close

Enter

Log in using OpenID

Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu

embedDownload
TŸrk
Otolarengoloji
Arßivi
© TKBBV 2009
Gelifl tarihi / Received: Haziran / June 21, 2007
Düzelti sonras› kabul tarihi / Accepted after revision: fiubat / February 21, 2008
Online yay›n tarihi / Published online: fiubat / February 4, 2009
doi: 10.2399/tao.07.020
Turkish Archives of Otolaryngology
OLGU B‹LD‹R‹S‹ / CASE REPORT
Yenido¤anda konjenital larengeal kist
fi. Ö¤reden, E. Karaman, H. Ifl›ldak, A. Kaytaz
Congenital laryngeal cyst in the newborn
Özet
Benign congenital laryngeal cyst is a rare entity in the newborn.
It may cause acute respiratory distress in the newborns in the
postpartum period. Then, emergent endotracheal intubation or
tracheotomy may be needed. After securing the airway further
investigations are made. Clinically, in the differential diagnosis
of laryngocele congenital laryngeal lesions such as laryngeal
saccular cyst must be considered. We discuss in our article a
newborn patient who was admitted to our clinic after he was
operated twice because of respiratory distress in the pediatric
surgery department after which his symptoms were not
relieved. Current therapy methods and literature are discussed.
Benign konjenital larengeal kist yeni do¤anlarda çok nadir görülen ve do¤um sonras›nda acil solunum s›k›nt›s›na neden olabilen bir hastal›kt›r. Bu tip olgularda acil endotrakeal entübasyon ya da trakeotomi gerekebilir. Güvenilir hava yolu sa¤land›ktan sonra teflhis için gerekli araflt›rma yap›l›r. Klinik olarak
laringosel, larengeal sakküler kist gibi konjenital larengeal lezyonlarla kar›flt›r›labilir. Biz de yaz›m›zda do¤um sonras›nda solunum s›k›nt›s› nedeniyle çocuk cerrahisinde iki kez opere edilen ve rahatlamamas› üzerine klini¤imize sevk edilen bir konjenital larengeal kist olgusunda, literatür ›fl›¤›nda, teflhis ve tedavi metodlar›n› tart›flt›k.
Key Words: Laryngocele, saccular cyst, congenital laryngeal
Anahtar Sözcükler: Laringosel, sakküler kist, konjenital laren-
cyst.
geal kist.
Turk Arch Otolaryngol, 2009; 47(2): 99-102
Türk Otolarengoloji Arflivi, 2009; 47(2): 99-102
Girifl
Benign konjenital larengeal kist çok nadir görülen bir anomalidir ve yeni do¤anda do¤um sonras›
acil solunum s›k›nt›s›na neden olabilir. Bu tip olgularda acil endotrakeal entübasyon veya trakeotomi
gerekir. Bu her iki tedavi yöntemi de sorunlar tafl›r
ve geçici tedavi yöntemleridir. Güvenli hava yolu
sa¤land›ktan sonra teflhis için gerekli araflt›rma yap›l›r ve cerrahi tedavi planlan›r.1 Klinik olarak laringoselle kar›flabilir. Görüntüleme yöntemleriyle kist lüDr. fiahin Ö¤reden, Dr. Emin Karaman, Dr. Hüseyin Ifl›ldak, Dr. As›m Kaytaz
‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi Kulak Burun Bo¤az Anabilim Dal›,
‹stanbul
meninin larenks lümeni ile iliflkili olmad›¤›n›n gösterilmesiyle laringoselden ayr›labilir.2-5
99
Ö¤reden fi ve ark.
Larengeal kistlerin tedavisinde en yayg›n uygulama endolarengeal eksizyondur. Bununla birlikte
son y›llarda endoskopik yolla CO2 lazer eksizyonu,
çok s›k tekrarlayan durumlarda ise larengofissür
yöntemiyle marsupiyalizasyon önerilen tedavi yöntemleridir.6,7
Olgu Sunumu
Do¤um sonras› üçüncü günde solunum s›k›nt›s›,
stridor ve a¤lama sesinin çatall› ç›kmas› yak›nmas›
geliflen, zaman›nda ve normal a¤›rl›kta do¤an k›z
bebe¤e çocuk cerrahisi klini¤inde acil entübasyon
ve ard›ndan larenkste görülen kistik lezyona enjektörle aspirasyon yap›lm›fl. On befl gün sonra solunum s›k›nt›s› tekrar bafllayan bebe¤e ayn› yöntem
ile tekrar aspirasyon yap›lm›fl. Bebek son aspirasyondan bir hafta sonra klini¤imize solunum s›k›nt›s› ve çatall› ses yak›nmas›yla getirildi¤inde 1 ayl›kt›.
Yap›lan fleksibl endoskopide sol priform sinüsü
dolduran, arepiglottik foldu vestübüle prolabe
eden, düzgün yüzeyli lezyon izlendi (Resim 1). Boyun ultrasonografisinde (USG) lezyonun kistik oldu¤u görüldü. Boyun bilgisayarl› tomografisinde
(BT) larenks lümeni ile iliflkili olmayan içi s›v› dolu
düzgün cidarl› lezyon izlendi (Resim 2 ve 3). Hastan›n genel anestezi alt›nda yap›lan direkt laringoskopisinde sol arepigottik folddan kaynaklanan, priform sinüsü dolduran, larenks lümenine prolabe
olan ve solunum yolunu obstrükte eden düzgün yüzeyli kitle görüldü. Mikrolaringoskopik olarak kistik
lezyon çevre dokulardan disseke edilmeye çal›fl›ld›
fakat kistin ince cidar›n›n rüptüre olmas› nedeniyle
cidardan yaklafl›k 1x2 cm’lik parça eksize edilerek
marsupiyalizasyon yap›ld›. Materyalin histopatolojik incelemesi mukozada epitel alt›nda solunum mukozas›yla döfleli kistik lezyon olarak rapor edildi.
Hava yolunun çok rahatlamas› nedeni ile trakeotomiye ihtiyaç hissedilmedi. Hastan›n operasyon sonras›nda ekstübasyonunda ve beslenmesinde bir
problem olmad›. Bir haftal›k klinik takip sonras› ço-
100
Resim 1.
Larenks vestübülünü oblitere etmifl larengeal kistin fleksibl
larengoskopik görünümü.
[Bu resim, derginin www.turkarchotolaryngol.org adresindeki online versiyonunda renkli görülebilir]
Resim 2.
Aksiyel BT kesitinde larenks lümenini oblitere eden kistik
lezyon.
Türk Otolarengoloji Arflivi / Turkish Archives of Otolaryngology, Cilt / Volume 47, Say› / Number 2, 2009
Yenido¤anda konjenital larengeal kist
renks kistlerini, konjenital kist, retansiyon kisti ve
inklüzyon kisti fleklinde üç kategoriye ay›rm›flt›r. Anlafl›laca¤› üzere uluslararas› standart bir s›n›flama
yoktur. Bizim olgumuz Arens s›n›flamas›na göre
konjenital kist, Newman s›n›flamas›na göre epitelyal
kist grubundayd›.
Resim 3.
Koronal BT kesitinde larenks lümenindeki asimetrik görünüm.
cuk eksterne edildi. Bebe¤in 1, 3 ve 6. aylardaki kontrollerinde nüksü olmad›, solunumu rahatt› ve geliflimi tamamen normal s›n›rlar içerisinde idi.
Tart›flma
Yeni do¤anda konjenital larengeal kist nadir görülen bir lezyondur. S›kl›¤› 100.000 yenido¤anda
1.82 olarak bildirilmifltir. Pak ve ark.1 konjenital larengeal kist semptomlar›n› stridor, siyanoz, yetersiz
beslenme ve anormal ses fleklinde rapor etmifllerdir.
Bizim olgumuz da solunum s›k›nt›s›, stridor ve anormal ses flikayetleri ile klini¤imize sevk edilmifl idi.
Larengeal kist olgular› bazen semptomlar›n benzeflmesi nedeniyle larengomalaziyle kar›flabilir.2 Transnazal fleksibl laringoskopi konjenital larengeal kist
tan›s›nda h›zl› ve etkili bir araçt›r.1,3 Di¤er tan› araçlar› BT, manyetik rezonans (MR), USG’dir.4 De Santo
ve ark.5 larengeal kistleri sakkuler kist, duktal kist ve
tiroid kartilaj foraminal kist fleklinde s›n›fland›rm›flt›r. Newman ve ark.8 larengeal kistleri kaynakland›¤›
histolojik kökene göre epitelyal kist, tonsiller kist ve
onkositik kist fleklinde ay›rm›flt›r. Arens ve ark.2 la-
Bu kistlerin oluflumuyla ilgili olarak de¤iflik görüfller ileri sürülmüfltür. Baz› araflt›rmac›lar bunlar›n
larenksin embriyolojik geliflimi s›ras›nda yetersizlik
sonucu olufltu¤unu idda ederken, baz› araflt›rmac›lar
ise ventrikülde konjenital olarak normal hücrelerin
içinde yer alan farkl› hücrelerden olufltu¤unu savunur. Bunlar›n brankiyal yar›k farkl›lafl›m› s›ras›nda
olufltu¤unu ileri sürenler de vard›r. Larengosellerden
içlerinde hava olmay›fl› ve larenks lümeniyle devaml›l›¤›n›n olmay›fl›yla ayr›l›r, ancak içinde mukus biriken laringopiyoselle ayr›m› oldukça zordur.6,9-12
Konjenital larengeal kistlerde farkl› tedavi yöntemleri tan›mlanm›flt›r. Bunlar endoskopik eksizyon, endoskopik enjektörle aspirasyon, endoskopik
CO2 lazerle eksizyon ve tekrarlayan olgularda eksternal yaklafl›mla kist eksizyonudur.1,3,4,9 Burada
önemli nokta tedavi s›ras›nda larenks ve trakea mukozas›na zarar vermemektir. Konjenital larengeal
kistlerde ilk görülen ve de¤iflmeyen bulgular solunum s›k›nt›s› ve anormal ses olup bu flikayetler s›rtüstü yat›flta artarken yüzüstü yat›flta azal›r.3,10
Do¤umdan hemen sonra siyanozla seyreden olgular acil müdahaleyi gerektiren durumlard›r. Acilen entübasyon yap›larak genel anestezi alt›nda endoskopik yolla kistin aspirasyonunu ya da eksizyonunu öneren yay›nlar vard›r.1,7,13 Ancak sadece aspirasyon yap›lan olgular›n k›sa sürede tekrarlad›¤›
gösterilmifltir. Bizim olgumuz hemen do¤um sonras› çocuk cerrahisi klini¤inde solunum s›k›nt›s› nedeniyle acil entübasyon yap›lan ve on befl gün içinde
iki kez kist aspirasyonuna ra¤men nüks etmesi nedeniyle bize refere edilen bir hastayd›.
Trakeotomi aç›lmas› da yine dikkatle düflünülmesi gereken bir durumdur. Vande Water kiste mü-
Türk Otolarengoloji Arflivi / Turkish Archives of Otolaryngology, Cilt / Volume 47, Say› / Number 2, 2009
101
Ö¤reden fi ve ark.
dahale etmeden önce, Jako ise kist eksizyonu sonras› geliflecek ödemi önlemek için trakeotomiyi önermektedir. Ancak yenido¤an ve çocuklarda stenoz
riskinin eriflkinlerden çok daha fazla oldu¤u unutulmamal›d›r.7,14 Tedavide eksizyon ve marsupiyalizasyona alternatif olarak son y›llarda endoskopik CO2
lazer ile kist eksizyonu ve kist iç yüzeyinin yak›lmas› (kist iç yüzeyinin lazerle ablasyonu) önerilmekte
fakat bu uygulaman›n yap›ld›¤› grubun tamam›na
yak›n›n› eriflkin hastalar oluflturmaktad›r.6,7,14,15
2. Arens C, Glanz H, Kleinsasser O. Clinical and morphological
aspects of laryngeal cysts. Eur Arch Otorhinolaryngol 1997; 254: 430-6.
3. Lee WS, Tsai CS, Lin CH, Lee CC, Hsu HT. Airway obstruction
caused by a congenital epiglottic cyst. Int J Pediatr Otorhinolaryngol
2000; 53: 229-33.
4. Weber PC, Kenna MA, Casselbrant M. Laryngeal cysts:a cause of
neonatal aiway obstruction. Otolaryngol Head Neck Surg 1993; 109:
129-34.
5. De Santo LW, Devine KD , Weiland LH. Cysts of the larynx–classification. Laryngoscope 1970; 80: 145-76.
6. Hogikyan ND, Bastian RW. Endoscopic CO2 laser excision of
large or reccurrent laryngeal saccular cyst in adults. Laryngoscope
1997; 107: 260-5.
7. Vande Water FW. Laryngeal cysts their surgical management.
Laryngoscope 1973; 83: 1185-94.
Sonuç
Bizim olgumuza da bize ulaflmadan önce iki kez
kist aspirasyonunun yap›lmas›na ra¤men flikayetlerinin tekrar etmesi nedeniyle konjenital larengeal
kistlerin tedavisinde aspirasyonun effektif bir tedavi
yöntemi olmad›¤›n› literatürle uyumlu olarak gördük. Az görülen ve müdahale için belli ölçülerde
ekspertiz gerektiren bu olgularda endoskopik kist
eksizyonu ve marsupiyalizasyonunun uzun dönem
nükslerin önlenmesinde etkili bir tedavi yöntemi oldu¤unu vurgulad›k.
8. Newman BH, Taxy JB, Laker HI. Laryngeal cystsin adults: a clinicopathological study of 20 cases. Am J Clin Pathol 1984; 81: 715-20.
9. Bailey BJ. Head and neck surgery-otolaryngology. Vol 1.
Philadelphia: JE Lippincott Company; 1993. p. 634-5.
10. Paparella MM, Shumrick DA, Gluckman JI, Meyerhof WI.
Otolarygology. 3rd ed. Vol 3. Head and neck. Philadelphia: Saunders
Company; 1991. p. 2307-8.
11. Civantos FJ, Holinger LD. Laryngoceles and sacculer cysts in
infant and children. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1992; 118:
296-300.
12. Abramson AI, Zielinski B. Congenital larygeal saccular cystof the
newborn. Laryngoscope 1984; 94: 1576-9.
13. Myssiorek D, Persky M. Laser endoscopic treatment laryngoceles
and laryngeal cysts. Otolaryngol Head Neck Surg 1989; 100: 538-41.
14. Jako GJ. Laser surgery of the vocal cords. An experimental study
with carbondioxide lasers on dogs. Laryngoscope 1972; 82: 2204-16.
Kaynaklar
1. Pak MW, Woo JK, Van Hasselt CA. Congenital laryngeal cysts:
current approach to managemant. J Laryngol Otol 1996; 110: 854-6.
15. Niparko JK, Moran MI, Baker SR. Laryngeal saccular cyst: an
unusual clinical presentation. Otolaryngol Head Neck Surg 1987; 97:
576-9.
Ba¤lant› Çak›flmas›:
Ba¤lant› çak›flmas› bulunmad›¤› belirtilmifltir.
‹letiflim Adresi: Dr. fiahin Ö¤reden
‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi
Kulak Burun Bo¤az Anabilim Dal›
Fatih 34098 ‹STANBUL
GSM: (0505) 808 14 20
e-posta: [email protected]
102
Türk Otolarengoloji Arflivi / Turkish Archives of Otolaryngology, Cilt / Volume 47, Say› / Number 2, 2009
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
123 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content