59‟
36
34
44
40
52
48
4
3
30
20
40
30
50
40
2
1
10
5
15
10
20
15
12.00-12.09‟
12.10-12.19‟
30
28
36
34
44
40
2
1
10
5
15
10
20
15
12.20-12.29‟
24
30
36
12.30-12.39‟
12.40-12.49‟
20
15
28
24
34
30
12.50-12.59‟
13.00-13.09‟
10
5
20
15
28
24
13.10-13.19‟
13.20-13.29‟
0
10
5
20
15
0
10
13.30-13.39‟
13.40-13.49‟
13.50‟
1‟in Grup
2‟nci Grup
3‟üncü Grup
5
0
: 17-25 YaĢ Arası
: 26-30 YaĢ Arası
: 31-35 YaĢ Arası
17/17
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
646 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content