close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar İçin Tıklayınız

embedDownload
T.e.
MU~
VALILIGI iI MiI1i Egitim Miidiirliigii Sayl : 32026198182112716919
KOBu: Son Mektup Filrni
11/03/2015
............................................KAYMA.KAMLIGINA
I1~e Milli Egitim Mudiirliigu
.................................................... MUDURLUGUNE
Ilgi
:Milli Egitim Bakanh~ Ternel Egitim Genel Mudiirliigiinun 10/0312015 tarih ve
2659741 saYlh yazlSl.
Kiiltiir Bakanhgl taraftndan desteklenen ve tarihsel olarak 18 Mart {:anakkale Deniz
Zaferini i~;leyen "Son Mektup" isimli filmin, {:anakkale Zaferinin 100. Ytldoniimu olan 18
Mart 2015 {:ar~amba giinu sinernalarda gosterime girecegi ilgi yazl ile bildirilrni~tir.
Soz konusu fiImin ogrencilerimizde tarih $uurunun geli$rnesine katkl saglamasl ve
degerlerimizin tanltlml baktrnmdan da onernii bir yaplt OImasi nedeniyle, okulunuz
ogretmenierine ve ogrencilerine duyurulrnasl hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN VaH a. Milli Egitirn Mudiiru Eki: 1 AdetYazl Dagltlm: iI~e Kaymakamhklanna ResmilOzel Tum ilkokul ve Ortaokul Mud. Bu evrak giivenli elektronik irnza ile imzalarum~ bttp:/Ievraksorgu.rneb.gov.tr adresinden
cd91-9bfS-3ab4-89c9-740b kodu ile teyit edilebilir
T.e.
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Temel Egitim Genel Miidiirliigii Say. : 65631228/821.99/2659741
Konu: Son Mektup Filmi
10/03/2015
DAGITIM YERLERiNE
Kiiltiir Bakanhgl tarafmdan desteklenen ve tarihsel olarak 18 Mart <.:anakkale Deniz
Zaferi'ni i~leyen "Son Mektup" isimli film, <.:anakkale Zaferinin 100. Yll doniimii olan 18
Mart 20 15 <,:ar~amba giinii sinemalarda gosterime girecektir.
Soz konusu filmin ogrencilerimizde tarih ~uurunun geli~mesine katkl saglamasl,
degerlerimizin tamttml baktmmdan da onemli bir yaplt olmasl nedeniyle, iliniz genelindeki
ilkogretim kurumlannda gorevli ogretmenlere ve ogrencilerimize duyurulmasl hususunda
bilgilerinizi ve geregini arzlrica ederim.
Funda KOCABIYIK Bakan a. Genel Miidiir Dagltlm:
Geregi:
B Planl
AtatUrk Blv. 06648Klzllay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bilgi:
Basm ve Halkla ili~kiler M~avirligi
AynntIil bilgi i~in: Hilal BEREKET $b.Md.
Tel: (0 312) 413 13 13
Faks: (0 312) 42540 49
Bu evrak giivenli elektronik irnza ile imzalanm~. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden c07e-f753-3f77-8d58-db7a kodu ile teyit edilebilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
76 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content