close

Enter

Log in using OpenID

25Fazla Verim

embedDownload
2014
İçindekiler
Önsöz .........................................................
3
Pandas ................................................ 26
Sertifikalı Tohumluk Nedir .................................
5
Pehlivan ............................................... 26
Hububat Üreticiliği Bilgileri ...............................
6
TİGEM'de Üretilen Buğday Çeşitleri (Orta Anadolu,
Trakya, Doğu Anadolu ve Geçit Bölgeleri) ...............
Sakin .................................................. 27
Selimiye ............................................... 27
Sönmez-2001 ......................................... 28
8
TİGEM'de Üretilen Buğday Çeşitleri (Sahil ve Güneydoğu
Anadolu Bölgeleri) .......................................... 10
Tosunbey .............................................. 28
Ziyabey-98 ............................................ 29
TİGEM'de Üretilen Sertifikalı Buğday Tohumluklar .....
TİGEM'de Üretilen Arpa ve Tritikale Çeşitleri ........... 12
MAKARNALIK ............................................. 30
Bölgeler İtibariyle Alternatif Çeşit Önerileri ........... 13
Çeşit-1252 ........................................... 30
Hububat Çeşitlerinin Bölgelere Göre Dağılımı .......... 14
TİGEM'de Üretilen Sertifikalı Tohumluklar .............. 16
Eminbey .............................................. 30
Fırat-93 ............................................... 31
Kızıltan-91 ............................................ 31
TİGEM'de Üretilen Sertifikalı Buğday Tohumluklar ..... 17
Sarıçanak-98 ......................................... 32
EKMEKLİK ................................................. 17
Zühre .................................................. 32
Aldane ................................................ 18
Basribey ............................................... 18
Bayraktar ............................................. 19
Bereket ............................................... 19
Bezostaya-1 .......................................... 20
Cemre ................................................. 20
TİGEM'de Üretilen Sertifikalı Arpa ve Tritikale
Tohumlukları ................................................ 33
Altıkat ..................................................... 34
Aydan Hanım ............................................ 34
Bülbül-89 ................................................ 35
Çetin-2000 .............................................. 35
Ceyhan ................................................ 21
İnce-04 .................................................... 36
Cumhuriyet-75 ....................................... 21
Karatay-94 ............................................... 36
Flamura-85 .......................................... 22
Kıral-97 .................................................. 37
Gerek-79 ............................................. 22
Şahin-91 .................................................. 37
Tarm-92 ................................................... 38
Golia ................................................... 23
Gönen ................................................. 23
Gün-91 ................................................ 24
Karma-2000 .............................................. 38
Tatlıcak-97 ............................................... 39
İkizce-96 ............................................. 24
Ümranhanım .............................................. 39
Kaşifbey-95 ........................................... 25
Kate A-1 .............................................. 25
1
İçindekiler
TİGEM'de Üretilen Sertifikalı Yem Bitkisi Tohumlukları .. 41
İşletmelerin Adres ve Telefon Numaraları ..............
56
Alsancak .................................................. 42
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri .................
57
Tohum Satışı Yapan Pancar Kooperatifleri ..............
58
Tarım Kredi Kooperatifleri Birlikleri ......................
59
TİGEM Bayileri ..............................................
60
Bilensoy ................................................... 42
Gözlü-1 ................................................... 43
Altınova ................................................... 43
Tarm Beyazı ............................................... 44
Alper ....................................................... 44
Cumhuriyet-99 ........................................... 45
Selçuk-99 ................................................. 45
Seğmen-2002 ............................................ 46
Özerbey-03 ............................................... 46
Lütfibey ................................................... 47
Otlak Ayrığı .............................................. 47
Kılçıksız Brom ........................................... 48
Çayır Düğmesi ............................................ 48
TİGEM'de Üretilen Sertifikalı Diğer Bitki Türlerinin
Tohumlukları ................................................. 49
Azkan .......................................................... 50
Işık-05 ......................................................... 50
Gökçe ......................................................... 51
Yaşa-05 ....................................................... 51
Zuhal .......................................................... 52
Çağıl ........................................................... 52
Evirgen ....................................................... 53
Fırat-87 ....................................................... 53
Ada ........................................................... 54
Arifiye ........................................................ 54
Edirne ......................................................... 55
2
Önsöz
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM); tarım
ve tarıma dayalı sanayinin ihtiyacı olan her türlü mal
ve hizmetleri üreten bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür.
Ülkemizin bitkisel ve hayvansal üretimini artırmak,
çeşitlendirmek ve ürün kalitesini iyileştirmek
amacıyla yetiştirdiği tohumluk ile damızlıkları
yetiştiricilere ulaştırmak, TİGEM'in en başta gelen
görevidir.
TİGEM'in tarihine bakıldığında, değişen dünya
şartlarına hızla adapte olduğu ve kendini devamlı
yenilediği görülür. Kuruluşu Osmanlı İmparatorluğunun
ilk yıllarına dayanan Hara ve İnekhaneler ile Kurtuluş
Savaşı sonrası kurulan Zirai Kombinalar ve Devlet
Ziraat İşletmelerinden Devlet Üretme Çiftliklerine
kadar ülkemize hizmet veren tanm kuruluşları bugün
TİGEM çatısı altında toplanmıştır.
Hara ve İnekhaneler, kimi zaman ordunun at
ihtiyacım karşılamış, kimi zaman yarış atlarının gen
kaynaklarını muhafaza görevini üstlenmiştir. Bunun
yanında damızlık hayvan yetiştirme ve üreticilere
kültür ırkı hayvanlarının tanıtılması konulannda da
başanlı hizmetlerde bulunmuştur. Zirai Kombinalar,
Kurtuluş Savaşı sonrası buğday sıkıntısının had safhada
olduğu bir dönemde, ordunun ve halkın buğday
ihtiyacını karşılamış ve tarımsal teknikleri çiftçimize
öğretmiştir. Devlet Ziraat İşletmeleri ise, tarımsal alanda önderlik ve öğreticilik yapmıştır. Daha sonraları hizmete giren
Devlet Üretme Çiftlikleri de tohumluk, fide, fidan ve damızlık temini ile üreticiye örnek olma yönünde hizmetler vermiştir.
Tarımsal alanda yeni bir misyona ve buna uygun yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyulması üzerine 1983 yılında bu
kuruluşların birleştirilmesiyle oluşturulan TİGEM, dünyadaki ve ülkemizdeki değişimlere uyum sağlamaktan geri
kalmamıştır. Özel sektörün tarım alanında da yer almaya başlaması üzerine; konumları, arazi yapıları üretim hacimleri,
ekolojik şartları nedeniyle rasyonel ve verimli tarımsal üretim yapılamayan, yüksek maliyetli rehabilitasyon programına
ihtiyaç duyulan ve her yıl zarar eden bazı işletmeler, özel sektöre kiralanarak kaynak tüketen yapıdan, kaynak üreten
yapıya dönüştürülmüştür. Kiraya verilen işletmeler, özel sektörün toplu haldeki arazi ihtiyacını karşılamakla kalmamış,
buralarda yapılan yatırımlarla yeni üretim ve istihdam kapılarını açmıştır.
3
Önsöz
Ülkemizde yaklaşık 7,7 milyon hektar arazide buğday ve 2,7 milyon hektar arazide de arpa yetiştirilmektedir.
Tohumluğun 3 yılda bir yenilenmesi esasına göre sertifikalı hububat tohumluğu ihtiyacı; 518 bin ton buğday ve 182 bin ton
arpa olmak üzere toplam 700 bin ton'dur. Buna karşılık ülke genelinde son üç yılın (2011-2012-2013) ortalama tohumluk
üretim değerleri dikkate alındığında; 3 yılda bir yenileme esasına göre hesaplanan tohumluk ihtiyacının % 63,4'ü oranında
sertifikalı hububat tohumluğu üretilmiştir. 2013 yılında tedarik edilen sertifikalı hububat tohumluklarının % 37'si TİGEM
tarafından karşılanmıştır.
Az kullanımın sebepleri arasında 3 husus önem arz etmektedir.
ü Sertifikalı tohumluk fiyatının yüksek görülmesi,
ü Sertifikalı tohumluğun sağladığı avantajların yeteri kadar bilinmemesi,
ü Sertifikalı tohumluk teminindeki güçlükler.
Sertifikalı tohumluk kullanımındaki bu olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek için TİGEM 2004 yılından itibaren şu
uygulamaları gerçekleştirmiştir.
ü Tohumluk fiyatları makul bir seviyede tutularak çiftçimize destek verilmiştir.
ü Tanıtım çalışmalarına hız verilerek çiftçi, sertifikalı tohum konusunda bilgilendirilmiş ve bilinçlendirilmiştir.
ü Özel bayilik sistemi devreye sokulmak suretiyle tohumluk temini kolaylaştırılmıştır.
Bu çalışmaların sonucunda, sertifikalı hububat tohumluğu dağıtım miktarı, TİGEM tarihindeki en yüksek değere
ulaşmıştır.
Ayrıca Türkiye genelinde yine son üç yılın (2011-2012-2013) ortalama yem bitkileri (yonca, korunga, fiğ) tohumluk
üretim değerleri dikkate alındığında; yenileme esasına göre ülke ihtiyacının % 10'u oranında yem bitkileri tohumluğu
üretilmektedir. Bu üretim miktarının da önemli kısmı TİGEM tarafından karşılanmaktadır. Diğer taraftan Tiritikale, Çeltik,
Kırmızı Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Pamuk, Hibrit Kompozit Mısır ve Ayçiçeği tohumluk üretim ve dağıtımlarında da
önemli paya sahiptir.
TİGEM, son yıllarda gerçekleştirdiği, modern ve yüksek kapasiteli tohum hazırlama tesislerinin devreye sokulması, bu
tesislere renk ayırıcı ünitelerin monte edilmesi, kaliteli ve verimli çeşitlerin üretim desenine alınması ve Ceylanpınar Tarım
İşletmesinde 500.000 dekar alanın sulu tarıma açılması çalışmalarıyla çiftçilerimizin sertifikalı tohumluk ihtiyaçlarının
temininde çok önemli adımlar atmıştır. Daha kaliteli ve sürekli hizmet için değişime uyum sağlamaktan da geri
kalınmayacaktır.
“TİGEM'DE ÜRETİLEN SERTİFİKALI TOHUMLUKLAR” konusunda hazırlanmış olan bu broşürün faydalı olmasını temenni
ederim.
Mehmet Halis BİLDEN
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Başkanı
4
Sertifikalı Tohumda
Sertifikalı Tohumluk Nedir?
% 25
Fazla Verim
TİGEM'DE SERTİFİKALI HUBUBAT
TOHUMLUĞU ÜRETİMİ
Tarla ve laboratuar kontrolleri sonucunda, genetik,
fiziksel ve biyolojik değerinin belirlenmesi ve bunların da bir
belge ile tespit edilmesi sonucu elde edilen tohumluklara
sertifikalı tohumluk denilmektedir. TİGEM' in üretip dağıttığı
tohumlukların tamamı sertifikalıdır.
TİGEM'in modern tesislerinde hazırlanan hububat
tohumlukları; zayıf, kırık danelerden ve yabancı ot
tohumlarından arındırıldıktan sonra sıvı ilaçlarla sürme ve
rastık hastalıklarına karşı ilaçlanmaktadır.
Gübreleme, sulama, ilaçlama gibi yetiştiricilik
tekniklerinin zamanında ve doğru uygulanmasının verime
etkisi çok fazladır. Ancak yapılan araştırma sonuçları;
·
Islah edilmiş çeşitlerin genellikle % 50 civarında
verim artışı sağladığı, bazı durumlarda (özellikle
hibritlerde) bu artışın % 100'ün üzerine çıkabildiğini,
·
Genetik üstünlüğün sağladığı verim artışlarından
ayrı olarak, sertifikalı tohumluklardaki, yüksek
çimlenme ve sürme gücünün aynı çeşide ait olduğu
sertifikasız tohumlara göre (benzer şartlarda) ortalama
% 25 verim artışı sağlamaktadır.
Sertifikalı hububat tohumlukları, TİGEM İşletmeleri'nden,
Bayilerden, Pankobirlik ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile Tarım
İl ve İlçe Müdürlükleri'nden temin edilebilir.
Hesabınızı doğru yapın,
Sertifikalı tohumluk kullanın!
5
Hububat Üreticiliği Bilgileri
Aşağıda özet olarak sunulan hububat
yetiştiricilik bilgileri TİGEM'in kuru
şartlarındaki uygulamalarına göre
verilmiştir. Üreticilerimizin, bu bilgiler
ışığında kendi bölge ve tarla şartlarını
dikkate almaları önerilmektedir :
4 Nadas tavında ve erken yapılmalıdır.
4 İlk sürüm, ilkbaharda pullukla 18-20 cm derinlikte yapılmalıdır.
4 Nadasta, 80-100 mm'lik suyu biriktirmek için toprak yüzeyi genel olarak iri zerreli ufalanmış ekmek
görünümünde olmalıdır.
4 İkileme, ilk sürümden 4-6 hafta sonra kazayağı+tırmık kombinasyonu ile 8-10 cm derinlikten yapılmalıdır.
4 Tarla otlandığı veya fazla yağış aldığında 7-8 cm. derinlikten üçleme yapılmalıdır.
4 Çıkışı zorlaştıran kaymak tabakasını önlemek için toprak yüzeyi kül- ufak olacak şekilde işlenmemelidir.
4 Orta Anadolu ve benzer bölgelerdeki uygun ekim zamanı , ekim ayıdır.
4 Sahil Bölgelerindeki uygun ekim zamanı, 15 Kasım –15 Aralık tarihleri arasıdır.
4 Ekimde, bir metre karede, toprak üstüne 500 bitkinin çıkışı sağlanacak şekilde tohumluk kullanılmalıdır.
(Arpada 450 bitki çıkışı yeterlidir)
4 Çimlenme gücü % 85-90 arası, çeşit safiyeti % 97 olan normal irilikteki 1000 danesi en az 36 gram olan
normal kardeşlenen sertifikalı tohumluktan, dekara 20-22 kg tohum ekilmesi tavsiye edilir.
4 Sahil Bölgelerinde ve çok kardeşlenen çeşitlerde dekara ekilen tohum miktarı; bitkinin külleme, pas ve
septoriaya yakalanmaması için tavsiye edilenden % 10 – 15 daha az olmalıdır.
4 Geç kalan ekimlerde tohum, tavsiye edilenden % 10 daha fazla atılmalıdır.
4 Toprak hazırlığı kötü olan tarlaların ekimlerinde tohum miktarı, tarlanın durumuna göre artırılmalıdır.
4 Su kesmesi ve kök çürüklüğüne karşı, su biriken tarlaların suyu tahliye edilmeli veya karık usulü sırta ekim yapılmalıdır.
4 Verimi artırmak için, kuru alanlarda nadas, sahil bölgeleri ve sulu alanlarda ise münavebeli üretim yapılmalıdır.
4 Tohumlar, ekimden önce % 2-3 oranında nemlendirilerek zabrusa karşı ilaçlanmalı ve aynı gün ekilmelidir.
6
Sertifikalı Tohumda
Hububat Üreticiliği Bilgileri
% 25
Fazla Verim
4 Ekilen tohumun üzerine 5-6 cm toprak gelecek şekilde ekim derinliği ayarlanmalıdır.
4 Tohumun üstündeki 5-6 cm'lik toprak, kuru ve alatav durumlarında mümkünse sıkıştırılmalıdır.
4 Gübre, toprak analiz sonuçlarına göre verilmelidir.
4 Fosforlu gübrenin tamamı ekimde, mümkünse tohumla temas etmeyecek şekilde verilmelidir.
4 Kuru ziraat şartlarında, tavsiye edilen azotlu gübrenin üçte biri ekimle, üçte ikisi de kardeşlenme döneminde
verilmelidir.
4 Suluda ve sahil bölgelerinde azotlu gübrenin üçte biri ekimle, üçte biri kardeşlenme başlangıcında, üçte biri de
kardeşlenme sonunda verilmelidir.
4 Üst gübre olarak % 33'lük amonyum nitrat veya % 21'lik amonyum sülfat gübreleri önerilmektedir.
4 Tahlil yaptırılmadığında, topraklarda mevcut fosfor ve azotun (ortalama değerlerde olması durumunda)
kuru bölgeler için; dekara 7-8 kg saf fosfor, 8-9 kg civarında saf azot, sulu şartlarda ve sahil
bölgelerinde ise; dekara 8-9 kg saf fosfor, 16-17 kg saf azot önerilmektedir. Arpa yetiştiriciliğinde saf azot ve
fosfor buğdaya göre birer kilo daha az uygulanmalıdır.
4 Bir metre karede; 1 adet sarı ot, 2 adet gökbaş, 3 adet hardal ve diğer yabancı otlardan 10 adet varsa,
mutlaka yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır.
4 Yabancı otların 2-6 yapraklı rozet dönemi ideal mücadele zamanıdır.
4 Sulphenyl ürea grubu ilaçlarla minimum +5 derece sıcaklıkta ilaçlamaya başlanabilir. Diğer grup ilaçlarla ise
minimum +8 derece ile maksimum +25 derece sıcaklık aralıklarında ilaçlama yapılır.
4 Bir metrekarede 3-4 adetten fazla zabrus larvası veya 15 adetten daha fazla yenik bitki varsa satıh
mücadelesi yapılmalıdır.
4 Bir metrekarede 8-10 adet süne nimfi varsa ilaçlama yapılır. İdeal ilaçlama zamanı, nimflerin ikinci dönem
sonudur.
4 Sulama yapılacaksa, ideal sulama zamanı; ekim öncesi ile sapa kalkma ve süt olum dönemleridir. (Arpada fazla
su yatmaya sebep olabilir).
4 Danedeki nem % 12-13'ler seviyesine düştüğünde hasat başlatılmalıdır.
4 Hasattaki % 1-2'lik kayıplar normaldir. Bu düzeydeki kayıp, bir karış karede 5-6 adet dane demektir.
4 Kırık dane oranı % 1'i geçmemelidir.
4 Mahsül, en fazla % 12- 13 rutubetle ve 20 derecenin altındaki sıcaklıklarda uzun süreli saklanabilir.
7
Buğday Çeşitleri
TİGEM'de Üretilen Buğday Çeşitleri
(Çeşit Tescilindeki Özellikler Dikkate Alınmıştır.)
Orta Anadolu, Trakya, Doğu Anadolu ve Geçit Bölgeleri
Kılçık ve Boy
Durumu
Dane
Rengi
Sertlik
Durumu
Aldane
Kılçıksız, orta uzun
Kırmızı
Yarı Sert
Bereket
Kılçıksız, orta uzun
Kırmızı
Sert
Bezostaya-1
Kılçıksız, kısa boylu
Kırmızı
Gün-91
Kılçıklı, orta uzun
İkizce-96
Makarnalık
Buğday
Çeşitleri
Ekmeklik, Beyaz
Buğday Çeşitleri
Ekmeklik, Kırmızı,
Buğday Çeşitleri
Çeşitler
8
Bitkinin Dayanıklığı
Verim
Hasat Dönemi
İyi
Orta erkenci
Soğuğa dayanıklı,kurağa toleranslı
Yüksek
Orta erkenci
Sert
Soğuğa dayanıklı, kurağa az
dayanıklı
Yüksek
Orta erkenci
Kırmızı
Sert
Kışa ve kurağa dayanması iyi
İyi
Orta erkenci
Kılçıklı, orta uzun
Kırmızı
Yarı Sert
Kurağa ve soğuğa dayanıklı
İyi
Orta erkenci
Kate-A-1
Kılçıksız, orta uzun
Kırmızı
Yarı Sert
Kurağa dayanıklı, soğuğa
dayanımı orta seviyede
Yüksek
Orta erkenci
Selimiye
Kılçıksız, orta uzun
Kırmızı
Sert
Soğuğa çok dayanıklıdır.
Yüksek
Orta erkenci
Sönmez-2001
Kılçıksız, uzun
Kırmızı
Sert
Kışa ve yatmaya dayanıklı
İyi
Erkencidir
Kılçık ve Boy
Durumu
Dane
Rengi
Sertlik
Durumu
Verim
Hasat Dönemi
Bayraktar-2000
Kılçıklı, orta uzun
Beyaz
Yarı Sert
Soğuğa ve kurağa dayanımı iyi
Yüksek
Orta erkenci
Gerek-79
Kılçıklı, orta uzun
Beyaz
Yarı Sert
Kışa ve kurağa dayanıklı
Yüksek
Orta erkenci
Tosunbey
Kılçıklı, orta uzun
Beyaz
Sert
İyi
Orta erkenci
Çeşitler
Kılçık ve Boy
Durumu
Dane
Rengi
Sertlik
Durumu
Verim
Hasat Dönemi
Çeşit-1252
Kılçıklı, orta uzun
Amber
renkli
Camsı
Sert
Soğuğa ve kışa dayanıklı
Yüksek
Orta erkenci
Eminbey
Kılçıklı, orta uzun
Amber
renkli
-
Kışa ve soğuğa dayanıklı
İyi
Orta erkenci
Kızıltan-91
Kılçıklı, orta uzun
Amber
renkli
Camsı
Sert
Kışa ve kurağa dayanıklı
Yüksek
Orta erkenci
Çeşitler
Soğuğa dayanıklıdır.
Bitkinin Dayanıklığı
Soğuğa ve kurağa dayanıklı
Bitkinin Dayanıklığı
Sertifikalı Tohumda
Buğday Çeşitleri
% 25
Fazla Verim
Sertifikalı Hububat Tohumu % 25 verim ve kalite artışı sağlar
Önerildiği Bölge
Hastalık Durumu
Kalitesi
Kahverengi pasa dayanıklı olup, küllenmeye toleranslı, kök ve
kök boğazı hastalıklarına hassastır.
Çok İyi
Küllemeye, kök hastalıkları ve Kahverengi pasa hassastır.
Çok İyi
Kahverengi pasa orta dayanıklı, kara pasa duyarlı, sarı pasa
orta dayanıklı, sürme ve rastığa dayanıklıdır.
Çok İyi
Orta Anadolu, Doğu Anadolu ve geçit bölgelerinin sulu alanları ile
taban arazilerinin kuru alanları için önerilmektedir.
Sarı pasa toleranslı, kahverengi ve kara pasa orta dayanıklıdır.
İyi
Orta Anadolu ve geçit bölgelerinin taban ve yarı taban alanlarına
önerilmektedir.
Sarı pasa dayanıklı, kara pasa orta hassastır.
İyi
Orta Anadolu ile Doğu geçit bölgeleri ile soğuğun problem olduğu,
yüksek yerlerin kıraç ve yarı taban alanları
Sürme ve rastığa dayanıklı, paslara toleranslıdır.
İyi
Trakya, Güney Marmara ve geçit bölgeleri
Küllenmeye hassas olup, kahverengi pas ve kök hastalıklarına
karşı toleranslıdır.
Sarı pas, kara pas ve sürmeye dayanıklıdır.
Çok İyi
İyi
Hastalık Durumu
Kalitesi
Sarı pasa dayanıklıdır. Yüksek yerlerde cüce sürmeye hassas
İyi
Trakya, Marmara, Geçit Bölgeleri ve İç Anadolu'nun taban ve yarı
taban alanları
Marmara bölgelesi ile kışlık ekim yapılan diğer bölgelerde her türlü
alanlarda ve toprak yapısında ekimi önerilmektedir.
Marmara bölgesi ile kışlık ekim yapılan diğer bölgelerde her türlü
alanlarda ve toprak yapısında ekimi tavsiye edilir.
Sahil şeridi bölgeleri hariç tüm kışlık bölgeleri
Önerildiği Bölge
İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin kıraç ve yarı taban alanları için
önerilmektedir.
Sarı pas, kara pasa ve rastığa hassas, kahverengi pasa
dayanıklı, sürmeye orta dayanıklıdır.
Orta İyi
Orta Anadolu ve geçit bölgeleri
Sarı pas ve kara pasa dayanıklı, kahverengi pasa hassastır.
Çok İyi
İç Anadolu ve geçit bölgelerinin taban ve yarı taban alanları için
önerilmektedir.
Hastalık Durumu
Kalitesi
Önerildiği Bölge
Sarı pasa orta hassas, rastık ve sürmeye dayanıklıdır.
İyi
Orta Anadolu ve geçit bölgelerinin taban, yarı taban ve sulanan
alanlarına önerilir.
Sarı ve kara pasa orta hassastır.
İyi
Orta Anadolu ve Geçit bölgeleri ve benzeri yörelerin taban ve yarı
taban alanlarına önerilir.
Orta İyi
Orta Anadolu ve geçit bölgelesinin yarı taban ve taban alanları için
önerilir.
Sarı pasa hassas, kara ve kahverengi pasa orta hassas,
sürme ve rastığa dayanıklıdır.
9
Buğday Çeşitleri
TİGEM'de Üretilen Buğday Çeşitleri
(Çeşit Tescilindeki Özellikler Dikkate Alınmıştır.)
Sahil (Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz) ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Çeşitleri
Ekmeklik, Kırmızı,
Buğday Çeşitleri
Çeşitler
Ekmeklik, Beyaz
Buğday Çeşitleri
Sertlik
Durumu
Bitkinin Dayanıklığı
Verim
Hasat Dönemi
Kılçıklı, orta uzun
Kırmızı
Yarı Sert
Soğuğa ve yatmaya dayanıklı
Yüksek
Orta erkenci
Golia
Kılçıklı, kısa
Kırmızı
Yarı Sert
Soğuğa ve kurağa dayanıklı
Yüksek
Orta erkenci
Bereket
Kılçıksız, orta uzun
Kırmızı
Sert
Soğuğa dayanıklı,kurağa toleranslı
Yüksek
Orta erkenci
Selimiye
Kılçıksız, orta uzun
Kırmızı
Sert
Soğuğa çok dayanıklıdır.
Yüksek
Orta erkenci
Yüksek
Orta erkenci
Pandas
Kılçıklı, orta uzun
Kırmızı
Yarı Sert
Soğuğa dayanıklı olup, kurağa orta
dayanıklıdır.
Pehlivan
Kılçıksız, orta uzun
Kırmızı
Yarı Sert
Soğuğa dayanıklı, kurağa
toleranslıdır.
Yüksek
Orta geççi
Sakin
Kılçıklı, orta uzun
Kırmızı
Yarı Sert
Yatmaya dayanıklı
Yüksek
Orta erkenci
Dane
Rengi
Sertlik
Durumu
Verim
Hasat Dönemi
Beyaz
Yarı Sert
Yüksek
Orta erkenci
Yüksek
-
Basribey-95
Makarnalık
Buğday
Çeşitleri
Dane
Rengi
Flamura-85
Çeşitler
10
Kılçık ve Boy
Durumu
Kılçık ve Boy
Durumu
Kılçıklı, uzun
Bitkinin Dayanıklığı
Kurağa ve soğuğa mukavemeti
orta seviyededir.
Cemre
Kılçıklı
Beyaz
Yarı Sert
Ceyhan-99
Kılçıklı, orta uzun
Beyaz
Yarı Sert
Yazlık gelişme karakterli olup soğuğa
iyi kurağa orta derecede, yüksek
sıcaklıklara toleranslıdır
Kışa ve kurağa orta derecede
dayanıklı
Yüksek
Orta erkenci
Kışa sahil bölgelerinde dayanıklı,
kurağa dayanması orta
Yüksek
Erkencidir
Soğuğa ve kurağa dayanıklılığı iyidir.
Yüksek
Orta erkenci
Cumhuriyet-75
Kılçıklı, orta uzun
Beyaz
Yarı Sert
Gönen-98
Kılçıksız, orta uzun
Beyaz
Sert
Kaşifbey-95
Kılçıklı, orta uzun
Beyaz
Yarı Sert
Yatmaya dayanıklı, gübre ve suya
reaksiyonu iyi
Yüksek
Erkencidir
Ziyabey-98
Kılçıklı, orta uzun
Beyaz
Yarı Sert
Soğuğa ve kurağa mukavemeti orta
Yüksek
Erkencidir
Dane
Rengi
Sertlik
Durumu
Bitkinin Dayanıklığı
Verim
Hasat Dönemi
Çeşitler
Kılçık ve Boy
Durumu
Fırat-93
Kılçıklı, orta uzun
Beyaz
Camsı
Sert
Soğuğa hassas
Yüksek
Orta erkenci
Sarıçanak-98
Kılçıklı, orta uzun
A.kahverengi
Sert
Sağlam yapılıdır.
İyi
Orta erkenci
Zühre
Kılçıklı, orta uzun
Kahverengi
Sert
Soğuğa ve kuraklığa orta dayanıklıdır.
İyi
Orta erkenci
Sertifikalı Tohumda
Buğday Çeşitleri
% 25
Fazla Verim
Sertifikalı Hububat Tohumu % 25 verim ve kalite artışı sağlar
Hastalık Durumu
Kök hastalıklarına toleranslı, pas hastalıklarına dayanıklı,
küllenmeye karşı dayanıklı.
Yaprak hastalıklarına, sarı, kahverengi ve kara pas ile septoria'ya
mukavim küllenmeye hassastır.
Küllemeye, kök hastalıkları ve Kahverengi pasa hassastır.
Küllenmeye hassas olup, kahverengi pas ve kök hastalıklarına
karşı toleranslıdır.
Sarı pasa ve Septoria'ya dayanıklı olup, kahverengi pasa
orta dayanıklıdır.
Pas hastalıklarına ve küllemeye orta dayanıklıdır.
Küllenmeye karşı orta derecede hassas, Sarı pasa dayanıklı,
kara pasa hassastır.
Hastalık Durumu
Sarı ve kara pasa dayanıklı, kahverengi pasa hassastır.
Sarı pasa dayanıklı, kahverengi pasa orta hassastır ve kök
çürüklüğüne dayanımı iyidir.
Sarı pasa ve septorya dayanıklı, kahverengi pasa orta dayanıklıdır.
Septoria ve kahverengi pasa dayanıklı, kara pasa orta duyarlı,
sarı pasa hassastır.
Önerildiği Bölge
Kalitesi
Çok İyi
İyi
Çok İyi
Çok İyi
İyi
Çok İyi
İyi
Trakya, Marmara bölgesi ile kışlık ekim yapılan diğer bölgelerin taban ve
yarı taban alanları.
Tüm sahil bölgeleri ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Marmara bölgelesi ile kışlık ekim yapılan diğer bölgelerde her türlü
alanlarda ve toprak yapısında ekimi önerilmektedir.
Marmara bölgesi ile kışlık ekim yapılan diğer bölgelerde her türlü
alanlarda ve toprak yapısında ekimi tavsiye edilir.
Tüm sahil bölgeleri ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Trakya, Marmara bölgesi ile kışlık ekim yapılan diğer bölgelerin taban ve
yarı taban alanları.
Karadeniz Bölgesi'nin sahil-iç geçit yerleri ve kıyı Marmara'nın taban,
yarı taban alanları
Önerildiği Bölge
Kalitesi
Orta İyi
İyi
Çok İyi
İyi
Ege Bölgesi ve sahil kuşağı
Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Siirt. Şırnak, Gaziantep'in kuzey
kesimleri için hem kuru hem sulu Şanlıurfa, Mardin ve Gaziantep'in güney
kesimleri için sulu alanlarda önerilmektedir.
Tüm sahil bölgeleri ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Sahil kuşağı kırtaban sahalar
Sarı pasa orta hassas, kahverengi pasa hassas, kara pasa
orta dayanıklı, sürme rastığa hassas
Çok İyi
Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun sulu alanları
Sarı pasa hassas, kahverengi ve kara pasa orta dayanıklı
Çok İyi
Sarı pasın sorun olmadığı yazlık buğday ekilen yörelere, özellikle
Güney Marmara ve Akdeniz bölgesi
Sürmeye ve kara pasa karşı duyarlı
Orta İyi
Ege ve Akdeniz Bölgeleri
Hastalık Durumu
Önerildiği Bölge
Kalitesi
Önemli bir hastalık yok
İyi
Güneydoğu Anadolu ve sahil kuşağı için önerilmektedir.
Sürme, rastık ve yaprak hastalıklarına dayanıklı
İyi
Güneydoğu Anadolu bölgesi tüm iller
Yaprak hastalıklarına dayanıklıdır.
İyi
Güneydoğu Anadolu
11
TİGEM'de Üretilen Arpa ve Tiritikale Çeşitleri
Orta Anadolu, Geçit Bölgeleri ve Doğu Anadolu Bölgesi Arpa ve Tiritikale Çeşitleri
Çeşit Tescilindeki Özellikleri Dikkate Alınmıştır*
Arpa Çeşidi
Altıkat
Kılçık ve
Boy Durumu
Dane
Rengi
Bitkinin
Dayanıklılığı
Verim
(kg/da)
Hasat
Dönemi
Hastalık Durumu
Kalitesi
Kılçıklı, uzun
Açık
krem,
Beyaz
Soğuğa
orta dayanıklı,
kuraklığa
dayanıklı
Yüksek
Orta
Erkenci
Çizgili yaprak lekesi
hastalığına orta dayanıklıdır.
Yemlik
Orta Anadolu'nun şekerpancarı
ekilen sulu alanları ile, geçit
bölgelerinin nadas uygulanan
taban, yarı taban alanlarına
Arpa yaprak lekesi, arpa
çizgili yaprak lekesi hastalıklarına orta dayanıklıdır.
Maltlık
Orta Anadolu'nun şekerpancarı
ekilen sulu alanları ile, geçit
bölgelerinin nadas uygulanan
taban, yarı taban alanlarına
Arpa yaprak lekesi ve arpa
çizgili yaprak lekesi hastalıklarına orta dayanıklıdır.
Yemlik
iyi
İç Anadolu ve geçit bölgelerinin
fazla yağış alan yüksek yerleri
için önerilmektedir.
Önerildiği Bölge
Aydan Hanım
Kılçıklı, uzun
Beyaz
-
Yüksek
Orta
Geççi
Bülbül-89
Kılçıklı, orta
uzun
Beyaz
Kışa ve
kurağa
dayanıklı
Yüksek
Orta
Geççi
Çetin-2000
Kılçıklı, uzun
6 sıralı
Beyaz
Kışa dayanıklı,
kurağa
hassas
Yüksek
Orta
Geççi
Kılçıklı,
orta uzun,
Beyaz
Kışa
dayanıklı
İyi
Orta
Geççi
Karatay-94
Kılçıklı, orta
uzun
Beyaz
Kışa ve
kurağa
dayanıklı
İyi
Orta
Geççi
Kıral-97
Kılçıklı, orta
uzun
Beyaz
Kışa
dayanıklı
Yüksek
Orta
Erkenci
Şahin-91
Kılçıklı, orta
uzun
Beyaz
Kışa ve
kurağa çok
dayanıklı
İyi
Orta
Erkenci
Rastığa orta derecede
hassas
Yemlik
iyi
Güney Doğu Anadolu Bölgesi.
(Elazığ ve Malatya)
Tarm-92
Kılçıklı, orta
uzun
Beyaz
Kurağa
dayanıklı
Yüksek
Orta
Erkenci
Arpa yaprak lekesi ve
arpa çizgili yaprak
lekesine orta dayanıklıdır.
Maltlık
iyi
İç Anadolu ve geçit bölgelerinin
kıraç,yarı taban ve baklagil ekim
nöbeti yapılan alanlarına önerilir.
Tritikale
Çeşidi
Kılçık ve
Boy Durumu
Dane
Rengi
Bitkinin
Dayanıklılığı
Verim
(kg/da)
Hasat
Dönemi
Hastalık Durumu
Kalitesi
Önerildiği Bölge
Karma-2000
Başakları açık
kahverengi ve
kılçıklıdır.
2 sıralıdır.
K.Rengi
Kurağa ve
soğuğa
dayanıklı
İyi
-
Sürme, rastık ve tüm
pas hastalıkları ile kök ve
kök boğazı hastalıklarına Yemlik
dayanıklıdır.
İç Anadolu ve geçit bölgelerine
önerilir.
Tatlıcak-97
Başakları açık
kahverengi ve
kılçıklıdır.
2 sıralıdır.
Amber
Kurağa ve
soğuğa
dayanıklı
İyi
-
Sürme, rastık ve tüm
pas hastalıkları ile kök ve
kök boğazı hastalıklarına Yemlik
dayanıklıdır.
İç Anadolu ve geçit bölgelerine
önerilir.
Ümranhanım
Başakları sarı
ve kılçıklıdır.
2 sıralıdır.
Amber
Kurağa ve
soğuğa
dayanıklı
İyi
-
Sürme, rastık ve tüm
pas hastalıklarına
dayanıklıdır.
Doğu ve İç Anadolu bölgelerine
önerilir.
İnce 04
12
Arpa yaprak lekesi, arpa
Yemlik
çizgili yaprak lekesi ve kar küfü
iyi
hastalıklarına dayanıklıdır.
Paslara, yaprak lekesi ve
Maltlık
arpa çizgili yaprak lekesine
iyi
orta dayanıklıdır.
Yemlik
Yaprak lekesi ve rastık
Maltlık
hastalıklara orta
iyi
hassatır.
Arpa kapalı rastığı kara ve
kahverengi pasa, kök ve kök Yemlik
boğazı hastalıklarına orta
iyi
dayanıklı,sarı pasa dayanıklı
Yemlik
Orta, geçit, Doğu Anadolu
Bölgeleri, taban, yarı taban
ve destek sulama ister
Orta Anadolu geçit bölgeleri
taban, yarı taban ve sulu alanlar
Orta Anadolu ve geçit
bölgelerinin kuru alanları
Orta Anadolu ve geçit bölgeleri
taban ve sulanan alanları.
Sertifikalı Tohumda
Bölgeler İtibariyle Alternatif Çeşit Önerileri
% 25
Fazla Verim
TİGEM'in Ürettiği Hububat Çeşitlerinin Bölgeler İtibariyle Alternatif Çeşit Önerileri
BÖLGE
ORTA ANADOLU VE
GEÇİT BÖLGESİ
ÇEŞİT
YETİŞTİRME
ŞARTLARI
KIRMIZI - EKMEKLİK
KURU-SULU
Aldane, Bezostaya-1, Gün-91, İkizce-96, Kate A-1, Sönmez-2001, Pehlivan
BEYAZ - EKMEKLİK
KURU-SULU
Bayraktar-2000, Gerek-79, Tosunbey
MAKARNALIK
KURU-SULU
Çeşit-1252, Eminbey, Kızıltan-91
KURU-SULU
Aydan Hanım, Bülbül-89, İnce 04, Karatay-94, Tarm-92,
SULU
Çetin-2000, Kral-97
ARPA ÇEŞİTLERİ
BİRBİRİNİN YERİNE ALTERNATİFLİ OLARAK EKİLEBİLECEK
HUBUBAT ÇEŞİTLERİ
TRAKYA BÖLGESİ
KIRMIZI - EKMEKLİK
KURU-SULU
Aldane, Bereket, Flamura-85, Golia, Kate-A-1, Pehlivan, Selimiye,
GÜNEY MARMARA
KIRMIZI - EKMEKLİK
KURU-SULU
Aldane, Bereket, Golia,Kate-A-1, Selimiye,
(Yüksek Kesimler Hariç)
BEYAZ - EKMEKLİK
KURU-SULU
Basribey-95, Gönen-98, Kaşifbey-95, Ziyabey-98
KIRMIZI - EKMEKLİK
KURU-SULU
Golia, Pandas
BEYAZ - EKMEKLİK
KURU-SULU
Basribey-95, Cumhuriyet-75, Ceyhan-99, Gönen-98, Kaşifbey-95, Ziyabey-98
ARPA ÇEŞİTLERİ
KURU-SULU
Bülbül-89, Kıral-97, Tarm-92,
KIRMIZI - EKMEKLİK
KURU-SULU
Golia, Pandas
BEYAZ - EKMEKLİK
KURU-SULU
Basribey-95, Ceyhan-99, Cumhuriyet-75, Kaşifbey- 95, Ziyabey-98,
ARPA ÇEŞİTLERİ
KURU-SULU
Bülbül-89, Kıral-97, Tarm-92,
KIRMIZI - EKMEKLİK
KURU-SULU
Golia, Pandas, Pehlivan
BEYAZ - EKMEKLİK
KURU-SULU
Basribey -95, Cemre, Ceyhan-99, Ziyabey-98
MAKARNALIK
KURU-SULU
Fırat-93, Sarıçanak-98, Zühre
ARPA ÇEŞİTLERİ
KURU-SULU
Altıkat, Şahin-91
KIRMIZI - EKMEKLİK
KURU-SULU
Golia, Kate-A-1, Pandas, Pehlivan, Sakin
BEYAZ - EKMEKLİK
KURU-SULU
Ceyhan-99
ARPA ÇEŞİTLERİ
KURU-SULU
Bülbül-89, Kıral-97, Tarm-92
KIRMIZI - EKMEKLİK
KURU-SULU
Bayraktar-2000, Bezostaya-1, Gün-91, Sönmez-2001
BEYAZ - EKMEKLİK
KURU-SULU
Gerek-79
MAKARNALIK
KURU-SULU
Ç-1252, Kızıltan-91
ARPA ÇEŞİTLERİ
KURU-SULU
Aydanhanım, Bülbül-89, Tarm-92
EGE BÖLGESİ
(Sahil Kesimler Hariç)
AKDENİZ BÖLGESİ
(Sahil Kesimler Hariç)
GÜNEYDOĞU ANADOLU
BÖLGESİ
(Yüksek Kesimler Hariç)
KARADENİZ SAHİL
BÖLGESİ
(Yüksek Kesimler Hariç)
(Arpa İçin İç Kesimler)
DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ
13
Hububat Çeşitlerinin Bölgere Göre Dağılımı
Ekmeklik Buğday
· Aldane
· Bereket
· Flamura-85
· Golia
· Kate A-1
· Pehlivan
· Selimiye
Makarnalık Buğday
Arpa Çeşitleri
Tritikale Çeşitleri
Aldane
Basribey-95
Bereket
Golia
Gönen-98
Kaşifbey-95
Selimiye
Ziyabey-98
·
·
·
·
·
·
·
·
Basribey-95
Ceyhan-99
Cumhuriyet-75
Golia
Gönen-98
Kaşifbey-95
Pandas
Ziyabey-98
14
·
·
·
·
·
·
·
·
Aldane
Bayraktar-2000
Bezostaya-1
Gerek-79
Gün-91
İkizce-96
Kate A-1
Pehlivan
Sönmez 2001
Tosunbey
Çeşit-1252
Eminbey
Kızıltan-91
· Basribey-95
· Ceyhan-99
· Cumhuriyet-75
· Golia
· Kaşifbey-95
· Pandas
· Ziyabey-98
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Aydanhanım
· Bülbül-89
· Çeşit-2000
· İnce-04
· Karatay-94
· Kıral-97
· Tarm-92
· Karma-2000
· Tatlıcak-97
· Ümranhanım
Sertifikalı Tohumda
Hububat Çeşitlerinin Bölgere Göre Dağılımı
% 25
Fazla Verim
· Golia
· Kate A-1
· Pandas
· Pehlivan
· Sakin
· Bayraktar-2000
· Bezostaya-1
· Gerek-79
· Gün-91
· Kızıltan-91
· Aydanhanım
· Bülbül-89
· Tarm-92
· Karma-2000
· Tatlıcak-97
· Ümranhanım
· Aldane
· Basribey-95
· Cemre
· Ceyhan-99
· Cumhuriyet
· Golia
· Gönen
· Kaşifbey-95
· Pandas
· Çeşit 1252
· Fırat-93
· Kızıltan
· Sarıçanak-98
· Zühre
· Altıkat
· Şahin-91
15
TİGEM'de Üretilen Sertifikalı Tohumluklar
Ekmeklik Buğday
Aldane, Basribey-95, Bayraktar-2000, Bereket, Bezostayja-1, Cemre, Ceyhan-99, Cumhuriyet-75,
Flamura-85, Gerek-79, Golia, Gönen-98, Gün-91, İkizce-96, Kaşifbey-95, Kate A-1,
Pandas, Pehlivan, Sakin, Selimiye, Sönmez 2001, Tosunbey, Ziyabey-98
Makarnalık Buğday
Çeşit-1252, Eminbey, Fırat- 93, Kızıltan-91, Sarıçanak-98, Zühre
Arpa
Altıkat, Aydan Hanım, Bülbül-89, Çetin-2000, İnce 04, Karatay-94, Şahin-91, Kıral-97, Tarm-92
Tritikale
Karma 2000, Tatlıcak-97, Ümranhanım
Mısır Kompozit
Arifiye
Nohut
Azkan, Gökçe, Işık-05, Yaşa-05, Zuhal
Çeltik
Edirne
Yonca
Alsancak, Bilensoy, Gözlü-1, Nimet
Korunga
Özerbey-03, Lütfibey
Adi Fiğ
Alper, Ceylan, Cumhuriyet-99, Selçuk-99
Macar Fiği
Altınova-2002, Tarm Beyazı (Macar), Seğmen 2002 (Tüylü Fiğ)
Mercimek
Çağıl, Fırat 87, Evirgen
Kılçıksız Brom
Populasyon
(Bromus İnermis)
Çayır Düğmesi
(Potarium Songuisorba)
Otlak Ayrığı
(Apropyron Cristatum)
16
Populasyon
Populasyon
TİGEM'DE ÜRETİLEN SERTİFİKALI
BUĞDAY TOHUMLUKLARI
Sertifikalı Tohumda
% 25
Fazla Verim
TİGEM'de Üretilen Sertifikalı Tohumluklar
ALDANE
BASRİBEY-95
EKMEKLİK - KIRMIZI - YARI SERT - KILÇIKSIZ
EKMEKLİK - BEYAZ - YARI SERT - KILÇIKLI
· Yüksek kaliteli
ekmeklik bir çeşittir.
· Tane iri, kırmızı, yarı
sert yapıdadır.
· Orta boylu olup,
beyaz başaklı,
kılçıksız bir çeşittir.
· Alternatif bir çeşit
olup, soğuklara
dayanıklıdır.
· Kahverengi pasa
dayanıklı olup,
küllemeye toleranslı,
kök ve kök beyazı
hastalıklarına
hassastır.
· Trakya, Marmara, Geçit
bölgeleri ve İç
Anadolu'nun taban ve
yarı taban alanları için
önerilmektedir.
1000 dane Hektolitre Protein
(%)
Ağırlığı (gr)
(kg/l)
38-42
78-82
13-15
Sedim
mL
50-60
Değerler Ortalamadır.
18
· Çok yüksek
verimlidir.
· Sarı ve kara pasa
dayanıklı,
kahverengi pasa
orta hassastır.
· Yatmaya ve tane
dökmeye
dayanıklıdır.
· Soğuğa ve kurağa
mukavemeti orta
seviyededir.
· Şartlar iyileştikçe
verim artar.
· Ege ve sahil
bölgeleri için
önerilmektedir.
1000 dane Hektolitre Protein
(%)
Ağırlığı (gr)
(kg/l)
36-39
70-80
12-14
Sedim
mL
22-26
Değerler Ortalamadır.
Sertifikalı Tohumda
TİGEM'de Üretilen Sertifikalı Tohumluklar
% 25
Fazla Verim
BAYRAKTAR-2000
EKMEKLİK - BEYAZ - YARI SERT - KILÇIKLI
· Kurak yıllarda Gerek
79'dan daha
verimlidir.
· Kalitesi Gerek 79'dan
daha iyi olan, iddialı
yeni bir çeşittir.
· Soğuga ve kurağa
dayanıklıdır.
· Sarı pasa orta
dayanıklıdır.
· İç Anadolu ve Geçit
Bölgelerinin kıraç ve
yarı taban alanları
için önerilmektedir.
1000 dane Hektolitre Protein
(%)
Ağırlığı (gr)
(kg/l)
32,8
79,8
10-12
Sedim
mL
25-28
Değerler Ortalamadır.
BEREKET
EKMEKLİK - KIRMIZI - SERT - KILÇIKSIZ
· Yüksek kaliteli ekmeklik
buğday çeşididir.
· Tane iri Kırmızı, sert
yapıdadır.
· Başakları uzun olup eğik
görünümdedir.
· Kışlık bir çeşit olup
soğuklara dayanıklıdır.
· Küllemeye, Kök
hastalıkları ve kahverengi
pasa hassastır.
· Marmara bölgesi ile kışlık
ekim yapılan diğer
bölgelerde her türlü
alanlarda ve toprak
yapısında ekimi
önerilmektedir.
1000 dane Hektolitre Protein
(%)
Ağırlığı (gr)
(kg/l)
37,2
80,1
13-14
Sedim
mL
51
Değerler Ortalamadır.
19
TİGEM'de Üretilen Sertifikalı Tohumluklar
BEZOSTAYA-1
CEMRE
EKMEKLİK - KIRMIZI - SERT - KILÇIKSIZ
EKMEKLİK - BEYAZ - YARI SERT - KILÇIKLI
· En yüksek fiyat ile satılan
buğday çeşididir.
· Dünyada kalitenin
standardı olarak kabul edilir.
· Protein oranı % 17 seviyelerine
kadar çıkmaktadır.
· Kışa dayanıklılığı en yüksek
olan çeşittir.
· Kurağa dayanımı ortadır.
· Az kardeşlenmektedir.
· Adaptasyonu en geniş çeşittir.
· Kahverengi pasa dayanıklı,kara
pasa duyarlı,sarı pas,sürme ve
rastığa orta dayanıklıdır.
· Orta Anadolu, Doğu Anadolu
ve geçit bölgelerinin sulu
alanları ile taban arazilerin
kuru alanları için
önerilmektedir.
1000 dane Hektolitre Protein
(%)
Ağırlığı (gr)
(kg/l)
40-44
-
13-15
Sedim
mL
1000 dane Hektolitre Protein
(%)
Ağırlığı (gr)
(kg/l)
39-52
22,3-37,1 71,4-80,5 11,8-17,2 22-37
Değerler Ortalamadır.
20
· Ekmeklik kalitesi iyi bir çeşittir.
· Orta boylu, yatmaya dayanıklıdır.
· Beyaz başaklı ve kılçıklıdır.
· Tane rengi beyaz, yarı serttir.
· Yazlık gelişme tabiatlı olup,
soğuğa iyi, kurağa orta
derecede, yüksek sıcaklıklara
toleranttır.
· Sarı pasa dayanıklı, kahverengi
pasa orta derecede hassas, kök
çürüklüğüne dayanımı iyidir.
· Diyarbakır ve Elazığ, Şırnak,
Siirt, Batman, Adıyaman ve
Gaziantep'in kuzey kesimleri için
hem sulu, hem de kuru da
tavsiye edilir. Şanlıurfa, Mardin
ve Gaziantep'in Güney
kesimlerinde ise sulanır
şartlarda tavsiye edilmektedir.
Sedim
mL
Değerler Ortalamadır.
Sertifikalı Tohumda
TİGEM'de Üretilen Sertifikalı Tohumluklar
% 25
Fazla Verim
CEYHAN-99
CUMHURİYET-75
EKMEKLİK - BEYAZ - YARI SERT - KILÇIKLI
EKMEKLİK - BEYAZ - YARI SERT - KILÇIKLI
· Seri 82 kadar verimli,
ondan daha kaliteli ve
hastalıklara daha
dayanıklıdır.
· Adana 99 ile aynı kanı taşır,
(Sadece pas ırklarına karşı
farklı dayanıklılık gösterir.)
· Kışa, kurağa orta derece
dayanıklıdır.
· Sarı pasa ve septoria
dayanıklı, kahverengi pasa
orta dayanıklıdır.
· Orta erkenci, yüksek
verimli, ekmeklik kalitesi
iyidir.
· Tüm sahil bölgeleri ve
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
için önerilmektedir.
1000 dane Hektolitre Protein
(%)
Ağırlığı (gr)
(kg/l)
42-45
77-78
14-15
Sedim
mL
42-44
Değerler Ortalamadır.
· Erkenci ve
verimlidir.
· İri taneli ve amber
renklidir.
· Aşure yapımı için
ideal bir buğdaydır.
· Soğuğa
mukavemeti orta,
kurağa
mukavemeti iyidir.
· Septoria ve
kahverengi pasa
dayanıklı, kara
pasa orta duyarlı,
sarı pasa hassastır.
· Sahil bölgelerinin
kır taban alanları
için önerilmektedir.
1000 dane Hektolitre Protein
(%)
Ağırlığı (gr)
(kg/l)
50-54
75
11-14
Sedim
mL
24-34
Değerler Ortalamadır.
21
TİGEM'de Üretilen Sertifikalı Tohumluklar
FLAMURA-85
GEREK-79
EKMEKLİK - KIRMIZI - YARI SERT - KILÇIKLI
EKMEKLİK - BEYAZ - YARI SERT - KILÇIKLI
· Erkenci ve yüksek
verimlidir.
· Kışlık karakterli bir
çeşittir.
· Soğuğa ve kuraklığa
dayanıklılığı iyidir.
· Pas hastalıklarına ve
septoriaya dayanıklıdır.
· Ekmeklik kalitesi çok
iyidir.
· Marmara Bölgesi ile kışlık
ekim yapılan diğer
bölgelerde taban ve yarı
taban alanlar için
önerilmektedir.
1000 dane Hektolitre Protein
(%)
Ağırlığı (gr)
(kg/l)
34-44
78-82
11-13
Sedim
mL
34-41
Değerler Ortalamadır.
22
· Kıraç toprakların ve kuraklığın
sigortasıdır.
· Çinko noksanlığına, bor
fazlalığına nematoda en
dayanıklı çeşittir.
· Ülkemizde kuru alanlarda en çok
ekilen beyaz, yarı-sert buğdaydır.
· Çok kardeşlenmektedir.
· Yetişme şartlarının kötü olduğu
yıllarda diğer çeşitlerden daha
fazla verimlidir.
· Şartlar iyileştikçe verimlilik artar.
· Sarı pasa hassas,kara pasa orta
hassas ve kahverengi pasa
dayanıklı,sürmeye orta
dayanıklıdır.
· Orta Anadolu ve diğer kışlık ekim
yapılan bölgeler için
önerilmektedir.
1000 dane Hektolitre Protein
(%)
Ağırlığı (gr)
(kg/l)
32-36
68-72
10-12
Sedim
mL
24-38
Değerler Ortalamadır.
Sertifikalı Tohumda
TİGEM'de Üretilen Sertifikalı Tohumluklar
% 25
Fazla Verim
GOLİA
GÖNEN-98
EKMEKLİK - BEYAZ - SERT - KILÇIKSIZ
EKMEKLİK - KIRMIZI - YARI SERT - KILÇIKLI
· Ekmeklik kalitesi
iyidir.
· Erkenci, yüksek
verimlidir. ( Özellikle
kuvvetli topraklarda )
· Kısa boyludur.
· Tane dökmeye
mukavemeti iyidir.
· Yaprak hastalıklarına,
sarı, kahverengi ve kara
pas ile septoria'ya
dayanıklı küllemeye
hassastır.
· Yatmaya, soğuğa ve
kurağa dayanıklıdır.
· Sahil bölgeleri ve
Güneydoğu Anadolu
bölgesi için
önerilmektedir
1000 dane Hektolitre Protein
(%)
Ağırlığı (gr)
(kg/l)
36-37
76-78
14-16
Sedim
mL
33-39
Değerler Ortalamadır.
· Ekmeklik kalitesi çok
iyidir.
· Alternatif karekterli bir
çeşittir.
· Yüksek verimlidir.
· Soğuğa ve kurağa
mukavemeti iyi
seviyededir.
· Kahverengi pasa
hassas,sarı pasa orta
hassas ve kara pasa orta
dayanıklı bir çeşittir.
· Güney Marmara ,Ege ve
Güneydoğu Anadolu'nun
sulu alanları için
önerilmektedir.
1000 dane Hektolitre Protein
(%)
Ağırlığı (gr)
(kg/l)
34-38
78-80
11-13
Sedim
mL
30-36
Değerler Ortalamadır.
23
TİGEM'de Üretilen Sertifikalı Tohumluklar
GÜN-91
İKİZCE-96
EKMEKLİK - KIRMIZI - SERT - KILÇIKLI
EKMEKLİK - KIRMIZI - YARI SERT - KILÇIKLI
· Sağlam saplı ve orta
boylu olup yatmaya
dayanıklıdır.
· Yağışlı yıllarda
Bezostaya-I'den daha
verimlidir.
· Orta erkencidir.
· Özellikle soğuga, kışa ve
kurağa dayanıklıdır.
· Yüksek rakımlı yerlerde
de iyi verim alınmaktadır.
· Sarı pasa toleranslı,
kahverengi ve kara pasa
orta dayanıklıdır.
· İç Anadolu ve geçit
bölgelerinin taban ve
yarı taban alanlarına
önerilmektedir.
1000 dane Hektolitre Protein
(%)
Ağırlığı (gr)
(kg/l)
-
-
12-14
Sedim
mL
38-47
Değerler Ortalamadır.
24
· Kardeşlenmesi ve
gübreye tepkisi iyidir.
· Kurağa dayanıklıdır.
· Kalite özellikleri
yönünden
Bezostaya–1 ile aynı
gruptadır.
· Sarı pasa dayanıklı,
kara pasa orta
hassastır.
· Orta Anadolu ile Doğu
geçit bölgeleri,
soğuğun problem
olduğu yüksek
yerlerin kıraç ve yarı
taban alanları için
önerilmektedir.
1000 dane Hektolitre Protein
(%)
Ağırlığı (gr)
(kg/l)
30
79-81
13-14
Sedim
mL
32-40
Değerler Ortalamadır.
Sertifikalı Tohumda
TİGEM'de Üretilen Sertifikalı Tohumluklar
% 25
Fazla Verim
KAŞİFBEY-95
KATE A-1
EKMEKLİK - BEYAZ - YARI SERT - KILÇIKLI
EKMEKLİK - KIRMIZI - YARI SERT - KILÇIKSIZ
· Ekmeklik kalitesi
yüksektir.
· Yazlık gelişme tabiatlı
bir çeşittir.
· Soğuğa ve kurağa
mukavemeti ortadadır.
· Yatmaya ve tane dökmeye
mukavemeti iyidir.
· Gübreye karşı reaksiyonu
ve harman olma kabiliyeti
iyi olan bir çeşittir.
· Sarı pasın sorun olmadığı
yerlerde yüksek
verimlidir.
· Güney Marmara,Ege ve
Güney Anadolu' da sarı
pasın sorun olmadığı
alanlar için
önerilmektedir.
1000 dane Hektolitre Protein
(%)
Ağırlığı (gr)
(kg/l)
34-38
75-79
12-13
Sedim
mL
30-38
Değerler Ortalamadır.
· Erkenci olduğu için süne
zararından daha az
etkilenmektedir.
· Adaptasyon kabiliyeti iyidir.
· Yüksek verimlidir.
· Kalitesinin artırılması için uygun
miktarlarda azotlu gübreleme
yapılmalıdır.
· Kardeşlenmesi iyidir.
· Kurağa, soğuğa dayanımı orta
seviyededir.
· Yatmaya dayanımı orta seviyede,
dane dökmeye mukavemeti iyidir.
· Sürme ve rastık hastalıklarına
dayanıklıdır.
· Trakya ve geçit bölgelerine
tavsiye edilmektedir.
1000 dane Hektolitre Protein
(%)
Ağırlığı (gr)
(kg/l)
34-38
78-82
12-14
Sedim
mL
35-45
Değerler Ortalamadır.
25
TİGEM'de Üretilen Sertifikalı Tohumluklar
PANDAS
PEHLİVAN
EKMEKLİK - KIRMIZI - YARI SERT - KILÇIKLI
EKMEKLİK - KIRMIZI - YARI SERT - İRİ DANELİ - KILÇIKSIZ
· Erkenci ve yüksek
verimlidir.
· Sarı pasa ve Septoria'ya
dayanıklı olup,
kahverengi pasa orta
dayanıklıdır.
· Soğuğa dayanıklı olup,
kurağa orta dayanıklıdır.
· Ekmeklik kalitesi çok
iyidir.
· Güneydoğu Anadolu,
Çukurova, Karadeniz,
Ege Bölgeleri'nde
yaygın olarak
ekilmektedir.
· Tüm sahil ve
Güneydoğu Anadolu
Bölgesi için
önerilmektedir.
1000 dane Hektolitre Protein
(%)
Ağırlığı (gr)
(kg/l)
34-36
77-79
12-15
Sedim
mL
25-87
Değerler Ortalamadır.
26
· Ekmeklik kalitesi iyidir.
· Çok kardeşlenmektedir.
· Soğuğa dayanımı
iyi, kurağa dayanımı
ortadadır.
· Yatmaya dayanımı
ortadadır.
· Trakya ve kışlık ekim
yapılan tüm bölgelerin
sulu ve kuru alanları için
önerilmektedir.
1000 dane Hektolitre Protein
(%)
Ağırlığı (gr)
(kg/l)
42-43
78-82
12-14
Sedim
mL
35-45
Değerler Ortalamadır.
Sertifikalı Tohumda
TİGEM'de Üretilen Sertifikalı Tohumluklar
% 25
Fazla Verim
SAKİN
SELİMİYE
EKMEKLİK - KIRMIZI - SERT - KILÇIKLI
EKMEKLİK - KIRMIZI - SERT - KILÇIKSIZ
· Yüksek verimli ve
soğuğa dayanıklıdır.
· Alternatif karakterli
ve yüksek verimlidir.
· Orta erkenci ve
yatmaya dayanıklıdır.
· Sarı pasa ve
septoriaya
dayanıklı,kara pas ve
sürme hastalıklarına
hassastır.
· Karadeniz bölgesinin
sahil ve iç geçit
yöreleri ile Kuzey
Marmara'nın taban
ve yarı taban
alanları için
önerilmektedir
1000 dane Hektolitre Protein
(%)
Ağırlığı (gr)
(kg/l)
42,8
79,9
12-13
Sedim
mL
48
Değerler Ortalamadır.
· Kışlık bir çeşit olup soğuğa
dayanıklılığı çok iyidir.
· Kardeşlenme potansiyeli iyi
olup verimi yüksektir.
· Orta erkenci ,orta boylu ve
sağlam saplı bir çeşit olup
yatmaya karşı dayanıklılığı
çok iyidir.
· Küllemeye karşı hassas
olup, kahverengi pas ve kök
hastalıklarına karşı
toleranslıdır.
· Marmara bölgesi ile kışlık
ekim yapılan diğer
bölgelerde her türlü
alanlarda ve toprak
yapısında ekimi tavsiye
edilir.
1000 dane Hektolitre Protein
(%)
Ağırlığı (gr)
(kg/l)
38-42
78-82
12-14
Sedim
mL
45-55
Değerler Ortalamadır.
27
TİGEM'de Üretilen Sertifikalı Tohumluklar
SÖNMEZ-2001
TOSUNBEY
EKMEKLİK - KIRMIZI - SERT - KILÇIKSIZ
EKMEKLİK - BEYAZ - SERT - KILÇIKLI
· Erkencidir.
· Ekmeklik kalitesi
iyidir.
· Kuraklığa dayanımı
çok iyidir.
· Gübrelemeye karşı
tepkisi oldukça
iyidir.
· Sarı pasa, kahverengi
pasa, sürme ve rastığa
dayanıklıdır.
· Sahil bölgesi dışında
kalan yerler hariç,
kışlık ekim yapılan
bölgeler için
önerilmektedir.
1000 dane Hektolitre Protein
(%)
Ağırlığı (gr)
(kg/l)
38-44
80-84
11-13
Sedim
mL
31-45
Değerler Ortalamadır.
28
· Ekmeklik kalitesi
çok iyidir.
· Sarı pasa orta
dayanıklı,
kahverengi pasa
hassastır.
· Soğuğa, kurağa
ve yatmaya
dayanıklıdır.
· Alternatif
geliştirme
tabiatlıdır.
· İç Anadolu ve
Geçit
bölgelerinin
taban ve yarı
taban alanları için
önerilmektedir.
1000 dane Hektolitre Protein
(%)
Ağırlığı (gr)
(kg/l)
28-35
79-80
13-14
Sedim
mL
37
Değerler Ortalamadır.
Sertifikalı Tohumda
TİGEM'de Üretilen Sertifikalı Tohumluklar
% 25
Fazla Verim
ZİYABEY-98
EKMEKLİK - BEYAZ- YARI SERT - KILÇIKLI
· Çok yüksek verimli
ve erkencidir.
· Sarı pasa ve
septoriaya
dayanıklı, sürme ve
kara pas
hastalıklarına
hassastır.
· Yatmaya
dayanıklıdır.
· Soğuğa ve kurağa
dayanıklılığı orta
seviyededir.
· Şartlar iyileştikçe
verim artar.
· Ege ve Akdeniz
Bölgeleri için
önerilmektedir.
1000 dane Hektolitre Protein
(%)
Ağırlığı (gr)
(kg/l)
40-42
91
12-14
Ne Ekersen
Onu Biçersin
TİGEM
Sedim
mL
30-38
Değerler Ortalamadır.
29
TİGEM'de Üretilen Sertifikalı Tohumluklar
ÇEŞİT-1252
EMİNBEY
MAKARNALIK - AMBER RENKLİ - İRİ DANELİ - KILÇIKLI
MAKARNALIK - KIRMIZI - KILÇIKLI - UZAMIŞ YUMURTA BİÇİMLİ DANE
· Orta boylu, sağlam yapılı ve
yatmaya dayanıklıdır.
· Gübreye reaksiyonu oldukça
iyidir.
· Yabancı otlarla rekabeti iyidir.
· Verimli bir çeşittir.
· Uygun azotlu gübreleme ile
tanede dönme azalır.
· Soğuğa ve kışa dayanıklılığı
iyidir.
· Sarı pasa orta hassas, rastık
ve sürmeye dayanıklıdır.
· Orta Anadolu ve geçit
bölgelerinin su stresinin
olmadığı taban, yarı taban ve
sulanan alanlarına önerilir.
· Protein kalitesi ve irmik rengi
ile, iyi bir makarnalık çeşittir.
· Başak rengi beyaz
olup,kılçıklı bir çeşittir.
· Orta boylu ve sağlam yapılı,
yatmaya dayanıklıdır.
· Kışlık gelişme tabiatlı,
soğuğa ve kışa dayanıklı,
orta erkenci bir çeşittir.
· Kardeşlenmesi iyidir. Uygun
azotlu gübreleme ile tanede
dönme azalır.
· Sarı ve kara pasa orta
hassastır.
· İç Anadolu ve Geçit bölgeleri
ve benzeri yörelerin taban
ve yarı taban alanları için
önerilmektedir.
1000 dane Hektolitre Camsılık Protein
Ağırlığı (gr)
(kg/l) Oranı (%) (%)
1000 dane Hektolitre Camsılık Protein
Ağırlığı (gr)
(kg/l) Oranı (%) (%)
38-42
75-78
70-100
13-17
Değerler Ortalamadır.
30
30-42
79-84
85-100
13-17
Değerler Ortalamadır.
Sertifikalı Tohumda
TİGEM'de Üretilen Sertifikalı Tohumluklar
% 25
Fazla Verim
FIRAT-93
KIZILTAN-91
MAKARNALIK - AÇIK KAHVERENGİ - KILÇIKLI
MAKARNALIK - AMBER RENKLİ - İRİ DANELİ - KILÇIKLI
· Taneler açık kahve
renkli olup camsı
serttir.
· Yazlık karakterli, orta
erkenci bir çeşittir.
· İyi kardeşlenme
özelliğinde ve sağlam
yapıdadır.
· Sürmeye ve rastığa
karşı mukavemeti
iyidir.
· Yağışı iyi veya sulanan
alanlarda yüksek verim
alınır.
· Güneydoğu Anadolu
Bölgesi'nin tüm illeri
için önerilmektedir.
· Orta boylu ve sağlam yapılıdır.
· Kuraklığa en iyi dayanan
makarnalık çeşittir.
· Kışa ve soğuğa dayanıklılığı,
Kunduru-1149 ve Çakmak-79
çeşitleri ile aynı düzeydedir.
· Verimin, kalitenin ve yüksek
gelirin birlikte alındığı bir çeşittir.
· Çinko uygulandığında, suluda ve
kuruda yüksek verim alınmaktadır.
· Kunduru-1149' dan daha kısa
boylu, daha verimli ve aynı
kalitededir.
· Tanede dönme azotlu
gübreleme yapılarak engellenir.
· Sarı pasa toleranslı,kahverengi
pasa orta dayanıklı olup,sürme
ve rastığa dayanıklıdır.
· Orta Anadolu ve geçit bölgesinin
yarı taban ve taban alanları için
önerilmektedir.
1000 dane
d
Hektolitre Camsılık Protein
(gr)
(kg/l) Oranı (%) (%)
A
Ağırlığı
1000
0 dan
d
dane
ane Hektolit
Hektolitre Camsılık Protein
Ağırlı
Ağı
rlığı
ğı (gr)
(kg/l) Oranı (%) (%)
Ağırlığı
45-4
45-40
82
-
13-14
Değerler Ortalamadır.
37-42
75-80
70-100
13-17
Değerler Ortalamadır.
31
TİGEM'de Üretilen Sertifikalı Tohumluklar
SARIÇANAK-98
ZÜHRE
MAKARNALIK - KAHVE RENKLİ - KILÇIKLI
MAKARNALIK - KAHVE RENKLİ - KILÇIKLI
· Yazlık gelişme karakterlidir.
· Orta erkenci bir çeşittir.
· İyi kardeşlenme özelliğine
sahiptir.
· Yağışa dayalı ve sulanan
yerlerde yüksek verimlidir.
· Yaprak hastalıklarına
dayanıklıdır.
· Özellikle sulanılır şartlar
için tavsiye edilmektedir.
· Güneydoğu Anadolu
Bölgesi'nin tüm illeri için
önerilmektedir. (Özellikle
Diyarbakır, Şanlıurfa,
Mardin, Gaziantep,
Adıyaman, Siirt, Batman.)
· Yazlık gelişme karakterlidir.
· Orta erkenci ve kaliteli
çeşittir.
· İyi kardeşlenme özelliğine
sahiptir.
· Yağışa dayalı ve sulanan
yerlerde yüksek verimlidir.
· Yaprak hastalıklarına
dayanıklıdır.
· Özellikle sulanılır şartlar
için tavsiye edilmektedir.
· Güneydoğu Anadolu
Bölgesi'nin tüm illeri için
önerilmektedir. (Özellikle
Diyarbakır, Şanlıurfa,
Mardin, Gaziantep,
Adıyaman, Siirt, Batman.)
1000 dane Hektolitre Camsılık Protein
100
Ağırlığı
(gr)
(kg/l) Oranı (%) (%)
Ağ
1000 dane Hektolitre Camsılık Protein
1
A
Ağırlığı
(gr)
(kg/l) Oranı (%) (%)
40-45
80
-
13-14
Değerler Ortalamadır.
32
25,1-35,5 70,1-81,7
-
14,2-20,1
Değerler Ortalamadır.
TİGEM'DE ÜRETİLEN SERTİFİKALI
ARPA VE TRİTİKALE TOHUMLUKLARI
Sertifikalı Tohumda
% 25
Fazla Verim
TİGEM'de Üretilen Sertifikalı Tohumluklar
ALTIKAT
AYDANHANIM
YEMLİK - ARPA
MALTLIK - ARPA
· Açık krem ve Beyaz bitki
rengine sahip kılçıklı bir
çeşittir.
· Orta sıklıkta başak yapısında,
yarı dik ve 6 sıralıdır.
· Soğuğa orta dayanıklı,
kuraklığa iyi dayanıklıdır.
· Ortalamanın üstünde bir
verime sahip olup bölgenin
farklı iklim yapısına adapte
olmuş bir çeşittir. Sulanan ve
yağışa dayalı şartlar için
tavsiye edilmektedir.
· Güneydoğu Anadolu
Bölgesi'nin tüm illeri için
önerilmektedir. (Özellikle
Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin,
Gaziantep, Adıyaman, Siirt,
Batman.)
1000 dane
Ağırlığı (gr)
Hektolitre
(kg/l)
Protein
(%)
1000 dane
Ağırlığı (gr)
Hektolitre
(kg/l)
Protein
(%)
45-50
-
9,5-11,5
45-50
-
9,5-11,5
Değerler Ortalamadır.
34
· Beyaz ve iri tanelidir.
· İki sıralı, orta geçci, alternatif
gelişme tabiatlıdır.
· Kardeşlenmesi yüksek suya ve
azota tepkisi iyidir.
· Yatmaya dayanıklıdır.
· Başak kırılganlığı olmayan
harman olma kabiliyeti iyi olan
bir çeşittir.
· Sulu koşullarda yüksek
verimlidir.
· Arpa yaprak lekesi, arpa çizgili
yaprak lekesi hastalıklarına
orta dayanıklıdır.
· İç Anadolu'nun Ş.pancarı tarımı
yapılan alanları ile, Geçit
bölgelerinin nadas uygulanan
taban ve yarı taban alanlarına
önerilir.
Değerler Ortalamadır.
Sertifikalı Tohumda
% 25
TİGEM'de Üretilen Sertifikalı Tohumluklar
Fazla Verim
BÜLBÜL-89
ÇETİN-2000
YEMLİK - ARPA
YEMLİK - ARPA
· İki sıralı beyaz tanelidir.
· Kardeşlenme kapasitesi
yüksek, orta geçcidir.
· Başak kırılganlığı olmayan
ve kolay harmanlanabilen
bir çeşittir.
· Arpa yaprak lekesi ve arpa
çizgili yaprak lekesi
hastalıklarına orta
dayanıklıdır.
· Biyolojik değeri en yüksek
çeşitlerden birisidir. (%87,8)
· İç Anadolu ve geçit
bölgelerinin fazla yağış alan
yüksek yerleri için
önerilmektedir.
· Altı sıralı, beyaz tanelidir.
· Kardeşlenme kapasitesi
yüksektir.
· Orta geçici, suya ve azota
tepkisi yüksektir.
· Başak kırılganlığı olmayan
ve kolay harmanlanabilen
bir çeşittir.
· Arpa yaprak lekesi, arpa
çizgili yaprak lekesi ve
kar küfü (F. nivale )
hastalıklarına
dayanıklıdır.
· İç Anadolu ve geçit
bölgelerinin yüksek
yörelerin taban ve yarı
taban alanları için
önerilmektedir.
1000 dane
Ağırlığı (gr)
Hektolitre
(kg/l)
Protein
(%)
1000 dane
Ağırlığı (gr)
Hektolitre
(kg/l)
Protein
(%)
40-42
-
11-13
38-40
-
11-13
Değerler Ortalamadır.
Değerler Ortalamadır.
35
TİGEM'de Üretilen Sertifikalı Tohumluklar
İNCE-04
KARATAY-94
MALTLIK - ARPA
YEMLİK - MALTLIK - ARPA
· İki sıralı beyaz taneli
ve orta erkencidir.
· Harman olma
kabiliyeti iyidir.
· Gübreye reaksiyonu
iyidir.
· Kışa dayanıklı
(Alternatif),
kardeşlenmesi orta
düzeydedir.
· Paslara, yaprak leke
ve çizgi hastalıklarına
dayanıklı, virüslere
orta dayanıklıdır.
· Orta Anadolu ve Geçit
Bölgelerinin yarı taban
ve taban alanlarına
önerilir.
1000 dane
Ağırlığı (gr)
Hektolitre
(kg/l)
Protein
(%)
1000 dane
Ağırlığı (gr)
Hektolitre
(kg/l)
Protein
(%)
68
62,1-73,2
7,7-13,6
37-46
60-70
10,5-13,5
Değerler Ortalamadır.
36
· İki sıralı, Beyaz,
Kılçıklı.
· Kurağa dayanıklıdır.
· Yatmaya hassastır.
· Çinko eksikliği ve bor
fazlalığına orta
dayanıklıdır.
· Arpa yaprak lekesi ve
rastık hastalıklarına
orta dayanıklıdır.
· Orta Anadolu ve
geçit bölgeleri ile
benzeri yörelerin
taban, yarı taban ve
kıraç alanları için
önerilmektedir.
Değerler Ortalamadır.
Sertifikalı Tohumda
% 25
TİGEM'de Üretilen Sertifikalı Tohumluklar
Fazla Verim
KIRAL-97
ŞAHİN-91
YEMLİK - ARPA
MALTLIK - ARPA
· Altı sıralı, Beyaz,
kılçıklı
· Sulu koşullarda
yüksek verimlidir.
· Soğuğa
dayanıklıdır.
· Yatmaya
dayanıklıdır.
· Yem kalitesi
iyidir.
· Fazla azota
toleranslıdır.
· İç Anadolu ve
geçit bölgelerinin
sulu alanları için
önerilmektedir.
· İki sıralı, Beyaz,
Kılçıklı.
· Kurağa dayanıklılığı
iyidir
· İyi harman olur, tane
dökmez ve yatmaya
dayanıklıdır.
· Rastığa orta derecede
hassastır.
· Güneydoğu Anadolu
Bölgesi'nin kuzey
kesimleri ile Elazığ ve
Malatya illeri için
önerilmektedir.
1000 dane
Ağırlığı (gr)
Hektolitre
(kg/l)
Protein
(%)
1000 dane
Ağırlığı (gr)
Hektolitre
(kg/l)
Protein
(%)
37-41
60-65
11-14
45-50
-
11-12
Değerler Ortalamadır.
Değerler Ortalamadır.
37
TİGEM'de Üretilen Sertifikalı Tohumluklar
TARM-92
KARMA-2000
MALTLIK -YEMLİK - ARPA
TRİTİKALE
· Beyaz tanelidir.
· İki sıralı, orta erkenci, alternatif
gelişme tabiatlıdır.
· Kardeşlenmesi yüksek, kurağa,
çinko ve bor toksitesine
toleranslıdır.
· Kışa ve kurağa dayanıklılığı
iyidir.
· Yatmaya dayanıklıdır.
· Başak kırılıcılığı olmayan harman
olma kabiliyeti iyidir.
· Arpa yaprak lekesi ve arpa çizgili
yaprak lekesine orta dayanıklıdır.
· Sulu koşullarda yüksek
verimlidir.
· İç Anadolu ve Geçit bölgelerinin
kıraç,yarı taban ve baklagil ekim
nöbeti yapılan alanlarına
önerilir.
1000 dane
Ağırlığı (gr)
Hektolitre
(kg/l)
Protein
(%)
1000 dane
Ağırlığı (gr)
Hektolitre
(kg/l)
Protein
(%)
40-46
-
10-12
35-40
78-80
11-13
Değerler Ortalamadır.
38
· Başakları beyaz ve
kılçıklı, tane rengi
kahverengidir.
· Bitki boyu ortalama
110-120 cm dir.
· Erkenci bir çeşit
olup, kışa, kurağa
ve yatmaya
dayanıklıdır.
· Tahıllarda görülen
bütün hastalıklara
dayanıklıdır.
· İç Anadolu ve Geçit
bölgelerinin kıraç,
yarı taban
alanlarına önerilir.
Değerler Ortalamadır.
TATLICAK-97
ÜMRANHANIM
TRİTİKALE
TRİTİKALE
· Başakları açık
kahverengi ve
kılçıklıdır.
· Bitki boyu
ortalama 100-120
cm olup,
yatmaya
dayanıklıdır.
· Sürme, rastık ve
tüm pas
hastalıklarına
dayanıklıdır.
· Kök ve kök
boğazı
hastalıklarına
dayanıklıdır.
· İç Anadolu ve
Geçit bölgelerine
önerilir.
· Soğuğa ve kurağa
dayanıklıdır.
· Başakları sarı ve
kılçıklı, tane rengi
kırmızı ve iri taneli
olup, bitki boyu
120-130 cm'dir. Sapı
sağlam, yatmaya
dayanıklıdır
· Külleme, sürme, rastık
ve tüm pas
hastalıklarına
dayanıklıdır.
· Mutlak kışlık orta
erkenci çeşittir.
· Doğu ve İç Anadolu'nun
kıraç arazilerine
tavsiye edilmektedir.
1000 dane
Ağırlığı (gr)
Hektolitre
(kg/l)
Protein
(%)
1000 dane
Ağırlığı (gr)
Hektolitre
(kg/l)
Protein
(%)
33-41
73-79
12-14
34-35
73-77
14,3
Değerler Ortalamadır.
Değerler Ortalamadır.
39
TİGEM'DE ÜRETİLEN SERTİFİKALI
YEM BİTKİSİ TOHUMLUKLARI
Sertifikalı Tohumda
% 25
Fazla Verim
TİGEM'de Üretilen Sertifikalı Tohumluklar
ALSANCAK
BİLENSOY
YONCA (Medicago sativa)
YONCA (Medicago sativa)
· Çok yıllık bir baklagil yem bitkisidir.
· Uzun boylu, mor çiçekli dik büyüyen ve hızlı
gelişim gösteren bir yem bitkisidir.
· Çeşidin verimi ve adaptasyon yeteneği yüksektir.
· Sahil kuşağına önerilen bir çeşittir.
Yeşil Ot Verimi
Kuru Ot Verimi
Bin Dane Ağırlığı
Yeşil Ot Verimi
Kuru Ot Verimi
Bin Dane Ağırlığı
8-10 ton/da
(ekim yılı haricinde)
2-2,5 ton/da
(ekim yılı haricinde)
2,2-2,6 gr
-
2 ton/da
2,09-2,47 gr
Değerler Ortalamadır.
42
· Çok yıllık bir baklagil yem bitkisidir.
· Bitki boyu 85–90 cm. çiçek rengi erguvani
menekşeden menekşe moruna doğru değişir.
· Ekim yılı hariç kışa kurağa ve yatmaya dayanıklıdır.
· Anadolu şartlarında Haziranın ilk haftasında ilk
biçim alınır. Biçimden sonra büyümesi hızlıdır. İyi
bakım ve sulama şartlarında dekara 2 ton kuru ot
verir.
· Hastalıklara mukavimdir.
· Orta Anadolu ve geçit bölgelerine tavsiye edilir.
Değerler Ortalamadır.
Sertifikalı Tohumda
% 25
TİGEM'de Üretilen Sertifikalı Tohumluklar
Fazla Verim
GÖZLÜ-1
ALTINOVA-2002
YONCA (Medicago sativa)
MACAR FİĞİ (Vicia panorica)
· Çok yıllık bir baklagil yem bitkisidir.
· Bitki boyu ortalama 84 cm yarı dik formdadır.
· Kışa kurağa ve soğuğa dayanıklıdır.
· Kıştan ilkbahara çıkışı çok güçlü ve emsallerinden
ot kalitesi daha iyidir.
· Düşük ısılarda bile vejetatif gelişmeyi (büyümeyi)
sürdürür.
· Ekim yılı hariç yeşil ot verimi ortalama 8.450
kg/da kuru ot verimi ortalama 2.000 kg/da'dır.
· İç Anadolu ve geçit bölgeleri ile benzerlik gösteren
ekolojiler için önerilen bir çeşittir.
· Tek yıllık baklagil yem bitkisidir.
· Ana sap uzunluğu ortalama 72 cm'dir.
· Ot kalitesi yüksek Yeşil ot verimi ortalama 1,5
ton/da kuru ot verimi ortalama 485 kg/da Tane
verimi ortalama 122 kg/da'dır.
· Kışa kurağa ve soğuğa dayanıklıdır. İlkbahar
yağışlarından olumlu etkilenir. Orta erkenci bir
çeşittir.
· İç Anadolu bölgesi ve benzer ekolojiler için
önerilen kışlık bir çeşittir.
Yeşil Ot Verimi
Kuru Ot Verimi
Bin Dane Ağırlığı
Yeşil Ot Verimi
Kuru Ot Verimi
Bin Dane Ağırlığı
8.450 kg/da
(ekim yılı haricinde)
2.000 kg/da
(ekim yılı haricinde)
-
1.5 ton/da
485 kg/da
-
Değerler Ortalamadır.
Değerler Ortalamadır.
43
TİGEM'de Üretilen Sertifikalı Tohumluklar
TARM BEYAZI 98
MACAR FİĞİ (Vicia panorica)
· Ana sap uzunluğu 40-80cm'dir.
· Çiçek rengi beyaz olup çiçekler 13-17mm
uzunluğunda salkım şeklindedir.
· Tohum rengi siyah benekli ve noktalı, elipsoid
yuvarlak şeklindedir.
· 1000 dane ağırlığı 35-50g dır.
· Kışa dayanıklılığı çok iyi, kurağa dayanıklılığı iyi bir
çeşittir.
· Tahıllar (özellikle Arpa) ile karışım halinde kuru ot
ve silaj üretmek amacıyla yetiştirilmektedir.
· Kuru ot verimi 200-400 kg/da, tane verimi 75-150
kg/da'dır.
· Kuru ve yaş ot kalitesi iyidir.
· Külleme ve yaprak lekesine dayanıklılığı iyidir.
· Orta Anadolu Bölgesi ve benzer şartlar için
geliştirilmiş kışlık bir çeşittir.
Yeşil Ot Verimi
-
Kuru Ot Verimi
-
Bin Dane Ağırlığı
Değerler Ortalamadır.
44
ALPER
Adİ FİĞ (Vicia sativa)
· Tek yıllık bir baklagil yem bitkisidir.
· Sap 90 cm olup, çiçeklenme dönemine kadar dik gelişir.
· Çiçek rengi açık menekşe, yaprakları orta
genişlikte, çok zayıf tüylü ve baklaları orta
büyüklüktedir.
· Tane verimi 170-270 kg/da'dır. Yeşil ot, kuru ot ve
tane yem kalitesi iyi olup, kuru madde oranı %12-15'dir
· Mildiyo ve yaprak hastalıklarına dayanıklıdır.
· Sahil bölgeleri için kışlık, diğer yöreler için yazlık
ekilir.
Yeşil Ot Verimi
Kuru Ot Verimi
Bin Dane Ağırlığı
3-4 ton/da
-
53-64 gr
Değerler Ortalamadır.
Sertifikalı Tohumda
TİGEM'de Üretilen Sertifikalı Tohumluklar
% 25
Fazla Verim
CUMHURİYET-99
Adİ FİĞ (Vicia sativa)
· Tek yıllık Baklagil yem bitkisidir.
· Sap 80, cm, yarı dik, seyrek az tüylü, mor çiçeklidir.
· Çok erkenci, harman olma özelliği iyi, baklaları
çatlamaya dayanıklıdır.
· Dekara da 3–4 ton yeşil ot, 150–250 Kg da tohum
alınabilir. Külleme ve yaprak lekesine dayanıklıdır.
· Sahil bölgeleri için kışlık, diğer yöreler için yazlık
ekilir. Yalın ya da tahıllarla karışık ekilebilir.
SELÇUK-99
Adİ FİĞ (Vicia sativa)
· Tek yıllık baklagil yem bitkisidir.
· Sap 95 cm, yarı dik, seyrek ve az tüylü, mor
çiçeklidir.
· Çok erkenci, harman olma özelliği iyi, baklaları
çatlamaya dayanıklıdır.
· Dekardan 3–4 ton yeşil ot 150–250 kg tohum
alınabilir. Külleme ve yaprak lekesine dayanıklıdır.
· Sahil bölgeler için kışlık diğer yöreler için yazlık
ekilir.
Yeşil Ot Verimi
Kuru Ot Verimi
Bin Dane Ağırlığı
Yeşil Ot Verimi
Kuru Ot Verimi
Bin Dane Ağırlığı
3-4 ton/da
(ekim yılı haricinde)
150-250 kg/da
55-80 gr
3-4 ton/da
-
55-70 gr
Değerler Ortalamadır.
Değerler Ortalamadır.
45
TİGEM'de Üretilen Sertifikalı Tohumluklar
SEĞMEN-2002
ÖZERBEY-03
TÜYLÜ MEYVELİ FİĞ (Vicia villosa)
KORUNGA (Onobrychis sativa)
· Tek yıllık baklagil yem bitkisidir.
· Ot ve dane için kışlık amaçlı yetiştirilen bir yem
bitkisidir.
· 1000 tane ağırlığı 42, 9–43,5 g çiçeklenme gün sayısı
189 gün, fizyolojik olum gün sayısı 232 -265 gündür.
· Yeşil ot verimi ortalama 1.600 kg/da, kuru ot
verimi ortalama 350 Kg/da. Tane verim ortalama
92,2 Kg da dır.
· Kışa soğuğa dayanıklı bir çeşittir.
· Orta Anadolu ve benzer ekolojilere tavsiye edilir.
Yeşil Ot Verimi
Kuru Ot Verimi
Bin Dane Ağırlığı
Yeşil Ot Verimi
Kuru Ot Verimi
Bin Dane Ağırlığı
1.600 kg/da
350 kg/da
42,9-43,5 gr
-
350-550 kg/da
14-18 gr
Değerler Ortalamadır.
46
· Baklagillerden çok yıllık bir yem bitkisidir.
· Fide dönemi dışında kışa kuraklığa ve soğuğa çok
dayanıklıdır.
· Kurak, soğuk iklimlerin ve fakir toprakların en
önemli yem bitkisidir.
· Kuru şartlarda yıllık yağışları 300 mm olan yerlerde
yılda 1 biçim alınır. Kuru ot verimi 350–550 kg/da.
· Aynı zamanda iyi bir arı merasıdır.
· İç Anadolu ve benzer ekolojiler için önerilen bir
çeşittir.
Değerler Ortalamadır.
Sertifikalı Tohumda
TİGEM'de Üretilen Sertifikalı Tohumluklar
% 25
Fazla Verim
LÜTFİBEY
OTLAK AYRIĞI
KORUNGA (Onobrychis sativa)
(Apropyron Cristatum) (populasyon)
· Gövde ve yaprak az tüylüdür.
· Dik habitusludur. Bitki boyu 95 cm civarındadır.
· Çiçek rengi pembedir.
· Soğuk şartlara ve kurağa dayanımı iyidir.
· Biçimden sonraki gelişmesi iyidir.
· Hastalık ve zararlı dayanımı iyidir.
· Doğu Anadolu Bölgesi ve benzeri lokasyonlara
önerilir.
· % 95 Kuru madde, % 12,67 Ham protein,% 28,72
Ham selüloz, % 1,83 Ham yağ, % 6,58 Ham kül, %
45,43 Nitrojensiz öz madde içerir.
· Çok yıllık bir buğdaygil yem bitkisidir.
· İklime göre 50–100 cm boylanabilir.
· Kumlu ve killi topraklar dahil her türlü topraklarda
yetişebilir.
· Kurağa ve soğuğa çok dayanıklıdır. İyi bir kuru ot bitkisi
olarak kabul edilir.
· Ortalama kuru ot verimi 150–500 kg/da arasındadır. İyi
bir verim ve kalite için başaklanma döneminde
biçilmelidir.
· Hayvanlar tarafından sevilerek, yenilen basılmaya
dayanıklı çok iyi bir mera bitkisidir.
· Mera için yapılan karışımlarda önerilir.
Yeşil Ot Verimi
Kuru Ot Verimi
Bin Dane Ağırlığı
Yeşil Ot Verimi
Kuru Ot Verimi
Bin Dane Ağırlığı
-
-
-
-
150-500 kg/da
-
Değerler Ortalamadır.
Değerler Ortalamadır.
47
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
KILÇIKSIZ BROM
ÇAYIR DÜĞMESİ
(Bromus inermis) (populasyon)
(Potarium Songuisorba) (populasyon)
Çok yıllık bir yem bitkisidir.
Brom türleri içerisinde en yaygın olanıdır.
İklime göre 45–95 cm boylanır.
Kumlu-tınlı ağır killi topraklara kadar her türlü toprakta
yetişir.
Kurak bölgelerde kuru ot verimi 200–500 kg/da'dır.
Sulanan veya düzenli yağış alan bölgelerde 750–1250
kg/da kuru ot alınabilir.
Hayvanların severek yedikleri lezzetli bir bitkidir.
Çiğnenmeye ve otlatmaya dayanıklıdır.
Mera için hazırlanan kırışımlar için önemli bir bitkidir.
Kurağa ve soğuğa dayanımı iyidir.
Yeşil Ot Verimi
-
Kuru Ot Verimi
250-500 kg/da (kurak bölgelerde)
750-1250 kg/da (yağışlı ve sulanan bölgelerde)
Bin Dane Ağırlığı
Yeşil Ot Verimi
Kuru Ot Verimi
Bin Dane Ağırlığı
-
4 ton/da
1.5 ton/da
-
Değerler Ortalamadır.
48
· Çok yıllık bir yem bitkisidir.
· Uzun ömürlü, Kışa ve kurağa oldukça dayanıklıdır.
· Serin ve nemli bölgelerde iyi gelişir ve bol ürün
verir. İnce ve bol yapraklı olup olgunlaşma
devresinde bile saplar fazla kalınlaşmaz.
· Yeşil ot verimi 4 ton/da kuru ot verimi 1,5 ton/da
a kadar ulaşabilmektedir.
· Hayvanların sevdiği bir bitkidir.
· Mera için hazırlanan karışımlarda ana bitki olarak
kullanılır.
· Otlatmaya dayanıklıdır.
Değerler Ortalamadır.
TİGEM'DE ÜRETİLEN SERTİFİKALI
DİĞER BİTKİ TÜRLERİNİN TOHUMLUKLARI
Sertifikalı Tohumda
Çeltik Tarlası
% 25
Fazla Verim
TİGEM'de Üretilen Sertifikalı Tohumluklar
AZKAN
NOHUT
· 41,0-46,3 cm boyunda ve ilk bakla yüksekliği 35 cm
olup, dik gelişme tabiatlıdır.
· Tane rengi krem, 100 tane ağırlığı 46,0-49,9 g arasında
değişmekte olup, koçbaşı tane tipindedir.
· Hasat olum süresi 100-105 gün olup, biçerdöverle
hasat ve harmana elverişlidir.
· Verim düzeyi iklim ve toprak yapısına göre
değişmekle birlikte 131-190,3 kg/da arasında
değişmektedir.
· Tanede protein oranı % 23,4-25,3 arasında
değişmekte olup, pişme durumu çok iyidir.
· Antraknoz, kök çürüklüğü ve solgunluk hastalıklarıyla
soğuğa toleranslıdır.
· Nohut tarımı yapılan tüm bölgelere önerilmektedir.
50
IŞIK-05
NOHUT
· 30-42 cm. boyunda olup, dik gelişme tabiatlıdır.
· Tane tipi koçbaşı olup, açık bej tane rengindedir.
· Hasat olum süresi 105-110 gündür.
· Pişme durumu çok iyidir.
· Antraknoz ve kök hastalıklarına toleranslıdır.
· Tüm bölgelere önerilir.
Sertifikalı Tohumda
TİGEM'de Üretilen Sertifikalı Tohumluklar
% 25
Fazla Verim
GÖKÇE
NOHUT
· 30-35 cm bitki boyunda olup, dik gelişme
tabiatlıdır.
· Koçbaşı tane tipinde olup, taneler krem
rengindedir.
· Hasat olum süresi 105-110 gündür.
· Pişme durumu çok iyidir.
· Antraknoz hastalığına orta dayanıklıdır.
· İç Anadolu ve geçit bölgelerine önerilir.
YAŞA-05
NOHUT
· 30-45 cm. boyunda olup, dik gelişme tabiatlıdır.
· Tane tipi koç başı olup, açık bej tane rengindedir.
· Hasat olum süresi 100-105 gündür.
· Pişme durumu çok iyidir.
· Antraknoz hastalığına dayanıklı kök ve solgunluk
hastalıklarına toleranslıdır.
· Tüm bölgelere önerilir.
51
TİGEM'de Üretilen Sertifikalı Tohumluklar
ZUHAL
NOHUT
· Bitki boyu 30-35 cm olup, yarı dik üstten dallanan
şemsiye şeklinde gelişme tabiatlıdır.
· İlk bakla yüksekliği 16-22 cm'dir.
· Koç başı tane dibinde olup, tane rengi bej'dir.
· Hasat alım süresi 100-110 gündür.
· Pişme durumu iyidir.
· 100 tane ağırlığı 45,2-49,9 g olup iri tanelidir.
· Antraknoz hastalığına orta dayanıklıdır.
· Adaptasyon kabiliyeti yüksek olup, daha çok Orta
Karadeniz geçiş bölgesi ile, Orta Anadolunun
kuzeyinde ekilmesi halinde iyi sonuç verir. Sahil
kuşağında da kışlık olarak ekilebilmektedir.
52
ÇAĞIL
KIRMIZI MERCİMEK
· 26-33 cm. boyunda, dik gelişen ve orta dallanan
bitki yapısına sahiptir.
· Siyah noktalı kahverengi tohum rengine sahip,
kotiledon rengi kırmızıdır.
· Kışa , kurağa ve yatmaya dayanıklıdır.
· Solgunluk hastalığına dayanıklıdır.
· Yüksek verimli bir çeşittir.
· Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tüm ilerine
önerilir.
Sertifikalı Tohumda
TİGEM'de Üretilen Sertifikalı Tohumluklar
% 25
Fazla Verim
EVİRGEN
KIRMIZI MERCİMEK
· Bitki boyu 32-33 cm orta boylu, yarı dik gelişir ve
orta derecede dallanır.
· Erkenci bir çeşittir.
· Tane dar ve eliptik, baklanın hasat zamanı rengi
sarı olup, tane rengi pembedir.
· Yatmaya ve tane dökmeye dayanıklı yüksek
verimlidir.
· Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kışlık olarak ekilir.
FIRAT-87
KIRMIZI MERCİMEK
· Erkencidir.
· Bitki boyu 33.4 cm, dik gelişme tabiatlıdır.
· Yatmaya ve tane dökmeye dayanıklıdır.
· Tohum kabuk rengi pembedir.
· İlk bakla yüksekliği 18.8 cm'dir. 1000 tane ağırlığı
24.7 gramdır.
· Bitkide bakla sayısı 52, Bitkide tane sayısı 60,
Çiçeklenme gün sayısı 149'dur.
· Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kışlık ekim için
önerilir.
53
ADA-9510
HİBRİT - MISIR
· Bitki boyu 250-280 cm.dir. Koçan yüksekliği 120135 cm'dir.
· Orta geçici bir çeşit 130-135 günlük bir çeşit olup,
FAO 700 grubundadır.
· Sarı at dişi dane yapısında ve somaki rengi
pembemsi açık kırmızıdır.
· Çeşit yaprak yanıklığı hastalığına ve yatmaya
dayanıklıdır.
· Şartlara göre değişmekle beraber, silaj verimi 8-9
ton, dane verimi 1.250-1.550 Kğ/da. cıvarındadır.
· İç Anadolu Bölgesinde Silaj, Marmara, Ege,
Karadeniz, Akdeniz bölgelerinde ana ürün dane
olarak ekilebilir.
54
ARİFİYE
KOMPOZİT MISIR
· Bitki boyu 300-330 cm'dir.
· Erkek çiçek çıkarma müddeti 66 gün, dişi çiçek
çıkarma müddeti 68 gündür.
· Geççi bir çeşit olup, olum müddeti 130-140
gündür.
· Tane at dişi, rengi sarı, somak rengi karışıktır.
· Soğuğa kurağa ve yatmaya mukavemeti iyidir.
· Pasa ve rastığa mukavimdir.
· Bütün bölgelere silaj üretimi amacıyla önerilir.
EDİRNE
ÇELTİK
· Bitki boyu 105-110 cm'dir
· Çeltik taneleri sarı renkte ve uzundur. Pirinç
danesi geniş ve mat görünüşlüdür.
· Olgunlaşma süresi 125-130 gündür.
· Uygun şartlarda pirinç randımanı %60 civarındadır.
Pilavlık kalitesi iyi olan bir çeşittir.
Tohumculukta
Önder
Kuruluş
55
Korunga Tarlası
TİGEM İşletmeleri
TİGEM Ek Hizmet Binası
57
Sertifikalı Tohumda
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Tarım Müdürlükleri
% 25
Fazla Verim
İL
58
SANTRAL
FAKS
İL
SANTRAL
FAKS
İL
SANTRAL
FAKS
Tohum Satışı Yapan Pancar Kooperatifleri
KOOPERATİF ADI
ADRES
KOD
TELEFON
FAKS
Pankobirlik
Mithatpaşa Cad. No: 19/6
ANKARA
312
435 56 20 (8 HAT)
435 62 83
Adapazarı
Karasu Cad. No: 23 Kuyudibi Satış Mağ.
ADAPAZARI
264
274 40 20 - 279 51 52
274 47 21
Afyon
Anbar Yolu No: 59
AFYON
272
213 14 16 - 213 69 12
215 16 00
Ağrı
Erzurum Cad. No: 31
AĞRI
472
215 18 12 - 215 30 36
215 60 44
Akşehir-Ilgın
Fatih Mah. Nevzat İspir Cad.No:90
ILGIN
332
882 71 38 - 882 71 39
881 26 03
Alpullu
Ordu Cad. No: 24
ALPULLU
288
523 11 81 - 523 17 29
523 10 34
Amasya
Ziya Paşa Bulvarı No: 45
AMASYA
358
218 12 09 - 218 13 93
218 12 71
Ankara
Kubilay Sok. No: 25
Maltepe/ANKARA
312
231 08 05 - 06 - 07
231 30 28
Balıkesir-Bursa
Akıncılar Mah. Gazi Bul.No: 25/A
BALIKESİR
266
241 33 56 - 241 62 56
244 34 13
Bor
Armutlu Mah. Stadyum Sok.
BOR
388
311 78 43 - 311 79 00
311 78 44
Burdur-Isparta
İnönü Bulvarı Hastane Cad.No: 27
BURDUR
248
233 13 05 - 233 13 06
212 40 80
Çorum
Bahçelievler Mah.Bahabey Cad.No:29/C
ÇORUM
364
223 13 80
221 09 11
Dinar
Pancar Mah. Pancar Sok. No: 16/A
DİNAR
272
353 63 19 - 353 68 68
353 63 55
Elazığ
General A. Alpdoğan Cad. No: 96/1
ELAZIĞ
424
212 37 49 - 212 89 25
212 52 58
Elbistan
Pınarbaşı Cad. No: 73
ELBİSTAN
344
415 06 70 - 415 06 71
415 06 73
Erciş
Kışla Cad Ziraat Bölge Bin.No: 2 Kat : 1
ERCİŞ
432
351 66 90
354 35 57
Ereğli
Batı Alagöz Mah. Cumhuriyet Sok. No: 26
EREĞLİ
332
712 00 73 - 712 76 41
712 00 72
Erzincan
Ordu Cad. No: 34
ERZİNCAN
446
214 12 47 - 214 17 81
223 35 51
Erzurum
İstasyon Cad. No: 4
ERZURUM
442
218 26 66 - 233 61 30
233 01 56
Eskişehir
Sivrihisar Cad. No: 180
ESKİŞEHİR
222
231 27 98 - 231 46 30
231 34 68
Kastamonu
Atatürk Cad. No: 9
KASTAMONU
366
214 11 05 - 214 29 05
214 16 43
Kayseri
Şeker Mah. O.Kavuncu Cad.
KAYSERİ
352
331 11 40 - 332 39
331 14 03
Konya
Beyşehir Cad. No: 19/B
KONYA
332
322 67 17 (6Hat)
322 22 03
Kütahya
Mithatpaşa Cad. No: 50
KÜTAHYA
274
216 16 04 - 216 19 44
224 14 97
Malatya
İstasyon Virajı No: 22
MALATYA
422
212 44 78 - 212 45 02
212 45 20
Muş
Kültür Mah. 1.Sok. No: 11
MUŞ
436
212 17 64 - 212 17 65
212 15 79
Samsun
Liman Mah.Bolu Sok.Gezi C.Bahar Apt.Dai. Blk D.1
SAMSUN
362
445 18 68 - 445 18 69
445 18 71
Turhal
Cumhuriyet Cad. No: 57
TURHAL
356
275 10 99 - 276 46 60
275 29 62
Uşak
Milli Egemenlik Cad. No: 22
UŞAK
276
223 02 18 - 223 02 19
212 31 53
Kırşehir
Kuşdili Mah. Demirciler Sok No: 15 Altın İşmerkezi
KIRŞEHİR
386
212 22 22
212 82 20
Sivas
Pulur Mah. Ahi Emir Cad.Ahi Emir Blok.No: 6
SİVAS
346
225 61 91
225 59 23
Yozgat
PTT Cad. No: 18
Sorgun/YOZGAT
354
415 82 62
415 82 16
59
Sertifikalı Tohumda
Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birlikleri
% 25
Fazla Verim
İL
KOD TELEFON
FAKS
ADRES
Tekirdağ T.K.K. Birliği
282
261 10 44 - 261 18 40 - 262 52 72 - 262 52 71
260 50 88-261 11 94
Ertuğrul Mah. İskele Cad. No : 859100
TEKİRDAĞ
Balıkesir T.K.K. Birliği
266
245 91 44-47 – 243 92 23-24
245 79 67-245 23 61
Kasaplar Mah. Soma Cad. No : 9/110100
BALIKESİR
Sakarya T.T.K. Birliği
264
615 01 00 (8 Hat)
614 25 12-614 19 50
Yenimahalle Fiskobirlik Cad. 5.Sok. No : 1
Hendek/SAKARYA
İzmir T.T.K. Birliği
232
446 42 11 – 446 86 01
446 83 01-446 70 69
Gazi Bulvarı No : 67 35230
Çankaya/İZMİR
Kütahya T.T.K. Birliği
274
223 63 76-77 – 224 40 73 – 224 70 77
223 63 78-223 79 44
Mithatpaşa Cad. No : 5 43030
KÜTAHYA
Antalya T.T.K. Birliği
242
311 99 00 (6 Hat) – 311 99 18-19
311 99 06-311 99 07
Ali Çetinkaya Cad. No : 104 07100
ANTALYA
Konya T.T.K. Birliği
332
245 69 20 (4 Hat)
245 59 49-245 69 24
Aydınlıkevler Mah. Gazidere Sok. No 2 42100
Selçuklu/KONYA
Ankara T.T.K. Birliği
312
231 81 53 (3 Hat)231 26 53
231 88 79-231 08 81
Gazi Mustafa Kemal Bul.No : 58 06570
Maltepe/ANKARA
Kayseri T.T.K. Birliği
352
222 03 57 - 222 05 17 - 222 03 92
222 71 44-222 13 62
Örnekevler Mah. Koca Sinan Bul.No : 96 38010
KAYSERİ
Sivas T.T.K. Birliği
346
227 04 21 - 227 03 71 - 227 09 31 - 227 03 31
227 00 13-227 32 27
Barbaros Bul. Kümbet Mevkii No : 71 58010
SİVAS
Samsun T.T.K. Birliği
362
432 23 49 - 432 47 46 - 432 47 68 - 432 45 85
431 81 46-432 21 79
Kale Mah. Cumhuriyet Cad. No : 20 55030
SAMSUN
Trabzon T.T.K Birliği
462
230 21 63 (3 Hat)
230 21 62
Toklu Mah. Sahil Cad. No : 5 61040
TRABZON
Erzurum T.T.K. Birliği
442
315 60 35-42
317 14 70
Yunus Emre Mah. Yenişehir Kavşağı No : 1 25070 ERZURUM
Malatya T.T.K. Birliği
422
212 72 93 - 212 71 83 84 - 212 71 81
324 37 89-212 71 86
İnönü Mah. İstasyon Virajı Mevkii 44080
60
MALATYA
TİGEM Bayileri
B.NO FİRMA
ADRES
İLÇESİ
İL
TELEFON
FAKS
61
Sertifikalı Tohumda
TİGEM Bayileri
% 25
Fazla Verim
B.NO FİRMA
62
ADRES
İLÇESİ
İL
TELEFON
FAKS
TİGEM Bayileri
B.NO FİRMA
ADRES
İLÇESİ
İL
TELEFON
FAKS
63
Sertifikalı Tohumda
TİGEM Bayileri
% 25
Fazla Verim
B.NO FİRMA
64
ADRES
İLÇESİ
İL
TELEFON
FAKS
TİGEM Bayileri
B.NO FİRMA
ADRES
İLÇESİ
İL
TELEFON
FAKS
65
Sertifikalı Tohumda
TİGEM Bayileri
% 25
Fazla Verim
B.NO FİRMA
66
ADRES
İLÇESİ
İL
TELEFON
FAKS
TİGEM Bayileri
B.NO FİRMA
ADRES
İLÇESİ
İL
TELEFON
FAKS
67
Sertifikalı Tohumda
TİGEM Bayileri
% 25
Fazla Verim
B.NO FİRMA
68
ADRES
İLÇESİ
İL
TELEFON
FAKS
TİGEM Bayileri
B.NO FİRMA
ADRES
İLÇESİ
İL
TELEFON
FAKS
69
Sertifikalı Tohumda
TİGEM Bayileri
% 25
Fazla Verim
B.NO FİRMA
70
ADRES
İLÇESİ
İL
TELEFON
FAKS
TİGEM Bayileri
B.NO FİRMA
ADRES
İLÇESİ
İL
TELEFON
FAKS
71
Sertifikalı Tohumda
TİGEM Bayileri
% 25
Fazla Verim
B.NO FİRMA
72
ADRES
İLÇESİ
İL
TELEFON
FAKS
Bayi Kaşesi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
6 715 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content