close

Enter

Log in using OpenID

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu

embedDownload
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
ĠÇĠNDEKĠLER
KURULUġ VE TARĠHÆE ..................................................................................................................1
KURULUġ ġEMASI ...........................................................................................................................3
ÜNĠVERSĠTE SENATOSU ................................................................................................................4
ÜNĠVERSĠTE YÖNETĠM KURULU .................................................................................................5
GENEL SEKRETERLĠK .....................................................................................................................6
ĠÆ DENETĠM BĠRĠMĠ .........................................................................................................................8
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRE BAġKANLIĞI ....................................................................10
STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI.………………………………………………...29
ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI ......................................................................................36
ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI ............................................................................43
PERSONEL DAĠRE BAġKANLIĞI .................................................................................................54
YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI ........................................................................57
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI ................................................60
BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI..............................................................................................63
DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ .............................................................................69
BASIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ .........................................................................71
HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ ..................................................................................................................76
BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA PROJELERĠ BĠRĠMĠ .............................................78
BĠLGĠ EDĠNME BĠRĠMĠ ...................................................................................................................80
ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ ..............................................................................................81
PROJE GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME BĠRĠMĠ ........................................................................88
NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ (NÜSEM) ..............................................91
TÜRK DĠLĠ BÖLÜM BAġKANLIĞI ...............................................................................................95
ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ BÖLÜM BAġKANLIĞI .......................................96
GÜZEL SANATLAR BÖLÜM BAġKANLIĞI................................................................................83
ENFORMATĠK BÖLÜM BAġKANLIĞI .........................................................................................97
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ .......................................................................................................................98
FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ ......................................................................................................116
ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ...........................................................................150
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ .......................................................................................................161
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ..............................................................................................................179
ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ ..................................................................................................................183
TARIM BĠLĠMLERĠ VE TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ....................................................................186
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ................................................................................................196
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ .....................................................................................................202
EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ...............................................................................................208
BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ............................................................................212
ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU ..........................................................................216
YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU .........................................................................................220
TÜRK MUSĠKĠSĠ DEVLET KONSERVATUARI .........................................................................224
NĠĞDE SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU .........................................................228
ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU ................................230
BOR MESLEK YÜKSEKOKULU .................................................................................................232
BOR HALĠL-ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU ...................................................238
ULUKIġLA MESLEK YÜKSEKOKULU ......................................................................................242
NĠĞDE TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU .........................................................250
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
KURULUġ VE GELĠġME
Niğde Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin değiĢtirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamelerde değiĢiklik yapılması hakkında, 03.07.1992 tarih ve 3837 Sayılı
Kanunun ek 22. maddesine göre kurulmuĢtur.
KuruluĢ Kanunu 11 Temmuz 1992 tarihli ve 21281 Sayılı Resmi Gazetede de
yayınlanmıĢtır. KuruluĢ kanununa göre bünyesinde 7 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul,
6
meslek yüksekokulu, rektörlüğe bağlı 4 bölüm baĢkanlığı ve 4 araĢtırma ve uygulama merkezi, 1
devlet konservatuarı bulunan Niğde Üniversitesi bünyesinde bugün itibariyle yer alan akademik
birimler Ģunlardır:
Fakülteler
 Eğitim Fakültesi,
 Fen-Edebiyat Fakültesi,
 Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi,
 Mühendislik Fakültesi
 Mimarlık Fakültesi
 ĠletiĢim Fakültesi
 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Enstitüler
 Sosyal Bilimler Enstitüsü
 Fen Bilimleri Enstitüsü
 Eğitim Bilimler Enstitüsü
Yüksekokullar
 Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu
 Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu
 Yabancı Diller Yüksekokulu
Konservatuar
 Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
1
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Meslek Yüksekokulları
 Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 Bor Meslek Yüksekokulu
 UlukıĢla Meslek Yüksekokulu
 Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu
 Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Rektörlüğe Bağlı Akademik Birimler
 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi Bölüm BaĢkanlığı
 Güzel Sanatlar Bölüm BaĢkanlığı
 Türk Dili Bölüm BaĢkanlığı
 Enformatik Bölüm BaĢkanlığı
AraĢtırma ve Uygulama Merkezleri
 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi AraĢtırma ve Uygulama Merkezi
 Bilgisayar Teknolojileri AraĢtırma ve Uygulama Merkezi
 Niğde Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
 KaĢgarlı Mahmut Æin-Uygur AraĢtırma ve Uygulama Merkezi
2
Niğde Üniversitesi Teşkilat Şeması
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
REKTÖR
YÖNETĠM KURULU
SENATO
REKTÖR
YARDIMCILARI (3)
FAKÜLTELER
ENSTĠTÜLER
YÜKSEKOKULLAR
MESLEK
YÜKSEKOKULLARI
BÖLÜM
BAġKANLIKLARI
MERKEZLER
GENEL SEKRETER
ATATÜRK ĠLKELERĠ
VE ĠNKILAP TARĠHĠ
BÖLÜM BAġKANLIĞI
ATATÜRK ĠLKELERĠ VE
ĠNKILAP TARĠHĠ
ARAġTIRMA MERKEZĠ
BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE
BAġKANLIĞI
HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ
NĠĞDE ZÜBEYDE
HANIM SAĞLIK
YÜKSEKOKULU
NĠĞDE TEKNĠK
BĠLĠMLER MESLEK
YÜKSEKOKULU
ENFORMATĠK BÖLÜM
BAġKANLIĞI
NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ
SÜREKLĠ EĞĠTĠM
MERKEZĠ
ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER
DAĠRE BAġKANLIĞI
BASIN VE HALKLA
ĠLĠġKĠLER
MÜDÜRLÜĞÜ
YABANCI DĠLLER
YÜKSEKOKULU
NĠĞDE ZÜBEYDE
HANIM SAĞLIK
HĠZMETLERĠ MESLEK
YÜKSEKOKULU
GÜZEL SANATLAR
BÖLÜM BAġKANLIĞI
BĠLGĠSAYAR
TEKNOLOJĠLERĠ
ARAġTIRMA VE
UYGULAMA MERKEZĠ
KÜTÜPHANE VE
DOKÜMANTASYON
DAĠRE BAġKANLIĞI
ULUSLARARASI
ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ
ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE
BAġKANLIĞI
BĠLĠMSEL ARAġTIRMA
PROJELERĠ BĠRĠMĠ
PERSONEL DAĠRE
BAġKANLIĞI
PROJE GELĠġTĠRME
VE DESTEK BĠRĠMĠ
SAĞLIK KÜLTÜR VE
SPOR DAĠRE
BAġKANLIĞI
BĠLGĠ EDĠNME BĠRĠMĠ
STRATEJĠ GELĠġTĠRME
DAĠRE BAġKANLIĞI
DÖNER SERMAYE
ĠġLETME
MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL BĠLĠMLER
ENSTĠTÜSÜ
BEDEN EĞĠTĠMĠ VE
SPOR
YÜKSEKOKULU
FEN EDEBĠYAT
FAKÜLTESĠ
FAKÜLTESĠ
FEN BĠLĠMLERĠ
ENSTĠTÜSÜ
ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ
BĠLĠMLER
FAKÜLTESĠ
EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ
ENSTĠTÜSÜ
TÜRK MUSĠKĠSĠ DEVLET
KONSERVATUARI
BOR MESLEK
YÜKSEKOKULU
TÜRK DĠLĠ BÖLÜM
BAġKANLIĞI
KAġGARLIMAHMUT ÆĠNUYGUR ARAġTIRMA VE
UYGULAMA MERKEZĠ
MĠMARLIK
FAKÜLTESĠ
ĠLETĠġĠM
FAKÜLTESĠ
AYHAN ġAHENK
TARIM BĠLĠMLERĠ
VE TEKNOLOJĠLERĠ
FAKÜLTESĠ
GENEL SEKRETER
YARDIMCISI
NĠĞDE SOSYAL
BĠLĠMLER MESLEK
YÜKSEKOKULU
EĞĠTĠM
FAKÜLTESĠ
MÜHENDĠSLĠK
FAKÜLTESĠ
KONSERVATUAR
ĠÇ DENETÇĠLER (2)
BOR HALĠL ZÖHRE
ATAMAN MESLEK
YÜKSEKOKULU
ULUKIġLA MESLEK
YÜKSEKOKULU
3
YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK
DAĠRE BAġKANLIĞI
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
ÜNĠVERSĠTE SENATOSU
Prof.Dr. Adnan GÖRÜR
Rektör
Prof.Dr. Metin YILDIRIM
Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Murat ALP
Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Mustafa BAYRAK
Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Nazım Hikmet POLAT
Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Murat ALP
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Zeki DOĞAN
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Kutsi SavaĢ ERDURAN
Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Mehmet ġENER
Mimarlık Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Abitter ÖZULUCAN
ĠletiĢim Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Mustafa BAYRAK
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan V.
Doç.Dr. Mustafa TALAS
Eğitim Fakültesi Üyesi
Prof.Dr. Refik KAYALI
Fen Edebiyat Fakültesi Üyesi
Prof.Dr. Æiğdem ULUBAġ SERÆE
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Üyesi
Doç.Dr. Hasan BÜLBÜL
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Üyesi
Yrd.Doç.Dr. Bekir Sami TEZEKĠCĠ
Mühendislik Fakültesi Üyesi
Yrd.Doç.Dr. Semiha AKÆAÖZOĞLU
Mimarlık Fakültesi Üyesi
Yrd.Doç.Dr. IĢıl HORZUM
ĠletiĢim Fakültesi Üyesi
Doç.Dr. Kubilay YAZICI
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Doç.Dr. Osman SĠVRĠKAYA
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Doç.Dr. Mehmet ÖZEL
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Yrd.Doç.Dr. C. Berkan ALPAY
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü
Yrd.Doç.Dr. Nalan GÖRDELES BEġER
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Müdürü
Doç.Dr. Saffet AYASUN
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Yrd.Doç.Dr. Hasan Hüseyin TÜRKMEN
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
Yrd.Doç.Dr.Mehmet DEMĠRALP
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
Yrd.Doç.Dr. Nalan GÖRDELES BEġER
Niğde Zübeyde Hanım SHMYO Müdür V.
Doç.Dr. Bilge KARATEPE
Bor Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç.Dr. Tuncay CANDAN
Bor Halil Zöhre Ataman MYO Müdür V.
Prof.Dr. Faruk ARAL
UlukıĢla Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç.Dr. Ethem AKYOL
Genel Sekreter Vekili-Raportör
Yunus BOSTAN
Öğrenci Konsey BaĢkanı
4
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
24.06.2013 tarihi itibariyle:
Prof.Dr. Metin YILDIRIM
Rektör Yardımcısı
07.02.2013 tarihi itibariyle:
Prof.Dr. Kutsi SavaĢ ERDURAN
Mühendislik Fakültesi Dekanı
25.02.2013 tarihi itibariyle:
Prof.Dr. Æiğdem ULUBAġ SERÆE
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Üyesi
08.03.2013 tarihi itibariyle:
Yrd.Doç.Dr. Semiha AKÆAÖZOĞLU
Mimarlık Fakültesi Üyesi
06.03.2013 tarihi itibariyle:
Yrd.Doç.Dr. IĢıl HORZUM
ĠletiĢim Fakültesi Üyesi
26.06.2013 tarihi itibariyle:
Doç.Dr. Kubilay YAZICI
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü
30.06.2011-27.06.2013 tarihleri arasında:
Doç.Dr. Nafiz TOK
Niğde Zübeyde Hanım SHMYO Müdürü
28.06.2013 tarihi itibariyle vekil olarak:
Yrd.Doç.Dr. Nalan GÖRDELES BEġER
Niğde Zübeyde Hanım SHMYO Müdürü
26.04.2013 tarihi itibariyle vekil olarak:
Doç.Dr. Tuncay CANDAN
Bor Halil Zöhre Ataman MYO Müdürü
29.11.2012 tarihi itibariyle olarak:
Yunus BOSTAN
Öğrenci Konseyi BaĢkanı
ÜNĠVERSĠTE YÖNETĠM KURULU
Prof.Dr. Adnan GÖRÜR
Rektör
Prof.Dr. Nâzım Hikmet POLAT
Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Murat ALP
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Zeki DOĞAN
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Kutsi SavaĢ ERDURAN
Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Mehmet ġENER
Mimarlık Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Abitter ÖZULUCAN
ĠletiĢim Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Mustafa BAYRAK
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Refik KAYALI
SeçilmiĢ Üye
Prof.Dr. Mustafa BAYRAK
SeçilmiĢ Üye
Prof.Dr. Ayhan GÖKÆE
SeçilmiĢ Üye
Doç.Dr. Ethem AKYOL
Genel Sekreter Vekili-Raportör
5
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
GENEL SEKRETERLĠK
GENEL SEKRETER V.:
Doç.Dr. Ethem AKYOL
GENEL SEKRETER YARDIMCISI: Batuhan TAġDURMAZ
1. GENEL BĠLGĠLER
Üniversite Genel Sekreterliği bir Genel Sekreter ile bir Genel Sekreter Yardımcısı ve
doğrudan bağlı birimlerden oluĢmaktadır. Üniversitemiz Genel Sekreterliği, Üniversite
Rektörlüğündeki idari teĢkilatın baĢıdır ve bu idari teĢkilatta bulunan birimlerin verimli, düzenli
ve uyumlu bir Ģekilde çalıĢmasından Üniversite Rektörüne karĢı sorumludur.
Genel Sekreterlik, Üniversite idari teĢkilatında görevlendirilecek olan personel hakkında
Rektöre öneride bulunur. Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu toplantılarına
Raportör olarak katılır. Alınan kararların yazılmasından, korunmasından ve Üniversiteye bağlı
birimlere dağıtılmasından sorumludur.
Üniversite Genel Sekreterliği, Üniversite Rektörlüğü Ġdari TeĢkilatında bulunan Daire
BaĢkanlıkları ve Müdürlüklerin düzenli, uyumlu ve verimli bir Ģekilde çalıĢmalarının
sağlanması dıĢında doğrudan Genel Sekreterliğe bağlı olan, birimler aracılığı ile de diğer
faaliyetlerini yürütür.
2. GENEL SEKRETERLĠK PERSONELĠ
Sayı
1
1
1
2
2
1
10
18
Kadro
Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı
AraĢtırmacı (ÖzelleĢtirme)
ġef (ÖzelleĢtirme)
Ġç Denetçi
Mühendis (ÖzelleĢtirme)
Memur
Toplam
6
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
3. GENEL SEKRETERLĠĞE BAĞLI BĠRĠMLER
 Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı
 Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı
 Kütüphane ve Dökümantasyon Daire BaĢkanlığı
 Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı
 Personel Daire BaĢkanlığı
 Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı
 Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı
 Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı
 Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü
 Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Projeleri Birimi
 Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü
 Hukuk MüĢavirliği
 Güzel Sanatlar Bölümü BaĢkanlığı
 Türk Dili Bölümü BaĢkanlığı
 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi Bölümü BaĢkanlığı
 Enformatik Bölüm BaĢkanlığı
 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi AraĢtırma ve Uygulama Merkezi
 Niğde Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
 Bilgisayar Bilimleri AraĢtırma ve Uygulama Merkezi
 KaĢgarlı Mahmud Uygur-Æin Uygulama ve AraĢtırma Merkezi
7
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ
1. GENEL BĠLGĠLER
Üniversitemizde 3 adet iç denetçi kadrosu bulunmaktadır. 2007 yılı ġubat ayından
itibaren halen iki iç denetçi görev yapmaktadır.
2. BĠRĠM PERSONELĠ
Unvanı
Ġç Denetçi
Ġç Denetçi
Adı Soyadı
Yüksel BERBER
Latif AKTAġ
3 - YAPILAN ĠġLEMLER HAKKINDA BĠLGĠLER
3.1.Denetim Faaliyetleri
2012-2014 dönemi ÆalıĢma Planımızda süreç denetimiesas alınmıĢ olup, bu Plan
doğrultusunda hazırlanan 2013 yılı ÆalıĢma Programı Rektörlük Makamının 04/02/2013
tarihli onayıyla uygulamaya konulmuĢtur. 2013 Yılı Ġç Denetim Programına göre,
3.1.1. Ġç Denetçi Yüksel BERBER tarafından;
3.1.1.1. Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı
 Üniversite taĢınmazlarının takip ve kayıt iĢlemleri,
 TaĢınır kayıt iĢlemleri,
 Doğrudan teminle yapılan mal ve hizmet alımları,
3.1.1.2. Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunun
 MaaĢ ve ek ders ödemeleri,
 Mal ve hizmet alımı iĢlemleri,
 TaĢınır iĢlemleri,
 YazıĢmalar ve benzeri diğer iĢlemleri,
3.1.1.3. Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı
 Doğrudan teminle yapılan mal ve hizmet alımları,
 TaĢınır kayıt iĢlemleri,
 UlaĢtırma araçlarının görevlendirilmesi, bakım ve kontrol iĢlemleri,
3.1.1.4. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı
 Ödünç verme, uzatma ve iade iĢlemleri ile güvenlik iĢlemleri,
 Kütüphane taĢınır sitemi üzerinden yapılan kayıt ve kontrol iĢlemleri,
 Mal ve hizmet alımı iĢlemleri,
3.1.2. Ġç Denetçi Latif AKTAġ tarafından;
3.1.2.1. Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı:
 Ön mali kontrol iĢlemeleri,
 Kurum alacaklarının kayıt, takip ve tahsil iĢlemleri,
 TaĢınır kayıt iĢlemleri,
 Özlük haklarının yalnız Kamu Bilgi Sistemi (KBS) üzerinden yapılması iĢlemleri,
8
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
3.1.2.2.Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı:
 Mal ve hizmet alımı iĢlemleri,
 TaĢınır iĢlemeleri,
denetlenmiĢtir.
3.2.UzlaĢılamayan Hususlar
Denetlenen birimlerle
bulunmamaktadır.
iç
denetçilerimiz
arasında
uzlaĢılmayan
bir
husus
3.3. DanıĢmanlık ve Diğer Faaliyetler
3.3.1. DanıĢmanlık
2013 yılı içerisinde Ġç Denetim Birimimizce, yazılı görüĢler verilmiĢtir. Ayrıca çoğu
birimlerimize mali ve idari konularda sözlü olarak danıĢmanlık desteğinde bulunulmuĢtur.
DĠĞER FAALĠYETLER
 Ġç Denetçiler Yüksel BERBER ve Latif AKTAġ tarafından, Uluslararası ĠliĢkiler Ofisi
Farabi DeğiĢim Programının açılıĢından bu tarafa yaklaĢık 3 yıllık gelir ve giderlerinin
incelenmesi sonucunda 31/12/2013 tarih ve ĠR/2013/08 sayılı Ġnceleme Raporu
düzenlenmiĢtir.
 Ġç Denetçi Latif AKTAġ tarafından 2013 yılı içerisinde Uluslararası ĠliĢkiler Ofisi
Erasmus iĢlemleri için açılan her döviz hesabı bir dönem kabul edilerek 09/09/2013,
19/09/2013, 17/09/2013, 24/09/2013, 22/10/2013 ve 04/11/2013 tarihli 6 adet inceleme
raporu düzenlenmiĢtir.
9
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRE BAġKANLIĞI
Birim Yöneticisi
Emin ÖZKAN
Görevi
Daire BaĢkanı
1- GENEL BĠLGĠLER
Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı; öğrencilerin beden ve ruh
sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, beslenme, çalıĢma,
dinlenme ve ilgi alanlarına göre boĢ zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları
kazanmalarına imkân sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileĢmesine,
yeteneklerinin ve kiĢiliklerinin sağlıklı bir Ģekilde geliĢmesine imkân verecek hizmetler sunmak
ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiĢtirmek, birlikte
düzenli ve disiplinli çalıĢma, dinlenme ve eğlenme alıĢkanlıkları kazandırmak amaç ve
hizmetlerine yönelik olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
2-DAĠRE BAġKANLIĞI PERSONEL DURUMU
Sayı
Kadro
Daire BaĢkanı
ġube Müdürü
Akademik
Ġdari
Diğer(SözleĢmeli Personel)
Hekim
DiĢ Hekimi
Psikolog
HemĢire
Ebe
Diyetisyen
Sağlık Teknisyeni
Sağlık Teknikeri
Elektronik Teknikeri
Toplam
1
3
26
1
3
1
1
1
36
3. 2012–2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI SOSYAL HĠZMETLERĠ
Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı, Sosyal Hizmetler olarak aĢağıdaki hizmetler
yürütülmektedir.
 Öğrencilerin barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlarının karĢılanması için gerekli
hizmetleri sağlamak, bu hizmetleri sunan kuruluĢlarla iĢbirliği yaparak hizmetin daha
iyi yürütülmesini sağlamak için çaba gösterilmektedir.
10
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
 ÆeĢitli konuları içeren kitap ve periyodik yayın bulunduran okuma salonları açarak,
öğrencilerin ilgi alanlarına göre bilgi edinmelerine, yeni ilgi alanları kazanmalarına
yardım etmek ve boĢ zamanlarını okuyarak değerlendirmelerini özendirme çalıĢmaları
yapılmaktadır.
a-Barınma Hizmetleri
Öğrencilerimizin barınma hizmetlerinin büyük bir bölümü Kredi Yurtlar Kurumuna ait
öğrenci yurtları kanalıyla yürütülmektedir. Ayrıca Niğde ve Borda özel yurtlar da hizmet
vermektedir. Öğrencilerin önemli bir kısmı da ev kiralamak suretiyle barınma ihtiyaçlarını
karĢılamaktadırlar. Üniversitemize ait öğrenci yurdu bulunmadığından bu konularda
öğrencilerimize yol gösterme suretiyle yardımcı olunabilmektedir.
Üniversitemiz
öğrencilerinin
barınma
problemlerine
çözüm
üretme
amacıyla
Üniversitemize ait lojman olarak kullanılmakta olan 16 adet daire ve 1 adet Misafirhane Niğde
Üniversitesi Öğrenci Yurduna dönüĢtürülmüĢtür. Koyunlu Öğrenci Evleri olarak anılan bu
yurdumuz 112 öğrenci kapasitesine sahiptir.
Merkezi ısıtma sistemine sahip olan yurt dairelerimiz 140 m2. olup, 3 Oda ve 1
Salondan oluĢmaktadır. Odalarımız 2 kiĢilik ve 3 kiĢiliktir. Odalarımızda her öğrencimiz için
çalıĢma masası ve dolap bulunmaktadır. Salonlar ortak kullanım alanlarıdır.
Dairelerimizde Buzdolabı, ÆamaĢır Makinesi, Televizyon, Uydu Sistemi ve Wireless
bulunmaktadır. Yurtta kalan öğrencilerimize sabah kahvaltısı verilmekte olup, dileyen
öğrencilerimiz ücret karĢılığı akĢam yemeklerini yemek salonunda yiyebilmektedir. Ayrıca
yurttan Merkez YerleĢkeye gidiĢ-geliĢ öğrenci servisleri de bulunmaktadır.
Ayrıca 2013 yılı içerisinde 200 kiĢi kapasiteli Niğde Üniversitesi Ayhan ġahenk
Öğrenci Yurdu hizmete girmiĢtir. Bir hayırsever firma tarafından yaptırılarak Üniversitemize
bağıĢlanan bu öğrenci yurdunda bağıĢ protokolü gereğince öncelikle Tarım Bilimleri Fakültesi
öğrencileri barınmakta olup, boĢ kontenjan kalması durumunda Üniversitemizin diğer
öğrencileri de yurt hizmetinden faydalanmaktadırlar. Tüm imkanlar mevcut olan bu
yurdumuzda sabah kahvaltısı ve akĢam yemeği ücretsiz olarak verilmektedir. Yurdun Merkez
YerleĢke içerisinde bulunması öğrencilerimizin okullarına ulaĢımı açısından büyük bir rahatlık
sağlamaktadır. 2013 yılı sonu itibariyle bu yurdumuzda 103 kız 73 erkek olmak üzere 176
öğrencimiz barınmaktadır.
11
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Oda Sayısı
(Adet)
Ayhan ġahenk Öğrenci
89
Yurdu
Koyunlu Öğrenci Evleri 48
Kapalı Alanı
(m2)
Kapasitesi
(KiĢi)
K
E
Toplam
6.500
103
73
176
2.240
-
112
112
b-Beslenme Hizmetleri
2013 yılı içerisinde Merkez YerleĢke alanında bulunan Merkezi Kafeterya mutfağında
servise hazırlanan yemekler Niğde Merkez ve Bor Ġlçesinde bulunan Fakülte ve
Yüksekokullarımızı
içeren
7
ayrı
yemekhanede
akademik-idari
personelimize
ve
öğrencilerimize sunulmuĢtur. Yemek hizmetleri yapılan ihaleler sonucu müteahhit firmalarca
yürütülmektedir. UlukıĢla Meslek Yüksekokulumuzda ayrıca mutfak bulunmaktadır.
Yemek hizmetleri diyetisyen kontrolünde verilmekte olup, yemeğin piĢirilmesinden
servisine kadar geçen her aĢamada her türlü hijyen kurallarına titizlikle uyulmaktadır. Ayrıca
her birimde Yemekhane Kontrol TeĢkilatı mevcut olup verilen yemek hizmetinin birim
yemekhanelerinde düzenli ve kurallara uygun olarak verilmesi sağlanmıĢtır.
Yemekler öğle ve akĢam yemeği olarak verilmektedir. 4 kaptan oluĢan yemek için
öğrenci ve personelimizden alınan katkı payı ücretleri Ģöyle gerçekleĢmiĢtir.
Yemek Ücretleri:
2013 yılı içerisinde Öğrenci ve Persoenlimizden katkı payı olarak alınan yemek ücretleri;
Öğrenci için 1,50 TL,
Ek göstergesiz ve 3600‘e (3600 dahil) kadar ek göstergeli görevlerde bulunanlar için 2,50 TL,
3600‘den 4800‘e (4800 dahil) kadar ek göstergeli görevde bulunanlar için 3,25 TL,
4800‘den daha yüksek olan ek göstergeli görevde bulunanlar için 3,60 TL.
Misafir ve ikinci yemek için ise 5,00 TL.
olarak düzenlenmiĢtir.
Okullarımızın dağınık bir yapıya sahip olmaları nedeniyle karĢılaĢılan çeĢitli güçlüklere
rağmen verilen yemek hizmetlerinde kalitenin yüksek olması ve hijyenin sağlanabilmesi
hususlarında sürekli olarak kontrollere devam edilmektedir.
2013 yılında 274.036 öğrenci ve 55.325 personel olmak üzere toplam 329.061 kiĢi
yemek hizmetinden yararlanmıĢtır. Aylık Yemek Menüleri her ay Üniversitemiz web sayfası
üzerinden duyurulmuĢtur.
12
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Yemek hizmeti tüm yemekhanelerde Para Yükleme ve FiĢ Alma Ünitelerinde (kiosk)
Öğrenci ve Personel Kimlik kartlarının akıllı kart olarak kullanılması suretiyle E-Kampüs
Otomasyon Sistemi üzerinden yürütülmekte olup 2013 yılı içerisinde grup bazında yemek
sayıları aĢağıdaki tabloda belirtilmiĢtir.
YEMEK HĠZMETĠNDEN FAYDALANANLAR
YENĠLEN YEMEK SAYISI (ADET)
Burslu Öğrenci (Yemek Yardımı)
11.508
Öğrenci
262.528
Personel
55.325
Toplam
329.361
Yemekhaneler ve Kapasiteleri:
Yemekhane Adı
Merkez YerleĢke Personel Yemekhanesi
Merkez YerleĢke Öğrenci Yemekhanesi
AĢağı KayabaĢı YerleĢkesi Öğrenci ve Personel
Yemekhanesi
Derbent YerleĢkesi Öğrenci ve Personel Yemekhanesi
BESYO Öğrenci ve Personel Yemekhanesi
Bor MYO Öğrenci ve Personel Yemekhanesi
Bor Halil Zöhre Ataman MYO Öğrenci ve Personel
Yemekhanesi
UlukıĢla MYO Öğrenci ve Personel Yemekhanesi
Toplam
Kapasitesi (kiĢi)
450
700
150
250
50
120
50
200
1970
d-Yemek Yardımı
Yönetim kurulu tarafından tespit edilen baĢarılı ve yardıma muhtaç öğrencilerimize
yemek yardımı yapılmaktadır. 2013 yılında 236öğrencimiz bu yardımdan faydalanmıĢtır.
e-Kısmi Zamanlı (Part-Time) Öğrenci ÇalıĢtırılması
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46. maddesi gereğince ve Yükseköğretim Kurulu
BaĢkanlığınca belirlenen Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci ÆalıĢtırma Usul ve
Esasları çerçevesinde Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde kısmi zamanlı (part-time)
olarak öğrenci çalıĢtırılmakta olup, 2013 yılında yaklaĢık 120 öğrencimiz bu statüde
çalıĢtırılmıĢtır. Bu öğrencilerimize Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen miktarlarda
çalıĢmalarının karĢılığında ödeme yapılmıĢtır.
13
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
4. 2012–2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI SPORTĠF ETKĠNLĠKLER
Dairede; spor hizmetleri olarak öğrencilerin ve çalıĢanların beden sağlıklarını korumak
ve geliĢtirmek, onlara disiplinle çalıĢma alıĢkanlığı kazandırmak, spora ilgi duymalarını
sağlamak, enerjilerini bu olumlu yöne yöneltmek, boĢ zamanlarını değerlendirmek için ilgi
duydukları spor dalında çalıĢmalarını sağlamak üzere aĢağıdaki hizmetler yürütülür:
a)Grup çalıĢmaları ve karĢılaĢmalar düzenlenmektedir.
b) Bu amaçlarla kurulmuĢ bulunan kuruluĢlarla iĢbirliği yaparak, bu alandaki çalıĢmaları
yaygınlaĢtırılmakta, üniversiteyi temsilen öğrencilerin yarıĢma ve karĢılaĢmalara katılmaları
sağlanmaktadır.
c) Üniversitelerin tüm spor, tesis ve malzemelerinin tek elden kullanılması, elemanların planlı
bir Ģekilde çalıĢmaları ve bir merkezden yönetilmeleri sağlanmaktadır.
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Üniversiteler Federasyonu BaĢkanlığının 2012-2013
Eğitim-Öğretim yılı faaliyet programı çerçevesinde düzenlenen Üniversitelerarası spor
yarıĢmalarına Üniversitemizin katıldığı branĢlar ve aldığımız sonuçlar aĢağıda verilmiĢtir.
S.NO
KATILDIĞI BRANġ
1
Atletizm (Bayan - Erkek)
2
Basketbol (Bayan - Erkek)
3
Badminton (Bayan - Erkek)
4
GüreĢ (Bayan - Erkek)
5
Hentbol (Bayan)
6
Kayak (Bayan - Erkek)
7
Salon Futbolu (Bayan - Erkek)
8
Voleybol (Bayan - Erkek)
9
Halkoyunları
10
Kros (Bayan - Erkek)
11
Tenis (Bayan - Erkek)
14
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Yapılan Faaliyet
Faaliyetin
GerçekleĢtiği Tarih
10 Kasım 2012
Kros 10 Kasım KoĢusu (Bay-Bayan) Ankara
27 Kasım-01 Aralık
2012
Futbol 2.Lig (Bay) Karaman
Üniversitemiz erkek takımı Grup Müsabakalarına KatılmıĢtır.
Voleybol 2.Lig (Bay) Antalya
04-08 Aralık 2012
Üniversitemiz erkek takımı Grup Müsabakalarına KatılmıĢtır.
Hentbol 2.Lig (Bay) Antalya
11-15 Aralık 2012
Üniversitemiz erkek takımı Grup Müsabakalarına KatılmıĢtır.
Basketbol 2.Lig(Bay) Hatay
18-22 Aralık 2012
Üniversitemiz erkek takımı Grup Müsabakalarına KatılmıĢtır.
Kuzey Disp. Kayaklı KoĢu ġampiyonası (Bay-Bayan) Æankırı
Mehtap BAġTUĞ: 5000 M. Bayanlar Türkiye 3.si
Mehtap BAġTUĞ: 1500 M. Sprint Bayanlar Türkiye 2.si
Bayrak YarıĢı (Bayan) Gurubunda 3. OlmuĢtur.
Üniversitemiz takımı Grubunda 2. OlmuĢtur
Üniversiteler Salon Futbolu Grup Birinciliği (Bay-Bayan) Hatay
Üniversitemiz Bayan Takımı Grubunda1.OlmuĢtur.(Süper Final
Oynamaya Hak KazanmıĢtır.)
Üniversitemiz erkek takımı Grubunda dereceye girememiĢtir.
Tenis 2. Lig (Bay) Antalya
24-27 ġubat 2013
19-23 Mart 2013
18-24 Mart 2013
Üniversitemiz erkek takımı Grubunda dereceye girememiĢtir.
Kros (Bay-Bayan) Isparta
26 Mart 2013
Muzaffer BAYRAM: 12000 M. Türkiye 3.si
Badminton 2. Lig (Bay-Bayan) Antalya
28 Mart-01 Nisan 2013
Üniversitemiz takımları Gruplarında dereceye girememiĢtir.
GÜREġ – GREKO-ROMEN (A KLASMAN)
KahramanmaraĢ
(Bay)
3-7 Nisan 2013
Refik AYVAZOĞLU: 74 Kg. Türkiye 3.sü
Ali Nail ARSLAN: 120 Kg. Türkiye 1.si
GÜREġ – SERBEST (A KLASMAN) (Bay) KahramanmaraĢ
Nebi UZUN: 55Kg.Türkiye 1.si
Turgut KURT: 66Kg.Türkiye 2.si
Fatih AL: 96 Kg. Türkiye 3.si
3-7 Nisan 2013
15
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Salon Futbolu Süper Final Müsabakaları (Bayan) Adana
9-13 Nisan 2013
Üniversitemiz bayan takımı Grubunda dereceye girememiĢtir.
Basketbol 1.Lig Grup Birinciliği (Bayan) Kayseri
24-28 Nisan 2013
Üniversitemiz takımı Grubunda 3. OlmuĢtur.
Atletizm (Bay-Bayan) Adana
08-10 Mayıs 2013
Mehtap BAġTUĞ: 800 M. Bayanlar Türkiye 2.si
Halk Oyunları (Halay) Ġzmir
Üniversitemiz Ekibi Grubunda dereceye girememiĢtir.
14-18 Mayıs 2013
Ayrıca 08 Nisan–08 Mayıs 2013 tarihleri arasında 16.Geleneksel Spor ġenlikleri adı
altında Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullar arası Basketbol, Voleybol, Halı Saha Futbolu,
Masa Tenisi ve Satranç branĢlarında müsabakalar yapılmıĢtır.
5- 2012–2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER
GerçekleĢtirilen Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı kültür hizmetleri olarak öğrencilerin ilgi
alanlarına göre boĢ zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve
eğlence alıĢkanlığı kazanmalarını sağlamak, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini,
isterlerse bu faaliyetlere katılmalarını da temin etmek amacıyla aĢağıda gösterilen hizmetler
yürütülmektedir.
a) Resim ve fotoğraf sergileri açmak, konser, konferans, tiyatro ve benzeri sanat ve
kültür alanlarında faaliyetler düzenlemek ve bu maksatla bu çeĢit faaliyetlerde bulunan
kuruluĢlarla iĢbirliği yaparak, öğrencilerin daha geniĢ ölçüde sanat ve kültür faaliyetlerinden
yararlanmalarını sağlamak,
b) Öğrencilerin boĢ zamanlarında ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve kültür çalıĢmaları
yapmaları için resim, fotoğraf, el sanatları, halk dansları, klasik dans, müzik ve benzeri faaliyet
alanlarında kurslar, çalıĢma grupları, korolar oluĢturmak, bu grup ve koroların üniversite
içinde ve dıĢında konser, gösteri, sergi ve karĢılaĢma gibi faaliyetlerde bulunmalarını veya
karĢılaĢmalara katılmalarını sağlamak.
Üniversitemiz öğrencilerinin boĢ zamanlarını olumlu yollarla değerlendirmeleri
amacıyla yıl içerisinde çeĢitli kültürel etkinlikler gerçekleĢtirilmektedir. Bu etkinliklerimiz
içerisinde; Eğitim Fakültesi müzik bölümü öğrencilerimizden oluĢan Halk Müziği ve Türk
Sanat Müziği korosu bulunmaktadır. Ayrıca bütün öğrencilerimize açık folklor çalıĢmaları ve
16
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
tiyatro çalıĢmaları, Üniversitemiz öğrencilerinin katılımlarıyla gerçekleĢtirilen amatör ses
yarıĢması, defile, ġiir Ģöleni ve değiĢik geceler düzenlenmektedir. Belirli periyotlarda
Üniversitemizin Öğretim Elemanlarının veya katıldığı ve diğer üniversitelerden davet ettiğimiz
konunun uzmanı kiĢilerce belirli günlerde veya günün önemine bağlı olarak, Üniversitemiz
öğrencilerine ve Niğde halkına açık, konferans ve paneller düzenlenip, tiyatro ve konserler
tertip edilmektedir. Ayrıca her yıl Üniversitemizce Bahar ġenlikleri adı altında bir seri etkinlik
düzenlenmekte ve bu Ģenliklerin halkında katılımıyla coĢkulu bir Ģekilde kutlanması
sağlanmaktadır.
2012-2013 Öğretim yılında Üniversitemizce gerçekleĢtirilen sosyal ve kültürel
etkinlikler tarih sırası itibariyle aĢağıda belirtilmiĢtir.
2012-2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI KÜLTÜREL FAALĠYETLERĠ
02.10.2012
06.10.2012
09.10.2012
10.10.2012
11.10.2012
-AçılıĢ KonuĢması
Prof. Dr. Adnan GÖRÜR (Rektör)
-Fahri Doktora Unvanı Takdim Töreni
Prof. Dr. Ferid AGANĠ
(Kosova Cumhuriyeti Sağlık Bakanı)
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
Alkol ve Madde
Bağımlılığı
Prof. Dr. Zehra ARIKAN
(Gazi Üniversitesi)
Adsız Alkolikler Derneği Üyeleri
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
Panel
Dünya Yumurta
Günü
Prof. Dr. Metin YILDIRIM
(Niğde Üniversitesi)
Doç. Dr. Ahmet ġEKEROĞLU
(Niğde Üniversitesi)
Ramazan GÜRBÜZ (Veteriner Hekim)
Mühendislik
Fakültesi
Konferans
Salonu
Konferans
Gençlerle
UzlaĢmak ve
GeliĢmek
(10 Ekim Dünya
Ruh Sağlığı Günü)
Prof. Dr. Orhan DERMAN
(Hacettepe Üniversitesi)
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
Tören
Panel
Toplantı
2012-2013
ÖĞRETĠM YILI
AÆILIġ TÖRENĠ
Yrd. Doç. Dr. Murat BARUT
(Niğde Üniversitesi)
SavaĢ ERĠġEN
(FESTO-Türkiye Didaktik Müdürü)
TOK
2012 Erdinç KARATAġ
Otomatik Kontrol (ABB-PLC ve Hareket Kontrol Ürünleri
Ulusal Toplantısı Türkiye SatıĢ Müdürü)
Prof. Dr. A. Talha DĠNĠBÜTÜN
(TOK BaĢkanı)
Prof. Dr. Adnan GÖRÜR-Rektör
17
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
30.10.2012
06.11.2012
07.11.2012
12.11.2012
Konferans
Panel
Panel
Konferans
29 Ekim ve
Muasır
Medeniyetler
Ülküsü
(29 Ekim
Cumhuriyet
Bayramı)
Prof. Dr. Selma YEL
(Gazi Üniversitesi)
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
Alkol ve Madde
Bağımlılığı
Prof. Dr. Zehra ARIKAN
(Gazi Üniversitesi)
Adsız Alkolikler Derneği Üyeleri
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU (Ġsmail
ÖZMEL ġiirlerinin Halk Bilimi
Dünyası)
Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT (Genel
Değerlendirme)
Prof. Dr. Ali Ġhsan KOLCU (Bir Kültür
Adamı Olarak Ġsmail ÖZMEL)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vehbi ECER
(Ġsmail ÖZMEL ve Tarih)
Ġsmail ÖZMEL‘in Dr. Faruk YILMAZ (Ġsmail ÖZMEL‘de
Yazarlık
Medeniyet Kavramı)
YaĢamında 50.
Kibar AYAYDIN (Ġsmail ÖZMEL
Yılı
ġiirlerinde Yahya Kemal ve Ġstanbul)
Murat SOYAK(Ġsmail ÖZMEL
ġiirlerinde Mekan Unsurları)
Mehmet BAġ (Ġsmail ÖZMEL
ġiirlerinde YaĢama Sevinci)
Ġdris YAVUZ (Ġsmail ÖZMEL
ġiirlerinde ve Nesirlerinde Niğde
Sevgisi)
Osman AYTEKĠN (Mevsimlerin ġairi
Ġsmail ÖZMEL)
Atatürk‘ün
Vefatının 74.
Yıldönümünde
Türkiye‘nin
Genel Görünümü
Prof. Dr. Mustafa KESKĠN
(10 Kasım
(Erciyes Üniversitesi)
Atatürk‘ü Anma
Günü ve Haftası)
18
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
17.11.2012
28.11.2012
05.12.2012
05.12.2012
12.12.2012
18.12.2012
Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN
(Fatih Üniversitesi)
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
Eğitimimiz ve
Öğretmenimiz
(24 Kasım
Öğretmenler
Günü)
Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT
(Niğde Üniversitesi)
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
Piyano ve Tar
Resitali
ArĢ. Gör. Ġzzet YÜCETOKER
(Niğde Üniversitesi)
Okt. Alpay ÜNSAL
(Niğde Üniversitesi)
Derbent
Kültür
Merkezi
Trafik Güvenliği
Mustafa AÆIKGÖZ
(Niğde Ġl Emniyet Müdür Yardımcısı)
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
Koyunculukta
Sürü Yönetimi,
Besleme ve
Sağlığı
Prof. Dr. Veysel AYHAN
(Türkiye Damızlık Koyun Keçi
YetiĢtiricileri Merkez Birliği BaĢkanı)
Prof. Dr. Osman ERGANĠġ
(Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Zafer ULUTAġ
(GaziosmanpaĢa Üniversitesi)
Prof. Dr. Zehra SARIÆĠÆEK
(Ankara Üniversitesi)
Doç. Dr. Ayhan CEYHAN
(Niğde Üniversitesi)
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
Ahmet YENĠLMEZ (Oyuncu)
Uğur UZUNOK (Yazar)
Hilali HASANOV (Yönetmen)
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
ArĢ. Gör. Gökçe ASLAN
(Niğde Üniversitesi)
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
Konferans
Ġslam‘da Temel
Ticari Prensipler
Konferans
Resital
Konferans
Panel
Tiyatro
20.12.2012
Konferans
20.12.2012
Sergi
22.12.2012
Sergi
Safahat: Mehmet
Akif Dönüyor…
Ya Siz…
Neredesiniz?
Meme Kanserinde
Korunma ve
Erken Tanı;
Farkında Ol,
Sağlıklı YaĢa.
ġehir; Oyuncaklar
ve Müzik Sergisi
Yrd. Doç. Dr. Nalan OKAN AKIN
(Niğde Üniversitesi)
Heykel SergisiDoğaya Æiçekler
Canan DEMĠR
19
Kültür ve
Sanat Evi
Kültür ve
Sanat Evi
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Abdullah Faruk GÖNÜLLÜ
Ġskender YILMAZ
Esat Mahmut BELER
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
26.12.2012
Seminer
Proje Destek
Bilgilendirme
Semineri
27.12.2012
Gösteri
Belgesel
Gösterimi
Mehmet Akif ERSOY‘u Ölümünün 76.
Yıldönümünde Saygıyla Anıyoruz
Sergi
Fotoğraf ve
Resim Sergisi
Yrd. Doç. Dr. Nalan OKAN AKIN
(Niğde Üniversitesi)
ArĢ. Gör. Æiğdem DOĞAN (Niğde
Üniversitesi)
Okt. ġükriye ĠNAN (Niğde
Üniversitesi)
Kültür ve
Sanat Evi
Panel
Türkiye‘de
Tarımsal
Öğretimin
BaĢlangıcının
167. Yıldönümü/
Ġklim DeğiĢikliği
ve Tarıma Etkileri
Yrd. Doç. Dr. Burak ġEN
(Niğde Üniversitesi)
Sinan ERĠġ
(Proje Yöneticisi JAIN Sulama
Sistemleri San. Aġ)
Mühendislik
Fakültesi
Konferans
Salonu
14.02.2013
Konferans
Mikro Beden Dili
ve Profesyonel
ĠletiĢimin Sırları
Tuğba ÖZDENAL
(ĠletiĢim Uzmanı)
26.02.2013
Konferans
Karabağ SavaĢı
ve Hocalı
Soykırımı
Prof. Dr. Mezahir Ertuğ AVġAR
(Selçuk Üniversitesi)
01.03.2013
Konferans
Modern Türk
Edebiyatında
Vatani ġiirler
Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT
(Niğde Üniversitesi)
11.03.2013
Konferans
8 Mart Dünya
Kadınlar Günü
―Kadın KarĢıtlığı‖
Prof. Dr. GülĢen VURAL
(Gazi Üniversitesi)
12 Mart Ġstiklal
MarĢı‘nın Kabulü
ve Mehmet Akif
Ersoy‘u Anma
Günü
Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT
(Niğde Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Genç Osman GEÆER
(Niğde Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ramis KARABULUT
(Niğde Üniversitesi)
27.12.2012
10.01.2013
13.03.2013
Panel
20
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
15.03.2013
18.03.2013
19.03.2013
21.03.2013
Konferans
Sergi
Konser
Konferans
Öğretmen
Okullarının 165.
KuruluĢ Yıldönümü
―Öğretmenlik
Mesleğinin
Saygınlığı ve
Ġmajının GeliĢimi‖
18 Mart ġehitleri
Anma Günü ve
Æanakkale Deniz
Zaferinin
Yıldönümü
18 Mart ġehitleri
Anma Günü ve
Æanakkale Deniz
Zaferinin
Yıldönümü
Nevruz Bayramı
―Türk
Dünyasında
Nevruz‖
Doç. Dr. Mustafa ġANAL
(Erciyes Üniversitesi)
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
Atatürkçü Tarihçiler Kulübü
Kültür ve
Sanat Evi
Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi
Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği
Korosu
―Türkülerle Æanakkale Zaferi‖
Derbent
Kültür
Merkezi
Prof. Dr. Harun GÜNGÖR
(Erciyes Üniversitesi)
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
Derbent
Kültür
Merkezi
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
01.04.2013
Konser
Konser
Huun Huur Tu
(Güney Sibirya Özerk Tua Cumhuriyeti
Müzik Grubu)
10.04.2013
Konferans
Oryantalizm
Prof. Dr. Nurullah ÆETĠN
(Ankara Üniversitesi)
Konferans
Diller KarĢı
KarĢıya Gelince
Neler Olur?
Æocuk Dilinde
Yaratıcı Yazarlık
Prof. Dr. Nurettin DEMĠR
(BaĢkent Üniversitesi)
Aybike DEMĠR
(Yazar)
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
Konferans
Moğalistan‘daki
Türk Ġzleri
Prof. Dr. Hasan BAHAR
(Selçuk Üniversitesi)
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
Konferans
DüĢünsel
Metinler, Roman
ve Sinema
Ekseninde Bir
Türkiye Fotoğrafı
Prof. Dr. KurtuluĢ KAYALI
(Ankara Üniversitesi)
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
Irak
Türkmenlerinin
Dün, Bugünü ve
Yarını
Yrd. Doç. Dr. Sadi NAKĠPOĞLU
(Niğde Üniversitesi)
Prof. Dr. Mahir NAKĠP
(Erciyes Üniversitesi)
Prof. Dr. Kerim TÜRKMEN
(Erciyes Üniversitesi)
Dr. Ziya ABBAS
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
11.04.2013
12.04.2013
15.04.2013
16.04.2013
Panel
21
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
17.04.2013
22.04.2013
Panel
Türkiye‘de
Tekstil
Sektörünün
Geleceği
Konferans
ĠĢ Sağlığı ve
Güvenliği
Prof. Dr. Mehmet AKALIN
(Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. Ġsmail USTA
(Marmara Üniversitesi)
Prof. Doç. M. Æetin ERDOĞAN
(Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. ġule ÆĠVĠTÆĠ
(Gazi Üniversitesi)
Dr. YaĢar Ali SULAK
(ĠĢ Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kur.
Sor. Müdürü)
Metin Cudi YARDIMCI
(Eğitim Uzmanı Yardımcısı)
27.04.2013
Gösteri
Niğde Türküleri
Belgesel Filmi
Yönetmen Ahmet GÜLÜMSER
30.04.2013
Konferans
Türk ġiiri
Prof. Dr. Ġnci ENGĠNÜN
(Emekli Öğretim Üyesi)
06.05.2013
Konferans
Bilgi ve Teknoloji
Æağında Doğum
ve Ebe
Doç. Dr. F. Deniz SAYINER
(Osmangazi Üniversitesi)
Konferans
Sibirya‘dan
Anadolu‘ya
TaĢtaki Türkler
Servet SOMUNCUOĞLU
(TRT Yönetmeni ve Yapımcısı)
07.05.2013
13.05.2013
Sergi
14.05.2013
Konferans
14.05.2013
Konser
15.05.2013
Konferans
Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek
Yüksekokulu Öğrencileri
Moda Esintileri
HemĢirelik
Haftası
―HemĢirelik,
Eğitim ve
Uygulamalarında
Yenilikler‖
Türk Musikisi
AraĢtırma ve
Tanıtma Grubu
Bilimde Etik,
Dürüst ve
Güvenilir Bir
AraĢtırma Nasıl
Yapılmalıdır?
22
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
Kültür ve
Sanat Evi
Prof. Dr. Füsun TERZĠOĞLU
(Hacettepe Üniversitesi)
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
Asya‘dan Anadolu‘ya Müzik ve
Hareket Terapisi
TÜMATA
Derbent
Kültür
Merkezi
Prof. Dr. Özer BEKAROĞLU
(Emekli Öğretim Üyesi)
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
16.05.2013
16.05.2013
15.05.2013
21.05.2013
28.05.2013
29.05.2013
Panel
Sergi
Sergi
Panel
Tören
Panel
Doç. Dr. Bayram ÜNAL
((Niğde Üniversitesi)
Rukiye Gül ÆAM
Canan ġAHĠN
Nur EfĢan NAVRUZ
Fatma ġAHĠN
Sümeyye TOPTAġ
Yağmur AKGÜN
Yrd. Doç. Seher MANDACI ġAHĠN
(Niğde Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Arzu AYDOĞAN
YENMEZ
(Niğde Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Davut KÖĞCE
(Niğde Üniversitesi)
Niğde‘nin
Toplumsal Yapısı
ve Sorunları:
Sosyolojik
Æözüm ArayıĢları
Matematik ve
YaĢam
(Eğitim Fakültesi
Sınıf
Öğretmenliği
ABD 3. Sınıf
Öğrencileri9
Öğretim
Teknolojileri ve
Materyal
Tasarımı
Eğitim Fakültesi
Sınıf
Öğretmenliği
ABD Öğrencileri
Süt Sektörünün
Sorunları
(Niğde Gıda,
Tarım ve
Hayvancılık Ġl
Müdürlüğü ve
Niğde Ġli Süt
Üreticileri Birliği
Katkılarıyla)
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
Kültür ve
Sanat Evi
Öğr. Gör. Kemal MERT
(Niğde Üniversitesi)
Eğitim
Fakültesi
Merkez
YerleĢkesi
Prof. Dr. Metin YILDIRIM
(Niğde Üniversitesi)
Ahmet DEMĠRKOPARAN
(Niğde Üreticileri Birliği BaĢkanı)
Ayhan BĠRĠM
(BakkalbaĢıoğlu Süt Ürünleri A.ġ.)
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
Ant Ġçme Töreni
Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu
Öğrencileri
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
4. Dünya Arı
Günü
Bahri YILMAZ
(Türkiye Arı YetiĢtiricileri Merkez Birliği
BĢk.)
Prof. Dr. Kadriye SORKUN
(Hacettepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Ethem AKYOL
(Niğde Üniversitesi)
Prof. Dr. Nuray ġAHĠNLER
(UĢak Üniversitesi)
Prof. Dr. Sibel SĠLĠCĠ
(Erciyes Üniversitesi)
Doç. Dr. Halil YENĠAR
(Sütçü Ġmam Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Aslı ÖZKIRIM
(Hacettepe Üniversitesi)
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
23
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
20.06.2013
ÆalıĢtay
28.06.2013
Tören
04.07.2013
02.10.2013
Niğde 1. Gıda,
Tarım ve
Hayvancılık
ÆalıĢtayı
2012-2013 ÖĞRETĠM YILI MEZUNĠYET TÖRENĠ
Kurultay
6. Uluslar arası
Türkçenin
Eğitimi-Öğretimi
Kurultayı
Kongre
Ġç Anadolu
Bölgesi 1. Tarım
ve Gıda Kongresi
Tören
2013-2014
ÖĞRETĠM YILI
AÆILIġ TÖRENĠ
07.10.2013
Prof. Dr. Sedat SERÆE
(1. Bitkisel Üretim Grubu)
Prof. Dr. Metin YILDIRIM
(2. Gıda Sektörü Grubu)
Doç. Dr. Ahmet ġEKEROĞLU
(3. Hayvansal Üretim Grubu)
Murat TÜRKMEN
(Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürü)
Prof. Dr. Adnan GÖRÜR (Rektör)
Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT
(Niğde Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa Sinan KAÆALĠN
(TDK BaĢkanı)
Prof. Dr. AyĢe KIRAN
(Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Erika H. GILSON
(Pirinceton Üniversitesi)
Niğde Valiliği , Niğde Üniversitesi ve
Niğde Tarım platformu Tarafından
Düzenlenen
(02-04 Ekim 2013)
-AçılıĢ KonuĢması
Prof. Dr. Adnan GÖRÜR (Rektör)
-AçılıĢ Dersi
Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT
(Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dekanı)
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
Merkez
YerleĢke
Anıt Alanı
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Konferans
Salonu
Üniversitemiz Öğrenci Kulüpleri:
Üniversitemiz önlisans, lisans ve yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrencileri
tarafından Niğde Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesine uygun olarak 2012 yılı itibariyle
27 adet kulüp mevcut olup, bu kulüplerin isimleri, üye sayıları, faaliyet alanları ve bulundukları
Fakülte/Yüksekokul/Enstitü aĢağıda belirtilmiĢtir.
Kulübün Adı
Faaliyet Konusu
:
:
Üye Sayısı
:
Doğa Bilimleri ve Fotoğrafçılık Kulübü
Öğrencilerin ders dıĢı sosyal, kültürel
değerlendirilmesi ve geliĢtirilmesini amaçlar.
50
24
etkinliklerinin
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Kulübün Adı
Faaliyet Konusu
:
:
Ekonomi ve Sanat Kulübü
Üniversitenin ekonomik, sosyo-kültürel ve sanatsal yönden
geliĢmesini sağlamak ve üniversite içinde ekonomi, sanat ve
konferans dallarında öğrencileri bilgilendirmek.
Üye Sayısı
:
23
Kulübün Adı
Faaliyet Konusu
:
:
Üye Sayısı
:
Kapadokya Yer Bilimleri Kulübü
Yer bilimlerini öğrencilere ve halka sevdirmek, bu konuyla
ilgili bilgilendirme yapmaktır.
37
Kulübün Adı
Faaliyet Konusu
:
:
Üye Sayısı
:
Kulübün Adı
Faaliyet Konusu
:
:
Üye Sayısı
:
Kulübün Adı
Faaliyet Konusu
:
:
Yenilenebilir Enerji Kulübü
Üye Sayısı
:
77
Kulübün Adı
Faaliyet Konusu
:
Üye Sayısı
:
Kulübün Adı
Faaliyet Konusu
:
Üye Sayısı
:
Müzik Kulübü
Gitar, bağlama, ud, ney, yan flüt ve keman gibi çalgıları
tanıtıp üyelerin sosyalleĢmelerine ve öz güvenini
geliĢtirmelerine katkı sağlamak. Atatürk‘ün amaçladığı çağdaĢ
medeniyet seviyesine ulaĢmada katkı sağlamak.
30
Tiyatro ve Sinema Kulübü
Öğrencilerin ders dıĢında yapabilecekleri sosyal, kültürel ve
sanatsal çalıĢmalar çerçevesinde tiyatro ve sinemaya ilgisi
olan öğrencileri bir araya getirmek, üniversite bünyesinde
yada bölgesel ve ulusal etkinlikler yaparak/katılarak
öğrencilerin kiĢisel geliĢimine katkı sağlamak.
25
Yenilenebilir enerjiyi en iyi Ģekilde kullanmak, yenilenebilir enerji
ile ilgili toplantılara katılmak yenilenebilir enerjinin kullanımını ve
yararlarını kamuoyuna anlatarak toplumsal geliĢmeye katkı
sağlamak.
:
Kitap Kulübü
Öğrencilerin toplumsal ve kültürel geliĢmelerine katkı
sağlamak, beden ve ruh sağlığını korumak ve sosyal
gereksinimleri karĢılamak.
20
:
Satranç Kulübü
Üniversite bünyesinde
düzenlemek.
37
25
satranç
öğretmek
ve
turnuvalar
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Kulübün Adı
Faaliyet Konusu
:
Üye Sayısı
:
Kulübün Adı
Faaliyet Konusu
:
Üye Sayısı
:
Kulübün Adı
Faaliyet Konusu
:
Üye Sayısı
:
Kulübün Adı
Faaliyet Konusu
:
Üye Sayısı
:
Kulübün Adı
Faaliyet Konusu
Üye Sayısı
:
:
Kulübün Adı
Faaliyet Konusu
:
Üye Sayısı
:
Kulübün Adı
Faaliyet Konusu
Üye Sayısı
:
:
Kulübün Adı
Faaliyet Konusu
:
Üye Sayısı
:
Kulübün Adı
Faaliyet Konusu
:
Üye Sayısı
:
:
Türk Halk Bilimi Topluluğu Kulübü
Türk Halk Bilimi üzerine yapılmıĢ ve yapılacak çalıĢmaları
daha da geliĢtirmek.
34
:
ġiir Kulübü
ġiir üzerine yapılmıĢ ve yapılacak çalıĢmaları daha da
geliĢtirmek.
21
:
Robotik Kulübü
Robotik alanında çalıĢmalar yapmak, yapılan yenilikleri takip
etmek.
40
:
Halk Dansları Topluluğu Kulübü
Halk danslarının çağdaĢ seyirlik sahne sanatları seviyesine
ulaĢmasına katkıda bulunmak.
20
:
Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü
Dağcılık, Doğaya yaklaĢım ve olanak dağılım ve bilgi aktarımı
40
:
Etik Kulübü
Üniversitemizde ve toplumda etik anlayıĢı, değer ve bilincin
oluĢturulması.
21
:
Sosyoloji Kulübü
Sosyal Etkinliklere katılımın kazanılması.
20
:
Yaratıcı Drama Kulübü
Drama tanımını yapmak tanıtımını sağlamak. Drama hakkında
eğitimler vermek ve uzman kiĢilerle iĢbirliği içinde olmak.
40
:
Türk Dünyası AraĢtırmaları Kulübü
Türk Devlet ve Topluluklarının geçmiĢten günümüze sosyal,
kültürel, tarihi, ekonomik ve siyasal durumunu araĢtırıp çeĢitli
yöntem ve etkinliklerle Üniversitemiz öğrencilerine sunmak.
34
26
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Kulübün Adı
Faaliyet Konusu
:
Üye Sayısı
:
Kulübün Adı
Faaliyet Konusu
:
Üye Sayısı
:
Kulübün Adı
Faaliyet Konusu
:
Üye Sayısı
:
:
Çevre ve Nanoteknoloji Kulübü
Æevre bilincini oluĢturmak. çevre ve nanoteknoloji ile
ilgili projeler üretmek, çevre ve nanoteknoloji alanında
uzman kiĢilerle iletiĢim sağlamak ve konferanslarla
öğrencilere aktarılması.
36
:
Uluslararası ĠliĢkiler Kulübü
Uluslararası iliĢkiler alanında edinilen akademik bilgileri
pratiğe dökmek. Panel, konferans, sunum ve uzman
kiĢiler ile iĢbirliği içinde öğrencilere bilgi aktarımını
sağlamak.
21
:
IEEE Kulübü
Sanayi ve hizmetler kesiminin yapısını ve iĢleyiĢ
Ģartlarını ve her türlü sorunlarını öğrenmek, bunları
teorik ve uygulamaya dayalı yöntemlerle çeĢitli
düzeylerde çözümlemeye çalıĢmak.
32
:
Genç Beyinler Kulübü
Sosyal, kültürel, sportif
faaliyetlerle Üniversite
öğrencilerinin moral ve kiĢilik geliĢmesini desteklemek
ve toplum bilincinin oluĢmasını sağlamak.
25
Çevre ve Ġnsanı GüzelleĢtirme Kulübü
GeliĢen ve değiĢen toplumda çevriyi nasıl
koruyacağımızı, nasıl güzelleĢtirmemiz gerektiğini
açıklamak bunlarla ilgili önlemler almak ve bunun
yanında insanı insan yapan değerleri insanlarla
yardımlaĢmayı sağlamak.
23
Kulübün Adı
Faaliyet Konusu
:
Üye Sayısı
:
Kulübün Adı
Faaliyet Konusu
:
:
Üye Sayısı
:
Kulübün Adı
Faaliyet Konusu
:
:
Üye Sayısı
:
Avrupa Gençlik Kulübü
Gençlerin
toplumla
bütünleĢmelerini
kolaylaĢtırmak,
giriĢimcilik ruhlarını teĢvik etmek, beceri ve yeterlilik
kazanmalarına yardımcı olmak, gençler arasında proje
kültürünü geliĢmesini sağlamak, organizasyon yeteneğini
artırmak, genlerin Avrupa VatandaĢlığı duygusunu
pekiĢtirmek.
20
Kulübün Adı
Faaliyet Konusu
:
:
Üye Sayısı
:
Gezginler Kulübü
Üniversite öğrencilerine yönelik Ģehir içi ve Ģehir
dıĢında bulunan tarihi ve turistlik yerlere yönelik eğlence
ve gezi amaçlı çeĢitli organizasyonlar düzenleyerek bu
yerleri tanımak.
20
27
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Kulübün Adı
Faaliyet Konusu
:
Üye Sayısı
:
:
Havacılık Kulübü
Üniversite öğrencilerinin kurumsal bir yapı altında
havacılık sporlarıyla tanıĢtırılması ve ilgi duydukları
alanda kendini geliĢtirmesini sağlamak.
32
:
KaĢgarlı Mahmut DüĢünce Topluluğu Kulübü
Niğde üniversitesi öğrencilerinin sosyoloji baĢta olmak
üzere diğer bilimler alanında bilgi sahibi olmasını ve
derinlemesine düĢünmesini sağlamak.
39
Kulübün Adı
Faaliyet Konusu
:
Üye Sayısı
:
Kulübün Adı
Faaliyet Konusu
:
Üye Sayısı
:
:
Oku DüĢün TartıĢ Üret Kulübü
ÆağdaĢ bilim ve demokrasi anlayıĢı ile Atatürk devrim
ve ilkelerine sahip çıkarak bu doğrultuda tam bağımsız
Kemalist demokratik düzeni sağlam, düĢünce özgürlüğü
olan hukuka ve insan haklarına değer veren bir Türkiye
için
47
ÖĞRENCĠ KULÜP FAALĠYETLERĠ
Faaliyetin
GerçekleĢtiği
Tarih
02-04. 04 2013
18.03.2013
15.04. 2013
19.12.2012
21.12.2012
28.12.2012
04/06 -04-2013
10. 05. 2013
Faaliyet Adı
Faaliyet
Türü
Samsun Üniversitesi tiyatro günleri katılım
Tiyatro
(Halk Dansları Kulübü)
Samsun Üniversitesi tiyatro günleri katılım
Tiyatro
(Tiyatro ve Sinema Kulübü)
Niğde Açık Cezaevi tiyatro gösterisi
Tiyatro
(Tiyatro ve Sinema Kulübü)
Ġl Kültür Müdürlüğü Tiyatro Gösterisi
Tiyatro
(Tiyatro ve Sinema Kulübü)
DüĢünsel Metinler; Roman ve Sinema Ekseninde Bir
Türkiye Fotoğrafı‖
Konferans
(Sosyoloji Kulübü)
Yer Demir Gök Bakır
(Sosyoloji Kulübü)
Kadın ve Töre
(Sosyoloji Kulübü)
Home
(Æevre ve Nanoteknoloji Kulübü)
Ġstanbul Teknik Üniversitesi ―Sürdürülebilir Ekosistem
Günleri 13(SEG 2013)‖
(Æevre ve Nanoteknoloji Kulübü)
Türkiye Elektrik Ġletim A.ġ. Genel Müdürlüğü Ankara
/GölbaĢı Milli Yük Tevzi Merkezi
(IEEE Öğrenci Kulübü)
28
Sine Vizyon
Gösterimi
Konferans
Sine Vizyon
Gösterimi
Konferans
Teknik Gezi
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI
Birim Yöneticisi
Ercan KÖK
Görevi
Daire BaĢkanı
1. GENEL BĠLGĠLER
Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı, 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‘nun 60‘ıncı maddesi ile
24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi
ve Kontrol Kanunu Ġle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması
Hakkında Kanunun 15/c maddesine istinaden 01.01.2006 tarihinde kurulmuĢtur. BaĢkanlığımız
18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2006/9972 karar sayısı ile
Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÆalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak
hizmet vermektedir.
Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar,
kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden,
kullanılmasından, muhasebeleĢtirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için
gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu ve yetkili kılınmıĢ olup; üst mercilere hesap verme
zorunluluğu getirilmiĢtir.
PERSONEL DURUMU
Sayı
1
2
3
2
1
1
1
1
2
1
1
14
Kadro
Daire BaĢkanı
ġube Müdürü
Mali Hizmetler Uzmanı
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
Ġstatistikçi
Ayniyat Saymanı
Teknisyen
Veznedar
Memur
Sekreter
Hizmetli
Toplam
29
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
2. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞININ GÖREVLERĠ
Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı ilgili mevzuatında belirtilen görevlerini, aĢağıda
sayılan fonksiyonlar çerçevesinde yerine getirmektedir:
 Malî hizmetler fonksiyonu,
 Bütçe ve performans programı,
 Muhasebe, kesin hesap ve raporlama,
 Ġç kontrol,
 Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu,
 Performans ve kalite ölçütleri geliĢtirme fonksiyonu,
 Yönetim bilgi sistemi fonksiyonu.
Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
hükümleri gereğince baĢkanlığımızın görev ve sorumlulukları:
 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı
çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek,
amaçlarını oluĢturmak üzere gerekli çalıĢmaları yapmak.
 Ġdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliĢtirmek ve bu
kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 Ġdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliĢtirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri
toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
 Ġdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dıĢ faktörleri incelemek,
kurum içi kapasite araĢtırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz
etmek ve genel araĢtırmalar yapmak.
 Yönetim bilgi sistemlerine iliĢkin hizmetleri yerine getirmek.
 Ġdarede kurulmuĢsa Strateji GeliĢtirme Kurulunun sekreter ya hizmetlerini yürütmek.
 Ġdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve
sonuçlarının konsolide edilmesi çalıĢmalarını yürütmek.
 Ġzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık
performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara
uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
30
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
 Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama
programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere
gönderilmesini sağlamak.
 Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına iliĢkin verileri toplamak,
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
 Ġlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının
takip ve tahsil iĢlemlerini yürütmek.
 Muhasebe hizmetlerini yürütmek.
 Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak
idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
 Ġdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taĢınır ve taĢınmazlara iliĢkin icmal
cetvellerini düzenlemek.
 Ġdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını
izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
 Ġdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iĢ ve iĢlemlerini yürütmek ve
sonuçlandırmak.
 Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve
harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıĢmanlık yapmak.
 Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
 Ġç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliĢtirilmesi
konularında çalıĢmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik iĢlevinin etkililiğini
ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.
 Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Sorumluluklarımız
Dairemiz görevlerini yerinde ve zamanında icra ederken üst yöneticiye karĢı sorumludur.
Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar,
kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden,
kullanılmasından, muhasebeleĢtirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için
gerekli önlemlerin alınmasından etkin bir ön mali kontrol yapılmasından sorumludur ve yetkili
kılınmıĢ mercilere hesap vermek zorundadır.
31
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Hizmet Türleri
BaĢkanlığımız 5018sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‘nun 60‘ıncı
maddesinde belirtilen hizmetleri vermektedir ve daire baĢkanlığımızın alt birimleri
oluĢturulmuĢtur.
Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı ilgili mevzuatında belirtilen görevlerini, aĢağıda
sayılan fonksiyonlar çerçevesinde yerine getirmektedir:
1-)Malî hizmetler fonksiyonu
a) Bütçe ve performans programı
b) Muhasebe, kesin hesap ve raporlama
c) Ġç kontrol
2-)Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu
3-)Performans ve kalite ölçütleri geliĢtirme fonksiyonu
4-)Yönetim bilgi sistemi fonksiyonu
Bütçe ve Performans Programı Birimi, Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi, Ġç Kontrol
ve Ön Mali Kontrol Birimi, Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi olarak teĢkilat
yapısını tamamlamıĢtır. AĢağıdaki hizmetleri sunmaktadır.
BaĢkanlığımızca
üniversitemiz
birimlerinin
bütçe
tekliflerini
hazırlamalarında
koordinasyonu sağlayarak, üniversitenin bütçesini hazırlamaktadır. Ayrıntılı harcama
programını, ödenek gönderme belgelerini düzenlemekte, 6 aylık ve yılsonu bütçe uygulama
sonuçlarını hazırlamaktadır. Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlayıp,
uygulama sonuçlarını izlemekte ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamaktadır
Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip iĢlemlerini yürütmektedir.
Harcama birimlerine ait ödeme emri ve eki belgeler mevzuata uygun olarak kontrol
edilmekte ve say2000i sistemi üzerinden ödemeleri yapılmaktadır. Üniversitenin tüm muhasebe
hizmetleri yürütülmekte ve malî istatistikleri hazırlanmaktadır. Kesin Hesap Cetvelleri
BaĢkanlığımızca hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilmektedir.
BaĢkanlığımız, stratejik yönetim ve planlama kapsamında stratejik planlamaya iliĢkin
destek hizmetlerini yürütmektedir. Hazırlanan birim faaliyet raporlarını konsolide ederek idare
faaliyet raporunu hazırlamaktadır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının kullanılmasında
stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme ilkeleri ile mali saydamlık ve hesap verme
sorumluluğu ön plana çıkartılmıĢtır. Yasa ile dairemize verilen konularda üst yönetici,
32
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
harcama yetkilileri ve diğer görevliler talep ettikleri konularda danışmanlık hizmeti
vermektedir.
2013 yılında 5018 sayılı yasanın hesap verme sorumluluğu ilkesi doğrultusunda belli
dönemlerde hazırlanıp kamuoyu ve ilgili birimlere gönderilmesi gereken raporlar hazırlanmıĢ
ve www.nigde.edu.tr/sgdbadresinde yayımlanmıĢtır.
YAPILAN FAALĠYETLER
a-Bütçe Ġle Ġlgili Faaliyetler
Üniversitemizin bütçe iĢlemleri dairemiz tarafından yürütülmekte ve bu amaçla (ebütçe) sistemi kullanılmaktadır. Bütçenin hazırlanması aĢamasında birimler arası koordinasyon
sağlanarak, üniversitemizin 2013–2015 Bütçesi hazırlanmıĢ ve son iki yıla ait bütçe
gerçekleĢmeleri ve izleyen iki yılın gelir gider tahminleri bütçede yer almıĢtır. 2013 yılında
üniversitemiz gelirlerinin yıl içinde gerçekleĢme tahminleri yapılarak, Ayrıntılı Finansman
Programı hazırlanmıĢ, Maliye Bakanlığının vizesini müteakip ödenek gönderme belgelerinin
düzenlenmesi ile revize, aktarma, likit ödenek kaydı, gelir karĢılığı ödenek kaydı, tenkis
iĢlemleri yapılmıĢtır.
b- Muhasebe Ile Ilgili Faaliyetler
Üniversitemizin muhasebe hizmetleri dairemizce yürütülmekte, bu amaçla Maliye
Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün ‗‗say2000i sistemi‘‘kullanılmaktadır. 2013 yılı
içerisinde ödeme ve tahsilat olarak 12.251 adet iĢlem gerçekleĢtirilmiĢtir.
Üniversitemiz harcama birimlerine ait tüm ödeme iĢlemleri ile ay ve yıl sonu iĢlemleri
ile 2012 Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarısı ve 2012 Yılı Yönetim Dönemi Hesabı Cetvellerinin
hazırlanması gibi iĢlemler gerçekleĢtirilmiĢtir. SayıĢtay BaĢkanlığına ve Muhasebat Genel
Müdürlüğüne gönderilmiĢtir.
Üniversitemize ait taĢınır mallarla ilgili olarak 5018 sayılı yasa ve TaĢınır Mal
Yönetmeliği gereğince kayıt, kontrol ve tüketim iĢlemleri yapılarak TaĢınır Hesap Cetvelleri
SayıĢtay BaĢkanlığına gönderilmiĢtir.
33
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
c-Yönetim Bilgi Sistemi Ġle Ġlgili Faaliyetler
BaĢkanlığımızca malî mevzuatta meydana gelen değiĢiklikler konusunda harcama
birimleri ve ilgili diğer kiĢiler bilgilendirilmekte ve malî konularda danıĢmanlık hizmeti
sunulmaktadır. Bu amaçla baĢkanlığımıza ait web sayfası kullanılmaktadır.
d- Raporlama Faaliyetleri
5018 sayılı yasanın 7‘nci maddesinde belirtilen mali saydamlık ilkesiyle paralel
olarak, kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile 5018 sayılı yasanın 25‘inci maddesi ve Strateji
GeliĢtirme Birimlerinin ÆalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24‘üncü maddesi
gereğince üniversitemize ait 2012 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporu (Yıllık) hazırlanarak
Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı, Maliye Bakanlığı
ile SayıĢtay BaĢkanlığı‘na gönderilmiĢ ve dairemizinwww.nigde.edu.tr/strateji/sgdbadresinde
yayımlanmıĢtır.
2012 Yılı Yatırım GerçekleĢme Raporları (3‘er Aylık) hazırlanarak Devlet Planlama
TeĢkilatı MüsteĢarlığı ve Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı‘na gönderilmiĢtir.
5018 sayılı yasanın 30‘uncu maddesi gereğince üniversitemize ait 2012 Yılı Kurumsal Mali
Durum ve Beklentiler Raporu (6 Aylık), hazırlanarak Maliye Bakanlığı‘na gönderilmiĢ ayrıca
dairemizin www.nigde.edu.tr/strateji/sgdb adresinde yayımlanmıĢtır.
5018 sayılı yasanın 41‘nci maddesi ile Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÆalıĢma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmeliğin 23‘üncü maddesi gereğince üniversitemize ait 2012 Yılı Ġdare
Faaliyet Raporu hazırlanarak Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı,Maliye Bakanlığı ile SayıĢtay
BaĢkanlığı‘na
gönderilmiĢ
ve
dairemizin
www.nigde.edu.tr/strateji/sgdb
adresinde
yayımlanmıĢtır.
5018 sayılı yasanın 9 uncu maddesi ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Performans
Programı Hazırlama Rehberinde belirtilen esaslar doğrultusunda 2014 yılı Performans
Programı hazırlanarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu BaĢkanlığı ile Maliye Bakanlığına
gönderilmiĢ olup dairemizin www.nigde.edu.tr/strateji/sgdb adresinde yayımlanmıĢtır.
e- Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrol
Mali Kontrolifadesi ile anlatılmak istenen uluslararası kamu mali sistemine uygun
olarak 5018 sayılı Kanun ile tanımlanmıĢ olup, anılan tanım gereğince mali kontrol; kamu
kaynaklarının belirlenmiĢ amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uygun,
etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılmasını sağlamak için oluĢturulan kontrol sistemi
34
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
ile kurumsal yapı, yöntem ve süreçleri ifade etmektedir. BaĢkanlığımız Ġç Kontrol ve Ön Mali
Kontrol Birimince 17 adet taahhüt dosyasının ön mali kontrolü yapılmıĢtır.
f-Projeler Ġle Ġlgili Faaliyetler
Üniversitemiz öğretim elemanlarının Bugüne kadar Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma
Kurumu tarafından desteklenen TÜBĠTAK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca desteklenen SANTEZ, Avrupa Birliğince desteklenen AB projesinin, BirleĢmiĢ Milletler Topluluğuna (BM)
bağlı UNIDO projesinin ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteklediği TAGEM
Leonardo da vinci, muhasebe iĢlemleri yapılmıĢtır. Ayrıca Erasmus Farabi ve ÖYP değiĢim
programlarının muhasebe iĢlemleri yapılmıĢtır.
Yürütülen Projeleri Destekleyen Kurum/KuruluĢ
Desteklenen Proje Sayısı
DPT
1
TÜBĠTAK
26
SAN-TEZ
1
A.B.
2
BAP
162
UNIDO
1
TAGEM
2
LEONARDA DA VĠNCĠ
1
Toplam
196
35
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI
Birim Yöneticisi
Saadet ĠLBAY
Görevi
Daire BaĢkanı
1.GENEL BĠLGĠLER
Ġdari Hizmetler
Evrak Bürosu
Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığının kurum içi-kurum dıĢı gelen-giden evrakların takibini
yapmak ve ilgili birimlere havale etmek, güncel iĢ takibinin yapılması ve çalıĢma takviminin
akıĢını sağlamak, BaĢkanlığa havale edilen iĢ ve evrakların havalesini yapmak, cevap yazılarını
hazırlamak, günlük iĢlerin imza takibinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak, Daire
BaĢkanlığının faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı sürekli takip etmek ve Daire BaĢkanlığının
dosyalama ve arĢivleme iĢlemlerini yapmak bu birimimize ait görevlerdir.
Ayniyat-Satın Alma Bürosu
BaĢkanlığımızın tüm satın alma ve ayniyata iliĢkin iĢ ve iĢlemlerini mali mevzuata göre
yapan, Satın Alma ve Muayene, Değer Tespit, Sayım Komisyonu gibi komisyonlar oluĢturan,
görevleriyle ilgili evrak, taĢınır ve taĢınmaz malları koruyan ve saklayan, mali kanunlarla ilgili
diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkilisine ve gerçekleĢtirme görevlisine
gerekli bilgileri sağlayarak danıĢmanlık yapan birimimizdir.
Harçlar-KYK-Burslar-Kimlik Bürosu
Üniversitedeki öğrencilerin harç, KYK, burs ve kimliklerine iliĢkin her türlü iĢ ve iĢlemi
yapmak, Güncel iĢ takibinin yapılması ve çalıĢma takviminin akıĢını sağlamak, Öğrencilerin
kimlik kartlarının basım iĢlemlerini gerçekleĢtirmek, öğrenci harçlarına iliĢkin iĢ ve iĢlemleri,
gerekli kontrolleri yapmak, Kredi Yurtlar Kurumundan burs, öğrenim kredisi ve katkı kredisi
alan öğrencilerin öğrenim durumlarını KYK‘ ya bildirmek, bu birimimizin görevleri
arasındadır.
Diploma-Mezun Takip Bürosu
Akademik takvimin, çalıĢma takviminin ve yarıyıl öncesi yapılması gereken iĢlemlerin
takip eden, mezun olan öğrencilerimize ait diplomaların baskı iĢlemlerini gerçekleĢtiren ve
imza sürecini takip eden, Diploma eklerini hazırlayan, Öğrencilerin baĢarı belgelerinin (Onur,
Yüksek Onur belgeleri gibi…) basılmasına iliĢkin iĢlemleri yapan birimimizdir.
36
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Otomasyon-Ġstatistik-Yazılım Bürosu: Üniversitenin tüm birimlerindeki öğrencilere
iliĢkin eğitim-öğretim konularındaki iĢ ve iĢlemleri yapan, Akademik takvimin, çalıĢma
takviminin ve yarıyıl öncesi yapılması gereken iĢlemlerin takibini yaparak güncel iĢ takibinin
yapılması ve çalıĢma takviminin akıĢını sağlayan birimimizdir. Ayrıca yeni açılan programları
sistemde tanımlamak, Ders kayıt formların basımını yapmak, Daire BaĢkanlığının faaliyetlerini
ilgilendiren mevzuatı sürekli takip etmek, Farabi, Erasmus ve Mevlana gibi Öğrenci DeğiĢim
Programları ile giden-gelen öğrencilerin iĢ ve iĢlemlerini (Fakülte/Enstitü/Yüksekokullardan
gelen Yönetim Kurulu Kararlarını sisteme iĢlemek, not iĢlemleri vb.) yapmak, Öğrencilerin
kayıt-kabul iĢlemlerini yapmak, Bölüm Eğitim-Öğretim Planlarının otomasyon programına
giriĢini ve kontrolünü yapmak. Æift ana dal ve yan dal öğrencilerinin öğrenim durumlarını takip
etmek, Af kapsamında gelen öğrencilerle ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokullardan gelen
Yönetim Kurulu Kararlarının gereğini yapmak, Yatay ve dikey geçiĢle gelen öğrencilerin ilgili
yönetim kurullarınca belirlenen Ģekilde ders intibaklarını otomasyon programına iĢlemek,
Öğrencilerin not değiĢikliklerine iliĢkin yönetim kurulu kararlarının gereğini yapmak, Yeni
kayıt olan öğrencilerin askerlik iĢlemlerini yapmak. Öğrencilere ait her türlü istatistiki bilgiyi
düzenlenmek, takibini yapmak ve ilgili yerlere ulaĢtırılmasını sağlamak, Kesin kayıt
istatistiklerini hazırlamak, Öğrenimi devam eden öğrenci istatistiklerini hazırlamak, Kurum içi
ve kurum dıĢı paydaĢların öğrenci istatistiklerine iliĢkin doldurulmasını istedikleri tabloları
hazırlayarak geri bildirimini yapmak, YÖK, ÖSYM gibi resmi kurumlar tarafından istenen
form, rapor ve tabloları hazırlamak, Faaliyet raporu için Stratejik Plandaki öğrenci sayılarına
iliĢkin istatistiki tabloları hazırlamak, Web sayfası yönetimini yapmak, bilgi iletimi ve
duyurular için web sayfasını güncel tutmak; öğrenci bilgi sistemini etkin bir Ģekilde yürütmek
ve bu konuda ihtiyaç duyulan yazılımlarıyaparak, birime ve Üniversiteye öğrenci iĢleri
otomasyonu konusunda her türlü desteği sağlamak da bu birimimizin görevleri arasında yer
almaktadır.
Özel Yetenek Sınavları (Bilgiler 01.10.2012–01.10.2013 tarihlerini kapsamaktadır.)
Eğitim Fakültesi Müzik, Resim-ĠĢ Öğretmenliği Sınavları
Niğde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sınavları,
Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünde 30, Resim- ĠĢ Öğretmenliğinde 30
olmak üzere toplam 60 kontenjan olup, özel yetenek sınavları ön kayıtlarında toplam 210 kiĢi
baĢvurmuĢ ve sınavlar sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan 60 kiĢinin kaydı yapılmıĢtır
37
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu‘nda, Beden Eğitimi Öğretmenliği 60, Antrenörlük
Eğitimi Bölümü 60, Antrenörlük Eğitimi Bölümü (II.Ö) 60 olmak üzere toplam kontenjan
sayısı 180 olup, ön kayıtlar sırasında toplam 651 aday baĢvurmuĢ, özel yetenek sınavları
sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümüne 60,
Antrenörlük Eğitimi Bölümüne 60, Antrenörlük Eğitimi Bölümü (II.Ö) 60 olmak üzere toplam
olmak üzere 180 adayın kesin kaydı yapılmıĢtır.
Yaz Okulu
2012-2013 Eğitim Öğretim yılı Yaz Okulunda 119 ders açılmıĢ ve Niğde Üniversitesi
öğrencilerinden 1998, diğer üniversitelerden 80 öğrenci olmak üzere toplam 2078 öğrenci ders
almıĢtır.
2. DAĠRE BAġKANLIĞI PERSONEL DURUMU
Kadro
Daire BaĢkanı
Akademik Personel (Uzman)
ġube Müdürü
ġef
Bilgisayar ĠĢletmeni
Sekreter
Daktilograf
Memur
Diğer
Toplam
Sayı
1
1
4
9
2
17
3. 2012–2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK BĠRĠMLERE GÖRE ÖĞRENCĠ
SAYISI
Birimler
Eğitim Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bor Meslek Yüksekokulu
Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri M.Y.O
UlukıĢla Meslek Yüksekokulu
Toplam
*Aralık 2012 verileri kullanılmıĢtır.
38
Öğrenci Sayısı
I. Öğretim
II.Öğretim
1.482
672
1.441
778
1.401
1.134
1.550
955
710
174
539
0
1.115
743
812
413
1.164
420
353
23
290
265
469
51
11.326
5.628
Toplam
2.154
2.219
2.535
2.505
884
539
1.858
1.225
1.584
376
555
520
16.954
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
4- 2012–2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠ SAYISI
Birimler
Yüksek Lisans
Sosyal Bilimler Enstitüsü
586
Fen Bilimleri Enstitüsü
411
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
131
Toplam
1128
*Aralık 2012 verileri kullanılmıĢtır.
Doktora
47
52
0
99
Toplam
633
463
131
1227
5. 2012–2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILINDA AKADEMĠK BĠRĠMLERE GÖRE KAYIT
YAPTIRAN ÖĞRENCĠ SAYISI
Öğrenci Sayısı
Birimler
Toplam
I. Öğretim II.Öğretim
Eğitim Fakültesi
453
0
453
Fen Edebiyat Fakültesi
295
148
443
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
436
354
790
Mühendislik Fakültesi
367
226
593
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
173
60
233
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu
160
0
160
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
434
261
695
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu
338
241
579
Bor Meslek Yüksekokulu
438
224
662
Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu
106
0
106
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri M.Y.O
148
148
296
UlukıĢla Meslek Yüksekokulu
179
0
179
Toplam
3527
1662
5189
*Aralık 2012 verileri kullanılmıĢtır.
6. 2012–2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILINDA KAYIT YAPTIRAN LĠSANSÜSTÜ
ÖĞRENCĠ SAYISI
Birimler
Yüksek Lisans
Doktora
Bayan
Erkek
Bayan
Erkek
Sosyal Bilimler Enstitüsü
53
97
2
9
Fen Bilimleri Enstitüsü
44
92
4
6
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
7
8
0
0
Toplam
104
197
6
15
7. 2012–2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILINDA AKADEMĠK BĠRĠMLERE GÖRE
MEZUN OLAN ÖĞRENCĠ SAYISI
Birimler
Bayan Öğrenci
Erkek Öğrenci
Örgün
Ġkinci
Örgün
Ġkinci
Öğretim Öğretim Öğretim
Öğretim
Toplam
Eğitim Fakültesi
183
55
136
48
422
Fen Edebiyat Fakültesi
181
97
108
71
457
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
140
86
101
58
385
Mühendislik Fakültesi
53
11
188
67
319
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
53
0
87
0
140
39
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık
Yüksekokulu
95
Niğde Sosyal Bilimler M.Y.O
148
Niğde Teknik Bilimler M.Y.O
54
Bor Meslek Yüksekokulu
57
Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek
Yüksekokulu
52
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık
Hiz.M.Y.O
72
UlukıĢla Meslek Yüksekokulu
51
Toplam
1139
*01.10.2012-01.10.2013 tarihleri itibariyle
0
97
16
32
17
111
113
139
0
80
39
70
112
436
222
298
2
23
3
80
74
7
477
10
66
1099
24
14
474
180
138
3.189
8. 2012–2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILINDA MEZUN OLAN LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠ
SAYISI
Birimler
Yüksek Lisans
Doktora
Bayan
Erkek
Bayan
Erkek
Sosyal Bilimler Enstitüsü
26
22
1
2
Fen Bilimleri Enstitüsü
7
39
0
3
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
6
12
0
0
Toplam
39
73
1
5
9. 2012–2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILINDA AKADEMĠK BĠRĠMLERE GÖRE
MEZUNĠYET DIġINDA BĠR SEBEPLE ĠLĠġĠĞĠ KESĠLEN ÖĞRENCĠ SAYISI
Birimler
Eğitim Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Y.O.
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Y.O.
Niğde Sosyal Bilimler MYO
Niğde Teknik Bilimler MYO
Bor Meslek Yüksekokulu
Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Y.O.
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hiz.M.Y.O
UlukıĢla Meslek Yüksekokulu
Toplam
Bayan
35
50
30
11
6
4
20
7
4
13
6
8
194
40
Erkek
21
68
27
60
22
2
46
46
63
5
3
18
381
Toplam
56
118
57
71
28
6
66
53
67
18
9
26
575
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
10. 2012–2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILINDA AKADEMĠK BĠRĠMLERE GÖRE
DĠSĠPLĠN CEZASI ALAN ÖĞRENCĠ SAYISI
Birimler
Fen Edebiyat Fakültesi
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bor Meslek Yüksekokulu
Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu
Toplam
Bayan
6
3
4
6
0
0
1
0
20
Erkek
9
4
11
39
12
2
11
1
89
Toplam
15
7
15
45
12
2
12
1
109
11. 2012–2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILINDA AKADEMĠK BĠRĠMLERE GÖRE
YATAY VE DĠKEY GEÇĠġ YAPARAK GELEN ÖĞRENCĠ SAYISI
Birimler
Eğitim Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Y.O.
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Y.O.
Niğde Sosyal Bilimler MYO
Niğde Teknik Bilimler MYO
Bor Meslek Yüksekokulu
Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Y.O.
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hiz.M.Y.O
UlukıĢla Meslek Yüksekokulu
Toplam
I. Öğretim
15
12
27
38
0
9
12
2
4
0
3
0
122
II. Öğretim
13
2
20
17
0
0
1
1
0
0
2
0
56
Toplam
28
14
47
55
0
9
13
3
4
0
5
0
178
12. 2012–2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILINDA AKADEMĠK BĠRĠMLERE GÖRE
ÖĞRETĠM ÜYESĠ VE ÖĞRETĠM ELEMANI BAġINA DÜġEN ÖĞRENCĠ SAYISI
Birimler
Öğrenci
Sayısı
Eğitim Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Y.O.
Niğde Sosyal Bilimler M.Y.O
Niğde Teknik Bilimler M.Y.O
2154
2219
2535
2505
884
539
1858
1225
41
Öğr.
Üyesi
Öğr.
BaĢına
Üyesi
DüĢen
Sayısı
Öğr.
Sayısı
51
42
97
23
46
55
72
35
8
111
5
108
3
619
2
613
Öğr.
Elemanı
Sayısı
Öğr.
Elemanı
BaĢına
DüĢen Öğr.
Sayısı
103
138
84
116
28
14
30
21
21
16
30
22
32
39
62
58
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Bor Meslek Yüksekokulu
Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek
Yüksekokulu
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık
Hizetleri M.Y.O
UlukıĢla Meslek Yüksekokulu
Toplam
*Aralık 2012 verileri kullanılmıĢtır.
1584
11
376
0
555
1
520
16954
4
300
42
144
0
555
130
57
40
19
11
20
624
40
20
50
26
27
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI
Birim Yöneticisi
Gül ġAHĠN
Görevi
Daire BaĢkanı
BaĢkanlığımız; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51‘inci maddesine göre kurulan
idari teĢkilatların kuruluĢ ve görevlerine iliĢkin esasları düzenleyen ―124 sayılı Yükseköğretim
Kurumlarının Ġdari TeĢkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesini 26‘ncı maddesi
gereğince kuruluĢ esası düzenlenmiĢ ve Üniversitemizin, Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı
hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiĢtirilerek kabulüne dair 2809 sayılı
kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değiĢiklik yapılması hakkında,
03.07.1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanunun Ek 22‘nci maddesine göre kurulması ile de faaliyete
geçmiĢtir.
Rektörlük bünyesinde gerçekleĢtirilen ihale, satın alma, taĢınır kayıt ve kontrol, genel
hizmetler, genel evrak ve arĢiv hizmetlerinin yürütülmesi, Daire BaĢkanlığımızın faaliyet
alanını oluĢturur.
Daire BaĢkanlığımız, Niğde Üniversitesi‘nin sahip olduğu mevcut kaynakların (insan,
para ve malzeme gibi) en uygun ve verimli Ģekilde kullanılması suretiyle hizmet ve
faaliyetlerin etkin, ekonomik ve verimli bir Ģekilde Kanun ve mevzuata uygun olarak yerine
getirilmesini temel amaç olarak hedeflemiĢtir.
Daire BaĢkanı
Birime ait mali kaynakları, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde, Üniversite ihtiyaçları
doğrultusunda etkin ve verimli kullanarak, her türlü mali destek hizmetinin verilmesi.
 Yönetim fonksiyonlarını (Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Koordinasyon, Karar Verme
ve Denetim) kullanarak, birimin etkin ve uyumlu bir biçimde çalıĢmasını sağlamak.
 BaĢkanlığının teĢkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıĢma usul ve esaslarını
düzenlemek.
 Birim personelinin iĢ analizine uygun çalıĢtırılmasını sağlamak ve iĢ analizinde gerekli
olan güncellemeleri 6 ayda bir yapmak/gözden geçirmek.
 BaĢkanlığın Üniversitenin diğer birimleriyle gerektiğinde iĢ birliği ve koordinasyon
içinde çalıĢmasını sağlamak.
 Kanunlar ve yetkiler çerçevesinde birimde prosedür ve talimatların uygulanmasını
sağlamak.
43
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
 Üniversitenin stratejik planına uygun birim stratejik planını hazırlamak; stratejik planla
ilgili gerekli iĢ ve iĢlemlerin yapılmasını sağlamak.
 Birimin yıllık performans programına iliĢkin istatistiki bilgilerin ve yıllık faaliyet
raporlarının hazırlanarak ilgili yerlere bildirilmesini sağlamak.
 Daire BaĢkanlığı personelini denetlemek ve çalıĢma konularında direktif vermek.
 Daire BaĢkanlığının çalıĢmaları konusunda amirlerine bilgi vermek.
 Birim personelinin iĢi ile ilgili kurs, eğitim vb.‘ye katılımını sağlamak.
 Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir Ģekilde sunulmasını sağlamak.
 Daire BaĢkanlığının faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı sürekli takip etmek.
 Ġlgili kanunlar ve yasal mevzuat çerçevesinde Üniversitenin makine, teçhizat, araç,
gereç ve malzeme temini, temizlik, güvenlik, taĢıma, aydınlatma, ısınma, bakım,
onarım, evrak ve teksir hizmetleri gibi ihtiyaçlarının karĢılanmasını sağlamak.
 Üniversite birimlerine ihtiyaçlar doğrultusunda her türlü mali destek hizmetinin
verilmesini sağlamak.
 Bütçe ödeneklerinin kontrolünü sağlamak.
 Birim Sivil Savunma Planlarına iliĢkin iĢlemlerin kontrolünü sağlamak.
 Hizmet ve mal alımlarında yüklenici firmanın sözleĢme hükümlerine uygunluğunun,
Ģartname ve sözleĢmeler doğrultusunda denetlenmesini sağlamak.
 Yapılan iĢlere iliĢkin ödeme evraklarını kontrol etmek ve imzalamak.
 Ġhalelerle ilgili birimlerden gelen taleplerin incelenmesini ve karara bağlanmasını
sağlamak.
 Üniversitenin mal ve hizmet alımına iliĢkin ihale iĢlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 Personel Yemek Komisyonu iĢlemlerinin yapılmasını sağlamak (Personelin yemek
sayılarını
tespit
etmek,
yatırılan
bedellerin
kontrolünüyapmak,
yemek
komisyonundagereken kararları almak gibi)
 DYS iliĢkin her türlü iĢ ve iĢlemlerin yapılmasını sağlamak.
 Devlet TeĢkilatı Veri Tabanı Yetkilisi olarak e-devlet Ģifresi ile yeni kurulan birim ve
bölümlerin resmi yazıĢma kodlarını vermek.
 Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makineleri ve demirbaĢların her türlü hasara
karĢı korunması için gerekli tedbirleri almak. Birimindeki mevcut araç, gereç ve her
türlü malzemenin yerinde ve ekonomik kullanılmasını sağlamak.
 Birimin yıllık iĢ ve iĢlemleri ile ilgili ĠĢ Takvimi oluĢturmak ve takibini yapmak.
 Harcama yetkilisi sıfatıyla bu yetkisini gerektiğinde uygun gördüğü kiĢilere devretmek
ve gerçekleĢtirme görevlilerini belirlemek.
44
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Özel Kalem
Daire BaĢkanlığının sekreterlik hizmetlerinin yerine getirilmesi.
 Daire BaĢkanlığının sekreterlik hizmetlerini (telefon bağlama, not alma, randevu
ayarlama vb.) yapmak.
 Daire BaĢkanlığının günlük yazıĢmalarını yapmak, takip etmek, iĢlemi bittikten sonra
dosyalamak.
 Daire BaĢkanlığı ile ilgili çeĢitli evrak ve dokümanları hazırlamak.
 Haftalık personel imza takip çizelgesi listelerini çıkartıp takip etmek.
 Islak imzadan/E-imzadan gelen yazıları ilgililere dağıtmak.
 Daire BaĢkanlığına getirilen imza dosyalarını inceleyip, eksiklikler varsa giderilmesini
sağlamak, imzadan sonra ilgili birimlere haber vermek.
 ĠĢ akıĢındaki günlük acil yazılara iliĢkin Daire BaĢkanını bilgilendirmek.
 Yıllık, aylık, saatlik izin formları, imza takip çizelgeleri üst yazıları gibi gerekli formları
düzenleyerek ilgili yerlere göndermek.
 Yapılacak toplantıları personele duyurmak.
 Daire BaĢkanlığına gelen bilgi yazılarını Doküman Yönetim Sistemi aracılığıyla ilgili
kiĢi veya birimlere duyurmak.
 Birim personelinin sağlık raporları ile ilgili yazıĢmalarını yapmak.
 Üniversite birimlerinin mühür yazıları ve iĢlemlerini yapmak.
 Daire BaĢkanlığı personelinin göreve baĢlama ve görevden ayrılıĢ yazılarını yazmak.
 Aylık part-time öğrencilerin puantaj çizelgelerini hazırlamak, Sağlık Kültür ve Spor
Daire BaĢkanlığı‘na göndermek.
Ġhale Birimi
4734 -4735 Sayılı Kanunlar ve Ġlgili Mevzuat‘a göre üniversitenin mal ve hizmet
alımına iliĢkin her türlü ihale iĢleminin (yemek ihalesi hariç) yapılması ve ihale ile ilgili iĢ ve
iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesi. Üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mevzuat kapsamında
(2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu) gelir getiren yerlerle (kafeterya, çay ocağı, fotokopi odaları
vb.) ilgili olan ihalelerinin yapılması ve ihalelerle ilgili süreçlerin takibinin gerçekleĢtirilmesi.
45
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
4734 -4735 Sayılı Kanunlar ve Ġlgili Mevzuat:
 Üniversitenin mal ve hizmet alımına iliĢkin ihale iĢlemlerini ve ihaleye iliĢkin süreçlerin
takibini yapmak.
 Ġhale konusuna iliĢkin yaklaĢık maliyet cetveli çıkarmak, ön izin ve onay belgesini
hazırlamak.
 Kamu ihale bülteninden EKAP sistemine girerek ihale kayıt numarası almak.
 Hazırlanan ihale dokümanlarına (Ġdari ġartname, Teknik ġartname, SözleĢme Tasarısı
vb.) KĠK (Kamu Ġhale Kurumu)‘ten onay almak.
 Valilik ilan yazıĢmalarını, görevlendirme yazılarını, güvenlik tedbirleri yazılarını
yazarak, ihale dosyalarını oluĢturmak.
 Ġhale formlarını hazırlamak.
 Taleplere göre ihale doküman satıĢı yapmak.
 Ġlan yayınlandıktan sonraki itirazlara iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yapmak.
 Ġhaleleri sonuçlandırma iĢlemlerini (ihale komisyon kararı, kesinleĢen ihale kararı,
teminat yazıları, sözleĢmeye davet yazısı, sözleĢmenin hazırlanması ve takibi, kesin
teminat yazısı ve EKAP sistemine ihaleyle ilgili bilgilerin giriĢi gibi) yapmak.
 Ġhale sonuçlandıktan sonra da devam eden iĢlere iliĢkin gereken yazıĢmaları yapmak.
 Muayene kabul komisyonu oluĢturarak, malların ilgili birimlere alınmasını sağlamak.
 Yüklenici firmalarla ilgili haciz iĢlemlerine iliĢkin gereken yazıĢmaları yapmak.
 Ġhale ile ilgili hizmet alımlarına iliĢkin ödeme emri ve hak ediĢ belgelerini hazırlamak.
 Teminat Mektubu ve Kesin Teminat Ġadesine iliĢkin yazıĢmaları yapmak.
 Akaryakıt fiĢlerini listelemek ve kontrolünü yapmak.
 BaĢkanlığın iĢ ve iĢlemleri ile ilgili SGK ve vergi borcu sorgulamaları yapmak.
 KĠK‘teki güncel duyuruları takip etmek.
2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu:
 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu kapsamında Üniversiteye gelir getiren yerlerin
ihalelerini yaparak, ihalelere iliĢkin süreçlerin takibini gerçekleĢtirmek.
 Ġhaleye iliĢkin yaklaĢık maliyet tablosu hazırlamak ve onaya sunmak.
 Ġhaleye iliĢkin Ģartname ve sözleĢme hazırlamak.
 Ġhale komisyonu oluĢturmak ve onay almak.
 Ġhalede gerekli olan belgeleri hazırlamak.
 Ġhale sonrasında kesin teminat, sözleĢme vergisi, karar pulu hesaplanarak ilgili kiĢilere
tebliğ etmek.
46
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
 Kiraya verilen yerlerin elektrik ve su sayaçlarını okuyarak takibini yapmak.
 Kiralamaya iliĢkin yer teslim alma ve teslim etme tutanaklarını hazırlamak.
 Ġhalelere iliĢkin ilgili kurum veya üniversite birimlerine gerekli yazıları yazmak.
Satınalma Birimi
Büromuzca satın alma iĢlemleri 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22‘nci maddesine
göre Doğrudan Temin yoluyla ve 3/e maddesine göre Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla
yapılmaktadır.
 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Mevzuatı
çerçevesinde yapılacak mal ve hizmet alımlarının tahakkuk iĢlemleri ile ödemelerini
gerçekleĢtirmek.
 BaĢkanlık bütçesinden yapılan 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihaleler ile doğrudan
temin yoluyla yapılan tüm alımların gerçekleĢtirme görevini yapmak.
 4734 sayılı Kanununun ilgili maddelerine göre istisna kapsamındaki DMO vb.
kurumlardan alımlar yapmak.
 Bölünmeyen hizmetler kapsamında yer alan doğalgaz, elektrik ve su ödemelerini
yapmak.
 Harcama belgeleri yönetmeliğine göre tahakkuka bağlanacak belgeleri incelemek ve
ödeme iĢlemlerini takip etmek.
 BaĢkanlığın bütçe hazırlık çalıĢmalarında yer almak.
 Ödeneklerin takibini yapmak (Devlet bütçesinden bir harcama yapılırken ilgili
mevzuata uygun olup olmadığı ile harcamaların konusuna göre hangi tertipten
ödeneceğinin tespitini yapmak, ödeneği olmayan bir iĢe baĢlamamak, ödenek üstü
harcama yapmamak vb.)
 Satın almayla ilgili farklı komisyonlarda yer almak.
 Mal ve malzeme alımlarında piyasa teklifleri ile ilgili görüĢmeler yapmak.
 Makine ve teçhizat ile ilgili bakım ve onarım giderlerini karĢılamak.
 Tüketime yönelik mal ve malzeme alımı, gazete, dergi abonelik giderlerini karĢılamak.
 Araçlara iliĢkin her türlü bakım, yıllık mali zorunluluk ve sigorta iĢlemleri ile ilgili
ödemeleri yapmak.
 Avans ve kredi iĢlemlerini yapmak.
47
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 211 inci maddesi gereğince Üniversitenin
Rektörlük ve Ġdari birimlerinde görev yapmakta olan personelin giyecek yardımı
iĢlemlerini yürütmek.
 Muayene teslim tesellüm ve irsaliye belgelerini kontrol etmek.
 Ġkinci öğretim ve yaz okulu gelirlerinden satın alınması gereken mal ve hizmetlere
iliĢkin iĢ ve iĢlemleri Üniversite genelinde yürütmek.
 Üniversiteye ait binaların ―bina küçük onarımlarının‖ yaptırılması ile ilgili satın alma
iĢlemlerini yürütmek.
 Üniversitemize ait tüm birimlerinin, makine teçhizat, kırtasiye, temizlik, büro
malzemesi ve demirbaĢ ihtiyaçlarının Devlet Malzeme Ofisi‘nden, Avans ve Kredilerin
açılması yoluyla alınacak olan malzemelerin D.M.O.‘dan ya da DMO‘da bulunmayan
malzemelerin ilgili firmalardan temin edilmesi sonucu Üniversite depolarına teslim
etmek.
 Yangından korunma malzemeleri ile ilgili olarak Üniversitemiz tüm birimleri için
yangın söndürme cihazları alımı, doldurulması ve bakımlarının yaptırılması ihale
iĢlemlerini yapmak.
 Posta hizmetlerinin yürütebilmesi için pul alımı ve pul makinelerinin yükletilmesini
sağlamak.
TaĢınır Kayıt ve Kontrol Birimi
 TaĢınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın
Rektörlüğe ait taĢınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının
verilmesi görevlerinin yürütülmesi.
 Rektörlük ve birimlere ihale yolu ile alınan demirbaĢ ve diğer malzemenin kanun,
yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre depo ve kullanıcılara giriĢ çıkıĢını
yapmak.
 Mal ve hizmet alımları ile ilgili kayıtları tutmak.
 Alınan malzemeyi kontrol ederek depolarda saklanmasını sağlamak, yıl sonunda sayım
iĢlemlerini yaparak ilgili yerlere göndermek.
 Harcama birimince edinilen taĢınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve
niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve
kullanıma verilmeyen taĢınırları sorumluluğundaki depolarda muhafaza etmek.
 Muayene ve kabul iĢlemi hemen yapılamayan taĢınırları kontrol ederek teslim almak,
bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
48
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
 TaĢınırların giriĢ ve çıkıĢına iliĢkin kayıtları tutmak, bunlara iliĢkin belge ve cetvelleri
düzenlemek ve taĢınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.
 Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taĢınırları ilgililere teslim etmek.
 Depoda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları
harcama yetkilisine bildirmek.
 Depo sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok
seviyesinin altına düĢen taĢınırları harcama yetkilisine bildirmek.
 Kullanımda bulunan dayanıklı taĢınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını
yapmak ve yaptırmak.
 Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.
 Kayıtlarını
tuttuğu
taĢınırların
yönetim
hesabını
hazırlamak
ve
harcama
yetkilisinesunmak.
 TaĢınır iĢlemleriyle ilgili belgeleri hazırlamak ve ilgili kiĢilere imzalatmak, imzalatılan
fiĢleri çıkıĢ dosyasına takmak.
 Günlük depo kontrolü yapmak.
 Depoya gelen malzemeleri teslim almak, depodan gerekli yerlere çıkıĢlarını sağlamak.
 Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığının, Rektörlüğün ve Bölümlerin TaĢınırlarını
düzenlemek ve hazırlamak.
 Rektörlük olarak alınan malzemelerin giriĢlerini çıkıĢlarını yapmak, sene sonu
cetvellerini hazırlamak ve SayıĢtay‘a bildirmek.
 TaĢınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya vb. tehlikelere karĢı korunması
için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.
 Depo sayımı ve stok kontrolünü yapmak.
 Depoların temiz ve düzenli olmasını sağlamak.
 Sorumluluğunda bulunan depoları devir teslim yapmadan görevinden ayrılmamak.
 Birimlerce iade edilen demirbaĢ malzemeyi almak, bozuk, tamiri mümkün olmayanların
kayıtlardan silinmesi, hurdaya ayrılan malzemenin imha etmek ya da gösterilen yere
tutanakla teslim etmek.
 Üniversite birimlerinin ayrılan malzemelerinin düĢümünü yapmak.
 Hibe yoluyla verilen malzemeleri kayıt altına almak.
 Depo demirbaĢ sayımı yapmak ve demirbaĢ listeleri düzenlemek.
 Depo tüketim malzemelerinin sayımını yapmak ve yapılan sayımları depo defteriyle
karĢılaĢtırmak.
49
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
 Personel yemek fiĢlerini birim mutemetlerinden toplamak ve kontrol edilmek üzere
Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı‘na bildirmek.
 Personel yemek komisyon kararını almak ve yazmak.
 Temizlik malzemelerinin birimlere dağıtımını yapmak.
 Tüketime ve kullanıma verilmesi uygun görülen taĢınırları ilgililere teslim etmek.
 Memur, depoya iliĢkin her türlü yetkiye ve TaĢınır Otomasyon Programını kullanma
yetkisine sahiptir.
 Memur, sorumluluğunda bulunan depolarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri
nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar.
Genel Evrak ve DYS Birimi
 Üniversitenin kurum içi-kurum dıĢı gelen-giden evraklarının takibi ve yönlendirilmesi.
 Üniversitenin kurum içi-kurum dıĢı gelen-giden evraklarını takip etmek ve ilgili
birimlere havale etmek.
 Gelen evrakı Doküman Yönetim Sistemine kaydedip Genel Sekretere havale etmek.
 Üniversite birimlerine giden evrakların Doküman Yönetim Sistemi ile havalesini
yapmak
 Kurum içi-kurum dıĢı evrakları inceleyip kendi aralarında sıralamak (gizli, acil, önemli
vb.)
 Evrakları kayıt altına almak.
 Birimler için önem arzeden evrakları ve eklerini sisteme zimmetli gibi yazmak,
havalelerine göre birimlere ya da sorumlu kiĢilere teslim etmek.
 Evrakların nasıl gönderileceğine karar vermek (APS, kargo, elden teslim, iadelitaahhütlü vb.) ve sisteme yazıp göndermek.
 ĠĢe yeni baĢlayan ve iĢten ayrılan personel için Doküman Yönetim Sisteminde gerekli
düzenlemeleri yapmak.
 Üniversite birimlerden elden getirilen evrakların kaydını ve havalesini yapmak.
 Kargodan gelen kitap, dergi ve afiĢlerin evraklarını kontrol etmek ve ilgili birimlere
teslim etmek.
 Kurum dıĢına giden evrakların posta, kargo ve iadelerini hazırlamak, kontrol etmek ve
postaya/kargoya teslim etmek.
 Daire BaĢkanlığının 2005/7 sayılı Genelgesi doğrultusunda dosyaları ve arĢivleme
iĢlemlerini yapmak.
50
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
 Gelen evrakların yıl sonunda Doküman Yönetim Sisteminden çıktısını almak.
 Kapalı gizli zarf ve kiĢiye özel zarfları ilgili kiĢi veya kuruma zimmet karĢılığı teslim
etmek.
 Posta ve kargoya gidecek evrakların zarfını hazırlamak ve pulunu yapıĢtırmak.
 Resmi kurumlara gidecek evrakların zimmet defterine kaydını yapmak.
 Akademik personele ait Bilimsel Yayın Dosyalarını elden teslim almak, kayda girmek,
havale bilgilerini kontrol ederek ilgili Rektör Yardımcılığı makamına elden teslim
etmek.
 Evrakları dosya numarası ve tarihe göre ayırarak arĢivlemek.
 DYS‘de çıkan sorunları gidermek (kullanıcı oluĢturma, yetkilendirme, Ģifre iĢlemleri,
gelen, giden ve havaleden kaynaklanan kullanıcı hatalarının düzeltilmesi gibi…)
 Devlet TeĢkilatı Veri Tabanı (DTVT) Yetkilisince e-devlet Ģifresi ile yeni kurulan birim
ve bölümlerin Daire BaĢkanı kontrolünde resmi yazıĢma kodlarını e-devlet üzerinden
vermek, BaĢbakanlık Kamu Hizmet envanterinden (kamu uygulama merkezi)yazıĢma
kodları için onay almak ve birimleri bilgilendirmek.
 E-devlet üzerinden oluĢturulan birim ve bölümleri DYS‘de de oluĢturmak.
 DYS yetkilisince kullanıcı Ģifrelerinin blokesini kaldırmak.
Genel Hizmetler Birimi
Üniversitenin genel nitelikteki hizmetlerine iliĢkin (temizlik, lojmanlar, telefon,
fotokopi, baskı,teknik iĢler, kalorifer, bahçe iĢleri, ulaĢtırma hizmetleri vb.) her türlü iĢ ve iĢlem
ile taĢınır kayıt ve kontrol iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi.

Personel iliĢik kesme, iĢe baĢlama, izin, rapor, giden ve gelen yazıların zamanında
cevaplandırılması gibi BaĢkanlığa ait tüm iĢlere iliĢkin yazıĢmaların yapılmasını
sağlamak.

BaĢkanlığın web sayfası güncellemelerinin yapılmasını sağlamak.

BaĢkanlık UlaĢım Hizmetleri Personeli 2009/1 sayılı Ġç Genelge hükümlerine
uyulmasını sağlamak.

Resmi araçların ve Ģoförlerin Ģehirlerarası görevlendirmesi ve Ģehir içi görev
organizasyonunu yapmak.

Daire BaĢkanlığının ekonomik ömrünü dolduran araçlarının hurdaya ayrılması ve
satılmasına iliĢkin iĢlemlerin yapılmasını sağlamak.

Telefon yazıĢmaları ve diğer yazıĢmaların takibinin yapılmasını sağlamak.
51
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

Personel taĢıma servisi için birimlerden bilgi istemek, bilgileri listelemek, hat krokileri
hazırlamak, güzergahlarını belirlemek ve Ġhale Birimine bildirilmesini sağlamak.

Personel servislerinin takip ve kontrollerinin yapılmasını sağlamak.

Temizlik elemanlarının iĢlerinin takip ve organizasyonunun yapılmasını sağlamak.

Üniversite ve Milli Emlak‘a ait lojmanların tahsisleri ve çıkıĢ iĢlemleri ile ilgili
yazıĢmaların yapılmasını, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün her yıl sonunda yayınlanan
tebliğine göre yılsonu kira güncellemelerinin yapılarak birimlere bildirilmesini
sağlamak.

Resmi araç takip sisteminin (CPA) denetiminin yapılmasını sağlamak.

Turkcell, Vodafone, Telekom ve Arvento araç takip sisteminin kurum yetkilisi görevini
yerine getirmek.

Resmi mühür talep yazıĢmaları teslim ve iadeleri iĢlemlerinin kontrolünü sağlamak.

Genel hizmetlere (telefon, lojman, fotokopi, personel yevmiye ve yollukları vb.) iliĢkin
iĢ ve iĢlemlerin yapılmasını sağlamak.

Günlük yerel gazetelerin birimlere dağıtımının yapılmasını sağlamak.

Müteahhit firma aracılığı ile Üniversiteye bağlı birimlerin genel temizlik iĢlerinde
çalıĢtırılan iĢçilerin ve temizlik malzemelerinin ihale koĢullarına ve sözleĢmelere
uygunluğunu, iĢlerini yerine getirip getirmediklerini denetlemek.

Personel
yemek hizmetleri komisyonunda tahsilât iĢlemlerinin Koordinatörlüğü
iĢlemini yapmak.

BaĢkanlık tarafından alımı yapılan kalorifer yakıtı nakil ve tedariki, bakım-onarım gibi
durumlarda ilgili birimlerle koordinasyon sağlamak.
Sivil Savunma Birimi
Sivil savunmaya yönelik kanun ve mevzuatların incelenerek, Üniversitenin sivil
savunma
planının hazırlanması ve sivil savunma konularında yapılan iĢ veya iĢlemlerin
denetiminin yapılması.
 Üniversitenin sivil savunma planlarının hazırlanmasını ve güncellenmesini sağlamak.
 Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve
malzemenin tedarik ve temininin ilgili birimlerle koordine içinde planlanmasını,
mevcutların bakım ve korunmalarının takibini sağlamak.
 Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli ödeneğin ilgili birimlerle
koordineli olarak belirlenmesini ve bütçeye konulmasını sağlamak.
52
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
 Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticilerini
bilgilendirmek.
 Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri takip etmek.
 Sabotaj planları yapmak.
 Tahliye planı yapmak.
 Kurumun yangından korunması için yönerge ve talimatlar hazırlama.
 Yön levhalarının hazırlanmasını ve yerlerine asılmasını sağlamak.
 Sivil savunma, NBC, yangından korunma gibi konularda eğitim vermek, tatbikatlar
yapmak.
 Üniversite birimlerindeki binaların sivil savunma yönünden eksiklerini tespit ederek,
gerekenlerin yapılması için birim amirine bildirmek.
 Sivil savunma konularında kurum amiri adına denetim yapmak.
 Üniversite ile Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı, Ġl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluĢları arasında iĢbirliği ve koordinasyonu
sağlamak.
 Üniversitenin sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek.
 Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek.
2. PERSONEL DURUMU
Sayı
2
1
1
4
13
1
2
1
17
2
44
Kadro
ġube Müdürü
ġube Müdür Vekili
Uzman
Bilgi sayar ĠĢletmeni
Memur
Ambar Memuru
Satınalma Memuru
Sekreter
Tekniker
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
ġoför
Kaloriferci
Hizmetli
Bekçi
Toplam
53
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
PERSONEL DAĠRE BAġKANLIĞI
Birim Yöneticisi
Nuray DEMĠR
Görevi
Personel Daire BaĢkanı
1. GENEL BĠLGĠLER
*Üniversitede insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili, çalıĢmalar yapmak,
*Persoenl Sisteminin geliĢtirlmesi ile ilgili önerilerde bulunmak
*Üniversite personelinin atama, özlük, emeklilik ve tahakku iĢleri ile ilgili iĢlemleri yapmak,
* Ġdari persoenlein hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi ile görevde yükselme programı
ndüzenleme ve uygulamak,
* Verilecek benzeri görevleri yapmak.
2.DAĠRE BAġKANLIĞI PERSONEL DURUMU
Sayı
1
2
4
23
30
Kadro
Daire BaĢkanı
ġube Müdürü
ġef
Memur
Toplam
3. KADROLARA GÖRE TOPLAM AKADEMĠK PERSONEL SAYISI
Prof.Dr. Doç. Yrd. Öğr. ArĢ. Okt. Uzm. Çevirici Eğ.Öğ. Söz. Öğr.
Dr. Doç. Gör. Gör.
Pln.
Elem.
35
77
212
156
204
47
10
-
-
6
Toplam
747
4. 2012–2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILINDA KADRO ALAN AKADEMĠK PERSONEL
SAYISI
Prof.
Doç. Yrd. Öğr. ArĢ. Okt. Uzm Çevirici Eğ. Öğ. Söz. Öğr. Toplam
Dr.
Dr. Doç. Gör. Gör
Pl.
Elem.
11
33
35
3
59
-
-
-
-
2
143
5. 2012–2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILINDA (Kurum DeğiĢikliği, Emeklilik, Ölüm gibi
sebeplerle) ÜNĠVERSĠTE ĠLE ĠLĠġĠĞĠ KESĠLEN AKADEMĠK PERSONEL SAYISI
Prof. Doç. Yrd. Öğr. ArĢ. Okt. Uzm Çevirici Eğ. Öğ. Söz. Öğr. Toplam
Dr.
Dr. Doç. Gör. Gör
Pl.
Elem.
6
6
9
2
14
2
1
54
-
-
-
40
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
6. 2012–2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILINDA BAġKA BĠR ÜNĠVERSĠTE/KURUMA
GÖREVLENDĠRĠLEN AKADEMĠK PERSONEL SAYISI
Prof. Doç. Yrd. Öğr. ArĢ. Okt. Uzm Çevirici Eğ. Öğ. Söz. Öğr. Toplam
Dr.
Dr. Doç. Gör. Gör
Pl.
Elem.
1
10
12
-
2
-
2
-
-
7. YABANCI UYRUKLU AKADEMĠK PERSONEL SAYISI
Prof. Doç. Yrd. Öğr. ArĢ. Okt. Uzm. Çevirici Eğ. Öğ.
Dr.
Dr. Doç. Gör. Gör
Pl.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27
Söz. Öğr.
Elem.
Top.
6
6
8. YURT DIġINDA VE YURT ĠÇĠNDE ÖĞRENĠM GÖ
REN AKADEMĠK PERSONEL SAYISI (2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu‘nun 33. ve
35. maddeleri gereğince yurtdıĢı ve yurt içinde öğrenim gören öğretim elemanları)
Yüksek Lisans
Doktora
Yurt DıĢı
Yurt Ġçi
29
75
Toplam
29
75
9. ĠDARĠ KADROLAR
Kadro / Ünvan
Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı
Daire BaĢkanı
ġube Müdürü
Enstitü Sekreteri
Fakülte Sekreteri
Yüksekokul Sekreteri
AraĢtırmacı
ġef
Ayniyat Saymanı
Doktor
DiĢ Hekimi
Mühendis / Mimar
Avukat
Tekniker
Teknisyen
HemĢire/Ebe/Diğer Sağlık Pers.
Psikolog
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Memur
ġoför
ĠĢçi
Diğer
Toplam
Sayı
1 vekaleten
1
7 asil, 1 vekaleten
12 asil, 1 vekaleten
2 asil, 1 vekaleten
6 asil, 1 vekaleten
9
1
27
3
1
13
2
10
32
6
37
148
17
186
520
55
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
10. 2012–2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILINDA AYRILAN ĠDARĠ PERSONEL SAYISI
Kurum DeğiĢikliği / Tayin
14
Ġstifa
1
Emeklilik
6
Ölüm
1
Diğer
Toplam
22
11. 2012–2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILINDA ÜNĠVERSĠTEMĠZDE GÖREVE
BAġLAYAN ĠDARĠ PERSONEL SAYISI
KPSS Sonucunda Atanan
38
Naklen Atanan
1
ÖzelleĢtirme Kapsamında Atanan
(SHÆEK) Açıktan
Diğer
3
Toplam
42
56
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI
Birim Yöneticisi
Güven SAYIN
Görevi
Daire BaĢkanı
1. GENEL BĠLGĠLER
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 51. maddesine göre kurulan idari teĢkilatların kuruluĢ ve
görevlerine iliĢkin esasları düzenleyen
―124 sayılı Yükseköğretim Üst KuruluĢları ile
Yükseköğretim Kurumlarının Ġdari TeĢkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname‖ uyarınca
teĢkil edilmiĢtir.
Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığımız Görevleri;
 Üniversitemize ait bina ve tesislerin projelendirme çalıĢmalarını koordine etmek ve
uygulamak.
 Ġhale dosyalarını hazırlayarak, yapı ve onarımlarla ilgili ihaleleri yürütmek.
 Ġhale edilen iĢlerin ĠnĢaat Kontrollüğünü yaparak hak ediĢler düzenlemek, biten iĢlerin kabul
iĢlemlerini gerçekleĢtirmek.
 BitmiĢ ve hizmette olan binalarla, mevcut binaların bakım ve onarım iĢlerini yürütmek.
 Üniversitemizin Merkez yerleĢke ve diğer yerleĢke alanlarındaki çevre düzenleme
projelerini koordine ederek, yerleĢkelerin yerleĢim planına göre uygulamalarınıyapmak.
 Hizmette olan binaların tesisat sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak.
 Üniversitemizin telefon tesisatının ve telefon santrallerinin bakım ve onarımlarını
yapmak.
 Üniversitemiz yerleĢke alanının geliĢmesini takip ederek, arazi tahsis çalıĢmalarını
yürütmek.
 Üniversitemiz Yatırım Programını ve bu programa yönelik eğitim, spor, sağlık
sektörlerindeki inĢaat yatırım bütçesini hazırlamak, izlemek ve uygulamaktır.
2. PERSONEL DURUMU
Kadro
Daire BaĢkanı
Mimar
Mühendis
Tekniker
Teknisyen
Memur (ġoför)
Daktilograf
Bilgisayar ĠĢletmeni
Toplam
Sayı
1
1
9
3
12
1
3
30
57
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
3. 2012–2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI YATIRIM PROGRAMI
2012-2013 Yılları Toplam Proje Sayısı
6
2012-2013 Yılları Toplam ĠĢ Sayısı
6
Yatırımların Toplam Proje Bedeli (TL)
168.893.000,00 (177.821.000,00)
Yatırımların 2012-2013 Yılları Toplam 28.473.000,00
Ödeneği (TL)
(21.700.000,00+6.023.000,00+750.000,00)
2012-2013 Yılları Ġçerisinde Biten Proje Sayısı 2012-2013 Yılları Ġçerisinde Biten ĠĢ Sayısı
1
BaĢlanmayan Proje Sayısı
4.2012–2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ĠNġAAT DURUMU
Yapılan
2012-2013
Fiziki
Proje Tutarı
ĠnĢaat Adı
Harcama (TL) Yılı Harcam. GerçekleĢme
(TL)
(2012 Sonu)
( TL)
(%)
1-Derslik ve Merkezi
59.332.000,00 11.358.000,00
75
85.000.000,00
Birimler
-Kültür Merkezi ve
3.469.000,00
75
Kongre Binası
-Mimarlık Fakültesi
4.500.000,00
75
1. Etap ĠnĢaatı
-Mühendislik Fak.
3.389.000,00
100
Ek Derslik ĠnĢaatı
2-Kampüs Altyapısı
50.000.000,00
39.725.000,00 0,00
(5.000.000,00)
3-Açık ve Kapalı
17.600.000,00 1.884.000,00
100
Spor
20.300.000,00
Tesisleri ĠnĢaatı
4-Muhtelif ĠĢler
4.000.000,00
100
7.326.000,00
(3.705.000,00)
3310 m2
5-Merkezi AraĢtırma
kapalı alan
Laboratuarı
8.993.000,00
sahip, 2011
9.493.000,00
2.595.000,00
yılında
tamamlandı.
6-ÇeĢitli Ünitelerin
100.000,00
100
323.000,00
(223.000,00)
Etüd Projesi
Toplam
168.893.000,00
125.650.000,00 23.486.000,00
(177.821.000,00)
5.2012–2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILLARINDA ĠHALESĠ YAPILAN ĠNġAAT VE
ONARIM ĠġLERĠ
SÖZLEġME BEDELĠ
ĠġĠN ADI
TARĠHĠ
(KDV DAHĠL)
(TL)
1-Isı Merkezi Garaja
08.02.2013
435.000,00
DönüĢtürülmesi
2-Eski Eğitim Fakül. Bin.
11.03.2013
812.000,00
Tadilatı (Zübeyde Hanım)
3-Halil Zöhre Ataman
13.03.2013
1.564.000,00
M.Y.O Bin. Güçl.
58
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
4-Alt Yapı Proje Hizmetleri
Alım ĠĢi
5-Doğalgaz RMS-B
Ġstasyonu DeğiĢimi
6-Kampüs Altyapı 4.Kısım
ĠnĢaatı
15.03.2013
323.000,00
10.06.2013
126.000,00
12.12.2013
12.862.000,00
6. YATIRIM PROGRAMINDA BULUNAN ANCAK ĠHALESĠ YAPILMAYAN ĠġLER
Faaliyet Raporu Dönemi Ġçerisinde Ġhalesi Yapılmayan ĠĢ Bulunmamaktadır.
7. YATIRIM PROJELERĠ ĠZLEME PLANI
Yeri
Projenin Adı
(Ġl/Ġlçe)
Niğde
1-Derslik ve Merkezi Birimler
-Kültür Merkezi ve Kongre Binası
Niğde
-Mimarlık Fakültesi 1. Etap
Niğde
-Mühendislik Fakültesi Ek Derslik
Niğde
2-Kampüs Altyapısı
3-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
4-Muhtelif ĠĢler
5-Merkezi AraĢtırma Laboratuarı
6-ÇeĢitli Ünitelerin Etüd Projesi
BaĢlangıç ve BitiĢ
Tarihi
1994-2015
Proje Bedeli
( TL)
85.000.000,00
2011-2014
2012-2014
2012-2013
-
Niğde
Niğde
Niğde
1994-2015
2001-2013
2013-2013
55.000.000,00
20.300.000,00
7.705.000,00
Niğde
2010-2013
9.493.000,00
Niğde
2013-2013
323.000,00
59
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI
Birim Yöneticisi
Mazlume VURAN
Görevi
Daire BaĢkanı
1. GENEL BĠLGĠLER
Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi 13.11.1995 tarih ve 22462 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan
―Niğde
Üniversitesi
Kütüphane
Yönetmeliği‖
gereğince
hizmetlerini
sürdürmektedir. Kütüphanemiz Üniversitemizin tüm akademik birimlerinde eğitimlerini
sürdüren öğrenciler ile akademik ve idari personele hizmet vermektedir.
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığımız 2011 yılı Ağustos ayında Merkez
YerleĢke‘de yaptırılan hizmet binasına taĢınmıĢ ve o tarihten itibaren hizmetlerini yeni
binasında sürdürmeye baĢlamıĢtır. Yeni hizmet binası 5561 m2 kullanım alanına sahiptir.
Bodrum kat, zemin kat, 1.,2. ve 3.kat olmak üzere toplam beĢ kat üzerine kurulmuĢtur.
Bodrum katta ( 2175 m2) ; 3 adet kitap deposu, arĢiv odası, cilt atölyesi, Jeneratör odası,
kazan dairesi, hidrofor dairesi, UPS bağlantı odası, 2 adet oda ve 2 adet depo bulunmaktadır.
Zemin katta (915 m2) ; Sergi salonu, kafeterya, 24 kiĢi kapasiteli internet eriĢim alanları, ödünç
verme birimi ve katalog sorgulama terminalleri bulunmaktadır.
1.katta (1164 m2) ; 228 kiĢi kapasiteli okuyucu salonu bulunmaktadır.2.katta (705 m2)
; 57 kiĢi kapasiteli konferans salonu, toplantı odası, sistem odası, Daire BaĢkanı, ġube Müdürü
ve Özel kalem ile diğer çalıĢanların odaları bulunmaktadır.3.katta (1307 m2) ; 18 kiĢi kapasiteli
multimedia salonu, 2 adet özel koleksiyon odası, 14 kiĢi kapasiteli grup çalıĢma odası, 7 adet
tek kiĢilik özel çalıĢma odası, kataloglama sınıflandırma iĢlemlerinin yapıldığı teknik hizmetler
odası ile 100 kiĢi oturma kapasiteli okuyucu salonu bulunmaktadır.Ayrıca her katta erkek,
bayan ve özürlü lavaboları bulunmaktadır. Binada yangın alarm sistemi ve 3 adet asnsör de
mevcuttur.
Kütüphanemizde ―Dewey Onlu Sınıflandırma Sistemi‖ kullanılmakta olup, kitaplar açık
raf sistemine göre yerleĢtirilmektedir. Kütüphanede bulunan materyaller ―YORDAM
Kütüphane Otomasyon Sistemi‖ kullanılarak elektronik ortama aktarılmıĢ ve internet üzerinden
de kullanıcıların sorgulamasına açılmıĢtır.2013 yılı itibariyle kütüphanemizi kullanan
okuyuculara; toplam 37.786 kitap, 3.228 ciltli dergi, 1.599 yüksek lisans ve doktora tezi, 585
60
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
baĢlık süreli yayın, abone olunan 60 adet yayın veri tabanı içerisindeki 64.907 e-dergi, 123.282
e-kitap, 2.700.000 e-tez ile hizmet verilmektedir.
2.PERSONEL DURUMU
Sayı
1
1
2
5
4
2
1
1
3
20
Kadro
Daire BaĢkanı
ġube Müdürü
Akademik Personel (Uzman)
Kütüphaneci
Memur
Hizmetli
Teknisyen
Kaloriferci
Güvenlik Görevlisi
Toplam
3.ALANLARA GÖRE DOKÜMAN SAYILARI
Alan
Sosyal
Bilimler
Fen
Bilimleri
Sağlık
Bilimleri
Toplam
Türkçe Kitap
25.246
Yabancı Kitap
1.845
Türkçe Dergi
317
6.325
3.449
119
75
684
755
166
36
4
-
32.326
5.460
472
113
1.599
E-Kitap
E-Dergi
E-Tez
Yabancı Dergi
34
Tez
915
123.282
64.907
2.700.000
4. 2012–2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILINDA EKLENEN DOKÜMAN SAYILARI
Tür
Türkçe Kitap
Yabancı Kitap
Türkçe Dergi
Yabancı Dergi
E-Kitap
E-Dergi
Tez
E-Tez
Toplam
BağıĢ
3918
49
4
107
4078
Satın Alma
1.322
164
70
123.282
64.907
2.700.000
2.889.745
61
Ödenen Miktar (TL)
29.407,07 TL.
28.755,19 TL.
10.089,25 TL.
195.967,06 TL.
425.133,83 TL.
45.529,83 TL.
734.881,44 TL.
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
5. 2012–2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI KÜTÜPHANE KULLANIMLARI
Akademik
Öğrenci
Ġdari
Misafir
Personel
Personel
Yeni Üye Kaydı
66
2.489
27
Kaydı Silinen Üye
23
1.268
5
Okuyucu Sayısı
435
176.898
350
250
Ödünç Verilen Kitap
959
14.100
459
-
Toplam
2.582
1.296
177.933
15.518
6. 2012–2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILINA AĠT KÜTÜPHANE BĠLGĠLERĠ
Yurt DıĢındaki Üniversitelerden Gelen Ödünç Kitaplar
Yurt Ġçindeki Üniversitelerden Gelen Ödünç Kitaplar
21
Yurt DıĢındaki Üniversitelere Ödünç Gönderilen Kitaplar
Yurt Ġçindeki Üniversitelere Ödünç Gönderilen Kitaplar
27
Ġnternet Yoluyla Kütüphaneye UlaĢan Kullanıcı Sayısı
Bilinmiyor
7. 2013 YILI ĠÇĠN ABONE OLUNAN DERGĠLER
2013 yılı için abone olunan dergi sayısı
70
8. 2012-2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILINDA ABONE OLUNAN VERĠ TABANLARI
2012-2013 Eğitim Öğretim yılında abone olunan veri tabanları
31
sayısı
2012-2013 Eğitim Öğretim yılında serbest olarak kullanıma açılan
29
veri tabanları sayısı
2012-2013 Eğitim Öğretim yılında deneme amaçlı kullanıma açılan
42
veri tabanları sayısı
62
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI
Birim Yöneticisi
Arzu YILMAZ
Görevi
Daire BaĢkan Vekili
1-GENEL BĠLGĠLER
BaĢkanlığımız 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu‘ nun 51. maddesinde yer alan
aĢağıdaki esaslara göre kurulmuĢtur.
Yükseköğretim üst kuruluĢlarında baĢkana, üniversitelerde rektöre bağlı; merkez yönetim
örgütünün baĢında bir genel sekreter ve hizmetlerin gerekli kıldığı daire baĢkanları, müdürler,
danıĢmanlar, hukuk müĢavirleri, uzmanlar ile büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere 657
sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunur.
Daire baĢkanlıkları ve müdürlükler üst kuruluĢlarda kurulların, üniversitelerde yönetim
kurulunun kararı ile genel hükümlere göre kurulur.
Yükseköğretim Üst KuruluĢları ile Yükseköğretim Kurumlarının Ġdari TeĢkilatı hakkında
7/10/1983 tarih ve 124 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 10. maddesine göre Bilgi ĠĢlem
Merkezi Daire BaĢkanlığı‘ nın görevleri Ģunlardır:
 Eğitim ve araĢtırmada her türlü bilgiyi derlemek, değerlendirmek, kayıtlarını tutmak ve
yayınlanmasını sağlamak,
 Gerekli yayın ve dokümanları bilgi iĢlem ortamına aktarmak, korumak ve gerektiğinde
hizmete sunmak,
 Bütçe ve yatırımların; fakülte, yüksekokul, enstitü, bölüm, anabilim dalları itibarıyla öğretim
elemanları ve öğrencilerin dağılımının; üniversitelerin fiziki imkan ve kaynaklarının
kayıtlarını tutmak,
 BaĢkanlıkça verilecek diğer bilgi iĢlem hizmetlerini yapmak.
Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı, teknolojiyi yakından izleyerek, üniversitemizin bilgi iĢlem
sistemini iĢletmek; eğitim, öğretim ve araĢtırmalara destek sağlamak, üniversitemizin ihtiyaç
duyacağı diğer bilgi iĢlem hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirmektir.
63
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı, Türkiye‘ deki üniversiteler arasında biliĢim altyapısı,
kullanıcı memnuniyeti, düzenlenen etkinlikler, verilen servis kalitesi ve çeĢitliliği bakımından
dünyanın saygın üniversitelerinin bilgi-iĢlem merkezleri ile kıyaslanabilir kalite ve teknolojiye
sahip olabilmek için çalıĢmaktadır.
PERSONEL DURUMU
Sayı
1
3
1
1
1
1
1
1
3
13
Kadro
Daire BaĢkan Vekili
ġube Müdürü
Akademik Personel (Uzman)
ġef
Mühendis
Teknisyen
Memur
Programcı
Æözümleyici
Bilgisayar ĠĢletmeni
Toplam
Öğrencilere Verilen Hizmetler
Kablosuz internet kullanım hizmeti verilmektedir. Bilgisayar sorunları konusunda destek
sağlanmaktadır. Kısmi zamanlı statüde çalıĢma imkanı sağlanmaktadır. Teknoloji sınıflarında
yaklaĢık 70 ince istemci ile öğrencilerin internet hizmetinden faydalanması sağlanmaktadır. eKampus projesi hizmeti kapsamında yemekhane otomasyonundan tüm öğrencilerin
faydalanmaları sağlanmaktadır. Ayrıca 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılında 2 önlisans, 2 lisans
öğrencisinin BaĢkanlığımızda staj yapması sağlanmıĢtır.
Birimlerin Web Sayfaları
Üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerinin nigde.edu.tr alan adı altında alt portal
olarak web sayfası yayınlanmaktadır. Alt portalların yönetimi ve yetkilendirme iĢlemleri
BaĢkanlığımız tarafından yapılmaktadır.Birimlerin sayfa içerik iĢlemleri ilgili birimlerdeki
yetkili kiĢiler tarafından düzenlenmektedir.Yayın sağlayıcı sunucumuzun bakımı ve yedekleme
iĢlemleri periyodik olarak gerçekleĢmektedir.
Akademik KiĢisel Web Sayfalari
Üniversitemizin belirlemiĢ olduğu format dahilinde akademik personelin özgeçmiĢ ve
akademik çalıĢma bilgilerinin yayınlanması sağlanmaktadır.Akademik kiĢisel web sayfalarının
64
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
yönetimi ve yetkilendirme iĢlemleri BaĢkanlığımız tarafından yapılmaktadır.Bu alanların
yedeklenmesi ve iĢlerliğinin sürdürülebilmesi için gerekli teknik hususlar göz önünde
bulundurulmakta ve gereği yapılmaktadır.KiĢisel web sayfaları konusunda akademisyenlere
gerekli yardım desteği verilmektedir.
E-Posta Hizmetleri
Üniversitemiz öğrencilerine e-posta hizmeti verilmesi amacıyla öğrencie-posta sunucusu
kurulum çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır.Üniversitemiz personeline hizmet veren mevcut e-posta
sunucusunun güvenliğini artırmak için yapılan çalıĢmalar devam etmektedir. Üniversitemizin
talepte bulunan tüm akademik ve idari personeline e-posta hesabı açılarak iletiĢim kolaylığı
sağlanmaktadır.
YAZILIM HIZMETLERI
Öğrenci ĠĢleri Yazılımları
Üniversitemizin öğrencileri, akademik personeli ve öğrenci iĢleri birimlerinde kullanılan
öğrenci iĢleri yazılmları, birimlerin talepleri doğrultusunda ve değiĢen yönetmelik hükümlerine
uygun olarak güncellenmektedir. Bu kapsamda öğrenci otomasyonu üzerinde, transkript ve not
durum belgeleri yeniden düzenlenerek diploma ve diploma eki basımı için gerekli olan yazılım
çalıĢmaları tamamlanmıĢtır. Üniversitemiz öğrencilerinin ders kayıtları zamanında yaĢanılan
aĢırı yoğunluk dikkate alınarak OGRĠS otomasyonu için sunucu sayısı artırılmıĢtır.Yabancı
uyruklu öğrenci baĢvurusu ile özel yetenek baĢvuru yazılımları güncellenerek öğrenci kimlik
kartı değiĢimlerinde, otomasyon sistemi üzerinden kart basımı yapılabilmesi için bir ara yüz
geliĢtirilmiĢtir. Öğrenci otomasyonunun kütüphane sistemiyle entegrasyonu sağlanarak,
üzerinde kitap kaydı olan öğrencilerin, iĢlemleri tamamlanmadan arĢivlenmesi engellenmiĢtir.
Öğrencilerin kablosuz internet kullanım taleplerini, otomasyon üzerinden yapabilmesi için
gerekli ara yüzler hazırlanmıĢtır. Mezun öğrenciler için baĢlatılan mezun öğrenci sayfası
çalıĢmaları büyük oranda tamamlanmıĢtır.
Yurt BaĢvuru ve YerleĢtirme ĠĢlemleri Yazılımı
Üniversitemiz Koyunlu Erkek Öğrenci Yurduna öğrenci baĢvuru ve yerleĢtirmeleri için
yazılımı gerçekleĢtirilen ve ilk kez 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılındaöğrenci baĢvuru ve
yerleĢtirmelerinin yapıldığı yazılım, ilgili birimin talepleri doğrultusunda güncellenmiĢtir.
65
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Üniversitemiz Merkez YerleĢkesinde bulunan Ayhan ġahenk Öğrenci Yurduna öğrenci baĢvuru
ve yerleĢtirmeleri içinde bir yazılım hazırlanmıĢtır, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenci
baĢvuru ve yerleĢtirme iĢlemleri bu sistem üzerinden yapılmıĢtır.
Özel Yetenek Otomasyonu
Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümler için baĢvuru, sınav ve yerleĢtirme
süreçlerinin gerçekleĢtirldiği otomasyon sisteminde güncellemeler yapılmıĢtır. BaĢvuruların,
sınav ve yerleĢtirme iĢlemlerinin bu sistem üzerinden yapılması sağlanmaktadır.
Enstitü Otomasyonu
Enstitü öğrencilerine ait tüm bilgilerin takip edildiği enstitü otomasyon sistemi,
enstitülerin talepleri doğrultusunda ve değiĢen yönetmelik hükümlerine uygun olarak
güncellenmektedir. Program öğrenci, akademik personel ve öğrenci iĢleri birimlerince
kullanılmaktadır.
KONSEYSĠS (Öğrenci Konseyi Seçim Otomasyonu)
Üniversitemiz
öğrenci
konseyi
seçimlerinin
otomasyon
sistemleri
üzerinden
yapılabilmesi için hazırlanan ve ilk kez 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı seçimlerinin yapıldığı
KONSEYSĠS otomasyonu güncellenmiĢtir. Üniversitemiz öğrenci konseyi seçimlerinin bu
sistem üzerinden yapılması sağlanmaktadır.
Personel Otomasyonu (PEOS)
Üniversitemiz idari ve akademik personeline ait tüm bilgilerin otomasyon sistemi
üzerinden takip edilebilmesini sağlamak amacıyla yazılım çalıĢmalarına baĢlanılan personel
otomasyonunun (PEOS)yazılım çalıĢmalarına 2013 yılı içerisinde de devam edilmiĢ ve yazılım
% 80 oranında tamamlanmıĢtır.
Diğer Yazılımlar
Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü tarafından istenilen etkinlik takvimi ile Sağlık Kültür
ve Spor Daire BaĢkanlığı tarafından istenilen salon yönetimi yazılımları hazırlanmıĢtır.
66
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
BĠLGĠSAYAR ALTYAPISI VE AĞ SĠSTEMLERĠ
Üniversitemiz Merkez YerleĢke internet bağlantı hızı 100 Mb/sn den 150Mb/sn‘ ye,
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu internet bağlantı hızı 5 Mb/sn‘ den 10 Mb/sn‘ ye
yükseltilmiĢtir. Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Bor Halil
Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu bina tadilatları nedeniyle ağ cihazlarının kurulumu
yapılmıĢ, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Ayhan ġahenk Öğrenci Yurdu ve Isı
Merkezi ağ cihazlarının konfigürasyon iĢlemleri tamamlanarak mevcut ağa dahil edilmiĢtir.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bilgisayar laboratuvarlarına yeni thin clientler eklenmiĢ,
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bilgisayar laboratuvarında ise
sunucu ve thin clientlerin devreye girmesi sağlanmıĢtır. Merkez YerleĢke Anıt Binasında
bulunan teknoloji sınıflarında kesintisiz bir Ģeklide öğrencilerin hizmet alması sağlanarak tüm
bilgisayar laboratuvarlarında office yazılımları 2010 ve üzeri olacak Ģekilde güncellenmiĢtir.
Üniversitemiz kablosuz internet Ģebekesi ihale süreci tamamlanarak 48 adet bina içi, 9 adet
bina dıĢı eriĢim noktası devreye verilmiĢ bunun haricinde Tarım Bilimleri ve Teknolojileri
Fakültesi ile Ayhan ġahenk Öğrenci Yurdunda 57 adet bina içi ve 2 adet bina dıĢı eriĢim
noktasının da mevcut kablosuz ağa dahil edilmesi sağlanmıĢtır. Üniversitemiz, kablosuz ağ
kurulumuyla eduroam uygulamasına dahil olmuĢtur. Üniversitemiz sistem odasının
yerleĢiminin düzenlenmesi ile ilgili çalıĢmalar yapılmıĢ, Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü
duyuru sistemi, Mühendislik Fakültesi akademik bilgi sistemi, doküman yönetim sistemi ve
öğrenci otomasyon sistemi için talep edilen sunucuların kurulumu gerçekleĢtirilmiĢtir.
KARTLI GEÇĠġ SĠSTEMLERĠ:
Üniversitemiz Merkez YerleĢke giriĢine 8 adet turnike kurulmuĢtur. Yemekhane
otomasyon sistemi ve kapı geçiĢ sistemlerinin düzenli çalıĢması için çalıĢmalar yapılmıĢ, yeni
kayıt olan öğrencilerin kimliklerinin yemekhane ve kapı geçiĢ sistemlerine tanımlama iĢlemleri
yapılmıĢtır. Üniversitemiz personeli için yaklaĢık 700 adet personel tanıtım kartı basılmıĢtır.
Yıl içerisinde e-kampus uygulamasında sürekliliğin ve çalıĢılabilirliğin sağlanması için düzenli
olarak sistem izlenmekte arızalara müdahale edilmektedir. Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda
kapı sistemi üzerinde gerekli değiĢiklikler ile kullanıcı kart sorunlarının çözümü için çalıĢmalar
yapılmaktadır.
67
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
2012–2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI EĞĠTĠM, ÖĞRETĠM ve ARAġTIRMA
HĠZMETLERĠ
BaĢkanlığımız personelinin mesleki geliĢimini destekleyici yükselme, stajyer memurlar
için mesleğe hazırlanma, biliĢim teknolojileri ve ihtiyaç duyulan konularda kurs, seminer,
konferans gibi faaliyetlere katılımı sağlanmaktadır. Bu faaliyetler doğrultusunda BaĢkanlığımız
personeli; Yükseköğretim ĠĢleyiĢ ve Uygulamaları Hizmetiçi Eğitim ve Bilgilendirme
Programı, ĠSO Eğitimi, II. Kamu SM e-Ġmza Platformu, Akademik BiliĢim‘13 Konferansı, 360º
SQL Server Etkinliği, 7.Ulaknetçe ve KOP Bölgesi Üniversiteler ĠĢbirliği kapsamındaki Daire
BaĢkanları Toplantısına katılmıĢlardır.
2012–2013 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI DONANIM VE YAZILIM HĠZMETLERĠ
Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinin bilgisayar, donanım ve yazılım ihtiyaçlarının
karĢılanması amacıyla Microsoft Yazılım Lisansı, yazılım uygulamalarında kullanılmak üzere
Microsoft SQL Server Management Studio Programının yardımcı bileĢeni dbForge SQL
Complete Programı, Niğde Üniversitesi e-Kampus Otomasyonu için bilgisayar hizmet alımları,
otomasyon ve web sayfalarında kullanılmak üzere 1 adet Wildcard SSL Sertifikası,
Üniversitemiz ile ilgili bilgi, haber ve duyuruların paylaĢılması amacıyla duyuru sistemi
yazılım programı ve Niğde Üniversitesi Kablosuz Ağ Sistemi Kurulumu ihalesi tamamlanarak
gerekli donanım alımları yapılmıĢtı
68
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Adı - Soyadı
Merdan DOĞAN
Unvanı / Görevi
ĠĢletme Müdür V.
1. GENEL BĠLGĠLER
Üniversitemiz Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu‘nun 58 inci maddesine göre 2Aralık 1998 tarih ve 23541 sayılı resmi gazetede
yayınlanan yönetmelik gereğince 30,00TL sermaye ile kurulmuĢtur.
Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü Yükseköğretim Kurumları dıĢındaki kuruluĢlar ile
gerçek ve tüzel kiĢiler tarafından istenecek bilimsel görüĢ, araĢtırma, analiz, plan, uygulama,
organizasyon ve danıĢmanlık hizmetleri yapmak ve konularla ilgili raporlar düzenlemek,
mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirmek, faaliyet alanı ile sınırlı olarak iĢ ve hizmet üretmektir.
2. PERSONEL DURUMU
ADI SOYADI
UNVANI
GÖREVĠ
Yasin ĠLGÜN
Memur
Memur
Vakkas YARDIMCI
Memur
Memur
Mustafa AKYILDIZ
Memur
Memur
Hamdi ULUSOY
Hizmetli
Bor M.Y.O Mobilya Atölyesi
Bilal BĠNĠCĠ
Hizmetli
Bor M.Y.O Mobilya Atölyesi
DurmuĢ Ali YÜCEL
Hizmetli
Bor M.Y.O Mobilya Atölyesi
3. FAALĠYET ALANLARI
Alan Adı
Fakülteler
Açıklama
Analiz/BilirkiĢi/DanıĢmanlık/Kurslar
Meslek Yüksekokulları
Her Türlü Mobilya ve Metal ĠĢleri/ Arıcılık/Deri/
Konfeksiyon/Analiz/BilirkiĢi DanıĢmanlık
Konukevi
Ayhan ġahenk Konukevi
Koyunlu Konukevi
16 KiĢilik/ Kahvaltı/ Sıcak Su/ Kalorifer
22 KiĢilik/ Kahvaltı/ Sıcak Su/ Kalorifer 14 KiĢilik/
Kahvaltı/ Sıcak Su/ Kalorifer
NÜSEM
Kurslar (KPSS/ Ġngilizce/ Resim/ ÜDS/ Net Cad/ Plates
vb.
69
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
4. 2012–2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILINDA DÖNER SERMAYE KAPSAMINDA
YAPILAN ĠġLER
Verilen Hizmet
Hizmeti Veren Birim
Açıklama
Kitaplık, Sehpa,
BOR MYO Mobilya Dekorasyon
Mobilya Üretimi
Koltuk,Pano,Masa Takımı ve
Atölyesi
Mobilya Ürünleri
Deri ĠĢleme, Konfeksiyon, BiniĢ
Dericilik
BOR Halil Zöhre Ataman MYO
Dikimi
Ziraat, Arıcılık
DanıĢmanlık
UlukıĢla MYO Müdürlüğü
Bal SatıĢı, Elma SatıĢı
Mühendislik Fakültesi, Ġktisadi ve
Rapor, Deney, Zemin Etüdü,
Ġdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Mekanik Testler, DanıĢmanlık
Fakültesi,
Hizmetleri
Eğitim
NÜSEM
Konaklama
Konukevi
Ayhan ġahenk Konukevi
Koyunlu Konukevi
70
Kurslar (Ġngilizce, Pilates KPSS
vb)
52 KiĢilik/ Kahvaltı/ Sıcak Su/
Kalorifer/ Kamu Personeli ve
diğerlerinin konaklama
hizmetinin karĢılanması
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
BASIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ
Adı - Soyadı
Uzm. Bilge YURTTAġ (AyrılıĢ Tarihi: 05.11.2012)
Öğr. Gör. Lokman ZOR
Ünvanı / Görevi
Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürü
Rektör Basın DanıĢmanı
1-YAPILAN ÇALIġMALAR ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL BĠLGĠLER;
ORGANĠZASYON
Etkinlik Organizasyonu:
 AçılıĢ, mezuniyet töreni, bahar Ģenlikleri, kongre, konferans, sempozyum, sergi, panel ve
seminer vb. sosyal, bilimsel, kültürel ve sportif etkinliklerin organizasyonun yapılması.
 Etkinlik programı taslağının hazırlanması.
 Davetiye içeriğinin hazırlanması.
 Koltuk etiketlerinin hazırlanması, program öncesinde yerleĢtirilmesi.
 Etkinlik için gerekli teknik altyapının belirlenip hazırlanması, kürsü etiketlerinin çıkarılması.
 Program sunumunun yazılması, sunucu görevlendirilmesi.
 KonuĢmacının biyografisinin sunum için hazırlanması.
 Programla ilgili basına dağıtılacak veri hazırlanması.
 AçılıĢ töreni, mezuniyet töreni, bahar Ģenlikleri gibi kapsamlı programların ayrıca organize
edilmesi.
PROTOKOL ĠġLERĠ
 Niğde Valiliği‘nin web sitesinde yayınlamıĢ olduğu il protokol listesine göre üniversite
protokol listelerinin güncellenmesi.
 Valiliğin protokol listesi dıĢında kalan diğer davetli listelerimizin güncellenmesi.
 Üniversite protokolünde meydana gelen değiĢikliklerden Niğde Valiliği‘nin haberdar
edilmesi.
 Üniversitemiz bünyesinde ve
uygulamalarının takip edilmesi.
il
genelinde
gerçekleĢtirilen
faaliyetlerde
protokol
TANITIM
Tanıtım Fuarlarına Katılım:
 Üniversitemizi daha etkin tanıtabilme adına ulusal ve uluslararası fuarlara katılım.
Tanıtım Malzemeleri:
 Üniversitemizi etkili bir Ģekilde tanıtmak ve çeĢitli organizasyonlarda kullanmak üzere
ihtiyaç duyulan kitapçık, davetiye, afiĢ, broĢür, dosya, çanta ve benzeri tanıtım
malzemelerinin yaptırılması.
 Tanıtım malzemelerinin dağıtımının sağlanması.
71
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Bilgi Edinme Talepleri:
 Tanıtım materyallerini baĢta okul ve dershaneler olmak üzere istek sahiplerine ulaĢtırılması.
 Üniversitemizden istenen birtakım bilgilerin hazırlanarak ilgililere ulaĢtırılması.
HABER YAZIMI ve WEB DUYURULARI
Web Sitesi Duyuruları:
 Üniversitemiz ile ilgili haberlerin hazırlanarak yayınlanması.
 Üniversitemiz etkinliklerinin duyuruları.
 Kurum personeli ile ilgili vefat, doğum ve kutlama duyuruları.
 Üniversite ile ilgili yapılması gerekli görülen tüm duyurular.
 Kutlama kartlarının yayınlanması
Basın Duyuruları:
 Kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla gerekli görülen durumlarda basın
duyuruları yapılması.
BASIN KURULUġLARI ile ĠLĠġKĠLER
Basın KuruluĢları ile ĠletiĢim:
 Yerel ve ulusal basın kuruluĢları ile iletiĢim ve koordinasyon sağlanması.
 Etkinliklere ait görüntü, fotoğraf ve haberlerin hazırlanarak yazılı ve görsel basına iletilmesi.
 Belirli periyotlarda basın toplantılarının organizasyonu
 Basın toplantılarında kullanılabilecek bilgilerin hazırlanması.
ARġĠVLEME
Yazılı ve Görsel Medya Takibi
 Yerel ve ulusal basında Niğde Üniversitesi ile ilgili çıkan haberlerin günlük olarak takibi ve
arĢivlenmesi.
Etkinlik ArĢivi
 Üniversitemizce organize edilen sosyal, bilimsel, kültürel ve sportif etkinliklerin kamera ve
fotoğraf çekimlerinin arĢivlenmesi.
Üniversite ArĢivi
 Düzenli olarak Merkez YerleĢke ve diğer birimlerin fotoğraflarının çekilmesi ve
arĢivlenmesi.
72
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
TEKNĠK ĠġLER
Teknoloji Kullanımı ve Prodüksiyon ĠĢleri:
 Projeksiyon, bilgisayar, kamera, fotoğraf makinesi, televizyon, DVD vs. cihazlardan gerekli
olanların programlarda kullanılması,
 Üniversitemizce organize edilen sosyal, bilimsel, kültürel ve sportif etkinliklerin kamera ve
fotoğraf çekimlerinin yapılması.
 Makam ziyaretlerinde fotoğraf ve kamera çekimi yapılması.
Özel Yetenek Sınavları:
 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Resim –ĠĢ Eğitimi ve Müzik Eğitimi Özel Yetenek sınavlarında, sınav süresinde ayrı
noktalarda kamera çekimi yapılması ve gerekli yerlerde projeksiyon ile görüntülerin
yansıtılması.
RAPORLAR
Ġl Brifing Raporları:
 Yıl içerisinde ĠçiĢleri Bakanlığı‘na sunulmak üzere Niğde Valiliği tarafından altı aylık
periyotlar halinde hazırlanan Ġl Brifing Raporları‘nın Üniversitemizle ilgili kısımlarının
hazırlanması.
Niğde Üniversitesi Yıllık Faaliyet Raporu:
 Üniversitemizin her yıl düzenli olarak hazırladığı ve dağıtımını sağladığı Niğde
Üniversitesi Faaliyet Raporu‘nun hazırlanması.
DĠĞER FAALĠYETLER
Sosyal PaylaĢım Siteleri:
 Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü, Üniversitenin facebook, youtube, twitter ve benzeri
sosyal paylaĢım sitelerinde üniversiteye ait sayfa oluĢturulması ve bu sitelerde kaynak ve içerik
paylaĢımının düzenlenmesi ve kontrolünü sağlamaktadır.
73
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
YÖKSĠS:
Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü, üniversitenin düzenlediği etkinlikleri YÖK‘ün Faaliyet
Bilgi Sistemine ve üniversitemiz web sayfasında yer alan etkinlik takvimine girilmesi görevini
yerine getirmektedir.
www.studyinturkey.gov.tr:
Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Uluslararası öğrencilerin Türkiye‘deki Üniversitelere
ulaĢılabileceği bir platform olan www.studyinturkey.gov.tr adresine üniversitemiz bilgilerinin
girilmesini sağlamaktadır.
Merkezi Duyuru Sistemi:
Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü, üniversitemiz fakülte ve yüksekokullarında bulunan
kantinlere merkezi duyuru sisteminin kurulmasının planlanması, hayata geçirilmesi ve
düzenlenmesi görevini yerine getirmektedir.
2-BĠRĠM PERSONELĠ
Adı Soyadı
AyĢe KAVELOĞLU
Mustafa DEMĠRCAN
Merve UÆAR
Ünvanı/Görevi
Memur
Memur
Memur
3-2012-2013 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILINDA YAPILAN TANITIM FAALĠYELERĠ
*Niğde Üniversitesi tanıtım kitapçığı, tanıtım dosyaları, tanıtım broĢürleri, bloknotlar,
kitap ayraçları ve kağıt çantalar üniversite etkinliklerinde dağıtıldı ve çeĢitli okul, dershane vb.
gönderildi.
*Basın kuruluĢlarına talep ettikleri üniversitemizi tanıtıcı bilgi ve fotoğraflar
hazırlanarak gönderildi.
*Üniversitede gerçekleĢtirilen bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin (basılı
duyuru araçları dıĢında) üniversitemiz web sitesi ve basın-yayın kuruluĢları aracılığıyla
duyurulması sağlandı.
*Niğde Üniversitesi Kültür ve Sanat Evi için tanıtım broĢürü ve diğer tanıtım
malzemelerinin tasarım çalıĢmaları yapıldı.
* Belirli aralıklarla, üniversiteyi ve geliĢim sürecini içeren brifingler hazırlandı.
*Üniversitemiz web sitesinde Müdürlüğümüze ait olan bölüm düzenlenerek güncel ve
aktif hale getirildi.
74
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
*Üniversitemiz web sitesi duyurular bölümü aracılığı ile üniversite ile ilgili her türlü
haber ve duyurunun ilgililer ile paylaĢımı sağlandı.
*Belirli periyotlarda basın toplantıları düzenlendi.
*Üniversiteye hazırlık aĢamasında olan ve talepte bulunan öğrenci gruplarına gezi
programı düzenlenerek, üniversitemizi daha yakından tanımaları sağlandı.
*AĢağıda belirtilen fuarlara katılım sağlandı;
II. Niğde Tanıtım Günleri
Adana Üniversite Tanıtım Fuarı
Ġstanbul Final Eğitim Kurumları Üniversite Tercih Fuarı
Mersin Educatürk Üniversite Tanıtım Fuarı
Adana Educatürk Üniversite Tanıtım Fuarı
III. Niğde Günleri Tanıtım Fuarı
Yemen Fuarı
Fas Fuarı
Niğde I. Üniversite Tanıtım Fuarı
Üsküp Fuarı
Azerbaycan Fuarı
Kocaeli Üniversite Tanıtım Fuarı
Kosova Fuarı
75
01 Kasım 2012 Ankara
24-25 Aralık 2012
16 ġubat 2013
23-24 Aralık 2013
26-27 Aralık 2013
31 Ekim 2013 Ankara
03-.07.2013
25-28 Nisan 2013
03 Mayıs 2013 Niğde
10-12 Nisan 2013
13-14 Nisan 2013
06 Mayıs 2013
17-19 Nisan 2013
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ
1. GENEL BĠLGĠLER
Niğde Üniversitesi Hukuk MüĢavirliği; Üniversite tüzel kiĢiliğinin, bağlı yükseköğretim
kurumları ile birlikte 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130. maddesi ve 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununda yazılı ilke, esas ve hedefler doğrultusunda, yüklendiği kamu
hizmetlerini yerine getirirken, tesis ettiği idari iĢlem ve eylemleriyle hukukun ve mevzuatın
öngördüğü sınırlar içerisinde kalması yönünden DANIġMA birimi olarak, Üniversitenin hak ve
menfaatlerinin
savunulmasında
ve
elde
edilmesinde
ĠCRA
birimi
olarak
faaliyet
göstermektedir.
Hukuk MüĢavirliği, 124 sayılı Yükseköğretim Üst KuruluĢları ile Yükseköğretim Kurumlarının
Ġdari TeĢkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. maddesine göre Daire
BaĢkanlığı statüsünde olup; Üniversite idari teĢkilatını oluĢturan birimlerden birisidir.
MüĢavirliğimizin, Üniversitemiz personeli ile öğrencilerinin ve sair kiĢilerin, kurum ile ilgili
veyahut özel nitelikli hukuki ve idari sorunlarında danıĢmanlık yapma, mütalaa verme,
davalarını takip etme yetkisi ve görevi bulunmamaktadır.
Hukuk MüĢavirliğinin görevleri;
1-Üniversitemiz aleyhine açılan dava ve takiplerde veya Üniversite tarafından baĢkaları
aleyhine açılan dava ve takiplerden dolayı, T.C. Mahkemelerinin her kısım ve derecesinde
Üniversiteyinin temsil edilmesi, Ġdarenin hak ve menfaatlerinin temini, müdafaası ve
muhafazası için uygun göreceği bütün muamelelerin takip edilmesi, hukuki konularda
ihtarname çekilmesi, tebliğ edilen ihtarnamelere cevap hazırlanması ve gönderilmesi,
2-Gerekli konularda yeni dava açılması, adli/idari davalarda bilirkiĢi incelemesi
yaptırılması, davaya cevap dilekçesinin hazırlanması, dava dilekçesi, ara karar ve bilirkiĢi
raporlarına itirazların yapılması,
3-Davalarla ilgili harç (yurt dıĢı), tebligat, dosya gidiĢ-dönüĢ vs. masrafların yatırılması,
davaların duruĢma, keĢif ve tespitlerinde hazır bulunulması,
4-Davaların takibi ve her türlü yasal savunmanın yapılması, dava dosyaları ile ilgili
iĢlemlerin adli yargı, idari yargı, mahkemeler ve diğer devlet daireleri nezdinde takip edilmesi,
5-Üniversite bünyesinde takip edilen derdest veya sonuçlanmıĢ dava dosyalarının
defterlere sıra ile iĢlenmesi ve arĢiv çalıĢmalarının düzenli bir Ģekilde yürütülmesi.
76
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
2. PERSONEL DURUMU
MüĢavirliğimizin 3 avukat ve 2 memur olmak üzere toplam 5 personeli mevcuttur.
Adı-Soyadı
Ünvanı
Gaye NAKĠBOĞLU
Avukat
Derya SIRAKAYA AKTÜRK
Avukat
Yılmaz SUKUġU
Avukat
Erkan ÆETĠNEL
Memur
Rıza Kaner ÖYKÜ
Bilgisayar ĠĢletmeni
3. 2010 YILINDAN BUGÜNE KADAR AÇILAN DAVALARLA ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER
Bugüne kadar açılan toplam dava sayısı
174
Bugüne kadar biten toplam dava sayısı
8
Toplam
182
4. 2012–2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILINDA TAKĠP EDĠLEN DAVALAR
Toplam Sayılar
Açılan Dava
101
Derdest Dosya
Karar Dosya
Temyiz Olan Dosya
20
KesinleĢen Dava
8
5. 2012–2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILINDA TAKĠP EDĠLEN DAVA TÜR VE
SAYILARI
Tür
Sayı
Ġdari Davalar
62
Adli Davalar
38
Ġcra Davaları
1
a. Ġdari Davalar
Tür
Akademik Personelle Ġlgili Davalar
Ġdari Personelle Ġlgili Davalar
Öğrencilerle Ġlgili Davalar
Diğer ……………………………………..
Sayı
54
5
2
1
b. Adli Davalar
Tür
Sayı
8
8
31
-
Tezyidi Bedel
Ceza Davası
Suç Duyurusu
Alacak Davası
Vergi Davası
Diğer ………………………………………
77
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA PROJELERĠ KOORDĠNATÖRLÜĞÜ
1.GENEL BĠLGĠLER
Niğde Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı kanunla değiĢik 58. maddesi ve 10.04.2002 tarih ve
24722 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıĢ olan ―Yükseköğretim Kurumları Bilimsel ve
Teknolojik AraĢtırma Projeleri Hakkında Yönetmelik‖ uyarınca Niğde Üniversitesi Bilimsel
AraĢtırma Proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü ve desteklenmesi ile bunlara iliĢkin
hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması amacıyla kurulmuĢtur.
2. PERSONEL DURUMU
Adı Soyadı
Derya OKAY
Hüseyin ġAHĠN
Nilay ERKAN
ġahin BOZ
Unvanı / Görevi
ġube Müdürü/BAP Koordinatörü
AraĢtırmacı
Memur
Memur
3.BUGÜNE KADARKĠ PROJELERLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER(01.10.2013 tarihi sonu
itibariyle)
Sayı
Desteklenen Projeler
398
Biten Projeler
289
Ġptal Edilen Projeler
16
Halen Devam Eden Projeler
109
4.2012–2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA
PROJELERĠ(01.10.2012-01.10.2013 tarihleri arası)
Birim
Yeni Proje Sayısı
Ġstenen Ödenek (TL)
Sosyal Bilimler Alanı
4
33.898,00
Fen Bilimleri Alanı
51
388.176,54
Toplam
55
422.074,54
5. GEÇMĠġ YILLARDAN DEVAM EDEN BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK
ARAġTIRMA PROJELERĠ (01.10.2013 tarihi sonu itibariyle)
Birim
Devam Eden Proje Sayısı
Ġstenen Ödenek (TL)
Sosyal Bilimler Alanı
14
81.325,00
Fen Bilimleri Alanı
40
241.312,40
Toplam
54
322.637,40
6. BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA PROJELERĠ ÖDENEK DAĞILIMI
Birim
Toplam Proje
Toplam Ġstenen
Toplam Verilen
Ödenek
Ödenek
Sosyal Bilimler Alanı
18
115.223,00
108.943,73
Fen Bilimleri Alanı
91
629.488,94
608.231,25
Toplam
109
744.711,94
717.174,98
78
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
7. BUGÜNE KADARKĠ DPT PROJELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER
Projenin Durumu
Sayı
Devam Eden DPT Projeleri
1
Biten DPT Projeleri
12
8. BUGÜNE KADARKĠ TÜBĠTAK PROJELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER(01.10.2013
tarihi sonu itibariyle)
Projenin Durumu
Sayı
Devam Eden TÜBĠTAK Projeleri
22
Biten TÜBĠTAK Projeleri
40
9. TÜBĠTAK TARAFINDAN DESTEKLENEN DEVAM EDEN PROJELER VE
ÖDENEKLERĠNĠN DAĞILIMI (01.10.2013 tarihi sonu itibariyle)
Birim
Toplam Proje
Toplan Ġstenen
Toplam Verilen
Ödenek
Ödenek
Sosyal Bilimler Alanı
Fen Bilimleri Alanı
22
5.093.203,04
5.093.203,04
Toplam
22
5.093.203,04
5.093.203,04
10. AVRUPA BĠRLĠĞĠ FP6 KAPSAMINDA DESTEKLENEN NANACOFC PROJESĠ
VE ÖDENEĞĠ
Birim
Toplam Proje
Toplam Ġstenen
Toplam Verilen
Ödenek
Ödenek
Sosyal Bilimler Alanı
Fen Bilimleri Alanı
2
39.650 Euro
Toplam
2
39.650 Euro
11. BUGÜNE KADARKĠ BĠTEN SAN-TEZ PROJELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER
Birim
Toplam Proje
Toplam Ġstenen
Toplam Verilen
Ödenek
Ödenek
Sosyal Bilimler Alanı
Fen Bilimleri Alanı
2
365.650,00
Toplam
2
365.650,00
12. BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI UNIDO PROJESĠ (01.10.2013
tarihi sonu itibariyle)
Birim
Toplam Proje
Toplam Ġstenen
Toplam Verilen
Ödenek
Ödenek
Sosyal Bilimler Alanı
Fen Bilimleri Alanı
1
195.000 USD
Toplam
1
195.000 USD
13. TARIMSAL ARAġTIRMALAR VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE DESTEKLENEN
TAGEM PROJESĠ (01.10.2013 tarihi sonu itibariyle)
Birim
Toplam Proje
Toplam Ġstenen
Toplam Verilen
Ödenek
Ödenek
Sosyal Bilimler Alanı
Fen Bilimleri Alanı
2
220.792,24
Toplam
2
220.792,24
79
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
BĠLGĠ EDĠNME BĠRĠMĠ
1. GENEL BĠLGĠLER
Üniversitemiz Bilgi Edinme Birimi; 24.10.2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete‘de
yayımlanan 4982 sayılı ―Bilgi Edinme Hakkı Kanunu‖ gereğince hazırlanıp, 27 Nisan 2004
tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren ―Bilgi Edinme Hakkı
Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik‖ gereğince 2006
yılında Rektör Yardımcılığı bünyesinde kurulmuĢ ve 20.06.2013 tarihinde Genel Sekreterlik
bünyesine bağlanmıĢtır. Bu Birim; bilgi edinme hakkı yükümlülüklerini yerine getirmek
amacıyla yapılan baĢvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına katkıda bulunmak
üzere gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.
2. PERSONEL DURUMU
Adı Soyadı
Özge ÆETĠNTAġ
Esra YILMAZ
3 - YAPILAN ĠġLEMLER HAKKINDA BĠLGĠLER
VERĠLER
SAYI
Bilgi Edinme BaĢvurusu Toplamı
1314
Olumlu Cevaplanarak Bilgilere veya Belgelere EriĢimi Sağlanan BaĢvurular
973
Kısmen Olumlu Cevaplanarak Kısmen de Reddedilerek Bilgi ve Belgelere EriĢimi
Sağlanan BaĢvurular
245
Reddedilen BaĢvurular Toplamı
95
Gizli ya da Sır Niteliğindeki Bilgiler Æıkarılarak veya Ayrılarak Bilgi ve Belgelere
EriĢim Sağlanan BaĢvurular
1
Diğer Kurum ve KuruluĢlara Yönlendirilen BaĢvurular
0
BaĢvurunun Reddedilmesi Üzerine Ġtiraz edilen BaĢvuru
0
80
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ
Uluslararası ĠliĢkiler Koordinatörü:
Doç. Dr. Ömer ĠSKENDEROĞLU
Uluslararası ĠliĢkiler Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Harun UÆAK
Doç. Dr. Emre ÜNAL
Doç. Dr. Cahit Tağı ÆELĠK
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Suat DELĠBALTA
Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZEL
1. GENEL BĠLGĠLER
Niğde Üniversitesi Uluslararası ĠliĢkiler Ofisi, eğitim ve bilimsel baĢarıyı, sosyal ve
kültürel zenginliğin geliĢtirilmesini teĢvik ederek uluslararası iĢbirliği faaliyetlerini destekler ve
bu faaliyetleri koordine eder. Bu bağlamda ofisimiz; Erasmus, Farabi ve Mevlana DeğiĢim
Programları ile bilimsel ve sosyal projelerin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan materyallere sahip
olup, söz konusu çalıĢmalar için gerekli desteği sağlamaktadır.
2.BĠRĠMDE GÖREVLENDĠRĠLMĠġ ERASMUS PROGRAMI ĠÇĠN AKADEMĠK VE
ĠDARĠ PERSONEL
Adı Soyadı
Ünvanı
Görevi
Hülya ÜRÜNDÜ
Uzman
Erasmus DeğiĢim Programı Uzmanı
Agata Eliza UÆAK
Uzman
Erasmus DeğiĢim Programı Uzmanı
Fazilet YILMAZ
Memur
Erasmus DeğiĢim Programı Ofis Personeli
GamzeĠÆEN
Sekreter
Erasmus DeğiĢim Programı Ofis Personeli
81
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
3. ERASMUS PROGRAMI KAPSAMINDA YAPILAN ĠKĠLĠ ANLAġMALAR
a-Uluslararası DeğiĢim Programları Çerçevesinde Yabancı Ülkeye Giden Öğrenci Sayısı
Programın Adı
Gidilen Üniversite
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Instıtuto Polıtecnıco
De Braganca
Wroclaw Unıversıty
Of Envıronmental And
Lıfe Scıences
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Bölümü
Ülke
Öğrenci Sayısı
Portekiz
1
Besyo
Polonya
1
Biyoloji
Elektrik
Elektronik
Müh.
Elektrik
Elektronik
Müh.
Elektrik
Elektronik
Müh.
Elektrik
Elektronik
Müh.
Elektrik
Elektronik
Müh.
Elektrik
Elektronik
Müh
Polıtehnıca Unıversıty
Of Tımısoara
Romanya
Instituto Politecnico
De Braganca
Portekiz
3
Lublin University Of
Technology
Polonya
5
University Of Oradea
Romanya
1
University Of
Pardubice
Æek
Cumhuriyeti
3
University Of
Technology And Life
Scinces
Polonya
3
Umea Unıversıtet
Ġsveç
1
Fizik Y.L
Polonya
1
HemĢirelik
Slovakya
1
Ġktisat
Ġtalya
1
Ġktisat
Polonya
2
ĠnĢaat Müh
Æek
Cumhuriyeti
2
ĠnĢaat Müh
Polonya
2
ĠnĢaat Müh
Ġtalya
2
ĠĢletme
Ġtalya
1
ĠĢletme
The State Hıgher
Vocatıonal School In
Nysa
Unıversıty Of
Economıcs In
Bratıslava
Unıversıty Of Naples
Federıco Iı
Unıversıty Of
Technology And Lıfe
Scıences
Czech Technıcal
Unıversıty In Prague
Lublin University Of
Technology
Unıversıty Of Naples
Federıco Iı
Unıversıta Deglı Studı
Dı Napolı Lorıentale
82
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Erasmus Öğrenci
DeğiĢimi
Toplam
Instıtuto Polıtecnıco
De Braganca
Unıversıty Of
Pannonıa
Unıversıtatea
Transılvanıa Dın
Brasov
Portekiz
1
ĠĢletme
Macaristan
1
ĠĢletme
Romanya
1
ĠĢletme
Euroacademy
Estonya
1
ĠĢletme
Macaristan
1
ĠĢletme
Polonya
1
Polonya
3
Ġsveç
1
Polonya
2
Kecskemet College
Macaristan
6
Technıcal Unıversıty
Of Lıberec
Unıversıty Of
Pardubıce
Unıversıty Of West
Bohemıa
Unıwersytet
TechnologıcznoPrzyrodnıczy W
Bydgoszczy
University Of
Pardubice
University Of
Technology And Life
Scinces
Unıversıty Of Eastern
Fınland
Æek
Cumhuriyeti
Æek
Cumhuriyeti
Æek
Cumhuriyeti
Kecskemet College
Macaristan
1
Unıversıtatea Dın
Oradea
Romanya
1
Unıwersytet Opolskı
Polonya
1
Latvıa Unıversıty Of
Agrıculture
Letonya
1
Unıversıty Of West
Hungary
Unıwersytet
Wroclawskı
Unıwersytet Opolskı
The Royal Instıtute Of
Technology
Czestochowa
Unıversıty Of
Technology
1
Kamu
Yönetimi
Kamu
Yönetimi
Makine
Mühendisliği
Makine
Mühendisliği
Makine
Mühendisliği
Makine
Mühendisliği
2
Makine Müh
3
Makine
Mühendisliği
Polonya
2
Makine
Mühendisliği
Æek
Cumhuriyeti
1
Makine
Mühendisliği
Polonya
1
Makine
Mühendisliği
Finlandiya
Matematik
67
83
Sınıf
Öğretmenliği
Siyaset
Bilimleri
Siyaset
Bilimleri
Sosyoloji
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
b-Uluslararası DeğiĢim Programları Çerçevesinde Yabancı Ülkelerden Gelen Öğrenci
Sayısı:
Programın Adı
Gelinen
Öğrenci Sayısı
Bölümü
Üniversite/Ülke
Erasmus Staj DeğiĢimi
Polonya
3
HemĢirelik
Erasmus Öğrenci DeğiĢimi
Slovakya
1
Kimya
Erasmus Öğrenci DeğiĢimi
Slovakya
2
Biyoloji
Toplam
6
c-Uluslararası DeğiĢim Programları Çerçevesinde Yabancı Ülkeye Giden Öğretim
Elemanı Sayısı
Programın Adı
Gidilen Üniversite
Öğretim Elemanı
Bölümü
/Ülke
Sayısı
Erasmus Ders Verme
Slovakya
1
Biyoloji
Programı
Erasmus Ders Verme
Polonya
1
Biyoloji
Programı
Erasmus Ders Verme
Romanya
1
Elektirk
Programı
Erasmus Ders Verme
Elektirk
Æek Æumhuriyeti
1
Programı
Elektronik Mühendisliği
Erasmus Ders Verme
Elektirk
Almanya
1
Programı
Elektronik Mühendisliği
Erasmus Ders Verme
Æek Æumhuriyeti
1
Ġktisat
Programı
Erasmus Ders Verme
Ġspanya
1
Ġktisat
Programı
Erasmus Ders Verme
Polonya
2
ĠnĢaat Mühendisliği
Programı
Erasmus Ders Verme
Ġtalya
1
ĠĢletme
Programı
Erasmus Ders Verme
Macaristan
2
ĠĢletme
Programı
Erasmus Ders Verme
Ġtalya
2
ĠĢletme
Programı
Erasmus Ders Verme
Ġtalya
1
Kamu Yönetimi
Programı
Erasmus Ders Verme
Æek Æumhuriyeti
2
Maden Mühendisliği
Programı
Erasmus Ders Verme
Polonya
1
Makine Mühendisliği
Programı
Erasmus Ders Verme
Ġngiltere
1
Makine Mühendisliği
Programı
Erasmus Ders Verme
Macaristan
2
Makine Mühendisliği
Programı
Erasmus Ders Verme
Slovakya
1
Sınıf Öğretmenliği
Programı
Toplam
22
84
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
d- Uluslararası DeğiĢim Programları Çerçevesinde Yabancı Ülkelerden Gelen Öğretim
Elemanı Sayısı:
Programın Adı
Macaristan
Öğretim
Elemanı
Sayısı
1
Makine Mühemndisliği
Polonya
2
Ġktisat
Polonya
1
HemĢirelik
Slovakya
2
Biyoloji
Romanya
1
Besyo
Romanya
3
Elektrik Elektronik
Mühendisliği
Polonya
1
ĠnĢaat Mühendisliği
Yunanistan
2
Resim
Gidilen Üniversite
/Ülke
Erasmus Ders Alma
Programı
Erasmus Ders Alma
Programı
Erasmus Ders Alma
Programı
Erasmus Ders Alma
Programı
Erasmus Ders Alma
Programı
Erasmus Ders Alma
Programı
Erasmus Ders Alma
Programı
Erasmus Ders Alma
Programı
Toplam
Bölümü
13
4. DPTTARAFINDAN ERASMUS PROGRAMI ĠÇĠN AKTARILAN HĠBELER
Açıklama
BaĢlangıç
ödeneği
Toplam
ödenek
BÜTÆE GĠDERLERĠ TOPLAMI
244600 Euro
305750 Euro
01 Öğrenim Hareketliliği
178720 Euro
223400 Euro
02 Ders Verme Hareketliliği
30400 Euro
38000 Euro
03 Ders Alma Hareketliliği
6800 Euro
8500 Euro
04 Staj Hareketliliği
12160 Euro
15200 Euro
05 Hareketliliğin Organizasyonu
16520 Euro
20650 Euro
85
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
5. BĠRĠMDE GÖREVLENDĠRĠLMĠġ FARABĠ PROGRAMI ĠÇĠN AKADEMĠK VE
ĠDARĠ PERSONEL
Adı Soyadı
Unvanı
Görevi
Genç Osman GEÆER
Yrd. Doç. Dr.
Farabi Kurum Koordinatörü
Emre ÜNAL
Doç. Dr.
Farabi Kurum Koordinatörü
(24/07/2013 tarihinden
itibaren)
Halil ÖZDEMĠR
Memur
Farabi DeğiĢim Programı Ofis
Personeli
6. FARABĠ PROGRAMI KAPSAMINDA YAPILAN ĠKĠLĠ ANLAġMALAR
Ġkili AnlaĢma Yapılan Yüksek Öğretim Kurumları
AHĠ EVRAN ÜNĠVERSĠTESĠ
AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ
AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ
ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ
ARTVĠN ÆORUH ÜNĠVERSĠTESĠ
BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ
CELAL BAYAR ÜNVERSĠTESĠ
ÆUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ
DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ
ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ
GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ
GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ
ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ
KASTAMONU ÜNĠVERSĠTESĠ
KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ
KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ
MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ
MUĞLA SITKI KOÆMAN ÜNĠVERSĠTESĠ
MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ
ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ
ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ
OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ
PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ
RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ
SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ
SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ
SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ
TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ
TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
86
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
7. FARABĠ PROGRAMI ĠÇĠN AKTARILAN HĠBELER
Hibe Türü
Hibe Miktarı (TL)
2012–2013 Akademik Yılı
125.822,00 TL
Farabi Destek Bursu
8. 2012–2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI FAALĠYETLERĠ
a-Bilimsel Faaliyetler
Faaliyet türü
Sayısı
Tanıtım Toplantısı
4
Oryantasyon Toplantısı
4
b-Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
Faaliyet
Türü
Gezi
Faaliyet Konusu
Faaliyetin GerçekleĢtiği
Tarih
Kültürel Gezi Faaliyeti
Mayıs 2013
87
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
PROJE GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME BĠRĠMĠ (PROGED)
BĠRĠM SORUMLUSU:
Adı Soyadı
Prof. Dr. Mahmut Dursun MAT
Yrd.Doç.Dr. Erdal ARAS
Yrd. Doç. Dr. M. Suat DELĠBALTA
Doç.Dr. Tuncay TÜRKEġ
Yrd. Doç. Dr. Yahya Erkan AKANSU
Doç. Dr. Yüksel KAPLAN
Yrd. Doç. Dr. Murat BARUT
Yrd. Doç. Dr. Öner Yusuf TORAMAN
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KORKANÆ
Doç. Dr. Cihat POLAT
Görevi
AB 7. Æerçeve Programı Sorumlusu
Hibe Programları Sorumlusu
Leonardo Da Vinci Programı Sorumlusu
TÜBĠTAK 1001 Projeleri Sorumlusu
TÜBĠTAK Kariyer Projeleri Sorumlusu
TÜBĠTAK TEYDEP Sorumlusu
TÜBĠTAK 1007 Kamu Projeleri Sorumlusu
SAN-TEZ Projeleri Sorumlusu
Kalkınma Ajansı Sorumlusu
1.PROJE BĠRĠMĠNĠN AMAÇLARI
 Bireysel giriĢimcileri, özel sektör kuruluĢları, sivil toplum örgütleri ve kamu kurum ve
kuruluĢlarını, proje programları, proje geliĢtirme, proje yönetimi vb. konularda bilgilendirmek
tanıtım faaliyetleri düzenlemek,
 Bireysel giriĢimciler, özel sektör kuruluĢları, sivil toplum örgütleri ve kamu kurum ve
kuruluĢlarının proje konusundaki teknik taleplerine destek vermek,
 Bireysel giriĢimciler, özel sektör kuruluĢları, sivil toplum örgütleri ve diğer kamu kurum ve
kuruluĢları ile ortak projeler geliĢtirmek ve uygulamak,
 Üniversite‘de akademisyenlere yönelik tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak,
 Üniversite‘deki proje tabanlı faaliyetleri teknik açıdan desteklemek ve kalitesini artırmak,
 Üniversite‘de ve kentte proje kültürünün ve projeye dayalı çalıĢma tarzının geliĢmesine
katkıdabulunmak,
 Üniversite‘nin ve kentin, proje destekli programları takip etmesini ve katılımını sağlamak;
bu Ģekilde dıĢ dünya ile entegrasyonuna katkıda bulunmak; iĢbirliği imkanlarını geliĢtirmek,
 Üniversite-Kent ve Üniversite-Sanayi iĢbirliğine ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak;
gerekli bilgi ve teknik altyapıyı oluĢturmak.
2.PROJE BĠRĠMĠNĠN FAALĠYETLERĠ
 Hedef kitlelere yönelik her türlü tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak,
 Hedef kitlelere yönelik teknik destek ve danıĢmanlık hizmetleri sağlamak
 Hedef kitleler ile ortak projeler geliĢtirmek
 Proje hazırlama ve proje yönetimi gibi konularda eğitim vb. uygun
niteliktekifaaliyetlerde bulunmak
88
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
3.DESTEK PROGRAMLARI
Destek Programları
TÜBĠTAK 1001 Projeleri
TÜBĠTAK 1007 Kamu Projeleri
AB 7. Æerçeve Programı
TÜBĠTAK TEYDEP
TÜBĠTAK Kariyer Projeleri
KOSGEB Destek Programı ve
SAN-TEZ Projeleri
Kalkınma Ajansı
Leonardo Da Vinci Programı
Prof. Dr. Mahmut Dursun MAT
Program Türü
Akademik
Kamu – Akademik
Sanayi
Akademik - Sanayi
Doç. Dr. Yüksel KAPLAN
Sanayi
Proje Sorumlusu
Doç. Dr. Faruk AYDIN
Yrd. Doç. Dr. Murat BARUT
Yrd. Doç. Dr. Yahya Erkan
AKANSU
Yrd. Doç. Dr. Öner Yusuf
TORAMAN
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KORKANÆ
Yrd. Doç. Dr. M. Suat
DELĠBALTA
Akademik
Akademik - Sanayi
Sanayi
Sosyal - Sanayi
TÜBĠTAK 1001 Projeleri Amacı : Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması
veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel çalıĢmaları desteklemektir.
TÜBĠTAK 1007 Projeleri Amacı : Kamu Kurumlarımızın Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarını
gidermektir.
AB. 7 Çerçeve Programı Amacı : Üye ve Aday ülkeler arasında bilimsel ve ekonomik
iĢbirliğinin geliĢmesini hedeflemektir.
TÜBĠTAK TEYDEP Amacı : Yeni ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının
yükseltilmesi, maliyet düĢürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliĢtirilmesidir.
TÜBĠTAK Kariyer Projeleri Amacı : Kariyerlerine yeni baĢlayan doktoralı genç bilim
insanlarının çalıĢmalarını proje desteği vererek teĢvik etmektir.
SAN-TEZ Projeleri Amacı : Üniversite – Sanayi iĢbirliğini kurumsallaĢtırmak.
KOSGEB Amacı : Ülkemizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karĢılanmasında, küçük ve orta
ölçekli sanayi iĢletmelerinin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini
yükseltmek, teknolojik değiĢikliklere hızlı bir biçimde uyumlarını sağlamak, sanayide
entegrasyonu ekonomik geliĢmelere uygun bir Ģekilde gerçekleĢtirmektir.
Kalkınma Ajansı Amacı: Belli bir harita dahilinde insanları yönlendirerek bu bölgeye
yatırımcı proje çekerek bu kapsamda yatırımcılara teĢvik olanağı sunmak.
Leonardo Da Vinci Programı Amacı: AB‟ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik
politikalarını desteklemek ve geliĢtirmek için yürütülen bir programdır.
Üniversitemiz Senatosunun 21/03/2013 tarih ve 10 sayılı toplantısının 2013/57 sayılı
kararı gereğince “Proje GeliĢtirme ve Destekleme Birimi”nin adı “Teknoloji Transfer
Ofisi” olarak değiĢtirilmiĢtir.
89
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
TEKNOLOJĠ TRANSFER OFĠSĠ
1. YÖNETĠM
Adı Soyadı
Prof. Dr. Metin YILDIRIM (Rektör Yardımcısı)
Doç. Dr. Ö. Yusuf TORAMAN
Doç. Dr. Fatih YÜCEL
Doç. Dr. Yüksel KAPLAN
Doç. Dr. Emre ÜNAL
Yrd. Doç. Dr. Orkun ERSOY
Yrd. Doç. Dr. Nalan GÖRDELES BEġER
TTO BaĢkanı
TTO Birim Sorumlusu
TTO Yürütme Kurulu Üyesi
TTO Yürütme Kurulu Üyesi
TTO Yürütme Kurulu Üyesi
TTO Yürütme Kurulu Üyesi
TTO Yürütme Kurulu Üyesi
2- TTO MODÜLLERĠ
Modül
Kapsamı
Farkındalık, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri
Modül 1
Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler
Modül 2
Proje GeliĢtirme/Yönetim Hizmetleri (Üniversite-Sanayi ĠĢbirliği Faaliyetleri)
Modül 3
Fikri ve Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama
Modül 4
ġirketleĢme ve GiriĢimcilik Hizmetleri
Modül 5
3 – TTO TERĠMLERĠ
AraĢtırma ve GeliĢtirme (AR-GE): AraĢtırma ve geliĢtirme, kültür, insan ve toplumun
bilgisinden oluĢan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve
uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı
çalıĢmaları,
GiriĢimci: Bölgedeki hizmet ve imkânlardan yararlanmak isteyen veya yararlanmakta olan
gerçek ve tüzel kiĢileri,
Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen mevcut pazarlara baĢarı ile
sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün ya da mal, hizmet, uygulama,
yöntem veya iĢ modeli fikri ile oluĢturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini,
Üründe Yenilik: Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuĢağıyla karĢılaĢtırıldığında
malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği iĢlevler açısından öze iliĢkin, teknolojik farklar
gösteren bir ürünü,
Üretim Yöntemlerinde Yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da
geliĢtirilmiĢ ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle
üretilmesinde kullanılan yöntemi,
Teknolojik Ürün: Toplumsal ihtiyaçları karĢılamak ve yaĢam standardını yükseltmek
amacıyla nitelikli iĢgücü tarafından bilimsel bilgi ve teknolojik araĢtırmalar kullanılarak ortaya
çıkarılan, var olandan belirgin bir Ģekilde farklılık gösteren, katma değeri ve rekabet edebilirliği
yüksek ürünü,
AraĢtırmacı: AR-GE faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün,
süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluĢturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi
süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları,
90
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ (NÜSEM)
Birim Yöneticisi
Yrd. Doç. Dr. Recep ÖZKAN
Yrd. Doç.Dr. Cengiz KAYACILAR
Ünvanı
Müdür
Müdür Yardımcısı
1-YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ
Yrd. Doç.Dr.Recep ÖZKAN
Doç.Dr.Saffet AYASUN
Doç.Dr. Ömer ĠSKENDEROĞLU
Yrd. Doç.Dr. Mehmet EKĠZ
Yrd. Doç.Dr. Tarık SEVĠNDĠ
Yrd. Doç. Dr. Cemal Berkay ALPAY
Yrd. Doç.Dr. Mehmet DEMĠRALP
Yrd. Doç.Dr. Mustafa UÆAN
Eğitim Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Fen-Edebiyat Fakültesi
2-DANIġMA KURULU ÜYELERĠ
Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT
Yrd. Doç.Dr.Emre ÜNAL
Doç.Dr.Cihat POLAT
Yrd. Doç. Dr.Seçkin ARSLAN
Yrd. Doç.Dr.Murat BARUT
Doç.Dr.Murat GÖKÆEK
Yrd. Doç.Dr.Bülent KARA
Doç.Dr.Metin UÆURUM
Yrd. Doç. Dr. Ahmet BÜYÜKAKKAġ
Yrd. Doç.Dr Semiha AKÆAÖZOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Perihan ġĠKER
Doç.Dr.Ahmet ġEKEROĞLU
Yrd. Doç.Dr Metin Hakan SEVERCAN
Yrd. Doç.Dr.Kubilay YAZICI
Yrd. Doç.Dr.Mustafa OĞUZ
Yrd. Doç.Dr Mehtap AYDINER UYGUN
Yrd. Doç.Dr.Semra KOCAÖZ
Yrd. Doç.Dr.Hasan EKER
Yrd. Doç. Dr. Cemal Berkan ALPAY
Yrd. Doç.Dr.ġemsettin USLU
Doç.Dr.Faruk ARAL
Yrd. Doç.Dr.Uğur SERBESTER
Öğr. Gör.DerviĢ TOPUZ
Yrd. Doç. DR. Gönül ġeyda SEYDEL
Öğr. Gör.Suna DURDU ZOR
Doç.Dr.Ethem AKYOL
Prof..Dr.Faruk ARAL
Öğr. Gör.Ġsmail Æağrı KILIÆ
Öğr. Gör. Kahraman GÜLġEN
Eğitim Fakültesi
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
ĠletiĢim Fakültesi
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bor Meslek Yüksekokulu
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Meslek
Yüksekokulu
Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu
UlukıĢla Meslek Yüksekokulu
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
91
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
3-ĠDARĠ PERSONEL
Adı Soyadı
Yasemin Hacer DURU
Derya EMEM
Emrah ÜNLÜER
Unvanı
Bilgisayar ĠĢletmeni
Sekreter
Memur
4- MERKEZ FAALĠYETLERĠ
Müdürlüğümüz bünyesinde kurslar, seminerler, konferanslar, sertifika programları ve
kent üniversite iĢbirliğini sağlayacak sosyal faaliyetler düzenlenmektedir.
a- Sertifika Programı
Program Adı
Grafik Tasarım
Tarihi
08.10.2012-26.11.2012
Kursiyer Sayısı
14
Genel Ġngilizce Kursu
27
Netcad Yol Projelendirme
13.10.2012-27.12.2012
13.12.2012-16.12.2012
AiledanıĢmanlığı Meslek Elemanı
21.01.2013-01.04.2013
20
Aile DanıĢmanlığı Eğitimi
21.01.2013-07.08.2013
14
ĠĢ Güvenliği ve ĠĢçi Sağlığı
06.03.2013-06.03.2013
45
Genel Ġngilizce
16.03.2013-02.06.2013
17
Doğum Öncesi Hazırlık Eğitici Eğitimi
07.09.2013-08.09.2013
40
31
b- Kurs Programı
Program Adı
Tarihi
Kursiyer Sayısı
Hobi Resim Kursu
07.09.2012-14.12.2012
15
Latin ve Arjantin Tango Dans Kursu
30.10.2012-26.11.2012
13
KonuĢma Ġngilizcesi
Üds
10.11.2012-10.02.2013
15.12.2012-24.02.2013
Hobi Resim Kursu
04.01.2013-01.03.2013
12
Bor Ticaret Odası Diksiyon Kursu
15.01.2013-06.02.2013
19
Ney Eğitim
25.02.2013-25.03.2013
28
Latin ve Arjantin Tango Dans Kurusu
01.04.2013-30.04.2013
10
Erasmus Ġngilizce
20.04.2013-12.05.2013
37
Hobi Resim Kursu
22.03.2013-31.05.2013
12
Ney Eğitimi
01.04.2013-30.04.2013
13
Hızlı Okuma
22.04.2013-23.04.2013
23
92
10
14
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Ġngilizce KonuĢma ve Anlama
13.04.2013-14.07.2013
10
Ney Eğitimi Kursu
01.05.2013-31.05.2013
10
Ney Eğitimi Kursu
01.06.2013-30.06.2013
22
Ġlk ve Ortaöğretim Ġngilizce Kursu
01.07.2013-24.07.2013
10
Ġngilizce Muafiyet Sınavına Hazırlık
19.08.2013-13.09.2013
26
Ney Eğitimi
04.09.2013-30.09.2013
28
c-Seminer ve Konferanslar
15 Ekim 2012 tarihinde Niğde Fırıncılarına ―Gıda Hijyeni ve Sanitasyon Eğitimi‖ semineri.
d- Yapılan Eğitim ĠĢbirliği Protokolleri
Niğde Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Eğitim ĠĢbirliği Protokolü.(11-10-2012)
Bor Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanlığı ile Eğitim ĠĢbirliği Protokolü.(11-01-2013)
93
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
GÜZEL SANATLAR BÖLÜM BAġKANLIĞI
BÖLÜM BAġKANI
: Yrd. Doç.Dr. Ferit BULUT
BÖLÜM BAġKAN YARDIMCILARI
: ----
1. BĠRĠMLER VE YÖNETĠCĠLERĠ
Bölüm / Birim Adı
Bölüm BaĢkanı
Yönetici Ünvanı ve Adı
Yrd.Doç.Dr. Ferit BULUT
2. YERLEġĠM BĠLGĠLERĠ
Bina / Oda / Laboratuar/Atölye Adı
Bölüm BaĢkanı Odası
Öğretim Elemanı Odası
Öğretim Elemanı Odası
Öğretim Elemanı Odası
Memur Odası
Alanı (Metrekare)
10
10
10
10
3. ALAN VE BÖLÜMLERE GÖRE AKADEMĠK KADRO SAYILARI
Alan, Bölüm ve Prof. Doç. Yrd. Öğr.
Okut. Uzm. ArĢ.
Söz.
Anabilim Dalı
Doç. Gör.
Gör. Öğr. Elem.
Müzik
3
Resim
1
Toplam
4
4. ĠDARĠ PERSONEL
Durum
Memur (ġub. Müd., ġef, Teknisyen vs. dahil)
ĠĢçi
Geçici Personel
Diğer
Toplam
5. BÖLÜMLERE GÖRE BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR
a- Sayılar
Bölüm / Alan Kitap U.Arası Ulusal
U.Arası
Makale Makale
Tebliğ
Güzel Sanatlar
(Müzik- Resim)
-
94
Toplam
3
1
4
Sayı
1
1
Ulusal
Tebliğ
Ders
Notu
Diğer
(Konser )
-
-
1
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
TÜRK DĠLĠ BÖLÜM BAġKANLIĞI
BÖLÜM BAġKANI :
BÖLÜM BAġKAN YARDIMCILARI :
Yrd.Doç. Dr. Ramis KARABULUT
Okutman YeĢim TÜRKMEN
1. BĠRĠMLER VE YÖNETĠCĠLERĠ
Bölüm / Birim Adı
Türk Dili Bölümü
Yönetici Ünvanı ve Adı
Yrd.Doç. Dr. Ramis KARABULUT
2. YERLEġĠM BĠLGĠLERĠ
Bina / Oda / Laboratuar / Atölye Adı
Bölüm BaĢkanı Odası
Okutman Odası(Semra BAYSAL, Serpil SOYDAN)
Okutman Odası (Ġsmail Polat KAVAS)
Okutman Odası (Æiğdem GEÆER, YeĢim TÜRKMEN)
Bölüm Sekreterliği
3. BÖLÜMLERE GÖRE AKADEMĠK KADRO SAYILARI
Bölüm
Prof. Doç. Yrd.
Öğr.
Okt. Uzm.
Dr.
Dr.
Doç.
Gör.
1
5
Toplam
1
5
-
Alanı (Metrekare)
30
29
29
30
13
ArĢ.
Gör.
-
4.ĠDARĠ PERSONEL
Durum
Memur (ġub. Müd., ġef, Teknisyen vs. dahil)
SözleĢmeli Personel
Diğer
Toplam
Söz.
Öğr. Elem.
-
Toplam
6
6
Sayı
1
1
5. ALAN VE BÖLÜMLERE GÖRE BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR
a- Sayılar
Alan / Bölüm Kitap U.Arası Ulusal
U.Arası
Ulusal
Makale Makale
Tebliğ
Tebliğ
Türk Dili
-
95
Ders
Notu
-
Diğer
……
1
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILÂP TARĠHĠ BÖLÜM BAġKANLIĞI
BÖLÜM BAġKANI :
Yrd.Doç. Dr. Efkan UZUN
BÖLÜM BAġKAN YARDIMCILARI:
Okutman Murat SERDAROĞLU
1. BĠRĠMLER VE YÖNETĠCĠLERĠ
Bölüm / Birim Adı
AĠĠT Bölüm BaĢkanlığı
Yönetici Ünvanı ve Adı
Yrd. Doç. Dr. Efkan UZUN
2. YERLEġĠM BĠLGĠLERĠ
Bina / Oda / Laboratuar / Atölye Adı
Bölüm BaĢkanı Odası
Okutman Odası (Derya GEÆĠLĠ, Meryem
Nihal SAVRIM)
Okutman Odası (Gökhan EġEL, Murat
SERDAROĞLU)
Bölüm Sekreterliği
Alanı (Metrekare)
16
14
25
13
3. BÖLÜMLERE GÖRE AKADEMĠK KADRO SAYILARI
Bölüm
Prof. Doç. Yrd. Öğr. Okt. Uzm.
Dr.
Dr.
Doç. Gör.
1
4
AĠĠT
1
4
Toplam
ArĢ.
Gör.
-
4. ĠDARĠ PERSONEL
Durum
Memur (ġub. Müd., ġef, Teknisyen vs. dahil)
SözleĢmeli Personel
Diğer
Toplam
Söz.
Öğr. Elem.
-
Toplam
5
5
Sayı
1
1
5. ALAN VE BÖLÜMLERE GÖRE BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR
a- Sayılar
Alan / Bölüm Kitap U.Arası Ulusal
U.Arası
Ulusal
Makale Makale
Tebliğ
Tebliğ
1
AĠĠT
96
Ders
Notu
-
Diğer
………
-
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
ENFORMATĠK BÖLÜM BAġKANLIĞI
BÖLÜM BAġKANI :
Doç. Dr. Orhan DÖNMEZ
BÖLÜM BAġKAN YARDIMCILARI
:---
1. BĠRĠMLER VE YÖNETĠCĠLERĠ
Bölüm / Birim Adı
Enformatik Bölümü
Yönetici Ünvanı ve Adı
Doç. Dr. Orhan DÖNMEZ
2. YERLEġĠM BĠLGĠLERĠ
Bina / Oda / Laboratuar / Atölye Adı
Bölüm BaĢkanı Odası
Bölüm Sekreterliği
Alanı (Metrekare)
30
13
3. BÖLÜMLERE GÖRE AKADEMĠK KADRO SAYILARI
Bölüm Prof. Doç. Yrd.
Öğr.
Okt. Uzm.
ArĢ.
Dr.
Dr.
Doç.
Gör.
Gör.
Toplam
-
1
1
-
-
-
4. ĠDARĠ PERSONEL
Durum
Memur (ġub. Müd., ġef, Teknisyen vs. dahil)
SözleĢmeli Personel
Diğer
Toplam
-
Söz.
Öğr.
Elem.
-
-
Toplam
1
1
Sayı
1
1
5. ALAN VE BÖLÜMLERE GÖRE BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR
a- Sayılar
Alan / Bölüm
Kitap
U.Arası Ulusal
U.Arası
Ulusal
Makale Makale
Tebliğ
Tebliğ
Enformatik
97
Ders
Notu
-
Diğer
……
-
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
FAKÜLTE DEKAN V.
:
Prof. Dr. Nâzım Hikmet POLAT
FAKÜLTE DEKAN YARDIMCILARI: Doç. Dr. Kamil ĠġERĠ
Yrd. Doç. Dr.Oğuz ÆETĠN
FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ:
Prof. Dr. Nâzım Hikmet POLAT
Prof. Dr. Remzi KILIÆ (AyrılıĢ Tarihi: 24.06.2013)
Prof. Dr. Ziya AVġAR (Atanma Tarihi:28.06.2014)
Prof. Dr. Ahmet KARATAġ
Prof. Dr. Erdinç TUTAR
Doç. Dr. Mustafa TALAS
Doç.Dr. Mesut SAĞNAK
Yrd. Doç. Dr. Seher MANDACI ġAHĠN
BaĢkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
FAKÜLTE KURULU ÜYELERĠ:
Prof. Dr. Nâzım Hikmet POLAT
Prof. Dr. Remzi KILIÆ (AyrılıĢ Tarihi: 24.06.2013)
Doç. Dr. Emre ÜNAL (AyrılıĢ Tarihi: 28.06.2013)
Doç. Dr. Ayhan DĠKĠCĠ
Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÆETĠNKAYA
Doç. Dr. Damla BULUT (AyrılıĢ Tarihi: 24.09.2013)
Doç. Dr. Ebru TEMĠZ (Atanma Tarihi: 24.09.2013)
Yrd. Doç. Dr. Erkan ÆALIġKAN
Dekan
Ġlköğretim Bölüm BaĢkanı
Ġlköğretim Bölüm BaĢkanı
Eğitim Bilimleri Bölüm BaĢkanı
Türkçe Eğitimi Bölümü Bölüm BaĢkanı
Güzel Sanatlar Bölüm BaĢkanı
Güzel Sanatlar Bölüm BaĢkanı
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Bölüm BaĢkanı
Yrd. Doç. Dr. Ebru AY
Özel Eğitim Bölümü BĢk V.
Doç. Dr. Gökhan ÖZDEMĠR(AyrılıĢ Tarihi: Gökhan Yabancı Diller Eğitimi Bölümü BĢk. V.
ÖZDEMĠR
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü BĢk. V.
Yrd.Doç. Dr. Tuba ÆELĠK (Atanma Tarihi: 16.08.2013)
Prof. Dr. Remzi KILIÆ
(Ayrılma Tarihi: 24.06.2013) Profesör Temsilcisi
Doç. Dr. Kubilay YAZICI
Doçent Temsilcisi
Doç. Dr. Mustafa TALAS
Doçent Temsilcisi
Yrd. Doç. Dr. Bayram POLAT
Yardımcı Doçent Temsilcisi
FAKÜLTE SEKRETERĠ
: Osman ÜLGER
1 – BĠRĠMLER VE YÖNETĠCĠLERĠ
Bölüm/Birim Adı
Yöneticinin Unvanı Adı Soyadı
Ġlköğretim Bölüm BĢk.
Prof. Dr. Remzi KILIÆ
Doç. Dr. Emre ÜNAL (Atanma Tarihi: 28.06.2013)
Sınıf Öğretmenliği ABD
Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNAL
Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD
Doç. Dr. Kubilay YAZICI
Yrd. Doç. Dr. Tülay ÖCAL
(Atanma Tarihi:22.11.2013)
Fen Bilgisi Eğitimi ABD
Doç. Dr. Mehmet TUNCEL
Doç. Dr. Gökhan ÖZDEMĠR (Atanma Tarihi: 09.07.2013)
98
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Okul Öncesi Eğitimi ABD
Matematik Eğitimi ABD
Eğitim Bilimleri Bölüm BĢk.
Eğt.Prog.ve Öğrt. ABD
Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık
A.B.D
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
A.B.D BaĢkan V.
Yrd. Doç. Dr. Murtaza AYKAÆ
Yrd. Doç. Dr. Seher MANDACI ġAHĠN
Doç. Dr. Ayhan DĠKĠCĠ
Doç. Dr. Ayhan DĠKĠCĠ
Yrd. Doç. Dr. Yasemin YAVUZER
Yrd. Doç. Dr. Recep ÖZKAN
Yrd. Doç. Dr. Devrim ERDEM KEKLĠK
(Atanma Tarihi: 14.08.2013)
Eğitim Yönetim ve Teft. Planlama ve Doç. Dr. Mesut SAĞNAK
Ekonomi A.B.D.
Güzel San. Eğitimi Bölüm BĢk.
Doç. Dr. Damla BULUT
Doç. Dr. Ebru TEMĠZ Atanma Tarihi: 24.09.2013)
Resim-ĠĢ Eğitimi ABD
Yrd. Doç. Dr Attila DÖL
Yrd. Doç. Dr. Nalan OKAN AKIN
(Atanma Tarihi: 28.03.2013)
Müzik Eğitimi ABD
Doç. Dr. Ebru TEMĠZ
Türkçe Eğitimi Bölümü Bölüm BaĢkanı Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÆETĠNKAYA
Bilgisayar ve Öğretim Teknikleri Yrd. Doç. Dr. Erkan ÆALIġKAN
Eğtimi Bölüm BaĢkanı
2-YERLEġĠM BĠLGĠLERĠ
Eğitim Fakültesi, Niğde Üniversitesi Merkez YerleĢkesi içerisinde bulunmaktadır.
YerleĢke; Niğde-Bor Yolu üzerinde ve Fertek Yolu KavĢağı‘nda birbirine bağlayan bağlantı
yolu ile çevrelenmiĢtir. Kuzey yönünde Mimarlık Fakültesi ve Kütüphane, güneyinde kampüs
içi yol ve Akkaya Barajı, batısında Ayhan ġahenk Yurdu ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurdu,
güney batısında Üniversite Camii ve Üniversite Spor Tesisleri, doğusunda spor tesisleri,
Yabancı Diller Binası ve Ġktisadi Ġdari Bilimler Fakültesi bulunmaktadır. Eğitim Fakültesi
çevresi üniversite kampüs içi yolu ve öğrenci yaya yürüyüĢ yoluyla çevrilidir.
Fakülte Dekanlık Binası, Eğitim-Öğretim Binası, Kafeterya Ek Binası, Açık Alan ve Araç
Otoparkından teĢekkül etmektedir.
Dekanlık Binası: Eğitim Fakültesi Dekanlık Binası 1938 m²‘lik alan içerisinde kurulu üç katlı
(Bodrum Kat + Zemin Kat+ 1. Kat) teĢekkül etmekte olup, bodrum katında Öğrenci ĠĢleri
Birimi, Teknik Hizmetler Birimi, arĢiv ve ambar (2 adet arĢiv odası-1 adet ayniyat ambarı),
zemin katında Eğitim Bilimleri Enstitüsü hizmet vermektedir. Zemin katta ayrıca fotokopi
odası, çay ocağı ve Güvenlik Birimi yer almaktadır. Binanın birinci katında ise Dekanlık
Makamı, Dekan Yardımcısı odaları, Fakülte Sekreterliği, Özel Kalem, TaĢınır Kontrol Birimi,
Özlük Birimi, Muhasebe-Tahakkuk Birimi ve Toplantı Salonu bulunmaktadır. Binada 4 kiĢilik
bir adet faal asansör bulunmaktadır.
99
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Eğitim Fakültesi Eğitim-Öğretim Binası: Bina ―T‖ Ģeklinde inĢa edilmiĢ olup, binanın ―T‖
batı kanadı beĢ kattan (zemin kat + 4 kat) oluĢmaktadır. Binanın ana kısmı da yine beĢ kattan
(bodrum kat + zemin kat + 3 kat) teĢekkül etmektedir. Bununla birlikte kantinin yer aldığı bir
asma kat bulunmaktadır. Binanın ana kısmı bodrum kat 1686 m², zemin kat 2372 m², diğer üç
kat 2372x3=7116 m², asma kat ise 768 m² olmak üzere toplam 11942 m²‘lik kapalı alana
sahiptir.
Eğitim-öğretim binasının 2 adet giriĢi vardır. Binanın ―T‖ batı kanadında kartlı geçiĢ sistemine
sahip akademik, idari ve diğer personellerin kullanmıĢ olduğu bir giriĢ kapısı, ana giriĢte ise
öğrenci giriĢ kapısı, güvenlik odası ve fotokopi odası yer almaktadır. Binada sekiz kiĢilik üç
adet faal durumda asansör mevcuttur. Binanın ―T‖ batı kanadında Fakülte Bölümleri, Bölüm
Sekreterlikleri ve Öğretim Elemanlarının odaları, binanın orta kısmında 27 adet derslik, 3 adet
Amfi, 1 adet drama salonu, 7 adet laboratuvar, 5 adet atölye ve 1 adet öğrenci kulübü
bulunmaktadır. Binanın orta kısmında yer alan asma katta ise öğrenci kantini yer almaktadır.
Bodrum Kat: 3 adet derslik, heykel atölyesi, Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencileri
bireysel piyano çalıĢma odaları, kazan dairesi, su depoları, güç kaynakları ve teknik odalar
bulunmaktadır.
Zemin Kat: GiriĢ bölümünde güvenlik ve danıĢma odası, fotokopi odası, 6 adet derslik, 3 adet
amfi, drama salonu, özgün baskı atölyesi, ―T‖ batı kanadında da bölümleri oluĢturan 16 adet
akademik çalıĢma odası ve bölüm toplantıları için tasarlanmıĢ toplantı odası bulunmaktadır.
Birinci Kat: 6 adet derslik, desen atölyesi, temel tasarım atölyesi, özel Türkçe eğitimi etkinlik
dersliği, özel matematik eğitimi etkinlik dersliği, sistem odası, kantin eklentisi bağlantı giriĢi,
―T‖ batı kanadında da bölümleri oluĢturan 16 adet akademik çalıĢma odası ve bölüm
toplantıları için tasarlanmıĢ toplantı odası bulunmaktadır.
Ġkinci Kat: 6 adet derslik, grafik atölyesi, bilgisayar, fen bilgisi ve fizik laboratuvarı, misafir
öğretim elamanı odası, ―T‖ batı kanadında da bölümleri oluĢturan 16 adet akademik çalıĢma
odası ve bölüm toplantıları için tasarlanmıĢ toplantı odası bulunmaktadır.
Üçüncü Kat: 6 adet derslik, resim atölyesi, kimya ve biyoloji laboratuvarı, öğrenci kulüpleri
çalıĢma odası, özel rehberlik ve psikolojik danıĢmanlık etkinlik dersliği, ―T‖ batı kanadında da
bölümleri oluĢturan 16 adet akademik çalıĢma odası ve bölüm toplantıları için tasarlanmıĢ
toplantı odası bulunmaktadır.
Dördüncü Kat: Binanın bu katı projesi gereğince sadece ―T‖ batı kanadında yer almaktadır.
Diğer katlarda olduğu gibi ―T‖ batı kanadında bölümleri oluĢturan 16 adet akademik çalıĢma
odası ve bölüm toplantıları için tasarlanmıĢ toplantı odası bulunmaktadır.
100
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Kafeterya Eklentisi:465 m²‘lik alan içerisinde kurulu bağlantılı kafeterya eklentisinin ana
binanın ikinci katına bağlantılı giriĢ bölümü ve müstakil ayrı giriĢi bulunmakta olup 16 sütun
üzerine kurulu bir ana dayanak yapıdan teĢekkül etmektedir.
Açık Alan: Dekanlık binası ve eğitim-öğretim binasının arasında açık alan faaliyetleri ve
kutlamalar için düzenlenmiĢ, ortasında süs havuzu bulunan 495 m²‘lik açık alan bulunmaktadır.
Araç Parkı: Fiziki yapı içerisinde 22 araç kapasiteli dekanlık binası, 42 araç kapasiteli eğitimöğretim binası açık otoparkı bulunmaktadır.
Laboratuar/Atölye Adı
Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Alanı(Metrekare)
14.345 m²
Eğitim Alanları
Amfi
Derslik
Bilgisayar Laboratuvarı
Diğer
(Atölye, Laboratuvar, Drama Sınıfı vb.)
Kantin
Toplantı Salonu
ÆalıĢma Odası
Ambar
ArĢiv
Atölye
Alanı(Metrekare)
360 m²
2040 m²
240 m²
1400 m²
3.
465 m²
294 m²
1885 m²
282 m²
248 m²
550 m²
BÖLÜMLERE GÖRE AKADEMĠK KADRO SAYILARI
Bölümü
Ġlköğretim
Eğitim
Bilimleri
A.B.Dalı
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği
Fen Bilgisi
Öğretmenliği
Matematik Eğitimi
Okul Öncesi
Eğitim Programları ve
Öğretimi
Rehberlik ve
Psikolojik
DanıĢmanlık
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
Eğitim Yönetimi,
TeftiĢi, Planlaması ve
Ekonomisi
Yrd. Öğr. ArĢ.
Doç Gör. Gör.
4
7
8
1
-
Prof.
Doç.
-
2
1
-
2
8
1
-
-
5
1
-
1
-
35.madde
Toplam
3
-
16
10
-
-
11
1
-
-
2
2
8
4
1
-
-
2
4
1
1
1
1
2
6
-
-
2
-
1
1
4
-
1
1
-
-
1
3
101
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Türkçe
Eğitimi
Güzel
Sanatlar
Eğitimi
Bilgisayar ve
Öğretim
Teknolojileri
Eğitimi
Yabancı
Diller
Toplam
Türkçe Öğretmenliği
-
1
4
-
2
3
10
Müzik Eğitimi
-
3
3
2
4
-
12
Resim-ĠĢ Eğitimi
Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi
Ġngiliz Dili Eğitimi
-
-
2
3
2
1
8
-
-
2
-
2
3
7
-
-
-
-
3
-
3
12
42
16
19
27
4. BÖLÜMLERE GÖRE ÖĞRENCĠ SAYILARI
2012–2013 Eğitim Öğretim Yılı
Bölüm Adı
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Resim-ĠĢ Eğitimi
Müzik Eğitimi
Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık
Toplam
5. ĠDARĠ PERSONEL
Durum
Memur (ġube Müdürü, ġef, Teknisyen vs.)
SözleĢmeli Personel
Diğer
Toplam
Öğrenci Sayısı
595
536
303
347
121
128
102
2183
Sayı
23
1
24
6. BÖLÜMLERE GÖRE BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR
(2012–2013 Eğitim Öğretim Yılı)
a. Sayılar
Bölüm
Kitap Uluslararası Ulusal Uluslararası
Makale
Makale
Tebliğ
Ġlköğretim
Tükçe
Eğitim
Bilimleri
Güzel
Sanatlar
116
Ulusal
Tebliğ
Ders
Notu
Diğer
1
4
1
18
3
9
5
1
11
5
3
11
3
3
-
5
8
1
Destek
Ulusal ve
Uluslar
arası
projeler
5
-
1
4
-
2
-
1
9
1
102
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Bilgisayar
Öğretmenliği
ve Teknik
Eğitim
Toplam
-
-
15
4
1
-
1
-
7
34
21
25
18
1
24
6
ESERLER
A.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI, SSCI, AHCI)
A.1.1Dikici,A. (2013).Yaratıcılığı Destekleyen Ġlköğretim Öğretmenleri Ġndeksi Ölçeğinin
Türkçeye Uyarlanması.Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 307-324.
A.1.2 Özkan, R., Pala, M. (2013). The Investigation of the Ability Classroom Application at
Primary Schools in Terms of DifferentVariables. InternationalJournal of
AcademicResearchPart B; 2013; 5(3), 488-496.
A.1.3Yalçınkaya, E. (2013). 8th gradestudents metaphorsfortheconcept of history. Eğitim
AraĢtırmaları-EurasianJournal of EducationalResearch, 51, 273-290
A.1.4Yavuzer, Y. (2013). Ergenlerde saldırganlık ve sosyometrik popülerlik arasındaki
iliĢkilerin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri-EducationalSciences:
Theory&Practice - 13(2), 767-780. (SSCI)
A.1.5Yavuzer, Y. KarataĢ, Z. ve GündoğduR. (2013). Ergenlerin çatıĢma çözme
davranıĢlarının incelenmesi: Nicel ve nitel bir çalıĢma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 28 (1), 428-440. (SSCI)
A.1.6Yavuzer, Y. ve KarataĢ, Z. (2013). Ergenlerde otomatik düĢünceler ile fiziksel
saldırganlık arasındaki iliĢkide öfkenin aracı rolü. Türk Psikiyatri Dergisi, 24(3), 11723. DOI:10.5080/u6958 (SSCI)
A.1.7.Mutlu, Mehmet. (2013). ―Effect of usingRoundhousediagrams on Preservice Teachers‘
Understandingof Ecosystem‖. Journal of BalticScienceEducation. 12(2), p. 205-218.
(Indexed in “SSCI”)
A.1.8Mutlu, Mehmet. (2013). ―Sixth Grade Students‘ Perception of Erosion: A
Phenomenographic Analysis‖. Journal of EnvironmentalProtectionandEcology. 14(3A),
p. 1262-1272. (Indexed in ―SCI‖)
A.1.9Mutlu, Mehmet; Tokcan, Halil. (2013). ―Success Effect of DocumentaryUseInTeaching
Of Global Warming Subject‖.International Journal Of Academic Research (IJAR). 5(5),
p. 263-268. (Indexed in ―ISI‖) DOI: 10.7813/2075-4124.2013/5-5/B.40
A.1.10Mandacı ġahin, S.,2013. The Adaptation of Self-DirectedMathematics Learning
AttitudeScaleintoTurkish (Özyönelimli Matematik Öğrenme Tutum
Ölçeği‘nin
Türkçeye Uyarlanması, Eğitim ve Bilim, Vol.38, No.69, 209-222.
A.1.11BalogluUgurlu, N. (2013). Comparison of 8th gradeAmericanand Turkish Students‘
Perceptionsabout Citizenship, Educationand Science, 38 (170), 281-294.
103
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
A.1.12Mandacı ġahin, S., Aydoğan Yenmez, A., Özpınar, Ġ. ve Köğce, D. (2013 Öğretmen
adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi modeline uygun bir hizmet öncesi eğitim
programının bileĢenlerine iliĢkin görüĢleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi [Hacettepe UniversityJournal of Education], Özel sayı (1), 271-286.
A.2 Diğer Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A.2.1Gundoğdu, R. & Yasemin Yavuzer (2013). School psychologicalcounselors‘
perceptionsaboutchildabuseandnegligence: A casestudy in Turkey. Journal of
Psychological and Educational Research, 21 (1), 7-27.
A.2.2Gundoğdu, R. & Yasemin Yavuzer. (2013). Turkishwomen: Those who are
exposedtoviolence and those who are not exposedtoviolence. European Scientific Journal,
9 (11), 69-88.
A.2.3 Recep Özkan. (2013). Indicating The Attitudes Of High School Students To
Environment. EducationalResearchandReviewsVol. 8(4), 154-163 pp., 23 February,
2013 (ERĠC).
A.2.4 Recep Özkan, (2013). TheWomenFigureInPrimary School Course BooksĠlköğretim
Ders Kitaplarında Kadın Figürü, TheJournal of Academic Social Science
StudiesVolume 6 Issue 5 May 2013 617-631.
A.2.5 Elvan Yalçınkaya.(2013). Theeffects of performance assessment approach on
democraticattitude of students. Educational Researchand Reviews, 8(8), 441-448.
A.2.6 Mutlu, M.,&Burak Kağan Temiz.(2013) Science process kills of students having field
dependent and fieldin dependent cognitive styles, Educational Researchand Reviews,
8(11), 766-776.
A.2.7 Burak Kağan Temiz.,& Yavuz, A. (2013). Odak tekniğin ortaya çıkmasında etkili
olabilecek bazı faktörlerin araĢtırılması: baĢarı, mantıksal düĢünme yeteneği ve iĢlem
tipi sırası. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 570-592
A.2.8 Mehmet Mutlu, (2013). ―Recycling‖ Concept Perceptions of Grade Eighth Students: A
Phenomenographic Analysis. Anthropologist. 16(3), p. 663-669. (Indexed in ―SSCI ve
SCI ‖)
A.2.9 Mehmet Mutlu; Temiz, Burak Kağan. (2013). ―Science Process Skills of Students
Having Field Dependentand Field Independent Cognitive Styles‖. Educational
Researchand Reviews. 8(11), p. 766-776. (Indexed in ―ERIC‖) DOI:
10.5897/ERR2012.1104
A.2.10 Seher Manadacı ġahin, S.; Kendir, F., 2013. The Effect Of Using Metacognitive
Strategies For Solving Geometry Problems On Students‘ Achievement and Attitude,
Educational Researchand Reviews,8/19.p.1772.1792 (Index in ―ERĠC‖)
104
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
A.2.11Murataza Aykaç. ve Çetinkaya, G. (2013). Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Türkçe
Öğretmen Adaylarının KonuĢma Becerilerine Etkisi. TURKISH STUDIES –
International Periodicalfor the Languages, Literatureand History of Turkishor
Turkic,(Prof. Dr. Mustafa ArgunĢah Armağanı) Volume 8/9, p. 671-682.
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5503
A.2.12Elvan Yalçınkaya.(2013). Analyzing primary social studies curriculum of Turkey in
terms of UNESCO educational for sustain able development theme. European Journal
of Sustainable Development, 2(4), 215-226.
A.2.13Elvan Yalçınkaya(2013). Tarih metaforuna yönelik sınıf öğretmeni adaylarının
ürettikleri metaforların incelenmesi. ZeitschriftfürdieWelt der Türken Journal of World
of Turks, 5(3), 95-112.
A.2.14Nihal Baloğlu Uğurlu(2013). Middle School Students' Opinions Towards Geographic
Information Systems in Turkey, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 14, Sosyal Bilgiler Öğretimi Özel Sayısı.
A.2.15Dönmez, C.& Ebru Ay. (2013). The Efficac Belief of Social Studies Teacher Trainess
About Character Education. The International Journal of Learning.Volume 18, Issue 12,
pp.301-312.
A.2.16Hazan Kurtaslan,‗Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Genel YaklaĢımlar‘ Dersine Yönelik
Öğrenci GörüĢleri, New World Sciences Academy E-Journal of New World Sciences
Academy Uluslararası Hakemli E-Dergi/ Cilt: 8, Sayı: 1, Ocak 2013.
A.2.17Koca, ġehriban ve Hazan Kurtaslan, ―Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bona Yapma
Becerilerinin Değerlendirilmesi‖ Eğitim ve Öğretim AraĢtırmaları Dergisi, Cilt: 2,
Ssayı: 3, Makale No: 14, Ağustos 2013.
A.2.18Ebru Temiz.Speech Anxiety Of Music and Turkish Language Teacher Candidates,
Journal Of Educational And Instructional Studies (ISSN:2146-7463), Volume:3 Issue:2
Article:15
A.2.19Ali Delikara. “Keman Eğitimine Yönelik Bir Etüt Analiz Modeli" (An Etude Analysis
Model Related To Violin Education) Sanat Eğitimi Dergisi, ISSN: 2147-8007, Makale
No: DOI:10.7816/sed-01-02-01 Cilt1, Sayı 2, Güz 2013, sf. 1-17
A.2.20 Hamzadayı, E. ve Gökhan Çetinkaya, (2013). Æocuk Okurların BiliĢsel, DuyuĢsal ve
Toplumsal GeliĢimlerindeki ĠĢlevleri Açısından Aytül Akal‘da Mizah Öğesinin
Kullanımı. TURKISH STUDIES -International Periodicalfor the Languages,
Literatureand History of Turkishor Turkic, Volume 8/4, p. 489-498.
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4686
A.2.21Bayat, N., Hamzadayı, E., Gökhan Çetinkaya, ve Ülper, H. (2013). Gülen Ada
Öyküsünün Gösterge Bilimsel Æözümlemesi. Tarih Okulu Dergisi (TOD), XVI, 351370. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/Joh381
105
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
A.2.22Sercan DemirgüneĢ,(2013). Dil ve Anlatım Ders Programı ile 2010 Yılı YGS-Türkçe
Soruları Üzerine Bir Dilbilimsel Ġçerik Æözümlemesi. TheJournal of
AcademicSocialScienceStudies,
Volume
6/5
May
2013,
s.
557-580.
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1378
B. Uluslararası Bilimsel
Toplantılarda
(Proceedings)basılan bildiriler:
sunulan
ve
bildiri
kitaplarında
B.1.1Erkan ÇalıĢkan, Önal, N. & Yazıcı, K. (2013, June). Öğretmen Adaylarının Web
Tabanlı Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Yönelik GörüĢleri ve Eğitsel Ġçerikli Web Site
Değerlendirme
YaklaĢımları.
Paperpresented
at
the
7th
International
Computer&Instructional Technologies Symposium. (6-8 June 2013). AtaturkUniversity,
Erzurum, Turkey.
B.1.2ÇalıĢkan, E.,Nezih Önal. ve Yazıcı, K. (2013). Sanal Müzelerin Sosyal Bilgiler
Eğitiminde Kullanılmasına ĠliĢkin Öğretmen Adaylarının GörüĢlerinin Ġncelenmesi.
Paperpresented at the 7th International Computer&Instructional Technologies
Symposium (6-8 June 2013), AtaturkUniversity, Erzurum, Turkey. (sözlü bildiri)
B.1.3Nezih Önal ve Çakır, H. (2013). Eğitim Fakültesi Akademisyenlerinin Teknolojik
Pedagojik Alan Bilgilerine Yönelik Öz-Güvenlerinin Ġncelenmesi. Paperpresented at the
7th International Computer&Instructional Technologies Symposium, (6-8 June 2013),
AtaturkUniversity, Erzurum, Turkey. (sözlü bildiri)
B.1.4ÇalıĢkan, E.,Nezih Önal ve Yazıcı, K. (2013). Öğretmen Adaylarının Web Tabanlı
Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Yönelik GörüĢleri ve Eğitsel Ġçerikli Web Site
Değerlendirme
YaklaĢımları.
Paperpresented
at
the
7th
International
Computer&Instructional Technologies Symposium, (6-8 June 2013), AtaturkUniversity,
Erzurum, Turkey. (sözlü bildiri)
B.1.5Ebru Ay. (2013). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Karakter Eğitiminde ―Demokratik Bir
Sınıf Ortamı OluĢturmaya‖ ĠliĢkin Öz-Yeterlikleri ve GörüĢleri, Uluslararası Sosyal
Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II (USBES II), 26-28 Nisan, Aksaray,
B.1.6Hazan Kurtaslan ve Koca ġehriban, ―Sınıf Öğretmeni Adaylarının Müzik Dersi
Kapsamında Aldıkları Blokflüt Eğitimine Yönelik BakıĢ Açıları‖, International Journal
On New Trends inEducationandTheirImplications, 24-26 Nisan 2013.
B.1.7Ebru Temiz. Müzik ve Türkçe Öğretmen Adaylarının KonuĢma Kaygıları, ICONTE
4TH International Conference On New Trends in EducationandTheirImplications, 2527 Nisan 2013 Antalya
B.1.8Yalçın Özdemir. (2013). ―Bilgi Toplumu‖ Söyleminin Eğitimsel Süreç ve Politikalara
Yansımaları. IIIrd International Conference On Critical Education, Ankara.
B.1.9Yasemin Yavuzer. ve KarataĢ, Z. (2013). Examining the Relationshipsbetween
Aggressionand Perceived Popularityamong Adolescents. Istanbul 2013 World Congress
of Psychological Counsellingand Guidance, p.373, 8-11 Sept. 2013, Istanbul.
106
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
B.1.10Betül Polat. ve Eminoğlu Özmercan, E. (2013, Mayıs). Adaylara Uygulanan Farklı
Kitapçıklara ĠliĢkin Öğretmen Bilgi ve Farkındalık Düzeyleri.International Conference
PsychologyEducation, Guidance&Counselling. Ġstanbul Üniversitesi, Ġstanbul.
B.1.11Ülper, H. and Gökhan Çetinkaya,.(2013). Identifying the Students ‘ Corrective
Textual Actions Towards Teachers‘ Feedback. (Oral Presentation). 5th World
Conference on Educational Sciences, 05-08 February 2013. Sapienza University of
Rome.
B.1.12Gökhan Çetinkaya, G., Ülper, H. and Hamzadayı, E. (2013). Views on theUse of
Connectives in Students‘ WrittenDiscourse. (Oral Presentation). European Conference
on Social Science Research, 19-21 June 2013. Marmara University, School of Business
Administration, Istanbul.
B.1.13Merve Altıparmak, M., Gençer, Y. ve Çetinkaya, G. (2013). Türkçe Öğretmen
Adaylarının Türkçe Duyarlılığına ĠliĢkin Tutum Düzeylerinin ÆeĢitli DeğiĢkenler
Açısından Ġncelenmesi.(Sözlü sunum). 6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi
Kurultayı, 4-6 Temmuz 2013. Niğde: Niğde Üniversitesi.
B.1.14Gökhan Çetinkaya, ve Hamzadayı, E. (2013). Sesbirimsel Dikte Uygulamalaarının A2
Düzeyindeki Öğrencilerin Yazma Becerileri Üzerindeki Etkisi. (Sözlü sunum). 6.
Uluslar arası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 4-6 Temmuz 2013. Niğde: Niğde
Üniversitesi.
B.1.15Tuba Çelik. (2013). TheFeatures an Criteria of ExistentialistNovel. AtinerInstitutes IX.
LiteratureConferance. 8-11 July 2013.
B.1.16Elvan Yalçınkaya. (2013). Analyzing primary social studies curriculum of Turkey in
terms of UNESCO educational for sustainable development theme. International
Conference on Sustainable Development, 19-20 Nisan 2013, Tiran-Arnavutluk.
B.1.17Elvan Yalçınkaya(2013). Sosyal bilgiler dersi performans görevine iliĢkin ilkokul
öğrencilerinin tutumlarının incelenmesi. 2. International Conference on
InterdisciplinaryResearch in Education, 30 Ocak -1 ġubat 2013, Girne – KKTC
B.1.18Mandacı-ġahin,S. , Arzu Aydoğan Yenmez.,Özpınar, Ġ. &Köğce, D. (2013, Mayıs)
Öğretmen adaylarının tpck modeline uygun bir hizmet öncesi eğitim programının
bileĢenlerine iliĢkin görüĢleri. International Symposium, New Issues on Teacher
Education/ Öğretmen YetiĢtirmede Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu, (9-11
Mayıs 2013 Sunuldu) Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
B.1.19Köğce, D.,Özpınar, Ġ., Mandacı-ġahin,S.&Arzu Aydoğan Yenmez (2013,
Haziran)Öğretim elemanlarının 21. yüzyıl öğrenen standartları ve yaĢam boyu
öğrenmeye iliĢkin görüĢleri, ―1st International Instructional Technologies & Teacher
Education Symposium/ 1. Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Uluslararası
Sempozyumu‖. (26-28 Haziran2013 Sunuldu) KaradenizTeknikÜniversitesi, Trabzon.
107
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
B.1.20Mandacı-ġahin,S. , Aydoğan-Yenmez, A.,Özpınar, Ġ. &Davut Köğce.(2013, Mayıs)
Öğretmen adaylarının TPCK modeline uygun bir hizmet öncesi eğitim programının
bileĢenlerine iliĢkin görüĢleri.International Symposium, New Issues on Teacher
Education/
ÖğretmenYetiĢtirmedeYeniEğilimlerUluslararasıSempozyumu,
(9-11
Mayıs2013 Sunuldu) HacettepeÜniversitesi, Ankara.
B.1.21Davut Köğce.,Özpınar, Ġ., Mandacı-ġahin,S. &Aydoğan-Yenmez, A.(2013, Haziran)
Öğretim elemanlarının 21. yüzyıl öğrenen standartları ve yaĢam boyu öğrenmeye iliĢkin
görüĢleri,
―1st International Instructional Technologies & Teacher Education
Symposium/ 1. Öğretim Teknolojilerive Öğretmen Eğitimi Uluslararası Sempozyumu‖.
(26-28 Haziran2013Sunuldu) KaradenizTeknikÜniversitesi, Trabzon.
B.1.22Mandaci-ġahin,S. , Aydoğan-Yenmez, A., Ġlknur Özpinar.&Köğce, D. (2013, Mayıs)
Öğretmen adaylarının tpck modeline uygun bir hizmet öncesi eğitim programının
bileĢenlerine iliĢkin görüĢleri. International Symposium, New Issues on Teacher
Education/ ÖğretmenYetiĢtirmede Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu, (9-11
Mayıs 2013 Sunuldu) HacettepeÜniversitesi, Ankara.
B.1.23Köğce, D.,Ġlknur Özpinar Mandacı-ġahin,S.&Aydoğan-Yenmez, A.(2013, Haziran)
Öğretim elemanlarının 21. yüzyıl öğrenen standartları ve yaĢam boyu öğrenmeye iliĢkin
görüĢleri,
―1st International Instructional Technologies & Teacher Education
Symposium/
1. Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Uluslararası
Sempozyumu‖. (26-28 Haziran 2013 Sunuldu) Karadeniz Teknik Üniversitesi,
Trabzon.
B.1.24SeherMandaci ġahin , Aydoğan-Yenmez, A.,Özpınar, Ġ. &Köğce, D. (2013, Mayıs)
Öğretmen adaylarının tpck modeline uygun bir hizmet öncesieğitim programının
bileĢenlerine iliĢkin görüĢleri. International Symposium, New Issues on Teacher
Education/ ÖğretmenYetiĢtirmedeYeniEğilimlerUluslararasıSempozyumu, (9-11 Mayıs
2013 Sunuldu) HacettepeÜniversitesi, Ankara.
B.1.25Köğce, D.,Özpınar, Ġ., Seher Mandaci ġahin.&Aydoğan-Yenmez, A. (2013, Haziran)
Öğretim elemanlarının 21. yüzyıl öğrenen standartları ve yaĢam boyu öğrenmeye iliĢkin
görüĢleri, ―1st International Instructional Technologies & Teacher Education
Symposium/ 1. ÖğretimTeknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Uluslararası Sempozyumu‖.
(26-28 Haziran 2013 Sunuldu) Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
C.1Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar ve kitaplardaki bölümler:
C.1.1.Gökhan Çetinkaya & Hamzadayı, E. & Gençer, Y. (2013). Investigationand
Comparison of 4th and 5th Grade Turkish Textbooks InTerms of Readability. The
Science and Education At The Beginning of The 21st Century InTurkey (ed. A. Drujinin,
Z. Kostova, I. Sharuho& E. Atasoy). Sofia: Beshkov Yayınevi.310-317.
C.1.2Tuba Çelik(2013).VaroluĢ ve Roman.Anı Yayıncılık. Ankara
C.1.3Tuba Çelik. (2013). Genç Öznenin OluĢumunda Ben ve Öğretmenim: Sahaf. Kamusal
Eğitim EleĢtirel Yazılar. Siyasal Kitabevi. Ankara. (Ulusal kitapta bölüm)
108
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
C.1.4Gökhan Çetinkaya. ve Altıparmak, H. M.(2013). Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri (Dil
Öğretim Teknikleri): Soru-Cevap, Gösteri, Benzetim. Yabancılara Türkçe Öğretimi El
Kitabı. (ed. Mustafa DurmuĢ ve Alparslan Okur). Ankara: Grafiker Yayınları, 195204.(Ulusal Kitapta Bölüm)
C.1.5Barr, R.,Barth, J. L., Shermis, S.S. (2013). Sosyal Bilgilerin Doğası, Æevirenler: Akhan,
N. E., Ebru Ay, YeĢilbursa, C. C., Sabancı, O., Altıkulaç, A.. Æeviri Edt.: Dönmez,C.,
Ankara: Pegem Akademi Yay. (Özgün çalıĢma, 1978). (Æeviri Kitap Yazarlığı )
C.1.6Yalçın Özdemir.,Özsoy, S., Ünal, I., Güngör, S., Buyruk, H., Demir, N. (2013).
Türkiye'de Eğitim Bilimci Olmak: Bir Kimlik AraĢtırması. (1. Baskı). Ankara: Pegem
Akademi Yayınları.
C.1.7Ebru Temiz,Müzik Kültürü, Pegem Yayınevi, Editörler: Doç.Dr. Zeki NacakçıDoç.Dr.Alaattin Canbay
C.3 Yazılan Ulusal/Uluslararası kitaplardaki bölümler:
C.3.1Gökhan
Çetinkaya
&
Hamzadayı,
E.
&
Gençer,
Y.(2013).
InvestigationandComparison of 4th and 5th Grade TurkishTextbooksInTerms of
Readability. TheScienceandEducation At TheBeginning of The 21st Century InTurkey
(ed. A. Drujinin, Z. Kostova, I. Sharuho& E. Atasoy). Sofia: Beshkov Yayınevi.310-317.
C.3.2Tuba Çelik(2013).VaroluĢ ve Roman. Anı Yayıncılık. Ankara
C.3.3Tuba Çelik.(2013). Genç Öznenin OluĢumunda Ben ve Öğretmenim: Sahaf. Kamusal
Eğitim EleĢtirel Yazılar. Siyasal Kitabevi. Ankara. (Ulusal kitapta bölüm)
C.3.4Gökhan Çetinkaya. ve Altıparmak, H. M.(2013). Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri (Dil
Öğretim Teknikleri): Soru-Cevap, Gösteri, Benzetim. Yabancılara Türkçe Öğretimi El
Kitabı. (ed. Mustafa DurmuĢ ve Alparslan Okur). Ankara: Grafiker Yayınları, 195204.(Ulusal Kitapta Bölüm)
C.3.5Barr, R.,Barth, J. L., Shermis, S.S. (2013). Sosyal Bilgilerin Doğası, Æevirenler:
Akhan, N. E., EBRU AY, YeĢilbursa, C. C., Sabancı, O., Altıkulaç, A.. Æeviri Edt.:
Dönmez,C., Ankara: Pegem Akademi Yay. (Özgün çalıĢma, 1978). (Æeviri Kitap
Yazarlığı )
C.3.6Yalçın Özdemir.,Özsoy, S., Ünal, I., Güngör, S., Buyruk, H., Demir, N. (2013).
Türkiye'de Eğitim Bilimci Olmak: Bir Kimlik AraĢtırması. (1. Baskı). Ankara: Pegem
Akademi Yayınları.
C.3.7Ebru Temiz, Müzik Kültürü, Pegem Yayınevi, Editörler: Doç.Dr. Zeki NacakçıDoç.Dr.Alaattin Canbay
D. Ulusal hakemli dergilerdeki yayımlanan makaleler:
D.1.1Emine Gül Özenç.(2013). Ġlköğretim beĢinci sınıf öğrencilerinin iĢlevsel okuryazarlık
düzeylerinin aile değiĢkeninin özelliklerine göre incelenmesi. Kuramsal Eğitim Bilim
Dergisi. Cilt:6, Sayı:2.
109
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
D.1.2Emine Gül Özenç, E.G. (2013). Türkiye‘de üstün yetenekli öğrencilerle ilgili yapılan
lisansüstü eğitim tezlerinin çok boyutlu olarak incelenmesi. Türkiye Sosyal AraĢtırmalar
Dergisi. Sayı:171, ss. 13-28.
D.1.3Emine Gül Özenç, E.G. (2013). Sınıf öğretmenleriyle ilgili yapılan lisansüstü eğitim
tezlerinin yöntem bölümü açısından incelenmesi. Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 13, Sayı:1.
D.1.4Elvan Yalçınkaya. (2013). Ġlköğretim 8.sınıf öğrencilerine göre çevre sorunları: Nitel bir
çalıĢma. Marmara Coğrafya Dergisi, 27, 416-439.
D.1.5YakıĢan, Mehmet; Yel, Mustafa; Mehmet Mutlu,(2013). ― BiyolojiÖğretiminde
Bilgisayar Animasyonlarının Kullanılmasına Yönelik Öğrenci GörüĢleri‖.
TurkishJournal of Education (TURJE). 2 (3) s.30-39.www.turje.org
D.1.6Nezih Önal. ve Budak, Y. (2013). Meslek Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim
Elemanlarının Öğretim Materyallerini Kullanım Durumu. KırĢehir Eğitim Fakültesi
Dergisi (KEFAD). (Kabul Edildi).
D.1.7Nezih Önal.(2013). Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Tutumlarına Yönelik Ölçek
GeliĢtirme ÆalıĢması. Ġlköğretim-Online,Cilt:12 Sayı:04 Yıl:2013, 938-948, [Online]:
http://ilkogretim-online.org.tr
D.1.8Menzi, N., Nezih Önal ve ÇalıĢkan, E. (2012). Mobil Teknolojilerin Eğitimde
Kullanımına Yönelik Akademisyen GörüĢlerinin Teknoloji Kabul Modeli Æerçevesinde
Ġncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, Cilt:13 Sayı:1 Yıl:2012 40-55. (20 Mayıs 2013
tarihinde elektronik olarak yayımlanmıĢtır.)
D.1.9Budak, Y. ve Nezih Önal. (2013). Mesleki Eğitimde Modüler Program GeliĢtirmenin
Gereği. H.CoĢkun (Ed.), Otelcilik ve Turizm Alanında Öğretim, Planlama, Uygulama ve
Değerlendirme içinde (s.15-26). Ankara: Sözkesen Matbaacılık, DağyeliVerlag
D.1.10Nezih Önal. ve Demir, G.C. (2013). Yedinci Sınıflarda Bilgisayar Destekli Geometri
Öğretiminin Öğrenci BaĢarısına Etkisi. TurkishJournal of Education (TURJE),Cilt:2
Sayı:1 Yıl:2013 19-28.
D.1.11Erkan ÇalıĢkan. veDeryakulu, D. (2013). Bilgisayar Destekli OrtaklaĢa Öğrenmede ELiderliğin ve Grup Destek Sistemlerinin Öğrencilerin Katılım Sıklıkları, Performansları
ve Doyumları Üzerindeki Etkisi. Eğitim Teknolojileri AraĢtırmaları Dergisi, 4(2). ISSN:
1309-5099.
D.1.12Engin, M.,Erkan ÇalıĢkan. ve Uysal, Ö. (2013). Anadolu Teknik ve Teknik
Liselerdeki BiliĢim Teknolojileri Alanı Öğrencilerinin Staj Yaptıkları ĠĢyerlerinde
Mesleki Beklentilerinin KarĢılanma Düzeyi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(2), 601-618.
D.1.13Çetin, O.,Erkan ÇalıĢkan. veMenzi, N. (2013). Web Tabanlı Öğretime Yönelik
Akademisyen GörüĢleri. Ġlköğretim Online, 12(3), 886-902.
D.1.14Menzi, N., Önal, N. ve Erkan ÇalıĢkan.(2013). Mobil Teknolojilerin Eğitim Amaçlı
Kullanımına Yönelik Akademisyen GörüĢlerinin Teknoloji Kabul Modeli Æerçevesinde
Ġncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 2012, 13(1), 40–55.
110
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
D.1.15Oğuz Çetin., ÇalıĢkan, E. ve Menzi, N. (2013). Web Tabanlı Öğretime Yönelik
Akademisyen GörüĢleri. Ġlköğretim Online. 12(3). 886-902.
D.1.16Oğuz Çetin ve ġengezer. B. (2013)..Ortaokul Öğrencilerinin Proje ÆalıĢmalarına ĠliĢkin
GörüĢleri. Ege Eğilim Dergisi.14( 1). 24-49.
D.1.17Oğuz Çetin. ve Güngör. B. (2014). Ġlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar Öz-Yeterlik
Ġnançları ve Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları. Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.33 (1) (Kabul Edildi).
D.1.18Nezih Önal(2013). Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Tutumlarına Yönelik Ölçek
GeliĢtirme ÆalıĢması. Ġlköğretim-Online,Cilt:12 Sayı:4 Yıl:2013, 938-948,[Online]:
http://ilkogretim-online.org.tr
D.1.19Nezih Önal. ve KeleĢ, O. (2012). Teachers‘ Views Regarding The Use of Technological
Materials in Pre-School EducationalInstitutions. AEAD/MJER Akdeniz Eğitim
AraĢtırmaları Dergisi/Mediterranean Journal of Educational Research, Sayı:14a,
Yıl:2013, 820-824
D.1.20Nezih Önal ve Budak, Y. (2013). Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanlarının Öğretim
Materyali ve Araçlarını Kullanmalarına ĠliĢkin Öğretim Elemanı ve Öğrenci
GörüĢleri. KırĢehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD),Cilt:14 Sayı:3 Yıl:2013 267-283.
D.1.21Sözer, Mehmet Akif; Recep Özkan(2013). Öğretmen Adaylarının Kadın Olgusuna
ĠliĢkin Algılarının Belirlenmesi, UĢak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2013, 7(1),
264-278
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E.1.1Öztürk B.,Aydoğdu S., OkumuĢ S., Karaçöp A., Gökhan Özdemir, & DoymuĢ,
K.,―Kimya Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Ġyi Bir Eğitim Ortamı Ġçin Yedi Ġlke
Hakkındaki GörüĢleri‖, 3. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Trabzon, 2013.
E.1.2Talas, M. ve Elvan Yalçınkaya(2013). GiriĢimcilik kültürü (Niğde Koyunlu örneği),
VII.Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı II, s.675-682, 02-05 Ekim 2013, Muğla.
E.1.3Arzu Aydoğan Yenmez.,Mandacı-ġahin,S., Köğce, D.&Özpınar, Ġ.(2013, Mayıs),
Matematiğe yönelik inanç ölçeğinin geliĢtirilmesi. ―12. Matematik Sempozyumu‖,
Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
E.1.4Özpınar,Ġ.,Köğce,D.,ArzuAydoğan Yenmez.&Mandacı-ġahin,S.,Öğretimde Teknoloji
Kullanımına Yönelik Algı Ölçeğinin GeliĢtirilmesi, “1. Türk Bilgisayar ve Matematik
Eğitimi Sempozyumu‖, 20-22 Haziran2013Sunuldu) Karadeniz Teknik Üniversitesi,
Trabzon.
E.1.5Aydoğan-Yenmez, A.,Mandacı-ġahin,S. , Köğce, D.&Ġlknur Özpinar.(2013, Mayıs),
Matematiğe yönelik inanç ölçeğinin geliĢtirilmesi. ―12. MatematikSempozyumu‖, (2325 Mayıs 2013 Sunuldu) HacettepeÜniversitesi, Ankara
111
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
E.1.6Aydoğan-Yenmez, A.,Mandacı-ġahin,S. , Davut Köğce.&Özpınar, Ġ.(2013, Mayıs),
MatematiğeyönelikinançölçeğiningeliĢtirilmesi.―12.Matematik
Sempozyumu‖,
HacettepeÜniversitesi, Ankara.
E.1.7Özpınar, Ġ.,Davut Köğce Aydoğan-Yenmez, A. &Mandacı-ġahin,S., Öğretimde
teknoloji kullanımına yönelik algı ölçeğinin geliĢtirilmesi, “1. Türk Bilgisayar ve
Matematik Eğitimi Sempozyumu‖, 20-22 Haziran 2013 Sunuldu) Karadeniz Teknik
Üniversitesi, Trabzon.
E.1.8Ġlknur Özpinar.,Köğce, D.,Aydoğan-Yenmez, A. &Mandacı-ġahin,S.,Öğretimde
teknoloji kullanımına yönelik alg ıölçeğinin geliĢtirilmesi, “1. Türk Bilgisayar ve
Matematik Eğitimi Sempozyumu‖, 20-22 Haziran 2013 Sunuldu) Karadeniz Teknik
Üniversitesi, Trabzon.
E.1.9Aydoğan-Yenmez, A.,Seher Mandaci ġahin. , Köğce, D.&Özpınar, Ġ.(2013, Mayıs),
Matematiğeyönelikinanç ölçeğinin geliĢtirilmesi.―12. Matematik Sempozyumu‖, (23-25
Mayıs 2013 Sunuldu) HacettepeÜniversitesi, Ankara.
E.1.10Özpınar,
Ġ.,Köğce,
D.,Aydoğan-Yenmez,
A.
&Seher
Mandaci
ġahin.,ÖğretimdeteknolojikullanımınayönelikalgıölçeğiningeliĢtirilmesi,
“1.
TürkBilgisayarveMatematikEğitimiSempozyumu‖,
20-22
Haziran2013Sunuldu)
KaradenizTeknikÜniversitesi, Trabzon.
E.1.11Üründü, H., KarataĢ, A., Elvan Yalçınkaya ve Talas, M. (2013). DeğiĢim
programlarının sosyo-kültürel etkileĢime katkısı (Niğde Üniversitesi Yabancı Uyruklu
Öğrenciler Örneği), VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 02-05 Ekim 2013, Muğla.
E.1.12Kuruöz, M. ve Mesut Sağnak.(2013). Öğretmenlerin Kullandıkları Sınıf Yönetim
Stratejileri ile KiĢilik Tipleri Arasındaki ĠliĢki. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı.
EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi, EskiĢehir.
E.1.13Mesut Sağnak. ve ġentürk, C. (2013). ĠĢbirlikli liderlik ve Yeniliği Destekleyen Ġklim:
Öğretmenler Arası ĠĢbirlikli ĠliĢkinin Aracılık Etkisi. 8. Ulusal Eğitim Yönetimi
Kongresi, 7-9Kasım 2013.Marmara Üniversitesi, Ġstanbul.
E.1.14Betül Polat. ve Eminoğlu Özmercan, E. (2013, Eylül). Eğitim Bilimleri Alanında
Lisansüstü Eğitim Yapan Öğrencilerin Veri Toplama Araçlarına ĠliĢkin GörüĢleri. 22.
Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Osmangazi Üniversitesi, EskiĢehir.
E.1.15Oğuz Çetin.; Özkurt. B. ve Demir. M. (2013). Öğretmen Adaylarının Eğitim
FakültesindeYer Alan Bilgisayar Derslerinin ĠĢleyiĢine Yönelik GörüĢleri. 22. Ulusal
Eğitim Bilimleri Kongresi (05-07 Eylül 2013). EskiĢehir: Osmangazi Üniversitesi.
E.1.16Hamzadayı, E., Gökhan Çetinkaya ve Bayat, N. (2013). Halikarnas Balıkçısı‘nın
Æocuk Yapıtlarındaki Ġletilere Yönelik Bir Ġçerik Æözümlemesi [Özet]. Ulusal
Halikarnas Balıkçısı Sempozyumu: 31 Ekim-2 Kasım 2013. Bodrum: Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi.
112
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
E.1.17Bayat, N., Hamzadayı, E., Gökhan Çetinkaya, G. ve Ülper, H.(2013). Halikarnas
Balıkçısı‘nın ―Gülen Ada‖ Adlı Öyküsünün Göstergebilimsel Æözümlemesi. [Özet].
Ulusal Halikarnas Balıkçısı Sempozyumu: 31 Ekim-2 Kasım 2013. Bodrum: Muğla
Sıtkı Koçman Üniversitesi.
E.1.18Tuba Çelik(2013). Genç Öznenin OluĢumunda Ben ve Öğretmenim: Sahaf. 4-6 Ekim
2012 Ankara Üniversitesi Kamusal Eğitim Sempozyumu. Kamusal Eğitim-EleĢtirel
Yazılar. Siyasal Kitabevi. s.383-386.
F.1 Sanat ve Tasarım etkinlikleri:
F.1.1Ali DelikaraGazi Üniversitesi Æilden Yaylı Æalgılar Topluluğu Oda Müziği ve Orkestra
Konseri, Özel Altın Eğitim Okulları, Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Ankara.
(22 ġubat 2013)
F.1.2Ali Delikara:Gazi Üniversitesi Æilden Yaylı Æalgılar Topluluğu Oda Müziği ve Orkestra
Konseri, Özel Altın Eğitim Okulları, Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Ankara.
―Ġlköğretim ve Ortaöğretim‖ (22 ġubat 2013)
F.1.3Ali Delikara:Gazi Üniversitesi Æilden Yaylı Æalgılar Topluluğu Oda Müziği ve Orkestra
Konseri, Kırıkkale Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Anafartalar Salonu,
Kırıkkale. (21 Mart 2013)
F.1.4Ali Delikara:Gazi Üniversitesi Æilden Yaylı Æalgılar Topluluğu Oda Müziği ve Orkestra
Konseri, Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Kütahya. (5 Nisan
2013)
F.1.5Ali Delikara:Gazi Üniversitesi Æilden Yaylı Æalgılar Topluluğu Oda Müziği ve Orkestra
Konseri, Amasya Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Amasya. (10 Mayıs 2013)
F.1.6Hazan Kurtaslan:Niğde Üniversitesi 6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi
Kurultayı, Flüt Resitali, Flüt: Hazan Kurtaslan, 4 Temmuz 2013
F.1.7Ebru Temiz.,Mersin TPKD Koro ġenliği ġenlik Performansı, 27 Nisan 2013, Mersin
F.1.8Ebru Temiz,Æoksesli Koro Konseri, 24 Mayıs 2013 Cuma, Saat:19:00, Niğde Ü. Fen
Edebiyat Fakültesi Konser Salonu
G. Diğer Yayınlar:
Tezler:
G.1.1Ayhan Dikici Ġrem Urhan(2013). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yansıtıcı DüĢünme ile
Öğretmen Öz Yeterlik Algısı Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi (Niğde Üniversitesi
Örneği). Niğde Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi ABD.
G.1.2Sercan DemirgüneĢ,(2013). Yükseköğretime GiriĢ Sınavı Türkçe Sorularının Dilbilimsel
Ġçerik Æözümlemesi. (DanıĢman: Prof. Dr. Nadir Engin UZUN), yayımlanmamıĢ
doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
113
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
G.1.3Kamil ĠĢeri. YapılandırılmıĢ dinlenme etkinliklerinin 7. Sınıf öğrencilerinin dinleme
tutumları, dinleme kaygılarını ve dinlediğini anlama düzeylerinin etkisinin incelenmesi.
(Öğrenci Tuğçe DAġÖZ)
G.1.4Kamil ĠĢeri. Türkçe metinlerdeki bağlantı öğeleri ile okuyucuların okuduğunu anlam
durumları arasındaki iliĢkinin incelenmesi. (Öğrenci Yusuf GENÆER)
Yerel Dergi:
G.2.1Ela AyĢe Köksal: Ġmam Hatip Ortaokulu - KuĢ yuvaları. http://mebk12.meb.gov.tr/
meb_iys_dosyalar/51/01/709252/icerikler/kus-yuvalari_610539_gorme_engelli.html
adresinden 9 Ekim 2013 tarihinde indirilmiĢtir.
ÇalıĢtay:
G.3.1Ali Delikara.,KemanÆalıĢtayı, ―Prof. ġeyda Æilden, Yrd. Doç. Dr. Ali Delikara, ArĢ.
Gör. Dr. GülĢah Sever.‖ Amasya Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Amasya. (10 Mayıs
2013)
G.3.2Oğuz Çetin. Türkolojide AraĢtırma Projesi Hazırlama Eğitimi. 10-12 Ekim 2013. Niğde:
Niğde Üniversitesi.
Panel:
G.4.1Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu BaĢkanlığı tarafından düzenlenen Taslak
Ders Kitabı inceleme ve değerlendirme müzakeresi paneli( 08.05.2013) Talim ve
Terbiye Kurulu BaĢkanlığı Ankara. Davut KÖĞCE.
G.4.2Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu BaĢkanlığı tarafından düzenlenen Taslak
Ders Kitabı inceleme ve değerlendirme müzakeresi paneli( 07.11.2013) Talim ve
Terbiye Kurulu BaĢkanlığı Ankara. Davut KÖĞCE.
Seminer:
G.5.1Murtaza Aykaç:Ġlköğretim Bölümü Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı 25.04.201328.04.2013 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi ve ÆağdaĢ Drama Derneği
Trabzon Temsilciliği iĢbirliği ile gerçekleĢtirilen 22.Uluslararası Eğitimde Yaratıcı
Drama Semineri kapsamında FriederikeLampert (Almanya): ―Doğaçlama yapıları için
Dokuz Nokta Tekniği ve Kullanımı‖ 18 saatlik atölye çalıĢmaları,
G.5.2Elvan
Yalçinkaya:.(2013).
New
SocialStudiesCurriculum
in
Turkey.SocialStudies/HistoryEducation in Asia: A ComparativeStudy of far
andnearAsians (Seminer), 1 Ağustos 2013, HiroĢima Üniversitesi Eğitim FakültesiJaponya.
G.5.3Tuğba Çelik:“Algılanan Dünya Maurice MerleauPonty.‖ Konulu seminer. Oku
Topluluğu. 29 Nisan 2013. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Z09 numaralı Amfi.
G.5.4.Tuğba Çelik:“VaroluĢ ve Roman‖ konulu seminer. Okur Topluluğu. 19 Kasım 2013.
Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Z09 numaralı Amfi.
G.5.5.Sercan DemirgüneĢ―Ġlyada-Mitoloji‖ konulu seminer, Okur Topluluğu, 03.12.2013,
Eğitim Fakültesi – Z09 numaralı Amfi.
114
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
G.5.6 Kamil ĠĢeri: Albert Camus‘nun Yabancı Romanı Absürdizim, Eğitim Fakültesi – Z09
numaralı Amfi.
Açık Oturum:
G.6.1Tuğba Çelik, (2013). VaroluĢçuluk ve Roman.Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Konferans Salonu. 13 Aralık 2013.
Ders Notu:
G.7.1Ali Delikara Güncel ve Popüler Müzikler Dersi Kapsamında Hazırlanan Ders Notları.
(Film Müzikleri, Anadolu Rock Müziği, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği)
115
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
FAKÜLTE DEKANI:
Prof. Dr.Murat ALP
FAKÜLTE DEKAN YARDIMCILARI:
Doç. Dr. Tuncay TÜRKEġ
Yrd.Doç.Dr.Ahmet BÜYÜKAKKAġ
FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ
Prof.Dr. Murat ALP
Prof.Dr. Refik KAYALI
Prof.Dr.Ahmet KARATAġ
Doç. Dr. Aydın DEMĠRCAN
Doç. Dr. Tuncay TÜRKEġ
Doç.Dr. Faruk ÆOLAK
Yrd.Doç.Dr. Abdullah KÖK
:
BaĢkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
FAKÜLTE KURULU ÜYELERĠ:
Prof.Dr. Murat ALP
Doç.Dr. Bekir ÆINAR
Doç.Dr. Tuncay TÜRKEġ
Yrd.Doç.Dr. Nevzat TOPAL
Prof.Dr.Ahmet KARATAġ
Doç.Dr.Orhan DÖNMEZ
Prof. Dr. Sefa ERTÜRK
Prof.Dr. Hüseyin YÜRÜK
Prof. Dr. Aydın DEMĠRCAN
Doç.Dr.Atakan Tuğkan YAKUT
Prof.Dr.Onur KÖKSOY
Doç.Dr. Serkan KADER
Doç.Dr.Faruk ÆOLAK
Doç.Dr. Yücel CAN
Doç.Dr. Aydın DEMĠRCAN
Yrd.Doç.Dr.Ġbrahim ERDOĞDU
Prof. Dr. Musa ġAġMAZ
Doç. Dr. Nevzat TOPAL
Yrd.Doç.Dr. Mehmet EKĠZ
Doç. Dr. Mevlüt GÜLTEKĠN
Yrd. Doç. Dr. Bekir Necati ALTIN
Doç.Dr. Türkan Vildan ALTIN
Dekan
Doçent Temsilcisi
Doçent Temsilcisi
Yardımcı Doçent Temsilcisi
Biyoloji Bölüm BaĢkanı
Fizik Bölüm BaĢkanı (AyrılıĢ Tarihi: 16.02.2013)
Fizik Bölüm BaĢkanı (Atanma Tarihi: 18.02.2013)
Kimya Bölüm BaĢkanı (AyrılıĢ Tarihi: 03.02.2013)
Kimya Bölüm BaĢkanı (Atanma Tarihi: 04.02.2013)
Matamatik Bölüm BaĢkanı
Ġstatistik Bölüm BaĢkanı (AyrılıĢ Tarihi: 17.04.2013)
Ġstatistik Bölüm BaĢkan V. (Atanma Tarihi: 21.05.2013)
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm BĢk.(AyrılıĢ Tarihi:16.04.2013
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm BĢk.(Atanma Tarihi: (16.04.2013)
Sosyoloji Bölüm BaĢkanı
Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölüm BaĢkan V.
Tarih Bölüm BaĢkanı (AyrılıĢ tarihi: 28.08.2013)
Tarih Bölüm BaĢkanı (Atanma Tarihi: 21.08.2013)
Tarih Bölüm BaĢkanı (AyrılıĢ tarihi: 13.09.2013)
Tarih Bölüm BaĢkanı (AyrılıĢ tarihi: 19.09.2013)
Sanat Tarihi Bölüm BaĢkanı
ÆağdaĢ Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm BaĢkanı
Coğrafya Bölüm BaĢkan V.AyrılıĢ Tarihi : 12.09.2013
Coğrafya Bölüm BaĢkan V. Atanma tarihi :17.09.2013
116
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
FAKÜLTE SEKRETERĠ
: Levent ġENEL
2.YERLEġĠM BĠLGĠLERĠ
Laboratuar/Atölye Adı
Alanı (Metrekare)
Fizik Laboratuarları
Kimya Laboratuarları
Biyoloji Laboratuarları
Bilgisayar Laboratuarları
11 Adet - 1345 m2
23 Adet - 1050 m2
12 Adet - 1175 m2
1Adet – 120 m2
3.BÖLÜMLERE GÖRE AKADEMĠK KADRO SAYILARI
Bölümü
Biyoloji
Fizik
Kimya
Matematik
Genel Fizik
1
3
1
1
4
2
1
-
1
1
3
2
2
-
1
Sözl.
Öğr.
Elem.
-
Nükleer Fizik
1
-
1
-
1
-
3
Atom ve Molekül
Fiziği
-
1
2
-
1
-
4
Katıhal Fiziği
1
-
3
-
1
-
Yüksek Enerji ve
Plazma Fiziği
-
1
2
-
2
-
5
Organik Kimya
2
-
1
-
-
-
3
Fiziko Kimya
2
2
2
-
-
-
6
Analitik Kimya
-
-
3
-
1
-
4
Anorganık Kimya
-
-
4
-
1
-
5
Uygulamalı
Matematik
-
1
3
1
-
-
5
Analiz ve
Fonksiyonlar
Teorisi
-
-
4
-
-
-
4
Topoloji
-
-
-
-
2
-
Geometri
-
1
2
-
1
-
Cebir ve Sayılar
Teorisi
1
-
-
-
3
-
A.B.Dalı
Moleküler Biyoloji
Zooloji
Genel Biyoloji
Botanik
Prof.
Doç.
117
Yrd.
Doç.
Öğr.
Gör.
ArĢ.
Gör.
Toplam
3
8
5
3
4
5
2
4
4
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Türk Dili ve
Edebiyatı
ÇağdaĢ Türk
Lehçeleri ve
Edebiyatı
Yeni Türk
Edebiyatı
-
-
2
-
-
-
2
Türk Halk
Edebiyatı
-
3
1
--
-
-
4
Yeni Türk Dili
-
-
2
-
-
-
2
Eski Türk Dili
-
-
2
-
-
-
2
Eski Türk
Edebiyatı
1
1
2
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
--
2
-
-
3
2
7
-
3
-
-
-
4
-
2
-
1
-
3
Türk Lehçeleri ve
Edebiyatları
ÆağdaĢ Türk
Lehçeleri ve
Edebiyatları
Yeniçağ Tarihi
Tarih
Ortaçağ Tarihi
1
-
Türkiye
Cumhuriyeti Tarihi
-
-
6
-
-
-
6
Genel Sosyoloji ve
Metodoloji
-
1
-
-
1
-
2
Kurumlar Sosyoloji
-
-
1
-
-
-
1
Uygulamalı
Sosyoloji
-
2
-
-
-
1
3
Sanat Tarihi
-
-
3
-
1
-
4
Ġngiliz Dili ve
Edebiyatı
-
-
-
-
1
-
1
Alman Dili ve
Edebiyatı
-
-
1
-
-
-
1
Olasılık Teorisi ve
Süreçleri
-
-
-
-
1
-
1
Yöneylem
AraĢtırması
-
-
-
-
1
-
1
Uygulamalı
Matematik
-
-
-
-
1
-
1
Coğrafya
-
1
2
-
2
-
5
Toplam
14
24
63
1
26
3
131
Sosyoloji
Sanat Tarihi
Batı Dilleri ve
Edebiyatı
Ġstatistik
118
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
4. BÖLÜMLERE GÖRE ÖĞRENCĠ SAYILARI
(2012–2013 Eğitim Öğretim Yılı )
Bölüm Adı
Biyoloji
Biyoloji Ġ.Ö
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Ġ.Ö
Fizik
Fizik Ġ.Ö
Kimya
Kimya Ġ.Ö
Matematik
Matematik Ġ.Ö
Tarih
Tarih Ġ.Ö
Sosyoloji
Sanat Tarihi
ÆağdaĢ Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Toplam
Öğrenci Sayısı
140
32
300
289
37
11
104
15
193
136
273
260
250
146
44
2230
5. ĠDARĠ PERSONEL
Durum
Memur (ġub. Müd., ġef, Teknisyen vs. dahil)
SözleĢmeli Personel
Diğer (Koruma Güvenlik Görevlisi)
Toplam
Sayı
24
2
26
6. BÖLÜMLERE GÖRE BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR
(2012–2013 Eğitim Öğretim Yılı)
a. Sayılar
Bölüm
Coğrafya
Türk Dili ve
Edebiyatı
Sosyoloji
Tarih
Matematik
Ġstatistik
Sanat Tarihi
Biyoloji
ÆağdaĢ Türk
Lehçeleri ve
Edebiyatları
Kimya
Fizik
Toplam
Kitap
U.Arası
Makale
-
-
1
6
-
-
-
DESTEKLENEN
ULUSAL ve
ULUSLARARASI
PROJELER
-
6
19
14
-
-
-
22
4
1
10
2
6
13
21
4
35
1
5
2
1
13
6
2
17
32
-
3
-
2
24
3
10
21
4
1
2
7
38
1
23
18
25
150
1
2
60
10
16
61
9
3
45
2
2
34
8
13
51
Ulusal U. Arası Ulusal
Makale Tebliğ
Tebliğ
119
Ders
Notu
Diğer
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
ESERLER
A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI, SSCI, AHCI)
A.1. Asım Soylu, M. Freer, N. I. Ashwood, N. Curtis, T. Munoz-Britton, S. Spencer,
C.Wheldon, V. Ziman, S. Brown, J. S. Thomas, G. Wilson, and G. Goldring,
Excitation function measurements of 12C(4He,8Be)8Be, 12C(4He,12C[7.65,0+]) 4He ve
12C(4He,12C[9.6,3-]) 4He reactions, Phys. Rev. C 86, (2012) 057601.
A.2. O. Yalcın,R. Coskun, M. Okutan,and M. Ozturk, ―Comparison Effectsand Dielectric
Properties of Different Dose Methylene-Blue-Doped Hydrogels‖ The Journal of Physical
Chemistry B117, No 30, (2013) 8931 8938.
A.3. Orhan Yalçın, Harun Bayrakdar, Songül Özüm. ―Spin-flop transition, magnetic and
microwave absorption properties of α-Fe2O4spinel type ferrite nanoparticles‖ Journal of
Magnetism and Magnetic Materials 343 (2013) 157.
A.4. H. Bayrakdar, O. Yalçın, S.Vural, K. Esmer. ―Effect of different doping on the
structural, morphological and magnetic properties for Cu doped nanoscale spinel type
ferrites ‖ Journal of Magnetism and Magnetic Materials343 (2013) 86.
A.5. Tanrıverdi, T., 2013. New Astronomy, "Elemental abundances of the supergiant stars σ
Cygnus and η Leonis" 25, 50-67
A.6. Djurašević, G., BaĢtürk, Ö., Latković, O., Yılmaz, M., ÇalıĢkan, ġ., Tanrıverdi, T.,
ġenavcı, H. V., Kılıçoğlu, T., Ekmekçi, F. 2013. AJ 145, 80.
A.7. Ekmekçi, F., Elmaslı, A., Yılmaz, M., Kılıçoğlu, T., Tanrıverdi, T., BaĢtürk, Ö.,
ġenavcı, H.V., ÇalıĢkan, ġ., Albayrak, B., Selam, S.O. 2012. NewA 17, 603.
A.8. Dönmez, O.,“Relativistic Simulation of Flip-Flop Instabilities of The BondiHoyleAccretion and QPOs‖, Monthly Notices Royal Astronomical Society (MNRAS),
426, 1533–1545, 2012.
A.9. U. Böyük, N. MaraĢlı, E. Çadırlı, H. Kaya and K. KeĢlioğlu,Variations of
microhardness with solidification parameters and electrical resistivity with temperature in
the Al-Cu-Ag eutectic alloy, Current Applied Physics12 (2012) 7-10.
A.10. H. Kaya, U. Böyük,E. Çadırlı and N. MaraĢlı,Measurements of the microhardness,
electrical and thermal properties of the Al-Ni eutectic alloy,Materials & Design34 (2012)
707-712.
A.11. E. Çadırlı and M. ġahin, Influence of temperature gradient and growth rate on the
mechanical properties of directionally solidified Sn–3.5 wt.% Ag eutectic solder, J
Mater Sci: Mater Electron23 (2012) 31-40.
A.12. M. ġahin and E. Çadırlı, The effect of temperature gradient and growth rate on the
microstructure of directionally solidified Sn-3.5Ag eutectic solder, J Mater Sci: Mater
Electron23 (2012) 484-492.
120
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
A.13. E. Çadırlı, H. Kaya, U.Boyuk and N.MaraĢlı, Effects of solidification parameters on
the microstructure of directionally solidified Sn-Bi-Zn lead-free solder, Metals and
Materials International18 (2012) 349-354.
A.14. H. Kaya, U. Böyük, E. Çadırlı and N. MaraĢlı, Influence of growth rate on
microstructure, microhardness and electrical resistivity of directionally solidified Al-7 wt
% Ni hypo-eutectic alloy, Metals and Materials International 19 (2013) 39-44.
A.15. E. Çadırlı, Effect of cooling rate and composition on mechanical properties of the
directionally solidified Al-rich Al-Cu alloys, Metals and Materials International19
(2013) 411-422.
A.16. M. ġahin, E. Çadırlı, Y. Sürme and D. Özkır, Thermo-Electrical Properties in the Pb–
Sb Hypereutectic Alloy, Metals and Materials International 19 (2013) 465-472.
A.17. Egea Francisco Javier, Sanchis Enrique, Gonzalez Vicente, Gonzalez Vicente Gadea
Andres, Blasco Jose Maria, Barrientos Diego, Valiente Dobon J. J.,Tripon Michel,
Boujrad Abderrahman, Houarner Charles, Jastrzab Marcin, Blaizot Maria, Bourgault
Patrice, de Angelis Giacomo, Erduran M. Nizamettin, Erturk Sefa, De France Gilles,
Huyuk Tayfun, Jaworski Grzegorz, DiNitto Antonio, Nyberg Johan, Soderstrom ParAnders, Palacz Marcin, Pipidis A., Tarnowski R., Triossi Andrea, Wadsworth R, Design
and Test of a High-Speed Flash ADC Mezzanine Card for High-Resolution and Timing
Performance in Nuclear Structure Experiments. IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR
SCIENCE Volume: 60 Issue: 5 Pages: 3526-3531 Part: 2 Published: OCT 2013
A.18. Rappold C., Kim E., Saito T. R Bertini O., Bianchin S., Bozkurt V., Kavatsyuk M., Ma
Y., Maas F., Minami S., Nakajima D., Özel-Tashenov B., Yoshida K., Achenbach P.,
Ajimura S., Aumann T., Ayerbe Gayoso C., Bhang H. C., Caesar C., Erturk S., Fukuda
T., Gokuzum B., Guliev E., Hoffmann J., Ickert G., Ketenci Z. S., Khaneft D., Kim M.,
Kim S., Koch K., Kurz N., Le Fèvre A., Mizoi Y., Nungesser L., Ott W., Pochodzalla
J., Sakaguchi A., Schmidt C. J., Sekimoto M., Simon H., Takahashi T., Tambave G. J.,
Tamura H., Trautmann W., Voltz S., Yoon C. J. Search for evidence of _{Λ}^{3}n by
observing d+π^{−} and t+π^{−} final states in there action of ^{6}Li+^{12}C at 2A GeV
PHYSICAL
REVIEW
C Volume: 88
Issue: 4
ArticleNumber: 041001
Published: OCT 10 2013
A.19. Ziębliński M.,Jastrząb M., Neha Dokania, Nanal V., Brambilla S., Bednarczyk P., Ciema
Å‚a M., Dutkiewicz E., Kmiecik M., Krzysiek M., Lekki J., Maj A., Szklarz Z.,
Wasilewska B., Dude ło M., Hady ńska-Klęk K., Napiorkowski P., Genolini B.,
Schmitt Ch., Catford W., Nakhostin M., Yavuzkanat N., Dorvaux O., Pillay R.G., Pose
M.S., Mishra S., Mathimalar S., Singh V., Katyan N., Chakrabarty D.R., Datar V.M.,
Kumar Suresh, Mishra G., Mukhopadhyay S., Pandit D., Erturk S. Testing of the PARIS
LaBr3-NaI Phoswich Detector with High Energy Gamma-raysACTA PHYSICA
POLONICA B Volume: 44 Issue: 3 Pages: 651-656 Published: MAR 2013
A.20. Rappold C., Kim E., Nakajima D., Saito T.R., Bertini O., Bianchin S., Bozkurt V.,
Kavatsyuk M., Ma Y., Maas F., Minami S., Özel-Tashenov B., Yoshida K., Achenbach
P., Ajimura S., Aumann T., Ayerbe Gayoso C., Bhang H.C., Caesar C., Erturk S.,
Fukuda T., Gokuzum B., Guliev E., Hiraiwa T., Hoffmann J., Ickert G., Ketenci Z.S.,
Khaneft D., Kim M., Kim S., Koch K., Kurz N., Le Fèvre A., Mizoi Y., Moritsu M.,
Nagae T., Nungesser L., Okamura A., Ott W., Pochodzalla J., Sakaguchi A., Sako M.,
121
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Schmidt C.J., Sekimoto M., Simon H., Sugimura H., Takahashi T., Tambave G.J.,
Tamura H., Trautmann W., Voltz S., Yokota N., Yoon C.J. Hyper nuclear spectroscopy
of products from 6Li projectiles on a carbon target at 2 A GeV NUCLEAR PHYSICS
A Volume: 913 Pages: 170-184 Published: SEP 2 2013
A.21. Davit Jishkariani, C. Dennis Hall, Aydın Demircan, Blake J Tomlin, Peter James
Steel, and Alan R. Katritzky, "Push-pull Triazenes Derived from 1-(Benzylideneamino)and 1-(Sulfonimido)-azolylidenes", Journal of Organic Chemistry, 78 (7), pp 3349–
3354 (2013).
A.22. Hakan Arslan, Aydin Demircan, Gun Binzet, and Ilhan Ozer Ilhan, "Vibrational
Spectroscopy Investigation Using Ab Initio and Density Functional Theory Analysis on
the structure of tert-Butyl 3a-chloroperhydro-2,6a-epoxyoxireno[e]isoindole-5carboxylate", J. Chem. Vol. 2013 (2013), Article ID 124659, 13 pages,
http://dx.doi.org/10.1155/2013/124659.
A.23. Ersin Temel, Aydın Demircan, Muhammet K. Kandemir, Medine Çolak, Orhan
Büyükgüngör, ―(3aR,6S,7aR)-7a-Chloro-2-[(4-nitrophenyl)sulfonyl]-1,2,3,6,7,7ahexahydro-3a,6-epoxyisoindole‖, Acta Cryst. E69, o1551–o1552(2013).
A.24. Aydın Demircan, Ersin Temel, Muhammet K. Kandemir, Medine Æolak, Orhan
Büyükgüngör, (3aR,6S,7aR)-7a-Chloro-6-methyl-2-(4-nitrophenylsulfonyl)-1,2,3,6,7,7ahexahydro-3a,6-epoxyisoindole, Acta Cryst. E69, o1628-o1629(2013).
A.25. Ö. Sarıöz, S. Öznergiz, F. Kandemirli, ―Bis(amino)phosphines Derived From Nphenylpiperazineand
N-ethylpiperazine:
Synthesis,
Oxidation
Reactions,and
Molybdenum Complexes‖ Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and
Nano-Metal Chemistry,43:185–195, 2013
A.26. Ö. Sarıöz, Y. Sürme, V. Muradoğlu,―Heavy-metal extraction capability of chalcogenoic
aminophosphines derived from 1-amino-4-methylpiperazine‖ Chemical Papers, 67 (10)
1345–1349, 2013,
A.27. Ö. SARIÖZ, Y. SÜRME, V. MURADOĞLU, B. MALGAÇ, ―Synthesis and
characterization
of
triethylammonium
2-(diphenylphosphinoamino)-5methylbenzenesulfonate and use of it as a new complexing agent in solvent extraction of
Ni (II) ions from water‖ Desalination and Water Treatment, 51: 5409-5413 p.p., 2013,
A.28. Ö.Sarıöz, S. Öznergiz, ―Aminophosphines Derived From1-Amino-4-Methylpiperazine:
Synthesis,Oxidation And Complexation Reactions‖,Phosphorus, Sulfur, and Silicon and
the Related Elements, 187: 906-913 pp., 2012,
A.29. Rifat Battaloğlu, A.Ġ. Pekacar and Y.K. Yıldız, Synthesis and Characterization of new
vic-dioximes with Benzo-15-crown-5 derivatives and their nickel (II), cupper (II), cobalt
(II) complexes,Asian J. Chem., Vol. 24(6), pp. 2377-2379, 2012.
122
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
A.30. Rifat Battalogluand Kadriye Kayakirilmaz,Determination and evaluation of urinary
calcium and magnesium levels by atomic absorption Spectrophotometry in a group
primer hypertensif patients, Asian J. Chem., Vol. 24(6), pp. 2369 - 2372, 2012.
A.31. Özlem Sarıöz, Yavuz Sürme, Vefa Muradoğlu, Heavy-metal extraction capability of
chalcogenoic aminophosphines derived from 1-amino-4-methylpiperazine, Chemical
Papers 67, (2013)1345–1349.
A.32. Yavuz Sürme, A. Ali Gürten and Kadriye Kayakırılmaz, Electrodeposition,
Characterization and Long Term Stability of NiW and NiWZn Coatings on Copper
Substrate in Alkaline Solution, Metals and Materials International, 19, (2013), 1-10.
A.33. M. ġahin, E. Çadırlı, Y. Sürme, and D. Özkır, Thermo-Electrical Properties in Pb-Sb
Hypereutectic Alloy, Metals and Materials International, 19, (2013), 465-472.
A.34. Demet Özkır, Emel Bayol, A. Ali Gürten, Yavuz Sürme, Fatma Kandemirli, Effect
of hyamine on electrochemical behaviour of brass alloy in HNO3 solution, Chemical
Papers, 67, (2013), 202–212.
A.35. Özlem Sarıöz, Yavuz Sürme, Vefa Muradoğlu, Burcu Malgaç, Synthesis and
characterization
of
triethylammonium
2-(diphenylphosphinoamino)-5methylbenzenesulfonate and use of it as a new complexing agent in solvent extraction of
Ni (II) ions from water, Desalination and Water Treatment, 51(2013) 5409-5413.
A.36. Ö.Sarıöz, Y. Sürme, V. Muradoğlu, ―Heavy-metal extraction capability of chalcogenoic
aminophosphines derived from 1-amino-4-methylpiperazine‖ Chemical Papers, 67 (10)
1345–1349, 2013,
A.37. Ö.Sarıöz, Y. Sürme, V. Muradoğlu, B. Malgaç, ―Synthesis and characterization of
triethylammonium 2-(diphenylphosphinoamino)-5-methylbenzenesulfonate and use of it
as a new complexing agent in solvent extraction of Ni (II) ions from water‖ Desalination
and Water Treatment, 51: 5409-5413 p.p., 2013,
A.38. D. Özkır, K. Kayakırılmaz, E. Bayol, A.A. Gürten, F. Kandemirli, The inhibition
effect of Azure A on mild steel in 1 M HCl. A complete study: Adsorption, temperature,
duration and quantum chemical aspects, Corrosion Science, 56 (2012) 143–152.
A.39. R. Battaloğlu, K. Kayakırılmaz, E. Bayol, Determination of urinary calcium and
magnesium levels by atomic absorption spectrophotometry in hypertensive
patients, Asian Journal of Chemistry, Volume: 24 Issue: 6 (2012) 2369-2372.
A.40. D. Özkır, E. Bayol, A.A. Gürten,, Y. Sürme, F. Kandemirli, Effect of hyamine on
electrochemical behaviour of brass alloy in HNO3solution, Chemical Papers Volume:
67 Issue: 2 (2013) 202-212.
A.41. Nurettin Irmak, Murat Alp, Tribonacci numbers with indices in arithmetic progression
and their sum, Mıskolc Math. Notes, 14-1 (2013), 125-133
123
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
A.42. Nurettin Irmak, Murat Alp, Some identities on generalized Fibonacci and Lucas
sequence, Hacettepe J. Of Mat. Statıs.Volume 42 (4) (2013), 331 – 338.
A.43. T. Candan, ―Existence of nonoscillatory solutions for system of higher order neutral
differential equations‖, Math. Comput. Model., 57(3-4), 375-381, 2013.
A.44. T. Candan and R. S. Dahiya, ―Existence of nonoscillatory solutions of higher order
neutral differential equations with distributed deviating arguments‖, Math. Slovaca., 83
(1), 183-190, 2013.
A.45. T. Candan, ―Oscillation criteria for second-order nonlinear neutral dynamic equations
with distributed deviating arguments on time scales‖, Adv. Difference Equ. 2013: 112.
A.46. Kader, Serkan; Güler, Bahadır Özgür;"On Suborbital Graphs for the Extended
Modular Group ˆ ". Graphs Combin.29 (2013), no. 6, 1813–1825. (2013).(Isı)
A.47. Liu W., Jiang Y., Tuna A., A unified generalization of some quadrature rules and error
bounds, Applied Mathematics and Computation, 219, 4765-4774, 2013.
A.48. Hüseyin Çakalli, Huseyin Kaplan, ―A Study on N0-Quasi-Cauchy Sequences‖,
Hindawi Publishing Corporation Abstract and Applied Analysis Volume 2013,
A.49. F.Talay Akyildiz, Dennis A. Siginer, Hüseyin Kaplan , ―Spectral approximation for a
nonlinear differential equation arising in thin film flow of a non-Newtonian fluid,
―Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation‖, 2012,35-44
A.50. Atay, M.T.,Numerical and soft computing methods for characteristic value problems of
ODE and ODEs systems. Mathematical Problems in Engineering, vol. 2013, 2013. ( SCIexpanded)
A.51. Atay, M.T.,The semianalytical solutions for stiff systems of ordinary differential
equations by using variational iteration method and modified variational iteration method
with comparison to exact solutions Mathematical Problems in Engineering, vol. 2013,
2013. ( SCI-expanded )
A.52. O. Kelekci, Generating sets of finite singular transformation semigroups, Semigroup
Forum, Vol. 86 (1), pp. 59-66, (2013)
A.53. Guldem Yıldız, Bulent Yılmaz, Oktay A. Veliev, S. C. I. 2013. Asymptotic and
Numerical Methods in Estimating Eigenvalues. Mathematical Problems in Engineering.
Article Number: 415479 DOI: 10.1155/2013/415479
A.54. Filiz Ertem Kaya, „Harmonic curvature of the curve-surface pair under Möbius
Transformation‘, International Journal of Physical Sciences, Vol. 8(7), June, 2013.
A.55. Nurettin Irmak, Balancing with Balancing Power, MISKOLC MATH. NOTES.,
Volume 14-3 (2013), 951-957.
124
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
A.56. ġ. Yüksel, N. Tozlu,Z. Güzel Ergül, On Soft Generalized Closed Sets in Soft
Topological Spaces, Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Vol.
55, No. 2, 2013.
A.57. Meral YaĢar, DurmuĢ Bozkurt, ―Another proof of Pell identities by using the
determinant of tridiagonal matrix‖, Applied Mathematics and Computation, 218, 60676071, 2012.
A.58. M.T. Senel and T. Candan, ―Oscillation of second order nonlinear neutral diff erential
equation", Journal of Computatıonal Analysıs and Applıcatıons , volume:14 Issue: 6,
Pages:1112-1117, Oct 2012.
A.59. Göğebakan, A.,Talas, Z.S., Ozdemir, I., Sahna. E., Role of Propolis on Tyrosine
Hydroxylase Activity and Blood Pressurein Nitric Oxide Synthase Inhibited Hypertensive
Rats.Clinical and Experimental Hypertension. 34 (6) 424-428 (2012).
A.60. Talas, Z.S., Duran, A., The effects of slaughtering methods onphysical and biochemical
changes in fish.Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and
Research. 29(2): 741-748 (2012).
A.61. Selamoglu Talas Z.; Pinar Dundar S.; Fuat Gulhan M.; Orun I.; Kakoolaki S.
Effects of propolis on some blood parameters and enzymes in carp exposed to arsenic.
Iranian Journal of Fisheries Sciences 11(2) 405- 414 (2012
A.62. Gulhan M.F.; Duran A.; Selamoglu Talas Z.; Kakoolaki S.; Mansouri S.M.Effects of
Propolis on microbiologic and biochemical parameters of Rainbow trout (Oncorhynchus
mykiss) after exposure to the pesticide. Iranian Journal of Fisheries Sciences 11(3) 490503 (2012).
A.63. Talas, Z.S., Ozdemir, I., Ates, B., Gok, Y., Yilmaz, I.,Modulating effects of selenium
in adrenalmedulla of rats exposed to 7,12-dimethylbenz[a]anthracene.Toxicology and
Industrial Health. 29(3) 286–292 (2013).
A.64. Zeliha Selamoglu Talas, Ayse Gogebakan, Ibrahim Orun. Effects of propolis on
blood biochemical and hematological parameters in nitric oxide synthase inhibited rats by
Nω-Nitro-L-arginine methyl ester. Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences. 26(5)
915-919 (2013).
A.65. Orun I.; Dogru M.I.; Erdogan K.; Dogru A.; Ongun A.; Yuksel E.; Talas-Selamoğlu
Z. Effects of acute and chronic exposure to glyphosate on common carp (Cyprinus carpio
L.) hematological parameters: The beneficial effect of propolis. Fresenius Environmental
Bulletin. 22(9) 2504-2509 (2013).
A.66. Zeliha Selamoglu Talas, Mehmet Fuat Gulhan.Effects of various pollen concentrations
on some biochemical and hematological parameters and paraoxanase activity in Rainbow
trout (Oncorhynchus mykiss). Iranian Journal of Fisheries Sciences 12(4): 911-922, 2013.
A.67. Can,M, S., Kara, R., Ezer, T.(2013) Bryophyte flora of Melendiz Mountain in Turkey.
Turkish Journal of Botany, 37: 575-588.
125
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
A.68. Ezer, T.,Kara, R.(2013) Succession of epiphytic bryophytes in Cedrus libani forest on
the Meydan Plateau (Aladağ). Turkish Journal of Botany, 37: 389-397.
A.69. Ezer, T.,Kara, R. (2012) New national and regional bryophyte records 33. 15.
Pseudocalliergon turgescens (T. Jensens) Loeske. Journal of Bryology, 34(4);286.
A.70. Ġ. Kandemir, M. Sözen, F. Matur, T. Kankılıç, N. Martinkova, F. Çolak, ġ. Ö.
Özkurt and E. Çolak, " Phylogeny of species and cytotypes of mole rats (Spalacidae) in
Turkey inferred from mitochondrial cytochrome b gene sequences ", Folia Zoologica
(ISI), 61 (1): 25-33 pp. 2012.
A.71. Z. Helvacı, S. Renaud, R. Ledevin, D. Adriaens, J. Michaux, R. Çolak, T. Kankılıç,
Ġ. Kandemir, N. Yiğit and E. Çolak, " Morphometric and genetic structure of the edible
dormouse (Glis glis): a consequence of forest fragmentation in Turkey ", Biological
Journal of the Linnean Society (ISI), 107: 611-623 pp. 2012.
A.72. R. Çolak, Ġ. Kandemir, G. O. Karacan, T. Kankılıç, E. Çolak, N. Yiğit, ġ. Ö. Özkurt,
―Allozyme variation in blank vole, Myodes glareolus (Mammalia: Rodentia) in Northern
Anatolia‖, Biochemical Systematics and Ecology (ISI), 50: 304-309 pp. 2013
A.73. T. Kankılıç, Tol. Kankılıç, M. Sözen, E. Çolak, ―Genetic Diversity and Geographic
Variation of Chromosomal races of Nannospalax xanthodon (Nordmann, 1840) and
Nannospalax ehrenbergi (Nehring, 1898) from Turkey, Revealed by RAPD Analysis‖,
Acta Zoologica Bulgarica (ISI), 65(1): 45-58 pp. 2013.
A.74. Güliz, Y., Çolak, E., Kankılıç, T. ―Investigations on the Ecology of Eurasian Water
Vole, Arvicola amphibius (Rodentia: Mammalia) in Ankara Province‖, Pakistan Jornal of
Zoology, vol. 45(6), pp. 1599-1605, 2013.
A.75. Topçu, A., Seyyar, O. & Demircan, N.2013. A contribution to the cave spider fauna of
Turkey (Araneae). Zoology in the Middle East (SCIE), (59): 91-92.
A.76. Kumbıçak, Z., KataraĢ, A., Kumbıçak,Ü., Seyyar, O., 2013. Karyological data and
meiosis of Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) (Gnaphosidae) and Thanatus imbecillus
(L. Koch, 1878) (Philodromidae) from Turkey, Turk. J. Zool., 37 , (2013), 200-204.
A.77. Görür G,H.Akyildirim, G. Olcabey and B. Akyürek (2012) The Aphid Fauna of
Turkey: An Updated Checklist. Archieves Biological Science, Belgrade 64(2): 675-692.
A.78. Aydın Topçu, Osman.Seyyarve Nurcan Demircan.(2013). A contribution to the cave
spider fauna of Turkey (Araneae).Zoology in the Middle East, Vol. 59, No. 1, 91-92.
A.79. AyĢegül KarataĢ, Muhammed Mouradi Gharkheloo, 2013 A new Hemiscorpius
Peters, 1861 (Scorpiones: Hemiscorpiidae) from southwestern Iran. Turk. J. Zool., 37:
15-23.
A.80. AyĢegül KarataĢ, Münir Uçak, 2013 A new Barrussus Roewer, 1928 (Solifugae:
Karschiidae) from southern Turkey, Turk. J. Zool., 37: 594-600
126
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
A.81. Çoraman E, Furman A, KarataĢ A, Bilgin,R., 2013, Phylogeographic analysis of
Anatolian bats highlights the importance of the region for preserving the Chiropteran
mitochondrial genetic diversity in the Western Palaearctic, CONSERVATION
GENETICS, 14: 1205-1216.
A.82. ĠĢlek, C., E.M. Altuner, T. Çeter, H. Alpas, ―Effect of high hydrostatic pressure on
seed germination, microbial quality, anatomy–morphology and physiological
characteristics of garden cress (Lepidium sativum) seedlings‖, High Pressure Research,
33(2):440-450, 2013. SCI-Expanded
A.83. Hayriye Karabulut, Tuncay TürkeĢ, (2012). Description of the females of
Plesiophantes joosti and Araeoncus clavatus(Araneae: Linyphiidae) from Turkey.
Zoology in the Middle East (SCI), Vol.55,89-94pp/
A.2 Diğer Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A.2.1. Gültekin, M., ―Notesto Second PersonImperative Forms in Modern
TurkicLanguages‖,TheJournal of AcademicSocialScienceStudies, Volume 6 Issue 2,
2013, p. 531-541.
A.2.2. Gültekin, M.,―Kırgız Atasözlerinin Cümle Yapısı Üzerinde Bazı Gözlemler‖, Turkish
Studies -International JournalForTheLanguages, LiteratureandHistory of Turkish
orTurkic, Volume 8/1 Winter 2013, p. 1495-1509.
A.2.3. Gültekin, M., ― Özbek Atasözlerinin Cümle Yapısı Üzerine Bir Ġnceleme‖,TheJournal
ofAcademicSocialScienceStudies, Volume 6 Issue 4, 2013, p. 483-500.
A.2.4. Gültekin, M., ―Kırım-Tatar Atasözlerinin Sentaksı Üzerine Bir AraĢtırma‖, Turkish
Studies –International JournalForTheLanguages, LiteratureandHistory of Turkish
orTurkic, Volume 8/1 Winter 2013, p. 887-907.
A.2.5. Gültekin, M., ―Azeri Türkçesinde Futbol Terimleri Üzerine Bir Deneme‖,
Uluslararası Türk Dili Kurultayı, s.1963-1976, Ankara, TDK, 2013.
VI.
A.2.6. Hikmet KoraĢ (2013) ―KarĢılaĢtırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü Hakkında
Değerlendirme‖, Zeitschrift für die Welt der Turken Journal of World of Turks,
5(1), München/Germany, s. 105-114.Makale
A.2.7. Topal, N. (2012), ―Karaman Eyaleti Vakıf Defterinde Niğde Vakıfları ”, Journal of
World of Turks,4/2 (Güz), s. 123-147.
A.2.8. Topal, N.(2013), UnutulmuĢ Bir Mescidin Varlığı Üzerine‖, The Journal of Academic
Social Scienne Studies,6/4 (April), s. 715-728.
A.2.9. Topal, N. (2013), Niğde Basın tarihinden Bir Kesit (1924-1931)‖, Turkish Studies,8/5
(Spring), s. 797-813.
A.2.10. Topal, N.(2013), ―Niğde Türk Ocağı‘nın KuruluĢu ve ilk Faaliyetleri‖, Turkish
Studies,8/7 (Summer), s. 655-670
127
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
A.2.11. Kaya, Mehmet(2013), "XIX. Yüzyıl ve XX. Yüzyıl BaĢlarında Büyük Güçlerin
Etkisinde Kudüs Sancağı (1850-1914)", Türklük Bilimi AraĢtırmaları Dergisi, S.38
Spring, s.145-164.
A.2.12. Kaya, Mehmet(2013), "Vilayet Hususi Ġdare Bütçeleri Üzerine Bir Ġnceleme: Ġstanbul
Vilayeti 1336 /Mart 1920-ġubat 1921) Mali Yılı Hususi Ġdare Bütçesi", International
Journal of History, C. 5, S.3 (Mayıs), s.143-150.
A.2.13. Kaya, Mehmet(2013), ―Yalova-Gemlik Bölgeleri ve Ġzmit Yarımadası‘nda Yunan
Mezalimine Dair Ġtilaf Devletleri AraĢtırma Komisyonu Raporları (12-22 Mayıs
1921)‖, Ankara Üniversitesi Türk Ġnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, C 13,
S. 51 (Mayıs), s.563-578.
A.2.14. Oğuz, M. (2013), ―Ebubekir Hâzim Tepeyran‘ın Hatıralarında Niğde‘de Mahalle
Mektepleri‖, Zeitschrift für die Welt der Türken, Vol. 5, No.1, s. 27-39.
A.2.15. Uzun, E.,(2012), ―Mehmet Ali PaĢa‘nın Anadolu‘ya Saldırısının Niğde ve NevĢehir
Yöresindeki Tesirleri.‖, Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of
Turks [ZfWT], Vol. 4, No.2, s.149-166.
A.2.16. Uzun, E., (2013), "Sultan II. Bayezid'in ġehzadelerine Gönderdiği Armağanlar",
History Studies (International Journal of History), Vol. 5/4, (Lozan Özel Sayısı), 2013,
s.233-247.
A.2.17. Uzun, E., (2013), "Sultan I. Mahmud'a Ait Bir Ruznâme (H.1147/M.1734)", Turkish
Studies (International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish
or Turkic), Vol.8/7, (Summer 2013), s.687-703.
A.2.18. Uzun, E., Oruç, ġ., (2013), ―Osmanlı Tarihçilerinin (Vekayi‟nüvis) Gelir
Kaynakları”, Turkish Studies (International Periodical For The Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic),8/11, (Fall 2013), s.373-387.
A.2.19. Hüsnü Aksakal, Ertan Arıkan, Zafer Nergiz, Vacuum properties of TARLA, Turk J
Phys, (2013) 37: 322-329
A.2.20. Mehmet Ekiz. ―Divanu Lügati‘t-Türk‘te Yer Alan Mimarî Terimler Üzerine‖,
Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of
Turkish of Turkic Academic Journal, 7/4, 1681–1690, (2012).
A.2.21. Huriye Altuner,Geleneksel Niğde Evleri GiriĢ Düzenlemeleri,Turkish Studies
(International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or
Turkic), Volume 8/8 Summer 2013, p. 1643-1670.
A.2.22. Sibel Yıldız. “Türk Halı Sanatında YozlaĢma Etkileri ve Alınabilecek Tedbir
Önerileri‖, Zeitschrift für die Welt der Türken Juornal of World of Turks. Vol. 5, No.
1, 2013, p. 267- 273.7.3
A.2.23. Can, Y. (2013). Kadına Yönelik Ģiddetin Toplumsal Cinsiyet Temelleri: Niğde
Örneği. Journal of World of Turks, Vol: 5, No:1/2/3 (2013), s.203-216.
128
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
A.2.24. Furat M. ―Kırsal Kadınların Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Yoluyla Güçlenmesi‖,
The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), Cilt 6 (Sayı 6), 2013, s.525547
A.2.25. Gökulu G., Furat M.―Türkiye‘de Kadınla Ilgili Kalkınma Politikalarının Ve
Projelerinin EleĢtirel Bir Değerlendirmesi‖, Turkish Studies (International Periodical
for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Cilt 8 (Sayı 8), 2013,
s.1895-1913.
A.2.26. Furat M. ―Küresel Politika DeğiĢimleri ve Türkiye‘de Kırsal Kalkınma‖, Gaziantep
University Journal of Social Sciences, Cilt 12 (Sayı 3), 2013, s589-610
A.2.27. Prof. Dr. AbdureĢit Jelil Qarluq , Wang xia, The Diversity of First Tima Mother‘s
Social Support Network: A literatüre Review, LANZHOUXUEKAN,
2013/9, P76-80.
A.2.28. Prof. Dr.AbdureĢit Jelil Qarluq , Abdumejit Qadir, A Study of Application
Intention and Employment Tendency of Minority Elite Students——A Case Study of
Xinjiang Minority Elite Students in Beijing, Journal of Research on Education for
Ethnic Minorities, 2013/6
A.2.29. T. Candan, B. Karpuz and Ö. Öcalan, "Oscillation of neutral differential equations
with distributed deviating arguments", Nonlinear Oscil., 15(1), 65-76, 2012.
A.2.30. Çolak, Faruk. (2012). Gerdek Pınarı (Gaziantep) Efsanesi Üzerine Bazı
Değerlendirmeler. Türklük Bilimi AraĢtırmaları / Journal of Turkology Research.
Niğde: sayı:32, s. 43–57
A.2.31. Çınar, Bekir, ―Bosnalı Sabit ve Ziya PaĢa‘nın Zafernâmelerindeki ġekil ve Zihniyet
Mukayesesi‖, Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic, (Prof. Dr. Sabahattin Küçük Armağanı),Volume 7/3,
Fall, 2012.
A.2.32. Çınar, Bekir,―Niğdeli Visâlî ve Hamdullah Hamdî‘nin Kıyafetnâmeleri Üzerine Bir
Ġnceleme, Zeitschrift für die Welt der Turken Journal of Word of Turks , Vol 4, NO 3
2012, ss. 299-308.
A.2.33. Çınar, Bekir, ―Gencîne-i Râz Mesnevisinde ġiir, ġâir ve Kâtiple Ġlgili
Değerlendirmeler‖, Turkish Studies - International Periodical For The Languages,
Literature and History of Turkish or TurkicVolume 8/13 Fall 2013, p. 297-308,
ANKARA-TURKEY, ss. 297-308.
A.2.34. Geçer, G. Osman.(2012). Bosna-Hersek'ten Hilal-i Ahmere Maddî Yardımlar:
Misbah Mecmuası Örneği (1912- 1914), Türklük Bilimi AraĢtırmaları. Niğde: Bizim
Büro. Sayı: 31, s. 99-110.
A.2.35. Karabulut, Ramis(2013), Anlatma Esasına Bağlı Edebî Metinlerin Tahlili (Teori ve
Uygulama), Türklük Bilimi AraĢtırmaları, Ankara, Sayı: 34, s. 281-284.
129
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
A.2.36. Shapour Kakoolaki, Zeliha Selamoglu Talas, Oguz Cakir, Osman Ciftci, Ġlknur
Ozdemir. Role of Propolis on Oxidative Stress in Fish Brain. Basic and Clinical
Neuroscience, 4(2), 45-50 (2013).
A.2.37. Zeliha Selamoglu Talas, Ilknur Ozdemir, Osman Ciftci, Oguz Cakir. Propolis
attenuates oxidative injury in brain and lung of nitric oxide synthaseinhibited rats.
Journal of Pharmaceutical Care.2013; 1(2): 45-50.
A.2.38. Ezer, T., Kara, R., AlataĢ, M.(2013) Scapania gracilis Lindb. (Hepaticae,
Scapaniaceae), new to bryophyte flora of Turkey. Folia Cryptogamica Estonica.
Fasc.: 50: 117-119.
A.2.39. Kara, R., Ezer, T., Düzenli, A. (2013) The Bryophyte flora of Northern Amanos
(Nur) Mountain (Hatay-Turkey). Evansia, 30(1), 1-14.
A.2.40. Samin N., Bagrıaçık N, Imani S., AChecklist of Iranian Tiphiidae (Hymenoptera:
Vespoidea), Entomofauna 34: 141- 148 (2013).
A.2.41. Aydın Topçu, Tuncay TürkeĢ, Nurcan Demircan, Hayriye Karabulut, (2012).
New records of family Oonopidae (Araneae) in Turkey. Serket, Vol. 13 (1/2), 114117 pp.
A.2.42. Tuncay TürkeĢ, Hayriye Karabulut, (2013). Araneo-fauna of Kemaliye (Erzincan)
from Turkey. Munis Entomology & Zoology , Vol. 8 (2), 619-633 pp.
A.2.43. Aydın Topçu, Tuncay TürkeĢ, Nurcan Demircan, Hayriye Karabulut, (2012).
New records of family Oonopidae (Araneae) in Turkey. Serket, Vol. 13 (1/2), 114117 pp.
B.Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)
basılan bildiriler:
B.1. Türkan Altın, TheFlood Risk of YeĢilırmak Basin, GeomedThe 3rd
InternationalGeographySymposium, Abstracts, p:40, 10-13 June, 2013, Kemer,
Antalya,Turkey.
B.2. Türkan Altın, Belma Barak, Changesand Trend in Total YearlyPrecipation of Antalya
Vicinity, GeomedThe 3rd International GeographySymposium, Abstracts, p:41, 10-13
June 2013,Kemer, Antalya,Turkey.
B.3. Bekir Necati Altın, Geoarcheological-GeomorphologicalObservations in Komana
Ancient City (Tokat) andtheSurroundingAera, GeomedThe 3rd International
GeographySymposium, Abstracts, p:39, 10-13 June, 2013,Kemer, Antalya,Turkey.
B.4. Derya Kahvecioğlu, Evaluation of EskiĢehir‘sHospitalsRegardingtoLocalPlaceSpatial
Distribution by GIS, GeomedThe 3rd International GeographySymposium, Abstracts,
p:166, 10-13 June, 2013,Kemer, Antalya,Turkey.
B.5. Hüseyin Bayram,Mavi Altın: Su, GeomedThe 3rd International GeographySymposium,
Abstracts, p:60, 10-13 June, 2013,Kemer, Antalya,Turkey.
130
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
B.6. Sevda Bayram, Hüseyin Bayram, Peri Æayı Havzası‘ndaki Barajların Deprem Riski,
GeomedThe 3rd International GeographySymposium, Abstracts, p:61, 10-13 June,
2013,Kemer, Antalya,Turkey.
B.7. Kaya, Mehmet(2013), "XIX. Yüzyıl ve XX. Yüzyıl BaĢlarında NevĢehir Kazasının
Sosyal ve Ekonomik Durumu" I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu,
C.5, (Nisan), s.105-121.
B.8. Kaya, Mehmet(2012), ―XIX ve XX. Yüzyıl BaĢlarında Æorum Sancağında Göçler,
YaĢanan Sorunlar‖, Halk Kültüründe
B.9. M. KaĢıkcı, M. Arı, N. Çiçek Bezirand R. KAYALI, ‗‗Characterızatıon Of Samarium
Oxide And Ytterbium Oxide Doped Bismuth Oxide Polymorphous Developed As
Electrolyte‘‘ Turkish Physical Society 29th International Physics Congress (TPS-29) will
be held between 05 - 08 September 2012 in Bodrum Municipality Nurol Culture Center OASIS / Bodrum- Turkey.
B.10. M. KaĢıkcı, N. Çiçek Bezir Andr. Kayalı, ―Characterization Of Samarium Oxide And
Terbium Oxide Doped Bismuth Oxide Polymorphous Developed As Electrolyte‖
Turkish Physical Society 29th International Physics Congress (TPS-29) will be
heldbetween 05 - 08 September2012 in Bodrum Municipality Nurol Culture Center OASIS / Bodrum- Turkey.
B.11. Türk Fizik Derneği Uluslararası Kongresi, TFD 30 (A. GÜMÜġ)
B.12. Tanriverdi, T. , BaĢtürk, Ö., Ekmekçi F., 2012, "The preliminary abundance results of
HD80027 (AI Ib) with UVES spectra", 2nd International Conference on Computation for
Science and Technology. 9-11 July2012 , Niğde University , Niğde.
B.13. O. Dönmez, ―Numerical simulation of instability of the black hole-torus systems and
quasi-periodic oscillations‖, Biggest accelerators in space and on earth organized by
Cost Action MP0905 and CERN, 18 - 22. March 2013, Geneve, Switzerland.
B.14. E. Çadırlı, M.Sahin, H. Kaya, Effectof Solidification Conditions on Microstructure and
Compressive Stress in the Al-Cu-Co Eutectic Alloy, p.161, 2nd International Advances in
Applied Physics&Materials Science- APMAS, Antalya 2012.
B.15. E. Çadırlı, H. Kaya, S. Engin, N. MaraĢlı, U. Böyük, Microhardness and tensile stress
of directionally solidified the Bi-Sn-Ag ternary alloy under controlled conditions, p.162,
2nd International Advances in Applied Physics&MaterialsScience- APMAS, Antalya
2012.
B.16. E. Çadırlı, M.Sahin, Effect of growth rate on microstructure, microhardness, electrical
and thermal properties in the Al-Cu-Coalloy, PRG73, International Journal of
Arts&Sciences (IJAS) conference, Prag 2012.
B.17. H. Kaya, S. Engin, E. Çadırlı, U. Böyük, N. MaraĢlı,Investigation of Physical
Parameters of the Bi-Sn-Ag Eutectic Alloy, PRG74, International Journal of
Arts&Sciences (IJAS) conference, Prag 2012.
131
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
B.18. U. Böyük, S. Engin, M. ġahin, H. Kaya, E. Çadırlı, N. MaraĢlı, Directionally
solidified Al-Cu-Si-Fe quaternary eutectic alloy, P3G169, International Journal of
Arts&Sciences (IJAS) conference, Prag 2013.
B.19. E. Çadırlı, M.Ġ. Yılmazer, H. Kaya, M. ġahin, Dependence of microstructure and
electrical resistivity on temperature in directionally solidified Al-Cu-Si ternary alloy,
P3G187, International Journal of Arts&Sciences (IJAS) conference, Prag 2013.
B.20. M. ġahin, E. Çadırlı, Doğrusal katılaĢtırılmıĢ Bi-Zn-Al üçlü ötektik alaĢımının mekanik,
elektriksel ve termal özelliklerinin incelenmesi, Turkish Physical Society 30 th
International congress, p.186, Ġstanbul / Turkey, 02-05 september 2013.
B.21. Ġ. BaĢtürk, E. Çadırlı, M. ġahin, Mikroyapı ve katılaĢtırma parametrelerinin doğrusal
katılaĢtırılmıĢ Sn-ağ.% 40.5 Pb-ağ.% 2.6 Sb ötektik alaĢımının mekanik özelliklere
etkisinin incelenmesi, Turkish Physical Society 30 th International congress, p.471,
Ġstanbul / Turkey, 02-05 September 2013.
B.22. E. Çadırlı, M. ġahin, Mikroyapı ve katılaĢtırma parametrelerinin doğrusal katılaĢtırılmıĢ
Sn-3.5Ag lehimleme alaĢımının mekanik özelliklerine etkisi, Turkish Physical Society 30
th
International congress, p.555, istanbul / turkey, 02-05 september 2013.
B.23. .―Ultrafast Carrier Dynamics of Si NanowiresGrownby LPCVD‖ A.SEYHAN, T.
Ishikawa, S. Koshihara, M. Simanullang, K. Usami, and S. Oda, Oral Peresentation, AVS
59th Annual International Symposium and Exhibition October28-November 2, 2012 in
Tampa, Florida, USA.
B.24. H. Kaya, M. Sahin, M.Ġ. Yılmazer, E. Çadırlı, Effect of solidification parameters on
the microstructure and microhardness in the Al-Cu-Si ternary alloy, p.163, 2nd
International Advances in Applied Physics&Materials Science- APMAS, Antalya 2012.
B.25. H. Kaya, S. Engin, E. Çadırlı, U. Böyük, N. MaraĢlı, Electrical properties as a function
of solidification parameters of bismuth-tin-silver eutecticalloy, p.165, 2nd International
Advances in Applied Physics&Materials Science- APMAS, Antalya 2012.
B.26. M. ġahin, E. Çadırlı, KatılaĢtırma parametrelerinin doğrusal katılaĢtırılmıĢ Sn-3.5Ag
lehimleme alaĢımının mikroyapısına etkisi, Turkish Physical Society 30 th International
congress, p.554, Istanbul/ Turkey, 02-05 September 2013.
B.27. Abdullah Taner BiĢgin, Mustafa Uçan, Ġbrahim Narin, ''Separation, preconcetration
and spectrophotometric determination of reactive red 83 textile dye in wastewater by the
method of cloud point extraction'' Journal of Selçuk University Natural and Applied
Sciences, ICOEST Conf. 2013 (Special Issue - 2), 517-526.
B.28. Abdullah Taner BiĢgin, Mustafa Uçan, Ġbrahim Narin, ''Separation, preconcetration
and spectrophotometric determination of reactive red 83 textile dye in wastewater by the
method of cloud point extraction'' International Conference on Environmental Science
and Technology (ICOEST 2013) (18-21 Haziran 2013), Kapadokya, NEVġEHĠR (poster)
132
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
B.29. Abdullah aner BiĢgin, Mustafa Uçan, Ġbrahim Narin, ''Cloud point extraction method
for determination of Astrazon Red GTLN textile dye in water samples by using TX-114
as a surfactant'' IUPAC 2013 44th World Chemistry Congress'', (11-16 Ağustos 2013),
ĠSTANBUL (poster)
B.30. Abdullah Taner BiĢgin, Mustafa Uçan, Ġbrahim Narin, ''Separation, preconcentration
and spectrophotometric deremination of Rhodamine B in different water samples by solid
phase extraction method'' IUPAC 2013 44th World Chemistry Congress'' (11-16 Ağustos
2013), ĠSTANBUL (poster)
B.31. A.A. Gürten, H. KeleĢ, E. Bayol, F. Kandemirli, Inhibition effect of ALS molecule on
mild steel in acidic solution: Experimental and theoretical study, 2nd International
Conference on Computation for Science and Technology, July 09-11 2012 Niğde,
Türkiye,, 172.
B.32. E. Bayol, E. ġengün, A.A. Gürten, F. Kandemirli, Y. Akkaya,Theoretical and
experimental studies on some thiosemicarbazide derivatives the corrosion of mild steel in
hydrochloric acid, 2nd International Conference on Computation for Science and
Technology, July 09-11 2012 Niğde, Türkiye, 173.
B.33. D. Özkır, K. Kayakırılmaz, F. Kandemirli, E. Bayol, Theoretical approach on the
inhibition effect of a newly synthesized schiff base on mild steel in 1.0 M
HCl, 2nd International Conference on Computation for Science and Technology, July
09-11 2012 Niğde, Türkiye, 206.
B.34. D. Özkır, K. Kayakırılmaz, F. Kandemirli, E. Bayol, Quantum chemical aspects on
the inhibition effect of AZURE-C, 2nd International Conference on Computation for
Science and Technology, July 09-11 2012 Niğde, Türkiye, 207.
B.35. L. Uludağ, D. Malgaç, F. Kandemirli, E. Bayol, Inhibitive properties and quantum
chemical studies of 3-Methoxyphenyl-3-thiosemıcarbazide on mild steel corrosion in
HCl, 2nd International Conference on Computation for Science and Technology,
July 09-11 2012 Niğde, Türkiye, 226.
B.36. D. Özkır, K. Kayakırılmaz, E. Bayol,Thermodynamic study to evaluate inhibition
effect of Azure B in 1 M HCl on mild steel, Eurocorr 2012, The European Corrosion
Congress, September 9 - 13, 2012, Istanbul/ Türkiye, 1225.
B.37. Kara Bülent, Erken YaĢta Evliligin aile Kurumuna etkileri: Niğde örneği, 7. Ulusal
Sosyoloji kongresi (yeni toplumsal yapılanmalar:geçiĢler,kesiĢmeler,sapmalar),25.Ekim.2013-Muğla
B.38. Prof. Dr. AbdureĢit Jelil QARLUQ /Ġpek Yolu'nun BaĢlangıç Güzergâhında
Tehlikedeki Türk Toplum ve Kültürleri: Sarı Uygurlar, Uluslararası "Ġpek Yolunda Türk
Dünyası Ortak Kültür Mirası" Bilgi ġöleni, 3 – 6 Ekim 2013 / ANKARA – TÜRKĠYE
B.39. Çolak, Faruk, (2012), Halk ġiirinin Dili. Multilangualism: Problems and Prospects, The
Ministry of Education and science of the Republic of Kazakhistan, Almatı, s. 206-212.
133
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
B.40. Çolak, Faruk, (2012), Niğde Halk Hekimliğinde DıĢkı ve Ġdrar Kullanılarak Yapılan
Tedavi Usulleri, I. Uluslararası Niğde Dil Kültür ve Tarih Sempozyumu Sempozyum
Kitabı, Nobel Yayıncılık, (Ed. Mustafa Talas), Ankara, s. 61-68.
B.41. Çolak, Faruk, (2013), NeĢet ErtaĢ‘ın Gelenekteki Yeri, Uluslararası Bozkırın Tezenesi
NeĢet ErtaĢ Sempozyumu Bildiriler, Cilt 1, Ahi Evran Üniversitesi Yayınları, KırĢehir, s.
267-274.
B.42. Ġçel, Hatice, ―Anadolu Türkülerinde Ġstanbul‖, 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi
Türk ve Dünya Kültüründe Ġstanbul, 5-10 Ekim 2009, Bildiriler III Edebiyat ve Folklorda
Ġstanbul, 857-865, Konya (2012)
B.43. Çınar, Bekir,―Gencîne-i Râz Mesnevisinde ġiir, ġâir ve Kâtiple Ġlgili Değerlendirmeler‖,
Uluslararası VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Ali Emîrî Hatırasına), 15-17
Kasım 2012, Diyarbakır.
B.44. Bakırcı, Nedim,―Eğitim Yönüyle Hayvan Masalları, Ulttıq Tärbiye (Milli Eğitim), 6
(14), Aralık 2012, Kazakistan, s. 107-110.
B.45. Bakırcı, Nedim, ―Bozkırın Tezenesi NeĢet ErtaĢ‘ın ġiirlerinde Gurbet‖, Uluslararası
Bozkırın Tezenesi NeĢet ErtaĢ Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2013, KırĢehir / Türkiye.
B.46. Bakırcı, Nedim-Hüseyin KürĢat Türkan, “Tekke ve Zaviyelerin Balkanlar‟daki
Rolü ve Önemi”, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, 17-19 Mayıs 2013,
Saraybosna / Bosna Hersek.
B.47. Karabulut, Ramis,―Niğde‘de Iki Han, Iki ġair, Iki ġiir‖, 1. Uluslararasi Niğde Dil,
Kültür ve Tarih Sempozyumu, 3-6 Mayıs 2012, Niğde.
B.48. Karabulut, Ramis, Modern Bir Balkan Harbi Destanı ve Harp Fırsatçılığına DeğiĢik Bir
Örnek, . Uluslararası Türkiyat Sempozyumu (Türk Harp Edebiyatı)‖, 1-3 Kasım 2013,
Æankırı.
B.49. Geçer, G. Osman(2013),"Bosna-Hersek'te Mehmet Akif Etkisi", Uluslararası Türk Dili
ve Edebiyatı Kongresi, 17-19 Mayıs 2013, Bildiri Kitabı I, s. 331-336, Saraybosna,
Bosna-Hersek.Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi 17-19 Mayıs 2013
Saraybosna/Bosna-Hersek‘te düzenlenen kongrede ―Bosna-Hersek’te Mehmet Âkif
Etkisi‖ baĢlıklı sunum.
B.50. Ġçel, Hatice,―Anadolu Türkülerinde Ġstanbul‖, 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi
Türk ve Dünya Kültüründe Ġstanbul, 5-10 Ekim 2009, Bildiriler III Edebiyat ve Folklorda
Ġstanbul, 857-865, Konya (2012).
B.51. Ġçel, Hatice, ―Niğde Atasözlerinde Metafor ve Kullanımı‖, 1. Uluslararası Niğde Dil,
Kültür ve Tarih Sempozyumu, Niğde, 3-6 Mayıs (2012).
B.52. Zeliha Selamoglu Talas, Shapour Kakoolaki, Oguz Cakir, Osman Ciftci, Ilknur
Ozdemir.Role of propolis on oxidative stress in fish brain.The international Basic and
Clinical Neuroscience Congress, Tehran, IRAN (2012).
134
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
B.53. Zeliha Selamoglu Talas, Ilknur Ozdemir, Osman Ciftci, Oguz Cakir.Hypertension and
oxidative stress in rats treated propolis. The international Basic and Clinical
Neuroscience Congress, Tehran, IRAN (2012).
B.54. KırkbeĢ, A., Selamoğlu Talas, Z., Kakoolaki, S. and Durna DaĢtan, S., ―Biochemical
changes on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) muscle tissue that occur with the
treatment of different concentrations of pollen extract‖, International Conference on
Environmental Science and Technology (icoest), 18-21 June, NevĢehir, 2013
B.55. Kara, R.,Ezer, T., Ertek, A. (2013). A New Record (Tortula lingulata Lindb.) to
Bryophyte Flora of Turkey from Erciyes Mountain. ICOEST 2013, NevĢehir (Poster
bildiri).
B.56. Kara, R.,Ezer, T., Can Gözcü M. S. (2013). Three Remarkable Moss Records from
Inner Anatolia Region. ICOEST 2013, NevĢehir (Poster bildiri).
B.57. Ezer, T.,Kara, R., Seyli, T., BozdoğanS. G., (2013). Interesting Moss Records from
Aladağlar National Park. ICOEST 2013, NevĢehir (Poster bildiri).
B.58. Ezer,T., Kara, R., AlataĢ, M., (2013). Scapania gracilisLindb. (Hepaticae,
Scapaniaceae), New To Bryophyte Flora of Turkey, ICOEST 2013, NevĢehir (Poster
bildiri).
B.59. AlataĢ,M., Uyar, G., Kara, R., Ezer, T. (2013) A Syntaxonomical Study on Epiphytic
Bryophyte Vegetation of Abant Mountains. ICOEST 2013, NevĢehir (Poster bildiri).
B.60. Bağrıaçık N., „Some structural features of the nest materials of Dolichovespula sylvestris
(Scopoli, 1763) and Dolichovespula media (Retzius, 1783) (Hymenoptera: Vespidae)‘,
International Conference On Environmental Science And Technology(Icoest‘2013 –
Cappadocia), 18-21 Haziran 2013., Ürgüp, NevĢehir, 686 687.
B.61. Gazi Görür-Hayal Akyıldırım, Özhan ġenol, Gülay Olcabey(2012)Geographical
Composition of The Turkey Aphid Fauna and Invasive species.Sixth European
Hemiptera Congress. 25-29 June, Blagoevgrad, Bulgaria.
B.62. Akyıldırım H, Özhan ġenol, Görür G, DemirtaĢ E (2013). The determination of the
genetic variations in Cinara cedri (Hemiptera: Aphidoidea) populations collected on
Cedrus spp. from different locations in Turkey. 9th International Symposium on Aphids,
Beijing (China), 2–6 June 2013.
B.63. Hayriye Karabulut, Tuncay TürkeĢ, Aydın Topçu, 27th EuropeanArachnology
konferansı (sözlü sunum) "The Linyphiidae (Araneae) Fauna of MediterraneanRegion
from Turkey" Ljubljana, Slovenia, 2-7 Eylül 2012.
B.64. Tuncay TürkeĢ, Aydın Topçu, Osman Seyyar, Nurcan Demırcan, Hayrıye
Karabulut, 27th European Arachnology konferansı " A new species of Troglohyphantes
from a Turkish cave (Araneae: Linyphiidae)" Ljubljana, Slovenia, 2-7 Eylül 2012.
135
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
B.65. Onat Artan, T., Çakırgöz, M., Kara, R.(2013). Decolorization of doracryl blue and
astrozon red by Chiloscyphus poyanthos Current Opinion in Biotechnology Congress
2013 (Sözlü Sunum).
B.66. Bilgin. R, Maracı. Ö, Gürün. K, Rebelo, H, Puechmaille, S, Presetnik, P, Hamidovic, D,
Fressel, N, Hulva, P, Horacek, I, Ibanez, C, KARATAġ, A, KarataĢ, A, Allegrini, B,
Georgiakakis, P, Gazaryan, S, Nagy, Z, AbiSaid, M, Lucan, R, Bartonicka, T, Nicolaou,
H, Scaravelli, D, Karapandza, B, Uhrin, M, Paunovic, M, Benda, P and Juste, J., 2013,
Circum-Mediterranean phylogeography of a bat coupled with past environmental niche
modelling: a new paradigm for the recolonization of Europe? 08/2013, Proceeding of
XVI International Bat Research Conference, at Costa Rica,
C.1 Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C.1.1.1 Ferromagnetic Resonance-Theory and ApplicationsEdited by Orhan Yalcin ISBN
978-953-51-1186-3, 248 pages, Publisher: InTech, Chapters published July 31, 2013
under CC BY 3.0 license DOI: 10.5772/50583
C.1.1.2 Nanorods Edited by Orhan Yalçın, ISBN 978-953-51-0209-0, Hard cover, 250 pages,
Publisher: InTech, Published: March 09, 2012 under CC BY 3.0 license, in subject
Nanotechnology and Nanomaterials DOI: 10.5772/2046,
C.1.1.3 Orhan Yalçın (2013). Ferromagnetic Resonance, Ferromagnetic Resonance - Theory
and Applications, Dr. Orhan Yalçın (Ed.), ISBN: 978-953-51-1186-3, InTech, DOI:
10.5772/56134.
C.1.1.4 Orhan Yalicin, Riza Erdem and Zafer Demir (2012). Magnetic Properties and Size
Effects of Spin-1/2 and Spin-1 Models of Core-Surface Nanoparticles in Different
Type Lattices, Smart Nanoparticles Technology, Dr. Abbass Hashim (Ed.), ISBN:
978-953-51-0500-8, InTech, DOI: 10.5772/34706.
C.1.1.5 Huriye Altuner.(2013). Geleneksel Niğde Evleri, Niğde-Medeniyetlerin
Harmanlandığı Bir Kent,Niğde Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Niğde, s.64138.
C.1.1.6 Furat M.―Development and Empowerment of Rural Women‘s Organizations in
Turkey‖, Lambert Academic Publishing: Germany, 2013.
C.2 Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
C.2.1.1 Kazak muzikasının bayteregi. Estelikter. Almatı, ―Rarytet‖, 2012. 400 s. /Yazarları:
J.Tolebaeva, J.Süleymenova, N.Ketegenova, L.Aktaeva
C.2.1.2 Hikmet KoraĢ (2013),―Atasözlerinden Hareketle Uygur Türklüğü Hakkında Bir
Değerlendirme‖, Bengü BeläkAhmet Bican Ercilasun Armağanı (Ed. Bülent Gül),
Türk Kültürünü AraĢtırma Enstitüsü Türk Kültürünü AraĢtırmaları Dizisi, Ankara, s.
305-328.
C.2.1.3 Gültekin, M.,Özbek Türkçesi Cümle Bilgisi, Ankara: Bizim Büro, 2013.
136
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
C.2.1.4 Kazakça-Türkçe –Türkçe-Kazakça El Sözlügü. Niğde, 2013. J.Süleymenova
C.2.1.5 ġaĢmaz, M. (2013), Ġngiliz Konsolosları ve Ermenilerin Katliamı İddiaları.
C.2.1.6 ġaĢmaz, M.(2013), XVIII. Yüzyıl Osmanlı-Lehistan İlişkileri, Altınpost Yayınları.
C.2.1.7 Doğan, H. (2012),Adıyaman Tarihi ve Kültürü Üzerine,edt. Hamdi Doğan, Kömen
Yayınları, Konya. (Kitap Editörlüğü).
C.2.1.8 Öztürk, G. (2012), Niğde Sancağı Merkez Asar-ı Atika Defteri,Kömen Yayınları,
Konya.
C.2.1.9
Ġçel, Hatice,Türk Bilmecelerinden Seçmeler, Ankara 2013.
C.2.1.10 Bakırcı, Nedim, (2013), Keloğlan Masalları, Ankara, Akdağ Yayınları.
C.2.1.11 AvĢar, Ziya,Nasihatler Kitabı, EskiĢehir Valiliği, EskiĢehir 2013.
C.2.1.12 Ünal, A., Sözen, M., KARATAġ, A., KumlutaĢ, Y, AkkuĢ, A, Kılıç, R, Ġncekara,
HĠ, Aydal, S., Karadağ'ın Doğal ve Kültürel Varlıkları (Ed. Alkan, M., Koçak,
Ö.), Alagöz Ofset Matbaa Ambalaj.
C.3 Yazılan ulusal/ uluslararası kitaplardaki bölümler:
C.3.1 Eğitim Alanındaki ĠĢbirlik //Dünya Æapında Eğitim. Makaleler Derlemesi. Niğde. 10
Haziran, 2013. J.Süleymenova
C.3.2 Doğan, H. (2003), ―Milli Mücadelede Doğu Cephesinden Batı Cephesi‘ne Yapılan
Silah, Cephane Yardımları ve Asker Sevkiyatı‖, 60. Yılında Ġlim ve Fikir Adamı Prof.
Dr. Kâzım YaĢar Kopraman‘a Armağan,Yayına Hazırlayan E. Semih Yalçın, Ankara,
s. 304-320. (Yüksek Lisans Tezinden ÜretilmiĢtir).
C.3.3 Doğan, H.(2012), ―Cumhuriyetin Ġlk Yıllarında (1925-1928) Hısn-ı Mansur
(Adıyaman), Kahta ve Besni Kazalarının Sosyal ve Ġktisadi Durumu‖, Adıyaman
Tarihi ve Kültürü Üzerine,edt. Hamdi Doğan, Kömen Yayınları, Konya, s. 98-117.
C.3.4
Erdoğdu,Ġ.(2014), ―Klasik Dönem Osmanlı Ġdari ve Fikri Yapılanmasında Ulemânın
Rolü Üzerine Bazı Tespitler‖,(Edt. Ümit EKĠN), Özer ERGENÇ’e Armağan, Bilgi
Kültür Sanat, Ġstanbul 2014, s. 197-216.
C.3.5 Kaya, Mehmet (2012), Vilayet Hususi Ġdare Bütçeleri Aydın Vilayeti Örneği 1331
Mali Yılı(1915-1916), Konya, Kömen, 168 s
C.3.6
Kaya,Mehmet (2013), II. MeĢrutiyet‘ten Æok Partili Hayata GeçiĢte Bolu‘nun Ġdari
ve Sosyal Durumu (1908-1950), Bolu Ġl Özel Ġdaresi Yayınları, 174 s
C.3.7 Öztürk, G. (2012), ―Seyyahların Gözüyle Adıyaman ve Æevresi‖, Adıyaman Tarihive
Kültürü Üzerine, edt. Hamdi Doğan, Kömen Yayınları, Konya, s. 131-145.
137
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
C.3.8 Kara,Bülent, ,Siyaset Sosyolojisi, Siyaset ve Toplum ,6.Bölüm S.175-201,Lisans
yayıncılık 2013,Ġstanbul
C.3.9 Bakırcı, Nedim,―Niğde‘den Derlenen HurĢit Ġle Mahmihri Hikâyesi EĢ Metni Üzerine
Bir Ġnceleme‖, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu‘na Armağan, Ankara 2013,
C.3.10 Bakırcı, Nedim, ―Niğde‘den Derlenen HurĢit Ġle Mahmihri Hikâyesi EĢ Metni Üzerine
Bir Ġnceleme‖, Türk Halk Edebiyatı Ġncelemeleri Saim Sakaoğlu Armağanı, Türk
Kültürünü AraĢtırma Enstitüsü, Ankara 2013, s. 423-440.
C.3.11 Geçer, G. Osman(2013), "Bosna-Hersek‘te Türk Edebiyatının Son Ġzleri: Vatan
Gazetesi Örneği", Bengü Bitig Dursun Yıldırım Armağanı, (Ed: Bülent GÜL-Ferruh
AĞCA-Faruk GÖKÆE), Öncü Kitap, Ankara, s. 311-326.
C.3.12 Görür G. (2012) “Zararlı Mücadelesi” (16. bölüm), s.407-441,
Entomolojinin Anahatları (Editör: Prof. Dr. Ali GÖK), Nobel Yayıncılık.
Böcekler:
D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D.1. Bayer Altın, T., Barak, B. (2012). Seyhan Havzasında 1970-2009 yılları arasında yağıĢ
ve hava sıcaklığı değerlerindeki değiĢimler ve eğilimler. Türk Coğrafya Dergisi,,58; 2134.
D.2. Оbuwçeniye
prоfessiyоnаlnоmuw
yazıkuw
nа
neyazıkоvıh
fаkuwltetаh
vuwzоv.Mejduwnаrоdnаya nаuwçnаya kоnferentsiya ,Ruwsskiyy Yazık v Yazıkоvоm
iyKuwltuwrnоm Prоstrаnstve Evrоpı iy Miyrа: Æelоvek.Sоznаniye. Kоmmuwniykаtsiya.
Ġnternet. VarĢava, 2012., J.Süleymenova
D.3. Grammatikalik Omonim KosimĢalardı Okıtu Centrel Asıa in the Global Communuty:
Chellengesand Opportunities, Almaty, KIMEP April 4-6 2013, J.Süleymenova
D.4. Modüler Öğretiminin AraĢtırılması ve Onun kendisine Özgü Özellikleri, Modüler
Öğretimini Uygulamanın Geleceği ve SorunlarıUluslararası Bilimsel – Metodolojik
Konferansı, 17 Ocak, 2012ж G.K.Abdirasilova,makale
D.5. Kazakistanda Yeni Alfabeye GeçiĢ Meselesi ve Onun GerçekleĢtirme ÆalıĢmaları, ―Prof.
S.M. Ġsayev: Kazak Dilbilimi ve Edebiyatın Teori ve Metodolojik Sorunları‖ Uluslararası
Bilimsel
–
Pratik Konferansı
Almatı, 2012,
Mart, G.K.Abdirasilova,
G.K.Abdirasilova,Makale
D.6. Bilim bery salasındagı ıntımaktaqstık.//Akpınar.Sayı eki,
J.Süleymenova
Kasım-Aralık, 2012.
D.7. Bilim beru juueusindegi jogarı sınıp okuĢılarının zertteushilik kabiletin kalıptastıru.
//Akpınar.Sayı eki, Kasım-Aralık, 2012. J.Süleymenova
D.8. Interbelsendi adister-sapalı bilim kepili// Akpınar, Sayı eki.Kasım-Aralık, 2012.
J.Süleymenova
D.9. 12 Jıldık Bilim Beru Modeline Koshudegi Keybir Maseleler // Dünya Æapında Eğitim.
Makaleler Derlemesi. Niğde. 10 Haziran, 2013. J.Süleymenova
138
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
D.10. Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğrencilere Bağımsız ÆalıĢma Düzenlemesinin Etkili
Yolları,
Öğrencinin
Öğretmenle
Bağımsız
ÆalıĢmasının
Düzenleme
YöntemiAlmatı,2012, G.K.Abdirasilova,Makale
D.11. Destek Verme Kurulunun Yönetmeliği ,s. 1-16, «Полиграфия-сервис и К» yayınevi,
Almatı,2012, G.K.Abdirasilova, Dizin
D.12. ĠĢverenlerKurulununYönetmeliği, s. 1-16, «Полиграфия-сервис и К» yayınevi,
Almatı,2012,G.K.Abdirasilova, Dizin
D.13. Öğrencinin Onur Yasası, s. 1-48, «Полиграфия-сервис и К» yayınevi, Almatı,2012,
G.K.Abdirasilova, Dizin
D.14. Mezunlar Derneği Yönetmeliği,s.1-16,
Almatı,2012, G.K.Abdirasilova, Dizi
«Полиграфия-сервис
и
К»
yayınevi,
D.15. Ġ. Altınsarin‖ Derslerle Ġlgili Olimpiyat Yönetmeliği,s.1-48, «Полиграфия-сервис и К»
yayınevi, Almatı,2012, G.K.Abdirasilova, Dizin
D.16. ―I. Altınsarin‖ Derslerle ilgili Olimpiyatların Düzenlemesi ve Uygulamasında Talimat
s.1-48, «Полиграфия-сервис и К» yayınevi, Almatı,2012,G.K.Abdirasilova, Talimat
D.17. Eğitim -Öğretim, Sanayi, Pedagoji Stajların Programı, s. 1-800 «Полиграфия-сервис и
К» yayınevi, Almatı,2012, G.K.Abdirasilova, Program
D.18. Eğitim -Öğretim, Sanayi, Pedagoji Stajların Yönetmeliği,s.1-64, «Полиграфия-сервис и
К» yayınevi, Almatı,2012, , G.K.Abdirasilova, Dizin
D.19. Pedagoji Staj Defteri,s-1-256, «Полиграфия-сервис и К» yayınevi, Almatı,2012,
G.K.Abdirasilova, Dizin
D.20. Eğitim-Öğretim stajının defteri, s. 1-64, «Полиграфия-сервис и К» yayınevi,
Almatı,2012, G.K.Abdirasilova, Dizin
D.21. Sanayi Stajı Defteri,s.1-64 «Полиграфия-сервис и К» yayınevi, Almatı,2012 ,
G.K.Abdirasilova, Dizin
D.22. Sözcük BileĢiminin GeliĢmesi ve Söz Manasının GeniĢleme Yolları,s. 12-17б,
AKRINAR (kültür sanat ve edebiyat dergisi) №42, Kasım-Aralık 2012. ISSN:1306 –
3731, G.K.Abdirasilova,Makale
D.23. Entelektüellik – bireyin geliĢmesindeki kalite kriteri,s. 47-52б «Eğitim dünya çapında»
Haziran, 2013,Makaleler derlemesi,ISBN: 978-605-125-984-0, G.K.Abdirasilova,Makale
D.24. Hikmet KoraĢ(2013), ―Kelimelere Raks Ettiren Hikayeci: Ġmdat AvĢar‖, Berceste Aylık
Kültür Sanat Edebiyat Dergisi (Ġmdat AvĢar Özel Sayısı), Mart 2013, S. 129, s. 37-49.
Makale
139
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
D.25. Hikmet KoraĢ(2013), ―Vatandan Uzakta Bir Vatan ġairi Mehemmetimin Obulkasimov
(Almasbeg)‖,KardeĢ Kalemler Aylık Avrasya Edebiyat Dergisi, Ekim 2013, S. 82, s.
78-90. Makale
D.26. Doğan, H. (2012), ―Cumhuriyet Döneminde Yerel Bankacılık: Akhisar Tütüncüler
Bankası Örneği‖, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 9,
Sayı 18, s. 397-416.
D.27. AkĢit, Ahmet(2013), "Selçuklu Devri Tarih AraĢtırmalarında Kaynak Sorunu: Eflâkî'nin
Eseri Hakkında Bazı Notlar", SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Kemal
Göde Armağanı, Isparta, s.13-19
D.28. Öztürk, Ġ.(2013), ―ġehir Tarihi ÆalıĢmaları Kapsamında Aksaray Bibliyografyası
Denemesi ‖, Akkpınar Dergisi, Niğde Ocak-ġubat, s. 36-45
D.29. Öztürk,Ġ.(2013), ―Cumhuriyetin Ġlk Yıllarında Niğde Basınına Göre Niğde‘de Spor
Hayatı ve ilk Futbol Müsabakası‖ Not: Akpınar Dergisi Mayıs 2013 Sayısında basılacak
D.30. Kaya, Mehmet Siklon, F. Sinem (2012), ― Bazı Osmanlı Gazetelerinde Siyasal Reklam
ve Propaganda (1908-1918)‖, Hacettepe Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları
Dergisi, Yıl 8, Sayı 16 (Güz), s. 62-73.
D.31. Oğuz, M.(2012), “Midhat PaĢa'nın1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi Öncesi Balkanlardaki
Ġsyan, Ġstanbul Konferansı Ve Sonuçları Hakkında II. Abdülhamid'e Sunduğu Rapor‖,
Musa Æadırcı'ya Armağan Yazılar Studies Presented in Honour of Musa Æadırcı, ed. S.
Kılıç, B. Koç, T. ErcoĢkun, Bilgin Kültür Sanat, s. 309-330.
D.32. Oğuz, M. (2013), ―II. Abdülhamid‘in Son Mabeyn BaĢkatibi Ali Cevad Bey‘in
Avusturya Ġmparatoru ve Hariciye Nazırı ile Yaptığı Mülakat Hakkındaki Raporu‖, A.
Haluk Ülman‘a Armağan, ed. Gökhan Erdem, Ankara Ünv. Siyasal Bilgiler Fak.
Yayınları, Ankara, s. 35-53.
D.33. Invited speaker in12th Quantization Dualities and Integrable Systems Workshop 20-22
April 2013, Koc University, Istanbul, TurkeyTitle of the talk: Energy definition for
quadratic curvature gravity (A. BAYKAL)
D.34. Tanrıverdi T. 2012 . "σ Cyg ve η Leonun tayfsal analizi" XVIII. Ulusal Astronomi
Kongresi Tebliğleri, s. 377.
D.35. Koyuncu H., Tanrıverdi T. 2012 . "HD213470 (A3 Ia) yıldızının element bolluğu
sonuçları" XVIII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, s. 515.
D.36. F. Koyuncu, O. Dönmez, Modelling of Accretion Disk Around the Rotating Black Hole:
High Mass X-ray Binaries (HMXRB),Journal of Natural andAppliedScience,
Süleyman Demirel University, 17, 1, 81-87, 2013.
D.37. F. Koyuncu ve O. Dönmez, ―Accretion disk Dynamics a round the S gr A* black hole―,
29th International Physics Congress, 5-8 September 2012, Bodrum, TURKEY.
140
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
D.38. Abdullah Taner BiĢgin, Mustafa Uçan, Ġbrahim Narin, ''Separation, preconcetration
and spectrophotometric determination of reactive red 83 textile dye in wastewater by the
method of cloud point extraction'' Journal of Selçuk University Natural and Applied
Sciences, ICOEST Conf. 2013 (Special Issue - 2), 517-526.
D.39. Furat M, Özlem A. Sönmez. ―Women‘s magazines, Gender Ideology and Female
Identity‖, GümüĢhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 4 (Sayı 8),
2013, s.156-173.
D.40. AvĢar, Ziya,―Yunus Emre‘nin Erik dalına Æıkan Dört ġârih‖ Türk Yurdu, s. 297, 2012.
D.41. Çolak, Faruk, (2013), ―XVI Yüzyıl Amasyasında Bir Kurban Ritüeli Olarak KuĢlara
Et Atma‖, Bengü Bitig Dursun Yıldırım Armağanı, (Ed. Bülent Gül-Ferruh Ağca-Faruk
Gökçe), Öncü Kitap, Ankara, s. 227-231.
D.42. Çolak, Faruk, (2013), Balkan Göçünün Hatırası: Helva Günü, Türk Halk Edebiyatı
Ġncelemeleri Saim Sakaoğlu Armağanı, (Editör: Metin Ergun), Türk Kültürü AraĢtırma
Enstitüsü Yayınları, Ankara, s. 319-323.
D.43. Bakırcı, Nedim, ― ÂĢık Kıraç Ata‘nın Tasnif Ettiği Ġlbey Ġle Mihrinaz Hikâyesi Üzerine
Bir Ġnceleme‖, Türük Dil, Edebiyat ve Halkbilimi AraĢtırmaları Dergisi,1 (2), 2013, s.
49-111.
D.44. Güldem Yıldız, Bülent Yılmaz, 2013. Sturm-Liouville Operatörünün Sayısal
Özdeğerleri. Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2(2): 43-49.
D.45. Ezer,T., Kara, R., Seyli, T., Bozdoğan, ġ.,G. (2013). Notes on Schistidium
brunnescens subsp. griseum (Nees, Hornsch.& Sturm) H. H. Blom (Grimmiaceae)
from Aladağlar National Park (Turkey). Biodicon, 6/3, 146-149.
D.46. Kara, R.,Ezer, T., Can Gözcü M. S. (2013). Three Remarkable Moss Records from
Inner Anatolia Region. Journal of Selçuk University Natural Science. Special Issue
2/ 788-793.
D.47. Ezer,T., Kara, R., Seyli, T., Cihan, F. (2013). The Bryophyte flora of Sarımsak
Mountain and Körkün Valley (Pozantı-Adana/Turkey). Biodicon, 6/2, 105-117.
D.48. Arıöz, S. S., Kara, R., Can, S. M., Ezer, T.,(2012) The Moss flora of Kirmir Valley
(Güdül, AnKARA). Biodicon, 5/1, 63-68.
D.49. Kara, R.,Ertek, A., Can, S. M., Ezer, T., (2012)., Pterygoneurum ovatum Üzerine
Morfometrik Bir ÆalıĢma, Biodicon, 5/3, 146-154.
D.50. AlataĢ, M., Uyar, G., Kara, R., Ezer, T., (2012). Abant Dağları‘ındaki Uludağ
Göknarı (Abies nordmanniasubsp. bornmüelleriana) ağaçlarının epifitik bryofitleri.
Biodicon, 5/1, 69-75.
D.51. AlataĢ, M., Uyar, G., Ezer, T., Kara, R.,(2012). Abant Dağları‘ndaki Fagus orientalis
lipsky. (doğu kayını) Ağaçlarının Epifitik Bryofitleri. Bartın Orman Fak. Derg. Cilt
14, Özel Sayı, 98-105
141
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
D.52. Kara, R.,Can, S. M., Ertek, A., Ezer, T. (2013). Melendiz Dağı Epilitik Biryofitleri
Üzerine Ekolojik Bir ÆalıĢma. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 6(1), 184-187.
D.53. Ezer, T., Seyli, T., Bozdoğan, ġ. G., Kara, R. (2013). Epifitik Bryofitlerin Ağaç
Tercihine Göre Dağılımı. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 6(1), 188-191
D.54. Elçin G.B., Bağrıaçık N.,Scoliidae (Hymenoptera: Vespoidea) Türlerinin Biyolojik
Mücadeledeki Yeri ve Önemi (Hymenoptera: Vespoidea: Scoliidae), Türk Bilimsel
Derlemeler Dergisi, 6 (1): 166-168 (2013).
D.55. BaĢak Akyürek, Ünal Zeybekoğlu, Gazi Görür(2012) Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Kurupelit kampüs alanının afit (Hemiptera: Aphididae) türleri ve konak bitkileri.
Türkiye Entomoloji Bülteni 2(2): 91-108.
D.56. Akyıldırım H., ġenol Ö, Görür G, DemirtaĢE. (2013) Türkiye Afit (Hemiptera,
Aphidoidea) Faunası ve ĠĢgalci Elemanlarının Zoocoğrafik Yapısının
Değerlendirilmesi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 6(1): 44-48
D.57. Kahyaoğlu, H. and Öztürk A., Dichlorvos Biyosorbsiyonunun Termodinamik ve
Kinetiği, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri dergisi, cilt 14 (1) 70-76 (2012)
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E.1.
Hikmet KoraĢ(2012), ―Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri‖, Belgili Memleket
Jene Qoğam Qayratkeri ġ. K. Berkimbayeva‘nın 70 Jıldık Mereytoyına Arnalgan
«Qazaqstan Qoamın Eleumettik Jangırtu Jağdayındağı Bilim Men Pedagogikalıq
Ğılım», Attı Xalıkaralıq Ğilimni-Tejiribelik Konferentsiya (10 Kazan/Ekim 2012),
Almatı/Kazakistan,Tebliğ
E.2.
Hikmet KoraĢ(2013) ―Kazakçanın Yazı Dili Olması ve Kazakların Kullandığı
Alfabelerle Mevcut Kiril Alfabesi Üzerine Bir Değerlendirme‖, Kazakistan
Respublikasının Ilım Berü Salasındağı Memlekettik Til: Kazırgı Ahvalı Jene
Medeniyetaralık Ikpaldastık Meseleleri Halıkaralık Gılımı Teciribelik Konferentsiya
(29 Naurız/Mart 2013), Almatı. Tebliğ
E.3.
Hikmet KoraĢ(2013), ―TürkiyeTürkçesi Gramer Kitaplarındaki Ġstek kipi ve
GünlükHayattaki Kullanılan ġekillerle KarĢılaĢtırılması‖, VIII. Milletlerarası
Türkoloji Kongresi 30 Eylül 4 Ekim 2013, Ġstanbul. Tebliğ
E.4.
Hikmet KoraĢ(2013), ―Türkiy Tildes Halıktardın Ortak Meseleleri‖, XabarĢıFilologiya Seriyası Kazak Memlekettik Kızdar Pedagogikalık Universiteti (Dergisi),
5 (47) 2013, s. 55-59, Almatı/Kazakistan. Tebliğ
E.5.
Ö, Sarıöz, Y. Sürme, V. Muradoğlu, B. Malgaç, G. Bakırcı, IV. Ulusal Anorganik
Kimya Kongresi dahilinde ―IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi‖ bildiri
kitapçığında
―Trietilamonyum
2-(difenilfosfinoamino)-5-metilbenzensülfonatın
Sentezi,Karakterizasyonu ve Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Özelliklerinin Ġncelenmesi‖ 299
pp, GaziosmanpaĢa Üniversitesi, Tokat, Türkiye, 30 Mayıs-2 Haziran 2013
142
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
E.6.
Ö, Sarıöz, B. Malgaç Iv. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi dahilinde ―IV. Ulusal
Anorganik Kimya Kongresi‖ bildiri kitapçığında ―Substitue Piridin Türevleri Ġçeren
Aminofosfinlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı GeçiĢ Metal Komplekslerinin
Hazırlanması‖ 259 pp, GaziosmanpaĢa Üniversitesi, Tokat, Türkiye, 30 Mayıs-2
Haziran 2013
E.7.
Battaloglu R., ġener M., Niğde Yöresinde Kullanılan Pekmez Toprağı Örneklerinin
Eser Metal Düzeylerinin Belirlenmesi, 15. Ulusal Kil Sempozyumu, 19-22 Eylül
2012, Niğde Üniversitesi, Niğde.
E.8. Abdullah Taner BiĢgin, Mustafa Uçan, Ġbrahim Narin, Mustafa Soylak,''Sunset
Yellow‘un Katı Faz Ekstraksiyonuyla ZenginleĢtirilmesi ve UV-VIS
Spektrofotometresi ile Tayini''. XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi (15-18 Mayıs
2013), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur (poster)
E.9.
Ö, Sarıöz, Y. Sürme, V. Muradoğlu, B. Malgaç, G. Bakırcı, IV. Ulusal Anorganik
Kimya Kongresi dahilinde ―IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi‖ bildiri
kitapçığında
―Trietilamonyum
2-(difenilfosfinoamino)-5-metilbenzensülfonatın
Sentezi,Karakterizasyonu ve Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Özelliklerinin Ġncelenmesi‖ 299
pp, GaziosmanpaĢa Üniversitesi, Tokat, Türkiye, 30 Mayıs-2 Haziran 2013
E.10. E. ÇalıĢkan, A.A. Gürten, H. KeleĢ, E. Bayol, Karbon çeliğinin hidroklorik asit
çözeltisindeki korozyonuna allantoin içeren schiff bazının inhibitör etkisi, III.
Fiziksel Kimya Günleri, 12-15 Temmuz 2012, Burhaniye/Balıkesir, 35.
E.11.
D. Malgaç, E. Bayol, Schiff bazı temelli inhibitörün asidik ortamda yumuĢak çeliğin
korozyon davranıĢına etkisi, III. Fiziksel Kimya Günleri, 12-15 Temmuz 2012,
Burhaniye/Balıkesir, 153.
E.12.
E. ġengün, E. Bayol, Biberiye ekstraktının asidik ortamda yumuĢak çeliğin
korozyonuna inhibisyonu ve adsorpsiyon davranıĢı, III. Fiziksel Kimya Günleri, 1215 Temmuz 2012, Burhaniye/Balıkesir, 154.
E.13.
D. Özkır, K. Kayakırılmaz, E. Bayol, Asidik ortamda yumuĢak çeliğin
elektrokimyasal davranıĢına Azür B‘nin zamana bağlı inhibisyon etkilerinin
incelenmesi, XXVI: Ulusal Kimya Kongresi Uluslar arası Katılımlı, 1-6 Ekim 2012,
Lykia World Ölüdeniz-Fethiye-Muğla, 137.
E.14. Can, Y.BoĢanmanın Kadınlar Üzerine Etkileri ve BaĢetme Stratejileri, VII. Ulusal
Sosyoloji Kongresi, 2-5 Ekim 2013, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.
E.15. Kara, R., Ezer, T., Can Gözcü, S.M.(2013). Ġç Anadolu‘dan Kayda Değer
KARAyosunu Kayıtları. Namık Kemal Üniversitesi. Ekoloji Sempozyumu 2013,
Tekirdağ (Poster bildiri).
E.16. Kara, R.,Bozdoğan, ġ., G., Can, S., M., Ezer, T. (2012). Cennet Vadisi ve Tekir
Yaylası‘nın (Erciyes Dağı-Kayseri) Bryofit Florası. 21. Biyoloji kongresi Ġzmir (Poster
bildiri).
143
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
E.17. Ezer, T., Can, S., M., Kara, R., Bozdoğan, ġ., G.(2012) Doğu Akdeniz ve Ġç
Anadolu‘dan Ġlginç KARAyosunu Kayıtları. 21. Biyoloji kongresi Ġzmir(Poster bildiri).
E.18. AlataĢ, M., Uyar, G., Kara, R.,Ezer, T., (2012). Türkiye Ġçin Yeni Bir Epifitik Bryofit
birliği: Dicranetum taurici21. Biyoloji kongresi Ġzmir (Poster bildiri).
E.19. AlataĢ, M., Uyar, G., Ezer, T., Kara, R.,(2012). Abant Dağlarının Epifitik Bryofit
Florası. 21. Biyoloji Kongresi Ġzmir (Poster bildiri).
E.20. Tekerlek, P., Çopuroğlu,Ö., Kara, R., Ezer, T., Artan Onat T.(2012). Dicranum
scoparium Türünün Disk Difüzyon Yöntemi ile Antimikrobiyal Aktivitesinin
Belirlenmesi, 21. Biyoloji Kongresi Ġzmir (Poster bildiri).
E.21. 7Kara, R.,G., Can, S., M., Ertek, A., Ezer, T. (2012). Melendiz Dağı Epilitik
Biryofitleri Üzerine Ekolojik Bir ÆalıĢma. Ekoloji 2012 Kilis (Poster bildiri).
E.22. Kara, R.,Ertek, A., G., Can, S., M., Ezer, T.(2012). Pterygonerum ovatum Üzerine
Morfometrik Bir ÆalıĢma. Ekoloji 2012 Kilis (Poster bildiri).
E.23. Ezer, T., Seyli, T., Bozdoğan, ġ., G., Kara, R. (2012). Epifitik Bryofitlerin Ağaç
Tercihine Göre Dağılımı. Ekoloji 2012 Kilis (Poster bildiri).
E.24. Ezer, T., Bozdoğan, ġ., G., Seyli, T., Kara, R.(2012). Sarımsak Dağı‘ndaki (PozantıAdana) Bryofitlerin Habitat-Substrat ĠliĢkisinin Alandaki Briyofit Dağılımına Etkisi.
Ekoloji 2012 Kilis (Poster bildiri).
E.25. Hakan Demir, Osman Seyyar. Melendiz Dağları (Niğde) Örümcek Faunası. I. Ulusal
Zooloji Kongresi, 28-31 Ağustos 2013, NevĢehir. (Poster bildiri).
E.26. Aydın Topçu, Tuncay TürkeĢ, Osman Seyyar, Nurcan Demırcan, Hayrıye
Karabulut. Ege Bölgesi Mağaraları Ve Mağara Ekosisteminde Örümceklerin Yeri. I.
Ulusal Zooloji Kongresi, 28-31 Ağustos 2013, NevĢehir. (Sözlü bildiri).
E.27. Hüseyin Türker, Esra Azgın, Osman Seyyar. Ġki kurt örümceği türünün (Araneae:
Lycosidae) karyotip analizleri. I. Ulusal zooloji Kongresi, 28-31 Ağustos 2013, NevĢehir.
(Poster bildiri).
E.28. Osman Seyyar, Fahriye Ercan.Bazı Yer Örümceklerinde (Araneae: Gnaphosidae) Rapd
Varyasyonunun AraĢtırılması. I. Ulusal zooloji Kongresi, 28-31 Ağustos 2013, NevĢehir.
(Poster bildiri).
E.29. Aydın Topçu, Tuncay TürkeĢ, Osman Seyyar, Nurcan Demırcan,Hayrıye
Karabulut. Ege Bölgesi Mağaralarının Araneofaunasının Belirlenmesine Dair Son
Bulgular. I. Ulusal Zooloji Kongresi, 28-31 Ağustos 2013, NevĢehir. (Sözlü bildiri).
E.30. Gazi Görür, Hayal Akyıldırım, Özhan ġenol, Gülay Olcabey (2012) Türkiye Afit
Faunasının Zoocoğrafik Özellikleri ve Ġstilacı Türler. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7
Eylül, Ġzmir.
144
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
E.31. Gazi Görür, Hayal Akyıldırım, Özhan ġenol, Emin DemirtaĢ (2012) Bitkisel Kökenli
Ġnsektisitler ve Ekolojik Önemleri. III. Biyosidal Kongresi, 1-4 Kasım, ġanlıurfa.
E.32. ġenol Ö., H. Akyıldırım, G. Görür, E. DemirtaĢ (2013) Afit-Karınca ĠliĢkilerinin
Ekolojik Süreçler Açısından Önemi. XI.Ulusal Ekoloji ve Æevre Kongresi, Samsun.
E.33. ġenol Ö., H. Akyıldırım, G. Görür, E. DemirtaĢ (2013) Ġç Batı Anadolu Bölümünden
Türkiye Afit (Hemiptera: Aphidoidae) Faunasına Katkılar. 1.Ulusal Zooloji Kongresi,
NevĢehir.
E.34. Görür, G., Akyıldırım, H., ġenol, Ö. ve E. DemirtaĢ (2013) Niğde Yöresinden
belirlenen afit (Hemiptera: Aphidoidae) türleri ve ekonomik önemleri. Ġç Anadolu bölgesi
1. Tarım ve Gıda kongresi, Niğde.
E.35. YiĢil, H.N., Bayol E., Öztürk, A., Microbiological activity of Bacillus thuringiensis on
mild steel, pp. 56, 10th International Electrochemistry meeting in Turkey, 4-8 September
2013 Konya
E.36. Koç H.H., YiĢil H.N., Öztürk, A., Farklı ağaç topraklarındaki mikrobiyal populasyona
ilkbahar-sonbahar mevsim farklılığının etkisi, Ġç Anadolu Bölgesi I.Tarım ve Gıda
Kongresi, 2-4 ekim 2013, Niğde
E.37. ĠĢlek, C., I. Akata, A. Sınağ,
―Kongo Kırmızısının Ganoderma adspersum
Schulzer(Donk) Kullanılarak Sulu Ortamdan UzaklaĢtırılması‖, IX. Türkiye Yemeklik
Mantar Kongresi. 18-20 Ekim 2012, Pamukkale / Denizli, syf: 55, (Poster), 2012.
G. Diğer Yayınlar:
G.1. Hikmet KoraĢ(2013), ―Türkiye DıĢındaki Türkoloji ÆalıĢmaları ve Misyonerlik
Faaliyetleriyle ĠliĢkisi‖, 21. Yüzyılda Türkiye‘de Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları
Sempozyumu 19-21 Mart 2013, Ankara,Tebliğ
G.2. Hikmet KoraĢ(2013),―Nevruz‘un Ortaya ÆıkıĢı, Kökeni, Adlandırılması ve Türk
Dünyasında Nevruz‖ Türk Ocakları Niğde ġubesi (22.03.2013) Konferans.
G.3. Hikmet KoraĢ (2013),―Türk Dünyasında Misyonerlik Bağlamında Türkoloji‖ (07 Aralık
2013, Saat: 16:00; Niğde Üniversitesi Kültür ve Sanat Evi Salonu)
G.4. Hikmet KoraĢ(2013), ―Türk Dünyasında Nevruz Kutlamaları ve Ortak Değer Olarak
Nevruz‖ Polis Radyosu Niğde (25.03.2013) Radyo KonuĢması.
G.5. Uzun, E.,(2012), ―Yeni Bir BaĢlangıç Ġcazetnâme‖, Ġnsan ve Hayat,Aralık 2012, S.34,
s.8-11.
G.6. Uzun, E., (2013), "KomĢuluk ĠliĢkisi ġuf'a Hakkı", Ġnsan ve Hayat, Eylül 2013, S.43,
s.52-55.
G.7. Aydın DEMĠRCAN Proje Destekleyen KuruluĢ ve Proje No: TÜBĠTAK -113T036
Proje Adı: 1,2,4-Triazin N-Oksitlerin ve Heterosiklik Yapıların Furan Æekirdekli
BileĢiklerden ilk Olarak Sentezi
145
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
G.8. Özlem Sarıöz(Yrd. AraĢtırmacı) Niğde Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projesi (FEB
2012/07) ―Yeni Aminofosfin Ligandlarının Sentezi ve Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon
Özelliklerinin Ġncelenmesi‖ Devam ediyor.
G.9. Özlem Sarıöz (Proje Yürütücüsü) Niğde Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projesi
(Burcu Malgaç' ın Yüksek Lisans Tez Projesi), FEB 2012/28 "Substitüe Piridin Türevleri
Ġçeren Aminofosfin Türü Ligandların Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı GeçiĢ Metal
Komplekslerinin Hazırlanması" Devam ediyor
G.10. Rıfat BattaloğluNiğde Ġlinde Üretilen Üzüm Pekmezi Örneklerinde Fenolik Madde
Ġçeriğinin Belirlenmesi, Niğde Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi FEB
2011/28 nolu Proje, Proje Yürütücüsü (2012 Tamamlandı).
G.11. Rıfat BattaloğluNiğde Yöresinde Kullanılan Pekmez Toprağı Örneklerinin Eser Metal
Düzeylerinin Belirlenmesi, Niğde Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi FEB
2011/05 nolu Proje, Yardımcı AraĢtırmacı (2012 Tamamlandı).
G.12. N.Ü.A.F. (DTP) (FEB 2012-23) Proje Yürütücüsü: DOÆ. DR. MUSTAFA UÆAN.
Yardımcı AraĢtırmacılar: PROF. DR. ĠBRAHĠM NARĠN, ARġ. GÖR. A.TANER
BĠġGĠN ''ÆeĢitli Gıda Ürünlerinde Bazı Gıda Boyalarının ve Eser Elementlerin Ön
Ayrılması ve Tayinleri'', 2012-Devam Ediyor.
G.13. N.Ü.A.F. (BAGP) (FEB 2013-16) Proje Yürütücüsü: DOÆ. DR. MUSTAFA UÆAN.
Yardımcı AraĢtırmacılar: PROF. DR. ĠBRAHĠM NARĠN, ARġ. GÖR. A.TANER
BĠġGĠN ''Kristal Viyole Boyasının Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu Ġle
ZenginleĢtirilmesi ve UV-Vis Görünür Bölge Spektrofotometresi Tayini'', 2013-Devam
Ediyor. .
G.14. Vefa Muradoğlu(Proje Yürütücüsü) Niğde Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projesi
(FEB 2012/07) ―Yeni Aminofosfin Ligandlarının Sentezi ve Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon
Özelliklerinin Ġncelenmesi‖ Devam ediyor.
G.15. Meral YaĢar, DurmuĢ Bozkurt, ―Jacobsthal-Lucas Numbers as Permanents of Periodic
Tridiagonal Matrices‖, International Conference on Applied Analysis and Algebra
ICAAA 2012, Ġstanbul, 169, 2012.
G.16. Meral YaĢar, DurmuĢ Bozkurt, ―An Algorithm for the Periodic k Banded and Periodic
Anti k Banded Matrices‖, 4th International Conference on Matrix Analysis and
Applications ICMAA 2013, Konya, 2013.
G.17. Atakan, Yakut, Murat, SavaĢ, Tuğba, Tamirci, Smarandache Curves on S12 and H02 in
Minkowski 3-Space, 2nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences
and Applications, August 26-29, 2013.
G.18. Atakan, Yakut, Mixed Angles in Lorentz Minkowski Space 11. Geometri Sempozyumu
1-5 Temmuz 2013
G.19. Hüseyin Çakalli, Huseyin Kaplan, The Algerian-Turkish International Days on
Mathematics, A Variantion on N0-Ward Continuity, September 12-14, 2013.
146
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
G.20. N. Tozlu, ġ. Yüksel, Z. Güzel Ergül, Soft Filter, 2nd International Eurasian
Conference on Mathematical Sciences and Applications, August 26-29, 2013
G.21. N. Tozlu,ġ. Yüksel, Z. Güzel Ergül. On Soft Compactness and Soft Separation
Axioms, 2nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and
Applications, August 26-29, 2013
G.22. Bakırcı, Nedim, ―ÂĢık Tahirî‖, Türk Edebiyatı isimler Sözlüğü, Ankara 2013.
(http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=134)
G.23. AvĢar, Ziya,―Yunus Emre Divanında metafizik Bir Figür: Ârif‖ Bizim Külliye Dergisi,
s. 50. 2012.
G.24. AvĢar, Ziya, ―Türk Mitolojisindeki Umay‘ın Hümaya DönüĢmesi‖ Bizim Külliye
Dergisi, s. 51. 2012.
G.25. AvĢar, Ziya, ―Yunus‘un Ulu Nazarı‖ Bizim Külliye Dergisi, s. 52. 2012.
G.26. AvĢar, Ziya, ―Yunus Emre‘nin Gözüyle BaĢ ve Can Gözü‖ KardeĢ Kalemler Dergisi,
s.65, 2012.
G.27. AvĢar, Ziya, ―Ġmdat AvĢar‘ı Okumak‖ Berceste Dergisi, Ġmdat AvĢar özel sayısı S.129,
s. 10-17, 2013.
G.28. Çolak, Faruk., (2013), ―Folklor Nehrinden Doğan Bir Fenomen: Soğuk Rüya‖, Berceste,
129, 68-72.
G.29. Çınar, Bekir,―Karabağ Kaçkınları‖, Berceste Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi,
Kayseri, Yıl: 11, S. 129, 80-82, ( 2013).
G.30. Bakırcı, Nedim, ―Kırım Tatar Masallarında Kalıp Ġfadeler‖, Çalı Kültür Sanat Dergisi,
Sayı 108,Mayıs 2012, s. 12-14.
G.31. AvĢar, Ziya, ―AĢk GüneĢi Mevlana‖ Adana BüyükĢehir Konferans Salonu, 15 Mart
2012, Adana.
G.32. AvĢar, Ziya, Mevlana‘nın AĢk Penceresi, Celal Bayar Üniversitesi, Demirci Eğitim
Fakültesi, Basri Koçyiğit Kültür Merkezi, 28 Mart 2012, Demirci / Manisa.
G.33. AvĢar, Ziya,―Mevlana‘yı Yeniden Anlamak‖ Mehmet Akif Üniversitesi, Konferans ve
Sergi Salonu, 17 Aralık 2012, Burdur.
G.34. AvĢar, Ziya, ―Sonsuzluğa Açılan Kapı; Vuslat‖ UĢak Üniversitesi Mustafa Kemal PaĢa
Amfisi, 24 Aralık, 2012, UĢak.
G.35. AvĢar, Ziya, ―Mesnevi‘nin Günümüz Ġnsanına Mesajı‖ Osman Gazi Üniversitesi, 2012,
EskiĢehir.
G.36. AvĢar, Ziya, ―Sevginin Æağrısı Mevlana‖ Bilecik Üniversitesi, ġeyh Edebali Sürekli
Eğitim Merkezi, 28 Kasım 2012, Bilecik.
147
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
G.37. AvĢar, Ziya, ―Sevgilinin Æağrısı- Mevlana‘yı Anlama‖ Ahi Evran Üniversitesi, FenEdebiyat Fakültesi, Konferans Salonu, 28 ġubat 2013, KırĢehir.
G.38. AvĢar, Ziya, ―Mesnevi Penceresinden Ġrfanî Dünya‖ EskiĢehir Osman Gazi Üniversitesi,
ĠTBF Konferans Salonu, 14 Mart 2013, EskiĢehir.
G.39. Çınar, Bekir, ―Sultan ġairlerimiz ve Kanunî‖, Niğde Üniversitesi Kültür Sanat Evi,
Aralık 2012.
G.40. Çınar, Bekir,―Mehmet Âkif‘in ġahsiyeti ve Safahat‘ın Felsefesi‖, Gençlik ve Spor Ġl
Müdürlüğü, Yer: Kredi ve Yurtlar Kurumu, Niğde, 27 Aralık 2013.
G.41. AvĢar, Ziya2012-13 Haftalık Mesnevi Sohbetleri, 8 Aralık 2012- 27 Nisan 2013, yer.
Niğde Üniversitesi Kültür ve Sanat Evi, Niğde.
G.42. AvĢar, ZiyaDivan ġiiri Üzerine, 7 Aralık 2012, saat:19:00, Yer: Yoğunburç Kültür Evi,
Kayseri.
G.43. Çolak, Faruk, (2013), Altay ġamanlığına Ait Materyaller, Türklük Bilimi AraĢtırmaları,
Türklük Bilimi AraĢtırmalar. Niğde: Sayı:34, s. 277-279.
G.44. Çınar, Bekir, ―Tıflî Ahmed Æelebi‖, Türk Diyanet Vakfı Ġslâm Ansiklopedisi, C. 41,
TDV Yay., Ġstanbul (2013). (s. 89-90).
G.45. Çınar, Bekir,―Tıflî Ahmed Æelebi‖, Türk Edebiyatı Ġsimler Sözlüğü, Ahmet Yesevi
Üniversitesi, Eylül 2013.
G.46. Çınar, Bekir, ―Ârifzâde Âsım‖, Türk Edebiyatı Ġsimler Sözlüğü, Ahmet Yesevi
Üniversitesi, Eylül 2013.
G.47. Aslan, NamıkUryân, (www.turkedebiyetiisimlersozlugi.com)
G.48. Aslan, NamıkMuhtâcî, (www.turkedebiyetiisimlersozlugi.com)
G.49. Aslan, NamıkÜlfetî, (www.turkedebiyetiisimlersozlugi.com)
G.50. Aslan, NamıkMolulu Revâî, (www.turkedebiyetiisimlersozlugi.com)
G.51. Aslan, NamıkErkiletli ÂĢık Hasan, (www.turkedebiyetiisimlersozlugi.com)
G.52. AvĢar, ZiyaĠsmail Rusûhî-yi Ankaravî, ġerh_i Mesnevî ( Mecmu‘atü‘l-Letâyif ve
Matmuratü‘l- Ma‘ârif) 4. Cilt, Ġnceleme- Metin- Sözlük. Bozok Üniversitesi BAP.
(Devam ediyor)
G.53. TaĢlıcalı Yahya, Gencîne-i Râz, (Ġnceleme Tenkitli Metin Ġndeks), (Bu proje NÜ BAB
2010/2 kararı ile desteklenmiĢtir.) Kasım 2012 Tarihinde bitmiĢtir.
G.54. Geçer, Genç Osman―Muhammed Mihrî Bey‘in Sudan Seyahatnamesi‖ (Niğde
Üni. BAGP projesi) Devam Ediyor. (Proje Yürütücüsü: GENÆ OSMAN GEÆER)
148
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
G.55. Karabulut RamisMuhammed Mihrî Bey‘in Sudan Seyahatnamesi, Niğde Üni. BAP,
30.03.2010, (Yrd. Doç. Dr. Genç Osman GEÆER baĢkanlığında proje yürütücü
yardımcısı).
G.56. YiĢil, H.N. veÖztürk, A., Bacillus thuringiensis’in yumuĢak çelik üzerindeki aktivitesi,
Yüksek lisans Tez projesi, Niğde Ü. Fen Bil. Enstitüsü, 2013 (proje yürütücüsü) 2500
TL
G.57. Koç, H.H. veÖztürk A., Escherichia coli ve Bacillus thuringiensis türlerinin bazı
mermer çeĢitleri üzerindeki canlı kalım sürelerinin belirlenmesi, Yüksek lisans Tez
projesi, Niğde Ü. Fen Bil. Enstitüsü, 2013 (proje yürütücüsü) 2500 TL
G.58. Öztürk A. Æelik, L. Somuncuoğlu B.C., Rhodopseudomonas palustris NU51 suĢunun
benzoatı kullanma yeteneği üzerine çeĢitli ağır metallerin etkisi, Niğde Üniversitesi
AraĢtırma projesi (BAP), 2013, (Proje Yürütücüsü), 6000 TL
G.59. Rehber el kitabıSözen. M, KARATAġ. A., Türkiye'nin Av Hayvanları (T.C. Orman ve
Su ĠĢleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yayınları), 2013
149
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ
FAKÜLTE DEKANI:
FAKÜLTE DEKAN YARDIMCILARI:
Prof. Dr. Zeki DOĞAN
Doç. Dr. Hasan BÜLBÜL
Yrd. Doç. Dr. Taha Bahadır SARAÆ
FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ
Prof. Dr. Zeki DOĞAN
Prof. Dr. Abitter ÖZULUCAN
Prof. Dr. Selen DOĞAN
Doç. Dr. Esen GÜRBÜZ
Doç. Dr. Harun UÆAK
Doç. Dr. Ali DERAN
Yrd. Doç. Dr. Seçkin ARSLAN
:
BaĢkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
FAKÜLTE KURULU ÜYELERĠ:
Prof. Dr. Zeki DOĞAN
Prof. Dr. Abitter ÖZULUCAN
Prof. Dr. Erdinç TUTAR
Prof. Dr. Selen DOĞAN
Doç. Dr. Esen GÜRBÜZ
Doç. Dr. Cihat POLAT
Doç. Dr. Selim KILIÆ
Doç. Dr. Haluk BENGÜ
Yrd. Doç. Dr. Vedat ACAR
Yrd. Doç. Dr. Ayberk Nuri BERKMAN
Yrd. Doç. Dr. M. Serkan TAFLIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Aslıhan NAKĠBOĞLU
BaĢkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
FAKÜLTE SEKRETERĠ:Mesure ACER
1 – BĠRĠMLER VE YÖNETĠCĠLERĠ
Bölüm / Birim Adı
ĠĢletme Bölüm BaĢkanlığı
Kamu Yönetimi Bölüm BaĢkanlığı
Ġktisat Bölüm BaĢkanlığı
Maliye Bölüm BaĢkanlığı
Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler
Bölüm BaĢkanlığı
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
Bölüm BaĢkanlığı
Bankacılık ve Finans Bölüm BaĢkanlığı
Yönetici Unvanı ve Adı
Doç. Dr. Esen GÜRBÜZ (Asaleten)
Doç. Dr. Selim KILIÆ (Asaleten)
Prof. Dr. Erdinç TUTAR (Asaleten)
Doç. Dr. Cihat POLAT (Vekaleten)
Yrd. Doç. Dr. M. Serkan TAFLIOĞLU (Vekaleten)
Yrd. Doç. Dr. Vedat ACAR (Asaleten)
Yrd. Doç. Dr. Ayberk Nuri BERKMAN (Asaleten)
150
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
2. YERLEġĠM BĠLGĠLERĠ
Fakülte binası, kampus alanı içerisinde 16500 m² lik bir alanı kapsamaktadır. Proje
itibariyle 3 bloktan oluĢan Fakülte binasının B ve C blokları tamamlanarak hizmete
sunulmuĢtur. Halen kullanılmakta olan B ve C bloklar, idari bürolar ve dersliklerden
oluĢmaktadır.
Laboratuar/Atölye Adı
Bilgisayar Laboratuarı
Bilgisayar Laboratuarı
Alanı (Metrekare)
99.20 m²
91.00 m²
3. BÖLÜMLERE GÖRE AKADEMĠK KADRO SAYILARI
Yrd.
Prof.
Doç.
Öğr.
Bölümü
A.B.Dalı
Doç.
Dr.
Dr.
Gör.
Dr
Muhasebe2
4
3
Finansman
Yönetim ve
1
4
Organizasyon
ĠĢletme
Üretim Yönetimi
1
4
1
Bölümü
ve Pazarlama
Sayısal
Yöntemler
Ticaret Hukuku
Ġktisat Teorisi
1
1
3
Ġktisadi GeliĢme
2
2
Ġktisat
ve Ulus. Ġktisat
Bölümü
Ġktisat Politikası
2
1
Ġktisat Tarihi
KentleĢme ve
2
Æevre Sorunları
Yönetim
Kamu
1
Bilimleri
Yönetimi
Siyaset ve Sosyal
Bölümü
1
2
Bilimler
Hukuk Bilimleri
1
Mali Ġktisat
Mali Hukuk
Maliye
Maliye Teorisi
Bölümü
Bütçe ve Mali
Planlama
Uluslararası
Ticaret ve
Lojistik
Yönetimi
Bölümü
Bankacılık
ve Finans
Bölümü
ArĢ
Gör.
Sözl.
Öğr.
Elem.
Toplam
-
-
9
-
-
5
-
-
6
-
-
-
-
-
5
1
-
5
1
-
3
1
-
-
2
1
-
2
-
-
3
1
2
-
-
2
2
-
-
-
-
-
-
-
3
-
2
-
5
-
-
-
2
-
1
-
3
151
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Siyaset
Bilimi ve
Uluslararası
ĠliĢkiler
Bölümü
Siyaset ve Sosyal
Bilimler
Siyasi Tarih
Uluslararası
Hukuk
Uluslararası
ĠliĢkiler
-
-
1
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
1
2
2
4. BÖLÜMLERE GÖRE ÖĞRENCĠ SAYILARI
(2012–2013 Eğitim Öğretim yılı )
Bölüm Adı
ĠĢletme Bölümü
Ġktisat Bölümü
Kamu Yönetimi Bölümü
Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü
Maliye Bölümü
Uluslararası Tic. ve Lojistik Yönetimi Bölümü
Bankacılık ve Finans Bölümü
Toplam
Öğrenci Sayısı
1083
1002
617
189
2891
5. ĠDARĠ PERSONEL
Durum
Sayı
Memur (ġub. Müd., ġef, Teknisyen vs. dahil)
16
SözleĢmeli Personel
1*
Diğer (Koruma ve Güvenlik Görevlileri)
4
Toplam
21
*03.05.2004 tarih ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Üniversitemize 657
sayılı kanunun 4/c maddesine göre istihdam edilenler.
6. BÖLÜMLERE GÖRE BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR
(2012–2013 Eğitim Öğretim Yılı)
a. Sayılar
Bölüm
Kitap U.Arası
Ulusal
U.Arası Ulusal
Makale
Makale
Tebliğ Tebliğ
ĠĢletme
Ġktisat
Kamu
Yönetimi
Maliye
Bankacılık
ve Finans
Uluslararası
Ticaret ve
Lojistik
Yönetimi
Ders
Notu
Diğer
1
4
16
11
8
4
7
5
1
-
2
-
Desteklenen
Ulusal ve
U.arası
Projeler
2
-
1
3
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
-
1
-
-
3
1
2
1
-
-
-
152
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Siyaset
Bilimi ve
Uluslararası
ĠliĢkiler
1
8
1
5
-
-
-
-
Toplam
7
42
15
15
7
-
3
2
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI, SSCI, AHCI)
A.1Bülbül Hasan, Ömürbek Nuri, Paksoy Turan and BektaĢ Tolga (2013), An empirical
investigation of advanced manufacturing technology investment patterns: Evidence
from a developing country. Journal of Engineering and Technology Management,
30(2), 136-156.
A.2 Diğer Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A.2.1Doğan, Zeki, A. Deran, A. G. Köksal, ―Factors Influencing The Selection Of Methods
And Determination Of Transfer Pricing in Multinational Companies: A Case Study Of
United Kingdom‖, International Journal Of Economics And Financial Issues, Vol: 3,
No: 3, 734-742 Pp., (2013).
A.2.2 Doğan, Zeki, A. Deran, A. G. Köksal,―Factors Influencing the Selection of Methods
and Determination of Transfer Pricing in Multinational Companies: A Case Study of
United Kingdom‖, International Journal of Economics and Financial Issues, Vol: 3,
No: 3, 734-742 pp., (2013).
A.2.3 Karabağ, Ö., Yücel, F. ve Ġnal M. E.,―Cittaslow Movement: An Opportunity For
Branding Small Towns And Economic Development In Turkey‖, International Journal
of Economics and Research, 3(3):65-76, (2012). (Econlit)
A.2.4 Arıcıoglu, E. O. Ucan, T.B. Sarac, "Thirlwall‘s Law The Case of Turkey, 1987-2011"
International Journal of Economics and Finance, Vol. 5, No. 9, September 2013.
A.2.5 Arıcıoglu, E. O. Ucan, T.B. Sarac,2013 "Thirlwall‘s Law The Case of Turkey, 19872011" International Journal of Economics and Finance, Vol. 5, No. 9, September 2013
(ABDC, Cabell's, DOAJ, EBSCOhost ,EconLit, ERA, Gale's Academic Databases,
JEL, Lockss, Open J-Gate, PKP Open Archives Harvester, ProQuest, Ulrich's,
Universe Digital Library)
A.2.6 T.B. Sarac, O. Ucan,2013 ―The Interest Rate Channel in Turkey: An Investigation with
Kalman Filter Approach‖, International Journal of Economics and Financial Issues,
Vol. 3, No. 4, 2013, pp.874-884(EconLit, JEL - Journal of Economic Literature,
RePEc and IDEAS (Impact Factor: 0.22), Cabell's Directory of Publishing
Opportunities in Economics & Finance, Ulrich's Periodicals Directory, EBSCO,
ProQuest ,Academic Journals Database, DOAJ, IndexCopernicus (ICV: 6.27),
JournalSeek, Google Scholar, Scirus (Elsevier), Open J-Gate)
153
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
A.2.7 Ozoglu, Buket and Buyukkeklik, Arzum(2013): ―The Transportation and Logistics
Sector in Turkish Economy: A Review about Growth Potential and Education
Infrastructure‖, Transport & Logistics International Journal ISSN 1451-107X, Issue
27.
A.2.8 Yıldırım, Yavuz,"An Analysis of the Tekel Resistance at Turkey in the Context of
Social Movements", European Scientific Journal (ESJ), Vol. 9 No. 26, September
2013.
A.2.9 Arslan Seçkın(2013). Historical Development of Agricultural Accounting and
Difficulties Eccounteredin the Implementation of Agricultural Accounting.
International Journal of Food and Agricultural Economics,1(2), 107-116.
A.2.10 Doğan, Zeki, Ali Deran ve AyĢe Gül Köksal, ―Factors Influencing the Selection of
Methods and Determination of Transfer Pricing in Multinational Companies: A Case
Study of United Kingdom‖, International Journal of Economics And Financial Issues,
Vol 3, No 1 (2013), 734-742.
A.2.11 Deran, Ali,―Meyve Bahçesi iĢletmelerinde Maliyet, Gider Ayrımı ve Maliyet
muhasebesinin Ayararları‖ Internatıonal Journal of Food And Agricultural
Economics (IJFAEC), Vol. 1 No. 1, (Temmuz 2013), 165- 177.
A.2.12 AktaĢ, Metin, “Stability of the Participation Banking Sector Against the Economic
Crisis in Turkey‖, International Journal of Economics and Financial Issues, Vol. 3,
No. 1, 2013, pp.180-190.
A.2.13 Gürbüz, Esen; Akın, Murat; Karabağ, Özgür(2012), ―Content Analysis of ―Green‖
Claims in Advertisement‖, European Journal of Social Sciences, Cilt:31, Sayı:1, 5866.
A.2.14 Tok, Nafiz ve Koçal A. Vedat(2013) ―Siyasal Ġktidarın Weberyan MeĢruiyet
Kaynakları Açısından Bir Adalet ve Kalkınma Partisi Analizi‖, Manas Sosyal Bilimler
Dergisi, Cilt 2, Sayı 8, s. 101-143 içinde, ISSN: 1624-7215.
A.2.15 Toksarı Murat ve Duran Toksarı(2012) Ant Colony Optimization Based on Multi Searching to Estimate the Natural Gas Demand: Case of Turkey", Energy Exploration
& Exploitation, Vol. 30, No. 2, s. 223-238. (SCI)
B.Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)
basılan bildiriler:
B.1, M Uçan, O., F.M. Parlakyildiz.B. Öztürk,―An Amprical Test of Income Distribution
and Migration Relationship: A Case of Turkey‖, 10th International Conference
Developments in Economic Theory and Policy, 27-28 June 2013, Bilbao, Spain
B.2. Yücel, F., "Kriz Senaryolarında Cari ĠĢlemler Açığı, GSYĠH, Kayıt DıĢı Ekonomi
Arasındaki ĠliĢkiler: Öncü Gösterge Güvenirlilikleri Açısından Bir Değerlendirme", 4.
Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 10-13 Eylül 2012, Makedonya
(Tetova-Kalkandelen), (2012).
154
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
B.3 Yücel, F., Kalyoncu, H.,"Economic Impact of Tourism on Turkish Economy: Causality
Analysis", 8th Silk Road International Conference, Georgia/ Tbilisi-Batumi, 24-26 May
2013
B.4 Yücel, F., Arıcıoğlu, E. Ve Uçan, O., "Energy Consumption and Economic Growth
Nexus: Evidence from Developed Countries in Europe", GLOBAL CONFERENCE on
BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT and TOURISM , Barcelona, Spain, 2628.10.2013.
B.5 Ebru Arıcıoğlu ve Okyay Uçan(2012), “Intellectual Property Rights and Economic
Growth in Europe‖ 1st International OFEL Conferernce on Corporate Governance, 12
Nisan 2013 Dubrovnik, Crotia
B.6 Dizdarlar, IĢın; Meral Kocabay And Okyay Uçan, ―An Investigation of Internal Factors
Affecting Bank Profitability in Turkey‖, International Ġstanbul Finance Congress 2013,
Kadir Has University, 30-31 May, Ġstanbul, 2013.
B.7 Büyükkeklik, Arzum, Özoğlu Buket And Ebru Kavut(2013), ―Buyer-supplier
relationship in tourism supply chains: a research in Cappadocia Region in Turkey‖,
Global Conference on Business, Economics, Management & Tourism, October 2013,
University of Barcelona, Spain.
B.8 Taflıoğlu, M. Serkan, ―Ġran ve Rusya; Stratejik Ġttifak mı Batı‘ya KarĢı Koz mu?‖,
Uluslararası Kafkasya Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi, 26-27 Nisan 2012
B.9Taflıoğlu, M. Serkan, ―Lübnan Anayasal Düzeninde Egemenlik Dağılımı‖, Uluslararası
Ortadoğu Sosyoloji Kongresi, Fırat Üniversitesi, 28 – 30 Haziran 2012
B.10 Taflıoğlu, M. Serkan, ― Filistin Milli Güvenlik Meselesi‖, Uluslararası Ġnsani Güvenlik
Ġstanbul Konferansı, 18 – 19 Ekim 2012.
B.11 Tok, Nafiz Ve Koçal, A. Vedat (2012) , ―AK Parti Ġktidarı Bağlamında Ortadoğu ile
ĠliĢkilerin Türkiye Siyasetine Etkileri‖, Middle Eastern Congress on Politics and Society
(Ortadoğu‘da Siyaset ve Toplum Kongresi), 9-11 Ekim 2012.
B.12Toksarı Murat Ve Okyay Uçan.,‖A Cross Sectional Analysis of Environmental
Sustainability Practices‖, International Symposium on Sustainable Development(ISSD)
2012, Sarajevo, Bosnia- Herzegovina
C.2 Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
C.2.1O.Uçan,Döviz Kuru Dinamikleri, 2013, Seçkin Kitabevi, Ankara.
C.2.2 O.Uçan, E.Tutar,2013, Türkiye‘de Otomotiv Sektörünün DıĢ Ticaret GeliĢimi,
Akademisyen Kitabevi, Ankara.
C.2.3 Sarıöz Gökten; Yeliz(2013), ―Hegemonya ĠliĢkilerinin Dünü, Bugünü, Geleceği: Neo
Gramsci‘ci Bir BakıĢ‖, Notabene Yayınevi
C.2.4 Yıldırım, Yavuz,Sosyal Forum'dan Öfkeliler'e, ĠletiĢim Yayınları, ġubat 2013.
155
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
C.2.5 Tutar, Filiz(2012),‘Mikro Ġktisat‘ Lisans Yayıncılık, Ġstanbul
C.2.6 Tok; Nafiz ve Vedat Koçal(2013), ―AnarĢizm‖, Dünya‘da ve Türkiye‘de Siyasal
Ġdeolojiler ed. Ömer Æaha ve Bican ġahin (Ankara: Orion Yayınları).
C.2.7 Toksarı Murat ve M. Emin ĠNAL, Tüketici Temelli Marka Değeri, Ġdeal Kültür
Yayıncılık, 2012, Ġstanbul.
D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D.1Öztürk, M.B., G. Kurt GümüĢ, F.D. TaĢkin, E.Ç. Çağli, ―Petrol ve Doğalgaz Fiyatları ile
Ġmalat ve Kimya – Petrol – Plastik Sektörlerinin Endeksleri Arasındaki ĠliĢki‖, Niğde
Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, 64-74 (2013).
D.2Kılıç, S. ve Yücel, F.,"Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma Üzerine Ekolojik Bir YaklaĢım",
Æağ Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1):37-56, (2013). (EBSCO)
D.3 Uçan, O. ve Aytekin, Ġ., 2013,Oyun Teorisi Æerçevesinde Ekonominin Dinamik Oyun
Modellerine Uygulanması, The Journal of Academic Social Science Studies, vol.6,
i.3.,2012. (Ebsco)
D.4 Uçan, O., Parlakyildiz, F.M., 2012, ― IMF Hastalığı: Türkiye Örneği‖, Paradox Bursa,
July..(Ebscohost , Index Copernicus, Asos)
D.5Uçan, O., Aktakas, B.G.,2012, ―Transmission Mechanism of Shocks for Global Economic
Crisis Period: Turkey Case‖,Academic Review of Economics and Administrative
Sciences, July 2012.(Index Copernicus)
D.6 ġahin,E.Çağatay; Gökten, Kerem(2013) ―Latin Amerikan Özyönetim Pratiklerinden
Ġnsan Odaklı Bir EsnekleĢme Beklenebilir mi?‖, ÇalıĢma ve Toplum, 37, 2, 119-146.
D.7 Gökten, Kerem (2012)-―Kapitalizm için ÆalıĢmak: Æin‘de ĠĢgücü Piyasasının ĠnĢası‖,
ÆalıĢma ve Toplum, 35, 4, 99-120.
D.8 Taflıoğlu, M. Serkan,Ġran Ġslam Cumhuriyeti‘nde Egemenlik ve MeĢrûiyet Kaynağı
―Velâyet-i Fakih, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 68, No: 3,
2013, s. 91-108.
D.9 Taflıoğlu, M. Serkan, ―Ġran Türk Safevi Devleti‘nin KuruluĢu ve Türk Tarihine Stratejik
Etkisi‖, Turan-Sam Yıl: 2012, Cilt: 4, Sayı: 13, KıĢ, 2012 (EBSCO, INDEX
COPERNICUS, Google Scholar, ASOS, ProQuest, Ulrichs Web)
A.10 Taflıoğlu, M. Serkan,―DireniĢ‘ten Hükümet‘e; Hamas‘ın Hükümet Tecrübesi‖ TURANSAM Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 14 Ġlkbahar, 2012(EBSCO, INDEX COPERNICUS, Google
Scholar, ASOS, ProQuest, Ulrichs Web, Arastirmax)
A.11Taflıoğlu, M. Serkan,―Modern Türk Tarihçiliğinde Türklerin Müslüman OluĢu‖
TURAN-SAM, 2012 Yaz, Cilt 4 Sayı: 15 Yaz (EBSCO, INDEX COPERNICUS,
Google Scholar, ASOS, ProQuest, Ulrichs Web, Arastirmax)
156
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
A.12Taflıoğlu, M. Serkan,―From Burden to Strategic Asset; The Relationship Between the
Government of Hamas and Mubarak‘s Egypt‖ Niğde Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari
Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 6 Sayı 1 2013 ( EBSCO, Index Copernicus, ASOS,
ProQuest, Cab Abstracts, New Jour )
A.13Taflıoğlu, M. Serkan,―Liberalizm Ve ―Ġnsan Hakları‖ KarĢısında Zayıflayan Devlet
Egemenliği, The Journal of Academic Social Science Studies‖ Volume 6/1 January 2013
(MLA, EBSCO, ASOS, TEĠ, ARASTĠRMAX, Akademik Dizin)
A.14 Taflıoğlu, M. Serkan,―Presidency As an Actor of Executive in the Islamic Republic of
Iran‖ Niğde Üniversitesi ve Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 6 Sayı 2, 2013
(EBSCO, Index Copernicus, ASOS, ProQuest, Cab Abstracts, New Jour )
A.15 Deran, Ali, M. A. Ġbrahim Sarıay, Ġncilay SavaĢ:ĠMKB‘ de ĠĢlem Gören Menkul
Kıymet Yatırım Ortaklıkları ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Finansal
Performanslarının KarĢılaĢtırılması, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 23,
Sayı: 2, Sayfa: 1-9, (2013).
A.16 AktaĢ, Metin, ġen, Bünyamin, ―2008 Global Ekonomik Krizinin Öncü Göstergeleri Ve
Ülkeler Üzerinde Bir Uygulama‖, Niğde Üniversitesi Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, 2013, Cilt: 6, Sayı: 1, s. 137-147.
A.17 AktaĢ, Metin, Avcı, Tunahan, ―Türkiye‘de Katılım Bankacılığı ile Faize Dayalı
Bankacılığın Etkinlik Açısından KarĢılaĢtırılması‖, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar
Dergisi, 2013 Cilt: 50 Sayı: 576
A.18 AktaĢ, Metin, Akdağ, Saffet, “Türkiye‘de Ekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Fiyatları
Ġle ĠliĢkilerinin AraĢtırılması‖, International Journal of Social Science Research, Cilt:2,
No:1, 2013.
A.19 AktaĢ, Metin, ― The Impacts of The Economic Development Indicators on The
Government Debt: A Case of Developed Countries‖, Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal AraĢtırmalar Dergisi, Cilt No:9,
Sayı:2, 2013.
A.20 Akbulut, Ramazan, AktaĢ, Metin, ―Proper Financial Strategies for the Multinational
Firms against the Global Economic Crisis‖, Uluslararası Alanya ĠĢletme Fakültesi
Dergisi, C:5, S:2, 2013.
A.21 Kılıç, Selim ve Tok, Nafiz(2013) ―Æevrecilikte Yeni Bir Kimlik: Ekolojizm‖, Akademik
Ġncelemeler Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, s.223-250.
A.22 Tok, Nafiz ve Korkut Recep(2012), ―KüreselleĢme ve Yerinden Olma Sorununun
Æevresel
Güvensizliklere
Bağli
DeğiĢen
Tabiati
Bağlaminda
Ġklim
Mültecileri‖,Akademik BakıĢ: Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı 32,
s. 1-16, ISSN: 1694-528X.
A.23 Toksarı Murat ve Adem Dağcı(2013). Seçmen Nezdinde Siyasal Partilerin Marka
Değerinin Belirlenmesi: Kırıkkale Örneği, International Journal of Social Science, Vol.6,
No. 3,1355-1388.
157
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
A.24 Toksarı Murat ve M.Emin Ġnal(2013), Bulanık Analitik HiyerarĢi Prosesi YaklaĢımı
Kullanılarak Tüketici Temelli Marka Değerinin Ölçümü, International Journal of Social
Science, Vol. 6, No. 1, 1-15.
A.25 Doğan, Selen ve Abdullah KarataĢ(2012) ―Örgütlerde Sosyal Sorumluluk Bilinci ve
Güven Ortamının OluĢturulmasında Etiğin Önemi‖, Atatürk Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F.
Dergisi,Cilt:26, Sayı:1, Erzurum:93-109.
A.26 Öztürk, M.B., K. DemirgüneĢ, O. GözbaĢı,―GeliĢmekte Olan Ülkelerde Uluslararası
Doğrudan Yatırımlar ve Ekonomik Büyüme EtkileĢimi: Panel EĢ BütünleĢme ve
Nedensellik Analizi‖, Afyon Kocatepe Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, Cilt: XIV, Sayı: 2, 1-16 (2012)
A.27 Öztürk, M.B., E.E. ġahin, ―ĠMKB‘de ĠĢlem Gören Spor Firmalarının Sermaye Yapısının
Belirleyicileri Üzerine Bir Analiz‖, Verimlilik Dergisi, 2013/1, 7-24 (2013).
A.28 Öztürk, M.B., E.E. ġahin,―Finansal Performansın Ölçülmesinde Nakit Akımına Dayalı
Bir Yöntem ―Nakit Katma Değer‖, Verimlilik Dergisi, 2013/3, 7-17 (2013)
A.29Özoğlu Buket ve Bülbül Hasan(2013). GüdülenmiĢ Tüketici Yenilikçiliği ve Algılanan
Risk Ölçeklerinin Geçerlilik ve Güvenilirlik ÆalıĢması. Uluslararası Alanya ĠĢletme
Fakültesi Dergisi. 5(3), 131-139.
A.30 Deran, Alı ve Ġncılay SavaĢ: ―Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerleme ve Finansal
Tablolarda Sunum Esasları‖ Cumhuriyet Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, (Ekim 2013), 73-95.
A.31H.I.Dizdarlar, O.Uçan, R. Can,2013, 2008 Finansal Krizinin ĠĢletmelerin Sermaye
Yapısına Etkisi, Sosyal ve BeĢeri Bilimler Dergisi, Cilt 5, No:1, ISSN: 1309-8012.
A.32 Gökten, Kerem(2013) ―Büyük Ejderha ve Küresel Kapitalizm: 150 Yıllık Panorama‖,
21. Yüzyılda Sosyal Bilimler Dergisi, 5, 7-42.
A.33 Sarıöz Gökten, Yeliz(2013), ―Piyasa: Adam Smith Versus Karl Polanyi‖, Niğde
Üniversitesi, ĠĠBF Dergisi, Cilt 6, Sayı 2.
A.34Yıldırım, Yavuz,―Kent Aracılığı ile Ortak Olanı Kurmak: 'Öfkeliler' ve 'ĠĢgal Et'
Hareketleri", Mülkiye Dergisi, 37 (1), 2013.
A.35 Alp, Murat; Ġskenderoğlu, Ömer; Evci, Samet,(2013), "Hisse Senedi Getirilerinin
Tahmini: ĠMKB 100 Üzerine Bir Uygulama", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Yıl:
50, Sayı: 581, 27 – 36.
A.36 Gürbüz, Esen; Uçurum, Turhal, Elif (2012),―Üniversite Sanayi ĠĢbirliğinin
GeliĢtirilmesinde Ortak AraĢtırma Merkezinin Kurulmasına ĠliĢkin Model Önerisi‖,
Niğde Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, 12-36.
A.37 Toksarı Murat (2012) "Ġçsel Pazarlama Bağlamında, Ġç MüĢterinin (Pesonel) ÆalıĢtığı ĠĢ
Yerinden Tatmin Olma Düzeyi Ġle Demografik Özellikleri Arasındaki Farklılıkların
Tespitine Yönelik Ampirik Bir ÆalıĢma", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, Sayı. 32, 155-183.
158
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
A.38 AktaĢ, Metin, ġen, Bünyamin,―2008 Yılı Ekonomik Krizinin Uyarı Göstergeleri Ve
ĠMKB Ġmalat ġirketleri Üzerinde Bir Uygulama‖, Atatürk Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari
Bilimler Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 1, 2013.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E.1Berke, Burcu,(2013) ―Sermaye Akımlarının Denge Reel Döviz Kuru ve Sapmasına
Etkilerinin Bir Analizi‖, Econ Anadolu Uluslararası Ġktisat Konferansı, III, 19-21
Haziran, EskiĢehir.
E.2 Ökten, Kerem; ġahin,Çağatay E. (2013) “Æin "Mucizenin" Insani Yüzü: Æin'de Endüstri
Ġliskilerine Uluslararası Æalısma Standartları Perspektifinden Bakmak‖, Econ Anadolu
Uluslararası Ġktisat Konferansı, III, 19-21 Haziran, EskiĢehir.
E.3 Atlıoğlu, Yasin,―Suriye‘de Kimliğe Dayalı ÆatıĢmanın Toplumsal Kökenleri‖,
Ortadoğu‘da Siyaset ve Toplum Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 9-11 Ekim 2012,
Sakarya/Türkiye
E.4 Yıldırım, Yavuz,"Yeni Toplumsal Hareketler ve Arap Ġsyanları: Siyasal Olanı Yeniden
DüĢünmek", 3. Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi (ATCOSS III), Ġstanbul Üniversitesi,
Mayıs 2013.
E.5 Doğan, Selen, Faruk ġahin ve Onur Köksal, (2013).Kendi Kendine Liderliğin YaĢam
Doyumu Üzerine Etkisi. 12. Ulusal ĠĢletmecilik Kongresi, 02-04 Mayıs, MarmarisMuğla, 320-325.
E.6Doğan, Selen, ġahin, Faruk, & Köksal, Onur(2013). Lider-Üye EtkileĢimi, Duygusal
Bağlılık, Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢı ve ĠĢten Ayrılma Niyeti Arasındaki ĠliĢkiler
Üzerine Bir AraĢtırma. 12. Ulusal ĠĢletmecilik Kongresi, 02-04 Mayıs, Marmaris-Muğla,
315-319.
E.7 Büyükkeklik A., Özoğlu B. ve Bülbül H.(2013), Kargo Hizmet Sağlayıcılarında Kalitenin
Tüketici DavranıĢına Etkisi: Bireysel Tüketici AraĢtırması, II. Ulusal Lojistik ve Tedarik
Zinciri Kongresi, Aksaray Üniversitesi, 16-18 Mayıs, Aksaray.
E.8 Özçifçi V. ve Bülbül H.(2013), Tedarik Zinciri Yönetiminde BiliĢim Teknolojisi
Kullanımının Performansa Etkisi: Ölçeklerin Geçerlilik ve Güvenilirlik ÆalıĢması, II.
Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Aksaray Üniversitesi, 16-18 Mayıs, Aksaray.
E.9 Ebru Arıcıoğlu ve ġekip Yazgan (2012), ―LiberalleĢme ve Türkiye‘nin
Coğrafyası‖ 7. Coğrafya Sempozyumu, 18-19 Ekim Ankara Üniversitesi.
Ekonomik
E.10 Büyükkeklik Arzum; Özoğlu Buket ve Ebru Kavut(2012), ―Konaklama ĠĢletmelerinde
Alıcı-Tedarikçi ĠliĢkilerinin Belirlenmesi: Kapadokya Bölgesinde Bir AraĢtırma‖,
Akdeniz Üniversitesi 13. Turizm Kongresi, 6-9 Aralık.
E.11 Sarıöz Gökten, Yeliz ve Kerem Gökten (2013), ―Türkiye‘de Bölgesel Kalkınma
Ajansları: Ġlk Uygulama Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme‖, III. Ġzmir Ulusal
Ekonomi Kongresi Kitabı.
159
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
E.12 Ġbrahim Yalçın, Mustafa ġeker, Ali Bayram, Uğur Peker,Duygusal Zeka, Algılanan
Etik ve Bürokratik DavranıĢlar Arasındaki ĠliĢkiler Üzerine Görgül Bir AraĢtırma,
Türkiye Ve Orta Doğu Amme Ġdaresi Enstitüsü, II. Kamu Etiği Kongresi, Ankara 2728 Mart 2013
E.13 AktaĢ, Metin, “Ekonomik GeliĢmiĢlik Göstergelerinin Devlet Borçları Üzerindeki
Etkileri: GeliĢmekte olan Ülkeler Üzerinde Bir Uygulama‖, 17. Finans Sempozyumu,
23-26 Ekim 2013, Muğla.
G. Diğer Yayınlar:
G.1 Doğan, Selen (2013) “Stratejik Planlama”, Niğde Valiliği, Kamu Kurumları Stratejik
Planlama Eğitimi, Æiftehan (15-16-17; 22-23-24 Aralık) (Her Gün Saat:09:00-18:30).
G.2 Doğan, Selen, (2013),“Kariyer ve Akademik Kariyer Nasıl Yapılır?”, Gençlik ve Spor
Bakanlığı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Konferans, Saat:20:00,
25.12.2013, Niğde.
G.3 Arslan, Seçkın,(2012), "Balık Üretim ĠĢletmelerinde Maliyetlerin Muhasebe Standartları
ve Vergi Mevzuatı Æerçevesinde Hesaplanması: Bir Vaka ÆalıĢması", Niğde
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Niğde.
G.4 Doğan, Selen, (2013), “Niğde Ġli Kamu Kurumları Stratejik Planlama Kapasitesinin
Artırılması” (BaĢlangıç:2013 BitiĢ:2013) Ahiler Kalkınma Ajansı (15.000 TL)
(Eğitmen).
G.5 Doğan, Selen, (2013), ―Niğde Ġli Stratejik Planı” (Niğde Ġl Kamu Kurumları Stratejik
Plan Eğitim ve DanıĢmanlığı) (SözleĢme No: TR71/2013/TD02/0001, KuruluĢ Adı:
Niğde Valiliği Ġl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü. Proje Destek: Ahiler Kalkınma
Ajansı. (BaĢlangıç:2013-Devam ediyor) (15.000 TL) (Proje DanıĢmanı)
160
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
FAKÜLTE DEKANI:
Prof. Dr. Mustafa BAYRAK
(AyrılıĢ Tarihi 06.02.2013)
Prof. Dr. Kutsi SavaĢ ERDURAN (Atanma Tarihi: 07.02.2013
FAKÜLTE DEKAN YARDIMCILARI:
Prof. Dr. Kutsi S. ERDURAN
(AyrılıĢ Tarihi: 07.02.2013)
Doç. Dr. Murat GÖKÆEK
(Atanma Tarihi 11.02.2013)
Yrd. Doç. Dr. Murat ÆĠFLĠKLĠ (AyrılıĢ Tarihi: 07.02.2013)
Yrd. Doç. Dr. Ersin AYDIN
(Atanma Tarihi: 12.09.2013)
FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ :
Prof. Dr. Mustafa BAYRAK
BaĢkan V. (AyrılıĢ Tarihi: 06.02.2013)
Prof. Dr. Kutsi S. ERDURAN
BaĢkan (Atanma Tarihi: ( 07.02.2013)
Prof. Dr. Mahmut Dursun MAT
Üye (AyrılıĢ Tarihi: 19.06.2013)
Prof.Dr. Kenan KILIÆ
Üye
Prof. Dr. Mehmet ġENER
Üye (Atanma Tarihi: 27.06.2013)
Prof. Dr. Metin YILDIRIM
Üye
Doç. Dr. Nurettin ACIR
Üye
Doç. Dr. Öner Yusuf TORAMAN
Üye
Yrd. Doç. Dr. Ersin AYDIN
Üye
FAKÜLTE KURULU ÜYELERĠ:
Prof. Dr. Mustafa BAYRAK
Prof. Dr. Kutsi SavaĢ ERDURAN
Doç. Dr. Nurettin ACIR
Prof. Dr. Metin YILDIRIM
Prof. Dr. Mehmet ġENER
Prof. Dr. Mahmut Dursun MAT
Doç. Dr. Murat GÖKÆEK
BaĢkan V. (AyrılıĢ Tarihi: 06.02.2013)
BaĢkan
(AtanmaTarihi: 07.02.2013)
Gıda Müh. Böl. BĢk V. (AyrılıĢ Tarihi:07.10.2012)
Gıda Müh. Böl. BĢk
(Atanma Tarihi: 08.10.2012)
Jeoloji Mühendisliği Bölüm BaĢkanı
Makine Mühendisliği Bölüm BĢk. (AyrılıĢ Tarihi: 21.09.2013)
Makine Mühendisliği Bölüm BĢk. (Atanma Tarihi:17.06.2013)
(AyrılıĢ Tarihi: 23.06.2013)
Makine Mühendisliği Bölüm BĢk (Atanma Tarihi: 24.06.2013)
Æevre Mühendisliği Bölüm BĢk V. (AyrılıĢ Tarihi: 10.07.2013)
Æevre Mühendisliği Bölüm BĢk. (Atanma Tarihi: 11.07.2013)
Doçent Temsilcisi
Doçent Temsilcisi
ĠnĢaat Mühendisliği Bölüm BaĢkanı
Maden Mühendisliği Bölüm BaĢkanı
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm BĢk.
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm BĢk.
Harita Mühendisliği Bölüm BaĢkanı
Mekatronik Mühendisliği Bölüm BaĢ. V.
Doç. Dr. Yüksel KAPLAN
Prof. Dr. Kenan KILIÆ
Prof. Dr. Fehiman ÆĠNER
Doç. Dr. Yüksel KAPLAN
Doç. Dr. Osman SĠVRĠKAYA
Doç. Dr. Hakan ERDEM
Doç. Dr. Öner Yusuf TORAMAN
Yrd. Doç. Dr. Bekir Sami TEZEKĠCĠ
Doç. Dr. Nurettin ACIR
Yrd. Doç. Dr. Cahit Tağı ÆELĠK
Yrd. Doç. Dr. M. KürĢat YALÆIN
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm BĢk. V. (AyrılıĢ Tarihi: 17.01.2013)
Yrd. Doç. Dr. Fuat KARAKAYA
Yrd. Doç. Dr. Bekir Sami TEZEKĠCĠ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm BĢk. V.(Atanma Tarihi: 18.01.2013)
Yrd. Doç. Dr. Murat GÖKÆEK
Yardımcı Doçent Temsilcisi
Yrd.Doç. Fatih AY
Yardımcı Doçent Temsilcisi
FAKÜLTE SEKRETERĠ
: Fatma ġENER
161
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
1 – BĠRĠMLER VE YÖNETĠCĠLERĠ
Bölüm / Birim Adı
Yönetici Ünvanı ve Adı
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. Bekir Sami TEZEKĠCĠ
Doç. Dr. Nurettin ACIR (Atanma Tarihi: 01.02.2013)
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği Bölüm BĢk. (AyrılıĢ Tarihi: 21.09.2013)
Makine Mühendisliği Bölüm BĢk. (Atanma Tarihi: 17.06.2013)
(AyrılıĢ Tarihi: 23.06.2013)
Makine Mühendisliği Bölüm BĢk (Atanma Tarihi: 24.06.2013)
ĠnĢaat Mühendisliği
Doç. Dr. Hakan ERDEM
Maden Mühendisliği
Doç. Dr. Öner Yusuf TORAMAN
Mekatronik Mühendisliği
Doç. Dr. Yüksel KAPLAN (AyrılıĢ Tarihi: 16.09.2013)
Yrd. Doç. Dr. M. KürĢat YALÆIN (Atanma Tarihi: 17.09.2013)
Jeoloji Mühendisliği
Prof. Dr. Mehmet ġENER
Æevre Mühendisliği
Prof. Dr. Kenan KILIÆ(AyrılıĢ Tarihi: 10.07.2013)
Prof. Dr. Fehiman ÆĠNER (Atanma Tarihi: 11.07.2013)
Harita Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. Cahit Tağı ÆELĠK
Bilgisayar Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. Fuat KARAKAYA (V.)(AyrılıĢ Tarihi: 17.03.2013)
Yrd. Doç. Dr. Bekir Sami TEZEKĠCĠ(Atanma Tarihi: 18.01.2013)
Gıda Mühendisliği
Prof. Dr. Metin YILDIRIM
2. YERLEġĠM BĠLGĠLERĠ
Bölüm
Çevre Mühendisliği
(Metrekare)
Æevre Kimyası Laboratuarı
Æevre Mikrobiyolojisi Laboratuarı
Æevre Mühendisliği Laboratuarı
Gömülü Sistemler ve Akıllı ĠĢaretleme
Laboratuvarı
Devre Teorisi Laboratuvarı
Elektrik Ölçme Laboratuvarı
Elektronik Laboratuvarı
Lojik Laboratuvarı
Ġlgili Laboratuvar aynı mekanda yapılmaktadır.
Elektik Elektronik
Mühendisliği
Alanı
Laboratuar/ Atölye Adı
Sistemleri
Enerji SistemleriLaboratuarı
Mikrodalga ve Antenler Laboratuarı
Güç Kontrol AraĢtırma Laboratuarı
Endüstriyel Otomasyon Laboratuvarı
Mikro ĠĢlemci Laboratuvarı
(Ġlgili Labıratuvarlar aynı mekanda yapılmaktadır.)
Biomedikal Laboratuvarı
Elektrik Makineleri
Analog HaberleĢme Laboratuvarı
Sayısal HaberleĢme Laboratuvarı
Ġlgili Laboratuvarlar aynı mekânda yapılmaktadır.)
VSLI Tasarım Laboratuvarı
Donanım Tanımlama Laboratuvarı
Gömülü Sistemler Laboratuvarı
Ġlgili Laboratuvarlar aynı mekânda yapılmaktadır.)
Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği Laboratuvarı
162
54 m2
41,66 m2
38,50 m2
37,60 m2
128 m2
63,15 m2
63,23 m2
30,96 m2
95,78 m2
30,96 m2
78,60 m2
41,66 m2
111,82 m2
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
95,78-108,60 m2
111,82 m2
54,00 m2
95,97 m2
78,60 m2
95,78 m2
127,73 m2
63,23 m2
63,15 m2
31,21 m2
21,00 m2
78,96 m2
127,00 m2
64,00 m2
63,73 m2
40,00 m2
40,65 m2
95,97 m2
67,00 m2
47,68 m2
38,56 m2
54,00 m2
54,00 m2
54,00 m2
54,00 m2
41,66 m2
38,50 m2
48,00 m2
63,00 m2
95,97 m2
60,00 m2
Mekanik Atölye
Metal Ģekillendirme Laboratuvarı
Malzeme Süreçleri Laboratuvarı
Yakıt Pilleri AraĢtırma Laboratuvarı
AkıĢkanlar mekaniği Laboratuvarı
Isı Transferleri ve Yakıt Pilleri Laboratuvarı
Hidrojen Teknolojileri AraĢtırma Laboratuvarı
Hidrolik PnomatikLaboratuvarı
Konstrüksiyon ve Ġmalat Laboratuvarı
Taramalı Elektron Mikroskopu Laboratuvarı
Atmosferik Plazma AraĢtırma Laboratuvarı
Aerodinamik AkıĢkontrol Laboratuvarı
Uygulamalı jeoloji Labotatuvarı Kesithane
Jeoloji Laboratuvarı
Mineraloji Petrografi Laboratuvarı
Jeokimya Laboratuvarı
Genel Jeoloji Laboratuvarı
Mikroskop Laboratuvarı
Maden Yatakları Laboratuvarı
Zemin Mekaniği Laboratuvarı
Kil Ayırma Laboratuvarı
Cevher Hazırlama ve ZenginleĢtirme Laboratuvarı
Maden ĠĢletme Laboratuvarı
Numune Hazırlama Laboratuvarı
Æevre Kimyası Laboratuvarı
Æevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı
Æevre Mühendisliği Laboratuvarı
Hidrolik Lab. ve Mekanik Laboratuvarı
Zemin Mekaniği, Geoteknik ve UlaĢtırma Laboratuvarı
Yapı Laboratuvarı
Gıda Müh. Laboratuvarı
Makine Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
ĠnĢaat Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
37,60 m2
Otonomi
Prof.Dr.
Doç. Dr.
Yrd.Doç
.
Öğr.
Gör.
ArĢ.
Gör.
Söz.Öğr.
El.enm.
Toplam
3. BÖLÜMLERE GÖRE AKADEMĠK KADRO SAYILARI
Kurumsal Temeller
-
-
-
-
2
-
2
Bilgisayar
Yazılım
-
-
-
-
1
-
1
Mühendisliği
Donanım
-
-
-
-
1
-
1
Bilgisayar Yazılımı
-
-
-
-
1
-
1
Æevre Teknolojisi
1
1
2
-
2
-
6
Æevre Bilimleri
2
-
2
-
-
-
4
Bölümü
Çevre
Mühendisliği
Anabilim Dalı
163
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Elektromanyetik
Alanlar
ve
1
-
1
-
1
-
3
Enerji Tesisleri
-
2
-
-
1
-
3
Devreler ve Sistemler
-
1
1
1
1
-
4
Elektronik
-
-
2
-
1
-
3
Telekomünikasyon
-
-
1
-
1
-
2
Elektrik Makineleri
-
-
1
-
2
-
3
-
2
-
3
-
2
-
7
Jeodezi
-
1
-
-
-
-
1
Fotogrametri
-
-
-
-
1
-
1
Ölçme Tekniği
-
-
-
-
1
-
1
Kamu ölçmeleri
-
-
-
-
1
-
1
Kartoğrafya
-
-
-
-
1
-
1
Hidrolik
1
1
-
-
1
-
3
Mekanik
-
3
1
-
-
-
4
Yapı
-
2
2
1
1
-
6
UlaĢtırma
-
-
1
-
3
-
4
Geoteknik
-
1
-
-
2
-
3
Genel Jeoloji
-
1
3
-
-
-
4
Mineraloji-Petrografi
1
-
3
-
1
-
5
Uygulamalı Jeoloji
-
1
1
-
-
-
2
Maden Yatakları Jeokimya
1
-
3
-
2
-
6
Cevher Hazırlama
-
2
-
-
3
-
5
Maden ĠĢletme
-
-
2
-
1
-
3
Maden Mekanizasyon ve Teknolojisi
-
1
-
-
-
-
1
Konstrüksiyon ve Ġmalat
-
2
2
-
2
-
6
Makine Teorisi ve Dinamiği
-
-
2
-
1
-
3
Termodinamik
1
1
2
-
2
-
6
Mekanik
-
1
-
-
1
-
2
Enerji
1
-
1
-
-
-
5
Mekatronik
Makine ve Tasarım
-
-
2
-
-
-
2
Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon
-
-
1
-
2
-
3
Mikrodalga Tekniği
Elektrik
Elektronik
Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Harita
Mühendisliği
ĠnĢaat
Mühendisliği
Jeoloji
Mühendisliği
Maden
Mühendisliği
Makine
Mühendisliği
164
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
4. BÖLÜMLERE GÖRE ÖĞRENCĠ SAYILARI
(2012–2013 Eğitim Öğretim Yılı )
Bölüm Adı
Æevre Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
ĠnĢaat Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Toplam
Öğrenci Sayısı
228
643
597
288
693
184
108
52
2793
5. ĠDARĠ PERSONEL
Durum
Memur (ġub. Müd., ġef, Teknisyen vs. dahil)
SözleĢmeli Personel
Diğer
Sayı
26
1
6. BÖLÜMLERE GÖRE BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR
(2012–2013 Eğitim Öğretim Yılı)
a. Sayılar
Bölüm
Bilgisayar
Mühendisliği
Æevre
Mühendisliği
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Gıda
Mühendisliği
Harita
Mühendisliği
ĠnĢaat
Mühendisliği
Jeoloji
Mühendisliği
Maden
Mühendisliği
Makine
Mühendisliği
Mekatronik
Mühendisliği
Toplam
Kitap
U.
Ulusal
Arası
Makale
Makale
U.
Arası
Tebliğ
Ulusla
Tebliğ
Ders
Notu
Diğer
…..
Desteklenen
Ulusal ve
Uluslararsı
Projeler
-
-
-
-
-
-
-
-
1
9
3
10
4
-
30
2
1
3
-
7
13
-
-
-
-
4
2
1
8
-
-
2
-
2
-
1
-
-
-
-
-
11
1
2
1
-
-
1
-
7
-
4
4
-
-
-
-
2
2
7
3
-
7
7
-
9
-
2
-
-
-
-
-
4
3
1
-
-
-
3
2
51
11
35
33
-
37
15
165
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
ESERLER
A.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI, SSCI, AHCI)
A.1.1Çiner F., GökkuĢ Ö., , ―Treatability of Dye Solutions Containing Disperse Dyes by
Fenton and Fenton-Solar Light Oxidation Processes‖, CLEAN - Soil, Air, Water, 41(1),
80-85 DOI: 10.1002/clen.201000500 (2013).
A.1.2Doğan-Sağlamtimur N., Tuğrul S., ―Spatial and Temporal Variations of Inorganic and
Organic Forms of Phosphorus in the Surface and Deep Waters of Erdemli Shelf Zone of
Mersin Bay‖, Ekoloji, 22, 88, 65-72, DOI: 10.5053/ekoloji.2013.889 (In Turkish).(2013).
A.1.3SubaĢı E., Doğan-Sağlamtimur N., ―Performance Evaluation of the MartaĢ Port Waste
Reception Facility Treatment Plant (Tekirdağ, Turkey)‖, Desalination and Water
Treatment, 51, 13-15, 3040-3046, DOI: 10.1080/19443994.2012.748454 (2013).
A.1.4Kara E.E., Özdilek H.E., Kara E.E., Ambient air quality and asthma cases in Niğde,
TURKEY,. Env. Sci. Pollut. Res. DOI, 10.1007s11356-012-137-0, (2013).
A.1.5Kılıç K., Kılıç S., Koçyigit R., ―Assessment of Spatial Variability of Soil Properties in
Areas Under Diffrent Land Use‖, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 18 (5), 722732, (2012).
A.1.6ġener M., Korkanç M., ġener M. F., YaĢar Korkanç S., Özgür F.Z.,Toxic gas
emissions from the Kayseri peat deposit, Central Anatolia, Turkey.J. Earth Syst. Sci, 121,
No:5, pp 1305-1315.(2012).
A.1.7Tunçsiper B., Ayaz S.Ç., Akça L. Coliform bacteria removal from septic wastewaterin a
pilot-scale combined constructed wetland system.Environmental Engineering and
Management Journal.11(10), 1873-1879, (2012).
A.1.8Gunes K., Oktar B., Ayaz S., Gunay S., A., Ozden G., Disbudak K., Senduran C.,
Dikerler T., Metin E., Masi F., Kaya B., Turkben L., Tunçsiper B. Large scale
constructed wetland implementation projects in Turkey in Salt Lake Special
Enviromental Protection Area, Desalination and Water Treatment,51, 4758-4767.(2013).
A.1.9Ayasun S., ―Stability Analysis of Time-Delayed DC Motor Speed Control Systems,‖
Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, 21(2), pp. 381-393,
(2013).
A.1.10Acir N., Erkan Y., And Bahtiyar Y.A.,―Auditory brainstem response classification for
threshold detection using estimated evoked potential data: comparison with ensemble
averaged data,‖ Neural Computing & Applications, 22(5), 859-867, (2013).
A.1.11Acır N., “Estimation of brainstem auditory evoked potentials using a nonlinear adaptive
filtering algorithm,‖ Neural Computing & Applications, 22(6), 1205-1209, (2013).
166
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
A.1.12Yorulmaz A., Erinç H., Tekin A., Changes in Olive and Olive Oil Characteristics
During Maturation. J Am Oil Chem Soc., 90:647–658. (2013).
A.1.13Mert M., Erinç H., ġahin K., Tekin A.,Rheological and Microscopic Properties of Fat
Blends with Similar Solid Fat Content but Different Trans Composition, J Am Oil Chem
Soc., 90: 17-26. (2013).
A.1.14Tanguler H., Erten H.,Selection of potential autochthonous starter cultures through
lactic acid bacteria isolated and identificated from shalgam, A traditional Turkish
fermented beverage. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 37: 212-220. (2013).
A.1.15Tangüler H.,Evaluation of Williopsis saturnus inoculum level on fermentation and
flavour compounds of white wines made from Emir (Vitis vinifera L.) grown in Anatolia,
Food Biotechnology 26:351–368. (2012).
A.1.16GümüĢ K., Çelik C.T., Koc I., ―Finding an Appropriate Method for small-scale
applications among the real time satellite-based methods in Turkey‖, Technical Gazzete
Vol. 20, no,3, 467-472pp, (May-June, 2013).
A.1.17Akcın H., Çelik C.T.,―Performanceof Artificial Neural Networks on Kriging Method in
Modeling Local Geoid‖, Boletim De Ciencias Geodesicas, Vol.19,no.1, 84-97 pp., (JanMar 2013).
A.1.18Akçaözoğlu S., Akçaözoğlu K., AtiĢ C.D., Thermal Conductivity, Compressive
Strength and Ultrasonic Wave Velocity of Cementitious Composite Containing Waste
PET Lightweight Aggregate (WPLA). Composites Part B, 45(1): 721-726 (2013).
A.1.19Aydın E.,Optimal Damper Placement Based On Base Moment In Steel Building
Frames, Journal of Constructional Steel Research, Vol.79, pp 216-225.(2012).
A.1.20Aydın E., ASimple Damper Optimization Algorithm For Both Target Added Damping
Ratio And Interstorey Drift Ratio, Earthquakes and Structures, Vol. 5(1), pp 083109.(2013).
A.1.21Karaca Z., Gürcan S., Gökce M.V., Sivrikaya O., Assessment of the results of the
pendulum friction tester (EN 14231) for natural building stones used as floor-coverings.
Construction and Building Materials. cilt: 47, s. 1182-1187. (2013).
A.1.22Severcan Mh., Prediction of splitting tensile strength from the compressive strength of
concrete using GEP. Neural Computing and Applications, November 2012, Volume 21,
Issue 8, pp 1937-1945. (2012).
A.1.23Sivrikaya O., Kayadelen C., Çeçen E. (2013). Prediction of the compaction parameters
for coarse-grained soils with fines content by MLR and GEP, Acta Geotechnica
Slovenica, cilt:2, s. 29-41. (2013).
167
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
A.1.24 Sivrikaya O., Hakbilir S.Comparison of fine-grained soils of the kolsuz and Araplı
areas in the Central Anatolia (Niǧde, Turkey) in terms of geotechnical properties
Eurasian Soil Science. cilt:46, sayı: 5, s.587-598.(2013).
A.1.25 Sonmez M., Aydın E. and Karabork T., Using An Artificial Bee Colony Algorithm
For The Optimal Placement Of Viscous Dampers In Planar Building Frames, Structural
and Multidisciplinary Optimization, Vol. 48 (2), pp 395–409 (2013).
A.1.26Kara I.F., ‗‗Empirical modeling of shear strength of steel fiber reinforced concrete
beams by gene expression programming‘‘, Neural Computing and applications, 23, 823834. (2013).
A.1.27Kara I.F., Ashour A.F., Dundar, C.,‗‗Deflection of concrete structures reinforced
with FRP bars‘‘, Composite Part: B Engineering, 44(1), 375-384. (2013).
A.1.28ġener M., Korkanç M., ġener M F., YaĢar Korkanç S., Özgür F.Z., Toxic gas
emissions from the Kayseri peat deposit, central Anatolia, Turkey, Mehmet Journal of
Earth System Science October 2012, Volume 121, Issue 5, pp 1305-1315 . (2012).
A.1.29Ulusoy Ġ., Çubukçu H.E., Aydar E., Labazuz P., Ersoy E., ġen E., Gourgaud A.,
Volcanological evolution and caldera forming eruptions of Mt. Nemrut (Eastern Turkey),
Journal of Volcanology and Geothermal Research Volumes 245–246, , Pages 21–39
(2012).
A.1.30Kan B., TaĢar F., Korkusuz P., Ersoy O., Çetinkaya A., Gür Ç.Z., Çelik H.,
Meral G., 2013. Histomorphometrical and radiological comparison of low-level laser
therapy effects on distraction osteogenesis:experimental study. Lasers in Medical
Science. DOI 10.1007/s10103-013-1308-3 (2013).
A.1.31 KuĢçu Ö.Ö., Sandallı N., Dikmen S., Ersoy O., Tatar Ġ., Türkmen, Ġ.,Çağlar
E.,2013. Association of amoxicillin use and molar incisor hypomineralization in piglets:
Visual and mineral density evaluation. Archives of Oral Biology. V 58 (10), 1422-1433
(2013).
A.1.32Korkanç M., 2013. Deterioration of different stones used in historical buildings within
Nigde province, Cappadocia, Construction and Building Materials (48) 789–803. (2013).
A.1.33Kadir S.; Gurel A.; Senem H., Geology of Late Miocene clayey sediments and
distribution of palaeosol clay minerals in the north-eastern part of the Cappadocian
Volcanic Province (Arapli-Erdemli), central Anatolia, Turkey Turkish Journal of Earth
Sciences Volume: 22 Issue: 3 Pages: 427-443 (2013).
A.1.34Çiflikli M., Bayhan H., Çiftçi E., Alteration of glassy volcanic rocks to Na- and Casmectites in the Neogene Basin of Manisa, Western Anatolia, Turkey, Clay
Minerals, June 2013, v. 48, p. 513-527, (2013).
168
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
A.1.35Toraman Ö.Y., Dry Fine Grinding of Calcite Powder by Stirred Mill, Particulate
Science and Technology, 31, 205-209.DOI:10.1080/02726351.2012.694135 (2013).
A.1.36Kahraman S., Delibalta M.S. and Çomakli R.,Noise level measurement test to predict
the abrasion resistance of rock aggregates,Journal "Fluctuations and Noise Letters",
Vol.12, No.4, 1350021 (12 pages), World Scientific Publishing Company,
DOI:10.1142/S0219477513500211 (2013).
A.1.37Beyribey, B., Timurkutluk B., Ertuğrul T.Y., Timurkutluk Ç., MatM.D.,
Electrochemical behaviour and sulfur tolerance of VxMo(1−x)Oy as solid oxide fuel cell
anode, Ceramics International, Volume 39, Issue 6, Pages 7053–7061. (2013).
A.1.38Çelik S., Timurkutluk B., Mat M.D.,Measurement of the temperature distribution in a
large solid oxide fuel cell short stack, International Journal of Hydrogen Energy, Volume
38, Issue 25, Pages 10534–10541.(2013).
A.1.39Timurkutluk B., Timurkutluk Ç., Mat M.D., and Kaplan Y.,Development of highperformance anode supported solid oxide fuel cell, International Journal of Energy
Research, Volume 36, Issue 15, pages 1383–1387, December (2012).
A.1.40Palacı Y., and Timurkutluk B.,Design and fabrication of stair-step-type electrolyte
structure for solid oxide fuel cells, International Journal of Energy Research, Volume 37,
Issue 6, pages 631–637, May (2013).
A.1.41Kaya F., Karagoz I., Experimental and numerical investigation of pressure drop
coefficient and static pressure difference in a tangential inlet cyclone separator, Chemical
Papers, 66 (11), 1019-1025, (2012).
A.1.42Beylergıl B., AktaĢ A., and Cünedioğlu, Y.,‗Buckling and compressive failure of
stepped-lap joints repaired with composite patches‘ Journal of Composite Materials 46
(26) 3213-3230. DOI: 10.1177/0021998312437001(2012).
A.1.43Polat A., The Effects of Strain Rate and Temperature on the Deformation Behavior of
Cold-Rolled TRIP800 Steel, steel research int, 83, 775-782. (2012).
A.1.44 Toros S., Polat A., Öztürk F.,Formability and springback characterization of TRIP800
advanced high strength steel, Materials and Design,41,298-305 (2012).
A.1.45Unveroglu B., Dundar F., Ay F. Yazıcı S., and Ata, A., ―Expanded Graphite Epoxy
composite Bipolar Plates for PEM Fuel‖ ECS Trans.
A.1.46Yasar A., Kacar Ġ., Keskin A.,Tensile and Fatigue Behavior of Glass Fiber-Reinforced
(MAT–8)/Polyester Automotive Composite, A. Journal for Science and Engineering,
Published Online First: doi: 10.1007/s13369-013-0897-2. (2013).
169
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
A.1.47Selamet Ö.F., PaĢaoğulları U., Spernjak D., Hussey D.S., Jacobson D.L., Mat
M.D.,Two-phase flow in a proton exchange membrane electrolyzer visualized in situ by
simultaneous neutron radiography and optical imaging International Journal of
Hydrogen Energy38, 14, 5823–5835, (2013).
A.1.48Selamet O. F., Acar C., Kaplan Y., Mat M. D., Effects of Operating Parameters on
the Performance of a High Pressure PEM (Proton Exchange Membrane)
ElectrolyzerInternational Journal of Energy Research,
37, 457–467, (2013).
A.1.49Halıcıoğlu R., Selamet Ö. F., Bayrak M., Effects of reactor design on TiFe-hydride‘s
hydrogen storage International Journal of Energy Research
37, 698-705 (2013).
A.2 Diğer Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A.2.1Guney D., and Aydın, E., The Nonlinear Effect Of Infill Walls Stiffness To Prevent Soft
Story Collapse Of RC Structures, Open Construct. Build. Technol. J., Vol. 6, pp. 74-80.
(2012).
B.Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)
basılan bildiriler:
B.1YaĢar Korkanç S., Uzal N., Ciner F., ―Kentsel Su Havzalarında YaĢanan Æevresel
Sorunlar-Niğde Akkaya Baraj Gölü Havzası Örneği‖, 3. Uluslar arası Bursa Su Kongresi
ve Sergisi, 22-24 Mart 2013, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM)Bursa.
B.2Yalili Kiliç M., Akal Solmaz S. K., Ciner F., ―Kentsel Su Yönetiminde Su Kullanıcısının
Önemi‖, 3. Uluslar arası Bursa Su Kongresi ve Sergisi, 22-24 Mart 2013, Atatürk Kongre
ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM)-Bursa.
B.3Ciner F., Özer S.,―Removal of Natural Organic Matter from Water by Enhanced
Coagulation‖, International Conference on Environmental Science and Technology
ICOEST‘2013,June 18 – 21, 2013, Nevsehir, Turkey
B.4Ciner F., Calhan R., Selcuk H., ―Inhibition effects of Different Sol-Gel Based TiO2 Nano
Particles on Activated Sludge‖, Fourth International Conference on Environmental
Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2013)& SECOTOX
Conference, June 24-28, 2013, Mykonos-Yunanistan.
B.5Ciner F., Akyurek A., “Voluntary Carbon Market in Turkey‖, 2 nd International
Conference on Water, Energy & Environment ICWEE‘2013, September 22-24, 2013,
KuĢadası, Turkey.
B.6Gungor M., Ciner F., Buyur A., Akyurek A.,”The Production of Methane from the
Municipal Wastewater Treatment Plants as a Source of Renewable Energy‖, 2 nd
International Conference on Water, Energy & Environment ICWEE‘2013, September 2224, 2013, KuĢadası, Turkey.
170
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
B.7Deveci E.Ü., Teoman S., Kaplan H.E., ―Removal of Chlorophenol with using acclimated
activated sludge microorganisms‖ 17. International Symposium on Environmental
pollution and its impact on life in the Mediterranean Region, 28 September- 1 October
2013, Ġstanbul.
B.8Doğan-Sağlamtimur N., SubaĢı E., ―Assessment of Elements in the Influent and Effluent
of HaydarpaĢa Port Waste Reception Facility Treatment Plant (Ġstanbul, Turkey)‖, Book
of Abstracts of the Fourth International Conference on Environmental Management,
Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2013)&SECOTOX Conference,
Mykonos Adası, Yunanistan, pp.69, 24-28 June (2013).
B.9Satır T., Doğan-Sağlamtimur N.,“Alternative Ballast Water Treatment System: Port
Waste Reception Facilities, Turkish Port Perspective‖, Book of Abstracts of the Fourth
International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and
Economics (CEMEPE 2013)&SECOTOX Conference, Mykonos Adası, Yunanistan,
pp.252, 24-28 June (2013).
B.10Kara E.E., ―Topraktaki Bozulmalar Æevreyi Nasıl Etkiliyor?‖. Ekoloji Magazin Dergisi,
Sayı 36 Ekim-Aralık 2012.
B.11Karpuz C., Gorur A., Kozek A., "A Novel Compact Quad-Band Microstrip Bandstop
Filter Design Usung Open-Circuited Stubs",International Microwave Symposium (IMS
2013)-2-7 June,Seattle,USA
B.12Ayasun S., and Ozturk B.,―Evaluation of Time Delay Margin for Added Damping of
SDOF Systems in Real-Time Dynamic Hybrid Testing (RTDHT) under Seismic
Excitation‖, Proc. the 15th World Conference on Earthquake Engineering (WCEE 2012),
24-28 September 2012, Lisbon, Portugal.
B.13Mengüç E. C. and Acir N., ―Lyapunov stability theory based adaptive filtering algorithm
for noisy measurement,‖ 15th International Conference on Modelling and Simulation,
Cambridge University, Cambridge, UK, 2013.
B.14Barut M., Yalcin M., Zerdali E. and Demir R.,―Optimization of Model Reference
Adaptive System based Speed Estimation for Speed-Sensorless Control of Induction
Motors via Differential Evolution Algorithm‖, 11th IFAC International Workshop on
Adaptation and Learning in Control and Signal Processing (ALCOSP'2013), on CD,
Caen, France, July (2013). (Önemli Not 1: ―Davetli bildiri/Invited paper‖dır.
B.15Zerdali E. and Barut M. “Mras based Real-Time Speed-Sensorless Control of Inductıon
Motor With Optimized Fuzzy-PI Controller‖, IEEE-4th Symposium on Sensorless
Control for Electrical Drives (SLED 2013), on CD, Munich, Germany, October (2013)
B.16Çınar S., Kurnaz M.N., 2013. Segmentation of MR images by using grow and learn
network on FPGAs. Presented at the 2013 35th Annual International Conference of the
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), pp. 4070–4073
B.17Özbey A., Cingöz ġ.,2013. Pesticide residues in grapes and effect of drying process on
residues. Euro Food Chem XVII, 07-10 Mayıs, Istanbul.
171
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
B.18Çelik C.T., Grejner-Brzezinska D., TothC., ―Segmentation By Fourier Transformation
For Landslide Detection From LIDAR Data‖, 13th SGEM GeoConference on
Informatics, Geoinformatics And Remote Sensing, www.sgem.org, SGEM2013
Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-01-8 / ISSN 1314-2704, June 16-22, 2013,
Vol. 2, 397 - 404 pp. DOI:10.5593/SGEM2013/BB2.V2/S09.051.
B.19Aydın E., Öztürk B. and Güney D., (2013), Sensitivity Analyses Of Variations On
Seismic Response Via Viscous Damper Placement In Planar Building Structures, March
1-2, 2013,10 CUEE Conference Proceedings 10th International Conference on Urban
Earthquake Engineering, Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan. pp.1269-1277.
B.20Ashour A. F. and Kara, I. F., ―Shear Capacity of FRP Reinforced Concrete Beams‖,
FRPRCS11, 11th International Symposium on Fiber Reinforced Polymer for Reinforced
Concrete Structures, Guimarães, June 26-28, 2013.
B.21ġener M. F., ġener M. 2012. Impacts of paleotectonic and neotectonic periods on the
formation of geothermal systems in Turkey. IESCA-2012, International Earth Science
Colloquium on the Aegean Region Bildiriler kitabı. Ege Üniversitesi, Ġzmir.
B.22Gürbüz A., Kazancı N., Toori M. 2013. Geological and geographical similarities
between the Lake Tuz and Lake Urmia basins: Implications for their Quaternary
evolutions. INQUA-QuickLakeH Workshop Abstracts book p.16.
B.23Lermi A. ve Çiftci E.,2013. Geochemical and mineralogical alterations associated with
the hostrocks of the Kankoy volcanogenic massive sulfide (VMS) deposit (Trabzon, NETurkey), International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM2013,
Conference Prpceedings, Vol. I, p. 63-70, Bulgaria.
B.24Çiftçi E., Lermi A. ve Yalçinalp B.,2013. Ore mineral textures of Late Ctretaceous
volcanogenic massive sulfide deposits (VMS) of Turkey: Proposed paragenetic sequence,
11th International congress for Applied Mineralogy, Mianyang, China, Program and
Abstracts, Vol. 33, p.20.
B.25Toraman Öy., Uçurum M., 2012,The Various Operating Parameters on Fine Grinding in
Pilot-Scale Ball Mill, Proceedings of the 13th International Mineral Processing
Symposium (IMPS‘12), Edited by H.Özdağ, V.Bozkurt, H.Ġpek, K.Bilir, pp.13-20, 10-12
October 2012, Bodrum, Turkey.
B.26Toraman Öy.,2012, Fonksiyonel Dolgu Olarak Mikronize Kalsitin Ürün Kalitesi ve
Standartları, 8.Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s.
237-242, 29-30 Kasım 2012, Ġstanbul.
B.27Delibalta M.S., ve Toraman Öy., 2013, Modern Termik Santrallerde Teknolojik ve
Ekolojik GeliĢmeler, Türkiye 23.Uluslararası Madencilik Kongresi ve SergisiIMCET2013, s.1685-1692, 16-19 Nisan, Antalya/ Turkey.
B.28Delibalta M.S., ve Uzal N.,,2013, TKĠ – GELĠ / YLĠ Açık ĠĢletme Göletlerinde Su ve
Æevre Rehabilitasyonu, Türkiye 23.Uluslararası Madencilik Kongresi ve SergisiIMCET2013, s.1851-1858, 16-19 Nisan, Antalya/ Turkey.
172
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
B.29Kahraman S., Delibalta M.S., ve Çomaklı R., 2013, Evaluating The Noise From Block
Cutting Machines Using The Physico-Mechanical Rock Properties, 5 th Balkan Mining
Congress, 18-21 September, pp. 409-414, Ohrid / Macedonian.
B.30Teymen A., Anıl M., YetiĢ C.,.2012 ,Payas (Dörtyol-Hatay) Alacalı Siyah Mermeri‘nin
Jeolojik, Mineralojik, Petrografik, Fiziko-Mekanik Özellikleri ve Pazar Potansiyeli",
MERSEM‘2012 VIII. Uluslararası Mermer ve DoğaltaĢ Kongresi, 13-15 Aralık,
Afyonkarahisar .
B.31Uçurum M., Katırcıoğlu D., 2013, Performance of Classical Oil (Kerosene) in Froth
Flotation of Unburned Carbon in the Ash-A Sugar Industry Waste Material, International
Coal Preparation Congress (ICPC)-Ġstanbul, October 1-6 2013, p.373.
B.32Akansu Y.E., Karakaya F., ġanlısoy A.,Active Control of Flow around NACA 0015
Airfoil by Using DBD Plasma Actuator, EFM 2012-Experimental Fluid Mechanics
Conference, Technical University of Liberec, 20th – 23rd November 2012, Hradec
Kralove, Czech Republic, Conference Proceeding, pp 27-33, 2012.
B.33Fırat E., Akansu Y.E., Hacıalioğulları M.,Active Control Of Flow Around A Square
Prism By Slot Jet Injection, EFM 2012-Experimental Fluid Mechanics Conference,
Technical University of Liberec, 20th – 23rd November 2012, Hradec Kralove, Czech
Republic, Conference Proceeding, pp 178-184, 2012.
B.34Selamet Ö,F, Deevanhxay P., Tsushıma S., Hıraı S.,Visualization of gas bubble
behavior of a regenerative fuel cell in electrolysis mode by soft X-Ray radiography, ECS
Trans., 58(1): 353-360, 2013.
C.2 Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
C.2.1 Erdin, E., Doğan-Sağlamtimur, N.,―Æevre Mühendisliği Mikrobiyolojisi Genel GiriĢ‖,
ISBN: 978-605-63556-6-0, Ege Üniversitesi Basımevi, 134 s, Ġzmir (2013).
C.3 Yazılan ulusal/ uluslararası kitaplardaki bölümler:
C.3.1 Ayasun, S., ―Havai Hat Ġletkenleri ve Yer altı Kabloları,‖ Elektrik Enerjisi Ġletimi ve
Dağıtımı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, s. 87-117, EskiĢehir,
(2013).
D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D.1 F. Çiner, ―Su Kaynakları Potansiyeli ve Kentsel Su Talebi Yönetimi- Sivas Örneğinde Bir
Değerlendirme‖, Æevre Bilim ve Teknoloji, Cilt:4(1), 13-22 (2012).
D.2 Demir, S., K. Kılıç,―Erbaa Ovası yeraltı Suyunun Tuzluluğunun Değerlendirilmesi,‖ Iğdır
Üni. Fen Bilimleri Enst. Der., 2 (4), 79-86,(2012).
D.3 Demir, S., K. Kılıç, M. Aydın, ―Farklı Kullanım Altındaki Toprakların Kıvam
Limitleriyle Bazı Toprak Özellikleri Arasındaki ĠliĢkiler,‖ G.O.Ü. Ziraat Fakültesi
Dergisi, 29(2), 63-71, (2012).
173
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
D.4 Yıldırım, Z., Ġlk, Y., Yıldırım, M., 2013. Bazı Gıda ve Besiyeri Bilesenlerinin Enterosin
KP‘nin Ġnhibitör AktivitesiÜzerine Etkisi. Akademik Gıda 11(3-4): 33-39.
D.5 Özbey, A., Öncül, N., Erdoğan, K., Yıldırım, Z., Yıldırım, M.,Tokat Yöresinde Üretilen
Æalma Pekmezin Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri. Akademik Gıda
Dergisi, 11(1), 46-52. (2013).
D.6 Kıyıldı Rk., ve Sivrikaya O.,2006-2011 yıllarında Niğde‘de meydana gelen trafik
kazalarının analizi. Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt:2, sayı:1, s.2738.(2013).
D.7 Delibalta, M.S., Toraman, Ö.Y.,Æevreye Duyarlı Modern Termik Santraller, Madencilik
Türkiye, s.74-81. (2013)
D.8 Uçurum, M., Malgır, E., Deligezen, H.,―Kaplama ĠĢlemine Tabi Tutulan Mikronize
Kalsitin Renk Parametrelerinin (L*,a*,b*) Ġncelenmesi, ADIM Üniversiteleri Birlikteliği
ile 1. Yerbilimleri Sempozyumu, s.69–73, ISPARTA.(18–19 Ekim 2012)
D.9 Öztürk, F., Kacar, Ġ., Magnezyum AlaĢımları ve Kullanım Alanlarının Ġncelenmesi,
Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 1 Sayı 1, 12-20 (2012).
D.10 Sarıyıldız, E., Yalçın, M. K., TemeltaĢ,H., “Vida Teoremi ve Dual Kuaterniyonlar
Kullanılarak Endüstriyel Robotların Ters Kinematik Probleminin Æözülmesi‖, TOK‘2012
Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Niğde, (2012).
D.11 Sarıyıldız, E., Uçak, K., Yalçın, M. K., Öke, G., TemeltaĢ, H.,―7 Serbestlik Dereceli
PA-10 Robotunun Ters Kinematik Probleminin Destek Vektör Makinesi Kullanılarak
Æözülmesi‖, TOK‘2012 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Niğde, (2012).
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E.1 Doğan Sağlamtimur, N., SubaĢı, E. “Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliği ve Atık
Kabul Tesisleri: Dünya ve Türkiye‘den Genel Görünüm, Yönetim ve Öneriler‖, 10.
Ulusal Æevre Mühendisliği Kongresi Æevre Yönetimi, Bildiri Kitabı, s.1, Ankara, 12-14
Eylül (2013).
E.2 Doğan-Sağlamtimur, N., SubaĢı, E..―Türkiye‘deki Ġki Liman Atık Kabul Tesisinin
Arıtma Tesislerinin Performanslarının KarĢılaĢtırılması”,FABA 2013 (Fisheries and
Aquatic Sciences-Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu Kitapçığı, s. 271-272,
Erzurum,
30 Mayıs-1 Haziran (2013).
E.3 Doğan-Sağlamtimur, N., SubaĢı, E., “Deniz Kirliliği ve Atık Kabul Tesisleri: Dünya ve
Türkiye‘den YaklaĢımlar‖, FABA 2012 (Fisheries and Aquatic Sciences-Balıkçılık ve
Akuatik Bilimler) Sempozyumu, Özet Kitapçığı, s. 208, EskiĢehir, 21-24 Kasım (2012).
E.4Tuğrul, S., Kaptan, M.S., Doğan-Sağlamtimur, N., Z.Uysal, N.Yücel, ―Mersin
Körfezi‘nde (Kuzeydoğu Akdeniz) 2009-2010 Döneminde Ötrofikasyon Ġzleme ve
Değerlendirme ÆalıĢması‖, FABA 2012 (Fisheries and Aquatic Sciences-Balıkçılık ve
Akuatik Bilimler) Sempozyumu, Özet Kitapçığı, s. 200, EskiĢehir, 21-24 Kasım (2012).
174
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
E.5 Sönmez, ġ., ve S. Ayasun, ―Zaman Gecikmesi Ġçeren Ġki Bölgeli Yük Frekans Kontrol
Sisteminin Kararlılık Analizi,‖ III. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi-Güç ve
Enerji Sistemleri Sempozyumu, Ġzmir, Türkiye, s. 236-241, 21-24 Kasım (2013).
E.6 Ayasun, S., ve ġ. Sönmez, ―Zaman Gecikmeli Yük Frekans Kontrol Sisteminin Sönüm
Faktörüne Bağlı Kararlılık Analizi,‖ TOK-2013 Ulusal Toplantısı, Malatya, Türkiye,
s.489-494, 26-28 Eylül (2013).
E.7 Ayasun, S., ġ. Sönmez, ve Eminoğlu, U., ―Zaman Gecikmeli Yük Frekans Kontrol
Sisteminin Kararlılık Analizi‖, TOK-2012 Ulusal Toplantısı, Niğde, Türkiye, s.179-185,
11-13 Ekim (2012).
E.8 Ayasun, S., U. Eminoğlu Ve Sönmez, ġ.,―Zaman Gecikmeli Yük Frekans Kontrol
Sisteminin Rekasius Yöntemi Kullanılarak Kararlılık Analizi‖, ELECO-2012 Ulusal
Toplantısı, Bursa, Türkiye, s. 89-93, 29 Kasım - 1 Aralık (2012).
E.9 Ayasun, S., ve U. Eminoğlu ―Zaman Gecikmeli Jeneratör Uyarma Kontrol Sisteminin
Kararlılığının Rekasius Metodu Kullanılarak Analizi, TOK-2012 Ulusal Toplantısı,
Niğde, Türkiye, s.150-155, 11-13 Ekim (2012).
E.10 Ġnan R., Barut M., Karakaya F., ―Asenkron Motorların Hız-Algılayıcısız Kontrolü Ġçin
GeniĢletilmiĢ Kalman Filtresi Tabanlı FPGA Uygulaması‖, Otomatik Kontrol Türk Milli
Komitesi Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı -TOK 2012, ISBN: 978-605-86655-0-7,
469–473, Niğde, Türkiye, Ekim (2012).
E.11 Zerdali E., Demir R ve Barut M.―Optimize EdilmiĢ Modele Uyarlamalı Sistem tabanlı
Asenkron Motorun Hız-Algılayıcısız Kontrolü‖, Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi
Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı -TOK 2012, ISBN: 978-605-86655-0-7, 486–490,
Niğde, Türkiye, Ekim (2012).
E.12 Ġnan R., Barut M. ve Karakaya F., ―Asenkron motor modeli kullanılarak MATLAB
yazılımı ile FPGA donanım ortamındaki hesaplamaların karĢılaĢtırılması‖, Otomatik
Kontrol Türk Milli Komitesi Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı -TOK 2012, ISBN:
978-605-86655-0-7, 835–839, Niğde, Türkiye, Ekim (2012).
E.13 Mengüç, E.C., ve Acir, N.,―Lyapunov kararlılık teorisi tabanlı hızlı sonsuz darbe cevaplı
adaptif filtre tasarımı,‖ Türk Otomatik Milli Komitesi Ulusal Toplantısı, TOK‘12, Niğde
Üniversitesi ve Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Niğde, (2012).
E.14 Mengüç, E.C., ve Acir, N., ―Lyapunov kararlılık teorisi tabanlı hızlı sonsuz darbe cevaplı
adaptif filtre tasarımı,‖ Türk Otomatik Milli Komitesi Ulusal Toplantısı, TOK‘12, Niğde
Üniversitesi ve Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Niğde, (2012).
E.15 Ayasun, S., UlaĢ, E. ve Sönmez, ġ.,―Zaman Gecikmeli Yük Frekans Kontrol Sisteminin
Rekasius Yöntemi Kullanılarak Kararlılık Analizi‖, ELECO-2012 Ulusal Toplantısı,
Bursa, Türkiye, s. 89-23, 29 Kasım - 1 Aralık, (2012).
E.16 Ayasun, S., Sönmez, ġ. ve UlaĢ, E.,―Zaman Gecikmeli Yük Frekans Kontrol Sisteminin
Kararlılık Analizi‖, TOK-2012 Ulusal Toplantısı, Niğde, Türkiye, s.179-185, 11-13
Ekim, (2012).
175
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
E.17 Ayasun, S., ve Sönmez, ġ., ―Zaman Gecikmeli Yük Frekans Kontrol Sisteminin Sönüm
Faktörüne Bağlı Kararlılık Analizi‖, TOK-2013 Ulusal Toplantısı, Malatya, Türkiye,
s.489-494, 26-28 Eylül, (2013).
E.18 Çiçek, Ü., Yıldırım, Z., Öncül, N., Çevik, M., Duman, M., Sodyum Nitrit Kullanımının
Farklı Et:Yağ Oranları Ġle ÜretilmiĢ Tokat Bez Sucuğunun Mikrobiyolojik Özelliklerine
Etkisi. 4. Gıda Güvenliği Kongresi, 14-15 Mayıs, Ġstanbul.(2013).
E.19 Öncül, N., Yıldırım, Z., Özbey, A., Yıldırım, M.,Laktokoksin BZ ve Enterosin KP‘nin
Yoğurt Kültürlerinin Aktivitesi Üzerine Etkisi. Süt Endüstrisinde Yenilikçi YaklaĢımlar
Sempozyumu, 15-16 Kasım, Denizli. (2012).
E.20 Özbey, A., Öncül, N., Tokatlı, K., Yıldırım, Z., Yıldırım, M., Tokat‘ta SatıĢa Sunulan
KuĢburnu Marmelatlarının Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri.
Türkiye 11. Gıda Kongresi, 121s., 10-12 Ekim, Hatay. (2012).
E.21 Öncül, N., Erinç, H., Özbey, A., Yıldırım, Z.,Mikrobiyel Kaynaklı Doğal
Antioksidanlar. Türkiye 11. Gıda Kongresi, 154s., 10-12 Ekim, Hatay. (2012).
E.22 Öncül, N.,Yıldırım, Z., Yıldırım, M., Enterosin KP‘nin Sütte Escherichia coli
O157:H7‘ye KarĢı Ġnhibitör Etkisi. Türkiye 11. Gıda Kongresi, 150s., 10-12 Ekim,
Hatay,( 2012).
E.23 Çiçek, Ü. Yıldırım, M., Tokatlı, K.,Erinç, H., Çevik, M.,Bez Sucuk Üretiminde Nitrit
Kullanımının Duyusal Özellikler Üzerine Etkisi. Türkiye 11. Gıda Kongresi, 154s., 10-12
Ekim, Hatay. (2012).
E.24 Güzel, M., Gedık, M., Erınç, H., Yıldırım, M.,Mahlep Æekirdeği Ġçinden Üretilen
Protein Konsantresinin Bazı Kimyasal ve ĠĢlevsel Özellikleri. Türkiye 11. Gıda Kongresi,
10-12 Ekim, Hatay, (2012).
E.25 Gür, F., Tokatlı, K. Güzel, M., Erınç, H., Yıldırım, M.,Tokat‘ta SatıĢa Sunulan
Yoğurtların Bazı Niteliklerin Belirlenmesi. Süt Endüstrisinde Yenilikçi YaklaĢımlar
Sempozyumu, 15-16 Kasım, Denizli.(2012).
E.26 Çetin H., Aydın E. ve Öztürk B.,Ayarlı Kütle Sönümleyicilerin Üç Katlı Yapı
Modelinin Sismik Ve Harmonik DavranıĢına Etkileri, 2. Türkiye Deprem Mühendisliği
ve Sismoloji Konferansı, MKÜ, Hatay.25-27 Eylül (2013).
E.27 PoĢluk, E., Korkanç. M., Gıcır, A., Oğul, K., 2012. Yüksek hızlı tren tünellerinde
altyapı güvenlik önerileri, I.Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği ÆalıĢtayı,
Karabük, s. 186-193.(11-13 Ekim 2012).
E.28 Akçalar, T., Gürbüz, A., Kazancı, N.Bazı deltaların analog modellemesi. 66. Türkiye
Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı s. 186-187. (2013).
E.29 Gürbüz, E., Kazancı, N., Gürbüz, A. YeĢilırmak Nehri‘nin sediman verimini denetleyen
jeolojik etmenler. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı s. 202-203. (2013).
176
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
E.30 Gürbüz, A., Gürbüz, E. Akarsuların sediman verimi üzerinde tektoniğin etkisi: Sakarya
Nehri. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı s. 182-183. (2013).
E.31 Toraman, Ö.Y.,2013. Dünyadaki Üniversite-Sanayi ĠĢbirliği Yapıları, Ülkemizdeki
Durum ve Niğde Teknopark, USĠMP VI Ulusal Sempozyumu, 5 s., Düzce. Mayıs (2013).
E.32 Delibalta, M.S., Toraman, Ö.Y.,2013. KOP Bölgesi Ekonomik Kalkınmasında Doğal
Kaynaklar ve Enerji Sektörünün Rolü, UNĠKOP Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma
Sempozyumu, Bildiri Özeti Kitabı, s.12, Konya. 14-16 Kasım (2013).
E.33 Toraman, Ö.Y., 2013. Üniversite-Sanayi ĠĢbirliği Yapıları ve Niğde Üniversitesi Sanayi
ĠĢbirliği Mekanizmaları, 2023‘e 10 Kala 3.Sanayi ġurası, Ankara. 20-22 Kasım (2013).
G. Diğer Yayınlar:
G.1Çiner, F.,Erasmus Ders Verme Hareketliliği DeğiĢim Programı (LLP/Erasmus Teaching
Staff Exchange Program) : 02.06.2013-07.06.2013 tarihleri arasında University of
Petroleum-Gas, Department of Environmental Engineering. (2013).
G.2YaĢar Korkanç, S., Erasmus Ders Verme Hareketliliği DeğiĢim Programı (LLP/Erasmus
Teaching Staff Exchange Program) : 22.09.2013-27.09.2013 tarihleri arasında
Commenius University of Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of Soil
Science. (2013).
G.3Toraman, Ö.Y.,KarıĢtırmalı Değirmenlerde Æok Ġnce (100 µm) Öğütücü Bilyalar
Kullanılarak Nano Partikül Üretimi (Nanoparticle Production with Micro Beads (100 µm)
in Stirred Media Mills), Turkchem, Eylül/Ekim 2012, Yıl:5 Sayı:30, s.130-134. (2012).
G.4Toraman, Ö.Y.,Sert (Rijit) Plastiklerde Fonksiyonel Dolgu Maddesi Olarak Mikro ve
Nano Kalsit (CaCO3) Kullanımı, Turkchem, Kasım/Aralık 2012, s.33-34. (2012).
G.5Toraman, Ö.Y.,Niğde Ġli 2012 Yılı TeĢvik Belgeli Yatırımları, Ticaret, Niğde Ticaret ve
Sanayi Odası Yayını, Kasım 2012/ġubat 2013, s.28-30. (2013).
G.6Toraman, Ö.Y., YaĢ Öğütme/Dağıtma ve HomojenleĢtirmede Ultrasonik Enerji Kullanımı
(Use of Ultrasonic Energy in Wet Milling/Dispersing and Homogenisation), ġubat-Mart
2013, s.36-40 (2013).
G.7Toraman, Ö.Y.,Yönetim DanıĢmanlığı ve KOBĠ‘ler, Ticaret, Niğde Ticaret ve Sanayi
Odası Yayını, Mart/Nisan 2013, s.19-20. (2013).
G.8Toraman, Ö.Y.,2013. Üniversite-Sanayi ĠĢbirliğinde Yeni Bir Dönem: Teknoloji Transfer
Ofisleri, Ticaret, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yayını, Mayıs/Haziran 2013,
s.23.(2013)
G.9Delibalta, M.S.,Maden Atıklarının Yönetiminde Su ve Æevre Rehabilitasyonu, Atık
Yönetimi Sempozyumu, Æevre ve ġehircilik Bakanlığı & TÜÆEV, slayt 83, 14-18
Nisan, Side/ Antalya (2013).
177
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
G.10 Selamet, Ö.F.,Niğde Üniversitesi BAP Projesi, FEB2013/23,
Proton
Geçirgen
Membranlı (PEM) Elektrolizörlerde SıkıĢtırma Basıncı ve Kontak Direncinin
Performansa Etkisinin Ġncelenmesi ve Optimizasyonu. (2013).
178
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
MĠMARLIK FAKÜLTESĠ
FAKÜLTE DEKANI
:
Prof. Dr. Mehmet ġENER (Dekan V.)
FAKÜLTE DEKAN YARDIMCILARI: Yrd. Doç. Dr. Semiha AKÆAÖZOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Mehmedi Vehbi GÖKÆE
FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ:
Prof. Dr. Ahmet Ercüment ERMAN (AyrılıĢ Tarihi: 16.09.2013)
Prof. Dr. Mehmet ġENER (Atanma Tarihi: 16.09.2013)
Prof. Dr. Refik KAYALI
Doç. Dr. Mustafa FENER (AyrılıĢ Tarihi: 18.09.2013)
Doç. Dr. Ġlker Fatih KARA
Yrd. Doç. Dr. Semiha AKÆAÖZOĞLU
Dekan V.
Üye
Üye
Üye
Üye
FAKÜLTE KURULU ÜYELERĠ:
Prof. Dr. Ahmet Ercüment ERMAN(AyrılıĢ Tarihi: 16.09.2013)
Prof. Dr. Mehmet ġENER(Atanma Tarihi: 16.09.2013)
Prof. Dr. Refik KAYALI
Doç. Dr. Mustafa FENER (AyrılıĢ Tarihi: 18.09.2013)
Doç. Dr. Ġlker Fatih KARA
Yrd. Doç. Dr. Semiha AKÆAÖZOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Mehmet EKĠZ
Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi GÖKÆE
FAKÜLTE SEKRETERĠ
Dekan V.
Üye
Üye
Üye
Mimarlık ve Ġç Mimarlık Bölüm
BaĢkanı
Üye
ġehir ve Bölge Planlama Bölüm
BaĢkanı
: Ġsmail SOYDAN
1 – BĠRĠMLER VE YÖNETĠCĠLERĠ
Bölüm / Birim Adı
Mimarlık Bölüm BaĢkanı
ġehir ve Bölge Planlama Bölüm BaĢkan V.
Peyzaj Mimarlığı Bölüm BaĢkan V.
Ġç Mimarlık Bölüm BaĢkan V.
Yönetici Ünvanı ve Adı
Yrd. Doç. Dr. Semiha AKÆAÖZOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Mehmedi Vehbi GÖKÆE
Yrd.Doç.Dr. M. Vehbi GÖKÆE
Yrd. Doç. Dr. Semiha AKÆAÖZOĞLU
2. YERLEġĠM BĠLGĠLERĠ
Laboratuar/Atölye Adı
Tasarım Atölyesi
Derslik (A201)
Derslik (B208)
Alanı (Metrekare)
100
60
60
179
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
3- BÖLÜMLERE GÖRE AKADEMĠK KADRO SAYILARI
Bölümü
Mimarlık
ġehir ve Bölge
Planlama
Peyzaj
Mimarlığı
Ġç Mimarlık
A.B.Dalı
Prof.
Dr.
Doç.
Dr.
Yrd.
Doç
Öğr.
Gör.
ArĢ.
Gör.
Sözl.
Öğr.
Elem.
Toplam
Yapı Bilgisi
Bina Bilgisi
Mimarlık
Tarihi
Restorasyon
ġehircilik
Bölge
Planlama
Peyzaj
Planlama ve
Tasarımı
Peyzaj
Teknikleri
1
-
-
1
1
-
1
1
-
3
2
-
-
-
-
3
-
3
-
-
-
-
1
2
-
1
2
-
-
-
-
2
-
2
-
-
-
-
1
-
1
-
-
-
-
2
-
2
Bitki
Materyali ve
YetiĢtirme
Tekniği
-
-
1
-
-
-
1
Ġç Mekân
Tasarımı
-
-
-
-
-
-
-
*14.09.2013 tarihinde emekli olmuĢtur.
** 1 ArĢ. Gör. 11.03.2013 tarihinde görevinden ayrılmıĢtır.
3-ĠDARĠ PERSONEL
Durum
Memur
SözleĢmeli Personel
Diğer
Toplam
Sayı
3
3
4. BÖLÜMLERE GÖRE ÖĞRENCĠ SAYILARI
(2012–2013 Eğitim Öğretim Yılı
Durum
Mimarlık Bölümü
Toplam
Sayı
41
41
6. BÖLÜMLERE GÖRE BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR
(2012–2013 Eğitim Öğretim Yılı)
a. Sayılar
Bölüm
Kitap U.Arası Ulusal U.Arası Ulusal
Makale Makale Tebliğ
Tebliğ
Mimarlık
-
3
-
2
180
1
Ders
Notu
Diğer
…….
-
-
Destek.Ulusal
ve
Uluslararası
Projeler
-
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Peyzaj
Mimarlığı
ġehir ve
Bölge
Planlama
Ġç
Mimarlık
Toplam
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
2
1
-
-
-
ESERLER
A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI, SSCI, AHCI)
A.1Akçaözoğlu, S., Akçaözoğlu, K. AtiĢ, C.D. Thermal Conductivity, Compressive Strength
and Ultrasonic Wave Velocity of Cementitious Composite Containing Waste PET
Lightweight Aggregate (WPLA). Composites Part B 2013; 45(1): 721-726. (SCI)
A.2M. Vehbi Gökçe and Ġlhan Koç, ―Use of urea-formaldehyde in the production of
diatomite-based lightweight building components‖, Scientific Research and Essays, 31
October, 2012- Vol. 7(42), pp.3646-3656.
A.3Karaca, Z., Gurcan S., Gokce, M. V., Sivrikaya, O. ―Assessment of the results of the
pendulum friction tester (EN 14231) for natural building stones used as floorcoverings‖, Construction and Building Materials, 4 July 2013-Vol. 47 (2013). pp. 11821187.
B.Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)
basılan bildiriler:
B.1 Mehmedi Vehbi Gökçe, ―Kahrolsun ġehirler mi?‖, II. Uluslararası Felsefe Kongresi,
Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye, 11-13 Ekim 2012.
B.2Zeki Karaca, Nimet Öztank, Mehmedi Vehbi Gökçe, Hakan Elçi, Abdülkerim Pekin,
―Mimaride TaĢ Kaplamaların Kullanım ömrünü Etkileyen Faktörler‖, The Eighth
International Marble and Natural Stone Congress of Turkey, Afyonkarahisar, Turkey, 1315 December 2012.
B.3Ġnce, Ġ., Fener, M., Gökçe, M. V. ―Effect of Freeze-Thaw (F-T) on the physical and
Mechanical Properties of Godenestone (Konya, Central Anatolia, Turkey)‖, World
Academy of Science, Engineering and Technology, Issue 82, October 2013, Paris.
B.4Sandal, E.G., 2013. A New Method for Evaluation of Soil Properties on Environmental
Variables: Canonical Correspondence Analysis. 1st Central Asia Congress on Modern
Agricultural Techniques and Plant Nutrition. Soil-Water Journal.Vol.2.Number2 (1)
B.5Erdem D., Akbulut A., 2012, " Kültür Mirasında: Turizm Baskısından Kaynaklanan
Riskler Göreme Milli Parkı ve Kapadokya Kayalık Alanı”, Y.T.U-ICOMOS-ICORP
International Symposium: Cultural Heritage Protection In Times of Risk Challenges And
Opportunities,15-17 Kasım 2012, Ġstanbul. (basılı bildiri, poster sunumu)
181
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E.1Kalınbayrak Ercan, Aygün (2013) ―Private Benefactions in The Greek Cities Of Asia
Minor: Re-Urbanization Under The Roman Rule‖ KOÆ ARHA GSA Lisansüstü
Sempozyumu:Kentler: Resmin Tamamına BakıĢ‖, Anadolu Medeniyetleri AraĢtırma
Merkezi, 27 Nisan 2013.
F. Sanat ve tasarım etkinlikleri:
F.1AyĢe Akbulut, TESS (T.I.M.E European Summer School) Universidad Polytechnica de
Madrid (UPM) ―Sustainability and Economics‖ temalı yaz okulu bursiyerliği, 1-12
Temmuz,2013, Madris,Ġspanya.
182
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ
FAKÜLTE DEKAN VEKĠLĠ
FAKÜLTE DEKAN YARDIMCILARI
: Prof. Dr. Abitter ÖZULUCAN
Doç. Dr. Kazım Özkan ERTÜRK
:
Yrd. Doç. Dr. IĢıl HORZUM
FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ:
Prof. Dr. Abitter ÖZULUCAN
Doç. Dr. Mutlu BaĢaran ÖZTÜRK
Prof. Dr. Selen DOĞAN
Doç. Dr. Kamil ĠġERĠ
Prof. Dr. Zeliha YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Nesrin CANPOLAT
Prof. Dr. Mustafa KARATEPE
BaĢkan V.
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
FAKÜLTE KURULU ÜYELERĠ:
Prof. Dr. Abitter ÖZULUCAN
Doç. Dr. Kazım Özkan ERTÜRK
Prof. Dr. Zeki DOĞAN
Prof. Dr. Kenan KILIÆ
Prof. Dr. Metin YILDIRIM
Doç. Dr. Ömer ĠSKENDEROĞLU
Doç. Dr. Haluk BENGÜ
Yrd. Doç. Dr. IĢıl HORZUM
BaĢkan V.
Halkla ĠliĢkiler ve Reklamcılık Bölüm BaĢkanı
Profesör Temsilcisi
Profesör Temsilcisi
Profesör Temsilcisi
Doçent Temsilcisi
Doçent Temsilcisi
Üye
FAKÜLTE SEKRETER V.
: Mesure ACER
1 – BĠRĠMLER VE YÖNETĠCĠLERĠ
Bölüm / Birim Adı
Yönetici Ünvanı ve Adı
Halkla ĠliĢkiler ve Reklamcılık Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Nesrin CANPOLAT
2-YERLEġĠM BĠLGĠLERĠ
ĠletiĢim Fakültesine ait bir bina bulunmadığı için Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesine ait
yerleĢim alanlarında faaliyet gösterilmektedir.
183
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
3. BÖLÜMLERE GÖRE AKADEMĠK KADRO SAYILARI
Bölümü
A.B.Dalı Prof.Dr.
Halkla ĠliĢkiler ve
Reklamcılık
Radyo,Televizyon
ve Sinema
Gazetecilik
Toplam
Doç.
Dr.
Yrd.
Doç
Öğr.
Gör.
ArĢ.
Gör.
Sözl.
Öğr.
Elem.
Toplam
-
-
1
3
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
1
1
-
1
5
4. ĠDARĠ PERSONEL
Durum
Memur (ġub. Müd., ġef, Teknisyen vs. dahil)
SözleĢmeli Personel
Diğer
Toplam
Sayı
4
4
5. BÖLÜMLERE GÖRE BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR
(2011–2012 Eğitim Öğretim Yılı)
a. Sayılar
Ulusal
Makale
U. Arası
Tebliğ
Ulusal
Tebliğ
Ders
Notu
Diğer
…,,
Bölüm
Kitap
U. Arası
Makale
Halkla
ĠliĢkiler ve
Reklamcılık
2
1
6
-
1
-
-
TOPLAM
2
1
6
-
-
-
-
Desteklenen
Ulusal ve Uluslar
Arası Projeler
-
ESERLER
A.2 Diğer Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A.2.1ġıker, Perihan (2012), ―Gender Differences in Turkey Consumer Decision-Making
Styles: A Study of Younger Consumers‖, Journal of Scientific Publication:
Economy&Business, 6(1), 372-383.
C.2 Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
C.2.1 Canpolat, Nesrin (2012). Tarihsel Süreçleri ve Hükümetlerin YaklaĢımı ile GeçmiĢten
Günümüze Örneklerle Türkiye‘de Halkla ĠliĢkiler, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
C.2.2 ġıker, Perihan (2013), Konaklama ĠĢletmelerinde Konumlandırma, Detay Yayıncılık,
Ankara
184
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D.1 Prof. Dr. Ayhan Biber & Doç. Dr. K. Özkan Ertürk: Örgütsel Sosyalizasyon ve Halkla
ĠliĢkiler, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.23, Sayı:1 Ocak 2013.
D.2Doç. Dr. K. Özkan Ertürk & Öğr. Gör. Muradiye Bulut:Proaktif Halkla ĠliĢkiler
Faaliyeti Olarak Jandarma Hizmeti, Güvenlik Bilimleri Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, 2012.
D.3 Canpolat, Nesrin (2012). Meslek Yüksekokullarında Bulunan Halkla ĠliĢkiler
Programlarında Verilen Eğitimin Genel Değerlendirilmesi Üzerine Bir ÆalıĢma, Selçuk
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 1(15), 43-64.
D.4 Canpolat, Nesrin; Özkısaç Adem; Byashimov Güchgeldi(2013). Kurumsal ĠletiĢimde
Ġki Stratejik Alan: Pazarlama ve Halkla ĠliĢkiler Üzerine Bir Değerlendirme, Niğde
Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, 6(2), 259-274.
D.5. Canpolat, Nesrin(2013). Türkiye‘de Halkla ĠliĢkiler Eğitimi: Halkla ĠliĢkiler Ders
Programlarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir AraĢtırma, GümüĢhane Üniversitesi
ĠletiĢim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2, 139-162.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E.1Doç. Dr. K. Özkan Ertürk & Yrd. Doç. Dr. Tamer Kavuran & Öğr. Gör. Yafes Kılıç:
Bir Kamuoyu OluĢturma Aygıtı Olarak Türk Basınında ‗Bosna Mitingi‘ Haberlerinde
Etik Sorunsalı, II. Medya ve Etik Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Elazığ, 13-15 Ekim
2011.
E.2 Canpolat, Nesrin ve Emine Görür (2013). ĠĢletmelerin Kriz ve Kriz ĠletiĢimine BakıĢ
Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir AraĢtırma, 12. Ulusal ĠĢletmecilik
Kongresi, 2-4 Mayıs, Muğla.
185
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
TARIM BĠLĠMLERĠ VE TEKNOLOJĠLERĠ FAKÜLTESĠ
FAKÜLTE DEKAN V.
: Prof. Dr. Mustafa BAYRAK
FAKÜLTE SEKRETERĠ V.
: Prof. Dr. Sedat SERÆE
Doç. Dr. Ahmet ġEKEROĞLU
FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ
Prof.Dr.Mustafa BAYRAK
Prof.Dr.Ayhan GÖKÆE
Prof.Dr.Mehmet Emin ÆALIġKAN
Prof.Dr.Sedat SERÆE
Doç.Dr. Sevgi ÆALIġKAN
Doç.Dr.Ahmet ġEKEROĞLU
Yrd.Doç.Dr.Özgür Kıvılcım KILINÆ
:
Dekan V.
Profesör Temsilcisi
Profesör Temsilcisi
Profesör Temsilcisi
Doçent Temsilcisi
Doçent Temsilcisi
Yardımcı Doçent Temsilcisi
FAKÜLTE KURULU ÜYELERĠ:
Prof.Dr.Mustafa BAYRAK
Prof.Dr.Ayhan GÖKÆE
Prof.Dr.Mehmet Emin ÆALIġKAN
Doç.Dr.Ahmet ġEKEROĞLU
Yrd.Doç.Dr.Burak ġEN
Prof.Dr.Æiğdem ULUBAġ SERÆE
Prof.Dr.Sedat SERÆE
Doç.Dr. Sevgi ÆALIġKAN
Doç.Dr.Ahmet ġEKEROĞLU
Yrd.Doç.Dr.Özgür Kıvılcım KILINÆ
Dekan V.
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Böl.BĢk.
Tarımsal Genetik Mühendisliği Böl.BĢk
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Böl.BĢk
Biyosistem Mühendisliği Böl.BĢk
Profesör Temsilcisi
Profesör Temsilcisi
Doçent Temsilcisi
Doçent Temsilcisi
Yardımcı Doçent Temsilcisi
1.BĠRĠMLER VE YÖNETĠCĠLERĠ
Bölüm / Birim Adı
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
Tarımsal Genetik Mühendisliği
Biyosistem Mühendisliği
Yönetici Ünvanı ve Adı
Doç. Dr. Ahmet ġEKEROĞLU
Prof.Dr.Ayhan GÖKÆE
Prof.Dr.Mehmet Emin ÆALIġKAN
Yrd. Doç. Dr. Burak ġEN
2. YERLEġĠM BĠLGĠLERĠ
Laboratuar/Atölye Adı
CB04 Ürün ĠĢleme-Paketleme Laboratuvarı
CB06 Hidroloji Laboratuvarı
CB07 Makine Laboratuvarı
CB08 Kalibrasyon + Makine Laboratuvarı
C102 Fizyoloji Laboratuvarı
C103 Bölüm Uygulama Laboratuvarı
Alanı (Metrekare)
66,3m2
95,6 m2
199,3 m2
277,6 m2
50,5 m2
49,4 m2
186
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
43,9 m2
95,2 m2
53,7 m2
50,2 m2
50,2 m2
54,3 m2
54,2 m2
93,3 m2
105,4 m2
29,4 m2
74,6 m2
100,2 m2
97,8 m2
93,8 m2
53,7 m2
29,4 m2
50,5 m2
63,7 m2
49,3 m2
51,7 m2
60,1 m2
40,4 m2
44,1 m2
42,8 m2
47,7 m2
46,3 m2
52,1 m2
41,1 m2
C104 Patoloji Laboratuvarı.
C105 MikroskobiLaboratuvarı
C106 Bölüm Uygulama Laboratuvarı
C107 Bölüm Uygulama Laboratuvarı
C108 Bölüm Uygulama Laboratuvarı
C109 Doku Kültür Laboratuvarı
C203 Örnek Saklama Laboratuvarı
C207 GIS Laboratuvarı
C208 Histoloji Laboratuvarı
C209 Büyüme Kabini
C210 MikroskobiLaboratuvarı
C302 Biyo Teknoloji Laboratuvarı
C303 Kantitatif Analiz Laboratuvarı
C305 ElemantalLaboratuvarı
C306 EkstraksiyonLaboratuvarı
C307 Örnek Hazırlama Laboratuvarı
C308 Tahum Kalitesi Laboratuvarı
C309 Doku Kültürü Laboratuvarı
EZ01 T.G.M.B. AraĢtırma Laboratuvarı 1
EZ03 B.Ü.T.B. AraĢtırma Laboratuvarı 1
EZ05 B.Ü.T.B. AraĢtırma Laboratuvarı 1
EZ06 Biyosistem M. AraĢtırma Laboratuvarı 1
EZ08 Biyosistem M. AraĢtırma Laboratuvarı 2
EZ11 H.Ü.T.B. AraĢtırma Laboratuvarı 1
EZ12 H.Ü.T.B. AraĢtırma Laboratuvarı 2
EZ13 B.Ü.T.B. Toprak Analiz Laboratuvarı
EZ14 T.G.M.B. AraĢtırma Laboratuvarı 2
EZ15 T.G.M.B. AraĢtırma Laboratuvarı 3
3.BÖLÜMLERE GÖRE AKADEMĠK KADRO SAYILARI
Bölümü
A.B.Dalı
Prof.Dr. Doç.
Yrd.
Öğr.
Dr.
Doç.
Gör.
Bitkisel Üretim
ve
1
3
Bitkisel
Teknolojileri
Üretim ve
Hasat Sonrası
Teknolojileri Fizyolojisi ve
1
1
ve Teknolojisi
Organik Tarım
1
1
Tarımsal Gen
Kaynakları
Genetik ve
Uygulamalı
Tarımsal
Islah
Genetik
Tarımsal
Mühendisliği Biyoinformatik
ArĢ.
Gör.
Sözl. Öğr. Toplam
Elem.
-
-
4
-
-
2
-
-
2
1
-
-
-
-
-
1
1
-
2
-
1
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
187
1
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Hayvan
YetiĢtirme ve
Hayvansal
Teknolojileri
Üretim ve
Hayvan
Teknolojileri
Besleme ve
Yem
Teknolojileri
Æiftlik
Yönetimi ve
ĠĢletmeciliği
Tarımsal
Makine
Biyosistem
Sistemleri
Mühendisliği Tarımsal Enerji
Sistemleri
Arazi ve Su
Kaynakları
Kırsal Yapılar
-
1
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
3. ĠDARĠ PERSONEL
Durum
Memur (ġub. Müd., ġef, Teknisyen vs. dahil)
SözleĢmeli Personel
Diğer
Sayı
4
4. BÖLÜMLERE GÖRE BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR
(2012–2013 Eğitim Öğretim Yılı)
a. Sayılar
Bölüm
Kitap U.Arası Ulusal U.Arası Ulusal
Makale Makale Tebliğ Tebliğ
Bitkisel
Üretim ve
Teknolojileri
Tarımsal
Genetik
Mühendisliği
Hayvansal
Üretim ve
Teknolojileri
Biyosistem
Mühendisliği
Ders
Notu
Diğer
….
Destek.Ulusal
ve Uluslararası
Projeler
0
23
5
8
6
0
9
7
-
3
-
6
5
-
-
4
-
10
3
1
5
-
-
4
0
0
0
1
0
0
1
0
ESERLER
A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler(SCI, SSCI, AHCI)
A.1.1 ġekeroğlu, A., DiktaĢ, M. 2012. YavaĢ geliĢen etlik piliçlerin karkas özelliklerine ve et
kalitesine serbest yetiĢtirme sisteminin etkisi. Kafkas UnivVetDerg., 18:1007-1013.
188
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
A.1.2 Karaman, S., ġekeroğlu, A., Duman, M. 2013. Physicalcharacteristicsandperformance
of layinghenscaged in differenttiersandenvirmentalparameters of eachtier. Transactions of
the ASABE, 56:321-328.
A.1.3 ġekeroğlu, A., Tahtalı, Y., Sarıca, M., Gülay, M.ġ., Abacı, S.H., Duman, M. 2013.
Comparison of growthcurves of broilerunderdifferentstockingdensitiesby Gompertz
Model. Kafkas Univ. Vet. Derg., 19:669-672.
A.1.4 ġekeroğlu A., Sarı, H., Sarıca, M., Yıldırım, A., Duman, M. 2013. Effect of distance
from
the
roadway
on
heavy
metal
contentandeggquality
of
villagelayinghen‘seggalongroadsides of Tokat-Turhal, Turkey. Pakistan Journal of
AgriculturalSciences, 50:299-304.
A.1.5 Yıldırım, A., ġekeroğlu, A., Eleroğlu, H., ġen, M.I., Duman, M. 2013. Effects of
Korean
ginseng
(Panax
ginseng
C.A.
Meyer)
rootextract
on
eggproductionperformanceandeggquality of layinghens. South AfricanJournal
ofAnimalScience, 43(2): 194-207.
A.1.6 Eleroğlu, H., Yıldırım, A., IĢıklı, N.D., ġekeroğlu, A., Duman, M. 2013. Comparison
of meatqualityandfattyacid profile in slow-growing chickengenotypes fed diets
supplementedwithOriganumvulgareorMelissaofficinalisleavesundertheorganicsystemund
ertheorganicsystem. ItalianJournal of AnimalScience. 12, 395-403.
A.1.7 Eleroğlu, H., Yıldırım, A., ġekeroğlu, A., Çoksöyler, F.N., Duman, M. 2013.
Comparison of growthcurvesbygrowthmodels in slow–growing chicken genotypes
raisedthe organic system. International Journal of AgricultureandBiology.
A.1.8Erden, K., Özel, A., Demirel, U., KoĢar, I.
2013.
Changes in yield,
yieldcomponentsandessentialoilcomposition
of
cumin
(Cuminumcyminum
l.)
underdifferentseedamountandinterrowspacing. Bulg. J. Agric. Sci., 19: 194-201.
A.1.9Andeden, E.E.,Baloch, F.S., Kilian, B., Özkan H. 2013. iPBS-Retrotransposons based
geneticdiversity and relationshipamongwildannualCicerspecies. Journal of plant
Biochemistry and Biotechnology. 22 (4), 453-466.
A.1.10 ÇalıĢkan, S., Erdoğan, C., Arslan, M., ÇalıĢkan, M.E. 2013. Comparison of
organicandtraditionalproductionsystems in chickpea (Cicerarietinum L.). TurkishJournal
of FieldCrops, 18 (1): 34-39.
A.1.11 Akıllı, S.,UlubaĢ-Serçe, Ç., Katırcıoğlu, Y.Z., Maden, S., Rigling, D. 2013.
―Characterization of hypovirulent isolates of the chestnut blight fungus,
Cryphonectriaparasitica from the Marmara and Black Sea regions of Turkey‖. European
Journal of Plant Pathology, 135(3): 323-334, 2013.
A.1.12 Elçi, E.,UlubaĢ-Serçe, Ç., Çağlayan, K. 2013. ―Phylogenetic analysis of partial
sequences from Fig mosaic virus isolates in Turkey‖. Phytoparasitica 41 (3): 263-270
(2013).
189
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
A.1.13Çağlayan, K.,UlubaĢ-Serçe, Ç., Gazel, M., Kaya, K., Can-Cengiz, F., Cambra, M.
2013.
―Evaluation of the susceptibility of different Prunus rootstocks to natural
infection of Plum pox virus-T‖. Journal of Plant Pathology 95(3):579-586 (2013).
A.1.14Akıllı, S.,UlubaĢ-Serçe, Ç., Katırcıoğlu, Y.Z., Maden S. 2013. ―Phytophthora
dieback on narrow leaved ash in the Black Sea region of Turkey‖ ForestPathology, 43 :
252–256 (2013).
A.1.15Akıllı, S.,UlubaĢ-Serçe, Ç., Katırcıoğlu, Y.Z., Maden S.
2013.
―Does
Pythiumanandrum contribute to the dieback of sessile oak (Quercuspetraea) in
Turkey?‖. ForestPathology, 43 : 505–508 (2013).
A.1.16ÇalıĢkan, S., Erdoğan, C., Arslan, M., ÇalıĢkan, M.E.
Comparison of
organicandtraditionalproductionsystems
in
chickpea
(Cicerarietinum
L.).
TurkishJournal of FieldCrops, 18 (1): 34-39.
A.1.17TaĢkın, H. 2013. "Detection of Volatile Aroma Compounds of Morchellaby
Headspace Gas Chromatography Mass Spectrometry (HS-GC/MS)", Notulae Botanicae
Horti Agrobotanici Cluj-Napoca (ISI), 41(1): 122-125 pp., 2013.
A.1.18 TaĢkın, H., Kafkas, E., Çakıroğlu, Ö., Büyükalaca, S. 2013. "Determination of
Volatile Aroma Compounds of Ganodermalucidumby Gas Chromatography Mass
Spectrometry (HS-GC/MS)", African Journal of Traditional, Complementary and
Alternative Medicines (ISI), 10(2): 353-355 pp., 2013.
A.1.19 Baktemur, G., TaĢkın, H., Büyükalaca, S. 2013. "Comparison of Different
MethodsforSeparation of Haploid EmbryoInduced Through Irradiated Pollenand Their
Economic Analysis in Melon (Cucumis melo var. inodorus).", TheScientific World
Journal (ISI), 2013, DOI: doi.org/10.1155/2013/529502.
A.1.20 TaĢkın, H.,Baktemur, G., Kurul, M., Büyükalaca, S. 2013. "Use of Tissue Culture
Techniques for Producing Virus-Free Plant in Garlic and Their Identification Through
Real-Time
PCR",
TheScientific
World
Journal
(ISI),
2013,
DOI:
doi.org/10.1155/2013/781282.
A.1.21 TaĢkın, H., Yücel, N.K., Baktemur, G., Çömlekçioğlu, S., Büyükalaca, S. 2013.
"Effects of Different Genotypesand Gamma Ray Doses on Haploidizationwith
Irradiated PollenTechnique in Watermelon (Citrullus lanatus L.)", CanadianJournal of
PlantScience (ISI), 93(6): 1165-1168 pp., 2013, DOI: 10.4141/CJPS2013-059.
A.1.22TaĢkın, H., Kafkas, E., Büyükalaca, S. 2013. "Comparison of Various Extraction
Conditions in Agaricusbisporusby Gas Chromatography Mass Spectrometry (HSGC/MS) Technique", Journal of Food, Agriculture& Environment, 11(2): 97-99 pp.
A.1.23 Baktemur, G., Yücel, N. K., TaĢkın, H., Çömlekçioğlu, S., Büyükalaca, S. 2013.
"Effects of DifferentGenotypesand Gamma Doses on Haploidization Using
IrradiatedPollenTechnique in Squash", TurkishJournal of Biology, DOI: 10.3906/biy1309-5.
190
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
A.1.24 Özkaya, O. TaĢkın, H., Dündar, Ö., Büyükalaca,S. 2013. "Assesment of Different
1-Methylcyclopropene Doses on Physical and Chemical Quality of Organically Grown
Tomato cv. Zoro", Journal of Food, Agriculture& Environment, 11(3&4): 195-198 pp.
A.1.25Ozgen, S.,Sekerci S., Korkut, R., andKarabiyik, T. 2012. TheTomatoDebate:
Postharvest-ripenedorVineRipe Has MoreAntioxidant? Hort. Environ. Biotechnol.
53(4):271-276.
A.2Diğer Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A.2.1Eleroğlu, H., Yıldırım, A., ġekeroğlu, A. 2013. Organik tavukçulukta içme suyu
özellikleri, beslemedeki önemi ve su kalitesini artırmaya yönelik uygulamalar.
TurkishJournal of Agriculture - FoodScienceandTechnology, 1(1):12-16.
A.2.2 Ceyhan,A.,Serbester, U., Çınar, M., Ünalan, A., Akyol, E., ġekeroğlu, A. 2013.
Current condition anddirections of livestockbreeding in the Central Anatolia
Region,TurkishJournal of Agriculture - FoodScienceandTechnology, 1(2):62-66.
A.2.3 Ünalan, A.,Serbester, U., Çınar, M., Ceyhan, A., Akyol, E., ġekeroğlu, A., Erdem,
T., Yılmaz, S.
2013. thecurrentstatus, main problemsandsolutions of
dairycattlefarms
in
Niğde,
TurkishJournal
of
Agriculture
–
FoodScienceandTechnology, 1(2):67-72.
A.2.4Gökçe, A. 2013. Farklı bitki ekstraklarınınSpodopteralittoralis (Lepidoptera: Noctuidae)
üzerinde beslenme engelleyeci ve mide zehiri etkileri. Türkiye Entomoloji Dergisi
(2013) 37: 73-80.
A.2.5 Doğan, H. H., TaĢkın, H., Kafkas, E., Büyükalaca, S. 2012. "Determination of
Volatile Aroma Compounds of Antrodiajuniperina", AfricanJournal of
PharmacyandPharmacology, 6(47): 3252-3255 pp., 2012.
A.2.6TaĢkın, H.,Baktemur, G., Kafkas, E., Büyükalaca, S. 2013. "Gyromitra Mantarının
Uçucu Aroma BileĢenlerinin Tepe BoĢluğu Gaz Kromotografisi Kütle Spektroskopisi
(HS-GC/MS) Tekniği ile Belirlenmesi", Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi,
1(1): 8-11 pp.
A.2.7 Ġmren, M., Toktay, H., Bozbuga, R., Orakcı E.G., Dababat, A., Elekcioglu, I.H.
2013. Identification of geneticresistancetocerealcystnematodes; Heteroderaavenae
(Wollenweber,
1924),
Heteroderafilipjevi
(Madzhidov,
1981)
StelterandHeteroderalatipons
(Franklin,
1969)
in
someinternationalbreadwheatgermplasms. TurkishJournal of Entomology. 37(3):277282.
A.2.8 Ġmren, M., Toktay, H., Bozbuga, R, Dababat A., Ozkan H., Elekcioglu, I.H. 2013.
Determination
of
resistanceagainsttoCerealcystnematode,
Heteroderaavenae
(Wollenweber, 1924) in somewheatgermplasm. TurkishJournal of Entomology.
37(2):229-238.
191
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
A.2.9 Toktay, H., Ġmren, M., Bozbuga, R., Orakcı E.G., Dababat, A., Elekçioğlu, I.H.
2013.
Pathotypecharacterization of thecerealcystnematodeHeteroderafilipjevi
(Madzhidov, 1981) Stelter in Turkey. TurkishJournal of Entomology. 37(2):213-219.
A.2.10.Ġmren, M., Toktay, H., Bozbuga, R., Dababat, A., Elekçioğlu, I.H. 2013.
Pathotypedetermination of thecerealcystnematode, Heteroderaavenae (Wollenweber,
1924) in theEasternMediterraneanRegion in Turkey. TurkishJournal of Entomology.
37(1):13-19.
B.Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)
basılan bildiriler:
B.1 Tahtalı, Y.,UlutaĢ, Z., Sekeroglu, A., Sarıca, M., Duman, M. 2012. Comparison of
differentnon-lineargrowthcurvemodels of broiler. World Academy of Science,
EngineeringandTechologyissue 70, p.666. October 2012-Dubai.
B.2 ġen, B., Topçu, S. 2013. ―TheEffect of ClimateChange on WaterScarcity in Adana
Province‖. Expert Seminer on WaterIssues in Megacities‖. March 03-10, 2013-Ho
ChiMinh City, Vietnam.
B.3
ÇalıĢkan, M.E.,Andeden, E.E., Serçe, S.
2013.
Screening of
somepotatocultivarsusingmolecularmarkersforresistancetowartdiseaseand PVY. The
17th Joint Meeting of EAPR BreedingandVarietalAssessmentSectionand EUCARPIA
SectionPotatoesHévíz, Hungary, June 30 – July 4, 2013.
B.4 ÇalıĢkan, M.E.,Polgar, Z., ÇalıĢkan, S., Vaszily, Z., Cernak, I. 2013. Theeffect of
heatstress on growth and yieldparameters of potatocultivars. Proceedings of the 2nd
International Symposium on AgronomyandPhysiology of Potato (Ed. Helena
Souckova), 15-19 September 2013, Prague, CzechRepublic, p. 14 (özet olarak
basılmıĢtır).
B.5 ÇalıĢkan, M.E., Karahan, Y., Bülbül, M.K., Serçe, S. 2013.
An outlookto a
privatepotatobreeding program in Turkey. International PlantBreedingCongress, 10-14
November 2013, Antalya, Turkey.
B.6Bülbül, M.K., ÇalıĢkan, M.E. 2013. Determination of reli able selection criteria for early
generations in potatobreeding. International Plant Breeding Congress, 10-14 November
2013, Antalya, Turkey.
B.7Gökçe, A.F.2013.
Longtermonionbreeding program in Turkey.
PlantBreedingCongress, 10-14 November 2013, Antalya, Turkey.
International
B.8Saleh, A.,Baloch, F.S., Derya, M., Azrak, M., Nachit, M., Özkan, H. 2013.
Geneticlinkagemap of Anatolian durum wheatderivedfrom Kunduru-1149 x Cham1.
International Durum WheatSymposium. 27-01 June, Rome, Italy.
B.9Ceylan, A.,Gürcan, K., Ghaderi, M., Akbulut, M., UlubaĢ-Serçe, Ç.
2013.
―Transmission route of new Plum pox virus introductions in Turkey‖. 2nd International
Symposium on Plum Pox Virus, 3-6, September 2013, Olomouc. (abstract) P. 19.
192
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
B.10Comart, S.,Gürcan, K., Say, A., Akbulut, M., UlubaĢ-Serçe, Ç., Kaymak, S. 2013.
Detection and discrimination of Plum pox virus D, M and T strains with high melting
resolution analysis. 2nd International Symposium on Plum Pox Virus, 3-6, September
2013, Olomouc. (abstract) P. 20.
B.11 Çağlayan, K.,UlubaĢ-Serçe, Ç., Gazel, M. 2013. Fourth five years of sharka disease in
Turkey. 2nd International Symposium on Plum Pox Virus, 3-6, September 2013,
Olomouc. (abstract) P. 16.
B.12Gazel, M.,UlubaĢ-Serçe, Ç., Çağlayan, K. 2013. Comparison of serological and
molecular detection methods for testing individual and composite samples using PPV-M
and PPV-T isolates. 2nd International Symposium on Plum Pox Virus, 3-6, September
2013, Olomouc. (abstract) P. 78.
B.13 UlubaĢ-Serçe, Ç.,Gazel, M., Çağlayan, K. 2013. Diversity of Plum pox virus isolates
in Turkey. 2nd International Symposium on Plum Pox Virus, 3-6, September 2013,
Olomouc. (abstract) P. 27.
B.14UlubaĢ-Serçe, Ç.,Gazel, M., Çağlayan, K., Asma, B. M., Badanes, M. 2013. Screening
for resistance to Plum pox virus in some local Turkish apricot cultivars and their crosses
by molecular markers. 2nd International Symposium on Plum Pox Virus, 3-6,
September 2013, Olomouc. (abstract) P. 55.
B.15 ÇalıĢkan M.E.,Polgar, Z., ÇalıĢkan, S., Vaszily, Z., Cernak, I. 2013. Theeffect of
heatstress on growthandyieldparameters of potatocultivars. Proceedings of the 2nd
International Symposium on AgronomyandPhysiology of Potato (Ed. Helena
Souckova), 15-19 September 2013, Prague, CzechRepublic, p. 14.
B.16
TaĢkın, H.,Büyükalaca, S., Hansen, K., O'Donnell, K.
2012.
"Multilocusphylogeneticanalysis of truemorels (Morchella) revealshighlevels of
endemics in Turkeyrelativetootherregions of Europe", Mycologia (ISI), 104(2): 446-461
pp., 2012, DOI: 10.3852/11-180.
B.17 Du, X. H.,Zhao, Q., Yang, Z.L., Hansen, K., TaĢkın, H., Büyükalaca, S., Dewsbury,
D., Moncalvo, J. M., Douhan, G.W., Robert, V. A. R. G., Crous, P.W., Rehner,
S.A., Rooney, A. P., Sink, S., O'Donnell, K. 2012. "How Well Do ITS
rDNASequencesDifferentiateSpecies of True Morels (Morchella)?", Mycologia (ISI),
104(6): 1351-1368 pp., 2012, DOI: 10.3852/12-056.
D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D.1ÇalıĢkan, S.2013. Ġç Anadolu Bölgesinde Yağ Bitkilerinin Mevcut Durumu, Sorunları ve
Æözüm Önerileri. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1 (1):17-22.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E.1ġekeroğlu, A., DiktaĢ, M. 2012. Farklı yetiĢtirme sistemlerinin yavaĢ geliĢen etlik
piliçlerin performansı, iç organ ağırlıkları, tonik immmobilite süresi ve bazı kan
parametrelerine etkisi, Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 229-242pp, 3-5 Ekim,
Ġzmir.
193
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
E.2 ġekeroğlu, A., DiktaĢ, M. 2012. YavaĢ geliĢen etlik piliçlerin karkas özelliklerine
kalitesine serbest yetiĢtirme sisteminin etkisi. Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 503517pp, 3-5 Ekim, Ġzmir.
E.3 Eleroğlu, H., Yıldırım, A., ġekeroğlu, A. 2013. Organik Tavukçulukta Mera
Kompozisyonu ve Barındırma Teknikleri. 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 206-207
pp., Eylül, Æanakkale.
E.4 Eleroğlu, H., Yıldırım, A., ġekeroğlu, A., Çoksöyler, F.N., Duman, M. 2013. Organik
sistemde yetiĢtirilen yavaĢ geliĢen iki farklı etlik piliç genotipinde büyüme eğrilerinin
Sayfa 4 / 6 Gompertz ve lojistik modelle karĢılaĢtırılması. Türkiye V. Organik Tarım
Sempozyumu, 172-178 pp., Eylül, Samsun.
E.5 Eleroğlu, H., Yıldırım, A., ġekeroğlu, A., Duman, M. 2013. Organik Sistemde Kuru
kekik ve oğul otu yaprakları ilave edilmiĢ diyetlerle beslenen etlik piliçlerin büyüme
performansı ve karkas özellikleri. Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, 179-188
pp., Eylül, Samsun.
E.6 ÇalıĢkan, M.E., ÇalıĢkan, S., Demirel, U., Polgar, Z. 2013. Bazı patates çeĢitlerinin ana
ürün ve turfande üretim koĢullarındaki performanslarının karĢılaĢtırılması. Türkiye X.
Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül Konya.
E.7 ÇalıĢkan, M.E., 2013. Patates tarımında güncel geliĢmeler. 1. Orta Anadolu Tarım ve
Gıda Kongresi, 2-4 Ekim, Niğde.
E.8 Cömertpay, G.,Baloch, F.S., Derya, M., Andeden, E.E., Kilian, B., Sürek, H., BeĢer,
N.,
Özkan,
H.
2013.
Determination
of
Geneticdiversity
in
commercialricecultivarsusingretrotransposond-s and SSR markers. Türkiye 10. Tarla
Bitkileri Kongresi, Konya Turkey.
E.9 Hatipoğlu, R., Can, E., ÇeliktaĢ, N., AtıĢ, I., Baloch, FS. 2013. MolecularBreeding of
FieldCrops. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi.
E.10 Karaköy, T., Toklu, F., Baloch, FS., Özkan, H. 2013. Determination of
morphologicalcharacteristics in somewildchickpeaspecies. Türkiye 10. Tarla Bitkileri
Kongresi.
E.11 ÇalıĢkan, S., Çürük, O. 2012. Soya ÆeĢitlerinde Farklı Tohum Pozisyonlarının
Æimlenme, Fide GeliĢimi ve Tohum Kalitesi Üzerine Etkileri. M.K.Ü. Ziraat Fakültesi
Dergisi, 17 (2): 97-106.
E.12 ÇalıĢkan, S., Çürük, O. 2013. ―Soya (Glycinemax. (L.) Merr.) ÆeĢitlerinde Æimlenme,
Fide GeliĢimi ve Tohum Kalitesi Üzerine Farklı Tohum Pozisyonlarının Etkileri‖
Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül, Konya.
E.13 ÇalıĢkan, M.E., ÇalıĢkan, S., Demirel, U., Polgar, Z. 2013. ―Bazı Patates ÆeĢitlerinin
Ana Ürün ve Turfanda Üretim KoĢullarındaki Performanslarının KarĢılaĢtırılması‖
Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül, Konya.
194
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
E.14 Kılınç, Ö. 2013. (Poster, Tam metin bildiri) Ayçiçeği Tarımında Yabancı Ot
Mücadelesinde Alternatif Bir Herbisit: Aclonifen 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13
Eylül, Konya.
E.15 Yücel, N.K., TaĢkın, H., Baktemur, G., Büyükalaca, S. 2012. IX. Türkiye Yemeklik
Mantar Kongresi konferansı dahilinde "IX. Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi
Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Mantar YetiĢtiriciliğinde Odun ve Kömür Külü
Uygulamalarının Verim ve Kaliteye Etkisi", 192-195 pp., Denizli, Türkiye, Ekim.
E.16 TaĢkın, H.,Büyükalaca, S. 2012. IX. Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi konferansı
dahilinde "IX. Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi Bildiriler Kitabı" bildiri
kitapçığındaki "Kuzu Göbeği Mantarı (Morchellaspp.) Sistematiğindeki Son
GeliĢmeler", 117-123 pp., Denizli, Türkiye, Ekim.
E.17 TaĢkın, H., Kafkas, E., Büyükalaca, S. 2013. Ġç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda
Kongresi konferansı dahilinde "Ġç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi
Bildiriler Cilt-II Gıda Mühendisliği" bildiri kitapçığındaki "Gyromitra mantarının
Uçucu Aroma BileĢiklerinin Tepe BoĢluğu Gaz Kromotografisi Kütle Spektroskopisi
(HS-GC/MS) Tekniği ile Belirlenmesi", 193 pp., Niğde, Türkiye, Ekim.
E.18 TaĢkın, H.,Büyükalaca, S. 2013. Ekoloji 2013 Sempozyumu konferansı dahilinde
"Ekoloji 2013 Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Orman
Yangınlarının Kuzu Göbeği Mantarı (Morchella) ÆıkıĢına Etkisi", 70 pp., Tekirdağ,
Türkiye, Mayıs.
G. Diğer Yayınlar:
G.1 Dinçer, C., Duman, M., DiktaĢ, M., ġekeroğlu, A. 2012. Etlik piliçlerde stres indikatörü
olarak tonik immobilite, heterofil/lenfosit oranı ve oransal asimetri. Hasad Hayvancılık,
321:56-59.
G.2 ġekeroğlu, A.,Eleroğlu, H., Sarıca, M., Camcı, Ö. 2013. Yerde üretimde kullanılan
altlık materyalleri ve altlık yönetimi", Tavukçuluk AraĢtırma Dergisi, 10: 25-34.
G.3 Camcı, Ö., Sarıca, M., ġekeroğlu, A. 2013. Kafes sisteminde gübrenin uzaklaĢtırılması
ve gübrenin yönetimi. Tavukçuluk AraĢtırma Dergisi, 10: 35-39.
G.4 TaĢkın, H.,Büyükalaca, S. 2012. "Kuzu göbeği (Morchella) Mantarı", Bahçe, 25-36 pp.
G.5 TaĢkın, H.,Büyükalaca, S. 2012. "Kuzu Göbeği Mantarı (Morchella)‘nın Bölgesel
Yayılımı", Alatarım, 19-24 pp.
G.6 KeleĢ, D., TaĢkın, H. 2012. "Domates YetiĢtiriciliği", Mardin Gıda Tarım ve
Hayvancılık Dergisi, 18-24 pp., Aralık, Yıl:2, Sayı:5.
G.7 TaĢkın, H. 2013. "Ganoderma Mantarı (Ölümsüzlük Mantarı) YetiĢtiriciliği",
Agromedya, 36-37 pp., ġubat-Mart, Yıl:1, Sayı:2.
G.8 KeleĢ, D., TaĢkın, H., Büyükalaca, S. 2013. "Kavun YetiĢtiriciliği", Tarım Gündem
Dergisi, 26-30 pp., Eylül-Ekim, Yıl: 3, Sayı: 16.
195
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
ENSTĠTÜ MÜDÜRÜ
: Doç.Dr. Mehmet ÖZEL
ENSTĠTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI
: Doç.Dr. Fatih YÜCEL
Yrd. Doç. Dr. Mustafa OĞUZ
ENSTĠTÜ YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ:
Doç.Dr. Mehmet ÖZEL
Doç.Dr. Fatih YÜCEL
Yrd. Doç. Dr. Mustafa OĞUZ
Doç.Dr. Selim KILIÆ
Doç.Dr. Yücel CAN
Doç.Dr. Haluk BENGÜ
ENSTĠTÜ SEKRETERĠ
BaĢkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
: Mine KARA
1. ANABĠLĠM DALLARI VE BAġKANLARI
Anabilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor
Ġktisat
ĠĢletme
Kamu Yönetimi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
BaĢkan (Ünvanı ve Adı)
Doç.Dr. Serkan HAZAR
Prof.Dr. Erdinç TUTAR
Prof.Dr. Esen GÜRBÜZ
Doç.Dr. Selim KILIÆ
Doç.Dr. Yücel CAN
Yrd.Doç.Dr. Ġbrahim ERDOĞDU
Prof.Dr. Ziya AVġAR
3. ĠDARĠ PERSONEL
Durum
Memur (ġub. Müd., ġef, Teknisyen vs. dahil)
SözleĢmeli Personel
Diğer
Toplam
Sayı
4
4
4. ÖĞRENCĠ SAYILARI
Ana Bilim Dalı
Bilim Dalı
Kamu Yönetimi
-
119
-
119
Ġktisat
-
111
-
111
Türk Dili ve Edebiyatı
-
138
-
138
Ssoyoloji
-
39
-
39
Beden Eğitimi ve Spor
-
41
-
41
Üretim Yönetim ve Pazarlama
125
133
ĠĢletme (Genel)
1
8
15
Muhasebe ve Finansman
115
23
138
Yönetim ve Organizasyon
20
5
25
ĠĢletme
196
Yüksek Lisans Doktora Toplam
16
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Tarih
Ortaçağ Tarihi
8
1
9
Yakınçağ Tarihi
25
3
28
742
55
797
Toplam
5. 2012–2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILINDA TAMAMLANAN TEZ ÇALIġMALARI
a. Sayılar
Anabilim Dalı ve Programı
Yüksek
Doktora
Toplam
Lisans
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
5
5
Ġktisat Anabilim Dalı
6
-
6
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
1
-
1
ĠĢletme Anabilim Dalı
19
2
21
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
7
-
7
Tarih Anabilim Dalı
1
1
8
Toplam
45
3
48
b. Ayrıntılar
2012–2013 Eğitim Öğretim Yılında Tamamlanan Yüksek Lisans Tez Listesi
DanıĢman
Anabilim
Dalı
DĠNÆ
Doç. Dr. Rüçhan
ĠRĠ
Beden
Eğitimi
ve Spor
ġAHĠNCĠ
GÖKGÜL
Doç. Dr. Serkan
HAZAR
Beden
Eğitimi
ve Spor
KÜÆÜKĠBĠġ
Yrd.Doç.Dr.
Cemal Berkan
ALPAY
Beden
Eğitimi
ve Spor
Ahmet
IġIK
Yrd.Doç.Dr.
Hasan EKER
Beden
Eğitimi
ve Spor
Nuray
AYDOĞAN
Yrd.Doç.Dr.
Metin POLAT
Beden
Eğitimi
ve Spor
Emrah
LAZOĞLU
Doç. Dr. Fatih
YÜCEL
Ġktisat
"Uluslararası Ekonomi ve Uluslar
arası Siyasi ĠliĢkilerin Yönetimi"
Gökhan
KARTAL
Prof.Dr. Erdinç
TUTAR
Ġktisat
"Bölgesel Kalkınmada Kümelenme:
Turizm Kümelenmesi"
Adı
Ahmet
Betül
Hüseyin
Fatih
Soyadı
197
Tez Adı
"Futbol Hakemlerinin Klasmanlarına
Göre Mesleki Yeterliliklerinin
Değerlendirilmesi (10. Bölge
Örneği)"
"Kadınlarda 8 Haftalık Dairesel
Antrenman ve Pilatesin Vücut Yağ
Oranına, Vücut Kütle Ġndeksine ve
Bazı Fiziksel Özelliklere Etkisi"
"Beden Eğitimi Öğretmenlerinin ĠĢ
Doyum Düzeylerinin YaĢam Tatmini
Düzeylerine Etkisi"
"ĠĢitme Engelli ve ĠĢitme Engelli
Olmayan Spor Yapan Æocukların
Fiziksel ve Motorik Özelliklerinin
KarĢılaĢtırılması"
"6 Haftalık Egzersizin Sedanter Ev
Hanımlarının Bazı Antropometrik ve
Kan Değerlerine Etkisi"
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
"Finansal DerinleĢme, Ekonomik
Büyüme ve Türk Finans Sistemi
(1990-2010)"
"Yerel Kalkınma ve Rekabetçilik
Ekseninde DeğiĢen Yeni
Bölgeselcilik ve Kayseri"
"2008 Yılında BaĢlayan Küresel
Krizde, Türkiye'de Uygulanan Para
ve Maliye Politikalarının Ülke
Ekonomisine Etkileri"
Semiye
ORUÆ
Yrd.Doç.Dr.
Ahmet TURGUT
Nazife
Özge
KILIÆ
Yrd.Doç.Dr. Filiz
TUTAR
Ġktisat
Ragıb
Emre
AKDAĞ
Yrd.Doç.Dr.
Zübeyir TURAN
Ġktisat
Doğan
BARAK
Yrd.Doç.Dr.
Zübeyir TURAN
Ġktisat
"1980'den Sonra Türkiye'de Cari
Açık Problemi ve Sürdürülebilirliği"
Özlem
ÆELMELĠ
Doç. Dr. Cihat
POLAT
ĠĢletme
"Tüketicilerin Okul Öncesi Eğitim
Kurumlarını Tercih Nedenleri"
Ġktisat
Serpil
ÆELĠK
Doç. Dr. Haluk
BENGÜ
ĠĢletme
Rabia
YILMAZ
Doç. Dr. Hasan
BÜLBÜL
ĠĢletme
Meral
ÜLKÜ
Doç. Dr. Mehmet
Emin ĠNAL
ĠĢletme
Serdar
ÆUKUR
Doç. Dr.
MURAT AKIN
ĠĢletme
Neslihan
DEMĠR
Doç. Dr. Murat
AKIN
ĠĢletme
AyĢegül
ĠNCE
Doç. Dr. Murat
AKIN
ĠĢletme
Latif
GÜNGÖR
Doç. Dr. Recep
ÆĠÆEK
ĠĢletme
Seda
ÆAĞMA
Doç. Dr. Recep
ÆĠÆEK
ĠĢletme
Mehmet MÜRÜTSOY
Doç. Dr. Recep
ÆĠÆEK
198
ĠĢletme
"Muhasebe Meslek Mensuplarının
Türkiye Muhasebe ve Finansal
Raporlama Standartlarına BakıĢ
Açılarının Değerlendrilmesine
ĠliĢkin Ampirik Bir ÆalıĢma: Niğde
Örneği"
"Yeni Ürün GeliĢtirmede Tedarikçi
Katılımını Yönetmek:Sanayi
ĠĢletmelerinde Bir AraĢtırma"
Ġnternet Ortamında Emlak
Pazarlaması
"Ağızdan Ağıza Pazarlama ve
Otomobil Sektörü Üzerine Bir
Uygulama"
"Genç Tüketicilerin Demografik
Özelliklerinin Marka Tercih Etme
Nedenlerinde ve Marka
Sadakatlerinde OluĢturduğu
Farklılığın Belirlenmesi"
"Market Markalarının Tercih Edilme
Nedenleri ve Niğde Ġlinde Bir
Uygulama"
"Mobil ĠletiĢim Hizmetlerinde
Sunulan Yenilikler ve Bu
Yeniliklere ĠliĢkin Tüketici Ġlgisi:
Niğde Örneği"
"Türk Otomotiv Sanayisinin Avrupa
Birliğinde Bilinirliği ve Rekabet
Edebilirliği: Otomotiv Yan Sanayi
Üzerine Bir Uygulama"
"Ġnternet Tüketicisinin Satın Alma
DavranıĢlarının incelenmesi Üzerine
Bir AraĢtırma"
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Sibel
POLAT
Prof.Dr. Selen
DOĞAN
ĠĢletme
Ferda
KERVANCI
Prof.Dr. Selen
DOĞAN
ĠĢletme
Ayça
Aysun
GÖRGÜLÜER
Prof.Dr. Selen
DOĞAN
ĠĢletme
Fatma
ÆITAK
Prof.Dr. Zeki
DOĞAN
ĠĢletme
Ebru
KEMER
Yrd.Doç.Dr.
Arzum
BÜYÜKKEKLĠK
ĠĢletme
Reyhan
CAN
Yrd.Doç.Dr.
Hatice IĢın
DĠZDARLAR
ĠĢletme
Seçkin
Can
KOYUNCU
Yrd.Doç.Dr.
Ġbrahim YALÆIN
ĠĢletme
Ġlyas
ĠSEN
Yrd.Doç.Dr.
Murat TOKSARI
ĠĢletme
Birsen
BABACAN
ÆENGEL
Mahmut
AKSOY
Yrd.Doç.Dr.
Nesrin
CANPOLAT
Yrd.Doç.Dr.
Taner
DEMĠRKOL
Seher
BAġARAN
Prof.Dr. Musa
ġAġMAZ
Habib
AYKAÆ
Prof.Dr. Musa
ġAġMAZ
Nevim
YAMAN
Cemal
TEKGÜNDÜZ
Yrd.Doç.Dr.
Ġbrahim
ERDOĞDU
Yrd.Doç.Dr.
Ġbrahim
ÖZTÜRK
199
ĠĢletme
Kamu
Yönetimi
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
ÆalıĢanların Duygusal Zeka
Düzeyleri ile ĠĢyerlerindeki
Mobbing'i Algılama Düzeyleri
Arasındaki Farklılığın Belirlenmesi
Üzerine Bir AraĢtırma
"TükenmiĢlik Sendromunun
Örgütsel Bağlılık ve ĠĢten Ayrılma
Niyetine Etkisini Belirlemeye
Yönelik Bir AraĢtırma"
"Örgütsel Adalet ve ĠĢ Tatmininin
Örgütsel Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir
AraĢtırma"
"Hileli Finansal Raporlamada Ġç
Denetçilerin Sorumluluğunun
Tespitine ĠliĢkin Bir AraĢtırma"
"Turizm Tedarik Zinciri
Yönetiminde Alıcı-Tedarikçi
ĠliĢkileri: Kapadokya Bölgesi
Konaklama ĠĢletmelerine Yönelik
Bir AraĢtırma "
"Finansman HiyerarĢisi (Pecking
Order) Kuramı ve Borsa Ġstanbul
(BIST) 100 Endeksi Üzerine Bir
Uygulama"
"Örgütsel YabancılaĢma Olgusunun
ĠĢ Tatmini Üzerine Etkisi: Niğde
Ġlinde Bir AraĢtırma"
"Bir ġehrin MarkalaĢması ve
Pazarlama Açısından Ġncelenmesine
Yönelik Bir Uygulama"
"Kapadokya Bölgesindeki Butik
Otellerde Konaklama Nedenlerine
Yönelik Bir AraĢtırma"
Adil Yargılanma Hakkı
1498 Nolu Rize ġer'iyye Sicil
Defteri'nin Transkripsiyon ve
Değerlendirmesi (101-200 Arası
Sayfalar)
Atatürk Barajı'nın ĠnĢası Sonrasında
Adıyaman Vilayeti Merkez
Kazasındaki Köy KuruluĢları
"350 Numaralı Harput ġer'iyye
Sicili'nin Değerlendirilmesi (H.1073)
(M.1663-1664)"
"Birinci Millet Meclisi'nde Ġçel
(Silifke) Milletvekilleri"
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Galip
AKTUĞ
Yrd.Doç.Dr.
Mehmet KAYA
Melek
KAYHAN
Yrd.Doç.Dr. Zeki
CAN
Vahide
MĠHMAT
Yrd.Doç.Dr. Zeki
CAN
Tuğba
BAYRAKDARLAR
Doç. Dr. Hikmet
KORAġ
Murat
ATAR
Doç. Dr. Hikmet
KORAġ
Merve
BOZDOĞAN
Doç. Dr. Nedim
BAKIRCI
Özüm
SUBAġI
GülĢah
YILMAZ
Tufan
APIK
Tufan
TAġ
Yrd.Doç.Dr.
Akartürk
KARAHAn
Yrd.Doç.Dr.
Akartürk
KARAHAN
Yrd.Doç.Dr.
Akartürk
KARAHAN
Yrd.Doç.Dr.
Nevin GÜMÜġ
Tarih
"H.1324-1328 Tarihli Æiçekdağı
ġeriy'ye Sicili'nin Transkripsiyon ve
Değerlendirilmesi"
Tarih
"Milli Mücadele ve Mehmet Akif
(Ersoy)"
Tarih
Temettuat Defterine Göre
Süleymanlı Kazası'nın Sosyal ve
Ekonomik Yapısı
Türk Dili
ve
Edebiyatı
Türk Dili
ve
Edebiyatı
Türk Dili
ve
Edebiyatı
Türk Dili
ve
Edebiyatı
Türk Dili
ve
Edebiyatı
Türk Dili
ve
Edebiyatı
Türk Dili
ve
Edebiyatı
"Özbekçe Edebiyat Terimleri
Sözlüğü"
"Ötken Künler Romanı Örneğinde
Özbek Türkçesinde Yapıları
Bakımından Zarf-Fiiller
"Türk Halk Hikayelerinde Ġmtihan
Motifi Üzerine Bir Ġnceleme"
"Codex Cumanicus ile Kırgız
Türkçesinin Söz Varlığı Bakımından
KarĢılaĢtırılması"
"Kazan-Tatar Türkçesindeki Aile ve
Akrabalık Konulu Atasözleri MetinÆeviri-Sözlük"
"Ferecbâ'd EĢ-ġidde'nin BudapeĢte
Nüshasının Dizini ve Sözlüğü"
"(Milli Kütüphanedeki 06 Mil. Yz. A
7125 Numaralı) Mecmua-i EĢar"
2012–2013 Eğitim Öğretim Yılında Tamamlanan Doktora Tez Listesi
Adı Soyadı
Selçuk KILIÆ
DanıĢman
Anabilim Dalı
Prof.Dr.Selen DOĞAN
Seçkin ARSLAN
Prof.Dr.Zeki DOĞAN
Gülin ÖZTÜRK
Prof.Dr. Musa
ġAġMAZ
ĠĢletme
ĠĢletme
Tarih
200
Tez Adı
"Algılanan Örgütsel Etik Ġklim
ile Üretkenlik KarĢıtı ĠĢ
DavranıĢları Arasındaki
ĠliĢkiler"
"Balık Üretim ĠĢletmelerinde
Maliyetlerin Muhasebe
Standartları ve Vergi Mevzuatı
Æerçevesinde Hesaplanması:
Bir Vaka ÆalıĢması"
1. ve 2. Dönem Yozgat
Milletvekilleri ve Siyasi
Faaliyetleri
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
7. 2012–2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILINDA MEZUN OLAN ÖĞRENCĠ SAYILARI
Anabilim Dalı ve Programı
Yüksek Lisans
Doktora
Toplam
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
5
-
5
Ġktisat Anabilim Dalı
6
-
6
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
1
-
1
ĠĢletme Anabilim Dalı
19
2
21
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
7
-
7
Tarih Anabilim Dalı
7
1
8
Toplam
45
3
48
201
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
ENSTĠTÜ MÜDÜRÜ:
Doç. Dr. Osman SĠVRĠKAYA
ENSTĠTÜMÜDÜR YARDIMCILARI:
Yrd. Doç. Dr. Metin UÆURUM
Yrd. Doç. Dr. Recep KARA
ENSTĠTÜ YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ:
Doç. Dr. Osman SĠVRĠKAYA
Doç. Dr. Metin UÆURUM
Doç. Dr. Recep KARA
Prof. Dr. Ġbrahim ÆOPUROĞLU
Doç. Dr. Yahya Erkan AKANSU
Doç. Dr. Tuncay CANDAN
Müdür
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Üye
Üye
Üye
ENSTĠTÜ SEKRETERĠ: Rukiye AKSOY
1. ANABĠLĠM DALLARI VE BAġKANLARI
Anabilim Dalı
BaĢkan (Ünvanı ve Adı)
Biyoloji
Prof. Dr. Ahmet KARATAġ
Prof. Dr. Hüseyin YÜRÜK
(AyrılıĢ Tarihi: 03.02.2013)
Kimya
Prof. Dr. Aydın DEMĠRCAN (Atanma Tarihi: 04.02.2013)
Doç. Dr. Orhan DÖNMEZ V.(AyrılıĢ Tarihi: 16.02.2013)
Fizik
Prof. Dr. Sefa ERTÜRK
(Atanma Tarihi: 18.02.2013
Matematik
Doç. Dr. Atakan Tuğkan YAKUT V.
Elektrik-Elektronik
Doç. Dr. Nurettin ACIR
(AyrılıĢ Tarihi: 01.02.2013)
Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. Bekir Sami TEZEKĠCĠ: (Atanma Tarihi: 04.10.2013)
Jeoloji Mühendisliği
Prof. Dr. Mehmet ġENER
Doç. Dr. Murat GÖKÆEK V. ( AyrılĢ Tarihi: 23.06.2013)
Makine Mühendisliği
Doç. Dr. Yüksel KAPLAN
(Atanma Tarihi: 24.06.2013
Prof. Dr. Kenan KILIÆ V.(AyrılıĢ Tarihi: 10.07.2013)
Æevre Mühendisliği
Prof. Dr. Fehiman ÆĠNER (Atanma Tarihi:11.07.2013)
ĠnĢaat Mühendisliği
Doç. Dr. Hakan ERDEM
Maden Mühendisliği
Doç. Dr. Öner Yusuf TORAMAN
Doç. Dr. Nurettin ACIR V.
(AyrılıĢ Tarihi: 07.10.2012)
Gıda Mühendisliği
Prof. Dr. Metin YILDIRIM (Atanma Tarihi: 08.10.2012 )
Doç. Dr. Ahmet ġEKEROĞLU(AyrılıĢ Tarihi: 05.02.2013)
Tarımsal Genetik Mühendisliği
Prof. Dr. Mehmet Emin ÆALIġKAN(Atanma Tarihi: 11.02.2013)
Bitkisel Üretim ve
Yrd. Doç. Dr. Özgür Kıvılcım KILINÆ (AyrılıĢ Tarihi: 05.02.2013)
Teknolojileri
Prof. Dr. Ayhan GÖKÆE (Atanma Tarihi:11.02.2013)
3. ĠDARĠ PERSONEL
Durum
Memur (ġub. Müd., ġef, Teknisyen vs. dahil)
SözleĢmeli Personel
Diğer
202
Sayı
6
-
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
4. ÖĞRENCĠ SAYILARI
Ana Bilim Dalı
ĠnĢaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Æevre Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Tarımsal Genetik Mühendisliği
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
Matematik
Biyoloji
Kimya
Fizik
Toplam
Yüksek Lisans
68
63
68
25
48
19
5
13
11
36
73
49
50
528
Doktora
2
14
2
10
1
4
1
4
13
6
12
69
Toplam
70
77
70
25
58
19
6
17
12
40
86
55
62
597
5. 2012–2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILINDA TAMAMLANAN TEZ ÇALIġMALARI
a. Sayılar
Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
Doktora
Toplam
Matematik
5
5
Fizik
6
1
7
Biyoloji
6
6
Kimya
6
6
Æevre Mühendisliği
1
1
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
3
3
ĠnĢaat Mühendisliği
6
6
Jeoloji Mühendisliği
5
5
Makine Mühendisliği
7
2
9
Maden Mühendisliği
1
1
Toplam
46
3
49
b. Ayrıntılar
Yüksek Lisans Tez Listesi
Adı Soyadı
Cahit KÖME
Zeliha UÆAR
Ahmet Mutlu
GEÆGEL
Anabilim
Dalı
DanıĢman
Yrd.Doç.Dr. Mehmet
TARIK ATAY
Yrd.Doç.Dr. DurmuĢ
DAĞHAN
Doç. Dr. Tuncay
CANDAN
Matematik
Matematik
Matematik
203
Tez Adı
Lineer Stiff Diferansiyel Denklem Ve
Stiff Denklem Sistemlerinin
Æözümlerinin Farklı Runge-Kutta
Metodları Kullanılarak Hesaplanması
Fark Denklem Sistemlerinin
Æözümleri ve Global DavranıĢları
Sürekli Gecikmeli Yüksek Mertebeden
Nötral Diferansiyel Denklem
Sistemleri Ġçin Salınım Yapmayan
Æözümlerin Varlığı
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Gamze SAĞLAR
Yrd.Doç.Dr. Adnan
TUNA
Matematik
Okan KILIÆ
Yrd.Doç.Dr. Mehmet
TARIK ATAY
Matematik
Hasan YÜREK
Yrd. Doç. Dr. Adil
CANIMOĞLU
Fizik
Zafer DEMĠR
Doç. Dr. Orhan YALÆIN
Fizik
Mehmet Ali GÜZEL
Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim
KARACA
Fizik
Burak BOZKURT
Yrd. Doç. Dr. Selva
BÜYÜKAKKAġ
Fizik
Beytullah TAġKIN
Yrd. Doç. Dr.
Ahmet GÜMÜġ
Fizik
Cihan YEġĠLDAĞ
Yrd. Doç. Dr. Hüsnü
AKSAKAL
Fizik
Emir KARANKI
Yrd. Doç. Dr. Tuba
ARTAN ONAT
Biyoloji
Ömer ÆOPUROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Tuba
ARTAN ONAT
Biyoloji
Tuğba SOLMAZ
Prof. Dr. Mustafa
KARATEPE
Biyoloji
Doç. Dr. Recep KARA
Biyoloji
Asım ERTEK
Ayda KARADERE
Prof. Dr. Bilge
KARATEPE
Biyoloji
Perihan TEKERLEK
Yrd. Doç. Dr. Tuba
ARTAN ONAT
Biyoloji
Zafer AYDINLIK
Yrd. Doç. Dr. Rıfat
BATTALOĞLU
Kimya
204
Zaman Skalası Üzerinde Diamondalpha Grüss Tipi EĢitsizlikler
Stiff Sıradan Diferansiyel Denklem ve
Stiff Sıradan Diferansiyel Denklem
Sistemlerinin Yarı Analitik
Æözümlerinin Varyasyonel Ġterasyon
Metoduyla Hesaplanması
Türkiye‘de Æıkartılan Opal
Mineralinin (SiO2 nH2O) TL
Özelliklerinin Ġncelenmesi
Kristal Alan Varlığında
Nanoparçacığın Manyetik
Özelliklerinin Büyüklüğe Bağlı Olarak
Ġncelenmesi
BSCCO Süperiletkenler Ġçin Isıl ĠĢlem
Süresinin Vickers Sertlik Değeri
Üzerinde Etkisi
Fe-Mn-Si Ve Co-Mn-Si AlaĢımların
Yapısal ve Mekanik Özelliklerinin
Ġncelenmesi
Niğde Ġlinde Kurulabilecek Rüzgar
Enerjisi Santralının Fiziksel ve
Ekonomik Analizi
DBD Plazma Aktüator ile Kare Kesitli
Küt Cisim Etrafındaki AkıĢ
Kontrolünün Ġncelenmesi
Ülkemizde Yaygın Olarak Kullanılan
Bazı Baharatların Antimikrobiyal
Aktivitesinin Belirlenmesi
Niğde Yöresindeki Bazı Endemik
Bitki Türlerinin Antimikrobiyal
Aktiviteleri
Kayseri'nin Develi Ġlçesinde Tüketime
Sunulan Peynirlerde Akar Varlığının
AraĢtırılması
Mazmılı Dağı'nın Bryofit Florası
Ankara'nın Mamak Ġlçesinde Tüketime
Sunulan Peynirlerde Akar Varlığının
AraĢtırılması
Bazı Bryofit Türlerinin
Antimikrobiyal Aktivitesinin
Belirlenmesi
Niğde Ġlinde Üretilen Üzüm Pekmezi
Örneklerinin Fenolik Madde Ġçeriğinin
Belirlenmesi
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Mahmut BAġ
Yrd. Doç. Dr. Emel
BAYOL
Muhammet Kasım
KANDEMĠR
Prof. Dr. Aydın
DEMĠRCAN
Ġrfan ĠġÆĠ
Yrd. Doç. Dr. Ersen
TURAÆ
Duygu MALGAÆ
Yrd. Doç. Dr. Emel
BAYOL
Ebru TUNCER
Yrd. Doç. Dr. Ersen
TURAÆ
Bekir VAROL
Yrd. Doç. Dr. Niğmet
UZAL
Mehmet Muzaffer
KÖSTEN
Yrd. Doç. Dr. Fuat
KARAKAYA
Metin BĠTĠM
Doç. Dr. Saffet
AYASUN
ġahin SÖNMEZ
Doç. Dr. Saffet
AYASUN
Hayri Eren ġAHĠN
Hüseyin ÆETĠN
Kemal KOCA
Kimya
p-Aminoasetanilit ve Türevinin 1 M
Hidroklorik Asit Ġçeren Ortamda
YumuĢak Æeliğin Korozyon
DavranıĢına Etkilerinin
Elektrokimyasal ve Kuantum
Kimyasal Hesaplamalarla Belirlenmesi
Cbz, TFA, Alloc Gibi Bazı NKoruyucu Grupların Furan
Kimya
BileĢiklerinin Termal IMDA
HalkalaĢmasına Etkisinin Ġncelenmesi
Yeni Azometin Fenol Türevi
Kimya
Monomerlerin Horseradish Peroksidaz
Enzimi Ġle Oksidatif Polimerizasyonu
Asidik Ortamda Bazı Schiff Bazlarının
Karbon Æeliği Yüzeyinde OluĢturduğu
Kimya
Koruyucu Filmin Elektrokimyasal
Karakterizasyonun AraĢtırılması
Ġletken Polimer-Nanopartikül
Kompozitlerinin Sentezi,
Kimya
Karakterizasyonu ve Morfolojik
Özelliklerinin Ġncelenmesi
Polimer Komplekslemeli
Æevre
Ultrafiltrasyon Prosesi Ġle Ġçme
Mühendisliği
Suyundan Arsenik Giderimi
ElektrikGerçek Zamanlı Uygulamalar Ġçin
Elektronik
Süzgeci Tabanlı Takip
Mühendisliği
Algoritmalarının EPGA Üzerinde
Etkin GerçekleĢtirilmesi
ElektrikNiğde Ġli Merkezinde Bulunan
Elektronik
Dağıtım Trafolarının Enerji
Mühendisliği
Kalitesinin AraĢtırılması
ElektrikElektronik
Mühendisliği
HaberleĢme Gecikmesi Ġçeren Yük
Frekans Kontrol Sistemlerinin Kararlı
Olacağı Maksimum Zaman Gecikme
Değerlerinin Hesaplanması
Deprem Bölgelerindeki Sanayi Tipi
ĠnĢaat
Prefabrik Yapıların Sismik
Doç. Dr. Baki ÖZTÜRK
Mühendisliği Kapasitelerinin Değerlendirilmesi Ġçin
Hasar Olasılık Eğrilerinin
OluĢturulması
Yrd. Doç. Dr. Ersin
ĠnĢaat
Ayarlı Kütle Sönümleyicilerin (TMD)
AYDIN
Mühendisliği
Yapıların Sismik DavranıĢına Etkileri
Yrd. Doç. Dr. Burak
UZAL
205
ĠnĢaat
Mühendisliği
Betonda Kullanılan Doğal Mineral
Katkı Malzemelerinin Tane Boyut
Dağılımının Su Ġhtiyacı ve Dayanım
Aktivite Ġndeksi Üzerindeki Etkileri
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Kazıklar Arası Mesafenin Kazıklı
ĠnĢaat
Radye Temel Sisteminde Etkisinin Ġki
Mühendisliği
ve Üç Boyutlu Analizi
Ahmet Gürkan
YAZICI
Doç. Dr. Osman
SĠVRĠKAYA
ġenol ÖĞMEN
Yrd. Doç. Dr. Recep
Koray KIYILDI
Enver
KÜÆÜKYILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Burak
UZAL
Eyüp KAN
Doç. Dr. Osman
GÜNAYDIN
Ahmet GÜL
Doç. Dr. Mustafa
FENER
Æağlar AKKUġ
Doç. Dr. Osman
GÜNAYDIN
Cemal YILDIZ
Doç. Dr. Mustafa
FENER
Müjdat YAMAN
Murat CANAVAR
Tuğrul Yavuz
ERTUĞRUL
Adem Arif GÜLER
Safa KOÆ
Fatih POLAT
Ömer GENÆ
Aytaç ġANLISOY
Esenboğa ve Adnan Menderes
Havalimanlarının Pist Üst Yapı
Tasarımı, Kapasite ve Trafik Talebi
Bakımından Değerlendirilmesi
Kimyasal veya Isıl ĠĢlem GörmüĢ
ĠnĢaat
Klinoptilolit Zeolitinin Puzolanik
Mühendisliği
Aktivesinin ve Katkılı Æimentolardaki
Performansının Ġncelenmesi
GölbaĢı-Adıyaman-Kahta Devlet Yolu
Jeoloji
Üzerinde Yapılacak Olan Köprülerin
Mühendisliği
Mühendislik Jeolojisi Açısından
Değerlendirilmesi
Jeoloji
Zayıf Kayalarda Su Muhtevasının
Mühendisliği Ġçsel Sürtünme Parametreleri Üzerine
Etkisi
Jeoloji
Kargı (Æorum) HES Tünelinin
Mühendisliği
Jeoteknik Özellikleri
ĠnĢaat
Mühendisliği
Jeoloji
Presiyometre Deneyinden Elde Edilen
Mühendisliği TaĢıma Gücü Değerinin Bilgisayar
Yazılımları Yardımıyla Tahmini
Yrd.Doç.Dr. Mustafa
Jeoloji
Van Ġl Merkezinin YerleĢime
KORKANÆ
Mühendisliği
Uygunluk Yönünden
Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Yüksel
Makine
Katı Oksit Yakıt Pili Ġçin Stak
KAPLAN
Mühendisliği
GeliĢtirilmesi
Cam-Seramik ĠĢlem KoĢullarının Katı
Prof.Dr. M.Dursun MAT
Makine
Oksit Yakıt Pillerinde (KOYP)
Mühendisliği
Sızdırmazlığa Etkilerinin AraĢtırılması
NACAOO15 Model Airfoil
Doç. Dr. Yahya Erkan
Etrafındaki AkıĢın Plazma Aktüatör
Makine
AKANSU
Ġle Aktif Kontrolünde Sinyal
Mühendisliği
Modülasyonunun Deneysel
Ġncelenmesi
Anot Destekli Katı Oksit Yakıt
Prof.Dr. M.Dursun MAT
Makine
Pillerinin Mekanik Dayanım Ve
Mühendisliği
Performansının ĠyileĢtirilmesi
Doç. Dr. Yüksel
Dalgıç Pompaların TasarımI, Üretimi
Makine
KAPLAN
ve Performans Analizi
Mühendisliği
Prof.Dr. M.Dursun MAT
Doç. Dr. Yahya Erkan
AKANSU
206
Makine
Mühendisliği
Makine
Mühendisliği
PEM Elektrolizlerin Performansına
Etki Eden Parametrelerin Sayısal
Ġncelenmesi
Plazma Aktüatörün NACA2415 Model
Uçak Kanadı Etrafındaki AkıĢ Kontrolü
Üzerine Etkisinin Ġncelenmesi
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Burhan Cemal
GÖNEN
Yrd.Doç.Dr. Mahmut
Suat DELĠBALTA
Maden
Mühendisliği
Hazır Beton Üretiminde Kaliteyi
Etkileyen Parametrelerin SPSS
Yöntemiyle Ġncelenmesi
c.2012–2013 Eğitim Öğretim Yılında Tamamlanan Doktora Tez Listesi
Adı Soyadı
Ertan ARIKAN
Serkan TOROS
Bora
TĠMURKUTLUK
DanıĢman
Anabilim Dalı
Yrd.Doç.Dr. Hüsnü
AKSAKAL
Doç. Dr. Fahrettin
ÖZTÜRK
Makine
Mühendisliği
Prof.Dr. M.Dursun
MAT
Makine
Mühendisliği
Fizik
Tez Adı
LHeC'te e+p ÆarpıĢtırıcısının ve
Dedektörünün Ġncelenmesi
TRIP800 Æeliğinin ġekillendirme
Kabiliyetinin Ġncelenmesi ve
Modellenmesi
Redoks Töleranslı Katı Oksit Yakıt
Pili GeliĢtirilmesi
7. 2012–2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILINDA MEZUN OLAN ÖĞRENCĠ SAYILARI
Ana Bilim Dalı ve Programı
Yüksek Lisans
Doktora
Toplam
Matematik
5
5
Fizik
6
1
7
Biyoloji
6
6
Kimya
6
6
Æevre Mühendisliği
1
1
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
3
3
ĠnĢaat Mühendisliği
6
6
Jeoloji Mühendisliği
5
5
Makine Mühendisliği
7
2
9
Maden Mühendisliği
1
1
Toplam
46
3
49
207
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
ENSTĠTÜ MÜDÜRÜ:
Prof. Dr. Selen DOĞAN (AyrılıĢ Tarihi:26.06.2013)
Doç. Dr. Kubilay YAZICI (Atanma Tarihi: 26.06.2013)
ENSTĠTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI:
Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNAL(AyrılıĢ Tarihi: 26.06.2013)
Yrd. Doç. Dr. Muhammet BAġTUĞ (Atanma Tarihi: 19.07.2013)
Yrd. Doç. Dr. Mehtap AYDNER UYGUN
ENSTĠTÜ YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ:
Prof. Dr. Selen DOĞAN
(AyrılıĢ Tarihi: 26.06.2013
Doç. Dr. Kubilay YAZICI
(Atanma Tarihi: 26.06.2013)
Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNAL(AyrılıĢ Tarihi:26.06.2013)
Yrd. Doç. Dr. Muhammet BAġTUĞ (Atanma Tarihi: 19.07.2013)
Yrd. Doç. Dr. Mehtap AYDINER UYGUN
Doç. Dr. Kamil ĠġERĠ
Yrd. Doç. Dr. Recep ÖZKAN
Yrd. Doç. Dr. Meryem Nur AYDEDE YALÆIN
ENSTĠTÜ SEKRETERĠ
Müdür
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Üye
Üye
Üye
: Kutsi ÆETĠN
1. ANA BĠLĠM DALLARI VE BAġKANLARI
Ana Bilim Dalı
BaĢkan (Unvanı ve Adı)
Eğitim Bilimleri
Doç. Dr. Ayhan DĠKĠCĠ
Ġlköğretim
Prof. Dr. Remzi KILIÆ(AyrılıĢ Tarihi:24.06.2013)
Doç. Dr. Emre ÜNAL(AtanmaTarihi:28.06.2013)
Güzel Sanatlar Eğitimi
Doç. Dr. Damla BULUT (AyrılıĢ Tarihi:24.09.2013)
Doç. Dr. Ebru TEMĠZ (Atanma Tarihi:24.09.2013)
Türkçe Eğitimi
Doç. Dr. Kamil ĠġERĠ (AyrılıĢ Tarihi:03.10.2012)
Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÆETĠNKAYA(Atanma Tarihi:04.10.2012)
2. ĠDARĠ PERSONEL
Durum
Memur (ġube Md. ġef, Teknisyen vb. dahil)
Sayı
5
SözleĢmeli Personel
Diğer
Toplam
5
3. BÖLÜMLERE GÖRE AKADEMĠK KADRO SAYILARI
Ana Bilim Dalı
Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları ve Öğretim Programı)
Ġlköğretim (Sosyal Bilgiler Öğretim Programı)
Ġlköğretim (Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Programı)
Ġlköğretim (Fen Bilgisi Eğitimi Programı)
208
Öğretim Üyesi Sayısı
2
9
6
10
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Türkçe Eğitimi
Güzel Sanatlar Eğitimi (Resim-ĠĢ Eğitimi Programı)
Güzel Sanatlar Eğitimi (Müzik Eğitimi Programı)
Toplam
4. ÖĞRENCĠ SAYILARI
Ana Bilim Dalı
Eğitim Bilimleri
5
2
6
40
Bilim Dalı
Yüksek
Lisans
15
Doktora
Toplam
-
15
41
-
41
31
-
31
44
-
44
Ġlköğretim
Eğitim
Programları
ve
Öğretim Programı
Sınıf Öğretmenliği Eğitimi
Programı
Sosyal
Bilgiler
Öğretim
Programı
Fen Bilgisi Eğitimi Programı
Türkçe Eğitimi
Güzel Sanatlar Eğitimi
Müzik Eğitimi Programı
19
14
-
19
14
Güzel Sanatlar Eğitimi
Toplam
Resim-ĠĢ Eğitimi Programı
11
175
-
11
175
Ġlköğretim
Ġlköğretim
5. 2012–2013 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILINDA TAMAMLANAN TEZ ÇALIġMALARI
a. Sayılar
Ana Bilim Dalı ve Programı
Yüksek Lisans
Doktora
Toplam
Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları ve Öğretim
1
1
Programı)
Ġlköğretim-Fen Bilgisi Eğitimi Programı
2
2
Ġlköğretim (Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Programı)
4
-
4
Ġlköğretim (Sosyal Bilgiler Öğretim Programı)
Türkçe Eğitimi
Güzel Sanatlar Eğitimi (Müzik Eğitimi Programı)
Toplam
5
2
4
18
-
5
2
4
18
b. Ayrıntılar
2012–2013 Eğitim Öğretim Yılında Tamamlanan Yüksek Lisans Tez Listesi
Adı Soyadı
Suphi BALCI
Bülent
UZUNYOL
DanıĢman
Anabilim Dalı
Doç. Dr.
Eğitim
Mesut SAĞNAK
Bilimleri
Yrd.Doç.Dr.
Nihal Baloğlu
Tez Adı
"Öğretmenlerin Eğitim MüfettiĢlerinin
Denetim Stillerine ĠliĢkin Algıları Ġle
Güven Düzeyleri Arasındaki ĠliĢki"
"8. Sınıf Öğrencilerinin Doğal Afetler
Ġlköğretim
UĞURLU
Hakkındaki
Bilgi
Düzeylerinin
DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi"
209
ÆeĢitli
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Abdullah
Yrd.Doç.Dr.
GÖKDEMĠR
Bayram POLAT
"1924'den Günümüze Ġlköğretim Sosyal
Ġlköğretim
Bilgiler Programındaki Hukuk Konularının
Ġncelenmesi"
"BiliĢsel Koçluk Yönteminin Yedinci Sınıf
Ali Osman
Prof.Dr.
DUMAN
Remzi KILIÆ
Ġlköğretim
Sosyal
Bilgiler
Dersinde
Öğrencilerin
Akademik BaĢarılarına ve Demokratik
Tutumlarına Etkisi"
Necati BAYSAL
Prof.Dr.
Remzi KILIÆ
DurmuĢ Erhan
Prof.Dr.
YILDIZ
Remzi KILIÆ
"Ortaokul
Ġlköğretim
Sosyal
Değerler
Bilgiler
Eğitimi
Derslerinde
Uygulamalarının
Öğretmenler Yönüyle Değerlendirilmesi"
Ġlköğretim
"Niğde Ġli Bor Ġlçesi'nin Tarihi SosyoKültürel ve Ekonomik Yapısı"
"4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Ev
Selçin ATLI
Yrd.Doç.Dr.
BarıĢ ÆAYCI
Ġlköğretim
Ödevlerinin Öğrencilerin Kavram Öğrenme
Düzeylerine, Akademik BaĢarılarına ve Ev
Ödevlerine Yönelik Tutumlarına Etkisi"
Yrd.Doç.Dr.
Bahattin ERKUġ
Muhammet
Ġlköğretim
BAġTUĞ
"Okuma
Uzmanlarının
YetiĢtirilmesine
ĠliĢkin
Akademisyen
ve
Sınıf
Öğretmenlerinin GörüĢlerinin Ġncelenmesi"
"Ġlköğretim Birinci Kademe 4. Sınıf Fen ve
Teknoloji Dersinde Uygulanan Bilimsel
Asena HIZLIOK
Yrd.Doç.Dr.
BarıĢ ÆAYCI
Süreç
Ġlköğretim
Becerileri
Öğrencilerin
Temelli
Fen
Yeterliliklerine
ve
ve
Etkinliklerin
Teknoloji
Fen
ve
Öz-
Teknoloji
Dersindeki Akademik BaĢarılarına Olan
Etkisi"
Fatma
PEHLĠVAN
"Ġlköğretim
Yrd.Doç.Dr.
Seher
Ġlköğretim
MANDACI
Mehmet
Sınıf
Dersinde
ÜstbiliĢ
Kullanımının
Öğrencilerin
Matematik
Stratejilerinin
BaĢarı
ve
Tutumlarına Etkisi"
Doç. Dr.
Mustafa KIZIL
BeĢinci
Æevre Bilimi Dersinin Fen Bilgisi Öğretmen
Ġlköğretim
Adaylarının Æevre Bilgisi ve Æevreye KarĢı
Tutumlarına olan Etkisinin Ġncelenmesi
TUNCEL
210
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Ġlköğretim 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi
Ahmet
Yrd.Doç.Dr.
TÜRKAN
Mehmet MUTLU
Kuvvet Ve Hareket Ünitesinde Bilgisayar
Ġlköğretim
Destekli ve Laboratuar Temelli Öğretimin
Öğrencilerin
Akademik
BaĢarı
ve
Tutumlarına Etkisinin KarĢılaĢtırılması
Eser
Doç. Dr.
KAHRAMAN
Kamil ĠġERĠ
"Türkçe
Öğretmenlerinin
Bilgisayar
Türkçe Eğitimi Destekli Eğitime ve Teknolojiye Yönelik
Tutumları Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi"
"Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yansıtıcı
Ġrem URHAN
Doç. Dr.
Ayhan DĠKĠCĠ
Türkçe Eğitimi
DüĢünme ile Öğretmen Öz Yeterlik Algısı
Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi (Niğde
Üniversitesi Örneği)"
Rüstem KILINÆ
Doç. Dr.
DAMLA BULUT
"Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri 9. Sınıf
Güzel Sanatlar Viyola Eğitiminde Türk Müziği Öğretimine
Yönelik Öğretmen GörüĢleri"
"Müzik Dersi 4. ve 5. Sınıf Öğretmen Kılavuz
Tolga GÜLER
Yrd.Doç.Dr.
Ferit BULUT
Güzel Sanatlar
Kitabındaki
ġarkıların
Öğretim
Kazanımlarını
Program
GerçekleĢtirmedeki
iĢlevselliğinin Ġncelenmesi"
Yasemin YEġĠL
Ayten AKTAġ
Yrd.Doç.Dr.
Ferit BULUT
Doç. Dr.
Damla BULUT
"Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri 9. Sınıf
Güzel Sanatlar Piyano Ders Kitabının Öğretmen GörüĢleri
Doğrultusunda Ġncelenmesi"
"Okul
Öncesi
Güzel Sanatlar Programındaki
Öğretmenlerinin
Müzik
Eğitim
Etkinliklerini
Uygulama Durumları (Niğde Ġli Örneği)"
6. 2012–2013 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILINDA MEZUN OLAN ÖĞRENCĠ SAYILARI
Ana Bilim Dalı ve Programı
Yüksek
Doktora
Toplam
Lisans
Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları ve Öğretim
1
1
Programı)
ĠLKÖĞRETĠM-Fen Bilgisi Eğitimi Programı
2
2
Ġlköğretim (Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Programı)
Ġlköğretim (Sosyal Bilgiler Öğretim Programı)
Türkçe Eğitimi
Güzel Sanatlar Eğitimi (Müzik Eğitimi Programı)
Toplam
211
4
5
2
4
18
-
4
5
2
4
18
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU
YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ :
Yrd.Doç.Dr.C.Berkan ALPAY
YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCILARI:
Öğr. Gör. Ahmet PIRTIK
YÜKSEKOKUL YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ:
Yrd. Doç.Dr. C.Berkan ALPAY
Öğr. Gör. Dr. Ahmet PIRTIK
Yrd. Doç.Dr. Serkan HAZAR
Yrd. Doç.Dr. Hasan EKER
Yrd. Doç.Dr. Serkan ĠBĠġ
Yrd. Doç.Dr. Hüdaverdi MAMAK
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYELERĠ:
Yrd. Doç.Dr. Berkan ALPAY
Öğr. Gör. Dr. Ahmet PIRTIK
Yrd. Doç.Dr. Serkan HAZAR
Yrd. Doç.Dr. Gürkan YILMAZ
Yrd. Doç.Dr. Metin POLAT
Yrd. Doç.Dr. Hüdaverdi MAMAK
YÜKSEKOKUL SEKRETERĠ
Müdür
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Müdür
Üye
Bölüm BaĢkanı
Üye
Üye
Üye
: Nihal DEMĠRCĠ
1 . BĠRĠMLER VE YÖNETĠCĠLERĠ
Bölüm / Birim Adı
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Spor Yöneticiliği Bölüm
Rekreasyon Bölümü
Yönetici Ünvanı ve Adı
Doç.Dr.Serkan HAZAR
Yrd.Doç.Dr.Gürkan YILMAZ
Yrd.Doç.Dr.Metin POLAT
Yrd.Doç.Dr.Hüdaverdi MAMAK
2. YERLEġĠM BĠLGĠLERĠ
Laboratuar/Atölye Adı
Bilgisayar Lab.
Fizyoloji Lab.
Anatomi Laboratuvarı
Alanı (Metrekare)
70.4m2
49.45 m2
73.25 m2
3. BÖLÜMLERE GÖRE AKADEMĠK KADRO SAYILARI
Bölüm Adı
Prof. Doç. Yrd. Öğr. Okt.
Dr.
Dr. Doç. Gör.
Beden Eğitimi ve Spor
1
2
5
Öğretmenliği Bölümü
Antrenörlük Eğitimi
4
5
Bölümü
Spor Yöneticiliği Bölümü
1
4
Rekreasyon Bölümü
3
Yüksekokul Kadrosunda
1
Toplam
1
7
18
212
Uzm.
ArĢ.
Gör.
Söz.Öğr
Elem.
Topla
m
-
-
-
9
-
-
-
9
-
1
1
-
6
3
2
27
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
4. BÖLÜMLERE GÖRE ÖĞRENCĠ SAYILARI
Bölüm Adı
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Antrenörlük Eğitimi Bölümü(II. öğretim)
Spor Yöneticiliği Bölümü
Rekreasyon Bölümü
Toplam
Öğrenci Sayısı
261
256
229
204
950
5. ĠDARĠ PERSONEL
Durum
Memur (ġub. Müd., ġef, Teknisyen vs. dahil)
SözleĢmeli Personel
Diğer
Toplam
6. BÖLÜMLERE GÖRE BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR
a. Sayılar
Bölüm Adı
Kitap U.Arası Ulusal U.Arası
Makale Makale
Tebliğ
Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği
2
3
Bölümü
Antrenörlük
2
2
2
Eğitimi Bölümü
Spor Yöneticiliği
1
1
2
Bölümü
Toplam
5
5
4
Sayı
25
25
Ulusal
Tebliğ
Ders
Notu
Diğer
………
3
-
-
2
-
-
2
-
7
-
-
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI, SSCI, AHCI)
A.1- ĠbiĢ Serkan, Hazar Serkan, Gökdemir Kadir (2012). AcuteEffects of the Cellular
ImmuneSystem on AerobicandAnaerobicExercises. HealthMED, 6(4)
A.1.1C.Berkan AlpayDepartment of PhysicalEducationandSportSciences, Niğde University,
Niğde, TurkeyTheEffects of WrestlingCompetition on MuscleDamagewith Reference
toWeightand Body Mass Index Life Sci J 2013;10(5s):306-312] (ISSN:1097-8135).
http://www.lifesciencesite.com. 56 (SCI.Expanded)
A.1.2C. Berkan Alpay1, Serkan Hazar1, Kadir Gökdemir2,Nevin Atalay Güzel2, Aymelek
Gönenç3
andBolkan
ġimsek3TheEffects
of
ThymeTeaSupplement
on
FreeRadicalsFormationandAntioxidantSystem of Elite Wrestlers. Pakistan Journal of
Nutrition 12 (5): 433-440, 2013. ISSN 1680-5194(ISI) © Asian Network forScientific
Information, 2013
A.1.3 H.Mamak,‖Analysis of communicationskillslevels of university students who playand
do not playsport‖,International journal of Academic Researc(ISI),5(5):369372pp.,2013,DOI: dx.doi.org/10.7813/2075-4124.2013/5-5/B.57
213
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
A.1.4 Y.A. Afyon, H.Mamak, G.Acar,K.Filiz,A.ġahin,N.Bayköse,‖The Relation Between
The Succes Level and The Subjective Sleeping Quality Of TheTurkishNational Team
That Participated In TheWresling World Cup‖, Life ScienceJournal, 10(3): 13611364pp,.2013
A.1.5H.Mamak,M.Dalkilic,F.Ramazanoğlu,M.Kumartasli,M.Kargun, I.Ucan,”he Analysıs
of the Satisfaction Level of theSportsmen in The Team Setting‖, Internatıonal Journal
Of Academic Research (ISI),5(5): 380-385 pp., 2013, DOI: 10.7813/2075-4124.2013/55/B.59
A.1.6 M. Kargun, A. Cenikli, r"l. Dalkilic, H. Ozturk, F. Ramazanoglu, H.
Mamak,"Prospective physical education and sports teachers' nealthvlifestyle
behaviors', International Journal of Academic Research, 5(5): 325-329 pp., 2013, DOI:
dx.doLorg/10. 7813/207 5-41 24.2013/5-5/B. 50
A.1.7 G. Turkcephe, M. Kumartasli, H. Mamak, "A research on information levels of
wightlifters participated in Turkey youth championship about doping and on their
doping utilization frequency", International Journal of Academic Research (ISI), 2013,
001: dx.doi. org/1 0.7813/2075-4124.20 13/5-6/B. 3
A.1.8 M. Dalkilic, H. Mamak, F. Ramazanoglu, M. Kumartasli, LU. Akdagcik, A.
Cenikli,"The analysis of the aggression oriented tendencies of the sportsmen active in
different sports branches", Journal of Education and Sociology, 2013, 001:
dx.doLorg/10. 7813/jes.2013/4-2/15
A.1.9 F. Gun, M. Kumartasli, H. Mamak, "Orientation reasons of individuals towards folk
rdances who are interested in Turkish folk danees", Journal of Education and
Sociology,2013,DOI:dx.doi.org/10.7813/jes.2013/4-2/19
A.1.10 M. Dalkilic, H. Mamak, A.C. Gurkan, i. Ucan, i. Ozmutlu, "Elementary students'
participation in sports activitiesthat are effective at the level of the socio-cultural
factors andcommunıcation skills", International Journal of Academic Research (ISI),
5(6):125- 129pp.,2013,DOI:dx.doLorg/10.7813/207S-4124.2013/S-3/B.20
A.1.10 M. Dalkilic, H. Mamak, A.C. Gurkan, I. Ucan, I. Ozmutlu, "Elementary
studentsparticipation in sports activitiesthat are effective at the level of the socio-cultural
factors andcommunication skills", International Journal of Academic Research (ISI),
5(6):125-129pp.,2013,DOI:dx.doLorg/10.7813/207S-4124.2013/S-3/B.20
A.1.11ĠbiĢ Serkan, Hazar Serkan, Gökdemir Kadir (2012). AcuteEffects of the Cellular
ImmuneSystem on AerobicandAnaerobicExercises. HealthMED, 6(4)
A.2 Diğer Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A.2.1-Serkan
Hazar,
A.EmreErolAcuteEffect
Of VariousStrengthExercise
On
SkeletalandMyocardialMuscleDamage.
Xxxıı World Congress Of Sports
MedicineSeptember 27-30, 2012 Rome (Italy)
214
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
A.2.2 H. Mamak, K. Pepe, M. KumartaĢlı, 2. Uluslararası BilimKültürveSporKongresi
konferansı dahilinde"2.Uluslararası Bilim, KültürveSporKongresi KongreKitapçığı"
bildirikitapçığındaki"TürkiyeÜniversitelerArası KrosBirinciliğineKatılanSporcuların
AtletizmeYönelmeNedenleriveBeklentileri", Antalya, Türkiye, Ekim 2013
D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D.1Metin Polat, Serkan Hazar, Ahmet Keskin Egzersiz Sonrası Uygulanan Ekstra
Ventilasyonun Toparlanma Üzerine Etkisi. 4. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu. Mayıs
2013 ĠSTANBUL
D.2Hazar Serkan GüreĢçilerde BoĢ ve Dolu Mesane ile Yapılan Antrenmanın Hematuriye
Etkisi. 4. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu. Mayıs 2013 ĠSTANBUL
D.3 Serkan Hazar, Uğur ÖztürkDüz Alanda Yapılan Antrenman Ġle Fartlek Antrenmanın
Maksimal Oksijen Tüketim Kapasitesine Etkisi (ön çalıĢma). 4. Egzersiz Fizyolojisi
Sempozyumu. Mayıs 2013 ĠSTANBUL
D.4 H. Mamak,"Ġlköğretim ~~den EğitimiDerslerinde BaĢarı BelirlenmesindeEtken Olan
FaktörlerinBeden Eğitimi Oğretmenlerince Değerlendirilmesi", Spor ve Performans
AraĢtırmaları Dergisi, 4(2): 47-56 pp., 2013.
D.5 H. Mamak, "Ġlköğretim Okullarında Beden Eğitimi ve Spor Derslerinin Amaçlarına
UlaĢma Düzeyini Etkileyen Faktörler", Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Bilim Dergisi, 14(1): 109-115 pp., 2012.
215
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
NĠĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU
YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ
:Yrd.Doç.Dr. Nalan GÖRDELES BEġER
YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCILARI: Yrd.Doç.Dr. Figen ĠNCĠ
Öğr.Gör. Hatice ÖNAL
YÜKSEKOKUL YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ:
Yrd.Doç.Dr. Nalan GÖRDELES BEġER
Yrd.Doç.Dr. Figen ĠNCĠ
Yrd.Doç.Dr. Semra KOCAÖZ
Yrd.Doç.Dr. Gözde GÖKÆE ĠSBĠR
Yrd.Doç.Dr. Hanife ÖZÆELĠK
Öğr.Gör. Hatice ÖNAL
Müdür
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYELERĠ:
Yrd.Doç.Dr. Nalan GÖRDELES BEġER
Yrd.Doç.Dr. Figen ĠNCĠ
Yrd.Doç.Dr. Semra KOCAÖZ
Yrd.Doç.Dr. Gözde GÖKÆE ĠSBĠR
Öğr.Gör. Hatice ÖNAL
Yrd.Doç.Dr. Hanife ÖZÆELĠK
Öğr.Gör. Selma KESKĠN
Öğr.Gör. Özlem TEKTAġ
Müdür
Müdür Yardımcısı
HemĢirelik Bölüm BaĢkanı
Ebelik Bölüm BaĢkanı
Müdür Yardımcısı
Üye
Üye
Üye
YÜKSEKOKUL SEKRETERĠ
:Nilüfer ÖKSÜZOĞLU
1 . BĠRĠMLER VE YÖNETĠCĠLERĠ
Bölüm / Birim Adı
HemĢirelik Bölümü
Ebelik Bölümü
Sosyal Hizmetler
Sağlık Kurumları Yöneticiliği
Æocuk GeliĢimi
Yönetici Ünvanı ve Adı
Yrd.Doç.Dr. Semra KOCAÖZ
Yrd.Doç.Dr. Gözde GÖKÆE ĠSBĠR
Yrd.DOÆ.Dr. Hanife ÖZÆELĠK
Öğr.Gör. Selma KESKĠN
Öğr.Gör. Özlem TEKTAġ
2. YERLEġĠM BĠLGĠLERĠ
Laboratuar/Atölye Adı
Bilgisayar laboratuvarı
Anatomi Laboratuvarı
Doğum Laboratuvarı
Beceri Laboratuvarı (2 adet)
Alanı (Metrekare)
106,20
106,20
106,20
104.40
216
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
3. BÖLÜMLERE GÖRE AKADEMĠK KADRO SAYILARI
Bölüm Adı
Prof. Doç.
Yrd.
Öğr.
Okt. Uzman
Dr.
Dr.
Doç.
Gör.
HemĢirelik
4
4
Ebelik
1
Sağlık
Kurumları
Yöneticiliği
Toplam
5
4
4. BÖLÜMLERE GÖRE ÖĞRENCĠ SAYILARI
Bölüm Adı
HemĢirelik
Ebelik
Toplam
5. ĠDARĠ PERSONEL
Durum
Memur (ġub. Müd., ġef, Teknisyen vs. dahil)
SözleĢmeli Personel
Diğer
Toplam
ArĢ.
Gör
4
2
2
Söz.Öğr
Elem.
-
Toplam
8
-
17
12
3
2
Öğrenci Sayısı
350
238
588
Sayı
9
9
6. BÖLÜMLERE GÖRE BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR
a. Sayılar
Bölüm Adı
Kitap U.Arası Ulusal U.Arası
Makale Makale
Tebliğ
HemĢirelik
3
6
1
Ebelik
3
Toplam
6
6
1
Ulusal
Tebliğ
12
4
16
Ders
Notu
-
Diğer
………
3
3
ESERLER
A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI, SSCI, AHCI)
A.1Kocaöz S, Eroğlu K, Sivaslioğlu Aa. Role of pelvic floor muscle exercises in the
prevention of stress urinary incontinence during pregnancy and the postpartum period.
Gynecologic and Obstetric Investigation 2013;75:34-40. DOI:10.1159/000343038
A.2. Gökçe Ġsbir G, Mete S. Experiences with nausea and vomiting during pregnancy in
Turkish women based on Roy Adaptation Model: A content analysis. Asian Nursing
Research 2013;7: 175-181.
A.2 Diğer Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A.2. Gökçe Ġsbir G, My birth story is like a dream: A childbirth educator's childbirth. Journal
of Perinatal Education 2013; 22(1): 23-29.
A.2.2.Ġnci F, Boztepe H. Travma Sonrası Büyüme: Öldürmeyen Acı Güçlendirir mi? Psikiyatri
HemĢireliği Dergisi2013; 2(4): 80-84.
217
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
A.2.3. Kocaöz S, Peksoy S, Atabekoğlu Cs. Kadınların gebelikten önce kullandığı ve doğum
sonrası dönemde kullanmayı tercih ettiği kontraseptif yöntemler. Balıkesir Sağlık
Bilimleri Dergisi 2013;2(1):1-8.
A2.4. Özçelik H. Tokem Y, Fadıllıoğlu Ç, Güngör N, Dedeli Ö. Bir üniversite hastanesinin
onkoloji ve hematoloji kliniklerinde çalıĢan hemĢirelerin biyolojik ajan kullanımı ile
ilgili bilgi ve uygulamalarının incelenmesi, Türk Onkoloji Dergisi 2012;27(1):10-16.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)basılan
bildiriler:
B.1.Boztepe H, Ġnci F, Tanhan F.Yeni Doğan Yoğun Bakım Deneyimi Ardından Annelerde
Sosyal Destek ve Olayların Etkisinin Travma Sonrası Büyümeyi Yordama Düzeyi. II.
Uluslararası VI.Ulusal Psikiyatri HemĢireliği Kongresi, 4-7 Ekim 2012.Erzurum.
D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D.1Kocaöz S, Bedük T, Erdem Y. Hastabakıcı ve temizlik Ģirket elemanlarının kadınayönelik
Ģiddet konusundaki görüĢleri ve aile içi Ģiddet yaĢama durumları. Sağlık Bilimleri
Dergisi 2013;22(1):31-40.
D.2.Güngör Tn, Özçelik H, Karadakovan A.Ağrısı olan yaĢlı bireylerin yaĢam kalitesinin
incelenmesi. Ağrı Dergisi 2013; 25(3): 93-110.
D.3. Ġnci F.Yine, Yeni, Yeniden: Psikiyatrik Hastalara Yönelik Tutumlar ve Damgalanma,
Sağlıkla Dergisi (2013);1(1): 54-55
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E.1Efe D, Kocaöz S,Hemodiyaliz tedavisi alan bireylerin diyet ve sıvı kısıtlamasına uyumu ve
etkileyen faktörler. 14. Ulusal Ġç Hastalıkları Kongresi KonuĢma Metinleri ve Bildiri
Özetleri Kitabı 03-07 Ekim 2012, Belek Antalya, ss.394. (Poster Bildiri)
E.2.Kekeç M, Kocaöz S. Hemodiyaliz tedavisi alanlara bakım veren bireylerin bakım yükü ve
etkileyen faktörlerin belirlenmesi. 14. Ulusal Ġç Hastalıkları Kongresi KonuĢma
Metinleri ve Bildiri Özetleri Kitabı 03-07 Ekim 2012, Belek Antalya, ss.394.(Poster
Bildiri)
E.3. Zorba P, Kocaöz S. Radyoterapi alan bireylerin uyku kalitesi ve yorgunluk düzeyi
arasındaki iliĢkinin belirlenmesi. 14. Ulusal Ġç Hastalıkları Kongresi KonuĢma Metinleri
ve Bildiri Özetleri Kitabı 03-07 Ekim 2012, Belek Antalya, ss.400.(Poster Bildiri)
E.4.Talas Ms, Kocaöz S. HemĢirelik ve ebelik öğrencilerinin hastane uygulamaları eğitimleri
sırasında kesici delici aletlerle yaralanma sıklığı ve hepatit B aĢılı olma durumları. 14.
Ulusal Ġç Hastalıkları Kongresi KonuĢma Metinleri ve Bildiri Özetleri Kitabı, 03-07
Ekim 2012, Belek Antalya, ss. 369. (Sözel Bildiri)
218
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
E.5. Gökçe Ġsbir G, Ġnci F, Tanhan F.Doğumda kontrol ve destek algısı ölçeği‘nin Türk
kültürüne uyarlama çalıĢması. I. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, 20-22 Haziran
2013, Ġzmir. (Poster Bildiri)
E.6. Mete S. Gökçe Ġsbir G, Çeçe Ö, Tokat Ma.Doğuma hazırlık sınıfının doğum korkusuna,
doğuma hazır oluĢluğa ve doğum sekli tercihine etkisi. I.Ulusal Doğal Doğum
Kongresi, 24-26 Nisan 2013,Ġstanbul. (Sözel Bildiri)
E.7. ÖzçelikH, Güzel Y, Fadıllıoğlu Ç, Aksoy F, Uslu R.Ġleri evre kanser hastalarının
semptom dağılımları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. 20. Ulusal Kanser Kongresi,
Nisan 2013, Antalya (Sözel Sunum)
E.8. ÖzçelikH, Çakmak De, Fadıllıoğlu Ç, Yıldırım Y, Uslu R.Ġleri evre kanser hastasının
aile memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi. 20. Ulusal Kanser Kongresi, Nisan
2013,Antalya. (Poster Sunum)
E.9.Çelebi Ö T, Arslan E, Tok Ae, Karlıkdemir S, Özçelik H. Niğde Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu hemĢirelik öğrencilerinin meslek seçimi ve etkileyen faktörlerin
belirlenmesi, 12. Ulusal HemĢirelik Öğrencileri Kongresi, Nisan2013, Konya. (Poster
Sunum)
E.10. ÖzçelikH, Aksoy F, SönmezE, Fadıllıoğlu Ç.HemĢirelerin ölüm ile ilgili tutumları ve
etkileyen faktörlerin belirlenmesi.14. Ulusal Ġç Hastalıkları Kongresi HemĢirelik
Bilimsel Programı,3- 7 Ekim 2012, Bellek, Antalya (Poster Bildiri)
E.11.Cerit E, Gördeles BeĢer N. HemĢirelik öğrencilerinin duygusal zeka düzeyi. II
Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Atatürk ve Gösteri Merkezi Kongre Kitabı
4-7 Ekim 2012, P: 294 s:79(Poster)
E.12.Ġsbir Gg, Ġnci F. Tanhan F. Doğumda kontrol ve destek algısı ölçeğinin Türk kültürüne
uyarlama çalıĢması. I. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, 20-22 Haziran 2013Ġzmir.
219
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU
YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ:
Doç. Dr. Saffet AYASUN
YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCILARI: Okt. Özgür KARABAĞ
Okt. Lütfiye Ayça ÆELĠKBAġ
YÜKSEKOKUL YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ:
Doç. Dr. Saffet AYASUN
Doç. Dr. Gazi GÖRÜR
Yrd. Doç. Dr. Fuat KARAKAYA
Yrd. Doç. Dr. Halit ÜRÜNDÜ
Okt. Özgür KARABAĞ
Okt. Lütfiye Ayça ÆELĠKBAġ
Müdür
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYELERĠ :
Doç. Dr. Saffet AYASUN
Okt. Özgür KARABAĞ
Okt. Lütfiye Ayça ÆELĠKBAġ
Yrd. Doç. Dr. Halit ÜRÜNDÜ
Okt. Oğuzhan KALLĠ
YÜKSEKOKUL SEKRETERĠ
Müdür
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Mütercim Tercümanlık Bölüm BaĢkanı
Temel Ġngilizce Bölüm BaĢkanı
: Okt. Özgür KARABAĞ (AyrılıĢ Tarihi: 16.01.2013)
Salim AKAR (Atanma Tarihi: 17.01.2013)
1 . BĠRĠMLER VE YÖNETĠCĠLERĠ
Bölüm / Birim Adı
Temel Ġngilizce Bölüm BaĢkanlığı
Mütercim Tercümanlık Bölüm BaĢkanlığı
Yönetici Ünvanı ve Adı
Okt. Oğuzhan KALLĠ
Yrd. Doç. Dr. Halit ÜRÜNDÜ
2. YERLEġĠM BĠLGĠLERĠ
Laboratuar/Atölye Adı
Laboratuar I
Laboratuar II
Toplam
Alanı (Metrekare)
50
50
100
3.BÖLÜMLERE GÖRE AKADEMĠK KADRO SAYILARI
Bölüm Adı
Prof. Doç. Yrd. Öğr. Okut Uzm. ArĢ.
Dr.
Dr.
Doç. Gör.
Gör
Temel Ġngilizce Bölüm
26
BaĢkanlığı
Mütercim Tercümanlık
8
3
Böl. BaĢkanlığı
Toplam
34
3
220
Söz.Öğr
Elem.
Top.
26
11
37
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
4.BÖLÜMLERE GÖRE ÖĞRENCĠ SAYILARI
Bölüm Adı
Temel Ġngilizce Bölüm BaĢkanlığı (Hazırlık) I. Öğretim
Temel Ġngilizce Bölüm BaĢkanlığı (Hazırlık) II. Öğretim
Toplam
Öğrenci Sayısı
229
177
406
5. ĠDARĠ PERSONEL
Durum
Memur (ġub. Müd., ġef, Teknisyen vs. dahil)
SözleĢmeli Personel
Diğer (Koruma Güvenlik Görevlisi)
Toplam
6. BÖLÜMLERE GÖRE BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR
a. Sayılar
Bölüm Adı
Kitap U.Arası Ulusal
U.Arası
Makale Makale Tebliğ
Temel Ġngilizce
-3
3
12
Mütercim
----Tercümanlık
Toplam
-3
3
12
Sayı
6
-2
8
Ulusal
Tebliğ
4
Ders
Notu
--
Diğer
………
--
--
--
--
4
--
--
ESERLER
A.2 Diğer Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A.2.1 KarataĢ, Abdullah (2013). The Role of Faculties of Education in Increasing Sustainable
Environmental Awareness of Society. European Journal of Sustainable Development.
Special Issue, 2 (4), p. 233-242.
A.2.2 KarataĢ, Abdullah ve Aslan, Gökçe (2012). Ġlköğretim Öğrencilerine Æevre Bilincinin
Kazandırılmasında Æevre Eğitiminin Rolü: Ekoloji Temelli Yaz Kampı Projesi Örneği.
Zeitschrift für die Welt der Türken (Journal of World of Turks), 4 (2), s.259-276.
A.2.3 Talas, Mustafa ve KarataĢ, Abdullah (2012). Æevre Bilincinin GeliĢtirilmesinde
Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Önemi: Niğde Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği
Programı Örneği. Zeitschrift für die Welt der Türken (Journal of World of Turks), 4 (1),
s.107-124.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)
basılan bildiriler:
B.1 GözüyeĢil, E. (2013). An Analysis of Engineering Stedent‘s English Language Needs, 5th
World Conference on Educational Sciences, o5-08 February 2013, Rome, Italy.
B.2 GözüyeĢil, E., Soylu, B. A. (2013) How Reflective Are EFL Instructors in Turkey?, 5 th
World Conference on Educational Sciences, 05-08 February 2013, Rome, Italy.
221
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
B.3 Aslandağ Soylu, B. & Yanpar Yelken, T. (2013). A New and Dynamic Phenomenon for
Higher Education: Life-Wide Learning. 5th World Conference on Educational Studies.
5-8 February 2013, Rome. Procedia-Social and Behavioral Journal (ISSN: 1877-0428)
Volume 116, 2702-2706.
B.4 Aslandağ Soylu, B. & Yanpar Yelken, T. (2013). Dual-Coding versus ContextAvailability: Quantitive and Qualitative Dimensions of Concreteness Effect. 5th World
Conference on Educational Studies. 5-8 February 2013, Rome. Procedia-Social and
Behavioral Journal (ISSN: 1877-0428) Volume 116, 4814-4818.
B.5 GozuyeĢil, E. & Aslandağ Soylu, B. (2013). How reflective are EFL teachers? ProcediaSocial and Behavioral Journal (ISSN: 1877-0428) Volume 116, 23-27.
B.6 Aslandağ Soylu, B. & Yanpar Yelken, T. (2013). Life-Wide Learning Habits of
University Students in the Liquid Age. Euro - American Conference for Academic
Disciplines. 28-31 May 2013, Prague.
C.3 Yazılan ulusal/ uluslararası kitaplardaki bölümler:
C.3.1 Üründü, Halit:Gerhard Fritsch‘in Moos Auf Den Steinen Adlı Romanında Zamana
Direnen Unsurlar/Karakterler. Batı Edebiyatı Ġdeoloji - Ideology in Western Literature.
Pamukkale Üniversitesi. ISBN: 978-605-63285-0-3, Ġzmir 2012, S. 485-491
D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D.1KarataĢ, Abdullah ve Karabağ, Özgür. (2013). Cittaslow Hareketinde Æevre Eğitiminin
Önemi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.Cilt: 16, Sayı: 29, s. 1-21.
D.2 KarataĢ, Abdullah. (2013). Ġlköğretim Öğretmen Adayları Ġçin Meslek Etiğinin Önemi.
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Marmara Coğrafya DergisĠ, Sayı: 28,
Temmuz, s. 304-318.
D.3 Doğan, Selen ve KarataĢ, Abdullah. (2012). Örgütlerde Sosyal Sorumluluk Bilinci ve
Güven Ortamının OluĢturulmasında Etiğin Önemi. Atatürk Üniversitesi Ġktisadi ve
Ġdari Bilimler Dergisi, 26(1): 93-109.
D.4 Üründü, Halit: Die literarische Darstellung der Auflösung in Joseph Roths
Radetzkymarsch.In: Ege Forschungen zur deutschen Sprach-und Literaturwissenschaft
S.33-47 Izmir 2012
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E.1Üründü, Hülya, KarataĢ, Abdullah, Yalçınkaya, Elvan ve Talas, Mustafa (2013).
DeğiĢim Programlarının Sosyo-Kültürel EtkileĢime Katkısı (Niğde Üniversitesi Yabancı
Uyruklu Öğrenciler Örneği). Uluslararası Katılımlı VII. Sosyoloji Kongresi, 02-05
Ekim, Muğla.
222
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
E.2
KarataĢ, Abdullah (2013).Toplumda Sürdürülebilir Bir YaĢam Tarzının
Benimsenmesinde Çevre Eğitiminin Önemi. Uluslararası Ġlköğretim Eğitimi
Konferansı. 16-18 Eylül, Girne-KKTC.
E.3 KarataĢ, Abdullah (2013). Okul Öncesi Dönemde Æevre Eğitiminin Önemi. V.
Uluslararası Eğitim AraĢtırmaları Kongresi, Æanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 0609 Haziran, Æanakkale.
E.4 KarataĢ, Abdullah (2013). Ġlköğretim Öğrencilerine Æevre Bilincinin Kazandırılmasında
Sosyal Bilgiler Dersinin Önemi. Aksaray Üniversitesi, Uluslararası Sosyal Bilgiler
Eğitimi Sempozyumu, 26-28 Nisan, Aksaray.
E.5 KarataĢ, Abdullah (2012). Doğa Deneyimine Dayalı Æevre Eğitiminin YetiĢkin Eğitimindeki
Yeri ve Önemi.Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri AraĢtırmaları
Sempozyumu, Sinop Üniversitesi, 1-3 Ekim, Sinop.
E.6 KarataĢ, Abdullah (2013). Okul Öncesi Dönem Ġçin Æevre Eğitiminin Gerekliliği. Eğitimde
Ġyi Örnekler ÆalıĢtayı. Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü. 14 Mayıs, Niğde.
E.7 KarataĢ, Abdullah (2013). Doğa Turizminde Æevre Eğitiminin Önemi, II. Rize Kalkınma
Sempozyumu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 03-04 Mayıs, Rize.
E.8 KarataĢ, Abdullah (2012). Sağlıklı Bir Æevre Ġçin Æevre Eğitiminin Gerekliliği, 1. Ulusal
Sağlık KuruluĢları Æevre Yönetimi Sempozyumu, Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp
Fakültesi Æevre Yönetim Birimi, 29-30 Kasım, Ġstanbul.
E.9 KarataĢ, Abdullah (2012). Okullarda Örgütsel Etiğin Yapılandırılmasında Okul Yöneticilerinin
Rolü. III. Eğitim Yönetimi Forumu, NevĢehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 12-13 Ekim,
NevĢehir.
223
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
TÜRK MUSĠKĠSĠ DEVLET KONSERVATUARI
KONSERVATUAR MÜDÜRÜ:
Doç. Dr. Feyzan GÖHER
MÜDÜR YARDIMCISI:
Yrd. Doç. Dr. Timur VURAL
2. BÖLÜMLERE GÖRE AKADEMĠK KADRO SAYILARI
Bölüm Adı
Prof. Doç. Yrd.
Öğr. Okt. Uzm ArĢ.
Dr.
Dr.
Doç.
Gör.
.
Gör.
Türk MusikisiDevlet
Konservatuarı
1
1
Söz.Öğr
Elm.
Toplam
-
2
Toplam
2
3. ĠDARĠ PERSONEL
Durum
Memur (ġub. Müd., ġef, Teknisyen vs. dahil)
SözleĢmeli Personel
Diğer
Toplam
Sayı
3
3
ESERLER
A.2 Diğer Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A.2.1 Vural Göher Feyzan (2013) Orta Asya Türk Dünyasında ―Davul‖un Önemi ve Simgesel
Anlamı. Turan Stratejik AraĢtırmalar Merkezi. Uluslararası Bilimsel Hakemli
Mevsimlik Dergi. Cilt:5, Sayı:20 Yıl:2013 Sonbahar dönemi. s.1-6 (ASOS - Akademia
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Index Copernicus International, ODĠS – Online Dergi Ġzleme
Sistemi, TÜBĠTAK / ULAKBĠM tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir)
A.2.2. Vural Göher Feyzan ve Vural Timur (2013) Büyük Uygur Devleti Döneminde ―Arp
Æalgısı” Turan Stratejik AraĢtırmalar Merkezi. Uluslararası Bilimsel Hakemli
Mevsimlik Dergi. Sayı:17 C.5 Yıl:2013 Yaz dönemi. s.25-30. (ASOS - Akademia
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Index Copernicus International, ODĠS – Online Dergi Ġzleme
Sistemi, TÜBĠTAK / ULAKBĠM tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir)
A.2.3.Vural Timur ve Vural Göher Feyzan (2012) Büyük Selçuklularda Nevbet
Geleneği,International Journal of Social Science. Vol.5 Issue 6. s.563-576
A2.4.Vural Feyzan Göher - Vural Timur (2013) “Niğde Kültürünün Sesi: Niğde
Türküleri‖Turkish Studies, Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergi, Vol.:8/3 s.645-657.
(ASOS, Index Copernicus International,EBSCO, MLA, DOAJ, Academic Search™
product family, APICE, Education Research Index family, Fuente Academica, History
Reference Center, Military & Government Collection tarafından taranmakta ve
dizinlenmektedir)
224
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
A2.5.Vural Timur (2013) ―Konya Türkülerindeki Konular” The Journal of Academic Social
Science Studies, Uluslararası Hakemli E-Dergi, Cilt:6, Sayı:4, s.743-758 (MLA,
EBSCO, ASOS, TEĠ, ARASTĠRMAX, Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri
Ġndeksi tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir)
A2.6.Vural Timur (2012) ―Bir Mehter Æalgısı Olarak Davul‖,Türk Dünyası AraĢtırmaları,
Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi. Cilt: 100, Sayı: 199, Yıl:34, TemmuzAğustos dönemi. s.173-187 (ASOS - Akademia Sosyal Bilimler Enstitüsü, Index
Copernicus International, Sistemi, TÜBĠTAK/ULAKBĠM, EBSCO tarafından
taranmakta ve dizinlenmektedir)
A2.7. Vural Timur (2012) ―Türkiye Selçukluları Dönemi Nevbet Geleneği‖Uluslararası
Sosyal AraĢtırmalar Dergisi, Cilt:5, Sayı.23, Güz-2012, s.445-454. (ASOS, Index
Copernicus International,EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and
Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,
Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek,
ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget and WorldCat tarafından
taranmakta ve dizinlenmektedir)
A2.8.Vural Timur (2012) “Avrupalılara Göre Osmanlı Döneminde Askeri Müzik Geleneği”
Turkish Studies, Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergi, Vol.:7/3 s.2569-2584. (ASOS,
Index Copernicus International,EBSCO, MLA, DOAJ, Academic Search™ product
family, APICE, Education Research Index family, Fuente Academica, History
Reference Center, Military & Government Collection tarafından taranmakta ve
dizinlenmektedir)
A2.9.Vural Timur (2012) ―Büyük Selçuklular Dönemi Nevbet Geleneği‖ The Journal of
Academic Social Science Studies, Uluslararası Hakemli E-Dergi, Cilt:5, Sayı:6, s.563576 (MLA, EBSCO, ASOS, TEĠ, ARASTĠRMAX, Akademik Dizin (Akademik Türk
Dergileri Ġndeksi tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir)
A2.10. Vural Timur (2012) ―Türk Askeri Müziğinin Savaşlardaki Yeri ve Önemi” Turan-Sam,
Turan Stratejik AraĢtırmalar Merkezi Dergisi, Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergi,
Cilt:4, Sayı:13, s.66-75. (ASOS, Index Copernicus International,EBSCO, MLA, DOAJ,
Google-Scholar, Pro-Quest, Ulrich's-Web-Global-Serials-Directory, AraĢtırmaxArastırmax-Bilimsel-Yayın-Ġndeksi, To-Kat-Ulusal-Toplu-Katalog, Akademik-DizinAkademik-Türk-Dergileri-Ġndeksi, Tei-Türk-Eğitim-Ġndeksi, Central And Eastern
European Online Library tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir)
A2.11. Vural Timur (2012) ―Osmanlı Dönemi Mehter Teşkilatı”Zeitschrift für die Welt der
Türken Journal of World of Turks, Vol:4 No:1, Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergi,
s.315-330. (ASOS, Index Copernicus International,EBSCO, MLA, DOAJ,
IndexCopernicus (IC), ZDB (Zeitschriftendatenbank), International Bibliography of
Periodical Literature (IBZ), Deutsche Nationalbibliothek (DNB), JournalSeek, BASE
(Bielefeld Academic Search Engine), Academic Journals Database, Scientific
Commons, Ulrich's Periodicals Directory
tarafından taranmakta ve
dizinlenmektedir.)
225
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
A2.12.Vural Timur (2012) ―Lider Olarak Orkestra Şefi” New World Sciences Academy EJournal of New World Sciences Academy, Uluslararası Hakemli E-Dergi, Cilt:7,
Sayı:3, s.287-330 (EBSCO tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.)
A2.13. Vural Timur (2012) “Ludvig Van Beethoven’ın Op. 21, 1 Numaralı Senfonisi’nin
Orkestra Şefliği Tekniği Açısından İncelenmesi”, New World Sciences Academy EJournal of New World Sciences Academy, Uluslararası Hakemli E-Dergi, Cilt:7, Sayı:3,
s.307-317 (EBSCO tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.)
A2.14. Vural Timur (2013) “Mahmut Ragıp Gazimihal’in Ekekon Gazetesinde Yayınlanan
Konya’da Müzik Konulu Makaleleri‖, Rast Müzikoloji Dergisi, Uluslararası Hakemli,
Cilt:1 Sayı:2, s:47-57 (http://dx.doi.org/10.12975/rastmd.2013.01.01.0001)
B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)basılan
bildiriler:
B.1. Vural Göher Feyzan ve Vural Timur (2013) Büyük Uygur Devletinde Toplumsal Müzik
Algısı, IV.. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya, s.278-285
B.2. Vural Timur ve Vural Göher Feyzan (2013) Sınıf Öğretmenliği A.B.D. Öğrencilerinin
Müziksel Beğenileri: Konya Necmettin Erbakaan Üniversitesi Örneği. , IV. Uluslararası
Hisarlı Ahmet Sempozyumu,Kütahya. S.608-615
B.3.Vural Timur ve Vural Göher Feyzan (2013) Son BeĢ Yıl Ġçinde Tamamlanan Müzik
Konulu Doktora ve Sanatta Yeterlilik Tezleri, , IV. Uluslararası Hisarlı Ahmet
Sempozyumu, Kütahya, s.616-623
B4. Vural Timur (2012) ―Türklerde Askeri Müzik Algısı”, III. Uluslararası Hisarlı Ahmet
Sempozyumu, s.755-762.
B5. Vural Feyzan Göher ve Vural Timur (2012), ―Türkülerde Müziğin Toplumsal
Algısı‖,III. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, (Kütahya) Tam Metin Basılı
Bildiri.
C.2 Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
C2.1. Vural Timur (Ocak 2013) ―Türklerde Askeri Müzik Geleneği, Tuğ, Nevbet, Mehter‖
Æizgi Kitabevi, Konya
D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1. Vural Timur (2012) ―Mehterhane-i Hakan-i‖, Türk Yurdu, Ulusal Hakemli Dergi, Cilt:32,
Sayı 302, s.51-55.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Vural Göher Feyzan ve Vural Timur (2012) ―Müzik Kültürü Dersinin Önemi ve Derse
Yönelik Öneriler‖, ÆağdaĢ ve Ġdeal Resim ve Müzik Eğitimi, 3. Ulusal Güzel Sanatlar
Eğitimi Sempozyumus.134-135.
226
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
E2. Vural Timur ve Vural Göher Feyzan (2012) ―Müzik Öğretmeni YetiĢtirme Sürecinde
GSSL ve Genel Liselerden Mezun Öğrencilerin Piyano Eğitimi Açısından
Kıyaslanması‖, X. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Niğde.
F. Sanat ve tasarım etkinlikleri:
F1. Konya Bölge Bando Komutanlığı, 10 Kasım Atatürk Oratoryosu, Bando Şefi, Hava
Savunma Okulu Komutanlığı Kültür Merkezi, (9 Kasım 2012)
F2. ―Karıncanın Yolu Konseri‖ Konya Bölge Bando Komutanlığı ve Müzik Eğitimi Anabilim
Dalı Öğrenci Orkestrası ile Down Sendromlular Yararına Konser, Orkestra ġefi
veOrkestra Düzenlemeleri, (24 Mart 2013)
F3. ―Piyano Dinletisi‖ Hazırlayan: Timur Vural, 16 Mayıs 2012 (Konya)
F4. ―Piyano Dinletisi‖ Hazırlayan: Timur Vural, 10 Mayıs 2013 (Konya)
F.5. ―Piyano Dinletisi‖ Hazırlayan: Feyzan Göher Vural 10 Mayıs 2013 (Konya – Necmettin
Erbakan Üniversitesi)
F.6. ―Piyano Dinletisi‖ Hazırlayan: Feyzan Göher Vural 16 Mayıs 2013 (Konya – Necmettin
Erbakan Üniversitesi)
G. Diğer Yayınlar:
G.1. Vural Timur (2012) ―Türklerde Askeri Müzik ve Mehter‖ Silahlı Kuvvetler Dergisi,
Ulusal Dergi, Yıl: 131, Sayı:411, s.102-110.
G.2.Vural Feyzan Göher ve Vural Timur (2012), ―Büyük Uygur Devleti Döneminde Dini
Müzik‖ Din ve Müzik Sempozyumu (Ġstanbul), Özet Kitabı BasılmıĢ Bildiri.
G1. Vural Feyzan Göher ve Vural Timur (2013), ―Necip Fazıl Kısakürek‘in ġarkı ve Ġlahi
Formlarda Bestelenen ġiirlerinde Yer Alan Motiflerin Ortak Ve Farklı Yönleri”, Uluslararası
Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2013
G2. Vural Feyzan Göher ve Vural Timur (2013), ―Bozkırın Dilinden Dökülenler”
Uluslararası NeĢet ErtaĢ Sempozyumu 13-14 Mayıs 2013
Konferans ve KonuĢmalar
G.3. Konu: Türkler ve Arp. Yer: Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu.
26.10.2013
227
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
NĠĞDE SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ: Yrd. Doç. Dr. H.Hüseyin TÜRKMEN
MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜR YARDIMCILARI:
Yrd.Doç.Dr.Taner DEMĠRKOL
Öğr.Gör. Ġbrahim SULUKĠ
MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ:
Yrd.Doç.Dr.H.Hüseyin TÜRKMEN
Müdür
Yrd. Doç. Dr. Taner DEMRKOL
Üye
Öğr.Gör. Ġbrahim SULUKĠ
Üye
Yrd. Doç. Dr. ġemsettin USLU
Üye
Öğr.Gör.M.Yılmaz UZUN
Üye
Öğr. Gör. Nurettin ÜNSAL
Üye
MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL KURULU ÜYELERĠ:
Yrd.Doç.Dr.H.Hüseyin TÜRKMEN
Öğr.Gör. Ġbrahim SULUKĠ
Yrd. Doç. Dr. Taner DEMRKOL
Yrd. Doç. Dr. ġemsettin USLU
Öğr. Gör. Aytekin KAYA
Öğr. Gör. M. Yılmaz UZUN
Öğr.Gör.Esra ÆELEBĠ ZENGĠN
Öğr. Gör. Adem DAĞCI
Müdür
Müdür Yardımcısı
Yönetim ve Organizasyon Bölüm BaĢkanı
Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm aĢkanı
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm BaĢkan V.
Muhasebe ve Vergi Bölüm BaĢkanı
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm BaĢkanı
Hukuk Bölüm BaĢkanı
YÜKSEKOKUL SEKRETERĠ: Kıvanç SENĠR
Bölüm Adı
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik
Muhasebe ve Vergi
Otel, Lokanta ve Ġkram Hizmetleri
Yönetim ve Organizasyon
UlaĢtırma Hizmetleri
Finans-Bankacılık ve Sigortacılık
Hukuk
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
Yabancı Diller ve Kültürler
Pazarlama ve Reklamcılık
1. YERLEġĠM BĠLGĠLERĠ
Laboratuar/Atölye Adı
Bilgisayar Laboratuarı (2 adet)
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Atölyesi
Yönetici Ünvanı ve Adı
Bölüm BaĢkan V. Öğr.Gör.Aytekin KAYA
Bölüm BaĢkan V. Öğr.Gör.M.Yılmaz UZUN
Bölüm BaĢkanı Yrd.Doç.Dr.H.Hüseyin TÜRKMEN
Bölüm BaĢkanı Yrd.Doç.Dr.Taner DEMĠRKOL
Bölüm BaĢkan V. Öğr.Gör.Aytekin KAYA
Bölüm BaĢkanı Yrd.Doç.Dr.ġemsettin USLU
Bölüm BaĢkan V. Yrd. Doç. Dr. ġemsettin USLU
Bölüm
BaĢkan
V.
Öğr.Gör.ġaban
MERDANE
(AyrılıĢ Tarihi: 20.06.2012)
Bölüm BaĢkan V. Öğr.Gör.Esra ÆELEBĠ ZENGĠN
(Atanma Tarihi:20.06.2013)
Bölüm BaĢkan V. Öğr.Gör.M.Yılmaz UZUN
Bölüm BaĢkan V. Yrd.Doç.Dr.ġemsettin USLU
Alanı (m2)
120+60=180
150
228
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
2. BÖLÜMLERE GÖRE AKADEMĠK KADRO SAYILARI
Bölüm Adı
Büro Hizmetleri ve
Sekreterlik
Muhasebe ve Vergi
Otel, Lokanta ve
Ġkram Hizmetleri
Yönetim
ve
Organizasyon
UlaĢtırma Hizmetleri
Finans-Bankacılık
ve Sigortacılık
Hukuk
Mülkiyet Koruma ve
Güvenlik
Toplam
Prof.
Dr.
Doç.
Dr.
Yrd.
Doç.
Öğr.
Gör.
Okt.
Uzm
.
ArĢ.
Gör.
Söz.Öğr
Elm.
Toplam
-
-
-
3
-
-
-
-
3
-
-
-
4
-
-
-
-
4
-
-
1
4
-
-
-
-
5
-
-
1
7
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
3
-
-
-
-
4
-
-
-
3
-
-
-
-
3
-
-
-
3
-
-
-
-
3
-
-
3
27
3. PROGRAMLARA GÖRE ÖĞRENCĠ SAYILARI
Program Adı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (N.Ö)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Ġ.Ö)
ĠĢletme Yönetimi (N.Ö)
ĠĢletme Yönetimi (Ġ.Ö)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (N.Ö)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Ġ.Ö)
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği (N.Ö)
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği (Ġ.Ö)
Yerel Yönetimler (N.Ö)
Yerel Yönetimler (Ġ.Ö)
Bankacılık ve Sigortacılık (N.Ö)
Bankacılık ve Sigortacılık (Ġ.Ö)
Sosyal Güvenlik (N.Ö)
Özel Güvenlik ve Koruma (N.Ö)
Pazarlama (N.Ö)
Toplam
5. ĠDARĠ PERSONEL
Durum
Memur (ġub. Müd., ġef, Teknisyen vs. dahil)
SözleĢmeli Personel
Diğer
Toplam
229
30
Öğrenci Sayısı
157
175
203
152
228
164
176
86
149
57
185
140
101
89
24
2086
Sayı
16
16
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
NĠĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU
MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ: Doç.Dr.Tuncay CANDAN
MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜR YARDIMCILARI:
Yrd. Doç. Dr. Gönül ġeyda SEYDEL
Öğr.Gör.Kemal AKAY
MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ:
Doç.Dr.Tuncay CANDAN
Müdür
Yrd. Doç. Dr. Gönül ġeyda SEYDEL
Müdür Yardımcısı
Öğr.Gör.Kemal AKAY
Müdür Yardımcısı
Öğr.Gör.BarıĢ KARA
Üye
Öğr. Gör. Kezban BOZAN
Üye
Öğr.Gör.Nihal AKASLAN
Üye
MESLEK YÜKSEKOKULU KURULU ÜYELERĠ:
Doç.Dr.Tuncay CANDAN
Müdür
Yrd. Doç. Dr. Gönül ġeyda SEYDEL
Müdür Yardımcısı
Öğr.Gör.Kemal AKAY
Müdür YArdımcısı
Öğr.Gör.BarıĢ KARA
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm BaĢkan V.
YÜKSEKOKUL SEKRETERĠ: Mine KARA
1. BĠRĠMLER VE YÖNETĠCĠLERĠ
Bölüm / Birim Adı
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü
Yönetici Ünvanı ve Adı
Öğr.Gör.BarıĢ KARA
Yrd. Doç. Dr. Gönül ġeyda SEYDEL
2. BÖLÜMLERE GÖRE AKADEMĠK KADRO SAYILARI
Bölüm Adı
Prof. Doç. Yrd. Öğr. Okt. Uzm
Dr.
Dr. Doç. Gör.
Sağlık
Bakım
1
7
Hizmetleri
Tıbbi Hizmetler ve
4
Teknikler
Toplam
1
11
3. PROGRAMLARA GÖRE ÖĞRENCĠ SAYILARI
Program Adı
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı
Æocuk GeliĢimi Programı
YaĢlı Bakımı
Toplam
230
ArĢ.
Gör.
Söz.Öğr
Elm.
Toplam
-
-
8
-
-
4
-
-
12
Öğrenci Sayısı
267
219
191
677
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
4. ĠDARĠ PERSONEL
Durum
Memur (ġub. Müd., ġef, Teknisyen vs. dahil)
SözleĢmeli Personel
Diğer
Toplam
5. BÖLÜMLERE GÖRE BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR
a. Sayılar
Program Adı
Kitap U.Arası Ulusal U.Arası
Makale Makale
Tebliğ
Tıbbi Hizmetler ve
1
Teknikler
Sağlık
Bakım
1
1
Hizmetleri
Sayı
10
10
Ulusal
Tebliğ
-
Ders
Notu
-
Diğer
……
-
-
-
-
ESERLER
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E.1 ġahingöz M, Balcı E. E. HemĢirelerin Akılcı Ġlaç KullanımıPoster Bildiri. 15. Ulusal Halk
Sağlığı Kongresi, 2-6 Ekim 2012, Bursa. Bildiri Özetleri Kütabı, pp:383-386
E.2 Balcı E, ġahingöz M. HemĢirelerin Organ BağıĢına BakıĢları. Poster Bildiri. 15. Ulusal
Halk Sağlığı Kongresi, 2-6 Ekim 2012, Bursa. Bildiri Özetleri Kitabı, pp: 387-389
E. 3. ġahingöz M,Bağcı K, Æavdar A, Özbek E. Huzurevinde YaĢayan Bireylerde Ölüm
Kaygısı. Poster Bildirimi. 12. Ulusal HemĢirelik Öğrencileri Kongresi, 19-21 Nisan 2013,
Konya. Bildiri Özetleri Kitabı, pp: 332
E. 4.Sezer Efe Y, Ak S, Erden E, ġahingöz M, Yavuz H. Doğum ve Æocuk Hastalıkları
Hastanesinde ÆalıĢan HemĢirelerde Tıbbi Hataya Eğilim ve Hasta Güvenliği Kültürü.
Sözel Bildiri. 4. Uluslrarası Katılımlı Ulusal Pediatri HemĢireliği Kongresi, 22-25 Mayıs
2013, Adıyaman. Bildiri Özetleri Kitabı, pp: 70-71
E.5 Topuz, DerviĢ, (2014) Fuzzy Correlation Coffient And A Sample Matlab Application. 9
th International Statistics Day Symposium 10-14 May Side-Antalya TURKEY
E.6 Topuz DerviĢ, (2013) MLP Tipi Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Laktasyon Süt veriminin
Tahmini. ( Ġç Anadolu Bölgesi 1. Tarım Gıda Kongresi 2-4 Ekim Niğde
E.7 ġahingöz M, BAĞCI K, Çavdar A, Özbek E. Huzurevinde YaĢayan Bireylerde Ölüm
Kaygısı. Poster Bildiri. 12. Ulusal HemĢirelik Öğrencileri Kongresi, 13-21 Nisan 2013,
Konya. Bildiri Özetleri Kitabı, pp: 332
231
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
BOR MESLEK YÜKSEKOKULU
MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ :Prof. Dr. Bilge KARATEPE
MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜR YARDIMCILARI:
Yrd. Doç. Dr. Cemalettin BAĞCI
Yrd. Doç. Dr. Mustafa BOĞA (AyrılıĢ Tarihi:26.06.2013)
Öğr. Gör. Hakan KOCA(Atanma Tarihi: 26.06.2013)
MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ:
Doç. Dr. Bilge KARATEPE
Müdür
Yrd. Doç. Dr. Cemalettin BAĞCI
Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Hakan KOCA
Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Faruk ARAL
Üye
Prof. Dr. Mustafa KARATEPE
Üye
Yrd. Doç. Dr. Yeliz KONUKLU
Üye
MESLEK YÜKSEKOKULU KURULU ÜYELERĠ:
Doç. Dr. Bilge KARATEPE
Müdür
Yrd. Doç. Dr. Cemalettin BAĞCI
MüdürYardımcısı
Öğr. Gör. Hakan KOCA
MüdürYardımcısı
Prof. Dr. Faruk ARAL
Veterinerlik Bölüm BaĢkan V.
Prof.. Dr. Mustafa KARATEPE
Gıda ĠĢleme Bölüm BaĢkanı
Yrd. Doç. Mustafa BOĞA
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm BaĢkanı
Yrd. Doç. Dr. Seyit OKAN KARA
Öğr. Gör. Mustafa MUTLU
Bilgisayar Teknolojileri Bölüm BaĢkan V.
Öğr. Gör. Hüseyin Haluk ġENGEZER
Elektrik ve Enerji Bölüm BaĢkanV.
Öğr. Gör. Cem SAKARYA
Elektronik ve Otomasyon Bölüm BaĢkan V.
Öğr. Gör. Ramazan DAĞDAġ
Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm BaĢkan V.
Öğr. Gör. Sedat ġAHĠN
Malzeme ve Malzeme ĠĢleme Teknolojileri Bölüm
BaĢkan V.
Öğr. Gör. Latife TEKĠN
Mimarlık ve ġehir Planlama Bölüm BaĢkan V.
Öğr. Gör. Erhan ERSOY
ĠnĢaat Bölüm BaĢkan V.
YÜKSEKOKUL SEKRETERĠ
:Nadire AYHAN
1-BĠRĠMLER VE YÖNETĠCĠLERĠ
Bölüm / Birim Adı
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
Elektrik ve Enerji
Elektronik ve Otomasyon
Gıda ĠĢleme
Yönetici Ünvanı ve Adı
Öğr. Gör. Mustafa MUTLU
Öğr.Gör. Ramazan DAĞDAġ
Öğr. Gör. Hüseyin Haluk ġENGEZER
Öğr. Gör. Cem SAKARYA
Prof. Dr. Mustafa KARATEPE
232
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Malzeme ve Malzeme ĠĢleme Tek. Bölümü
Mimarlık ve ġehir Planlama Bölümü
ĠnĢaat Bölümü
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
Veterinerlik Bölümü
Motorlu Araçlar ve UlaĢtırma Tek. Bölümü
Öğr. Gör. Sedat ġAHĠN
Öğr. Gör. Latife TEKĠN
Öğr. Gör. Erhan ERSOY
Yrd. Doç. Dr. Mustafa BOĞA
Prof. Dr. Faruk ARAL
Seyit Okan KARA
2. YERLEġĠM BĠLGĠLERĠ
Laboratuar/Atölye Adı
Elektrik Laboratuvarı
Laborant ve Veteriner Sağlık Laboratuvarı
Bilgisayar Programcılığı Laboratuvarı
Enformatik Lab.Teknik Resim Salonu
Süt ve Ürünleri Teknik Laboratuvarı
CAD Laboratuvarı
Elektronik Teknik Laboratuvarı.
Metal ĠĢleri Atölyesi
Mobilya ve Dekorasyon Atölyesi
Alanı (m2)
101 m
101 m2
101 m2
101 m2
175 m2
74 m2
101 m2
550 m2
550 m2
3-BÖLÜMLERE GÖRE AKADEMĠK KADRO SAYILARI
Bölüm Adı
Prof. Doç. Yrd. Öğr. Okt. Uzm ArĢ.
Dr.
Dr. Doç. Gör.
Gör.
Bilgisayar Teknolojileri
3
Makine ve Metal
3
Teknolojileri
Elektrik ve Enerji
3
Elektronik ve Otomasyon
1
2
Gıda ĠĢleme
2
2
2
Malzeme ve Malzeme
3
ĠĢleme Tek.
Mimarlık ve ġehir
4
Planlama
ĠnĢaat
Bitkisel ve Hayvansal
2
1
Üretim
Veterinerlik Bölümü
1
1
2
Motorlu Araçlar ve
3
UlaĢtırma Tek.
Diğer
5
Toplam
1
3
7
29
4. PROGRAMLARA GÖRE ÖĞRENCĠ SAYILARI
Program Adı
Bilgisayar Programcılığı (N.Ö.)
Bilgisayar Programcılığı (Ġ.Ö.)
Elektrik
Elektrik I.Ö.
Elektronik Teknolojisi (N.Ö.)
233
Söz.Öğr
Elm.
-
Toplam
-
3
-
3
3
6
-
3
-
4
-
-
-
3
-
4
-
3
-
5
40
Öğrenci Sayısı
159
74
182
45
177
3
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
Elektronik Teknolojisi(Ġ.Ö.)
Et ve Ürünleri Teknolojisi (N.Ö.)
Et ve Ürünleri Teknolojisi(Ġ.Ö.)
Harita ve Kadastro (N.Ö.)
Harita ve Kadastro (Ġ.Ö.)
Büyük ve KüçükbaĢ Hayvan YetiĢtiriciliği
Mobilya ve Dekorasyon
Makine
Makine Ġ.Ö.
Laborant ve Veterinerlik Sağlık
Laborant ve Veterinerlik Sağlık Ġ.Ö.
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Kümes Hayvanları YetiĢtiriciliği
Gıda Kontrolü ve Analizi (N.Ö)
Gıda Kontrolü ve Analizi (Ġ.Ö)
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
Ġklimlendirme - Soğutma
Toplam
8
11
7
122
131
12
90
188
95
79
79
69
11
78
47
78
78
1
1.822
5. ĠDARĠ PERSONEL
Durum
Memur (ġub. Müd., ġef, Teknisyen vs. dahil)
SözleĢmeli Personel
Diğer
Toplam
Sayı
13
1
14
6. BÖLÜMLERE GÖRE BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR
a. Sayılar
Bölüm Adı
Kitap U.Arası
Ulusal
U.Arası
Makale
Makale
Tebliğ
Bilgisayar Teknolojileri
Makine ve Metal
Teknolojileri
Elektrik ve Enerji
1
Elektronik ve
Otomasyon
Gıda ĠĢleme
1
1
Malzeme ve Malzeme
ĠĢleme Tek.
Mimarlık ve ġehir
Planlama
ĠnĢaat
-Bitkisel ve Hayvansal
8
3
Üretim
Veterinerlik Bölümü
3
3
Motorlu Araçlar ve
UlaĢ. Tek.
Toplam
1
13
6
234
Ulusal
Tebliğ
2
Ders
Notu
-
Diğer
……
-
-
-
-
1
-
-
1
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
4
4
-
-
-
-
-
22
-
4
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI, SSCI, AHCI)
A.1.1Karatepe, M., Karatepe, B.2012.Niğde Yöresinde Atlarda Neosporaspp.
Seroprevalansının AraĢtırılması, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18
(Suppl-A): A39-A42.
A.1.2Çınar M, Güzeloğlu A, Erdem H.2012. Effect of Presence of CL at the Beginning of
Ovsynch Protocol on Pregnancy Rates in Lactating Dairy Cows. Kafkas Univ Vet Fak
Derg, 18(3):513-516.
A.1.3 Serbester U, Çınar M, Hayırlı A. 2012. Sütçü Ġneklerde Negatif Enerji Dengesi ve
Metabolik Ġndikatörleri. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18 (4): 705-711.
A.1.4 Serbester U, Çınar M, Ceyhan A, Erdem H, Görgülü M, Kutlu Hr,Baykal Çelik L,
Yücelt Ö And Cardoza Pw. 2012.Effect of Essential oil Combination on Performance,
Milk Composition, Some Blood Parameters and Pregnancy Rate in Early Lactating
Dairy Cows During Heat Exposure. J Anim Plant Sci, 22(3):556-563.
A.1.5 Boğa M, Güven, I., Atalay, A.,I., Kaya, E., 2013. Effect of varieties on potential
nutritive value of pistachio hulls. Kafkas Univ Vet Fak Dergisi, 19 (4): 699-703.
A.1.6 A. Kamalak, I. Guven, M. Kaplan, Boğa M, A. I. Atalay, And C. O. Ozkan, 2012.
Potential Nutritive Value of Honey Locust (Gleditsia triacanthos) Pods from Different
Growing Sites for RuminantsJ. Agr. Sci. Tech. Vol. 14: 115-126.
A.1.7 M. Gorgulu, M.A. Akyol, Boğa M, And S. Goncu, 2012. The effects of choice feeding
and season on the feeding behaviour and growth performance of calves. Journal of
Animal and Feed Sciences, 21, 263–275
A.1.8 M. Koksal, E. Oğuz, F. Baba, M. Alı Eren, H. Cıftcı, M.E. Demır, Z. Kurcer, G.
Take, Faruk Aral, A.R. Ocak, N. Aksoy, T. Ulas, 2012. Effects of melatonin on testis
histology, oxidative stress and spermatogenesis after experimental testis ischemiareperfusion in rats. European Review for Medical and Pharmacological Sciences.16:
582-588.
A.1.9 Barut, M., Demir R., Zerdali, E. And Inan, R. 2012. ―Real-Time Implementation of Bi
Input-Extended Kalman Filter Based Estimator for Speed-Sensorless Control of IMs,‖
Volume:59, Issue:11, Page(s):4197-4206, IEEE Transaction Industrial Electronics.
C.1 Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C.1.1 1. Karatepe Mustafa,Karatepe Bilge. Koyun ve Keçilerde Babesiosis, Ed. : Özcel MA,
Yukarı, B.A. Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Türkiye Parazitoloji Derneği
Yayını No: 24, Meta Basım, 796-803, Ġzmir, 2013.
C.1.1.2. Karatepe Bilge,Karatepe Mustafa.Koyun ve Keçilerde Theileriosis, Ed. : Özcel
MA, Yukarı, B.A. Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Türkiye Parazitoloji
Derneği Yayını No: 24, Meta Basım, 804-811, Ġzmir, 2013.
235
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
C.1.1.3. Karatepe Mustafa, Karatepe Bilge. Koyun ve Keçilerde Anaplasmosis, Ed. : Özcel
MA, Yukarı, B.A. Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Türkiye Parazitoloji
Derneği Yayını No: 24, Meta Basım, 812-815, Ġzmir, 2013.
C.1.1.4. Karatepe Bilge,Karatepe Mustafa. Koyun ve Keçilerde Toxoplasmosis, Ed. : Özcel
MA, Yukarı, B.A. Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Türkiye Parazitoloji
Derneği Yayını No: 24, Meta Basım, 821-830, Ġzmir, 2013.
D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D.1Boğa M, Yavuzer, E., 2013. Küçük ölçekli süt sığırcılığı iĢletmeleri için sürü yönetim
program. Hasad dergisi 2013, 29:341.
D.2Ceyhan, A., Çınar, M., Serbester U. 2013. Siyah Alaca Ġneklerde Meme Ölüçerinin
Somatik Hücre Sayısı ve Günlük Süt Verimi Üzerine Etkisi. Türk Tarım – Gıda Bilim
ve Teknoloji Dergisi, 1(1): 23-28.
D.3 Ceyhan, A., Serbester U, Çınar, M., Ünalan, A., Akyol, E., ġekeroğlu, A. 2013. Ġç
Anadolu Bölgesi'nde BüyükbaĢ ve KüçükbaĢ Hayvan YetiĢtiriciliğinin Mevcut
Durumu ve Yönelimleri. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1(2): 62-66.
D.4 Ünalan, A., Serbester U, Çınar, M., Ceyhan, A., Akyol, E., ġekeroğlu, A., Erdem, T.,
Yılmaz, S. 2013. Niğde Ġli Süt Sığırcılığı ĠĢletmelerinin Mevcut Durumu, BaĢlıca
Sorunları ve Æözüm Önerileri. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1(2): 6772.
D.5 Çınar M, Ceyhan A. 2012.Süt Keçisi YetiĢtiriciliğinde Sağlık Koruma Programı. Hasad
Hayvancılık Derg., 321:44-47.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E.1 Karatepe B, Karatepe M.,2013. Niğde Yöresinde Sığırlarda Neospora caninum‘un
Seroprevalansı. 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 29 Eylül-05 Ekim 2013, Denizli.
E.2 Karacaoğlu M., Karatepe M.,2013.Adana Yöresi Evcil Güvercinlerinde (Columba livia
domestica) Kan Parazitlerinin AraĢtırılması. 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 29 Eylül05 Ekim 2013, Denizli.
E.3 Kuley, E., Boga M., Balıkcı, E., Gokdogan, S, Yazgan, S., Uçar, Y., DurmuĢ, M., 2013.
Zeytin yağı yan ürünlerinin hamsi etinden izole edilen bakterilerin geliĢimi ve biyojenik
amin üretimi üzerine etkileri. pp. 358. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
konferansı.3-6 Eylül 2013, Ġstanbul, Türkiye.
E.4 Boğa M., Körhasanoğulları, A., Saber , S.N., 2013. Ruminant Hayvanlarda Besleme Süt
Yağ Düzeyi ĠliĢkisi, 9.Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, 23-25 Mayıs 2013 Erzurum
E.5 Boğa M., Yavuzer, E., 2013. Keçilerde Sürü Kontrol Programı. Akademik BiliĢim
Konferansı 23-25 Ocak 2013
.
236
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
E.6 Boga M, Çevik K. K., 2013. Æiftlik Hayvanlarında Süt Ġçirme Programı. Akademik
BiliĢim Konferansı 23-25 Ocak 2013.
E.7 Serbester U, Sucak, M., Çelik, L., Kutlu, H.R. 2013. Kitosanın hipokolesterolmik etkisi
ve mekanizması. 7. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 26-27 Eylül, Ankara. (poster
bildirisidir)
E.8 C.Sakarya, S.Arıca, 2012. “Ozel Bir Dalgacık Kullanarak Dalgacık DönüĢümü ile QRS
Belirleme‖, ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği
Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa, 396-400
E.9 Zerdali E., Demir R, Barut M., 2012. ―Optimize EdilmiĢ Modele Uyarlamalı Sistem
tabanlı Asenkron Motorun Hız-Algılayıcısız Kontrolü‖, Otomatik Kontrol Türk Milli
Komitesi Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı -TOK 2012, ISBN: 978-605-86655-0-7,
486–490, Niğde, Türkiye, Ekim.
G. Diğer Yayınlar:
G.1 Serbester U, Hayırlı, A. 2013. Ruminantlara Yedirilen Rasyonların Kuru Madde Bazında
Periyodik Olarak Yeniden Düzenlenmesi. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır YetiĢtiricileri
Derneği (TÜSEDAD),18: 24-27.
G.2Serbester U, Hayırlı, A.2013. Süt Ġneklerini Neden Toplam KarıĢım Rasyonla
Beslemeliyiz? HarmanTime, 2: 98-99.
G.3Serbester U, Hayırlı, A. 2013. Ruminantlara yedirilen rasyonların kuru madde bazında
periyodik olarak yeniden düzenlenmesi. TUSEDAD, 18: 24-27.
237
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
BOR HALĠL ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU
MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ: Doç. Dr. Tuncay CANDAN
MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜR YARDIMCILARI:
Öğr. Gör. Mustafa Murat ADIYAMAN
Öğr. Gör. Ümmügülsün DURSUN
MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ:
Doç. Dr. Tuncay CANDAN
Öğr. Gör. Mustafa Murat ADIYAMAN
Öğr. Gör. Ümmügülsüm DURSUN
Öğr. Gör. Ġsmail AKKUġ
Öğr. Gör. MenekĢe SAKARYA
Öğr. Gör. Hamide Tuba KIZILKAYA
Öğr. Gör. Harun TEKĠN
Müdür
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
MESLEK YÜKSEKOKULU KURULU ÜYELERĠ:
Doç. Dr. Tuncay CANDAN
Müdür
Öğr. Gör. Mustafa Murat ADIYAMAN
Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Ümmügülsüm DURSUN
Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Muhsin TEKĠN
Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölüm BaĢkan V.
Öğr. Gör. Ümmügülsüm DURSUN
Tasarım Bölüm BaĢkan V.
Öğr. Gör. Aliye TÜRLÜ
El Sanatları Bölüm BaĢkan V.
YÜKSEKOKUL SEKRETERĠ
: Tuna ÖZTÜRK
1. BĠRĠMLER VE YÖNETĠCĠLERĠ
Bölüm / Birim Adı
Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölüm BaĢkan V.
Tasarım Bölüm BaĢkan V.
El Sanatları Bölüm BaĢkan V.
2. YERLEġĠM BĠLGĠLERĠ
Laboratuar/Atölye Adı
Giyim Üretim Teknolojisi
Dericilik Uygulama Atölyesi
Moda Tasarımı
Tekstil Teknolojisi
Geleneksel El Sanatları
Cad.Laboratuvarı
Enformasyon Laboratuvarı
Æizim Sınıfı
Yönetici Ünvanı ve Adı
Öğr. Gör. Muhsin TEKĠN
Öğr. Gör.Ümmügülsüm DURSUN
Öğr. Gör. Ergün ÆEVĠK
Alanı (m2)
314
1300
300
250
100
80
62
89
238
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
2. BÖLÜMLERE GÖRE AKADEMĠK KADRO SAYILARI
Prof. Doç. Yrd. Öğr.
Bölüm Adı
Okt. Uzm
Dr.
Dr. Doç. Gör.
Tekstil Giyim
Ayakkabı ve Deri
9
1
Bölümü
Tasarım Bölümü
4
El Sanatları Bölümü
4
Toplam
17
1
ArĢ.
Gör.
Söz.Öğr
Elm.
Toplam
-
-
10
-
-
4
4
18
-
3. PROGRAMLARA GÖRE ÖĞRENCĠ SAYILARI
Program Adı
Deri Konfeksiyon
Deri Konfeksiyon (II. Ö.)
Deri Teknolojisi
Deri Teknolojisi (II. Ö.)
Dericilik
Dericilik (II. Ö.)
Halıcılık ve Kilimcilik
Halıcılık ve Kilimcilik (II. Ö.)
Halıcılık
Halıcılık (II. Ö.)
Tekstil Teknolojisi
Tekstil Konfeksiyon
Tekstil Dokuma
Tekstil Örme
Tekstil Ġplikçilik
Giyim Üretim Teknolojisi
Moda Tasarımı
Geleneksel El sanatları
Toplam
Öğrenci Sayısı
3
4
4
0
5
7
13
2
12
6
48
16
6
7
9
69
104
21
336
4. ĠDARĠ PERSONEL
Durum
Memur (ġub. Müd., ġef, Teknisyen vs. dahil)
SözleĢmeli Personel
Diğer
Toplam
Sayı
12
12
5. BÖLÜMLERE GÖRE BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR
a. Sayılar
Program Adı
Kitap U.Arası Ulusal U.Arası
Makale Makale Tebliğ
Moda Tasarımı
Tekstil Teknolojisi
Giyim Üretim Teknolojisi
Moda Tasarımı / Tekstil T.
239
Ulusal
Tebliğ
Ders
Notu
Diğer
……
1
1
2
2
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
ESERLER
D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D.1Yüksekokulumuzda 16.04.2013 tarihinde ―Türkiye‘de Tekstil Sektörünün Geleceği‖ isimli
Paneli 16.04.2013 tarihinde Öğr.Gör. Muhsin TEKĠN, Öğr.Gör. MenekĢe SAKARYA,
Öğr.Gör. Osman GÖK ve Suna DURDU ZOR hazırlamıĢlardır.
F. Sanat ve tasarım etkinlikleri:
F.1Yüksekokulumuz Moda Tasarımı Programı 2.sınıf öğrencileri ve Giyim Üretim Teknolojisi
2.sınıf Öğrencileri Öğr.Gör.Ümmügülsüm DURSUN,Öğr. Grv. H.Tuba KIZILKAYA,
Öğr. Gör. Suna DURDU ZOR ve Öğr. Gör. MenekĢe SAKARYA 26.04.2013 tarihinde
Mersin Serbest Bölgede bulunan ― Madammode Konfeksiyon Sanayi Ticaret Anonim
ġirketine‖ 72 öğrenci ile birlikte teknik gezi düzenlemiĢlerdir.
F.2Yüksekokulumuz Tasarım Bölümü Moda Tasarımı Programı I. Sınıfında öğrenim gören
öğrenciler ve Öğr. Grv. Muhsin TEKĠN, Öğr.Gör. Ümmügülsüm DURSUN ve Öğr.
Gör. M. Murat ADIYAMAN ile birlikte ― Türk Tekstil Vakfı Adana Sarıçam Mesleki
ve Teknik Eğitim Merkezi Kıvanç Tekstil ĠĢletmelerine‖ 25.04.2013 tarihinde 47
Öğrenci ile teknik gezi düzenlenmiĢtir.
F.3Yüksekokulumuz Tekstil Teknolojisi Programı 2.sınıf ve Giyim Üretim Teknolojisi
Programı 1.sınıf Öğrencileri 10.04.2013 tarihinde Öğr. Gör. Muhsin TEKĠN ve Öğr.
Gör. MenekĢe SAKARYA ile birlikte 40 öğrenci ― Türk Tekstil Vakfı Adana Sarıçam
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ile Bakırlar Tekstil ve Ulusoy Tekstil ĠĢletmelerine‖
teknik gezi düzenlenmiĢtir.
F.4 Yüksekokulumuz Tekstil Teknolojisi Programı 1.sınıf ve 2.sınıf Ġplik Dalı öğrencileri
Öğr.Gör. Osman GÖK ve Öğr.Gör. Ali KURTBEYOĞLU ile birlikte 25.04.2013
tarihinde Kayseri Karasu Tekstil iĢletmelerine‖ 16 öğrenci ile teknik gezi
düzenlemiĢlerdir.
F.5 Yüksekokulumuz Moda Tasarımı Programı Öğr. Gör. Neslihan DEMĠR, Öğr. Gör. AyĢe
Gül GÖKKAYA TÜYSÜZ ve Öğr. Gör. Suna DURDU ZOR Akdeniz Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından 08.10.2012 ve
10.10.2012 tarihleri arasında ―1.Uluslararası Moda ve Tekstil Bienali‘‘ kapsamında
düzenlenen Sempozyuma katılmıĢtır.
F.6Yüksekokulumuz Öğretim Görevlilerinden Öğr.Gör. Fuzuli SUMAN, Öğr.Gör. Neslihan
DEMĠR, Öğr. Gör. Suna DURDU ZOR ve Öğr.Gör. AyĢe Gül GÖKKAYA TÜYSÜZ
Deri Teknolojisi Programı ―Deri Halı‖, Moda Tasarımı ve Giyim Üretim Teknolojisi
Programı ―Modern Æizgiler, Niğde Yöresi Kadın Giysilerinin Minyatür
Modernizelerinin‖ olduğu Serginin düzenlenmesi amacı ile 01 ve 04 Kasım 2012
tarihleri arasında ANKARADA gerçekleĢtirilen ― II. NĠĞDE Tanıtım Günlerine‖
görevli olarak katılmıĢlardır.
F.7Yüksekokulumuz Öğretim Görevlilerinden Öğr. Gör. H.Tuba KIZILKAYA‘ nın 08-11
Ekim 2012 tarihleri arasında katılmıĢ olduğu ―Antalya ili Elmalı ilçesi Gölova Köyü
Gelin Giysileri‖ I. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarım Sempozyumu.
240
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
F.8 Yüksekokulumuz Öğretim Görevlilerinden Öğr. Grv H. Tuba KIZILKAYA‘ nın 08-11
Ekim 2012 tarihleri arasında katılmıĢ olduğu ―Antalya Korkuteli Yöresi Kırkpınar Köyü
Gelin Giysileri‖ Moda ve Tekstil Tasarım Sempozyumu.
F.9 Yüksekokulumuz Öğretim Görevlilerinden Öğr. Gör. MenekĢe SAKARYA, Öğr.
Gör.AyĢe Gül GÖKKAYA TÜYSÜZ, Öğr.Grv. Suna DURDU ZOR ve Öğr. Gör.
Neslihan DEMĠR‘in 03-05 Mayıs 2012 tarihleri arası katılmıĢ olduğu ―Niğde Yöresi
Geleneksel Kadın Giysilerinin Ġncelenmesi‖ Sempozyumu.
F.10Yüksekokulumuz Öğretim Görevlilerinden Öğr. Gör. MenekĢe SAKARYA,
Öğr.Gör.AyĢe Gül GÖKKAYA TÜYSÜZ, Öğr.Grv. Suna DURDU ZOR ve Öğr. Gör.
Neslihan DEMĠR‘in 03-06 Mayıs 2012 tarihleri arası katılmıĢ olduğu, ÆalıĢan
Kadınların Giysi Tercihlerinde YaĢadıkları Ġlin Kültüründen Etkilenme Durumları:
Niğde. I.Uluslararası Niğde Dil Kültür ve Tarih Sempozyumu.
F.11Yüksekokulumuz Giyim Üretim Teknolojisi ve Moda Tasarımı Programı Öğretim
Elemanları ve Öğrencilerinin 10-12 Mayıs 2013 tarihleri arasına hazırlamıĢ olduğu
Kültür Evinde Yıl Sonu Sergisi.
241
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
ULUKIġLA MESLEK YÜKSEKOKULU
MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ:
Prof. Dr. Faruk ARAL
MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜR YARDIMCILARI:
Öğr. Gör. Osman DEDE
Öğr. Gör. Ġlhan TATYÜZ
MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ:
Prof. Dr. Faruk ARAL
Öğr.Gör Oman DEDE
Öğr.Gör.Ġlhan TATYÜZ
Doç.Dr.Adnan ÜNALAN
Öğr.Gör.Oğuzhan MENTĠġ
Öğr.Gör.M.Hilal DURUMEL
Öğr.Gör.Nizamettin BAġARAN(AyrılıĢ Tarihi: 05.05.2013)
Öğr.Gör.Osman NURAY
(AyrılıĢ Tarihi: 11.03.2013)
Müdür
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
MESLEK YÜKSEKOKULU KURULU ÜYELERĠ:
Müdür
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Prof. Dr. Faruk ARAL
Öğr. Gör. Osman DEDE
Öğr. Gör. Ġlhan TATYÜZ
Yrd. Doç. Dr. Adnan ÜNALAN
Yrd. Doç. Dr. Demet ÖZKIR
Öğr. Gör. Osman DEDE
Öğr. Gör. Hüseyin ALTINDAġ
Öğr. Gör. Osman NURAY
ÖğrGör. Sevda GÜLTEKĠN
Öğr. Gör.Ebru KARATAġ
YÜKSEKOKUL SEKRETER V. : Bilal AĞDAĞ
Ali DĠBEK
(AyrılıĢ Tarihi: 14.08.2013)
(Atanma Tarihi: 14.08.2013)
(AyrılıĢ Tarihi: 11.10.2013)
ġahin KARATEKĠN (Atanma Tarihi: 11.10.2013)
1. BĠRĠMLER VE YÖNETĠCĠLERĠ
Bölüm / Birim Adı
Yüksekokul Müdürü
Otel, Lokanta ve Ġkram Hizmetleri Bölüm BĢk.
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm BaĢkanı
Æevre Temizlik Hizmetleri Bölüm BaĢkanı
Muhasebe ve Vergi Bölüm BaĢkanı
Ormancılık Bölüm BaĢkanı
Su Ürünleri Bölüm BaĢkanı
242
Yönetici Ünvanı ve Adı
Prof.Dr.Faruk ARAL
Prof.Dr.Faruk ARAL (Vekaleten)
Yrd.Doç.Dr.Adnan ÜNALAN
Yrd.Doç.Dr.Mevlüt BAYRAKCI
Öğr.Gör.Sevda GÜLTEKĠN (Vekaleten)
Öğr.Gör.Osman DEDE (Vekaleten)
Öğr.Gör.Ebru KARATAġ (Vekaleten)
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
2.YERLEġĠM BĠLGĠLERĠ
(Meslek Yüksekokulunun toplam açık kapalı alanı, bina sayısı, sınıf sayısı vb.)
Yüksekokulumuz tek bina olup; binanın açık alanı 106.318m2 ve kapalı alanı 8600m2
oluptoplam 114.918 m2 ‘dir
Binamız 5 katlı olup;
Bodrum Katta: Akvaryum Odası, Sinema Salonu, Mutfak, Spor Salonu ve kullanılmayan
odalar bulunmaktadır.
Zemin katta: Kantin, DanıĢma Bürosu, Fotokopi, ArĢiv, Yemekhane ve Öğrenci Ġsleri bürosu
bulunmaktadır.
1. katta: Müdür, Müdür Yardımcıları odası, Öğretim Elemanı Odaları, Muhasebe, Özlük ve
Özel Kalem Büroları, Bilgisayar Laboratuarı, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm BĢk. odası,
Konferans salonu ve 5 sınıf bulunmaktadır.
2.katta: Bölüm BaĢkanlıkları odası, Öğretim elamanları Odası, Projeksiyon sınıfı, Arıcılık
Laboratuarı Kütüphane ve kullanılmayan oda ve 4 sınıfbulunmaktadır.
3.katta:2 adet sınıf kullanılmaktadır
Alanı (m2)
162 m2
81m2
81m2
81m2
25 m2
6.500. m2
10.000 m2
Laboratuar/Atölye Adı
Bilgisayar Laboratuarı ( 2 adet)
Kütüphane
Projeksiyon Sınıfı
Arıcılık Laboratuarı
Akvaryum Odası
Hacı Ali ve Fadik Uygulama ve AraĢtırma Bahçesi
Uygulama ve AraĢtırma Bahçesi
3. BÖLÜMLERE GÖRE AKADEMĠK KADRO SAYILARI
Bölüm Adı
Prof. Doç. Yrd. Öğr. Okt. Uzm
Dr.
Dr. Doç. Gör.
Bitkisel ve
3
2
Hayvansal Üretim
Ormancılık
4
Æevre Temizlik
1
3
Hizmetleri
Muhasebe ve Vergi
3
Otel, Lokanta ve
3
Ġkram Hizmetleri
Toplam
5
15
4. PROGRAMLARA GÖRE ÖĞRENCĠ SAYILARI
Program Adı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Avcılık ve Yaban Hayatı
Æevre
Turizm ve Otel iĢletmeciliği
Organik Tarım
Bahçe Tarımı
Su Ürünleri
Arıcılık
Toplam
243
ArĢ.
Gör.
Söz.Öğr
Elm.
Toplam
-
-
5
-
-
4
-
-
4
-
-
3
-
-
3
Öğrenci Sayısı
133
84
64
105
21
36
29
10
482
20
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
5. ĠDARĠ PERSONEL
Sayı
12
2
14
Durum
Memur (ġub. Müd., ġef, Teknisyen vs. dahil)
SözleĢmeli Personel
Diğer
Toplam
6. BÖLÜMLERE GÖRE BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR
a. Sayılar
Program Adı
Kitap U.Arası Ulusal
Makale
Makale
Bitkisel ve Hayvansal
1
Üretim
Ormancılık
Æevre Temizlik
6
Hizmetleri
Muhasebe ve Vergi
Otel, Lokanta ve Ġkram
Hizmetleri
U.Arası
Tebliğ
-
Ulusal
Tebliğ
-
Ders
Notu
-
Diğer
……
-
1
2
-
1
-
-
-
-
ESERLER
A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI, SSCI, AHCI)
A.1 Bengü Türkyılmaz Ünal,"Effects of growth regulators on seed germination, seedling
growth and some aspects of metabolism of wheat under allelochemical
stress" Bangladesh journal of Botany ISSN: 0253-5416 42(1): 65-71 (2013) (SCI-Exp)
A.2 Bengü Türkyılmaz Ünal, A. Güvensen, A. EĢiz Dereboylu, M. Öztürk, ―Variations in the
proline and total protein contents in Origanum sipyleum L. from different altitudes of
Spil Mountain, Turkey‖ Pakistan Journal of Botany ISSN : 0556-3321, 45 (S1): 571576 (2013) (SCI-Exp)
A.2 Diğer Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A.2.1 Mevlüt Bayrakcı, and Yiğiter, ġ., ―Synthesis of tetra-substituted calix[4]arene
ionophores
and
their
recognition
studies
toward
toxic
arsenate
anions‖ Tetrahedron , 69 (15), 3218-3224 (2013).
A.2.2 Mevlüt Bayrakcı MaltaĢ, E., Yiğiter, ġ., Özmen, M., ―Synthesis and Application of
Novel
Magnetite
Nanoparticle
Based
Azacrown
Ether
for
Protein
Recognition‖ Macromolecular Research, 21 (9), 1029- 1035 (2013).
A.3.3 Mevlüt Bayrakcı,Kursunlu, A.N., Güler, E., Ertul, ġ. “A new calix[4]azacrown ether
based boradiazaindacene (Bodipy): selective fluorescence changes towards trivalent
lanthanide ions‖ Dyes and Pigments, 99 (2), 268-274 (2013). (HOT ARTICLE)
244
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
A.2.4 Mevlüt Bayrakcı, Ozmen, M., Maltas, E., Hatay, I., ―Combined voltammetric and
spectroscopic investigation of binding interaction between nifedipine and human serum
albumin on polyelectrolyte modified ITO electrode‖ Electrochimica Acta , 111, 535542 (2013).
A.2.5 Demet Özkir, Emel Bayol, A. Ali Gürten, Yavuz Sürme, Fatma Kandemirli, ―Effect
of hyamine on electrochemical behaviour of brass alloy in HNO3 solution‖ Chemical
Papers, 67, 2 (2013) 202–212. (ġubat 2013)
A.2.6 Demet Özkir Emin Çadırlı, Mevlüt ġahin, Yavuz Sürme,―Thermo-Electrical
Properties in the Pb-Sb Hypereutectic Alloy‖, Metals and Materials International, 19, 3
(2013) 465–472. (Mayıs 2013)
B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)
basılan bildiriler:
B.1 Demet Özkir, Kadriye Kayakırılmaz, ―Evaluating corrosion inhibition of mild steel in
1.0 M HCl by Azure C of the phenothiazine series: Temperature effect, activation
energies and thermodynamic of adsorption‖ 10th International Electrochemistry
Meeting, 2013, Konya, Türkiye, (Abstract Book, p 52, PP-8)
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E.1 Demet Özkır,Kadriye Kayakırılmaz, “1,0 M HCl Æözeltisindeki YumuĢak Æeliğe
Korozyon Ġnhibitörü Olarak Azür C‘nin Adsorpsiyonunun Elektrokimyasal Yöntemlerle
Ġncelenmesi‖ Uluslararası Katılımlı 26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla Üniversitesi,
Fethiye/ Muğla, 01–06 Ekim 2012, (PP–019) s: 135,136.
E.2 Demet Özkır,,Kadriye Kayakırılmaz, Emel Bayol, “Asidik Ortamda YumuĢak Æeliğin
Elektrokimyasal DavranıĢına Azür B‘nin Zamana Bağlı Ġnhibisyon Etkilerinin
Ġncelenmesi‖Uluslararası Katılımlı 26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla Üniversitesi,
Fethiye/ Muğla, 01–06 Ekim 2012, (PP–020) s: 137,138.
245
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
NĠĞDE TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĠRALP
MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜR YARDIMCILARI:Öğr. Gör. Cihan BAYINDIRLI
Öğr. Gör. Ġsmail Æağrı KILIÆ
MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĠRALP
Öğr. Gör. Cihan BAYINDIRLI
Yrd. Doç. Dr. Mevlüt ġAHĠN
Öğr. Gör. Ġsmail Æağrı KILIÆ
Öğr. Gör. Hami GÖKTÜRK
Öğr. Gör. Mehmet ÆELĠK
Müdür
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
MESLEK YÜKSEKOKULU KURULU ÜYELERĠ:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĠRALP
Öğr. Gör. Cihan BAYINDIRLI
Öğr. Gör. Ġsmail Æağrı KILIÆ
Öğr. Gör. Mevlüt ġAHĠN
Öğr. Gör. Hami GÖKTÜRK
Öğr. Gör. Cafer Tayyar YILDIRIM(AyrılıĢ Tarihi: 18.07.2013
Öğr. Gör. Alaaddin GEÆKĠL
(Atanma Tarihi: 18.07.2013)
Öğr. Gör. Ebru KANGAL ERDEM
Öğr. Gör. Kahraman GÜLġEN
YÜKSEKOKUL SEKRETERĠ
: Ġlhan KILIÆ
Zeynel YALÆIN
Müdür
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
( AyrılıĢ Tarihi: 18.01.2013)
(Atanma Tarihi: 18.01.2013)
1. BĠRĠMLER VE YÖNETĠCĠLERĠ
Bölüm / Birim Adı
Yönetici Unvanı ve Adı
Motorlu Araçlar ve UlaĢtırma Teknolojileri
Yrd.Doç.Dr.Mehmet DEMĠRALP/Bölüm BaĢkanı
Bölümü
ĠnĢaat Bölümü
Öğr. Gör. Cafer Tayyar YILDIRIM /Bölüm BaĢkan V.
Öğr. Gör. Alaaddin GEÆKĠL/Bölüm BaĢkan V
Elektronik ve Otomasyon Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Mevlüt ġAHĠN/Bölüm BaĢkanı
Görsel, ĠĢitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı
Öğr. Gör. Lokman ZOR/Bölüm BaĢkan V.
Bölümü
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
Öğr. Gör. Kahraman GÜLġEN/Bölüm BaĢkan V.
Elektrik ve Enerji Bölümü
Öğr. Gör. Hami GÖKTÜRK/Bölüm BaĢkan V.
246
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
2.YERLEġĠM BĠLGĠLERĠ
Laboratuar/Atölye Adı
Atölye
ĠnĢaat Laboratuvarı
Radyo ve Televizyon Stüdyosu
Bilgisayar Laboratuvarı(1 Adet)
Alanı (m2)
475
86
95
75
3. BÖLÜMLERE GÖRE AKADEMĠK KADRO SAYILARI
Bölüm Adı
Prof. Doç. Yrd. Öğr. Okt. Uzm
Dr.
Dr. Doç. Gör.
Motorlu Araçlar ve
UlaĢtırma
1
2
Teknolojileri
Bölümü
ĠnĢaat Bölümü
3
Elektronik ve
1
5
Otomasyon Bölümü
Görsel, ĠĢitsel
Teknikler ve Medya
4
Yapımcılığı Bölümü
Mülkiyet Koruma ve
3
Güvenlik Bölümü
Elektrik ve Enerji
2
Bölümü
Toplam
2
19
4. PROGRAMLARA GÖRE ÖĞRENCĠ SAYILARI
Program Adı
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi 1.Ö.
ĠnĢaatTeknolojisi
ĠnĢaatTeknolojisi Ġ.Ö.
Radyove Televizyon Teknolojisi
Radyove Televizyon Teknolojisi Ġ.Ö.
Radyove Televizyon Programcılığı
Radyove Televizyon Programcılığı Ġ.Ö.
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Ġ.Ö.
Mekatronik
Mekatronik Ġ.Ö.
Yapı Denetimi
Yapı Denetimi Ġ.Ö.
Toplam
247
ArĢ.
Gör.
Söz.Öğr
Elm.
Toplam
-
-
3
-
-
3
-
-
6
-
-
4
-
-
3
-
-
2
-
-
21
Öğrenci Sayısı
232
107
154
48
144
99
137
50
98
99
98
82
98
101
1547
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
5. ĠDARĠ PERSONEL
Sayı
8
8
Durum
Memur (ġub. Müd., ġef, Teknisyen vs. dahil)
SözleĢmeli Personel
Diğer
Toplam
6. BÖLÜMLERE GÖRE BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR
a. Sayılar
Program Adı
Kitap U.Arası Ulusal U.Arası
Makale Makale
Tebliğ
Motorlu Araçlar ve
UlaĢtırma Teknolojileri
1
1
Bölümü
Elektronik ve
8
Otomasyon Bölümü
Görsel, ĠĢitsel
Teknikler ve Medya
2
Yapımcılığı Bölümü
ĠnĢaat Bölümü
1
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği
1
1
Elektrik ve Enerji
1
Bölümü
Ulusal
Tebliğ
Ders
Notu
Diğer
……
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
1
-
-
-
ESERLER
A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI, SSCI, AHCI)
A.1Çelik M, Bayındırlı C, DemiralpM.―The investigation of the effects of washing process
on biodiesel production to fuel properties and engine performance‖Energy Education
Science and Technology Part A: Energy Science and Research 2012 Volume (issues)
Special Issue: 249-254
A.2 Kabalci E, Kabalci Y., ―A measurement and power line communication system design for
renewable smart grids‖, Measurement Science Review, Volume 13, Number 5, Pages
248-252, October 2013 .
B.Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)
basılan bildiriler:
B.1Kabalci E, Kabalci Y,―Multi-Channel Power Line Communication System Design for
Hybrid Renewables‖, 4th IEEE International Conference on Power Engineering, Energy
and Electrical Drives (POWERENG 2013), pp. 563-568, 13-17 May 2013, IstanbulTurkey.
B.2Kabalci E, Gorgun A, Kabalci Y, ―Design and Implementation of a Renewable Energy
Monitoring System‖, 4th IEEE International Conference on Power Engineering, Energy
and Electrical Drives (POWERENG 2013), pp. 1071-1075, 13-17 May 2013, IstanbulTurkey.
248
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU
B.3Kabalci Y., Develi I., Kabalci E., ―LDPC Coded OFDM Systems over Broadband Indoor
Power Line Channels: A Performance Analysis‖,4th IEEE International Conference on
Power Engineering, Energy and Electrical Drives (POWERENG 2013), pp. 1581-1585,
13-17 May 2013, Istanbul-Turkey.
B.4 Bilim M., Develi I., Kabalci Y., ―Multiuser Communications for Broadband Indoor Power
Line Channels using IDMA Technology‖,4th IEEE International Conference on Power
Engineering, Energy and Electrical Drives (POWERENG 2013), pp. 1586-1590, 13-17
May 2013, Istanbul-Turkey.
B.5 Kabalci E., Kabalci Y., ―Modelling and Analysis of a Power Line Communication
Infrastructure for Wind Energy Conversion Systems‖, International Symposium on
Power Line Communications and Its Applications (ISPLC 2013), pp. 131-136, 23-25
May 2013, Johannesburg-South Africa.
B.6Böyük U, Engin S, Kaya H, MaraĢlı N,Çadırlı E,ġahin M,Effects of growth rate on the
physical and mechanical properties of Sn-3.7 Ag- 0.9 Zn eutectic alloy, International
journal of physical Science, 8, 302-309,2013.
B.7 M.ġahin, E.Çadırlı, Y.Sürme, D.Özkır,Thermo-electrical properties in Pb-Sb
hypereutectic alloy, Met.Mater.Int., 19,465-472,2013.
B.8 Zor L, Kırgızistan Sineması‘nın Usta Yönetmeni TolomuĢ Okeev‘in Filmleri ve Anlatım
Dili, Türk Dünyası AraĢtırmaları Vakfı Ġktisat ve GiriĢimcilik Üniversitesi 11.
Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 10-16 Haziran 2013, Celalabad
Kırgızistan
B.9 Zor L,, Orta Asya Türk Dünyası Sinemasının Etkili Dilini Yaratan Usta Bir Yönetmen:
TolomuĢ Okeev, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi II. Uluslararası Türkçe
KonuĢan Öğrenciler Kongresi, 10-12 Mayıs 2013, Karaman
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E.1Çelik M, Bayındırlı C, Demiralp M, Kılıç Ç. "Ġnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim
Yoluyla GeliĢtirilmesi Projesi‘ nin (ĠKMEP) Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Uygulaması: Otomotiv Teknolojisi Programı Örneği" 5. Uluslararası Eğitim
AraĢtırmaları Kongresi 6-9 Haziran 2013, Æanakkale
E.2 Çelik M, Bayındırlı C, Demiralp M, Kılıç Ç. "Meslek Yüksekokulundaki Eğitim
Kalitesinin Öğrenciler Tarafından Değerlendirmeleri Üzerine Bir AraĢtırma: Niğde
Üniversitesinde Bir Uygulama" 5. Uluslararası Eğitim AraĢtırmaları Kongresi 6-9
Haziran 2013, Æanakkale
E.3 Temel Ü. N, Ağır A, Gürlek C,―GeçiĢ manevraları sırasında model taĢıtlar etrafındaki
akıĢ yapısının deneysel olarak incelenmesi‖ULIBTK‘13 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği
Kongresi, 9-12 Eylül 2013, SAMSUN
249
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
32
File Size
4 102 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content