close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar İçin

embedDownload
T.e. MUS VALiLiGi iI Mill Egitim Miidiirliigii SayI : 32026198/300/5749618
Konu: Evliya (::elebi ve Oliimsiizliik Suyu
Animasyon Filmi
2611112014
............................................ KAYMAKAMLIGINA
Il~e Milli Egitim Miidiirliigii
.................................................... MUDURLUGUNE ilgi
:Milli Egitim Bakanhgl Temel Egitim Genel Miidiirliigu'niin 26/11/2014 tarih ve
5717767 sayIlI yazlSl.
Tarihimizin onemli figiirlerinden biri olan ve ya$adlgl siire boyunca edindigi
gozlemleri Seyahatname isimli kitapta bir araya getiren Evliya (::elebi'yi konu edinen, Evliya
(::elebi ve Oliimsiizliik Suyu Animasyon Filminin iilkemizde de gosterirne girdigi ilgi yazlda
belirtilmektedir.
Anamisyon filminin ilkogretim kurumlanmlzdaki ogretmen ve ogrencilerimize
degerlerimizin tanltlml baklmmdan onemli bir yaplt oimasl nenediyle duyurulmasl
hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN VaH a. Milli Egitim Miidiirii Eki: 1-Yazl (l Sayfa) DagItlm: il~e Kaymakamhklanna (i1~e Milli Egitim Miidiirliigu) Tiim Ilkokul ve Ortaokul Miidiirliiklerine Bu evrak gUvenli elektronik irnza lie irnzalanrnl~. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
beOf-1382-3ccO-bfSf-2c97 kodu He teyit edilebilir.
T.e.
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Temel Egitim Genel Miidiirliigii Say. : 65631228/82115717767
Konu: Evliya Celebi ve Oli.imsiizliik Suyu
Animasyon Filmi
2611112014
............................... VALILIGINE
(11 Milli Egitim Miidiirliigii)
Tarihimizin onemli figiirlerinden biri olan ve ya~adlg] siire boyunca edindigi
gozlemleri Seyahatname isimli kitapta bir araya getiren Evliya Celebi'yi konu edinen, Evliya
Celebi ve 01i.imsiizliik Suyu Animasyon Filmi iilkemizde gosterimdedir.
Animasyon filminin degerlerimizin tamtlml baklmmdan onemli bir yaplt olmasl
nedeniyle ilkogretim kurumlarlmlzdaki Ogretmenlerimize ve ogrencilerimize duyurulmasl
hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Funda KOCABIYIK Bakan a. Genel Miidiir DAGITIM:
Geregi:
81 iI Valiligi
Bilgi:
Basm ve Halkla ili~kiler Mii~avirligi
Atatiirk Blv. 06648 KlZllay/ANKARA
ElektronikAg: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bu evrak giivenli elektronik imza He imzalanml~t1r. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
Aynnuh bilgi iC;;in: Hilal BEREKET $b.Md.
Tel: (0312) 413 13 13
Fales: (0312) 425 4049
de52-eI6a-3ffie-aabd-f9a7 kodu He teyit edilebilir
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
78 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content