close

Enter

Log in using OpenID

Book 1.indb - Pegem.net

embedDownload
en son
değişikliklerle
Maliye Bakanlığı Görevde
Yükselme Sınav Kılavuzunda
duyurulan 19.10.2014 tarihli
sınava uygun olarak hazırlanmıştır.
maliye
2014
Görevde Yükselme
Sınavlarına Hazırlık
Soru Bankası
T.C. Anayasası
178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
3046 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları
Hakkında Kanun
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Yönetmelikler
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve İlgili Yönetmelik
5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun ve İlgili Yönetmelik
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmelik
7201 Sayılı Tebligat Kanunu
Komisyon
Maliye Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Sınavlarına Hazırlık Soru Bankası
ISBN 978-605-364-795-9
Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.
© Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları
Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti’ye aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı, mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.
Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında
yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.
1. Baskı: Ağustos 2014, Ankara
Yayın - Proje Yönetmeni: Demet Tamer
Dizgi-Grafik Tasarım: Göktürk Alperen Aslan
Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı
Baskı: Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Ltd. Şti.
İvedik Organize Sanayi 28. Cadde 770. Sokak No: 105/A
Yenimahalle/ANKARA
(0312-394 55 90)
Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No: 13987
İletişim
Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51
Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08
Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
İnternet: www.pegem.net
E-ileti: [email protected]
SUNU
Maliye Bakanlığınca 19/10/2014 tarihinde ve aşağıda belirtilen sınav konuları içeren
görevde yükselme sınavı yapılacaktır.
“a) T.C. Anayasası,
b) 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname
c) 3046 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun
ç) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (Ödevler ve Sorumluluklar, Genel Haklar,
Yasaklar, Atama, Yer Değiştirmeler, Çalışma Saatleri, İzinler, Disiplin hükümleri)
ve İlgili Yönetmelikler
d) 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
e) 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve İlgili Yönetmelik
f) 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelik
g) Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usûller Hakkında Yönetmelik
h) 7201 Sayılı Tebligat Kanunu”
Diğer taraftan, kitapta yer alan
•
Mevzuat konularından,
•
Tereddüde kalınan sorulardan
•
Çıkmış sorulardan (çıkmış sorular ve cevap anahtarı aynen alınmış olup, cevap
anahtarında ve soru yapısında olası bir hata olabileceği ve mevzuat sorularının
bugün itibariyle güncel olmadığı göz önüne alınması gerekmektedir.)olası hataların olması halinde, bu kapsamdaki uyarılarınızı yayınevimizin [email protected] pegem.
net adresine bildirmeleri, güncellenmiş ve düzeltilmiş son hali ise http://www.pegem.net/mevzuat/ index.aspx internet adresinde yayınlanacaktır. Sınava girecek
olan adaylarımızın, mutlaka söz konusu internet adresimizi sık sık takip etmeleri
gerekmektedir.
Kitabımızın sınava hazırlanan adayların başarılarına katkı getirmesi dileklerimizle …
İÇİNDEKİLER
Sunu ........................................................................................................................................................................... iii
İçindekiler .................................................................................................................................................................... v
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ................................................................................................................................. 1
178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname .................................................................................................................................... 74
3046 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş Ve Görev Esasları Hakkındaki Kanun ............................................................ 77
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu .......................................................................................................................... 81
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ................................................................................................................161
5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
YapılmasıHakkında Kanun Ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle
Başvuru Usûl Ve Esasları Hakkında Yönetmelik .......................................................................................................174
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve
Usûller Hakkında Yönetmelik ................................................................................................................................185
7201 Sayılı Tebligat Kanunu .....................................................................................................................................197
G
PE
EM
İ
EM
AD
AK
T.C. ANAYASA TESTİ
1.
4.
I.
Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin
geriye bırakılması ve ara seçimleri
II.
Milletvekili seçilme yeterliliği
III.
Baraj oranı
IV.
Türkiye büyük millet meclisinin seçim
dönemi
T.C. anayasasında seçimlere ilişkin olarak
yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri
yer almamıştır?
2.
A) Yalnız I
B) II-III
C) Yalnız III
D) I-II
5.
T.C. Anayasasına göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A)
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri,
Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o
oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine meclisce başka bir karar alınmadıkça
bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa
vurmaktan sorumlu tutulurlar.
B)
Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği
ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı
aranmadan sorguya çekilebilir.
C)
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında,
seçiminden önce veya sonra verilmiş bir
ceza hakkında üyelik süresince zamanaşımı işlemez.
D)
6.
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasî
parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı
ile ilgili karar alabilir.
7.
3.
T.C. Anayasasına göre, gensoruya ilişkin
olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A)
Gensoru önergesi, bir siyasî parti grubu adına veya enaz yirmi milletvekilinin imzasıyla
verilir.
B)
Gensoru önergesi, verilişinden sonraki üç
gün içinde bastırılarak üyelere dağıtılır.
C)
Gensoru ile ilgili bazı hususlar İçtüzükle
belirlenir.
D)
Gensoru görüşmeleri sırasında Bakanlar
Kurulunun güven isteği, üç tam gün geçtikten sonra oylanır.
8.
T.C. Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı
dışındadır?
A)
Silahlı Kuvvetler
B)
Dışişleri Bakanlığı
C)
Maliye Bakanlığı
D)
İçişleri bakanlığı
T.C. Anayasasına göre, kanunların Anayasaya
aykırılığı iddiasıyla aşağıdakilerden hangisi
doğrudan Anayasa Mahkemesinde iptal davası açabilir?
A)
Anamuhalefet partisi meclis grupları
B)
Meclis başkanı
C)
Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte üç tutarındaki üyeleri
D)
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
T.C. Anayasasına göre, yasama dokunulmazlığının istisnası aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Milletvekilinin seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak
B)
Meclis çalışmalarındaki sözlerini meclis
dışında açığa vurmak
C)
Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerini meclis
dışında tekrarlamak
D)
Seçimden sonra idari dava ile yargılanmak
T.C. Anayasasına göre, Başbakan hakkında,
Meclis soruşturması açılması için TBMM üye
tamsayının kaçta kaçı istekte bulunur?
A) 1/10
B) 2/10
C) 3/10
D) 4/10
T.C. Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu üyesidir?
A)
1
Başbakanlık Müsteşarı
B)
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
C)
Milli İstihbarat Teşkilatı
D)
Adalet Bakanı
EM
İ
AK
AD
EM
G
PE
9.
T.C. Anayasasına göre, sıkıyönetimi ilanı
gerektiren nedenlerden hangisi aynı zamanda
olağanüstü halin sebebidir?
A)
Temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketleri
B)
Tehlikeli salgın hastalıklar
C)
Ağır ekonomik bunalım
D)
Savaş hali
13. T.C. Anayasasına göre, Anayasa Mahkemesinin kararlarına ilişkin olarak aşağıda verilen
ifadelerden hangisi yanlıştır?
10. T.C. Anayasasına göre, suç ve cezalara ilişkin
aşağıda verilen esaslardan hangisi yanlıştır?
A)
Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular,
delil olarak kabul edilemez.
B)
Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan
bir yükümlülüğü yerine getirememesinden
dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.
C)
Ölüm cezası ve genel müsadere cezası
verilemez
D)
Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın
gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere
vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye
verilebilir.
A)
Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir.
B)
Anayasa Mahkemesi iptal kararları gerekçesi sonradan yazılmak şartıyla açıklanabilir.
C)
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü, iptal
kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı
tarihte yürürlükten kalkar.
D)
İptal kararları geriye yürümez.
14. T.C. Anayasasına göre, Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açma
hakkı, iptali istenen kanun, Resmî Gazetede
yayımlanmasından başlayarak kaç gün sonra
düşer?
A) 30
B) 40
C) 50
D) 60
15. T.C. Anayasasına göre, Anayasa Mahkemesinin siyasi partilerin Devlet yardımından
yoksun bırakılmasına karar verebilmesi için
toplantıya katılan üyelerin kaçta kaç oranında
oy çokluğu şartı aranır?
A) Beşte bir
B) Beşte iki
C) Üçte iki
D) Beşte dört
11. T.C. Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görevleri arasında yer almaz?
A)
Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek
B)
Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun
hükmünde kararname çıkarma yetkisi
vermek
C)
D)
16. T.C. Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisinin kararları yargı denetimi dışındadır?
Başbakan ve Bakanlar Kurulunu atamak
A)
Başbakan
Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını
görüşmek
B)
Bakanlar Kurulu
C)
Adalet Bakanı
D)
Yüksek Askerî Şûra
12. T.C. Anayasasına göre, aşağıdakilerden
hangisi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Başkanıdır?
A)
Adalet Bakanı
B)
Yargıtay Başkanı
C)
Danıştay Başkanı
D)
Sayıştay Başkanı
17. T.C. Anayasasına göre, aşağıdakilerden
hangisi sıkıyönetimin her defasında dört ayı
aşmamak üzere uzatılmasına karar verir?
2
A)
Cumhurbaşkanı
B)
TBMM
C)
Başbakan
D)
Bakanlar Kurulu
G
PE
EM
Şiddet olaylarının yaygınlaşması
B)
Tehlikeli salgın hastalıklar
C)
Ağır ekonomik bunalım
D)
Tabii afet
19. T.C. Anayasasına göre, Millî Güvenlik Kurulunun gündemini aşağıdaki mercilerden hangisi
düzenler?
A)
Cumhurbaşkanı
B)
TBMM Başkanı
C)
Bakanlar Kurulu
D)
Genelkurmay Başkanı
TBMM Başkanı
B)
Başbakan
C)
Bakanlar Kurulu
D)
Silahlı kuvvetler
Cumhurbaşkanı
B)
TBMM Başkanı
C)
Başbakan
D)
Bakanlar kurulu
B)
TBMM
C)
Başbakan
D)
Bakanlar Kurulu
A)
Geçici Bakanlar Kuruluna, Adalet, İçişleri
ve Ulaştırma bakanları Türkiye Büyük Millet
Meclisindeki veya Meclis dışındaki bağımsızlardan olmak üzere, siyasî parti gruplarından, oranlarına göre üye alınır.
B)
Geçici Bakanlar Kurulu, yenilenme kararının
Resmi Gazete’de ilanından itibaren beş gün
içinde kurulur.
C)
Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyuna
başvurulur
D)
Geçici Bakanlar Kurulu seçim süresince ve
yeni Meclis toplanıncaya kadar vazife görür.
25. T.C. Anayasasına göre, vatandaşın yurt dışına
çıkma hürriyeti, aşağıdakilerden hangi nedene bağlı olarak sınırlanabilir?
21. T.C. Anayasasına göre, Genelkurmay Başkanı, görev ve yetkilerinden dolayı aşağıdaki
mercilerden hangisine karşı sorumludur?
A)
Cumhurbaşkanı
24. T.C. Anayasasına göre, seçimlerde geçici bakanlar kuruluna ilişkin olarak aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
20. T.C. Anayasasına göre, Genelkurmay Başkanı aşağıdakilerden hangisinin teklifi üzerine
Cumhurbaşkanınca atanır?
A)
A)
22. T.C. Anayasasına göre, millî güvenliğin
sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, Türkiye Büyük
Millet Meclisine karşı aşağıdaki mercilerden
hangisi sorumludur?
A)
Kanun Genel ahlakı korumak
B)
Kamu mallarını korumak
C)
Suç kovuşturması
D)
Suç işlenmesini önlemek
26. T.C. Anayasasına göre, aşağıdaki mercilerden
hangisinin resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı
mercilerine başvurulamaz?
A)
Cumhurbaşkanı
A)
Cumhurbaşkanı
B)
Bakanlar Kurulu
B)
TBMM Başkanı
C)
Genelkurmay Başkanı
C)
Başbakan
D)
Başbakan
D)
Bakanlar Kurulu
3
İ
A)
23. T.C. Anayasasına göre, Tüzükler aşağıdaki
mercilerden hangisi tarafından imzalanarak
yürürlüğe girer?
EM
AD
AK
18. T.C. Anayasasına göre, aşağıdaki durumlardan hangisinde Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu olağanüstü hale
karar verir?
EM
İ
AK
AD
EM
G
PE
32.
27. T.C. Anayasasına göre, aşağıdakilerden
hangisi Yasama yetkisini Türk Milleti adına
kullanır?
A)
Cumhurbaşkanı
B)
TBMM
C)
Başbakan
D)
Bakanlar Kurulu
I.
Yasama
II.
Cumhuriyetin Nitelikleri
III.
Yürütme
IV.
Yargı
T.C. Anayasası’na göre, yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyetin Temel Organlarıdır?
A) I ve II
B) II-III-IV
C) I-III-IV
D) III ve IV
28. T.C. Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi oy kullanabilir?
A)
Askeri öğrenciler
B)
Taksirli suçlardan hüküm giyenler
C)
Er ve Erbaşlar
D)
Terör suçundan hüküm giyenler
33. …………….; Türkiye Cumhuriyeti, toplumun
huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı
içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere
dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk
Devletidir.
T.C. Anayasası’na göre, yukarıda boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
29. T.C. Anayasasına göre, seçim kanunlarında
yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ne kadar süre içinde yapılacak
seçimlerde uygulanmaz?
A) 12 ay
B) 18 ay
C) 24
D) 36
30. T.C. Anayasası’na göre, yabancılar için temel
hak ve hürriyetler aşağıdakilerden hangisine
uygun olarak kanunla sınırlanabilir?
A)
Milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla
B)
Bakanlar Kurulu Kararına
C)
Tüzükle
D)
Kanun Hükmünde Kararnameyle
A)
Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler
B)
Devletin temel amaç ve görevleri
C)
Temel hak ve hürriyetlerin niteliği
D)
Cumhuriyetin nitelikleri
34. T.C. Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisinin kararları yargı denetimine tabidir?
A)
Cumhurbaşkanın
B)
Bakanların
C)
Yüksek Askeri Şûranın
D)
Yüksek Seçim Kurulunun
I.
Yargıtay
II.
Sayıştay
III.
Danıştay
IV.
YÖK
31.
I.
Kanunları yayımlamak
II.
Başbakanı atamak
III.
IV.
35.
Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin
yenilenmesine karar vermek
Milletlerarası antlaşmaları yayımlamak
T.C. Anayasası’na göre, yukarıdakilerden
hangileri Cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili
görevleri arasında yer alır?
T.C. Anayasası’na göre, Yüksek Seçim Kurulu
üyeliğine yukarıdaki mercilerden hangisinden
seçilebilir?
A) I ve II
B) II ve IV
A) II ve IV
B) II ve III
C) I ve IV
D) II ve III
C) I ve IV
D) I ve III
4
G
PE
EM
40. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi kişi hak ve ödevlerden biri değildir?
Para basılmasına karar vermek
A)
Zorla çalıştırma yasağı
B)
Bakanların atanması için Cumhurbaşkanına
teklif sunmak.
B)
Toplantı hak ve hürriyetleri
C)
İspat hakkı
C)
Bakanların görevlerinin Anayasa ve Kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini
gözetmek ve önlemlerini almak.
D)
Ailenin korunması
D)
Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek
İ
A)
41. T.C. Anayasa’sına göre Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görevlerinden değildir?
37. “Hiç kimse veya organ kaynağını Anayasa’dan
almayan bir Devlet yetkisini kullanamaz.”
Yukarıdaki açıklama T.C. Anayasası’nın genel
esaslarından hangisi ile ilgilidir?
A)
Egemenlik
B)
Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü
C)
Yürütme yetkisi
D)
Yasama Yetkisi
A)
Savaş hâli ilanı vermek
B)
Kanun hükmünde kararname yetkisini
vermek
C)
Milletlerarası antlaşmaları uygun kılmak
D)
Kanunları yayımlamak
42. T.C. Anayasası’nda sendika kurma hakkı hangi haklar arasında düzenlenmiştir?
A)
Temel Haklar ve Ödevler
B)
Siyasi Haklar ve Ödevler
C)
Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
D)
Kamu hizmetlerine girme hakkı ve Ödevleri
38.
I.
Cumhurbaşkanı
II.
TBMM
III.
Bakanlar Kurulu
I.
Merkezi idare
IV.
Başbakan
II.
Belediye
III.
Taşra teşkilatı
IV.
Mahalli idareler
43.
T.C. Anayasası’na göre, yürütme yetkisini yukarıdakilerden hangileri tarafından Anayasaya
ve kanunlara uygun olarak kullanır?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I ve III
T.C. Anayasası’na göre, idarenin kuruluş şekli
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) I ve II
B) III ve IV
C) I ve IV
D) I, II ve IV
44. T.C. Anayasası’na göre, bir kimsenin milletvekili adaylığı konusundaki itirazları inceleyip
kesin olarak karara bağlayan merci aşağıdakilerden hangisidir?
39. T.C. Anayasa’sına göre, aşağıdakilerden
hangisi kişinin hakları ve ödevleri bölümünde
yer almamıştır?
A)
Kişinin dokunulmazlığı
A)
B)
Zorla çalıştırma yasağı
B)
Yüksek Seçim Kurulu
C)
Kişi hürriyeti ve güvenliği
C)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
D)
Seçme ve seçilme hakkı
D)
Danıştay
5
EM
AD
AK
36. T.C. Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Başbakanın görevlerinden biri değildir?
Anayasa Mahkemesi
EM
İ
AK
AD
EM
G
PE
45. T.C. Anayasası’na göre, yurt dışına görevli
olarak giden bakana aşağıdakilerin hangisi
geçici olarak vekalet eder?
49. T.C. Anayasası’na, göre aşağıdakilerden hangisi TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar
verme yetkisine sahiptir?
A)
Bakanlık Müsteşarı
A)
Cumhurbaşkanı
B)
TBMM milletvekili
B)
TBMM Başkanı
C)
Bakanlardan biri
C)
Başbakan
D)
Başbakanlık Müsteşarı
D)
Anayasa Mahkemesi
50. T.C. Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisinin kuruluş ve teşkilatlanma işlemlerinin
kanun ile yapılmasına yer verilmemiştir?
46. T.C. Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi ara seçimi ifade etmektedir?
A)
Seçim dönemi dolmadan yapılan genel
seçimdir.
B)
A)
Üniversite
İki genel seçim arasında boşalan milletvekillikleri için yapılan seçimdir
B)
Bakanlıklar
C)
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
C)
Cumhurbaşkanı seçilememesi nedeniyle
yapılan seçimdir.
D)
Mahalli idareler
D)
Savaş hali nedeniyle bir yıl geriye bırakılan
milletvekili seçimidir.
51. T.C. Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün, Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla
Anayasa Mahkemesi’nde doğrudan doğruya
iptal davası açabilme hakkına sahip değildir?
47. T.C. Anayasası’na göre, yeni bir ilin kurulması
aşağıdakilerden hangisinin alacağı kararla
gerçekleşir?
A)
Cumhurbaşkanlığı
B)
Bakanlar Kurulu
C)
İçişleri Bakanlığı
A)
Ana muhalefet partisi meclis grubu
D)
TBMM
B)
İktidar partisi meclis grubu
C)
Anayasa Mahkemesi Başkanı
D)
Cumhurbaşkanı
48.
I.
Cezaevindeki tutuklular oy kullanamazlar.
II.
Silah altında bulunan astsubaylar oy kullanamaz.
III.
Askeri öğrenciler oy kullanamazlar.
IV.
Cumhurbaşkanı oy kullanamaz
52. T.C. Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi kanun hükmünde kararname ile düzenlenebilir?
T.C. Anayasası’na göre, oy kullanma ile ilgili
olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri
doğrudur?
A)
Özel hayatın gizliliği ve korunması
B)
Suç ve cezalara ilişkin esaslar
A) I-III
B) III-IV
C)
Dernek kurma hürriyeti
C) I-II
D) I-IV
D)
Devletleştirme ve özelleştirme
6
G
PE
EM
Adli ve idari yargı mercileri arasında çıkan
görev ve yetki uyuşmazlıklarını çözmek
B)
Asker kişilerin kanunla gösterilen belli davalarına ilk ve son derece mahkemesi olarak
bakmak.
C)
D)
İdarî mahkemelerce verilen ve kanunun
başka bir idarî yargı merciine bırakmadığı
karar ve hükümlerin son kez incelemek
A)
Bakanlar Kurulu
B)
Genelkurmay Başkanlığı
C)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
D)
Millî Savunma Bakanlığı
Adliye mahkemelerince verilen ve kanunun
başka bir adli yargı merciine bırakmadığı
karar ve hükümlerin son kez incelemek
58. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi,
sıkıyönetim ve olağanüstü hâller dışında, kanun
hükmünde kararnamelerle düzenlenemez?
54. T.C. Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudan doğruya halkın
oylarıyla seçilerek göreve gelir?
A)
A) Konut hakkı
B)
B) Sosyal güvenlik hakkı
TBMM Başkanı
C)
C) Sendika kurma hakkı
B)
TBMM üyeleri, belediye başkanları ve
muhtarlar.
D)
D) Mülkiyet hakkı
C)
TBMM Başkanı ve belediye başkanları
D)
Başbakan ve Bakanlar
A)
59. T.C. Anayasası’na göre, anayasanın üstünlüğünü aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
55. T.C Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi anayasanın değiştirilemeyecek hükümleri
arasında değildir?
A)
A)
Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.
B)
Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.
C)
Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri
sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun
önünde eşittir
D)
Devlet organları ve idare makamları bütün
işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine
uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.
Devletin dili
B)
Devletin başkenti
C)
Devletin bayrağı
D)
Devletin idari yapısı
56. Aşağıdakilerden hangisi, T.C. Anayasası’nda
belirtilen devletin temel amaç ve görevleri
arasında yer almaz?
60. T.C. Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanabileceği durumlar arasında yer almaz?
A)
Milletin bağımsızlığını korumak
B)
Siyasi parti kurmak
A)
Genel seçimler
C)
Halkın huzur ve mutluluğunu sağlamak
B)
Olağanüstü hal
D)
Halkın maddi ve manevi gelişimine uygun
şartları hazırlamak
C)
Seferberlik hali
D)
Savaş hali
7
İ
A)
57. T.C. Anayasası’na göre milletlerarası hukukun meşru saydığı hâllerde savaş hâli ilanına
ve Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası
antlaşmaların gerektirdiği hâller dışında,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere
gönderilmesine izin verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
EM
AD
AK
53. T.C. Anayasası’na göre, aşağıdakilerden
hangisi Uyuşmazlık Mahkemesinin yetkileri
arasındadır?
EM
İ
AK
AD
EM
G
PE
61. T.C. Anayasası’na göre, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanını ve Askeri Yüksek İdare
Mahkemesi Başkanını görevleri ile ilgili suçlardan ötürü Yüce Divan sıfatıyla yargılayan
kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A)
TBMM
B)
Anayasa Mahkemesi
C)
Yargıtay
D)
Danıştay
65. T.C. Anayasası’na göre, hükümeti denetleme
yetkisi aşağıdaki kurumlardan hangisine
aittir?
A)
Muhalefet Partisi
B)
TBMM
C)
Yargıtay
D)
Anayasa Mahkemesi
66. T.C. Anayasası’na göre, olağanüstü hal ilanına karar verme yetkisine sahip olan kurum
aşağıdakilerden hangisidir?
62.
I.
Anayasa
A)
Cumhurbaşkanı
II.
Tüzükler
B)
TBMM
III.
Kanunlar
C)
Başbakan
D)
Bakanlar Kurulu
I.
Bakanlar Kurulu
II.
Başbakanlık
Bakanlık
Yukarıdakilerden hangisi Türk Hukuku’nun
yazılı kaynakları arasındadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I, II ve III
67.
63.
I.
Hakimler ve savcılar azlolunamaz.
III.
II.
Herhangi bir mahkemenin ve kadronun
kaldırılması durumunda aylık ve ödenekleri
kesilebilir
Yukarıdakilerden hangisi / hangileri ilk defa
T.C. Anayasası ile yönetmelik çıkarmaya yetkili makamlar arasında sayılmıştır?
III.
Kendileri istemedikçe emeklilik yaşından
önce emekliye ayrılmazlar
A) Yalnız II
B) Yalnız I
C) Yalnız III
D) I - II
T.C. Anayasası’na göre, yukarıdakilerden
hangisi veya hangileri hakimler ve savcılar
için belirtilen özelliklerden değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
68. T.C. Anayasası’na göre, aşağıdakilerden
hangisi düşünce ve kanaat hürriyeti ile ilgili
hususlardan değildir?
64. T.C. Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetimizin temel niteliklerinden
birisi değildir?
A)
Uluslar arası hukuka saygılı
B)
Atatürk milliyetçiliğine bağlı
C)
Demokratik
D)
Sosyal bir hukuk Devleti
8
A)
Her ne sebep ve amaçla olursa olsun
kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya
zorlanamaz.
B)
Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine
sahiptir.
C)
Düşünce kanaatleri sebebiyle kınanamaz
ve suçlanamaz.
D)
Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.
G
PE
EM
Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.
B)
Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette
hiçbir kişiye bırakılamaz.
C)
Hiçbir kimse kaynağını Anayasa’dan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.
D)
Türk Milleti, egemenliğini, Bakanlar Kurulu
kanalıyla kullanır.
A) 3
B) 12
C) 48
D) 72
74. T.C. Anayasası’na göre, Başbakan veya bakanlar hakkında meclis soruşturması açılması
için TBMM üye tamsayının kaçta kaçının
istekte bulunması gerekir?
70. T.C. Anayasası’na göre, dernekler, kanunun
öngördüğü hallerde aşağıdakilerden hangisinin kararıyla kapatılabilir?
A)
Vali
B)
Kaymakam
C)
İlçe emniyet müdürü
D)
Hakim
A) 4/10
B) 3/10
C) 2/10
D) 1/10
75. Aşağıdakilerden hangisi, T.C. Anayasası’nda
Anayasal bir kurum olarak belirtilmemiştir?
A)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu
B)
Radyo Televizyon Üst Kurulu
C)
YÖK
D)
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
71. T.C. Anayasası’na göre, siyasi partilerin kapatılması aşağıdakilerden hangisinin açacağı
dava üzerine Anayasa Mahkemesince kesin
olarak karara bağlanır?
A)
İçişleri Bakanı
B)
Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı
C)
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
D)
Adalet Bakanı
76. T.C. Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı
dışındadır?
A)
Millî Eğitim Bakanlığı
B)
İçişleri Bakanlığı
C)
Dışişleri Bakanlığı
D)
Genel Kurmay Başkanlığı
72.
I.
Devlet hastanesinde görev yapan hemşire
II.
Silahlı Kuvvetler mensubu
III.
Belediye başkanı
IV.
Sayıştay üyesi
77. T.C. Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Başbakanın Cumhurbaşkanınca atanabilmesi için temel koşuldur?
A)
Siyasi parti lideri olması
B)
Milletvekili olması
B) III ve IV
C)
Siyasi partiye üye olması
D) I, II ve IV
D)
40 yaşında ve Türk vatandaşı olması
T.C. Anayasası’na göre, yukarıdakilerden
hangileri siyasi partilere üye olamaz?
A) I ve II
C) II, III ve IV
9
İ
A)
73. T.C. Anayasası’na göre, kanuna aykırı yayının
dağıtımını önleyen yetkili mercii, bu kararını
en geç 24 saat içinde yetkili hakime bildirmesi halinde, hakim bu kararı en geç kaç saat
içinde onaylamazsa dağıtımı önleme kararı
hükümsüz sayılır?
EM
AD
AK
69. T.C. Anayasası’na göre “egemenlik”le ilgili
aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
EM
İ
AK
AD
EM
G
PE
78. T.C. Anayasası’na göre, TBMM’nin genel ve
özel af ilanı çıkarması için üye tam sayının
kaçta kaçı oranında oy çoğunluğu aranır?
A) 1/10
B) 1/5
C) 3/10
83. T.C. Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanının
“kanun yayımlamasına” ilişkin olarak aşağıda
verilenlerden hangisi yanlıştır?
D) 3/5
79. Aşağıdakilerden hangisi, T.C. Anayasası’na
göre değiştirilmeyecek hükümler arasında yer
almaz?
A)
Türkiye Devletinin Başkentinin “Ankara”
olması
B)
Resmi dilin Türkçe olması
C)
Türkiye Devletinin Milli Marşının “İstiklal
Marşı” olması
D)
Sosyal bir hukuk devlet olması
Toplu iş sözleşme
B)
Sosyal güvenlik
C)
Kamu yararı
D)
Kişi hürriyeti ve güvenliği
Yayımlanmasını “kısmen veya tamamen”
uygun bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere meclise geri gönderir.
B)
Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet
Meclisince kabul edilen kanunları otuz gün
içinde yayımlar.
C)
Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen
kanunu aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanır.
D)
Meclis, geri gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı değiştirilen
kanunu tekrar meclise geri gönderebilir.
84. T.C. Anayasası’na göre, aşağıda verilenlerden
hangisi Anayasa Mahkemesi’nin Anayasaya şekil ve esas bakımlarından denetimine
tabidir?
80. T.C. Anayasası’na göre, kıyılardan yararlanma, toprak mülkiyeti, kamulaştırma hangi hak
kapsamındadır?
A)
A)
A)
Gensoru verilmesi
B)
Milletvekilliğin düşürülme kararı
C)
Dokunulmazlık kararının kaldırılması
D)
TBMM içtüzüğü
85. T.C. Anayasasına göre, milletvekili seçimlerinde aşağıdakilerden hangisinin uygulanması
mümkün değildir?
81. T.C. Anayasası’na göre, Kanun Hükmünde
Kararname çıkarma yetkisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)
Amacı
A)
Serbest
B)
Kapsamı
B)
İki dereceli sistem
C)
İlkeleri
C)
Eşit
Yürürlük
D)
Açık sayım
D)
82. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi yerleşme hürriyetinin kanunla sınırlanabilme nedenlerinden değildir?
A)
Kamu mallarını koruma
B)
Suç soruşturma ve kovuşturması
C)
Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlama
D)
Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirme
86. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden
hangisi kişinin ekonomik ve sosyal hakları
arasında yer almaz?
10
A)
Konut hakkı
B)
Öğrenim görme hakkı
C)
Çalışma hakkı
D)
Seçme-seçilme hakkı
G
PE
EM
92. T.C. Anayasası’na göre TBMM denetleme yetkisini kullanırken bazı yollara başvurmaktadır.
Toplu iş sözleşmesi hakkı
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin başvurduğu denetleme yollarından biri değildir?
B)
Türk vatandaşlığı hakkı
A)
Meclis soruşturması
C)
Kamu hizmetine girme hakkı
B)
Yüce Divan sıfatıyla yargılama
D)
Dilekçe hakkı
C)
Meclis Araştırması
D)
Genel görüşme
88. T.C. Anayasası’na göre, bir kimsenin belediye
başkanı adayı olup olmadığı konusundaki itirazları inceleyip kesin olarak karara bağlayan
merci aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Danıştay
B)
Anayasa Mahkemesi
C)
TBMM
D)
Yüksek Seçim Kurulu
93. T.C. Anayasası’nda yer alan aşağıdaki hükümlerden hangisi, sosyal devletin gerçekleştirilmesine yönelik düzenlemelerden biridir?
89. T.C. Anayasası’na göre, Kanun Hükmünde
Kararnameler ne zaman yürürlüğe girer?
A)
Cumhurbaşkanınca onaylandığı gün
B)
TBMM’ce kabul edildiği gün
C)
Resmi Gazete’de yayımlandığı gün
D)
Bakanlar Kurulunun kabul ettiği gün
A)
Vatandaşlar, kendileriyle veya kamuyla
ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili
makamlara ve TBMM’ye yazı ile başvurma
hakkına sahiptir.
B)
Basın hürdür, sansür edilemez.
C)
Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesi isteme hakkına sahiptir.
D)
Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere,
mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.
94. Aşağıdakilerden hangisi, Anayasamıza göre
temel hak ve özgürlükleri genel sınırlama
sebeplerinden birisi değildir?
90. T.C. Anayasası’na göre Anayasa mahkemesi
toplam kaç üyeden kurulur?
A) 9
B) 12
C) 17
D) 21
91. T.C. Anayasası’na göre adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir yargı
merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin
son inceleme mercii aşağıdaki kurumlardan
hangisidir?
A)
Genel asayiş
B)
Genel sağlık
C)
Genel ahlak
D)
Genel seçim
95. T.C. Anayasası’na göre, aşağıdaki temel hak
ve özgürlüklerden hangisinin savaş ilanında
dahi mutlak dokunulmazlığı vardır?
Yargıtay
A)
B)
Danıştay
B)
Mülkiyet hakkı
C)
Sayıştay
C)
Yaşama hakkı
D)
Uyuşmazlık Mahkemesi
D)
Parti kurma hakkı
A)
11
Haberleşme hürriyeti
İ
A)
EM
AD
AK
87. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden
hangisi bireyin sahip olduğu siyasal hakları
arasında yer almaz?
EM
İ
AK
AD
EM
G
PE
96. T.C. Anayasası’nda 1995 yılında yapılan değişiklikle, aşağıdakilerden hangisinin siyasal
partilere üye olması serbest bırakılmıştır?
100. T.C. Anayasa’sına göre, milletvekili seçimleri
aşağıdakilerden hangisinin genel yönetim ve
denetimi altında yapılır?
A)
18 yaşını doldurmuş lise öğrencileri
A)
İçişleri Bakanının
B)
Yükseköğretim elemanları
B)
Emniyet Genel Müdürlüğünün
C)
İşçi niteliği taşımayan kamu görevlileri
C)
Yargı Organlarının
D)
Sayıştay üyeleri
D)
Adalet Bakanının
97. T.C. Anayasası’na göre, aşağıdakilerden
hangisi, TBMM seçimlerinin geri bırakılması
sebebidir?
A)
Savaş
B)
Olağanüstü hal ilanı
C)
Cumhurbaşkanı’nın seçilememesi
D)
Meclis Başkanı’nın seçilememesi
101. T.C. Anayasasına göre, vergi ödeviyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla kurulur.
B)
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı
maliye politikasının sosyal amacıdır.
C)
Bakanlar Kuruluna, vergi, resim, harç
ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık,
istisnalar ve indirimleriyle, oranlarına ilişkin
hükümlerinden kanunun belirttiği yukarı ve
aşağı sınırlar içinde değişiklik yapma yetkisi
verilebilir.
D)
TBMM, gerektiğinde Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararnameyle vergi kanunlarında değişiklik yapma yetkisini de verebilir.
98. T.C. Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının
durdurulması sebeplerinden birisi değildir?
A)
Seferberlik
B)
Sıkıyönetim
C)
Referandum
D)
Olağanüstü hal
102. T.C. Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi, Anayasaya açık bir aykırılık oluşturur?
99. Aşağıdakilerden hangisi, Anayasa Mahkemesinin görev alanına girmez? (Madde 79)
A)
Kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek
B)
İdarî mahkemelerce verilen ve kanunun
başka bir idarî yargı merciine bırakmadığı
karar ve hükümleri incelemek
C)
Yargıtay başkan ve üyelerini Yüce Divan
sıfatıyla yargılamak
D)
Anayasa değişikliklerini sadece şekil bakımından incelemek ve denetlemek
12
A)
Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın
gerektirdiği yükümlülükler dahil olmak üzere
Türk vatandaşlarının işledikleri iddia edilen
suçlar nedeniyle yabancı ülkelere geri verilmemelerinin kanunla yasaklanması
B)
Kanunlara aykırı olarak elde edilmiş bulguların doğru oldukları kesin bir şekilde anlaşılıncaya kadar delil olarak kabul edilmelerinin kanunla yasaklanması
C)
Kişilerin yalnızca sözleşmeden doğan
bir yükümlülüğü yerine getirmedikleri için
özgürlüklerinden alıkonulmalarının kanunla
yasaklanması
D)
Kişilere genel müsadere cezası verilmesinin
kanunla yasaklanması
G
PE
EM
105. T.C. Anayasa’sına göre, milletvekili seçimleri
hangi nedenden dolayı 1(bir) yıl ertelenebilir?
Deprem
TBMM’nin kabul ettiği kanunları onaylamak
ve onayladığı kanunları yayımlamak
B)
Terör
B)
Kanunları tekrar görüşülmek üzere
TBMM’ye geri göndermek
C)
Savaş
D)
Ekonomik Kriz
C)
Başbakanın istifasını kabul etmek
D)
Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde
toplantıya çağırmak
104. T.C. Anayasasına göre, TBMM seçimleriyle
ilgi aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler,
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde
yapılacak seçimlerde uygulanmaz.
B)
TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime gidilir.
C)
Ara seçim her seçim döneminde bir defa
yapılan ve genel seçimden 30 ay geçmedikçe seçime gidilemez.
D)
Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, TBMM 5 yıllık seçim
dönemi dolduğu halde seçimlerin 1 yıl
geriye bırakılmasına karar verilebilir.
1. C
2. C
3. D
4. A
5. A
6. A
7. A
8. D
106. T.C. Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisinin kanun hükmünde kararnameye karşı
Anayasa Mahkemesinde iptal davası açma
yetkisi yoktur?
A)
Cumhurbaşkanı
B)
Ana muhalefet partisi meclis grubu
C)
İktidar partisi meclis grubu
D)
Bakanlar Kurulu
9. A 10. D 11. C 12. A 13. B 14. D 15. C 16. D 17. B 18. A 19. A 20. C
21. C 22. B 23. A 24. C 25. C 26. A 27. B 28. B 29. A 30. A 31. B 32. C 33. D 34. B 35. D 36. A 37. A 38. D 39. D 40. D
41. D 42. C 43. C 44. B 45. C 46. B 47. D 48. A 49. A 50. C 51. C 52. D 53. A 54. B 55. D 56. B 57. C 58. D 59. A 60. A
61. B 62. D 63. B 64. A 65. B 66. D 67. A 68. D 69. D 70. D 71. C 72. D 73. C 74. D 75. A 76. D 77. B 78. D 79. D 80. C
81. D 82. B 83. B 84. D 85. B 86. D 87. A 88. D 89. C 90. C 91. A 92. B 93. D 94. D 95. C 96. B 97. A 98. C 99. B 100. C
101. D 102. A 103. C 104. A 105. C 106. D
13
İ
A)
A)
EM
AD
AK
103. T.C. Anayasasına göre, aşağıdakilerden
hangisi Cumhurbaşkanının yasamayla ilgili
yetkilerinden biri değildir?
EM
İ
AK
AD
EM
PE
G
ÇÖZÜMLER
1.
3.
I.
Türkiye büyük millet meclisi
A)
Kuruluşu
B)
Milletvekili seçilme yeterliliği
C)
Türkiye büyük millet meclisinin seçim dönemi
D)
Türkiye büyük millet meclisi seçimlerinin
Gensoru önergesi, bir siyasi parti grubu adına veya
en az yirmi milletvekilinin imzasıyla verilir.
Gensoru önergesi, verilişinden sonraki üç gün içinde
bastırılarak üyelere dağıtılır; dağıtılmasından itibaren
on gün içinde gündeme alınıp alınmayacağı görüşülür. Bu görüşmede, ancak önerge sahiplerinden biri,
siyasi parti grupları adına birer milletvekili, Bakanlar
Kurulu adına Başbakan veya bir bakan konuşabilir.
Gündeme alma kararıyla birlikte, gensorunun görüşülme günü de belli edilir; ancak gensorunun görüşülmesi, gündeme alma kararının verildiği tarihten
başlayarak iki gün geçmedikçe yapılamaz ve yedi
günden sonraya bırakılamaz.
geriye bırakılması ve ara seçimleri
Cevap C
Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin veya grupların verecekleri gerekçeli güvensizlik önergeleri veya
Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tam gün geçtikten sonra oylanır.
Bakanlar Kurulunun veya bir bakanın düşürülebilmesi, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla olur; oylamada yalnız güvensizlik oyları sayılır. (Madde 99)
Cevap D
4.
2.
H. Devlet Denetleme Kurulu
İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli
şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanının
isteği üzerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve
sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu
niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki
işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı
derneklerle vakıflarda, her türlü inceleme, araştırma
ve denetlemeleri yapar.
Yasama dokunulmazlığı
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri
düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının
teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça
bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar.
Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri
sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça
tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve
yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve
seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak
kaydıyla Anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak, bu halde yetkili makam durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye
Büyük Millet Meclisine bildirmek zorundadır.
Silahlı Kuvvetler ve yargı organları, Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dışındadır. (Madde 108)
Cevap A
5.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona
ermesine bırakılır; üyelik süresince zamanaşımı
işlemez.
İptal davası
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi parti
gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. (Madde 83)
Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından
Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabilme hakkı,
Cumhurbaşkanına, iktidar ve anamuhalefet partisi
Meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi
üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere aittir. İktidarda birden fazla siyasi partinin bulunması halinde, iktidar partilerinin dava açma hakkını en
fazla üyeye sahip olan parti kullanır. (Madde 150)
Cevap C
Cevap A
Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve
kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır.
14
G
PE
EM
11. Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri :
Yasama dokunulmazlığı
Cevap A
7.
Cevap C
Meclis soruşturması
Başbakan veya bakanlar hakkında, Türkiye Büyük
Millet Meclisi üye tamsayısının en az onda birinin
vereceği önerge ile, soruşturma açılması istenebilir.
Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve gizli
oyla karara bağlar. (Madde 100)
12. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, mahkemelerin
bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar. Kurulun Başkanı, Adalet Bakanıdır. (Madde 140)
Cevap A
Cevap A
8.
Milli Güvenlik Kurulu
Millî Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan
yardımcıları, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri
Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından kurulur.
(Madde 118)
13. Anayasa Mahkemesinin kararları: Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi
yazılmadan açıklanamaz.
Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmi Gazetede yayımlandığı
tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa
Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi
ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmi Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez.
Cevap D
9.
Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması sebepleriyle olağanüstü hal ilanı
İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararının
ortaya çıkardığı hukuki boşluğu dolduracak kanun
tasarı veya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar.
Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya
temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin
ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu
düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu,
Milli Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra
yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü
hal ilan edebilir. (Madde 119)
İptal kararları geriye yürümez.
Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede
hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri
bağlar. (Madde 153)
Cevap B
Cevap A
14. Dava açma süresi
yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez. (Madde 38)
Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal
davası açma hakkı, iptali istenen kanun, kanun hükmünde kararname veya içtüzüğün Resmi Gazetede
yayımlanmasından başlayarak altmış gün sonra düşer. (Madde 151)
Cevap D
Cevap D
10. Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği
15
İ
Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri,
kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar
Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname
çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesinhesap kanun
tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek; milletlerarası
andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının beşte üç
çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına (…)(1)
karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde ön
görülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir. (Madde 87)
Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden
önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla
Anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu
hükmün dışındadır. Ancak, bu halde yetkili makam
durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük
Millet Meclisine bildirmek zorundadır. (Madde 83)
EM
AD
AK
6.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
173 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content