close

Enter

Log in using OpenID

Çanakkale Sohbetleri 02112/2014 - Akçaabat İlçe Milli Eğitim

embedDownload
T.C
AKÇAABAT KAYMAKAMLIGI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
:334869211300/5927257
Konu :Çanakkale Sohbetleri
.................................. MÜDÜRLÜGÜNE
02112/2014
İlgi :İI Milli Eğitim Müdürlüğünün 2711112014 tarihli ve 5788630 sayılı yazısı
Çanakkale Valiliği 2015 Koordinasyon Merkezi İle Anadolu Jet İşbirliğinde "Çanakkale
Sohbetleri" adlı program 03 Aralık 2014 tarihinde KTÜ Atatürk Kültür Merkezinde saat
14.00'te, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde ise saat 19.00' da yapılacaktır. Söz
~onusu yazı ve ekleri müdürlüğümüz web sayfasında yayımlanmıştır. Yazının okulunuz
öğretmen ve öğrencilerine duyurulması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ahmet ÜÇÜNCÜ
Milli Eğitim Müdürü
EKLER:
Yazı (2 Sayfa)
DAGITIM:
Tüm Okul Müdürlükleri
Akçaabat Kaymakarnlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Tel : (O 462) 2281084-116 Faks : (0462) 2282490
e-posta :[email protected]
Ayrıntılı Bilgi: H.DEMİRCİ(Şube Müd.)
Eğitim Öğretim Şubesi:D .ALTUNTAŞ
internet adresi:akcaabat.meb.gov.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu .meb.gov.tr adresinden7a33-0 121-362e-842a-eddfkodu ile teyit edilebilir.
i
~\..~tI> tııIO~
'
T.C.
TRABZON VALİLİ(;İ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
~(\
Sayı
: 65544067/300/5788630
Konu: Çanakkale Sohbetleri
2711112014
........................... KA YMAKAMLIGINA
( İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
: Trabzon Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 24/11182014 tarihli ve 85139237
82113503 sayılı yazısı.
Trabzon Valiliği İl Kültür ve Turuz Müdürlüğünün Çanakkale Sohbetleri ile ilgili yazısı
ekte
gönderilmiştir.
Çanakkale Valiliği 2015 Koordinasyon Merkezi ile Anadolu Jet İşbirliğinde
"Çanakkale Sohbetleri" adlı program 03 Aralık 2014 tarihinde KTÜ Atatürk Kültür
Merkezinde saat 14.00' te, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde saat 19.00' da
yapılacaktır.
Yazının
ilçeniz öğretmen ve öğrencilerine
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
duyurulması hususunda;
Hızır AKTAŞ
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
EK:
İlgi yazı ve eki (2 adet)
DAGITIM:
Kaymakamlıklara
( İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Hükümet Konağı 61040 TRAZON
Elektronik Ağ:www. trabzon . meb.gov.tr
e-posta [email protected]
~- -
Ayrıntılı bilgi için : G. MEMİşKAPTANOGLU Şb.Md. R. BEKTAŞ
Şef
Tel : (0462) 2302094-1 109-113 ı
Faks : (0462) 2302096
-.."O" ";;v"nl; elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden32ef-2cfl-3ec3-al 5d-b286 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
TRABZON VALILİCİ
İl KiH'ür ve Tnri:zm Müdürlnğü
Sayı : 85139237/821 _~50~
.2.4 . H./2014
Konu: Çanakkale Sohbetten
İlgi:
Çanakkale 2015 100. Yd Koqrdjnasyon Merkezinin 31.10.2014 tarih ve 229
sayılı yazısı.
Çanakkale Valiliği 2015 Koordinasyon Merkeıj ve Anadolu Jet işbirliğinde "Çanakkale
Sohbetleri" adlı özel bir proje Anadolu'nun farkh illerinde geçekleştirilecek olup, proje iki seans
halinde ilki üniversite öğrencilerine ikincisi ise halka açık ve ücretsiz olarak dilzenlenecektir
konferansta tarihçi yazar Talha UGURLUEL anlatımcı olarak katılırken, aynca şimdiye kadar
hiçbir yerde yayımlanmamış 157 fotoğraftan oluşan slayt gösterilecektir.
Bu itibarla 03.12.2014 tarihinde Trabzon'da gerçekleşecek olan etkinlik için salon tahsisi ve
gerekli duyurunun yapılması hususunda,
Bilginizi ve gereğini önemle rica ederim.
rVmŞu:;JRA i
Vali a.
Vali
EK-)l-Yazı
Yardımcısı
(1 adet)
DAGJTIM
Bilgi
- BüyOkşehir Belediyesi Başkan~lğına
·Çanakkale 2015-100. Yıl
Koordinasyon Merkezine
- K.T.Ü. RektörlU~une
- Ortalıfsar Kaymakamlığına
- Ortalıisar Belediye başk:anhğına
- İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
Oruıhisar
Mahallesi Eski Valilik
~;;?~
Binası/TRABZON
Web ; www.İr4bwnkulturturiım.gov.tr
Tel : 04623260748
Fax: 04623260520
e-mail: [email protected]~ltuı1urizm.g()v . tr
ÇANAKKALE
201S-100.Vıl
Koordinasyon Merkezi
Sayı
: 2015KM13-1 7/229
Konu : Çanakkale Sohbetleri
3 ]/1012014
T.C. TRABZON VALİLiGiNE
Çanakkale Valiliği, 201 S Koordinasyon Merkezi ve Anadolujet işbirliğinde "Çanakkale
Sohbetleri" adlı özeJ bir proje düzenlenmektedir. Ulusal tarihimizin dönüm noktalarından biri
olan Çan3kkale Savaş) 'nın 100. Yıh sebebiyle projelendjrH~n, topJumun tarihsel ve kültürel
gerçekıere duyarhhğıll1 arttınnayı amaçJayan ve tarihi bilgilerin gelecek kuşaklara do~ru vc
saglıkll biçimde aktanlmasını hedefleyen 4'AnadoluJet'lc Çanakkale Sohbetleri" projesi.
Çanakkale Savaşı'nın detaylarına ışık tutmayı hedeflemektedir,
Anadolu'nun farklı illerinde düzenlemnesi planlanan proje) her şehirde iki seans halinde
gerçekJeşıirileccktlr. İlki üniversite ö~rencilerine ildncisi ise yere} halka açık ve ücretsiz oiarak
düzenleneçek konferans ile hem vatandaşlarımızın Çanakkale Savaşı konusundaki tarih bilgisini
t:1zelerıecek hem de 100. yıl dönümünde Çanakkale Savaşı kahramanları tekrar anılacaktır.
Tarihçi yazar Talha U~urluel'in anlatımıy)a gerçekleştirilecek olan projede; ı. Dünya
Savaşı'n~a Osmanlı Devleti'nin nerelerdc,
kimlere karşı savaştığı, Osmanlı askerlerinin nasıl
bir
,
.
müdafaa sergiJedigi t Çanakkale Boğazl'nda, Morto, Seddülbuhir ve Arıburnu'nda neler
y~şandığı soruları cevaplanacak Ye Seyid Onba.şı , Ezineli Yahya Çavuş, Cevat Paşa ve diğer
kahramanlarm öyk~lerj :.~.ıatılacaktır, Aynca şimd~yc kadar hiçbir · y~e~ · yaytmlanmaJl1:lş 157
I()toğraf da söyleşi esnasında katılımcıll:\ra slaytlar y*dımıyolıt·: g5s1eıri~·o.e.~1~.~. ~ tı Sol r
ı
B u iti barla 03/12/29.14 ' tarihinde T~ab7.on' di ! ~et~~'J~~celr:61 an~-b1!:.etkjhlfk;.~iÇiı{ salo n
tahsisi ve gerekli ' duyu~n~~, ~aglanrnası huSu~Jarmdf. yak'm: ilg1fii~. bekJeı".~Y~11~~~~t.
.
•
, ;
•
•
~
,
.
,
,
"
". ' ~
.~~~"'ti,.. ~ Q.....
,
P
,
:
\u.n2.'Y'\
:',,2.'LI· 2.C:> 'tt '
.'
..
• ..
"
. '.
•
•
-
.0
i-
• •J .~
o, .
fıı1ht:-l
__ __ . __ • .
. '
; . .
M~ •
:
\
..
.
-- ., ..
VQ\;
.", ,. ' i . ~·
~i
®
: •• ·.• 1. :
•
2U 15 - ı 00. YLi Koordim\syon Merkezi Gazi Buh'lIIl Cad.17IQO
"444 19 ı s
....'ww.canakk.:ıle20 i S.go~'. u
~ : . iı
: ',.'
.
'.
e [email protected]~lc20
i j'.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
35
File Size
1 724 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content