close

Enter

Log in using OpenID

BP Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 260.7 KB

embedDownload
Revizyon No : 03
Revizyon Tarihi : 02.08.2014
Haz›rlama Tarihi: 01.12.2009
GÜVENL‹K B‹LG‹ FORMU
BP Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
26 Aralık 2008 tarihli, 27092 mükerrer sayılı, "T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ‹lişkin Güvenlik
Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği"’ne uygun düzenlenmiştir.
1. MADDE / MÜSTAHZAR VE Ş‹RKET / ‹Ş SAH‹B‹N‹N TANITIMI
ÜRÜN ADI
BP Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
MADDE/MÜSTAHZARIN
Sadece kıvılcım ateşlemeli motorlarda yakıt olarak kullanınız. Havacılıkta kullanılmaz.
KULLANIMI
Çözücü ve temizleme maddesi olarak kullanılmaz. Özel kullanım alanlarıyla ilgili bilgi
almak için uygun Teknik Bilgiler Dosyasına bakınız ya da şirketten bir temsilciye
danışınız.
TEDAR‹KÇ‹
BP PETROLLER‹ A.Ş.
Değirmen Yolu Cad. No:28 K:3
Asia Ofis Park 34752
‹çerenköy/Ataşehir
İstanbul-Turkey
Tel:+90 216 571 20 00
www.bp.com
AC‹L DURUM TELEFONU
0800 261 19 49
2. B‹LEŞ‹M‹ / ‹Ç‹NDEK‹LER HAKKINDA B‹LG‹
Madde / Müstahzar
Parafin, naften, olefin ve aramotikler içeren karbon sayıları ağırlıklı olarak C4 ve C12 arasında olan kompleks uçucu
hidrokarbon bileşiğidir. Hidrokarbona bağlı oksijen ve az miktarda peformans artırıcı katkı maddeleri içerebilir.
Kimyasal Ad
CAS Numaras›
%
EINECS /
ELINCS.
Benzin
86290-81-5
50-100
289-220-8
F+; R12 Carc. Cat. 2; R45 Muta.
Cat. 2; R46 Repr. Cat. 3; R63
Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R51/53
“1, 2”
Toluen
108-88-3
<=30
203-625-9
F; R11 Repr. Cat. 3; R63
Xn; R48/20, R65 Xi; R38
R67 “1, 2”
tert-butil metil eter
1634-04-4
<=15
216-653-1
F; R11 Xi; R38 “1, 2”
Tertiary-amyl methyl
ether (TAME)
994-05-8
<=15
213-611-4
F; R11 Xn; R22 R67 “1, 2”
tertbütil etil eter
(ETBE)
637-92-3
<=15
211-309-7
F; R11 “1, 2”
diisopropyl ether
108-20-3
<=15
203-560-6
F; R11 R19 R66, R67 “1, 2”
ksilen
1330-20-7
0 - 10
215-535-7
R10 Xn; R20/21, R65
Xi; R36/37/38 “1, 2”
Propan-2-ol
67-63-0
<=10
200-661-7
F; R11 Xi; R36 R67 “1, 2”
tert-butil alkol
75-65-0
<-=10
200-889-7
F; R11 Xn; R20 Xi; R36/37 “1, 2”
Etanol
64-17-5
<=5
200-578-6
F; R11 “1, 2”
Metanol
67-56-1
<=3
200-659-6
F; R11 T; R23/24/25,
R39/23/24/25 “1, 2”
1 / 13
S›n›fland›rma
Revizyon No : 03
Revizyon Tarihi : 02.08.2014
Haz›rlama Tarihi: 01.12.2009
GÜVENL‹K B‹LG‹ FORMU
BP Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
26 Aralık 2008 tarihli, 27092 mükerrer sayılı, "T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ‹lişkin Güvenlik
Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği"’ne uygun düzenlenmiştir.
1,2,4-Trimetilbenzen
95-63-6
<=3
202-436-9
R10 Xn; R20 Xi; R36/37/38
N; R51/53 “1, 2”
Benzen
71-43-2
0.1 - 1
200-753-7
F; R11 Carc. Cat. 1; R45 Muta.
Cat. 2; R46 T; R48/23/24/25
Xn; R65 Xi; R36/38 “1, 2”
N-hekzan
110-54-3
0-1
203-777-6
F; R11 Repr. Cat. 3; R62
Xn; R48/20, R65 Xi; R38 R67
N; R51/53 “1, 2”
Yukarıda belirtilen R ifadelerinin tümü için bkz: Bölüm 16.
1) Sağlık veya çevre için tehlikeli olarak sınıflandırılmış madde
2) İşyeri maruziyet limiti olan madde
3) PBT-Maddesi
4) vPvB-maddesi
Mesleki maruziyet sınır değerleri varsa bölüm 8'de listelenmiştir.
3. TEHL‹KELER‹N TANITIMI
Bu preparat, değiştirilerek uyarlanmış 1999/45/EC sayılı direktife göre tehlikeli olarak sınıflandırılmaktadır.
FİZİKSEL / KİMYASAL TEHLİKELER
Çok kolay alevlenir.
İNSANLAR İÇİN SAĞLIK TEHLİKELERİ
Kansere neden olabilir. Kalıtımsal genetik hasarlara neden olabilir. Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski. Ayrıca
solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır. Ayrıca zararlı: Solunduğunda, cilt ile temasında, ve
yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan etki olası riski. Ayrıca zararlı : Uzun süreli solunması, cilt ile teması ve yutulması,
halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. Ayrıca zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir. Gözleri, solunum
sistemini ve cildi tahriş edicidir.
ÇEVRESEL TEHLİKELER
Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
İLAVE TEHLİKELER
Benzen içerir. Benzene uzun süreli yada tekrarlayan maruziyet anemi ve kan kanseri (lösemi) dahil olmak üzere diğer kan
hastalıklarına yol açabilir.
Sağlığa etkileri, semptomları ve çevresel zararları hakkında daha ayrıntılı bilgi için 11-12. Bölümlere bakın
4. ‹LK YARDIM ÖNLEMLER‹
GÖZLE TEMAS
Temas edildiğinde, gözleri hemen, bol ve sürekli akan suyla, en az 15 dakika boyunca yıkayın. Tam bir durulama
sağlandığını temin etmek için yıkama sırasında göz kapakları açık tutulmalıdır. Varsa, kontak lensleri çıkarın, işlem
kolaylaşır. Tahriş oluşması durumunda tıbbi yardım alın.
DERİYLE TEMAS
Temas edildiğinde, bol ve sürekli akan suyla hemen yıkayın. Bulaşma olan giysileri çıkartmadan önce suya batırın. Bu,
bulaşma olan giysinin neden olabileceği statik elektrik nedeniyle kıvılcım oluşma riskini önlemek için gereklidir. Bulaşma
olan giysi bir yangın riskidir. Bulaşma olan deri, kısmi ayakkabılar tasfiye edilmelidir. Kirlenen giysileri ve ayakkabıları çıkarın.
Kirlenen deriyi sabun ve suyla yıkayın. Kirlenen elbiseleri tekrar kullanmadan önce yıkayın. Tahriş oluşması durumunda
tıbbi yardım alın.
SOLUMA
Eğer buhar, duman ve püskürmelere maruz kalmak, başdönmesi, başağrısı, görme bozukluğu veya gözlerde, burun veya
boğazda tahrişe sebep olursa derhal temiz havaya çıkarın. Hastayı sıcak ve istirahat halinde tutun. Baygın kazazedeler
ayılma pozisyonuna getirilmelidir. Nefes ve nabız artışını kontrol edin ve nefes alma durmuşsa veya zayıflamışsa, tercihan
ağızdan ağıza nefes almaya yardımcı olunmalıdır. Gerekirse harici kalp masajı yapın. Derhal tıbbi yardım arayın.
2 / 13
Revizyon No : 03
Revizyon Tarihi : 02.08.2014
Haz›rlama Tarihi: 01.12.2009
GÜVENL‹K B‹LG‹ FORMU
BP Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
26 Aralık 2008 tarihli, 27092 mükerrer sayılı, "T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ‹lişkin Güvenlik
Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği"’ne uygun düzenlenmiştir.
YUTULMA
Hemen tıbbi yardım alın. Kusturmayın. Bilinci yerinde olmayan kişilere asla ağızdan bir şey vermeyin. Bilinç kaybı olursa,
düzgün bir pozisyona yerleştirin ve hemen tıbbi yardım isteyin. Yutulması solunum sorunlarına neden olabilir. Akciğere
nüfuz edip zarar verebilir.
DOKTOR İÇİN NOTLAR
Tedavi genel olarak semptomatik ve etkilerin hafifletilmesine dönük olmalıdır. Bu ürünün solunması kimyasal zatürreeye
neden olabilir ve öldürücü olabilir. Ciğerlere kaçma, bu ürünün yutulmasından sonra kustururken meydana gelebilir.
Ürün yutulması yada sonucunda midede bulunan maddelerin çıkarılması yolu ile aspire edilebilir bu da ciddi ve potansiyel
olarak ölümcül kimyasal zatürreye yol açabilir. Acilen müdahelede bulunmak gerekir. Aspirasyon riski nedeni ile
kusturmaya çalıştırma yada midenin yıkanmasından kaçınılmalıdır. Midenin yıkanması endotrachel entübasyon ( nefes
borusundan hortum sokularak ) ile yapılmalıdır. Kalp atışı izlenmelidir.
5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLER‹
YANGIN SÖNDÜRME MALZEMESİ
Uygun: Yangın çıkması halinde, su sisi, köpük, kuru kimyasallar, ya da CO2 kullanın.
Uygun olmayan: Basınçlı su kullanmayın. Asla su kullanmayın.
TEHLİKELİ BOZUNMA & AYRIŞMA ÜRÜNLERİ
Bozunma ürünlerine aşağıda tanımlanan maddeler dahil olabilir:
karbon monoksit (CO)
karbondioksit (CO2)
Başka tehlikeli maddeler.
SIRADIŞI YANGIN / PATLAMA TEHLİKELERİ
Çok kolay alevlenir sıvı ve buhar. Dumanlar havayla patlayıcı karışım halini alabilir. Buharlar havadan daha ağırdır ve
zemine yayılabilir ya da su yüzeyinde dağılabilir ve uzak ateş kaynaklarına ulaşabilir. Gaz alçak veya dar alanlarda
birikebilir, ateşleme kaynağına kadar uzak mesafelere yol alabilir ve alevlenebilir. Lağıma akıtılması yangın veya
patlama tehlikesi yaratabilir.
ÖZEL YANGIN SÖNDÜRME YÖNTEMLERİ
Büyük yangınlarda İtfaiyeyi arayınız. Herhangi bir yangın durumunda her zaman acil bir çıkış yolu bulundurun.
Yangın durumunda, olay mahallindeki herkesi uzaklaştırarak bölgeyi hemen boşaltın. Önce sahneyi izleyenleri ve
pencerelerden bakanları uzaklaştırın. Ateşe maruz kalan konteynerleri soğuk tutmak için püskürtme su kullanın. Bu
maddenin bulaştığı yangın söndürme suyu toplanmalı ve bu suyun herhangi bir su yoluna, kanalizasyona veya
drenaja karışması önlenmelidir.
YANGIN SÖNDÜRME GÖREVLİLERİNİN KORUNMASI
Yangın söndürme görevlilerinin üzerinde pozitif basınçlı komple soluma araçları (SCBA) ve tam teçhizat
bulunmalıdır. Koruyucu giysi, baret, yangın başlığı, göz koruması, eldiven ve botlar, genel kabul görmüş standartları
karşılamalı ve yangınla mücadeleye uygun olmalıdır. Şu standarda başvurunuz: EN 469.
6. KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLER‹
KİŞİSEL GÜVENL‹K ÖNLEMLER‹ (Acil durum personeli olmayanlar için)
Hemen acil durum görevlilerine başvurun. Tüm ateşleme kaynaklarını ortadan kaldırın. Gereksinim duyulmayan
personeli uzak tutun. Uygun korunma ekipmanı kullanın (Bölüm 8). Tüm yangın söndürme prosedürlerine uyun
(Bölüm 5). Dökülen maddeye dokunmayın veya üzerinde yürümeyin. İyi havalandırma temin edin.
KİŞİSEL GÜVENL‹K ÖNLEMLER‹ (Acil durum personeli için)
Kapalı bir alana ya da buhar, buğu veya duman ile kirlenmiş az havalandırılan bir alana doğru solunum koruyucu
ekipman ve güvenilir çalışma sistemi olmadan girmek son derece tehlikelidir. Bağımsız solunum aygıtı takın.
Kimyasallara karşı koruma sağlayan uygun bir takım giyin. Kimyasallara dayanıklı botlar. Ayrıca "Acil Durum Personeli
Olmayanlar İçin" ile ilgili bilgiye bakınız.
3 / 13
Revizyon No : 03
Revizyon Tarihi : 02.08.2014
Haz›rlama Tarihi: 01.12.2009
GÜVENL‹K B‹LG‹ FORMU
BP Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
26 Aralık 2008 tarihli, 27092 mükerrer sayılı, "T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ‹lişkin Güvenlik
Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği"’ne uygun düzenlenmiştir.
ÇEVRESEL ÖNLEMLER
Depolama tankları setlenmiş bir bölgeye konmalıdır. Dökülen malzemenin yayılmasından, akmasından ve çöple,
kanallarla, kanalizasyonla temas etmesinden kaçının. Ürün, çevresel kirlenmeye neden olduğunda (lağımlar, su
yolları, toprak veya hava) ilgili yetkili makamları bilgilendirin. Su kirletici madde. Büyük miktarlarda serbest kaldığında
çevreye zararlı olabilir. Kapalı sularda (liman gibi) dökülme halinde, ürünü şamandıra bariyerlerin ya da diğer
ekipmanların içine alın. Dökülen ürünü özel şamandıra absorbanlarla toplayın Mümkünse, açık sulardaki büyük
dökülmeler şamandıra bariyerlerle ya da diğer mekanik yollarla çevrilmelidir. Bu mümkün değilse dökülmenin
yayılmasının kontrol edin ve ürünü köpük ya da diğer uygun mekanik yollarla toplayın. Seyreltici kullanımı için bir
uzmana danışılmalı ve gerekiyorsa yerel yetkililerden onay alınmalıdır. Kurtarılan ürünü ve diğer kirlenen materyali,
geri dönüşüm, geri kazanma ya da güvenli bir şekilde atma amacıyla uygun tanklara ya da diğer kaplara toplayın.
Depolama tankları setlenmiş bir bölgeye konmalıdır.
BÜYÜK DÖKÜLME
Tüm ateşleme kaynaklarını ortadan kaldırın. Hemen acil durum görevlilerine başvurun. Risk yoksa sızıntıyı durdurun.
Konteynerleri dökülme alanından başka bir yere taşıyın. Salınıma rüzgarı arkaya alarak yaklaşmak. Kanalizasyona, su
sistemine, bodrum katlarına veya kapalı alanlara sızmasını önleyin Döküldüğü alanın etrafında set oluşturun ve
ürünün kanalizasyon sitemi ve yerüstü veya yeraltı sularına karışmasını önleyin. Dökülen maddeyi, kum, toprak,
vermikülit, diyatomlu toprak gibi yanmayan emici maddelerle etrafını çevirip toplayın ve yerel mevzuata uygun olarak
atmak üzere bir konteynere yerleştirin. Kıvılcıma dayanıklı aletler ve patlamaya dayanıklı ekipman kullanın.
Sağlayıcının vermiş olduğu mevcut bilgiye dayanarak ve uygulanabilir konsantrasyonlarda, sağlığa ya da çevreye
zararlı olarak sınıflandırılan ve dolayısıyla bu bölümde bildirilmesi gereken içerik maddeler yada katkı maddeleri
bulunmamaktadır. Kullanılan yöntem ve ekipmanlar tahsis edilen düzenlemelere ve patlayıcı atmosferdeki sanayi
uygulamalarına uygun olmabilir. Ruhsatlı bir atık madde imha yüklenici yardımıyla imha edilmelidir.
KÜÇÜK DÖKÜLME
Tüm ateşleme kaynaklarını ortadan kaldırın. Risk yoksa sızıntıyı durdurun. Konteynerleri dökülme alanından başka bir
yere taşıyın. Bir inert maddeye emdirin ve uygun bir atık bertaraf konteynerine koyun. Kullanılan yöntem ve
ekipmanlar tahsis edilen düzenlemelere ve patlayıcı atmosferdeki sanayi uygulamalarına uygun olmabilir. Kıvılcıma
dayanıklı aletler ve patlamaya dayanıklı ekipman kullanın. Ruhsatlı bir atık madde imha yüklenici yardımıyla imha
edilmelidir.
DİĞER BÖLÜMLERE REFERANS
Acil durum irtibat bilgisi için Bölüm 1 'e bakınız.
Yangın söndürme önlemleri için bölüm 5'e bakın.
Uygun kişisel koruyucu ekipmanla ilgili bilgi için Bölüm 8 'e bakınız.
Çevresel önlemler için bkz: Bölüm 12.
Atıkların işlenmesi ile ilgili ek bilgi için Bölüm 13'e bakın.
7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA
ELLEÇLEME
Yutmayın. Asla yutmayın. Yutulduğunda kusturmayın. Deri ve giysilerle temas ettirmeyin. Kullanımdan sonra
ellerinizi iyice yıkayın. Göz ile temasından sakının. Yalnızca yeterli havalandırmayla kullanın. Buhar veya sprey
buğusunu solumayın. Isıdan, kıvılcımdan ve alevden uzak tutun. Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve
sigara içmeyin. Yangın veya patlamayı engellemek için, maddeyi taşımadan önce konteynerleri ve ekipmanı
topraklayarak ve bağlayarak statik elektriği boşaltın. Patlamaya karşı korumalı elektrikli (havalandırma, aydınlatma
ve madde taşıma) ekipman kullanın. Yüzey suyollarına karışmasını önlemek için, dökülen maddenin toprakla
temasını en düşük düzeyde tutun.
ELLEÇLEME - GENEL MESLEKİ HİJYENLE İLGİLİ TAVSİYE
Malzemenin taşındığı, saklandığı ve işlendiği yerlerde yemek, içmek ve sigara kullanılması yasaklanmalıdır.
Kullanımdan sonra ellerinizi iyice yıkayın. Yemek yenilen yerlere girmeden önce kirlenmiş giysilerinizi ve koruyucu
ekipmanı çıkartın. Ayrıca hijyen önlemleriyle ilgili ek bilgi için Bölüm 8 'e bakınız.
4 / 13
Revizyon No : 03
Revizyon Tarihi : 02.08.2014
Haz›rlama Tarihi: 01.12.2009
GÜVENL‹K B‹LG‹ FORMU
BP Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
26 Aralık 2008 tarihli, 27092 mükerrer sayılı, "T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ‹lişkin Güvenlik
Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği"’ne uygun düzenlenmiştir.
DEPOLAMA
Ayrılmış ve onaylanmış bir alanda saklayın. Ambalajlı ürünü serin,iyi havalandırılan bir alanda depolayın. Konteyneri
kullanıma hazır olana kadar sıkıca kapalı tutun ve mührünü açmayın. Tüm olası ateşleme kaynaklarından uzak tutun
(alev veya kıvılcım). Sadece bu ürün için tasarlanan teçhizatı / kapları kullanın. Kaplardan uyarı etiketlerini
çıkarmayın. Hafif hidrokarbon buharları tankların üst boşluklarında birikebilir. Bunlar, normal parlama noktasından
daha düşük sıcaklıklarda bile alev alma/patlama tehlikesi yaratabilirler. (Not: Parlama noktası, tank üst boşluklarında
buharın alev alma olasılığı konusunda güvenilir bir gösterge olarak görülmemelidir. Tank üst boşluklarının her
zaman alev alma riski taşıdığı gözönünde bulundurulmalı ve depolama tanklarından dolum, ölçme, ve numune
alınması esnasında statik elektrik oluşumundan ve tüm alev alma kaynaklarından sakınılmalıdır. Ürünü depolama
tanklarına koymayın.Eğer tankerler ile taşınması gerekli ise,taşıma kurallarına riayet edin. Herhangi bir tanka ya da
diğer kapalı alanlara giriş, bir tam risk değerlendirmesi ve uygun düzenlemeler ve kapalı alanlara giriş için kullanılan
sanayi uygulamalarına uyumlu bir yere koymak için uygun kontrol ölçümleri gerektirir. Ürün pompalandığında
(örneğin, dolum, boşaltma ya da ölçme sırasında) ve numune alınırken, her zaman için, statik elektrik riski
mevcuttur. Kulanılan donanım topraklandığından veya tank yapısına temas ettirildiğinden emin olunması gerekir.
Elektrikle çalışan donatım, yapıları güvenli (yani; kıvılcım çıkarmaz) olmadıkça kullanılmaz. Çevre sıcaklığında,
patlayıcı hava/buhar karışımı oluşabilir. Ürünün sıcak yüzeylere temas etmesi veya basınçlı yakıt borularında kaçak
olması halinde hasıl olan buhar veya sisler alev alma veya patlama tehlikesi doğurur. Ürünün bulaştığı bezler,
kağıtlar ya da döküntüleri emdirmek için kullanılan malzemeler, yangın tehlikesi oluşturur, ve birikmesine meydan
verilmemelidir. Kullandıktan sonra hemen güvenli bir şekilde tasfiye edin . Boş kapların içinde buhar ve tortu
bulunabileceğinden yangın tehlikesi arz edebilir. Hiçbir zaman boş kaplara kaynak, lehim ve sarı kaynağı yapmayın.
ÖZEL KULLANIM(LAR)
Özel kullanım alanlarıyla ilgili bilgi almak için uygun Teknik Bilgiler Dosyasına bakınız ya da şirketten bir temsilciye
danışınız.
8. MARUZ‹YET KONTROLLER‹ / K‹Ş‹SEL KORUNMA
MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ
BİLEŞEN ADI
MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ
Benzin
ACGIH TLV (Amerika Birleşik Devletleri).
TWA: 300 ppm 8 saatler. Yayınlandığı/Revize Edildiği: 5/1996
TWA: 890 mg/m3 8 saatler. Yayınlandığı/Revize Edildiği: 5/1996
STEL: 500 ppm 15 dakikalar. Yayınlandığı/Revize Edildiği: 5/1996
STEL: 1480 mg/m3 15 dakikalar. Yayınlandığı/Revize Edildiği: 5/1996
Toluen
TR ISGGM OEL (Türkiye). Deriden emilir.
TWA: 192 mg/m3 8 saatler. Yayınlandığı/Revize Edildiği: 3/2008
TWA: 50 ppm 8 saatler. Yayınlandığı/Revize Edildiği: 3/2008
STEL: 384 mg/m3 15 dakikalar. Yayınlandığı/Revize Edildiği: 3/2008
STEL: 100 ppm 15 dakikalar. Yayınlandığı/Revize Edildiği: 3/2008
tert-butil metil eter
TR ISGGM OEL (Türkiye).
STEL: 100 ppm 15 dakikalar. Yayınlandığı/Revize Edildiği: 12/2013
STEL: 367 mg/m3 15 dakikalar. Yayınlandığı/Revize Edildiği: 12/2013
TWA: 50 ppm 8 saatler. Yayınlandığı/Revize Edildiği: 12/2013
TWA: 183.5 mg/m3 8 saatler. Yayınlandığı/Revize Edildiği: 12/2013
Tertiary-amyl methyl ether
ACGIH TLV (Amerika Birleşik Devletleri).
(TAME)
TWA: 20 ppm 8 saatler. Yayınlandığı/Revize Edildiği: 1/2002
diisopropyl ether
ACGIH TLV (Amerika Birleşik Devletleri).
STEL: 1300 mg/m3 15 dakikalar. Yayınlandığı/Revize Edildiği: 9/1994
STEL: 310 ppm 15 dakikalar. Yayınlandığı/Revize Edildiği: 9/1994
TWA: 1040 mg/m3 8 saatler. Yayınlandığı/Revize Edildiği: 9/1994
TWA: 250 ppm 8 saatler. Yayınlandığı/Revize Edildiği: 9/1994
tertbütil etil eter (ETBE)
ACGIH TLV (Amerika Birleşik Devletleri).
TWA: 25 ppm 8 saatler. Yayınlandığı/Revize Edildiği: 6/2013
5 / 13
Revizyon No : 03
Revizyon Tarihi : 02.08.2014
Haz›rlama Tarihi: 01.12.2009
GÜVENL‹K B‹LG‹ FORMU
BP Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
26 Aralık 2008 tarihli, 27092 mükerrer sayılı, "T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ‹lişkin Güvenlik
Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği"’ne uygun düzenlenmiştir.
ksilen
Propan-2-ol
tert-butil alkol
Etanol
Metanol
1,2,4-Trimetilbenzen
Benzen
N-hekzan
TR ISGGM OEL (Türkiye). Deriden emilir.
TWA: 221 mg/m3 8 saatler. Yayınlandığı/Revize Edildiği: 12/2003
TWA: 50 ppm 8 saatler. Yayınlandığı/Revize Edildiği: 12/2003
STEL: 442 mg/m3 15 dakikalar. Yayınlandığı/Revize Edildiği: 12/2003
STEL: 100 ppm 15 dakikalar. Yayınlandığı/Revize Edildiği: 12/2003
ACGIH TLV (Amerika Birleşik Devletleri).
STEL: 400 ppm 15 dakikalar. Yayınlandığı/Revize Edildiği: 1/2003
TWA: 200 ppm 8 saatler. Yayınlandığı/Revize Edildiği: 1/2003
ACGIH TLV (Amerika Birleşik Devletleri).
TWA: 303 mg/m3 8 saatler. Yayınlandığı/Revize Edildiği: 5/1995
TWA: 100 ppm 8 saatler. Yayınlandığı/Revize Edildiği: 5/1995
ACGIH TLV (Amerika Birleşik Devletleri).
STEL: 1000 ppm 15 dakikalar. Yayınlandığı/Revize Edildiği: 11/2008
TR ISGGM OEL (Türkiye). Deriden emilir.
TWA: 260 mg/m3 8 saatler. Yayınlandığı/Revize Edildiği: 12/2003
TWA: 200 ppm 8 saatler. Yayınlandığı/Revize Edildiği: 12/2003
TR ISGGM OEL (Türkiye).
TWA: 100 mg/m3 8 saatler. Yayınlandığı/Revize Edildiği: 12/2003
TWA: 20 ppm 8 saatler. Yayınlandığı/Revize Edildiği: 12/2003
TR ISGGM OEL CarcMuta (Türkiye). Deriden emilir.
TWA: 3.25 mg/m3 8 saatler. Yayınlandığı/Revize Edildiği: 12/2003
TWA: 1 ppm 8 saatler. Yayınlandığı/Revize Edildiği: 12/2003
TR ISGGM OEL (Türkiye).
TWA: 72 mg/m3 8 saatler. Yayınlandığı/Revize Edildiği: 3/2008
TWA: 20 ppm 8 saatler. Yayınlandığı/Revize Edildiği: 3/2008
ACGIH TLV'ler
Benzin
ACGIH TLV (Amerika Birleşik Devletleri, 5/2004).
STEL: 1480 mg/m3 15 dakika(lar).
STEL: 500 ppm 15 dakika(lar).
TWA: 890 mg/m3 8 saat(lar).
TWA: 300 ppm 8 saat(lar).
tertbütil etil eter (ETBE)
ACGIH TLV (Amerika Birleşik Devletleri, 3/2004).
TWA: 5 ppm 8 saat(lar).
Bilgi ve kılavuz amacıyla ACGIH değerleri dahildir. Ayrıntılı bilgiler için lütfen tedarikçinize danışın. Bazı bileşenler için belirli
OEL’ler bu kısımda gösterilmiş olabilirken, diğer bileşenler üretilmiş herhangi duman, buhar veya toz içinde mevcut
olabilirler. Bundan dolayı, belirli OEL’ler bir bütün olarak ürüne uygulanamayabilir ve sadece yol gösterme amaçlı
bulundurulur.
MARUZİYET KONTROLLERİ
MESLEKİ MARUZİYET KONTROLLERİ
Havadaki buhar konsantrasyonlarını iş güvenliği ile ilgili sınırların altında tutmak için,hava tahliye sistemi bulundurulmalı
veya diğer teknik tedbirler alınmalıdır. Göz yıkama istasyonlarının ve acil durum duşlarının çalışma sahasının bulunduğu
yere yakın olmasını sağlayın. Kimyasalları içeren tüm etkinlikler, maruziyetlerin yeterince kontrol edilmesini sağlamak için
sağlık riskleri açısından değerlendirilmelidir. Kişisel koruyucu ekipman, yalnızca diğer denetim önlemlerinin (ör; mühendislik
denetimleri) uygun şekilde değerlendirilmesinden sonra düşünülmelidir. Kişisel koruyucu ekipman gerekli standartlara
uygunluk göstermeli, kullanıma uygun olmalı, iyi durumda ve gerekli bakımları yapılarak muhafaza edilmelidir.
Seçim ve uygun standartlar konusunda koruyucu ekipman tedarikçinize danışın. Ayrıntılı bilgi için ulusal standartlar
organizasyonunuza başvurun. Nihai koruyucu ekipman seçimi bir risk değerlendirmesine bağlıdır. Tüm kişisel koruyucu
ekipmanların birbiriyle uyumlu olmasına önem gösterin. Yukarıda verilen bilgiler madde veya preparat ve çevrenin
korunması için sağlık ve güvenlik riskini değerlendirmede müşteriyi desteklemesi için verilmiştir.
HİJYEN ÖNLEMLERİ
Kimyasal ürünleri kullandıktan sonra, yemekten önce, sigara içmeden önce ve tuvaleti kullanmadan önce ve çalışma
periyodunun sonunda elleri, kolları ve yüzü iyice yıkayın. Göz yıkama istasyonlarının ve acil durum duşlarının çalışma
sahasının bulunduğu yere yakın olmasını sağlayın.
6 / 13
Revizyon No : 03
Revizyon Tarihi : 02.08.2014
Haz›rlama Tarihi: 01.12.2009
GÜVENL‹K B‹LG‹ FORMU
BP Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
26 Aralık 2008 tarihli, 27092 mükerrer sayılı, "T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ‹lişkin Güvenlik
Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği"’ne uygun düzenlenmiştir.
SOLUNUM SİSTEMİNİN KORUNMASI
Lokal egzoz havalandırması ya da diğer havalandırma yöntemlerinin mümkün ya da yeterli olmaması durumunda uygun
solunum koruması araçları takın. Maruziyet limitlerinin aşılması tehlikesi söz konusu ise, uygun solunum koruması araçları
takın. Uygun solunum aracının seçimi , çalışma ortamının ve gerçekleştirilen görevin risk değerlendirmesine bağlı olacaktır.
Gerekli olması durumunda solunum aracının belirlenen patlayıcı ortamlarda (EX sınıflandırması) güvenli olduğu
onaylanmalıdır. Solunum koruması araçları oturduklarından emin olmak üzere her takıldıklarında kontrol edilmelidir. Solunum
koruması araçlarının seçimine, kullanımına, bakımına ve korumasına ilişkin daha ayrıntılı bilgi için lütfen EN529 Avrupa
Standardı’na başvurun.
Aşağıdaki durumlardan biri söz konusuysa, uygun solunum cihazı (ortam havasından bağımsız) takılmalıdır.
• İşyerindeki havanın yaşam ve sağlığa doğrudan doğruya tehlike teşkil ettiği düşünülüyorsa.
• İşyerindeki havada bulunan oksijenin azalma riski söz konusuysa.
• İşyerindeki hava kontrol edilmiyorsa.
• İşyerindeki hava bilinmiyorsa.
• Şuur kaybı ya da asfeksi riski varsa.
• Dar bir yere girilmesi gerekiyorsa.
• Gazların serbest kalması sonucu yangın ya da patlama tehlikesi varsa.
• Havadaki kontanimasyon konsantrasyonu filtreleme cihazı tarafından sağlanan koruma düzeyini (izin verilen maksimum
konsantrasyon) aşarsa.
• Filtre zarar görmüş ya da dolmuşken kontamine olmuş nesneler filtre cihazı kullanıcısı tarafından hissedilemeyen ya da
koklama yoluyla belirlenemeyen düşük bir kokuya sahipse.
• Hidrojen sulfid açığa çıkma sınırlarının aşılması riski varsa.
Bir solunum koruması aracının kullanım zorunluluğu söz konusuysa ancak bir solunum cihazının ( ortam havasından
bağımsız) kullanımı zorunlu değilse, uygun bir filtreleme cihazı takılmalıdır. Filtre sınıfı ürün kullanılırken ortaya çıkabilecek
maksimum kontaminant konsantrasyonuna (gaz/ duman/aerosol/partikül) uygun olmalıdır.
Önerilen: Gaz, duman ve partiküllere (toz, duman, buğu, aerosol) uygun çok işlevli filtre. Filtre tipi : AP.
Önerilen: Gaz ve dumanlara uygun gaz filtresi. Filtre tipi: A.
ELLERİN KORUNMASI
Kimyasal dayanıklı eldivenler giyin. Koruyucu eldivenler mekanik risklere (aşınma, bıçak kesiği ve delik) karşı yeterli koruma
sağlamalıdır.
Önerilen: Hidrokarbonlara ve çeşitli kimyasallara dirençli fluoroelastomer eldivenler.
Önerilen: Kimyasal maddelere dayanıklı, çok katlı kaplanmalı iç eldiven ve nitril dış eldiveni takın. Dış eldivenin amacı, iç
eldiveni kesilme ve mekanik hasarlardan korumaktır. Ürün bileşimindeki aromatik hidrokarbon mevcudiyeti nitril eldivenlerin
sağlayacağı koruma süresini belirgin bir şekilde azaltacaktır. Aromatik hidrokarbonlara maruz kalması durumunda nitril
eldivenleri yeniden kullanmayın. Kontamine ya da hasarlı eldivenleri yeniden kullanmayın. Fiziksel ve kimyasal tahribat
nedeniyle koruyucu eldivenler zamanla yıpranacaktır. Eldivenleri düzenli olarak kontrol edin ve değiştirin. Değiştirme sıklığı
kullanım koşullarına bağlı olacaktır.
GÖZLERİN KORUNMASI
Kimyasal serpintiye karşı koruma gözlükleri.
CİLDİN KORUNMASI
Uygun koruyucu giysi giyin. Kimyasallara yüksek dirençli ayakkabılar. Tutuşma riski söz konusu ise kendinden yangın dirençli
koruyucu giysi ve eldivenler giyin. Şu standarda başvurunuz: EN 531.
Statik elektrik nedeniyle parlama söz konusuysa, anti-statik koruyucu giysiler giyin. Statik elektriğe karşı daha etkin bir
koruma için tüm bot ve eldivenler anti-statik olmalıdır. Şu standarda başvurunuz: EN 1149.
Pamuklu ya da polyester/pamuklu iş tulumları yalnızca hafif yüzeysel kontaminasyona karşı koruma sağlayacaktır. Cilt
maruziyeti riski yüksekse (geçmiş deneyimlere göre bu şu durumlar için geçerlidir: Temizlik hizmeti, bakım ve servis, dolum
ve transfer, numune alma ve taşmaları temizleme) kimyasal koruma sağlayan bir giysi ve botlar giyilmelidir.
İş giysileri/ tulumları düzenli olarak temizlenmelidir. Kontamine olmuş iş giysilerinin temizlenmesi kontaminasyonun
tehlikeleri konusunda bilgilendirilmiş uzman temizleyiciler tarafından gerçekleştirilmelidir. Kontamine iş giysilerini daima
kontamine olmamış iş giysilerinden ve kontamine olmamış günlük kıyafetlerden uzak tutun.
ÇEVRESEL MARUZİYET KONTROLLERİ
Havalandırma ile ilgili emisyonların yada çalışma prosesi ekipmanın çevresel koruma yönetmelikleriyle ilgili gereksinimlere
uygunluk gösterip göstermedikleri kontrol edilmelidir. Bazı durumlarda, söz konusu emisyonları kabul edilebilir seviyelere
indirgemek için proses ekipmana duman sıyırıcılar, filtreler uygulanmalı yada mühendislikle ilgili değişiklikler yapılmalıdır.
7 / 13
Revizyon No : 03
Revizyon Tarihi : 02.08.2014
Haz›rlama Tarihi: 01.12.2009
GÜVENL‹K B‹LG‹ FORMU
BP Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
26 Aralık 2008 tarihli, 27092 mükerrer sayılı, "T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ‹lişkin Güvenlik
Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği"’ne uygun düzenlenmiştir.
9. F‹Z‹KSEL VE K‹MYASAL ÖZELL‹KLER
GENEL BİLGİLER
GÖRÜNÜŞ
FİZİKSEL DURUM
Sıvı
RENK
Açık. Renksizden açık sarıya.
KOKU
Benzin
ÖNEMLİ SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE BİLGİLERİ
PARLAMA NOKTASI
Açık kap: <-20°C (<-4°F) [Cleveland.]
PATLAMA SINIRLARI
Alt: 0.6% Yukari: 8%
BUHAR BASINCI
35 - 90 kPa (262 - 675 mm Hg) @ 20°C
BUHAR YOĞUNLUĞU
3 - 4 [Hava = 1]
AKIŞKANLIK (Viskozite)
KAYNAMA NOKTASI / ARALIĞI
YOĞUNLUK
ÇÖZÜNÜRLÜK
DAĞILIM (LogKow)
DİĞER BİLGİLER
Kinematik: <7 mm2/s (<7 cSt) @ 40°C
30 - 210°C (86 - 410°F)
720 - 775 kg/m3 (0.72 - 0.775 g/cm3) @ 15°C
Su içinde çok az çözülebilir.
>3
Veri yok.
10. KARARLILIK VE TEPK‹ME
KARARLILIK
Ürün kararl›d›r.
KAÇINILMASI GEREKEN DURUMLAR
Tüm olası ateşleme kaynaklarından uzak tutun (alev veya kıvılcım). Aşırı ısıyı önleyin.
TEHLİKELİ REAKSİYONLAR OLASILIĞI
Normal depolama ve kullanma koşulları altında, tehlikeli reaksiyonlar meydana gelmez.
KAÇINILMASI GEREKEN MALZEMELER
Aşağıda yer alan maddelerle reaktif yada geçimsizdir: Oksidan maddeler.
TEHLİKELİ BOZUNMA / AYRIŞMA ÜRÜNLERİ
Yanıcı ürünler aşağıdakileri içerebilir:
karbon monoksit (CO)
karbondioksit (CO2)
Başka tehlikeli maddeler.
Normal saklama ve kullanma koşullarında, tehlikeli bozunma ürünlerin oluşmaması gerekir.
11. TOKS‹KOLOJ‹ B‹LG‹S‹
KRONİK TOKSİSİTE
KRONİK ETKİLER
Zararlı: Uzun süreli solunması, cilt ile teması ve yutulması, halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. Bu ürün n-heksan
içermektedir. N-heksana aşırı maruz kalınması başta kollar ve bacaklar olmak üzere periferal sinir sisteminde giderek
ilerleyen ve kalıcı bir potansiyel taşıyan hasar yaratabilir. Hayvanlar üzerindeki araştırmalarda n-heksana aşırı maruz
kalınmasının testis incinmelerine neden olabileceği de görülmüştür. Ancak, %53 n-heksan içeren ticari heksan kullanılarak
yapılan hayvanlar üzerindeki araştırmalarda, solunum yoluyla 9000 ppm seviyesine kadar maruz kalındığında ne periferal
sinir sistemi hasarı ne de testis incinmesi görülmüştür. Solventi (yanlışlıkla) “burna çekme” ya da buharlara bilerek aşırı
maruz kalma merkezi sinir sistemi üzerinde bilinç kaybı ve ölüm olasılığı dahil ciddi etkiler yapabilir.
KANSEROJEN ETKİLER
Kansere neden olabilir. Kanser riski maruz kalınma süresine ve düzeyine bağlıdır. Benzene maruziyet kanda düzensizliğe,
anemiye ve lösemiye (kan kanseri) yol açabilir. Benzen EEC tarafından 1. kategoride kansinojen madde olarak sınıflandırılır
ve benzenin insanda kansere yol açtığı bilinmektedir. IARC tarafından insanlar için Grup 1 kansinojen olarak tayin
edilmektedir.
8 / 13
Revizyon No : 03
Revizyon Tarihi : 02.08.2014
Haz›rlama Tarihi: 01.12.2009
GÜVENL‹K B‹LG‹ FORMU
BP Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
26 Aralık 2008 tarihli, 27092 mükerrer sayılı, "T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ‹lişkin Güvenlik
Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği"’ne uygun düzenlenmiştir.
MUTAJENİK ETKİLER
Kalıtımsal genetik hasarlara neden olabilir. Benzen.
GELİŞİMSEL ETKİLER
Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski. Toluen.
ETKİLER VE BELİRTİLER
GÖZLER
Kazayla göze temas ederse, geçici batma ya da kızarıklıktan fazla bir şeye neden olması muhtemel değildir.
DERİ
Cilt ile temasında zararlıdır. Tedavisi mümkün olmayan etki olası riski. Cildi tahriş eder.
SOLUMA
Solunması halinde zararlıdır. Tedavisi mümkün olmayan etki olası riski. Solunum sistemini tahriş eder.
YUTULMA
Yutulması halinde zararlıdır. Tedavisi mümkün olmayan etki olası riski. Yutulması solunum sorunlarına neden olabilir;
akciğere nüfuz edip zarar verebilir.
12. EKOLOJİ BİLGİSİ
EKOTOKSİSİTE
ÇEVRESEL TEHLİKELER
Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
HAREKETLİLİK (Mobilite)
Döküntüler toprağa işleyerek yer sularının kirlenmesine neden olabilir.
KALICILIK VE BOZUNABİLİRLİK
Kendiliğinden biyolojik olarak bozunabilir.
BİYOBİRİKİM POTANSİYELİ
Bu ürünün çevrede besin zincirleri yoluyla biyobirikimi beklenmez.
DİĞER TERS ETKİLER
Döküntüler su yüzeylerinde film oluşturarak organizmalarda fiziksel zarara neden olabilir. Oksijen transferi de engellenebilir.
13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ
BERTARAF ETME BİLGİLERİ / ATIK BİLGİLERİ
Yetkili bir şahıs/ruhsatlı atık imha firması aracılığıyla yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın.
ÖZEL TEDBİRLER
Ürün kalıntılarından gelen buhar kabın içinde kolay alevlenir veya patlayıcı bir atmosfer oluşturabilir. Boş kapların içinde buhar
ve tortu bulunabileceğinden yangın tehlikesi arz edebilir. Hiçbir zaman boş kaplara kaynak, lehim ve sarı kaynağı yapmayın.
DİĞER BİLGİLER
Boş kaplarda mal kalmış olabilir. Tehlike ikaz yazıları boş kapların ellenmesi için bir kılavuzdur ve atılmamalı / çıkarılmamalıdır.
Boş kapların içinde buhar ve tortu bulunabileceğinden yangın tehlikesi arz edebilir. Hiçbir zaman boş kaplara kaynak, lehim ve
sarı kaynağı yapmayın. Bütün ulusal, bölgesel ve lokal yönetmeliklerin hükümlerine uygun bertaraf edilmelidir.
9 / 13
Revizyon No : 03
Revizyon Tarihi : 02.08.2014
Haz›rlama Tarihi: 01.12.2009
GÜVENL‹K B‹LG‹ FORMU
BP Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
26 Aralık 2008 tarihli, 27092 mükerrer sayılı, "T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ‹lişkin Güvenlik
Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği"’ne uygun düzenlenmiştir.
14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ
ULUSLARARASI ULAŞIM MEVZUATI
UN
Numarası
Sevkiyat öze adı
Sınıf
PG*
ADR/RID
Sınıflandırması
UN 1203
Benzin
3
II
≤5 L veya ≤5 kg
büyüklükte taşındığında
çevresel olarak tehlikeli
madde işaretinin
kullanılması gerekli
değildir.
Tehlike Tanıtım
Numarası
33
Tünel kodu
D/E
ADN Sınıfı
UN 1203
Benzin
3
II
≤5 L veya ≤5 kg
büyüklükte taşındığında
çevresel olarak tehlikeli
madde işaretinin
kullanılması gerekli
değildir.
Notlar
Tablo: C.
Tehlike:3+N2+ CMR+F
IMDG Sınıfı
UN 1203
Benzin. Denizi
kirletici
maddesini.
3
II
≤5 L veya ≤5 kg
büyüklükte taşındığında
deniz kirletici madde
işaretinin kullanılması
gerekli değildir.
Acil Durum
Programları ( AcP)
F-E, S-E
ICAO/IATA
Sınıflandırması
UN 1203
Benzin
3
II
Çevreye zararlı madde
işareti diğer taşıma
yönetmelikleri
tarafından talep
edilmesi halinde
görünür hale getirilebilir.
‹sim
PG* : Ambalaj grubunu
Birleşik Krallık Acil Durum Önlemi Yasası: 3YE
ADR/RID Sınıflandırma kodu:
F1
ADN Sınıflandırma kodu:
F1
10 / 13
Etiket
Diğer Uygulanabilir
Bilgileri
Revizyon No : 03
Revizyon Tarihi : 02.08.2014
Haz›rlama Tarihi: 01.12.2009
GÜVENL‹K B‹LG‹ FORMU
BP Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
26 Aralık 2008 tarihli, 27092 mükerrer sayılı, "T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ‹lişkin Güvenlik
Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği"’ne uygun düzenlenmiştir.
15. MEVZUAT B‹LG‹LER‹
Sınıflama ve etiketleme AB’nin değiştirilerek uyarlanmış 1999/45/EC direktifi ve Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların
Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliği (26.12.2008 – 27092) ’ne uygun olarak yapılmıştır.
ETİKET GEREKSİNİMLERİ
TEHLİKELİ SEMBOL
VEYA SEMBOLLERİ
Çok kolay alevlenir
Toksik
Çevre için tehlikeli
TEHLİKE GÖSTERGESİ
R‹SK İFADELERİ
R12
R45
R46
R63
R20/21/22
R68/20/21/22
Çok kolay alevlenir.
Kansere neden olabilir.
Kalıtımsal genetik hasarlara neden olabilir.
Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski.
Ayrıca solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
Ayrıca zararlı: Solunduğunda, cilt ile temasında, ve yutulduğunda tedavisi
mümkün olmayan etki olası riski.
R48/20/21/22 Ayrıca zararlı: Uzun süreli solunması, cilt ile teması ve yutulması, halinde sağlığa
ciddi hasar tehlikesi.
R65
Ayrıca zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
R36/37/38
Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
R51/53
Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden
olabilir.
GÜVENLİK İFADELERİ
S53
S2
S23
S24
S29
S43
S45
S61
S62
ÇOCUKLARI KORUMA
DOKUNMASIYLA İLGİLİ
TEHLİKE UYARISI
Pazara verme ve kullanımı
kısıtlama Yönergesi
DİĞER MEVZUAT
REACH (KİMYASAL
MADDELERİN KAYDI,
DEĞERLENDİRİLMESİ,
İZİN VE KISITLANMASI
İLE İLGİLİ YÖNETMELİK)
DURUMU
AMERİKA BİRLEŞİK
DEVLETLERİ ENVANTERİ
(TSCA 8B)
Maruziyetten sakının, kullanmadan önce özel kullanma talimatını elde edin.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
Duman/Buhar/Aerosollerini solumayın.
Cilt ile temasından sakının.
Kanalizasyona boşaltmayın.
Yangın çıkması halinde, su sisi, köpük, kuru kimyasallar, ya da CO2 kullanın.
Asla su kullanmayın.
Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktor başvurun
(mümkünse etiketi gösterin).
Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi
Formuna başvurun.
Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurun, kabı veya
etiketi gösterin.
Evet, geçerlidir.
Evet, geçerlidir.
Yakıt dışı kullanımlarda "Yalnızca Profesyonel Kullanıcılar Kullanabilir. Dikkat; temastan
kaçınınız, kullanmadan önce özel talimatları okuyunuz". Yazısı ambalaja yazılmalıdır.
Bu ürünün REACH durumu için, lütfen Bölüm 1'de tanımlanan şirket yetkilisine danışın.
En az bir bileşen madde listeye dahil edilmemiştir.
11 / 13
Revizyon No : 03
Revizyon Tarihi : 02.08.2014
Haz›rlama Tarihi: 01.12.2009
GÜVENL‹K B‹LG‹ FORMU
BP Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
26 Aralık 2008 tarihli, 27092 mükerrer sayılı, "T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ‹lişkin Güvenlik
Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği"’ne uygun düzenlenmiştir.
AVUSTRALYA ENVANTERİ
(AICS)
KANADA ENVANTERİ
ÇİN ENVANTERİ (IECSC)
JAPON ENVANTERİ (ENSC)
KORE ENVANTERİ (KECI)
FİLİPİNLER ENVANTERİ
(PICCS)
En az bir bileşen madde listeye dahil edilmemiştir.
En az bir bileşen madde listeye dahil edilmemiştir.
En az bir bileşen madde listeye dahil edilmemiştir.
En az bir bileşen madde listeye dahil edilmemiştir.
En az bir bileşen madde listeye dahil edilmemiştir.
En az bir bileşen madde listeye dahil edilmemiştir.
16. DİĞER BİLGİLER
2. VE 3. BÖLÜMLERDE GEÇEN R TÜMCELERİNİN TAM METNİ
R12
Çok kolay alevlenir.
R11
Kolay alevlenir.
R10
Alevlenir.
R19
Patlayıcı peroksitler oluşabilir.
R45
Kansere neden olabilir.
R46
Kalıtımsal genetik hasarlara neden olabilir.
R62
Doğurganlığı azaltma olası riski.
R63
Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski.
R23/24/25
Doğurganlığı azaltma olası riski.
R39/23/24/25 Ayrıca toksik: Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda tedavisi mümkün Olmayan çok ciddi etkilerin
görülme tehlikesi.
R48/23/24/25 Ayrıca toksik: Uzun süre, solunması, cilt ile teması ve yutulması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R20
Ayrıca solunması halinde zararlıdır.
R22
Ayrıca yutulması halinde zararlıdır.
R20/21
Ayrıca solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.
R20/21/22
Ayrıca solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
R68/20/21/22 Ayrıca zararlı: Solunduğunda, cilt ile temasında, ve yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan etki olası riski.
R48/20
Ayrıca zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R48/20/21/22 Ayrıca zararlı: Uzun süreli solunması, cilt ile teması ve yutulması, halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R65
Ayrıca zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
R36
Gözleri tahriş eder.
R38
Cildi tahriş eder.
R36/37
Gözleri ve solunum sistemini tahriş edicidir.
R36/38
Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
R36/37/38
Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
R66
Tekrarlanan maruziyette deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
R67
Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
R51/53
ucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
12 / 13
Revizyon No : 03
Revizyon Tarihi : 02.08.2014
Haz›rlama Tarihi: 01.12.2009
GÜVENL‹K B‹LG‹ FORMU
BP Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
26 Aralık 2008 tarihli, 27092 mükerrer sayılı, "T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ‹lişkin Güvenlik
Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği"’ne uygun düzenlenmiştir.
TARİH
YAYIN TARİHİ / YENİ DÜZENLEME TARİHİ
ÖNCEKİ YAYIN TARİHİ
KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU
HAZIRLAYAN
02.08.2014
01.12.2009
3.0
Merve Kumcu / BP PETROLLERİ A.Ş.
TSE Sertifikalı Güvenlik Bilgi Formu düzenleyici
OKUYUCU İÇİN UYARI
• Önceki yayında değiştirilen bilgileri gösterir.
Bu bilgi formunun ve içeriğinde bulunan sağlık, güvenlik ve çevreye ilişkin bilgilerin aşağıda belirtilen tarih itibariyle
doğruluğunun temini için makul olan tüm adımlar atılmıştır. Bu bilgi formundaki verilerin doğru ya da tam olduğu
doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir şekilde beyan ya da garanti edilmemektedir.
Veriler ve tavsiyeler bu ürün belirtilen uygulama ya da uygulamalar için satıldığı zaman geçerlidir. Bu ürün bize
danışılmadan belirtilen uygulama ya da uygulamalar haricinde bir amaç için kullanılmamalıdır.
Bu ürünü güvenli biçimde kullanmak ve uygulanabilir tüm yasalara ve yönetmeliklere uymak kullanıcının
sorumluluğundadır. BP Grubu malzemenin belirtilen ürünün haricindeki bir kullanımından, tavsiyelere uyulmamasından
kaynaklanabilecek maddi hasarlar ya da yaralanmalardan veya malzemenin doğasında bulunan risklerden sorumlu
olmayacaktır. Bu ürünü işte kullanmak için üçüncü bir tarafa vermek üzere satın alanlar, bu ürünü aktaracak ya da
kullanacak tüm şahisların bu formdaki bilgilere sahip olmasını temin etmek için gerekli tüm önlemleri almakla
görevlidirler. İşverenler, bu formda açıklanan riskleri ya da alınması gereken önlemleri etkilenebilecek işçilerine ve
başkalarına açıklamakla yükümlüdürler.
13 / 13
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
261 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content