close

Enter

Log in using OpenID

Ameliyathanede iş başında oryantasyon eğitimi

embedDownload
İÜ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
MONOBLOK AMELİYATHANE
MAKBULE AYŞEGÜL BAĞDA
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ SORUMLUSU
2014
AMELİYATHANE DE ORYANTASYON
EĞİTİMİ;
— Hizmet içi eğitimde ilk basamak
— Yeni gelişmelerin paralelinde bilgi, beceri, davranış
—
—
—
—
—
kazandırmak
Kazanılan davranışları bakıma yansıtmaya hedefli bireysel
gelişimi sağlamak
Kuruma ve çalışma ortamına uyumu kolaylaştırmak,
Mesleki bilinç oluşturmak,
Ortak dil oluşturmak
Hasta bakım kalitesini yükseltmek
AMELİYATHANEDE ORYANTASYON
EĞİTİMİ II
— Ameliyathanede oryantasyon eğitim adımları
— Teorik eğitim(2 hafta)
— Uygulamalı eğitim (33 hafta)
— Toplam Eğitim Süresi: 35hafta( 175 İş Günü)
Kalite Temsilcisi
Hemşirelik Hizmetleri
Sorumlusu
Kalite Yönetim Temsilcisi
Hemşirelik Hizmetleri
Müdürü
Kalite Temsilcisi
Hemşirelik Hizmetleri
Sorumlusu
Kalite Yönetim Temsilcisi
Hemşirelik Hizmetleri
Müdürü
Kalite Temsilcisi
Hemşirelik Hizmetleri
Sorumlusu
Kalite Yönetim Temsilcisi
Hemşirelik Hizmetleri
Müdürü
Kalite temsilcisi
Hemşirelik hizmetleri
sorumlusu
Kalite Yönetim Temsilcisi
Hemşirelik Hizmetleri
Müdürü
1.HAFTA(1. GÜN)
— Tanışma
— Anabilim dalının fiziki ortamının tanıtılması
— Pre-test uygulaması
1.HAFTA(1. GÜN) II
— Hastane organizasyon şeması
— Çalışma saatleri ve izinler
— Kılık-kıyafet ve kişisel hijyen
Hazırlayan
Kalite Sistem Yöneticisi
Kontrol
Kalite Yönetim Temsilcisi
Onay
Hemşirelik Hizmetleri
Müdürü
1.HAFTA (1. GÜN) III
— Hemşirelik hizmetleri kalite prosedürleri
— Hemşirelik bakım protokolleri el kitabının tanıtılması
— Ameliyathane ile ilgili protokollerin anlatılması
— Klinikte kullanılan terimler, kısaltmalar ve açıklamaları
— İletişim becerileri, deontoloji ve etik
— Ekip içi iletişim
1.HAFTA(2. GÜN)
— Hasta ve çalışan güvenliği
— İş riskleri ve korunma yolları
— Hasta ve çalışan hakları
— Görev, yetki ve sorumluluklar
— Anabilim dalı acil eylem planı
— Ameliyathane trafiği
1.HAFTA(2. GÜN) II
— Ameliyathane vardiya- nöbet değişimi talimatları
— Vizit verme teknikleri
— Ameliyathanede kullanılan formlar, kayıt işlemleri ve
arşivleme (doküman ve bilgisayar kayıtları)
1.HAFTA(3. GÜN)
— Hastanın birime kabulü ve hasta transportu (ameliyathaneden
servise, servisten diğer birimlere)
— Ameliyathanede uyulması gereken kurallar
— Asepsi ve antisepsi ve cerrahi asepsi ilkeleri
— Güvenli cerrahi uygulamaları
1.HAFTA(3. GÜN) II
— Ameliyathanede temizlik uygulamaları
— Temizlik hizmetlerinin işleyişi
— Atık yönetimi,
— Atıkların düzenli ayrıştırılması ve yok edilmesi
— Dezenfektanlar ve kullanım alanları
— Hastane enfeksiyon kontrolü talimatları
1.HAFTA(4. GÜN)
— Tüm cerrahi setlerin tanıtımı kullanım alanları
— Cerrahi aletlerin dekontaminasyonu
— Ameliyathanede kullanılan cihaz ve ekipmanların
1. Tanıtımı,
2. Kullanımı,
3. Tutulacak kayıtlar,
4. Arıza durumunda yapılacaklar
— Ameliyathanede biyomedikal ve teknik hizmetlerin işleyişi
1.HAFTA(5. GÜN)
— Ameliyathaneye özgü hemşirelik protokolleri ve iş talimatları
— Cerrahi pozisyonlar
— Scrub ve sirküle hemşirenin görev yetki ve sorumlulukları
2.HAFTA(1. GÜN)
— Ameliyathane iş akış planı
— Ameliyathane de vaka organizasyonu
— Ameliyat odasının hazırlanması
— Ameliyat odasının günlük temizliği
— Steril malzeme alınması
— Steril malzemenin yerleştirilmesi ve eksik temini
— Hastanın ameliyat masasına alınması ve güvenliğinin
sağlanması
2.HAFTA(2. GÜN)
— Scrub ve sirküle hemşire hazırlığı
— Sirküle hemşirenin hazırlanması
— Scrub hemşirenin hazırlanması
— Cerrahi el yıkama
— Steril kurulanma
— Cerrahi gömlek giyme giydirme
— Cerrahi eldiven giyme ve giydirme
2.HAFTA(2. GÜN) II
— Enstrümante masalarının hazırlanması
— Hastanın steril örtülmesi
— Enstrümante masanın ameliyat bölgesine göre yerleştirilmesi
— Elektrokoter -aspiratör ekipmanının yerleştirilmesi ve
kullanımı
2.HAFTA(3. GÜN)
— Patoloji parçalarının ilgili birime gönderilmesi
— Spanç, batın kompresi, iğne, alet sayımı
— Scrub hemşire değişimi
— İnsizyon bölgesinin pansumanı
— Hastanın transportu
— Exitus hazırlama protokolü
— Kirli malzeme teslim protokolü
— Sütur materyalleri ve kullanım alanları
— Cerrahi aletlerin doğru kullanımı
2.HAFTA(4. GÜN)
— Sterilizasyon tanımı ve çalışma düzeni
— Sterilizasyon yöntemleri
2.HAFTA(5. GÜN)
— Sterilizasyonda kullanılan kimyasal,biyolojik sterilizasyon
indikatörleri
— Paketleme teknikleri
— Steril depolama
— Alet bakım ve dekontaminasyon
Uygulamalı Eğitim
— 3-7.Hafta sterilizasyon uygulamalı eğitim
— 8-35. Hafta cerrahi birimlerde uygulamalı eğitim
— Genel cerrahi
— Kalp damar cerrahisi
— Göğüs cerrahisi
— Üroloji cerrahisi
— Plastik ve rekonstrüktif cerrahisi
— Çocuk cerrahisi
35.Hafta (5. gün)
— Oryantasyon programının değerlendirilmesi
— Post-test uygulaması
— Oryantasyon katılım belgelerinin verilmesi
Ameliyathanede Uygulama
— Oryantasyon eğitim programı
Vaka Öncesi Ameliyathanenin
Hazırlanması
— Masaların kontrolü
— Elektrokoter ve aspiratörün kontrolü
— Lambaların kontrolü
— Ameliyat odasının temizlik kontrolü
— Steril ve steril olmayan malzemelerin kontrolü
— Eksik malzeme ve ekipman kontrolü
Masaların pozisyonel
işlevlerinin kontrolü
Masaların pozisyonel
işlevlerinin kontrolü
Lambaların
kontrolü
Elektrokoter
kontrolü
Aspiratör
kontrolü
Ameliyat odasının
temizlik kontrolü
Ameliyat odasının
temizlik kontrolü
Steril Depodan Malzeme Alma Ve İade
Etme
— Steril bohça
— Steril masa örtüsü ve muşamba
— Steril set (Vakasına göre )
— Steril batın kompresi
— Steril raylı,raysız spanç
— Steril yedek aletler(gerekiyorsa)
— Özellikli alet kullanılacaksa temini
Steril depodan
malzeme alınması
Steril depodan
malzeme alınması
Hastanın Ameliyathaneye İstenmesi
— Ameliyathaneye planlanan ilk hastanın;
1. Hastanın adı soyadının ,
2. Servisinin ,
3. Oda numarasının,
4. İlgili hekiminin sesli olarak teyit edilmesi
— İlgili birim aranarak birim hemşiresinden hastanın bilgisi
verilerek ameliyathaneye istenmesi
Hastanın ameliyathaneye
istenmesi
Hastanın ameliyathaneye
istenmesi
Ameliyat Masasının Kumanda
Edilmesi
— Ameliyat masasının çalışılırlığının,
— Şarj edilmesi için fişinin takılı olduğunun,
— Tüm pozisyonel işlevlerinin çalışılırlığının,
— Temizliğinin kontrolünün yapılması
Masa kumandasının
çalışmasının kontrolü
Masa kumandasının
çalışmasının kontrolü
Cerrahi Lambaların Kullanımı
— Ameliyat lambasının çalışılırlığının,
— Ampullerinin sağlamlığının,
— Temizliğinin kontrolünün yapılması
Lambaların
kontrolü
Hastanın Ameliyathaneye Kabulü
— Hastayla iletişim kurulması
— Hasta dosyası ile hastanın teyit edilmesi
— Hastanın doğru kişi,doğru yere geldiğinin kontrol edilmesi
— Varsa hasta ile gelen malzemelerin tek tek kontrolünün yapılıp
—
—
—
—
teslim alınması
Hastanın cerrahı ile birlikte ameliyat odasına alınmasının
sağlanması
Hastanın bilgilendirilmesi,
Psikolojik destek verilmesi
Hasta kabul ve izlem formunun doldurulması
Hastanın ameliyathaneye
kabulü
Hastanın
ameliyathaneye kabulü
Hastanın ameliyat
odasına transportu
Hastanın ameliyat
masasına güvenli trasportu
Hastanın ameliyat
masasına güvenli
trasportu
Hastanın ameliyat
masasına güvenli
trasportu
Eczaneden Malzeme Temini
— Hasta malzeme istem formunun cerrahi dr ve anestezist
—
—
—
—
tarafından doldurulmasının sağlanması
Eczane biriminden formla bildirim yapılması
Eczaneden malzemenin getirilmesi
Malzemelerin listeye göre teyit ve kontrolünün yapılması
Eksik olan malzemenin ilgili cerrahi dr. bildirim yapılması
Malzeme istek formunun
cerrah ekip tarafından
doldurulması
Malzemelerin
eczaneden alınması
Malzemelerin
eczaneden alınması
Malzemelerin
eczaneden alınması
Ameliyat Pozisyonu Verebilme
— Ameliyata göre pozisyona cerrahla birlikte karar verilmesi
— Pozisyon verilirken hastanın ameliyat boyunca dolaşımının
korunmasının sağlanması
— Bası yarası olmaması için tüm vücut boşluklarının ve
ekstremitelerinin desteklenmesi
Ameliyat Pozisyonu Verebilme II
— Elektrokoter plağının hastanın uygun bölgesine yerleştirilmesi
— Elektrokoter plağının temas ettiğinin kontrolünün tekrar
yapılması ve teyit edilmesi
Hastanın ameliyat
masasında pozisyon
verme
Koter plağının
yerleştirilmesi ve
kontrolü
Koter plağının
yerleştirilmesi ve kontrolü
Steril Paket- Bohça Açma
— Steril malzemenin sterilizasyon tarihi ve indikatörlerinin
kontrolünün yapılması
— Steril bohça ve paketlerin ıslaklık ve yırtık yönünden kontrolünün
yapılması
— Steril bohçaların uygun yerde açılmasının sağlanması
Steril Paket- Bohça Açma II
— Steril bohçanın ilk tarafın kendimizden uzak olan kısmının
—
—
—
—
—
açılmasının sağlanması
Steril bohçanın daha sonra her iki yanın açılmasının
sağlanması
Steril bohçanın en son kendimize yakın olan tarafın açılmasının
sağlanması
Steril paketlerin uç kısımlarından tutarak her iki aksi yöne
doğru açılması
Parmakların steril paketlerinin içine sokulmaması
Steril paketlerin yırtılarak açılmaması
Steril bohça açma
Steril bohça açma
Steril bohça açma
Cerrahi El Yıkama
— Cerrahi el yıkama talimatına göre yapılması
Cerrahi El Kurulama
— Cerrahi el kurulama tekniği ile kurulanmanın sağlanması
Cerrahi el kurulama
Steril Gömlek Giyme
— Steril gömlek giyme ve giydirme talimatının uygulanması
Steril gömlek giyme
Steril gömlek giyme
Steril Eldiven Giyme
— Açık ve kapalı eldiven giyme ve giydirme talimatının
uygulanması
Steril eldiven giyme
Steril eldiven
giyme
Steril Gömlek Giydirme
— Steril gömlek giydirme talimatının uygulanması
Steril Eldiven Giydirme
— Steril eldiven giydirme talimatının uygulanması
Enstrümante Masalarının Örtülmesi
— Steril örtme tekniği ile asepsi ilkelerine uyarak masaların
örtülmesi
Enstrümante masanın
örtülmesi
Enstrümante masanın
örtülmesi
Enstrümante Masalarının
Hazırlanması ve Yerleştirilmesi
— Ameliyata göre mayo,spanç,ekartör (gerekiyorsa kirli
—
—
—
—
masası)masalarının hazırlanması
Mayo masasının hemşirenin cerrahın yanında çalışacak şekilde
hazırlanması
Spançların ve aletlerin sayılarak masalara yerleşmesinin
öneminin belirtilmesi
Özellikli aletlerin nasıl kurulduğunun anlatılması ve
uygulatılması
Kirli temiz çalışmanın önemi ve masasının hazırlanması
Ameliyat Öncesi Alet Sayımı
— Ameliyat başlamadan steril setteki tüm aletlerin scrub ve
sirküle hemşirenin sesli olarak teyit edilerek sayılmasının
sağlanması
— Aletlerin işlevliklerinin kontrolünün yapılması
— Aletlerin doğru kullanılmasının sağlanması
Alet sayımı
Alet kontrolü
Ameliyat Öncesi Spanç, Sütur,iğne
Vb. Sayımı
— Ameliyat başlamadan tüm batın kompresi,spanç ve sütur ve
varsa serbest iğnelerin scrub ve sirküle hemşirelerin sesli
olarak teyit edilerek sayılmasının sağlaması
Gaz sayımı
Gaz sayımı
Cilt Temizliği
— Cilt temizliğinde kullanılan antiseptikli solüsyon içeriğinin ve nasıl
kullanılması gerektiğinin teyit edilmesi
— Hastanın antiseptikli solüsyonlara allerjisi olmadığının teyit
edilmesi
— Ameliyat bölgesinin, insizyon yeri merkez alınarak merkezden
perifere doğru cilt temizliğinin yapılması
Cilt Temizliği II
— Cilt temizliğinde tek hamlede, hızlı, bastırarak ve geri dönüş
yapmadan temizleme işleminin yapılması
— En az üç defa temizlik işleminin tekrarlanmasının sağlanması
— Cilt temizliğinde kullanılan steril spançların her hamlede
değişmesinin sağlanması
— Cilt temizleme işleminin aseptik ilkelere uygun yapılmasının
sağlanması
Hastanın Cerrahi Aseptik Tekniğe
Göre Örtülmesi
— Ameliyat bölgesine göre örtülme şeklinin belirlenmesi
Enstrümante Masalarının Ameliyat
Bölgesine Göre Yerleşimi
— Hastanın ameliyat bölgesine göre hastanın sağına yada soluna
yerleşilmesi
— Elektrokoter ,aspiratör ve diğer (ligasure,harmonic,vs)
ekipmanların bağlantılarının yapılması
— Bağlantıları yapılan ekipmanların çalışılırlık kontrolünün
yapılması
Enstrümante masasının
ameliyat bölgesine göre
yerleşimi
Enstrümante Edebilme
— Ameliyatın sürekliliğinin takibinin yapılması
— Kullanılan tüm malzeme ve aletlerin sterilliğinin korunması
— Hızlı ve doğru enstrümantasyon yapabilmesi
— Aletlerin temizliğinin sağlanması
— Aletlerin düzeninin korunması
Sterilliğin Devamlılığını Sağlayabilme
— Steril malzemeleri sterilliğinin korunması
— Asepsi lkelerinin uygulanması ve korunmasının sağlanması
Kirli -Temiz Çalışma
— Kirli sahada kullanılacak aletlerin en başta ayrılmasının
—
—
—
—
sağlanması
Kirli safhada kullanılacak aletler için ayrı bir masa
hazırlanması
Kirli safhada alana ayrı bir örtü örtülmesi
Kirli işlem bittiğinde tüm ekibin eldiven değişiminin
sağlanması,örtülerin uzaklaştırılması
Kirli aletlerin kullanıldığı masanın uzaklaştırılmasının
sağlanması
Alet Sayımı
GİS ve tümör
ameliyatlarında
kirli temiz
masası
GİS ve tümör
ameliyatlarında kirli
temiz masası hazırlama
Ameliyat Devam Ederken Spanç,
Sütur Vb.Sayımı
— Ameliyat devam ederken batın kompresi ,spanç ve sütür ve
varsa serbest iğnenin sayılması
Frozen Ve Patoloji Materyalinin
Gönderilmesi
— Hasta bilgilerinin teyit edilerek patoloji formu ile tesliminin
ilgili birime yapılmasının sağlanması
— Patoloji ve frozen parçalarının;
1. Yerinin doğru olarak bildirim yapılması,
2. Doğru birime
3. Doğru paketlenerek gönderilmesi ve saklanmasının
sağlanması
Frozen ve patoloji
materyalinin teslimi
Frozen ve patoloji
materyalinin
teslimi
Vaka Esnasında Hemşire Değişimi
— Scrub hemşire değişimi gerektiğin de ;
— Devam eden ameliyatın tüm bilgilerinin verilmesi
— Ameliyatın aşaması
— Kullanılan özellikli ekipmanların teslimi
— Varsa frozen veya patoloji parçasının teslimi
— Alet,spanç,batın kompresi ,iğne vb. sayımı
— Kullanılan sütürlar ve ekipmanlar
Ameliyat Sonrası Alet Sayımı
— Ameliyatın insizyon kapatma aşamasında tüm aletlerin scrub
ve sirküle hemşirenin birlikte saymasının sağlanması
Ameliyat Sonrası Spanç,sütur Vb.
Sayımı
— Ameliyatın insizyon kapatılırken batın kompresi ,spanç,sütür
ve varsa serbest iğnelerin sayılması
— Sayımın eksik çıkması halinde ekibin uyarılması
— Tekrar iki kişi ile sayım yapılması
— Skopi cihazı ile ameliyat bölgesinin görüntülenmesinin
sağlanması
Ameliyat Sonrası Spanç,sütur Vb.
Sayımı II
— Ekip tüm uyarılara rağmen hastayı kapatmak isterse hasta
kabul formuna kaydedilmesi
— Hasta kabul formunun ilgili cerrahi ekibin imzalamasının
sağlanması
— Sorumlu hemşireye durumla ilgili bildirim yapılması
— Olay bildirim formuna kaydedilmesi
İnsizyonun Kapatılması
— İnsizyon yerinin pansumanın yapılması
— Yara yeri örtülmeden bölgenin kirletilmemesi
— Aseptik kurallarının uygulanmasının devam etmesinin
sağlanması
Hastanın Post-op Dönemde
Temizlenmesi
— Hastanın kirlenen tüm ameliyat bölgesi önce ıslak daha sonra
kurulanarak temizlenmesi
Post- op
hastanın
temizlenmesi
Post- op hastanın
temizlenmesi
Atıkların Tıbbi Atık Protokolüne Göre
Atılması
— Eğitimli personelle atıkların tıbbi atık protokolüne göre
atılmasının sağlanması
Hastanın Güvenli Transportu
— Sedyelerin ;
1. Sağlamlığının
2. Güvenlik kollarının kontrolünün yapılması
— Hastanın güvenli bir şekilde ekiple birlikte sedyeye alınmasının
sağlanması
— Ekiple birlikte hastanın derlenme ünitesine tesliminin yapılması
Aletlerin Dekontaminasyon Ve Bakımı
— Ameliyatta kullanılan tüm alet ve ekipmanın tek tek açılarak
sepete yerleştirilmesi
— Enzimatik solüsyonla dolu kapaklı kabın içine yerleştirilmesi
— Kirli koridorundan sterilizasyon ünitesinin alet yıkama
bölümüne transportunun yapılması
— Kirli aletler kayıtlı olarak alet yıkama ünitesinde sterilizasyon
ünitesi hemşiresine tesliminin yapılması
Aletlerin Dekontaminasyon Ve Bakımı
II
— Mekanik temizliklerin yapılmasının sağlanması
— Alet yıkama makinasında yıkanması sağlanarak termal
dezenfeksiyonun yapılması
— Yıkama işleminin bitiminde aletlerin kuru olduğunun
kontrolünün yapılması
— Tekrar kullanım için hazırlanmasının sağlanması
Alet tesliminin kayıt
edilmesi
Alet tesliminin kayıt
edilmesi
Vaka Sonrası Cihaz Kontrolü, Ekipman
Kontrolü Ve Hazırlığı,temizlik
— Ameliyat bitiminde kullanılan bütün cihazların tekrar
çalışılırlık kontrolünün yapılması
— Cihazların temizliğinin sağlanması
— Ameliyat odasının vaka arası temizliğinin sağlanması
Ameliyat Salonunun Temizliğin
Kontrolü
— Ameliyat odasının vaka arası temizliğinin yapılmasının
kontrolünün sağlanması
YDD Hazırlanması
— Kurumun kullanımının uygun gördüğü dezenfektanın
hazırlama talimatına göre hazırlanmasının sağlanması
— Havalandırmasının uygun olduğu ortamda hazırlanmasının
sağlanması
— YDD formlarının kaydedilmesinin sağlanması
Yüksek düzey
dezenfektan
hazırlanması
Yüksek düzey
dezenfektan
hazırlanması
Sütür Materyallerini Tanıması
— Ameliyatta kullanılan tüm sütür materyallerinin özellikleri,
— Hangi bölgede hangi numaralarda kullanıldığının bilinmesi
— Kullanılan emilebilir sütürların absorbe sürelerinin bilinmesi
Sütür materyallerinin
tanıtılması
Sütür
materyallerinin
tanıtılması
Sterilizasyon Ünitesinin Kullanılması
— Alet yıkama ve bakım ünitesinin iş akışının uygulanması
— Aletlerin uygun paketlenerek uygun sterilizasyon yöntemine
göre yerleştirilmesinin sağlanması
— Uygun sterilizasyon programının uygulanarak sterilizasyon
işleminin gerçekleşmesinin sağlanması
— Steril olan malzemenin uygun depolanmasının sağlanması
Proses bantı
Bowi-dick testi
Buhar sterilizatörü
indikatörleri
Formaldehit sterilizatör
indikatörleri
Hidrojenperoksit sterilizatör indikatörleri
Bohça Tekniğinin Uygulanması
— Ameliyatta kullanılan bohçalarrın zarf tekniği ile
hazırlanmasının sağlanması
Bohça hazırlanması
Malzemeyi Tekstil Ve Sterilizasyon
Rulosu İle Paketleme
— Kullanılacak bohça,set ,masa örtüsü gibi malzemelerin zarf
tekniği ile tekstil/wrap örtüyle paketlenmesi
— Batın kompresi ,spanç ,yedek aletler,gaz sterilzasyonu yapılan
özellikli malzemelerin kağıt/tayvek paketle paketlenmesi
Zarf tekniği ile
paketleme
uygulanması
Zarf tekniği ile
paketleme
uygulanması
Zarf tekniği ile
paketleme uygulanması
Zarf tekniği ile
paketleme
uygulanması
Buhar ve FO sterilizasyonu için
H2O2 sterilizasyonu için
Konsinye Teslim Alma Verme
— Firmalardan gelen set ve malzemelerin kayıtlı olarak
ameliyathaneye kabulünün yapılması
— Malzemelerin sterilizasyon yönteminin teyit edilmesi
— Malzemenin (re-use ise)yıkanıp kurulanıp sterilizasyona
hazırlanması
— Uygun sterilizasyon yöntemi ile steril edilmesi ve kullanıma
hazır hale gelmesinin sağlanması
Konsinye malzeme
teslimi
Hasta Ve Çalışan Güvenliğin
Sağlanması
— Radyasyon önlemlerinin alınmasının sağlanması
— Yangın,deprem ve diğer afetlerde güvenliğin sağlanması
— Kesici ve delici alet güvenliğinin sağlanması
— Her hastanın enfekte kabul edilerek girişim yapılmasının
—
—
—
—
sağlanması
Havalandırma kontrollerinin yapılmasının sağlanması
Lazer güvenliğinin sağlanması
Cihaz ve elektrik güvenliğinin sağlanması
Güvenli transportun yapılmasının sağlanması
Radyasyon
güvenliği
Yangın güvenliği,
Kalite Temsilcisi
Kalite
Temsilcisi
KaliteYönetim
Yönetim Temsilcisi
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
Post Test Uygulanması
— Pre-test’ te uygulanan soruların tekrar uygulanması ve
değerlendirilmesi
Oryantasyon Eğitim Sertifikasının
Verilmesi
— Oryantasyon sertifika belgesinin verilmesi
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
TEŞEKKÜRLER
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
14 529 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content