close

Enter

Log in using OpenID

Caryophyllaceae - Biyoloji Kongreleri

embedDownload
Niğde üniversitesi herbaryumunda (NUH) teşhis edilen örneklere ilişkin ölçümler ve analizler
yapılarak daha önce flora da mevcut bilgiler ile kıyaslanmış eksik veya yeni olan bazı bulgular
betimlemelerine ilave edilmiştir. Başta endemik türler olmak üzere yörede mevcut tüm geofitlerin
fotoğrafları çekilmek sureti ile dijital ortamda görsel hale getirilmiştir.
Bulgular: Yapılan bu araştırma sonucunda 5 familyaya ait 20 geofit taksonunun tespiti yapılarak
dijital fotoğrafları çekilmiştir (Liliaceae: Ornitogalum oligophyllum, Colchicum trifolium, Gagea
granatellii, Eremurus spectabilis, Tulipa armena, Fritillaria elwesii, Asphodeline damascena,
Muscari massayanum, Hyacinthella glabrestcens, Scilla bifolia Irıdaceae: Iris stenophylla,
Gladiolus atroviolaceus, Crocus danfordiae. Orchidaceae: Orchis anatolica, Orchis laxiflora,
Cephelanthera rubra. Ranunculaceae: Eranthis hymalis, Anemone blanda. Primulaceae: Cyclamen
cilicicum, Primula vulgaris). Bu bitkilerin sistematik ve Ekolojik bilgileri ortaya konulmuştur.
Sonuç: Yapılan bu poster çalışması ile Kızıldağ yayla ve çevresinde yayılış gösteren 20 geofit
taksonun tespiti, Ekolojik özellikleri, biyolojik özellikleri ve lokaliteleri belirlenmek sureti ile
Türkiye Florasına katkı sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Geofit, endemik, flora, Kızıldağ yayla
Teşekkür: Bu çalışma, “Kızıldağ Yayla (Adana) ve Çevresinin Florası” adlı proje kapsamında
gerçekleştirilmiştir. Bu projeyi destekleyen Niğde Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimine (BAP) teşekkürü borç biliriz.
PB–245
Türkiye Florası Minuartia Seksiyonu İçin İki Yeni Kayıt,
Minuartia setacea ve M. granuliflora (Caryophyllaceae)
Murat Koç, Ergin Hamzaoğlu, Ahmet Aksoy, Ümit Budak
Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Yozgat, [email protected]
Amaç: Türkiye florasına katkı sağlamak.
Gereçler ve Yöntemler: Çalışmamızı oluşturan Minuartia setacea (Thuill.) Hayek subsp. setacea
var. setacea Ballıkayalar vadisi (Kocaeli) ve M. granuliflora (Fenzl) Grossh. Kop Dağı (Bayburt)
ve Aşkale’den (Erzurum) toplanmıştır. Toplanan örnekler ilk olarak Flora of Turkey and the East
Aegean Islands adlı eserden, daha sonra Flora of the U.S.S.R ve Flora Europaeae adlı eserlerden
yararlanılarak teşhis edilmiştir.
Teşhisler Olympus SZ61 Stereo mikroskop kullanılarak yapılmıştır. Ayrıca taksonların ayrımında
kullanılan tohum karakterlerinin belirlenmesi amacıyla Erciyes Üniversitesi Teknoloji ve Uygulama
merkezinde LEO 440 model taramalı elektron mikroskobu (SEM) yardımı ile tohumların ön ve sırt
yüzey resimleri çekilmiştir. Çekilen resimler literatürler ışığında değerlendirilmiştir.
Bulgular: Minuartia L. cinsi (Caryophyllaceae) Flora of Turkey and the East Aegean Islands adlı
eserde 7 seksiyon ve 74 takson ile temsil edilmektedir. Çalışmamızda adı geçen taksonlar Minuartia
seksiyonu içerisinde yer almaktadır. Seksiyon Türkiyede 29 takson ile temsil edilmektedir. Türkiye
Minuartia seksiyonuna ait taksonların bir kısmı, Flora of the U.S.S.R.’de (Rus Florası) Euminuartia
(Fenzl) Graebn. seksiyonu içerisinde yer almaktadır.
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr
651
Minuartia granuliflora (Fenzl) Grossh.
Rusya’da yayılış gösteren bir taksondur. Taksonun tip adresi Türkiye sınırı olarak belirtilmiştir.
Ayrıca Flora of Turkey and the East Aegean Islands adlı eserde McNeill tarafından Erzurum
civarından toplanan bazı örneklerin bu taksona benzediği dip not olarak belirtilmiştir. 2009 ve 2010
yıllarında yapılan arazi çalışmaları sırasında Erzurum/Aşkale ve Bayburt/Kop dağı civarından M.
erythrosepala (Boiss.) Hand.-Mazz. var. erythrosepala’ya benzeyen örnekler toplanmıştır. Yapılan
incelemeler sonucu bu örneklerin bazı karakterler bakımından farklı olduğu anlaşılmıştır. Flora of
the U.S.S.R.’nin detaylı olarak incelenmesi sonucunda, örneklerin eserde yer alan M. granuliflora
ile bire bir örtüştüğü görülmüştür. Bu nedenle yeni kayıt olarak değerlendirilmiştir.
Tip: [Türkiye] Parts of Transcaucasia bordering on Turkey, Nordm. s.n. (LE?).
TÜRKİYE. A8 Bayburt: Bayburt-Aşkale arası, Kop dağı, Çalıdere köyü üstleri, 1815 m, 12.07.2009,
M.Koç 600, Aksoy, Hamzaoğlu & Budak (Bozok Hb.); B8 Erzurum: Aşkale-Kop dağı arası, 2220
m, 12.07.2009, M.Koç 590, Aksoy, Hamzaoğlu & Budak (Bozok Hb.).
Minuartia setacea (Thuill.) Hayek subsp. setacea var. setacea
Avrupa, Rusya ve Gürcistan’da yayılış gösteren bir taksondur. 2009 ve 2010 yıllarında yapılan
arazi çalışmaları sırasında Kocaeli/Balıklayalar vadisinden M. anatolica (Boiss.) Woronow var.
anatolica’ya benzeyen örnekler toplanmıştır. Yapılan incelemeler sonucu bu örneklerin bazı karakterler
bakımından farklı olduğu anlaşılmıştır. Flora of the U.S.S.R ve Flora Europaeae adlı eserlerin detaylı
olarak incelenmesi sonucunda, örneklerin bu eserlerde yer alan M. setacea subsp. setacea var. setacea
ile bire bir örtüştüğü görülmüştür. Bu nedenle yeni kayıt olarak değerlendirilmiştir.
Tip: France, near Paris,a fontainebleau, rocher du Cuvier, Thuiller s.n. (G, G00226887, foto!)
TÜRKİYE. A2 Kocaeli: Gebze, Ballıkayalar Tabiatı Koruma Alanı çevresindeki kayalıklar, 930 m,
13.05.2010, Budak 2363, M.Koç, Aksoy & Hamzaoğlu (Bozok Hb.)
Sonuç ve Tartışma: Bu çalışma sonucunda M. granuliflora ve M. setacea subsp. setacea var.
setacea taksonlarının Türkiye florası için yeni kayıt oldukları belirlenmiştir. Böylece Türkiye
Minuartia L. cinsine ait takson sayısı 76’ya, Minuartia seksiyonuna ait takson sayısı ise 31’e
yükselmiştir. Çalışmanın Türkiye Florası için katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Minuartia, Caryophyllaceae, Türkiye
Teşekkür: Bu çalışma, Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından
A.F.F.F./2009-05 kodu proje ile desteklenmiştir.
PB–246
Türkiye Minuartia Seksiyonuna (Caryophyllaceae) Ait Bazı
Taksonların Tohum Morfolojisi ve Taksonomisine Katkılar
Murat Koç, Ahmet Aksoy, Ergin Hamzaoğlu, Ümit Budak
Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Yozgat, [email protected]
Amaç: Türkiye Minuartia seksiyonunda yer alan bazı taksonların tohum morfolojilerini belirleyerek,
elde edilen yeni veriler ışığında bu taksonların taksonomisine katkı sağlamak.
652
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
340 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content