close

Enter

Log in using OpenID

Yabancı memleketlere gönderilecek memurların

embedDownload
Yabancı memleketlere gönderilecek memurların harcırahları hakkındaki 3441
sayılı kanuna ek kanun
(Eesmî Gazete ile neşir ve ilâm: 8 .VIII.
1942 - Sayı: 5179)
No.
4279
Kabul tarihi
3 . V I I I . 1942
BlRİNCl MADDE — 3441 sayılı kanunun birinci maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir:
Daimî memuriyetle yabancı memleketlere ve yabancı memleketlerde bir yer­
den diğer bir yere gönderilen askerî ataşelerin beraberlerinde götürecekle­
ri veya ailelerine terfik edecekleri hizmetçilerden yalnız biri için ikinci, bulun­
madığı takdirde birinci mevki şimendifer ve ikinci mevki vapur bileti ile men­
sup olduğu ataşenin yevmiyesinin altıda biri yevmiye olarak verilir.
ÎKÎNCl MADDE — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti
memurdur.
5 ağustos 1942
Cumhuriyet Reisliğine yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
: 4 . VIII. 1942 ve 1/713
Bu Imnunun neşir ve ilânının Başvekilliğe bildi­
rildiğine dair Cumhur Reisliğinden gelen tezkere­
nin tarih ve numarası
: 5 . VIII. 1942 ve 4/599
Bu kanunun müzakerelerini
gösteren zabıtların Cilt
Sayıfa
cilt ve sayıfa numaraları
: 21
26
26
178,220:221
- v: ;
27
7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
575 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content