close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar

embedDownload
Şener Büyüköztürk
Ömay Çokluk
Nilgün Köklü
Gözden Geçirilmiş
14.
3URI'UûHQHU%h<h.g=7h5.
'Ro'UgPD\dRNOXN
3URI'U1LOJQ.|NO
6RV\DO%LOLPOHUúoLQ
ú67$7ú67ú.
,6%1
.LWDSLoHULùLQLQWPVRUXPOXOXùX\D]DUODU×QDDLWWLU
‹3HJHP$NDGHPL
%XNLWDE×QEDV×P\D\×QYHVDW×üKDNODU×
3HJHP$NDGHPL<D\(ùW'DQ+L]P7LF/WGûWL·\HDLWWLU
$Q×ODQNXUXOXüXQL]QLDO×QPDGDQNLWDE×QWP\DGDE|OPOHUL
NDSDNWDVDU×P×PHNDQLNHOHNWURQLNIRWRNRSLPDQ\HWLNND\×W
\DGDEDüND\|QWHPOHUOHoRùDOW×ODPD]EDV×ODPD]GDù×W×ODPD]
%XNLWDS7&.OWU%DNDQO×ù×EDQGUROLOHVDW×OPDNWDG×U
2NX\XFXODU×P×]×QEDQGUROROPD\DQNLWDSODUKDNN×QGD
\D\×QHYLPL]HELOJLYHUPHVLQLYHEDQGUROV]\D\×QODU×
VDW×QDOPDPDV×Q×GLOL\RUX]
%DVN×(NLP$QNDUD
%DVN×ûXEDW$QNDUD
<D\×Q3URMH<|QHWPHQL$\üHJO(URùOX
'L]JL*UDILN7DVDU×P$KPHW5HVXO.D\PDNo×
.DSDN7DVDU×P×*UVHO$YF×
%DVN×$\U×QW×%DV×P<D\×QYH0DWEDDF×O×N/WG6WL
úYHGLN2UJDQL]H6DQD\L&DGGH6RNDN1R$
<HQLPDKDOOH$1.$5$
<D\×QF×6HUWLILND1R
0DWEDD6HUWLILND1R
úOHWLüLP
.DUDQILO6RNDN1R.×]×OD\$1.$5$
<D\×QHYL
<D\×QHYL%HOJHo
'Dù×W×P
'Dù×W×P%HOJHo
+D]×UO×N.XUVODU×
(LOHWLSHJHP#SHJHPQHW
3URI'UùHQHU%h<h.g=7h5.
\ÕOÕQGD2VPDQL\H¶QLQ.DGLUOLLOoHVLQGHGR÷GXøONYHRUWD|÷UHQLPLQL.DGLUOLYH
$GDQD¶GDWDPDPODGÕ\ÕOÕQGD+DFHWWHSHhQLYHUVLWHVLQGH0DWHPDWLNgQOLVDQV
\ÕOÕQGD $QNDUD hQLYHUVLWHVL $h (÷LWLP %LOLPOHUL )DNOWHVL (%) (÷LWLP
<|QHWLPL YH 3ODQODPDVÕ /LVDQV \ÕOÕQGD $h 6RV\DO %LOLPOHU (QVWLWV (÷LWLP
<|QHWLPL YH 3ODQODPDVÕ $QDELOLP 'DOÕQGD <NVHN /LVDQV YH \ÕOÕQGD D\QÕ
DQDELOLP GDOÕQGD (÷LWLP øVWDWLVWL÷L YH $UDúWÕUPD %LOLP 'DOÕ GRNWRUD SURJUDPÕQÕ
WDPDPODGÕ
\ÕOODUÕ DUDVÕQGD 0LOOL (÷LWLP %DNDQOÕ÷Õ g]HO (÷LWLP YH 5HKEHUOLN 'DLUHVL
%DúNDQOÕ÷ÕQGD úHI YH H÷LWLP X]PDQÕ RODUDN J|UHY \DSWÕ \ÕOODUÕQGD
$QNDUD hQLYHUVLWHVL (÷LWLP %LOLPOHUL )DNOWHVL (÷LWLP øVWDWLVWL÷L YH $UDúWÕUPD
$QDELOLP 'DOÕQGD DUDúWÕUPD J|UHYOLVL RODUDN J|UHY \DSWÕ \ÕOÕQGD D\QÕ DODQD
<DUGÕPFÕ 'RoHQW RODUDN DWDQGÕ 7HPPX] 7HPPX] WDULKOHUL DUDVÕQGD
(%) (÷LWLP $UDúWÕUPD YH 8\JXODPD 0HUNH]LQGH PGU \DUGÕPFÕVÕ RODUDN J|UHY
\DSWÕ\ÕOÕQGDDODQÕQGDNLJHOLúPHOHULL]OHPHNDPDFÕ\ODDOWÕD\VUHLOH$PHULND
%LUOHúLN'HYOHWOHUL$XVWLQ7(;$6¶GDEXOXQGX<D]DU$÷XVWRVWDULKLQGH$QNDUD
hQLYHUVLWHVL¶QGHQHPHNOLROGXNWDQVRQUD(\OOWDULKLQGH%DúNHQWhQLYHUVLWHVL
(÷LWLP)DNOWHVL¶QGH\DUGÕPFÕGRoHQWRODUDNJ|UHYHEDúODGÕ+D]LUDQWDULKLQGH
³(÷LWLPGH gOoPH YH 'H÷HUOHQGLUPH´ DODQÕQGD GRoHQW XQYDQÕQÕ DOGÕ (NLP $÷XVWRV WDULKOHUL DUDVÕQGD GHNDQ \DUGÕPFÕVÕ RODUDN J|UHY \DSWÕ (NLP WDULKLQGH*D]LhQLYHUVLWHVLQGH3URI'URODUDNJ|UHYHEDúODGÕ
<D]DUÕQ ³6RV\DO %LOLPOHU LoLQ 9HUL $QDOL]L (O .LWDEÕ øVWDWLVWLN $UDúWÕUPD 'HVHQL
6366 8\JXODPDODUÕ YH <RUXP´ LOH ³'HQH\VHO 'HVHQOHU gQWHVW 6RQWHVW .RQWURO
*UXSOX 'HVHQ YH 9HUL $QDOL]L´ LVLPOL WHN \D]DUOÕ ³6RV\DO %LOLPOHU LoLQ øVWDWLVWLN´
³%LOLPVHO $UDúWÕUPD <|QWHPOHUL´ YH ³6RV\DO %LOLPOHU øoLQ dRN 'H÷LúNHQOL øVWDWLVWLN
6366 YH /,65(/ 8\JXODPDODUÕ´ LVLPOL RUWDN \D]DUOÕ NLWDSODUÕ YH oRN VD\ÕGD
\D\ÕPODQPÕúPDNDOHVLEXOXQPDNWDGÕU
øOHWLúLP
VHQHUEX\XNR]WXUN#JPDLOFRP
LLL
'Ro'UgPD\d2./8.
\ÕOÕQGD=RQJXOGDN¶WDGR÷GXøONRUWDYHOLVH|÷UHQLPLQL.DUDPUVHO.RFDHOL¶GH
WDPDPODGÕ\ÕOÕQGD$QNDUDhQLYHUVLWHVL(÷LWLP%LOLPOHUL)DNOWHVL5HKEHUOLNYH
3VLNRORMLN'DQÕúPDQOÕNSURJUDPÕQÕWDPDPODGÕ
\ÕOODUÕDUDVÕQGD0LOOL(÷LWLP%DNDQOÕ÷Õ¶QDED÷OÕRODUDNUHKEHU|÷UHWPHQOLN
\DSWÕ \ÕOÕQGD $QNDUD hQLYHUVLWHVL 6RV\DO %LOLPOHU (QVWLWV g]HO (÷LWLP
$QDELOLP 'DOÕ¶QGD \NVHN OLVDQV |÷UHQLPLQH GHYDP HGHUNHQ \ÕOÕQGD $QNDUD
hQLYHUVLWHVL (÷LWLP <|QHWLPL YH 3ODQODPDVÕ %|OP (÷LWLPøVWDWLVWL÷L YH $UDúWÕUPD
$QDELOLP'DOÕ¶QDDUDúWÕUPDJ|UHYOLVLRODUDNDWDQGÕ
\ÕOÕQGD ³=LKLQVHO YH øúLWPH (QJHOOLOHU 2NXOODUÕQGD *|UHY <DSDQ <|QHWLFL YH
g÷UHWPHQOHUGH 7NHQPLúOL÷LQ .HVWLULOPHVL´ NRQXOX WH]LQL YHUHUHN \NVHN OLVDQV
|÷UHQLPLQLWDPDPODGÕ
0D\ÕV ¶GH $QNDUD hQLYHUVLWHVL (÷LWLP %LOLPOHUL (QVWLWV (÷LWLP %LOLPOHUL
$QDELOLP 'DOÕ (÷LWLP <|QHWLPL 7HIWLúL 3ODQODPDVÕ YH (NRQRPLVL %LOLP 'DOÕ (÷LWLP
øVWDWLVWL÷L YH $UDúWÕUPD 3URJUDPÕ¶QGD ³(OHúWLUHO 'úQPH\L 'HVWHNOH\LFL øúELUOLNOL
g÷UHQPH 2UWDPÕQGD *HUoHNOHúWLULOHQ g÷UHWLPLQ (OHúWLUHO 'úQPH\H YH øVWDWLVWL÷H
*LULú'HUVLQGHNLg÷UHQFL%DúDUÕVÕQD(WNLVL´NRQXOXWH]LQLYHUHUHNGRNWRUD|÷UHQLPLQL
WDPDPODGÕ
<D]DU \ÕOÕQGD $QNDUD hQLYHUVLWHVL (÷LWLP %LOLPOHUL )DNOWHVL 5HKEHUOLN YH
3VLNRORMLN 'DQÕúPDQOÕN %|OP gOoPH YH 'H÷HUOHQGLUPH $QDELOLP 'DOÕ¶QD
<DUGÕPFÕ 'RoHQW 'RNWRU RODUDN DWDQGÕ +DOHQ D\QÕ QLYHUVLWHGH 'RoHQW 'RNWRU
RODUDNJ|UHY\DSPDNWDGÕU+HPOLVDQVKHPGHOLVDQVVWG]H\GHøVWDWLVWL÷H*LULú
(÷LWLPøVWDWLVWL÷L'DYUDQÕú%LOLPOHULQGHøOHULøVWDWLVWLN$UDúWÕUPD<|QWHPOHULQH*LULú
(÷LWLP $UDúWÕUPD <|QWHPOHUL 'DYUDQÕú %LOLPOHULQGH øOHUL $UDúWÕUPD $UDúWÕUPD (WL÷L
YHEHQ]HULGHUVOHURNXWPDNWDGÕU
3URI'U1LOJQ.g./h
2UWD'R÷X7HNQLNhQLYHUVLWHVL)HQYH(GHEL\DW)DNOWHVL(÷LWLP%|OPQGH
\ÕOODUÕ DUDVÕQGD OLVDQV H÷LWLPL DOGÕ \ÕOODUÕ DUDVÕGD )HQ %LOLPOHUL
(÷LWLPLQGH 3URJUDP *HOLúWLUPH ]HULQH \NVHN OLVDQV oDOÕúPDODUÕQÕ \DSDUNHQ D\QÕ
]DPDQGD DUDúWÕUPD J|UHYOLVL RODUDN oDOÕúWÕ \ÕOÕQGD +DFHWWHSH hQLYHUVLWHVL
(÷LWLP )DNOWHVL (÷LWLP %LOLPOHUL %|OP¶QGH (÷LWLPGH gOoPH YH 'H÷HUOHQGLUPH
$QDELOLP'DOÕQGDGRNWRUDGHUHFHVLQLDOGÕ
WDULKOHULDUDVÕQGD+DFHWWHSHhQLYHUVLWHVLSDUWWLPHRODUDN(÷LWLPGHgOoPH
YH 'H÷HUOHQGLUPH GHUVOHUL YHUGL ¶GH $QNDUD hQLYHUVLWHVL (÷LWLP ELOLPOHUL
)DNOWHVL(÷LWLP<|QHWLPLYH3ODQODPDVÕ%|OP¶QGH(÷LWLPøVWDWLVWL÷LYH$UDúWÕUPD
$QDELOLP 'DOÕ¶QGD \DUÕPFÕ GRoHQW ROGX ¶GH (÷LWLP øVWDWLVWL÷L YH $UDúWÕUPD
$QDELOLP 'DOÕ %DúNDQOÕ÷Õ¶QD DWDQGÕ ¶GD (÷LWLP øVWDWLVWL÷L YH $UDúWÕUPD $QDELOLP
'DOÕ¶QGD ³GRoHQW´ XQYDQÕQÕ DOGÕ \ÕOODUÕ DUDVÕQGD 0(% ($5*('¶GH
GDQÕúPDQRODUDNJ|UHY\DSWÕg÷UHQFLOHULQLVWDWLVWL÷HYHDUDúWÕUPD\D\|QHOLNWXWXPODUÕ
ND\JÕODUÕ\HWHUOLNOHUL]HULQHoRNVD\ÕGDoDOÕúPDVÕEXOXQPDNWDGÕU
LY
g16g=
%XNLWDEÕQROXúWXUXOPDVÕQGDGDKD|QFH.|NOYH%\N|]WUNWDUDIÕQGDQ\D]ÕODQ³6RV\DO
%LOLPOHULoLQøVWDWLVWL÷H*LULú´LVLPOLNLWDSWHPHODOÕQPÕúWÕU$QÕODQNLWDSLOHLOJLOLRNX\XFXODUGDQ
JHOHQ |QHULOHU GR÷UXOWXVXQGD PHWLQ ]HULQGH G]HOWPH YH ED]Õ E|OPOHUH \DSÕODQ
HNOHPHOHULQ \DQÕVÕUD NLWDED o \HQL E|OP GDKD HNOHQHUHN DODQ LoLQ JLULú NLWDEÕ ROPDQÕQ
|WHVLQHJHoLOPLúWLU<D]DUODUEXQHGHQOHoDOÕúPDODUÕQÕ³6RV\DO%LOLPOHULoLQøVWDWLVWLN´LVPLLOH
\HQLELUNLWDSRODUDNGHVHQOHPLúOHUGLU
.LWDS VRV\DO DODQODUGD |÷UHQLP J|UHQ |÷UHQFLOHU GúQOHUHN \D]ÕOPÕúWÕU øVWDWLVWLN
\|QWHP YH WHNQLNOHU NXUDPVDO WHPHOOHULQH LQLOPHNVL]LQ \DOÕQ YH DQODúÕOÕU IRUPOOHUL\OH
WDQÕWÕOPD\D oDOÕúÕOPÕúWÕU .RQXODUÕQ LúOHQPHVLQGH LVWDWLVWL÷LQ PDQWÕ÷ÕQD YH VRQXFXQ
\RUXPODQPDVÕQDD÷ÕUOÕNYHULOPLúWLU
.LWDSRQE|OPGHQYHHNOHUGHQROXúPDNWDGÕU%|OPOHULQLoHUL÷LE|OPQLONVD\IDVÕQGD
WDQÕWÕOPÕú NRQXODUÕQ VRQXQGD LVH E|OPQ NÕVD ELU |]HWLQH YH DOÕúWÕUPD VRUXODUÕQD \HU
YHULOPLúWLU
øVWDWLVWLN DODQÕ\OD LOJLOL WHPHO NDYUDPODUÕQ DoÕNODQGÕ÷Õ ³*ø5øù´ ELULQFL E|OP IUHNDQV
GD÷ÕOÕPODUÕQÕQWDEORYHJUDILNLOHG]HQOHPHOHULQLNRQXDODQ³)5(.$16'$ö,/,0/$5,LNLQFL
E|OP IUHNDQV GD÷ÕOÕPODUÕQÕQ EHWLPOHQPHVLQH LOLúNLQ PHUNH]L H÷LOLP |OoOHULQLQ YH
GH÷LúNHQOLN |OoOHULQLQ \HU DOGÕ÷Õ )5(.$16 '$ö,/,0/$5,1,1 %(7ø0/(10(6ø´ oQF
E|OP RODVÕOÕN YH QRUPDO GD÷ÕOÕP LOH ] YH 7 VWDQGDUW SXDQODUÕQÕ NRQX DODQ ³2/$6,/,.
67$1'$571250$/'$ö,/,09(67$1'$5738$1/$5´G|UGQFE|OPLNLGH÷LúNHQ
DUDVÕQGDNLLOLúNLNDYUDPÕQÕQYHLOLúNLQLQ|OoOPHVLQH\|QHOLNWHNQLNOHULQWDQÕWÕOPDVÕQÕNDSVD\DQ
³.25(/$6<21 ø.ø '(öøù.(1 $5$6,1'$.ø ø/øù.ø 9( ø/øù.ø1ø1 g/dh/0(6ø´ EHúLQFL
E|OP EDVLW UHJUHV\RQ DQDOL]LQLQ PDQWÕ÷ÕQÕ YH KHVDSODPDODUÕQÕ NRQX DODQ ³%$6ø7
5(*5(6<21 $1$/ø=ø´ DOWÕQFÕ E|OP KLSRWH] ROXúWXUPD KLSRWH] WHVWLQLQ DGÕPODUÕ NDUDU
YHULUNHQ \DSÕODQ KDWDODU YH X\JXQ \|QWHP VHoLPL KDNNÕQGD NÕVD ELOJLOHULQ YHULOGL÷L
³.(67ø5ø6(/ ø67$7ø67ø.´ \HGLQFL E|OP WHN |UQHNOHP LOLúNLVL] YH LOLúNLOL LNL |UQHNOHP
RUWDODPDVÕQÕ NDUúÕODúWÕUPD\Õ VD÷OD\DQ ³7 7(67ø 257$/$0$/$5 $5$6, )$5./$5,1
7(67 ('ø/0(6ø´ VHNL]LQFL E|OP ED÷ÕPVÕ] |UQHNOHPOHULoLQ WHN \|QO YDU\DQV DQDOL]LQLQ
WHPHO PDQWÕ÷ÕQÕ YH KHVDSODPDODUÕQÕ NRQX HGLQHQ ³%$ö,06,= g51(./(0/(5 ødø1 7(.
<g1/h9$5<$16$1$/ø=ø.6$<,'$%$ö,06,=257$/$0$$5$6,1'$.ø)$5./$5,1
7(67('ø/0(6ø´GRNX]XQFXE|OPLNLNDWHJRULNGH÷LúNHQDUDVÕQGDNLLOLúNLQLQDUDúWÕUÕOPDVÕ
³.ø.$5(%$ö,06,=/,.7(67ø´LVHRQXQFXE|OPROXúWXUPDNWDGÕU
%|OPOHUL NLWDEÕQ KD]ÕUODQPDVÕQGD \DUDUODQÕODQ ND\QDNODUÕQ OLVWHVL L]OHPHNWHGLU (NOHUGH
VÕUDVÕ\OD NLWDSWD NXOODQÕODQ IRUPOOHUH E|OPOHULQ VRQODUÕQGD \HU DODQ DOÕúWÕUPD VRUXODUÕQÕQ
FHYDSODUÕQD VWDQGDUW QRUPDO GD÷ÕOÕP H÷ULVL DOWÕQGDNL DODQODU WDEORVXQD YH VWDQGDUW QRUPDO
GD÷ÕOÕPH÷ULVLQGHSYHTDODQODUÕQÕD\ÕUDQRUGLQDWODUWDEORVXQD6WXGHQWWGD÷ÕOÕPÕ)GD÷ÕOÕPÕ
YH.LNDUHGD÷ÕOÕPÕWDEORODUÕQD\HUYHULOPLúWLU
.LWDEÕQJHOLúWLULOPHVLQH|QHPOLNDWNÕODUVD÷OD\DQYHEL]OHULEXNRQXGDVUHNOLGHVWHNOH\HQ
3URI'U$OL%DOFÕ3URI'U$OL'|QPH]YH<UG'Ro'UgPHU.XWOX¶\DWHúHNNUHGHUL]
ùXEDW
3URI'UùHQHU%\N|]WUN
'Ro'UgPD\dRNOXN
3URI'U1LOJQ.|NO
Y
YL
hdh1&h%$6.,<$g16g=
3DUDPHWULN ROPD\DQ LVWDWLVWLNOHUGHQ 0DQQ:LWKQH\ 8 7HVWL :LOFR[RQ 8\XPOX dLIWOHU
øúDUHWOL6ÕUDODU7HVWL.UXVNDO:DOOLV7HVWLRNX\XFXODUGDQJHOHQLVWHN]HULQHNLWDEÕQoQF
EDVNÕVÕQDIDUNOÕE|OPOHURODUDNGDKLOHGLOPLúWLU
.DVÕP
3URI'UùHQHU%\N|]WUN
'Ro'UgPD\dRNOXN
3URI'U1LOJQ.|NO
YLL
<×O×QGD$UDP×]GDQ$\U×ODQ1H]DNHWL
6HYJLVLYH6D\J×V×LOH$QG×ù×P×]6HYJLOL+RFDP×]
3URI'U1LOJQ.|NO·\H
úWKDI2OXQXU
YLLL
ødø1'(.ø/(5
gQV|]Y
øoLQGHNLOHUL[
%ø5ø1&ø%g/h0
*ø5øù
V
øVWDWLVWLN1HGLU"1DVÕOg÷UHQLOLU"
øVWDWLVWLNYH$UDúWÕUPD
øVWDWLVWL÷HøOLúNLQ7HPHO.DYUDPODU
g]HW
$OÕúWÕUPD6RUXODUÕ
ø.ø1&ø%g/h0
)5(.$16'$ö,/,0/$5,
VV
)UHNDQV'D÷ÕOÕPODUÕQÕQ7DEORLOH*|VWHULOPHVL
9HULOHULQ*UDILNLOH*|VWHULOPHVL
g]HW
$OÕúWÕUPD6RUXODUÕ
hdh1&h%g/h0
)5(.$16'$ö,/,0/$5,1,1%(7ø0/(10(6ø
VV
0HUNH]L(÷LOLPgOoOHUL
'H÷LúNHQOLNgOoOHUL
g]HW
$OÕúWÕUPD6RUXODUÕ
'g5'h1&h%g/h0
2/$6,/,.67$1'$571250$/'$ö,/,09(
67$1'$5738$1/$5
VV
2ODVÕOÕN
6WDQGDUW1RUPDO'D÷ÕOÕP
6WDQGDUW3XDQODU
g]HW
$OÕúWÕUPD6RUXODUÕ
L[
%(ùø1&ø%g/h0
.25(/$6<21ø.ø'(öøù.(1$5$6,1'$.øø/øù.ø9(
ø/øù.ø1ø1g/dh/0(6ø
VV
*LULú
6DoÕOPD'L\DJUDPÕ6FDWWHUSORW
.RUHODV\RQ.DWVD\ÕVÕ
3HDUVRQ0RPHQWOHUdDUSÕPÕ.RUHODV\RQ.DWVD\ÕVÕU
6SHDUPDQ%URZQ6ÕUD)DUNODUÕ.RUHODV\RQ.DWVD\ÕVÕ
1RNWDdLIW6HULOL.RUHODV\RQ.DWVD\ÕVÕ
dLIW6HULOL.RUHODV\RQ.DWVD\ÕVÕ
'|UWOSKL.RUHODV\RQ.DWVD\ÕVÕ
.ÕVPL.RUHODV\RQ
dRNOX.RUHODV\RQ
g]HW
$OÕúWÕUPD6RUXODUÕ
$/7,1&,%g/h0
%$6ø7'2ö586$/5(*5(6<21$1$/ø=ø
VV
*LULú
%DVLW'R÷UXVDO5HJUHV\RQ(úLWOL÷LYHøúOHP
7DKPLQLQ6WDQGDUW+DWDVÕ
g]HW
$OÕúWÕUPD6RUXODUÕ
<('ø1&ø%g/h0
$1/$0d,.$57,&,ø67$7ø67ø.
VV
*LULú
+LSRWH]2OXúWXUPDYH+LSRWH]7HVWLQLQ$GÕPODUÕ
.DUDU9HULUNHQ<DSÕODQ+DWDODU
6HUEHVWOLN'HUHFHVL
gUQHNOHPH'D÷ÕOÕPÕYH2UWDNODPDQÕQ*YHQ$UDOÕ÷Õ7DKPLQL
8\JXQøVWDWLVWL÷LQ6HoLPL
g]HW
[
6(.ø=ø1&ø%g/h0
77(67ø257$/$0$/$5$5$6,)$5./$5,17(67('ø/0(6ø
VV
*LULú
7HNgUQHNOHPøoLQ77HVWL
%D÷ÕPVÕ]gUQHNOHPOHUøoLQ77HVWL
%D÷ÕPOÕgUQHNOHPOHUøoLQ77HVWL
(WNL%\NO÷
g]HW
$OÕúWÕUPD6RUXODUÕ
'2.8=81&8%g/h0
9$5<$16$1$/ø=ø257$/$0$/$5$5$6,)$5./$5,1
7(67('ø/0(6ø
VV
*LULú
)øVWDWLVWL÷LYH3RVW+RFdRNOX.DUúÕODúWÕUPDODU
)øVWDWLVWL÷LQLQg÷HOHUL
)'D÷ÕOÕPÕ
)2UDQÕQÕQ+HVDSODQPDVÕ
dRNOX.DUúÕODúWÕUPD7HVWOHUL3RVW+RF7HVW
)LVKHU/6'7HVWL
7XNH\+6'7HVWL
(WNL%\NO÷
g]HW
$OÕúWÕUPD6RUXODUÕ
2181&8%g/h0
.ø.$5(%$ö,06,=/,.7(67ø
VV
*LULú
<DWHV']HOWPHVL
g]HW
$OÕúWÕUPD6RUXODUÕ
21%ø5ø1&ø%g/h0
0$11:+,71(<87(67ø257$/$0$/$5$5$6,)$5./$5,1
7(67('ø/0(6ø
VV
*LULú
.oN*UXSgUQHNOHPOHUøoLQ0DQQ:KLWQH\87HVWL
%\N*UXSgUQHNOHPOHUøoLQ0DQQ:KLWQH\87HVWL
g]HW
$OÕúWÕUPD6RUXODUÕ
[L
21ø.ø1&ø%g/h0
:,/&2;218<80/8dø)7/(5øù$5(7/ø6,5$/$57(67ø
257$/$0$/$5$5$6,)$5./$5,17(67('ø/0(6ø
VV
*LULú
g]HW
$OÕúWÕUPD6RUXODUÕ
21hdh1&h%g/h0
.586.$/:$//,6+7(67ø257$/$0$/$5$5$6,
)$5./$5,17(67('ø/0(6ø
VV
*LULú
g]HW
$OÕúWÕUPD6RUXODUÕ
.D\QDNODU
(N$)RUPOOHU
(.%$OÕúWÕUPD6RUXODUÕQÕQ&HYDSODUÕ
(.&6WDQGDUW1RUPDO'D÷ÕOÕP(÷ULVL$OWÕQGDNL$ODQODU
(.'6WDQGDUW1RUPDO'D÷ÕOÕP(÷ULVLQGH3YH4$ODQODUÕQÕ$\ÕUDQ2UGLQDWODU
(.(6WXGHQWW'D÷ÕOÕPÕ
(.))'D÷ÕOÕPÕ
(.*.L.DUH[ 'D÷ÕOÕPÕ
(.+0DQQ:KLWQH\7HVWLQGH*|]OHQHQ8'H÷HUOHUL.DGDU.oN'H÷HUOHUHøOLúNLQ
2ODVÕOÕNODU7DEORVX
(.,:LOFR[RQ7øoLQ.ULWLN'H÷HUOHU
(.-.UXVNDO:DOOLV0HUWHEHOHU<ROX\OD7HN<|QO9DU\DQV$QDOL]LQGH*|]OHQHQ
+'H÷HUL.DGDU%\N'H÷HUOHUHøOLúNLQ2ODVÕOÕNODU7DEORVX
(..4'D÷ÕOÕPÕ
[LL
*LULü
1
birinci bölüm
*ø5øù
øoHULN
;
øVWDWLVWLN1HGLU"1DVÕOg÷UHQLOLU"
;
øVWDWLVWLNYH$UDúWÕUPD
;
øVWDWLVWL÷HøOLúNLQ7HPHO.DYUDPODU
;
Özet
;
$OÕúWÕUPD6RUXODUÕ
ø67$7ø67ø.1('ø5"1$6,/gö5(1ø/ø5"
øVWDWLVWLN EHOLUOL ELU DPDo LoLQ YHULOHULQ WRSODQPDVÕ VÕQÕIODQGÕUÕOPDVÕ
o|]POHQPHVL YH VRQXoODUÕQ \RUXPODQPDVÕ LOH LOJLOL WHNQLN YH \|QWHPOHUL
LoHUHQ ELU ELOLP GDOÕGÕU 6DUDoEDúÕ YH .XWVDO -RKQVRQ LVWDWLVWL÷L VD\ÕVDO YHULOHULQ WRSODQPDVÕ VÕQÕIODQGÕUÕOPDVÕ VXQXOPDVÕ YH
\RUXPODQPDVÕQÕ NRQX DODQ ELU ELOLP GDOÕ RODUDN WDQÕPODPDNWDGÕU /LQTXLVW¶H
J|UH LVWDWLVWLN ELOLPVHO \|QWHPOHUOH WRSODQPÕú YHULOHULQ DQODPOÕ KDOH
JHWLULOPHVLQGH NXOODQÕODQ PDWHPDWLNVHO ELU WHNQLNWLU +HLPDQ LVH
LVWDWLVWL÷L KHP YHULOHULQ DQDOL] HGLOPHVLQGH NXOODQÕODQ LVWatistiksel yöntemler,
KHP GH EX \|QWHPOHUGHQ HOGH HGLOHQ \DQÕWODU RODUDN J|UPHNWHGLU .ÕVDFD
LVWDWLVWLN DUDúWÕUPD VRUXODUÕQÕ \DQÕWODPDN \D GD DUDúWÕUPD KLSRWH]OHULQL WHVW
HWPHNLoLQNXOODQÕODQ\|QWHPOHUYHWHNQLNOHURODUDNWDQÕPODQDELOLU
øVWDWLVWL÷L |÷UHQPHGH DPDo ELU DUDúWÕUPDGD HOGH HGLOHQ \DQÕWODUÕQ \D GD
WHSNLOHULQ X\JXQ LVWDWLVWLNVHO \|QWHPOHU NXOODQÕODUDN QDVÕO \RUXPODQDFD÷ÕQÕ
ELOPHNWLU øVWDWLVWL÷L |÷UHQPHN LoLQ WHPHO \RO LVWDWLVWLN \|QWHP YH WHNQLNOHULQL
2
6RV\DO%LOLPOHUúoLQúVWDWLVWLN
bir istatistik problemi içinde uygulamaktÕU +HLPDQ¶D J|UH DúD÷ÕGDNL
HWNLQOLNOHULQVÕUDVÕ\OD \DSÕOPDVÕLVWDWLVWLN\|QWHPYHWHNQLNOHULQ|÷UHQLOPHVLQL
NROD\ODúWÕUDFDNWÕU
x
dDOÕúPDN
x
'úQPHN
x
Uygulama (egzersiz) yapmak
x
'úQPHN
x
Daha fazla uygulama yapmak
øVWDWLVWLNWH KHU \HQL LVWDWLVWLNVHO NDYUDP |QFHNL NDYUDPODUD GD\DQÕU bu
nedenle istatistikte kavramlar ve GROD\ÕVÕ\OD NRQXODU DUDVÕQGDNL DúDPDOÕOÕN
LOLúNLVL JoOGU øVWDWLVWL÷LQ GDKD NROD\ |÷UHQLOHELOPHVL LoLQ \HQL ELU NRQX\D
JHoPHGHQ |QFH ELU |QFHNL NRQXQXQ NDYUDQÕOÕS NDYUDQÕOPDGÕ÷ÕQD GLkkat
HGLOPHOLGLU +HLPDQ øVWDWLVWLN DODQÕQGD \D]ÕOPÕú ELU NLWDEÕQ GD EX
DúDPDOÕOÕN LOLúNLVLQH GLNNDW HWPHVL YH NRQXODU DUDVÕQGDNL ED÷ODQWÕODUÕ
|÷UHQFLQLQDQODPDVÕQD\DUGÕPFÕRODFDNELoLPGHVXQPDVÕJHUHNLU
6RV\DOELOLPOHUDODQÕQGDLVWDWLVWLN|÷UHWLPLQGHVÕNoDNDUúÕODúÕODQELUVRUXQ
GD|÷UHQFLOHULQLVWDWLVWL÷H\|QHOLNND\JÕODUÕQÕQ\NVHNROPDVÕGÕU%XQHGHQOH
LVWDWLVWLN |÷UHWLPLQGH PPNQ ROGX÷XQFD PDWHPDWLNVHO D\UÕQWÕODUGDQ
NDoÕQÕOPÕúROPDVÕEXQXQ\DQÕVÕUDRNXWXODFDNGHUVNLWDSODUÕQÕQRODELOGL÷ince
EDVLW YH DQODúÕOÕU |UQHNOHUOH GHVWHNOHQPLú ROPDVÕ \HULQGH RODFDNWÕU )RUWH
1995).
Sosyal bilimlHU DODQÕQGD RNXWXODQ LVWDWLVWLN GHUVOHUL LoLQ KD]ÕUODQDQ EX
NLWDS LoHUGL÷L LVWDWLVWLNVHO \|QWHP YH WHNQLNOHUL PDWHPDWLNVHO WHPHOOHULQH
girmeksizin okuyucX\D WDQÕWPD\Õ DPDoODPDNWDGÕU .LWDEÕQ WP E|OPOHULQLQ
LON VD\IDVÕQGD R E|OPQ NDSVDGÕ÷Õ NRQXODUÕQ QHOHU ROGX÷X EHOLUWLOPLú
E|OPOHULQ VRQXQGD LVH LúOHQHQ NRQXODU NÕVDFD |]HWOHQPLúWLU .RQX |]HWLQLQ
KHPHQ VRQXQGD LVH X\JXODPD \DSDUDN |÷UHQPH\L SHNLúWLUHFek örnek
DOÕúWÕUPD VRUXODUÕQD \HU YHULOPLúWLU %|\OH ELU G]HQOHPHQLQ VRV\DO ELOLPOHU
DODQÕQGD RNXWXODQ LVWDWLVWL÷LQ GDKD NROD\ YH GDKD NDOÕFÕ ELU |÷UHQPH\H \RO
DoDFD÷ÕXPXOPDNWDGÕU.
ø67$7ø67ø.9($5$ù7,50$
Sosyal bilimler ampirik, yani gözleme dayanan DUDúWÕUPDODU ]HULQH
NXUXOXU $PSLULN EXOJXODU J|]OHQHQ ROD\ODUGDQ HOGH HGLOHQ EXOJXODUGÕU
$PSLULNDUDúWÕUPD|OoPHJHUHNWLULU%X|OoPHVRQXoODUÕ\DGD|OoPOHUVD\ÕODU
YH\D VHPEROOHUGLU %LU DUDúWÕUPDGDQ HOGH HGLOHQ |OoPH VRQXoODUÕ YHULOHU
olarak ifade edilebilir.
*LULü
3
Sosyal bilimler için DUDúWÕUPDLQVDQGDYUDQÕúÕQÕDQODPD\DYHEXNRQXGD
ELOJL ELULNLPLQL DUWÕUPD\D oDOÕúDQ oRN \|QO ELU HWNLQOLN RODUDN WDQÕPODQDELOLU
$UDúWÕUPDFÕODU NDIDODUÕQGD ELU DUDúWÕUPD SUREOHPL ROGX÷XQGD DUDúWÕUPD
yaparlar ve sorularÕQÕ \DQÕWODPDGD istatistik yöntem ve teknikleri
NXOODQÕUODU gUQH÷LQ DUDúWÕUPDFÕODU ]HNDQÕQ ,4 oDOÕúÕOPDVÕQGD IDUNOÕ
ELUH\OHULQ,4SXDQODUÕQÕ|OoHUOHUoRFXNODUÕQIDUNOÕNRNXODUÕQDVÕODOJÕODGÕNODUÕQÕ
|÷UHQPHN LoLQ RQODUGDQ NRNX DOJÕODPD YHULOHULQL HOGH HGHUOHU |÷UHWPHQ YH
yöneticilerin okulda fiziksel cezaya \|QHOLN WXWXPODUÕQÕ GH÷HUOHQGLUPHN LoLQ
EXQD \|QHOLN WXWXPODUÕQÕ |OoHUOHU $UDúWÕUPDFÕODU E|\OHFH G]HQOHQPHVL YH
DQODPOÕ KDOH JHWLULOPHVL JHUHNHQ ELU \Õ÷ÕQ YHUL WRSODU YH WRSODQDQ EX YHULOHUL
dü]HQOHPHN |]HWOHPHN \RUXPODPDN YH VRQXo oÕNDUPDN LoLQ LVWDWLVWLNVHO
\|QWHPOHUNXOODQÕUODU
%XDQODPGDELOLPVHOELUDUDúWÕUPDGDWRSODQDQYHULOHULQo|]POHQPHVLQGH
uygun istaWLVWLN \|QWHPOHULQ NXOODQÕOPDVÕ a) bulgulaUÕ GR÷UX ELU ELoLPGH
DoÕNODPD\D b) karDU YHUPH\H F WDKPLQ \DSPD\D RODQDN VD÷ODU -RKQVRQ
$UDúWÕUPD VRQXFXQGD HOGH HGLOHQ YHULOHU X\JXQ ROPD\DQ LVWDWLVWLNOHU
NXOODQÕODUDN o|]POHQL\RUVD XODúÕODQ VRQXoODUÕQ JHoHUOL YH JYHQLOLU olarak
NDEXOHGLOPHVLPPNQGH÷LOGLU%LUDUDúWÕUPDGDKDQJLLVWDWLVWL÷LQVHoLOHFH÷L
temel olarak DUDúWÕUPD VRUXVXQD toplanan verilerin hangi ölçek düzeyinde
ROGX÷XQDGH÷LúNHQLQWUQHYHSXDQODUÕQGD÷ÕOÕPÕQDJ|UHNDUDUODúWÕUÕOÕU
%LU NLúL NHQGLVL GR÷UXGDQ DUDúWÕUPD \DSPDVD ELOH, EDúNDODUÕQÕQ \DSWÕ÷Õ
DUDúWÕUPDODUÕ DQODPDN YH |÷UHQPHN istiyorsa LVWDWLVWL÷LQ ELOJLOL ELU NXOODQÕFÕVÕ
ROPDOÕGÕU øVWDWLVWLk bilmeden, özeOOLNOH GH QLFHO ELU DUDúWÕUPDODUÕQ RNXQPDVÕ,
DQODúÕOPDVÕve GH÷HUOHQGLULOPHVLmümkün GH÷LOGLU
ø67$7ø67øö(ø/øù.ø17(0(/.$95$0/$5
(YUHQ NLWOH \Õ÷Õn, popülasyon) DUDúWÕUPD NDSVDPÕQD JLUHQ YH D\QÕ
|]HOOLNOHUL WDúÕ\DQ ELULPOHULQ WPQH GHQLU (YUHQLQ E\NO÷ LOJLOHQLOHQ
|]HOOL÷HGH÷LúNHQHJ|UHGH÷LúLU$UDúWÕUPDQÕQHYUHQLDUDúWÕUPDQÕQDPDFÕQD
uygun olarak bir okul, mahalle, köy, ilçe, il olabilecH÷LJLELONHQLQWDPDPÕGD
RODELOLU %X ED÷ODPGD DUDúWÕUPDQÕQ NRQXVX YH VÕQÕUODUÕ GLNNDWH DOÕQGÕ÷ÕQGD,
HYUHQGH \HU DODQ ELULPOHULQ VD\ÕVÕ GD KHU ]DPDQ WDP RODUDN ELOLQPH\HELOLU
gUQH÷LQ VWQ \HWHQHNOL oRFXNODUOD LOJLOL ELU DUDúWÕUPDGD ONHGHNL WP VWQ
yHWHQHNOLOHULOLVWHOHPHNPPNQGH÷LOGLU%DúNDELUGH\LúOHHYUHQVÕQÕUOÕ\DGD
VÕQÕUVÕ]RODELOLU
$UDúWÕUPD ELULPL ]HULQGH |OoP \D GD J|]OHP \DSÕODQ ELUH\ \D GD
REMHOHUGHQROXúXU6DUDoEDúÕYH.XWVDO(YUHQHLOLúNLQ|]HOOLNOHULQVD\Õ
ile belirtLOHQGH÷HUOHULQHHYUHQGH÷HUSDUDPHWUH GHQLU(YUHQRUWDODPDVÕP ,
VWDQGDUW VDSPDVÕ ı VHPEROOHUL LOH J|VWHULOLU øKWL\Do GX\XODQ YHULOHU HYUHQL
ROXúWXUDQ ELULPOHULQ WDPDPÕQGDQ WRSODQÕ\RUVD EX LúOHPH WDPVD\ÕP denir
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
160 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content