close

Enter

Log in using OpenID

Checkpoint Genel 1

embedDownload
We Secure the Internet.
Daha Fazla Daha ‹yi Daha Kolay Güvenlik
Yeni Nesil Güvenlik Çözümleri ile
‹htiyaç Duydu¤unuz
Herfley
Check Point
Application Control
Software Blade
Sosyal a¤lar, video paylafl›m siteleri ve benzeri
di¤er web uygulamalar› ifl araçlar› olarak iflimizi
kolaylaflt›r›rken, denetimsiz kullan›m› flirket
kaynaklar›n› tüketiyor ve verimlilik kayb›na yol aç›yor.
Bu uygulamalar› tamamen kapatmadan denetim sa¤lamak mümkün mü?
Check Point, Uygulama Kontrolü ile her ölçekteki flirket için en etkili uygulama güvenli¤i ve kimlik kontrolü sa¤lar.
240 binden fazla Web2.0 ve Sosyal A¤ uygulamas›n› tan›r, bunlar› kullan›c›/grup baz›nda k›s›tlaman›z› sa¤lar.
Application Control Software Blade
240.000'i aflk›n sosyal a¤ uygulamas›n› ve 5.000'e yak›n ana uygulamay› tek tek veya 80'in üzerinde
kategoriye göre kontrol edebilir.
Hangi protokolü ya da portu kulland›¤›n› bilmek zorunda olmadan uygulamay› kolayca tespit eder,
izin vermenize, engellemenize ya da kullan›m›n› k›s›tlaman›za olanak sa¤lar.
Uygulamalar› risk seviyelerine veya kategorilere göre (oyun, canl› sohbet, sosyal a¤, sesli görüflme vb.)
engelleyebilir.
Kullan›c›, grup ve cihaz baz›nda esnek politikalar oluflturabilir.
UserCheck (Kullan›c› bilgilendirme) teknolojisi ile kullan›c›lar flirket politikalar› hakk›nda fark›ndal›k kazan›r.
Check Point
URL Filtering
Software Blade
URL Filtering Software Blade
Herkes internette her siteye eriflsin mi?
Kullan›c›/grup baz›nda kategorisine
göre web filtreleme mümkün mü?
fiirketinizin ifli gere¤i kullan›lmas› gereken web siteleri
oldu¤u gibi, çal›flanlar›n girmesini istemedi¤iniz web
siteleri de olacakt›r. Bunlar›n bir listesini oluflturup,
güvenlik duvar› üzerindeki Web Filtreleme sistemiyle
URL ya da kategori baz›nda (örne¤in ‘spor siteleri’
veya ‘kumar siteleri’) eriflimi k›s›tlayabilirsiniz.
100 milyonun üzerinde, dinamik olarak
güncellenen, bulut tabanl› URL veritaban›
ile tehlikeli ya da uygunsuz içeri¤e karfl›
koruma
SSL protokol deste¤i
Tek t›k ile aktif edilebilen, merkezi yönetimli
- loglamal› - raporlamal› çözüm
Özellefltirilebilen bilgilendirme sayfalar›
Önceden belirlenmifl 64 kategori, sürekli
güncelleme
Beyaz liste, kara liste oluflturabilme imkan›
Kullan›c› ya da grup baz›nda özellefltirilmifl
farkl› politikalar uygulayabilme
Uygulama kontrolü ile entegre çal›flabilen
komple web güvenli¤i çözümü
Özellefltirilmifl uygulama ve kategori
tan›mlayabilme
02
We Secure the Internet.
Check Point
IPS
Software Blade
‹nternet ba¤lant›s› pek çok güvenlik tehditini
beraberinde getiriyor. Bunlara karfl› kurum
kaynaklar›n›z› koruyabiliyor musunuz?
fiirketinizde internet ba¤lant›n›z›n önünde bir Güvenlik Duvar› kullanarak gereken ilk koruma katman›n› sa¤layabilirsiniz.
Güvenlik duvar› üzerinde ayr›ca IPS (Intrusion Prevention System) uygulamas›n› kullanarak internetten gelecek
sald›r›lar› önler, ileri seviyede koruma elde edebilirsiniz.
IPS Software Blade
Yüksek kapasiteli, entegre, birkaç dakika içinde devreye al›nabilen endüstri lideri IPS çözümü
Her atak için imza oluflturmaya gerek duymadan aç›klar›n kapat›lmas›na yönelik önlemler sunar
IPS üreticileri aras›nda, Microsoft ve Adobe aç›klar›na karfl› en iyi koruma kapsam›na sahip
Di¤er ürünlere göre %85 maliyet avantaj› sa¤lar
Geo-protections sayesinde belli bir ülkeden gelen ya da ülkeye giden trafi¤i engelleme imkan› sunar
Check Point IPS Software Blade, toplam do¤ruluk ve engellemede
pek çok üreticiyi geride b›rakt›:
%97.3 güvenlik etkilili¤i
Multi-gigabit seviyesinde 2.4Gbps throughput
%100 anti-evasion kapsama
Overall Achievable Block Rate
Default*
%97.5 %97.3
%94.7
%93.7
%93.4
%92.3
Delta
Tuned
%100
%90.8
%85.2
%82.8
%90
%79.0
%80
%63.4
%70
%63.4
%60
%43.3
%50
%40
%30
%20
Vendor M
Vendor L
Vendor K
Vendor J
Vendor I
Vendor H
Vendor G
Vendor F
Vendor E
Vendor D
Vendor C
Check Point
Vendor A
%10
%0
* Default in legent above represents Check Point ‘Recomended’ profile
03
Hay›r, olamaz!
Dosyay› yanl›fl kifliye
gönderdim.
Check Point DLP
veri kaçaklar›n› oluflmadan engeller.
Check Point
DLP
Software
Blade
‹flten ayr›lan çal›flanla birlikte
kurumun de¤erli bilgileri de
gider mi? Kaç defa yanl›fl kifliye
e-posta gönderdiniz?
Kurumunuza ait önemli bilgileriniz internet üzerinden
e-posta, ftp, vb yöntemlerle kas›tl› olarak veya
istemeden d›flar› ç›kar›labilir. Güvenlik duvar›
üzerinde çal›flt›r›labilen bir DLP (Data Loss
Prevention) uygulamas› kullanarak hangi bilgilerin
de¤erli oldu¤unu tan›mlayabilir, bu bilgilerin d›flar›
ç›kma durumu oldu¤unda otomatik olarak
engellenmesini ve/veya bu ifllemin kay›t alt›na
al›nmas›n› sa¤layabilirsiniz.
04
DLP Software Blade
Geleneksel DLP çözümleri birçok firma için fazla pahal›
ve özel uzmanl›k gerektiren yap›dad›r. Check Point
DLP çözümü ise tek bir güvenlik sistemi üzerinde
entegre bir çözüm olarak çal›flabilir, ilave bir donan›m
gerektirmez. ‹çerdi¤i çeflitli teknolojiler ve süreçlerle
DLP‘yi uygulanabilir bir sistem olarak sunar.
Kritik kurum bilgisinin korunmas›na yard›mc› olur
UserCheck (Kullan›c› bilgilendirme) teknolojisi
ile kullan›c›lar flirket politikalar› hakk›nda
fark›ndal›k kazan›r
An›nda insiyatif ve aksiyon alabilen kullan›c›lar
sayesinde müdahele edilmesi gereken olay
say›s› azal›r
Aktif edilebilir haz›r kurallar ve yüzlerce dosya
tipini tan›ma özelli¤i sayesinde kuruldu¤u gün
kullan›ma al›nabilir
Ölçeklenebilir olmas› sayesinde her firman›n
kullan›m›na uygun çözüm sunulabilir
We Secure the Internet.
Check Point
Mobile Access
Software Blade
Gün geçtikçe mobil cihazlar›n say›s› art›yor. Notebook,
iPhone, iPad, Android iflletim sistemli ak›ll› telefonlar,
tablet bilgisayarlar... Tüm bunlardan flirket a¤›na güvenli
eriflim tek bir çözümle sa¤lanabilir mi?
Mobil çal›flanlar ve ifl saatleri d›fl›nda evden çal›flmak isteyenler için
internet üzerinden güvenli çal›flma, SSL VPN sistemi ile mümkün.
Mobile Access Software Blade
E-posta ve web uygulamalar›na SSL VPN ile eriflim (vpn client ya da web portal)
Entegre sertifika yöneticisi sayesinde cihaz ile kullan›c›n›n efllefltirilmesi
Kullan›c›y› SMS ile do¤rulama
Tek bir merkezi VPN çözümüyle ço¤ul cihaz deste¤i (notebook, iPad, iPhone, Android,v.b.)
Yönetilen her cihaz için tek yönetim arayüzü ile kolay yönetim
Check Point
Antivirus & Anti-Malware ve Anti-Spam
Software Blade'leri
‹nternetten birfleyler indirirken ya da yeni gelen bir e-postay› açt›¤›m›zda
karfl›lafl›labilecek tehditler neler?
Web sitelerinden indirilen dosyalar ve uygulamalar içlerinde ya da gelen epostalar eklerinde zararl› kodlar (virüs, vb)
bar›nd›rabilir. Bu kodlar çal›flanlar›n bilgisayarlar›na ve oradan di¤er kurum kaynaklar›na yay›labilir.
Check Point Antivirüs & Anti-Spyware ve Anti-Spam Software Bladeleri ile güvenlik duvar› üzerinden akan trafi¤e gerçek
zamanl› tarama yap›larak, tehditler kullan›c› ya da sistemlere ulaflmadan güvenlik duvar› seviyesinde engellenmifl olur.
HTTP, FTP, SMTP ve POP3 protokolleri
üzerinden transfer edilen tehditlere karfl› imza
tabanl› ve anomali-bazl› koruma sa¤lar
Birleflik yönetim sayesinde çok kolay yönetilir,
loglan›r ve raporlan›r
Veri ak›fl›n› kesmeden sürekli tarama özelli¤ine
sahiptir. Download s›ras›nda virus tespit edilirse
kullan›c› taraf›na veri ak›fl› an›nda kesilir
Dosya tiplerine ya da ba¤lant›n›n yönüne göre
politikalar oluflturarak tarama yapma imkan›
sa¤lar
Dilden ba¤›ms›z spam korumas› sa¤lar
Imaj bazl› spam mailleri dahi yakalar
05
Check Point
SmartEvent Management
Software Blade
Internet çok yavafl,
peki bantgeniflli¤ini ne tüketiyor?
Kimler hangi uygulamalar›
kullan›yor, hangi web sitelerini
ne s›kl›kla ziyaret ediyor?
Kurumsal ifl araçlar› haline gelen ve günlük yaflam›m›z›n
bir parças› olan web uygulamalar› iflimizi kolaylaflt›rd›¤›
gibi, yanl›fl kullan›m› flirket kaynaklar›n› tüketmekte ve
verimsizli¤e yol açmaktad›r. Hangi kullan›c›lar›n, hangi
uygulamalar›, ne amaçla kulland›¤›n› raporlayarak,
flirket politikalar›n›z› yeniden düzenleyebilir, flirket
kaynaklar›n›n daha verimli kullan›m› için yeni kurallar
oluflturabilirsiniz.
SmartEvent Management Software Blade
Güvenlik bilgilerini h›zl›ca gerçek zamanl›
iliflkilendirerek aksiyon al›nabilir bilgiye
dönüfltürür
Görünebilirlik sa¤layan eflsiz “Timeline View”
ile en önemli vakalar› en kolay flekilde
izleminize imkan tan›r
Özellefltirilebilir “Timeline” belirleyebilme
olana¤› sunar
19
%
5
Drill-down ile vakan›n kayna¤›na kadar takip
edebilme ve an›nda aksiyon alabilme
(engelleme) imkan› sunar
%
3 %1
%3
%
Son derece kolay uygulan›r ve hayata
geçirilebilir
69
%
Check Point d›fl›nda di¤er birçok bilinen
üretici loglar›n› da iflleyebilme özelli¤ine
sahiptir
Kendinize özel gelifltirdi¤iniz uygulama
ya da sistem loglar›n› entegre edebilme
imkan› sa¤lar
BitTorrent
06
Facebook
YouTube
MySpace
iTunes
Other
We Secure the Internet.
Güvenlik Donan›mlar›n›n
Gerçek Gücünü Ölçmenin Yeni Yolu
SecurityPower™
SecurityPower™ gerçek koflullar› ve klasik güvenlik
politikalar›n› göz önünde bulundurarak, bir donan›m›n IPS,
Application Control, Antivirus, URL Filtering ve DLP gibi
birden çok geliflmifl güvenlik fonksiyonunu sa¤lamadaki
yetenek ve kapasitesini ölçen k›yaslama tekni¤idir.
ESK‹ YÖNTEM
Firewall
Throughput
YEN‹ YÖNTEM
SecurityPower™
Test ortam› verilerine
dayal›d›r
Gerçek trafik koflullar›na
dayal›d›r
Sadece Firewall güvenli¤ine
yöneliktir
Geliflmifl güvenlik fonksiyonlar›na
yöneliktir
1 firewall kural› için ölçülür
Tipik bir güvenlik kurallar› seti
için ölçülür
SecurityPower™ donan›mlar›n, günlük operasyonlar
ve güvenlik ataklar› karfl›s›nda flimdi ve gelecekteki
davran›fllar›n› tahmin ederek donan›mlar›
de¤erlendirmede efektif bir ölçüt sa¤lar. Tüm güvenlik
ihtiyaçlar›n›z, bir SecurityPower™ de¤erine çevrilebilir
ve her Check Point donan›m›n›n, Check Point
performans laboratuvar› taraf›ndan ölçülmüfl
SecurityPower™ kapasitesi vard›r.
Check Point donan›mlar›n›n gerçek koflullardaki
kapasitelerini de¤erlendirerek hem bugünkü hem de
gelecekteki ihtiyaçlar›n›za uygun donan›m›
belirleyebilirsiniz.
07
We Secure the Internet.
www.checkpoint.com.tr
[email protected]
Check Point Yaz›l›m Teknolojileri Pazarlama A.fi.
‹stanbul
Büyükdere Cad. No:201, Levent LOFT
Kat:2 No:44 34394 Levent ‹stanbul
Tel:212-284-2088
Ankara
Eskiflehir Yolu, Armada ‹fl Merkezi
Kat:12 06520 Sö¤ütözü Ankara
Tel:312-295-6303
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
27
File Size
3 007 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content