close

Enter

Log in using OpenID

Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım

embedDownload
İHALE İLANI
İZAYDAŞ İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.
“Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım İşleri Hizmeti Temini” işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
3.maddesi (g) bendi gereği istisna kapsamında Pazarlık Usulü ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2014/38290
1-İdarenin
a) adresi
: Alikahya Atatürk Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi No: 350
P.K. 41310-İzmit/KOCAELİ
b) telefon ve faks numarası
: 0 262 316 60 00 (Tel.)
: 0 262 316 60 50 (Faks)
c) elektronik posta adresi
: [email protected]
2-İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı
: 1- İZAYDAŞ Tarafından Ödeme Yapılacak İş Kalemleri
-Muhtelif sıvı ya da tozların istenilen ağırlığa ayarlanması, 400 Ton
-Floresan ön işlem işçiliği, 120 Ton
-60 Lt'lik Plastik Fıçı, 7.000 Adet/Yıl
-Bozuk Sıvı Gıda Shreder Parçalama, 1.800 Ton
-Bozuk Sıvı Gıda Presleme İşlemi, 200 Ton
-Ön İşlem İşçilik, 400 Saat/yıl
2- Yüklenici Tarafından Ödeme Yapılacak İş Kalemleri
- Değişik ebatlardaki metal geri kazanımı, 450 Ton
- Değişik ebatlardaki tel kafes geri kazanımı, 180 Ton
- Değişik ebatlardaki plastik fıçı ve 1 tonluk plastik konteyner geri
kazanımı, 120 Ton
b) yapılacağı yer
: İZAYDAŞ Klinik ve Tehlikeli Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi,
Alikahya Atatürk Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi No: 350 P.K. 41310İzmit/KOCAELİ
c) işin süresi
: Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır.
3-İhalenin
a) yapılacağı yer
: İZAYDAŞ İdari Bina Toplantı Salonu- Alikahya Atatürk Mahallesi
Çarşıbaşı Caddesi No: 350 P.K. 41310-İzmit/KOCAELİ
b) tarihi ve saati
: 15/04/2014 Salı günü saat: 14.00’de
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları
gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile
kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu
hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya
geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine
yatırıldığını gösteren makbuzlar,
1/2
d) 4.2. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde
düzenlenen yeterlik belgeleri,
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı
vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş
ortaklığı beyannamesi
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
h) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.
maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
a)İsteklilerin ihale esnasında; Tehlikeli Atık Geri Kazanım Çevre Lisansına/Geçici Faaliyet Belgesine
veya Tehlikeli Atık Ara Depolama Çevre Lisansına/Geçici Faaliyet Belgesine sahip ve 15 01 10 kodlu
atıkları tesisine kabul edebildiğine ilişkin belgelerini ibraz etmeleri zorunludur.
b)İsteklilerin ihale esnasında, ihale konusu işi yerine getirmek için gerekli olan ve Teknik Şartnamede
belirtilen araç-gereçleri temin edeceğine dair makine ve ekipman taahhütnamesi ibraz etmeleri
zorunludur.
c)İsteklilerin ihale esnasında; işin yürütülebilmesi için tesiste, 1 (bir) adet sorumlu teknik personel,
çalışanları arasından belirleyeceği İş Güvenliği temsilcisi ve yeteri kadar nitelikli personel
bulunduracağına dair personel taahhütnamesi ibraz etmeleri zorunludur.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif;
a) İdarenin yükleniciye ödeme yaptığı işlerde, en düşük fiyat esasına göre,
b) Yüklenicinin idareye ödeme yaptığı işlerde en yüksek fiyat dikkate alınarak belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanı İZAYDAŞ İhale ve Sözleşmeler Şefliği - Alikahya Atatürk Mahallesi Çarşıbaşı
Caddesi No: 350 P.K. 41310-İzmit/KOCAELİ adresinde görülebilir ve 100,00 TL (yüz Türk
Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
8.Teklifler, 15/04/2014 Salı günü, saat 14:00’e kadar İZAYDAŞ İhale ve Sözleşmeler Şefliği Alikahya Atatürk Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi No: 350 P.K. 41310-İzmit/KOCAELİ
adresine
verilecektir.
9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlar ile çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlar ile çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı
için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin (Birim Fiyat Teklif Cetveline göre I.Tabloda İZAYDAŞ tarafından
Yükleniciye ödenecek hizmet bedeli toplamının)
%3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.
12.Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
2/2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
51 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content