close

Enter

Log in using OpenID

2015/17 KONU Banka ve Finans Kurumlarının 2015 Yılı Finansal

embedDownload
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş.
Deloitte Values House
Maslak No1 34398 İstanbul
Tel: + 90 (212) 366 60 00
Fax: + 90 (212) 366 60 15
www.deloitte.com.tr
www.verginet.net
VERGİ SİRKÜLERİ
13 Ocak 2015
NO: 2015/17
KONU
Banka ve Finans Kurumlarının 2015 Yılı Finansal Faaliyet Harçları.
Bankalar, özel finans kurumları, sermaye piyasası aracı kurumları, yatırım ortaklıkları, finansal
kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, yetkili müesseseler, sigorta ve emeklilik şirketleri ile
diğer finansal kurumlar tarafından yıllık olarak ödenmesi gereken finansal faaliyet harçlarının
Ocak ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Ancak 31 Ocak 2015 tarihi hafta sonuna
rastladığından ilgili ödeme 2 Şubat 2015 tarihine kadar yapılabilecektir.
Bilindiği üzere 2015 yılında uygulanacak olan harç tutarları 30 Aralık 2014 tarih ve 29221 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan 73 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2015
tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeniden tespit edilmiş ve bu Tebliğle belirlenen yeni harç
tutarları 2015/7 No.lu sirkülerimizle duyurulmuştur.
Bu sirkülerimizin konusunu oluşturan yıllık bazda alınan finansal faaliyet harçları, Harçlar
Kanunu’nun 113 üncü maddesi gereği her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk
ettirilmiş sayılıp, ayrıca mükellefe tebliğ edilmeksizin Ocak ayı içerisinde ödenmektedir.
Yıllık bazda finansal faaliyet harcı ödemesi gereken kurumlar ise Harçlar Kanununa ekli 8
sayılı tarifenin XI. kısmında yer almaktadır. Bu tarifede yer alan,

Bankalar,

Özel finans kurumları,

Sermaye piyasası aracı kurumları,

Finansal kiralama şirketleri,

Faktoring şirketleri,

Yetkili müesseseler (döviz büfeleri),

Sigorta ve emeklilik şirketleri,

Diğer finansal kurumlar
2015Y/17
Harçlar Kanunu'nun 113 üncü maddesi gereğince 2 Şubat 2015 tarihine kadar finansal faaliyet
harçlarını ödemesi gerekmektedir.
Belirtilen tarihten sonra yapılacak ödemelerde ise, idarece 6183 Sayılı Kanun’a göre gecikme
zammı uygulanacaktır.
2015 yılı için tespit edilen finansal faaliyet harç tutarlarına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.
XI- Finansal faaliyet harçları (5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile
değişen şekli, Yürürlük:5/2/2010)
1.Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:
a) Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye’de açılan
Merkez Şubelere ilişkin izin belgeleri (her yıl için)
b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan
yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (her banka, her şube ve her yıl için)
c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan
şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için
düzenlenen belgeler (6487 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değiştirilen
parantez içi hüküm. Yürürlük; 11/6/2013) (her şube ve her yıl için, şube
açılışında şubenin açıldığı ay kesri tam ay sayılmak suretiyle takvim yılının
kalan ay süresine isabet eden harç tahsil edilir.) bir önceki takvim yılı
başındaki nüfusa göre;
Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde
Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde
Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde
2- (5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük:5/2/2010)
3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her
belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için)
4- Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri
5- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri:
a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)
b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere
açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)
6- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri:
a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)
b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere
açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)
7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri:
(5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile değiştirilen
hüküm.Yürürlük:1/1/2008)
a)Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)
b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen
belgeler
2
325.993,50
325.993,50
19.559,40
58.678,70
78.238,40
48.305,30
48.305,30
48.305,30
24.152,40
48.305,30
24.152,40
22.530,80
11.265,20
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
2015Y/17
8- (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen bent.
Yürürlük:1/1/2004)
a)Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)
b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)
(6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen hüküm.
Yürürlük:15/6/2012) (a) ve (b) bentlerinde yer alan şirket kuruluş izin
belgelerinin her ikisini de alanlardan, izin belgelerinin alındığı yıldan sonraki
yıllarda, bu belgelere ait harçlardan sadece yüksek olanı alınır.
9- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler:
a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için)
(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak
finansal hizmet vermek üzere kuruluşu veya faaliyetleri yetkili kamu
mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)
b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri
(Her şube için)
120.765,10
85.001,90
48.305,30
24.152,40
01 Ocak 2015 tarihinden itibaren uygulanacak olan yeni harç tutarlarına aşağıdaki bağlantı
yoluyla ulaşabilirsiniz.
2015 Yılı Harç Tutarları (Excel Tablosu)
Saygılarımızla,
Deloitte Türkiye
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele
alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu
sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel
bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane
dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye
edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmakt adır; "DRT Yeminli Mali
Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche
Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya
birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte",
söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite
kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız
sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü
zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan
dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız
fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu
tutulamaz.
3
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
234 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content