close

Enter

Log in using OpenID

Bulten 09.2014 (PDF 350 KB)

embedDownload
LINDE GAZeteniz / Üç ayda bir yayınlanır / Eylül 2014
LINDE GAZeteniz
İçindekiler
• Hastaneler için yeni bir uygulama;
Medikal Oksijen Gazı kullanımında
LİNDE PALET TANK (LPT)
•LINDOFLAMM® Yakıcı Sistemleri
•Medicana Grubu
1
2
3
4
Hastaneler için yeni bir
uygulama; Medikal Oksijen
Gazı kullanımında LİNDE
PALET TANK (LPT)
LİNDE PALET TANK (LPT) Nedir;
takip edilebilmektedir.
Palet tanklar, taşınabilir, sıvı kapasitesi 600 litre ile
Gaz kayıpları minimum olacak şekilde dizayn edilmiştir.
1000 litre arası değişebilen, Medikal Oksijen gazı için
Otomatik ekonomizerli ve süper izalasyonludur.
kullanılan krojenik kaplardır.
Medikal oksijen tüpleri için üçte bir daha küçük bir stok-
Faydaları neler;
lama alan ve eğer gaz dağıtım ve stoklama sisteminin
Tank sıvı basınç göstergesi ile gaz miktarı kolaylıkla
bulunduğu alan dar ise çözüm Palet tank.
Daha az nakliye, daha az sipariş verme; Yüksek gaz
kapasitesi sayesinde daha uzun süre kullanım.
Daha az Medikal oksijen tüpü; 45 adet Medikal oksijen
tüp stoğuna karşılık 1 adet palet tank stoklamak
yeterlidir.
Palet tanklar, sadece atmosfere açık alanlarda değil,
ventilasyonu iyi sağlanan kapalı alanlarda da rahatlıkla
kulanılabilmektedir.
Yatak sayısı yüksek, tüketimi fazla olan hastanelerde
rahatlıkla kullanılabilir; Yüksek gaz kapasitesi ve basıncı sayesinde, yeterli miktarda gaz temini.
İlaç statüsünde, Avrupa ve Türk farmakopisine uygun
gaz kullanımı. Sıvı faz da olması Medikal okisjen gazının en saf halde kullanılmasını sağlar.
Tankların dizaynı, üretimi ve testleri COUNCIL DIRECTIVE
2010/35/EU-TPED (Taşınabilir Kaplar)standardına
uygun olarak yapılmaktadır ve taşınabilir kaplar
statüsündedir.
2013 yılı itibari ile Linde, Medikal Oksijen Palet Tank
uygulamasını Türkiye getirerek, ilaç statüsünde
düşünülen medikal oksijen için hastanelere ve sağlık
kuruluşlarına teknolojik, emniyetli ve ekonomik bir
çözüm sunmaktadır.
2
LINDE GAZeteniz / Eylül 2014
Teknik yazı
Teknik yazı
Asetilen Kullanımında
Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
LINDOFLAMM Yakıcı Sistemleri
®
Sık
sabitlenmelidir.
• Bir yangın durumunda tüpler güvenli bölgeye
alınmalı ve su ile soğutma yapılmalıdır.
Asetilen ortama yayıldıgında nerede depolanır ?
• Havadan hafiftir. Yayıldığında kapalı ortamda üst
seviyelerde birikecektir.
Asetilen gazının özellikleri nedir ?
• Asetilen gazı LPG, Propan ve Hidrojen gibi yanıcı
bir gazdır. Yanıcı gazlar hava ve oksijenli ortamda
kolay yanabilirler.
• Asetilen diğer yanıcı gazlara göre daha kolay alev
alabilen bir gazdır.
• Asetilen gazı en fazla 1.5 bar basınçla kullanılmalıdır. Uygun Asetilen regülatörleri en fazla 1.5
bar basınç verecek şekilde tasarlanmışlardır. Bu
nedenle Asetilen mutlaka asetilen regülatörleri ile
kullanılmalıdır.
Bazı gazların özgül agırlıkları aşağıda verilmiştir:
• Gaz tesisatında çelik çekme boru kullanılmalıdır.
Hidrojen 0.07
• Bakır boru kesinlikle kullanılmamalıdır. Aksi taktirde patlama riski bulunmaktadır.
Asetilen 0.91
Asetilen alev sıcaklığı nedir ?
• Asetilenin hava ve oksijenli karışımları yoğun,
yüksek sıcaklıkta, parlak,
isli, dumanlı bir alevle
yanar.
• Ateşlenme sıcaklıkları
oksijen ile asetilenin
karışımlarına, içnideki
su buharı oranına göre
değişim gösterir.
• Hava ile karışımlarında
alev sıcaklığı yaklaşık
2200 ºC, oksijen ile karışım oranına bağlı olarak 3100 ºC olabilir.
Asetilen tüplerinin özellikleri nelerdir ?
• Asetilen tüpleri yaklaşık 20 bar civarında basınçla
depolanmış asetilen gazı içerirler.
• Pazarda farklı boyut (uzun, ince veya tombul) ve
hacimde asetilen tüpleri bulunmaktadır.
• Asetilen gazı gazbeton benzeri bir gözenekli
malzeme ile doldurulmuş tüp içerisinde sıvı aseton
içinde çözünmüş halde depolanır ve kullanıma
sunulur. Bu asetilenin kontrolsuz şekilde 1.5 barın
üzerine çıkmasını önlemek ve gaz halde birikerek
oluşabilecek bozunma riskine karşı yapılmıştır.
• Tüpler dikkatli taşınmalıdır.
Taşınırken tüp kapakları takılı
olmalıdır.
• Tüpler çok yüksek sıcaklıklardan korunmalıdır. Isıtılan
asetilen tüpleri kendiliğinden patlayabilir.
• Vanalar dikkatli açılmalıdır.
• Kullanım esnasında dik
tutulmalıdır.
• Kullanılmadığı zamanlarda
kapağı kapatılmalı ve tüpler
Hava 1.0
Propan 1.56
Oksi-Asetilen uygulamalarında dikkat edilecek
hususlar nelerdir ?
• Oksi –Asetilen ile kesme, kaynak ve tav uygulamalarında kullanılır.
• Oksi –Asetilen ile
kaynak uygulamalarında yüksek oranda gaz
çekişi mevcutsa “aseton
sürüklenmesi” yaşanabilir. Bu tüpten sıvı asetonun aleve karışması
şeklinde hissedilir.
• Bunun olmaması
için kullanılan kaynak
bekinin gaz tüketim değerlerini öğrenmenizde
fayda vardır. Hamlaçların gaz tüketim
değerleri genellikle kullanma kılavuzlarında bulunmaktadır.
• 50 lt hacimli tipik bir asetilen tüpünde
sürekli halde gaz debisi 10ºC ortam
sıcaklığında 0.7 bar çıkış altında en fazla
0.43 Nm3/saat dir. (Kaynak: Linde Gaz
LIMS standartları)
• Kesme veya kaynak hamlacı kullanımında asetilen kesme başlığı ve nozulu
kullanıldığından emin olunmalıdır.
• Asetilen kesme başlığı üzerinde “A” harfi veya
“ACE” harfleri bulunmaktadır.
Sorulan
LINDOFLAMM® Yakıcı Sistemleri
Yüksek mukavemetli çelikler, hafiflik
ve toplam maliyette görülen düşüş
nedeniyle endüstride gün geçtikçe
daha fazla kullanılmaktadır. Bununla
birlikte bu tip özel çeliklerin yapısal
Soru
num cihazını hazır bulundurulmalıdır.
bütünlüğünün korunması için, kaynak
Tüpleri nasıl taşımalıyız?
• Tüp kullanımı sırasında uygun el
ve kesme işlemlerinden önce önvücut ve baş koruması kullanılmaısıtma işlemine tabi tutulması gereklıdır.
Cevap
mektedir. Ek olarak ön ısıtma işlemle• Kesme ve kaynak işlerinde uygun
Tüpleri valflerden veya koruyuculardan tutarak
ri, et kalınlığı yüksek çeliklerin kaynak
koyulukta koruyucu kaynak maskesi
taşımayınız. Hiçbir zaman mıknatıs, zincir veya ip
işleminden önce kullanılmaktadır.
veya gözlük kullanılmalıdır.
Ön ısıtma işleminin başarılı bir şekilde
kullanmayınız.
Kaldırmak
için,
kısa
mesafeler
için
bile
• Oksi-yakıt ile kaynak uygulamayapılabilmesi için ısı dağılımı ve sıcaksında en az 5 numara koyulukta
taşıyıcı veya uygun araç kullanınız.
camlı koruyucu gözlük veya maske
lık kontrolünün doğru yapılması gekullanılmalıdır.
rekmektedir. Sıcaklık, malzeme kalınlıSolunuma etkileri nelerdir ?
ğına ve tipine ve kullanılacak prosese
• Ticari saflıktaki asetilen sarımsak
gore değişkenlik göstermektedir.
kokuludur.
Ön ısıtma sistemlerinde, arzu edilen
• Yüksek Konsantrasyonlarda boğucudur. Belirtileri
sonucun elde edilebilmesi için gaz ve ekipman özel
bilinç kaybı ve uyuşukluktur.
olarak dizayn edilmelidir. LINDOFLAMM® ön ısıtma
• Düşük konsantrasyonlarda baş dönmesi, baş ağrısistemlerinde asetilen yanıcı gaz olarak seçilmiştir.
sı, mide bulantısı ve koordinasyon kaybı yapar.
Asetilen gazının özellikleri ise;
• Bu durumda hasta derhal hastaneye götürülme• Mümkün olan en yüksek alev sıcaklığı
lidir.
• En yüksek ısı transfer hızı
• Hasta sıcak ve rahat tutulmalıdır.
• Düzgün ısı dağılımı
• Solunum durmuşsa suni solunum yapılmalıdır.
• Düşük nem oluşumu
Asetilen tüpleri nasıl depolanmalıdır ?
• Daha düşük oksijen tüketimi
• Tüpler güvenli ve kilitlenebilir mekanlarda depoLINDOFLAMM® yakıcı sistemleri, kullanılacak proselanmalı, gazın birikmeyeceği doğal iyi bir havalanse göre tasarlanırken en uygun ısı dağılımı ile birlikte
dırma olmalı, depo zemininde su birikmemelidir.
en düşük gaz tüketimini sağlamaktadır. Otomosyon
• Bina içlerinde, halka açık alanlarda ve yeraltı
uygulamalarında mekanize torçlardan başlayarak
odalarında depolanmaz.
tamamen otomatik gaz ve parça sıcaklık kontrolü
• Asetilen tüpünün olduğu yerlerde aydınlatma,
sağlayan sistemlere kadar farklı çözümler sağlanaelektrik anahtarı, kablolama, fan veya pompa
bilmektedir.
gibi elektrik motorlu bir ekipman bulunuyorsa bu
ekipmanların kıvılcım çıkarmayacak yapıda olması
A. Ana Uygulama Alanları
gerekmektedir.
1.Kaynak Öncesi & Sonrası Isıl İşlem
Sorular
• Tüpler, ısı ve kıvılcım kaynaklarından, tutuşabilir
ve korozif malzemelerden, statik elektrik kaynaklarından uzakta depolanmalıdır.
• Basınçlı asetilen tüpleri en fazla 50ºC sıcaklığında
olan odalarda saklanmalıdır.
• Asetilen tüpü depolaması yapılan odalar ile manifold odalarının girişinde ilgili personelin üzerindeki
statik elektriğin boşaltabilmesi için tercihen paslanmaz veya pirinç bir topraklama levhasının olması
gerekmektedir.
• Manifold odalarının etrafı tel çit ile çevrilmeli,
üzerine atmosferik etkilerinden koruyan sundurma
yapılmalıdır.
Bu şekilde kaynak sonrasında, kaynak dikişinin daha
yavaş soğuması sağlanarak yapıda kalan hidrojenin
dışarı çıkması sağlanır. Ayrıca kaynak sonrası yapıda
kalan ve çatlamaya sebep olabilecek kalıntı gerilmeler azaltılabilir.
Resim 1. Rüzgar türbini kulesi üretiminde kaynak öncesi
Lindoflamm torç sistemleri ile ön ısıtma işlemi
2. Alevle doğrultma
Kaynak ve kesme işlemlerinde ortaya çıkan ısı etkisi
sonucunda iş parçasında yapısal çarpılmalar görülmektedir. Bu çarpılmaların giderilmesi için kullanılan
yöntemlerden bir tanesi alevle doğrultma işlemidir.
Alevle doğrultma işlemi çelik, nikel, alüminyum,
titanyum gibi metallerde uygulanabilmektedir.
Uygulamanın yaygın olarak kullanıldığı iş parçaları
büyük plakalar ve uzun profiller olarak gösterilebilir.
Bu parçalar başta gemi inşa olmak üzere konstrüksiyon, boru imalatı ve makine imalatı gibi sektörlerde
uygulanmaktadır.
Kaynak bölgesinde (HAZ) olarak adlandırılan, kaynak
ısısından etkilenen bölgenin ve kaynak dikişinin hızlı
soğuması sonucu yapıda kırılgan fazlar oluşabilmekte
ve çatlama durumları ile karşılaşılabilmektedir. Aynı
şekilde kalın çeliklerin kesme işleminden öncesinde
ön ısıtma işlemi uygulanmaktadır.
Bu riskler yüksek mukavemetli ve et kalınlığı yüksek
çeliklerde çok daha yüksektir. Bu yüzden, bu tip
uygulamaların prosedüründe ön ısıtma uygulanması
şartı yer almaktadır.
B. LINDOFLAMM® Sistemininin Avantajları
- Kaynak & kesme öncesi ve sonrası ön ısıtma işlemlerinde işlem süresini kısaltarak toplam maliyette düşüş elde edilmesi
- Daha odaklı ve hızlı ısı transferinin sağlanması
- Projeye uygun sistem tasarlanması
- Nem oluşumunun çok daha düşük olması
- Oksijen yerine hava kullanılabilmesi (ön ısıtma
uygulaması için)
- Kontrol panelleri ile operasyonların otomatik olarak gerçekleştirilmesi
D. Uygulama Alanları
- Rüzgar türbini kulesi imalatı
- Gemi inşa sanayi
- Deniz aşırı konstrüksiyon imalatları
- Yüksek mukavemetli, düşük alaşımlı kazan ve tank
imalatı
- Kimya ve rafineri sanayinde kullanılan yüksek mukavemetli çelikler ile imal edilen sistemler
- Konstrüksiyon sanayi
- Maden ocaklarına yönelik kırıcı makine imalatları
E. Örnek Çalışma
Yüksek mukavemetli çelik ile rüzgar türbini kulesi
imalatında Lindoflamm ile tozaltı kaynak öncesi ön
ısıtma prosesi;
Malzeme
S 690 Yüksek Mukavemetli Çelik
Çap
3.5 m
Et kalınlığı
55 mm
Uzunluk
90 m
Hız
1 m/dk
Ön ısıtma sıcaklığı
150ºC
Resim 3. Lindoflamm ön-ısıtma yakıcı sistemleri
LPG Doğal Gaz Asetilen
• Bu odaların tek sorumlusu olmalı, yetkisiz kişilerin
erişmesi önlenmelidir.
Proses Süresi (dk)
Kişisel korunma yöntemleri nelerdir ?
• Depolanan bölgeye güvenlikle ilgili uyarı levhaları
konulmalıdır.
Basınçlı hava tüketim, m3/saat
• Ortam havalandırmasının yeterli olduğundan
emin olunmalıdır.
• Asetilen depolama alanlarında patlamadan korunma riski değerlendirilmelidir.
Toplam basınçlı hava tüketimi, m3
• Kullanım sırasında sigara içilmemelidir.
• Oksitleyici gaz ve diğer oksitleyicilerden ayrı
depolanmalıdır.
• Yanlışlıkla Propan başlığı veya nozulu kullanımında alev geri tepme yaşanabilir.
• ACİL DURUMLARDA kullanılmak üzere kişisel solu-
3
LINDE GAZeteniz / Eylül 2014
75
75
30
9,2
19,4
6,7
-
-
46,9
11,5
24,25
3,36
0
0
23,46
Toplam gaz maliyeti düşüşü, %
-
60
32
Çalışma alanından tasarruf, %
-
0
60
Toplam maliyet düşüşü, %
-
7,54
32
Yanıcı gaz tüketim, m3/saat
Toplam yanıcı gaz tüketimi, m3
Resim 2. Alevle doğrultma uygulaması örnekleri
4
LINDE GAZeteniz // Eylül 2014
Medicana Grubu
1- Sizin hakkınızda ve Medicana Grubu hakkında
kısaca bilgi alabilir miyiz?
Adım Selami Özmaraşalı 1998 yılından bu yana
Medicana Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknik Hizmet
Direktörüyüm. Medicana Grubu olarak 22 yıldır 4000
Uluslararası sağlık departmanımızın yanında Hollanda
de sizi tercih etmemizin nedenleri arasında.
çalışan ile 10 hastaneye hizmet vermekteyiz. Yaşam
Zaandam’da sağlık turizmi ile ilgili bir merkezimiz
8- Bundan sonraki hedefleriniz hakkında bilgi vere-
boyu insanların mutlaka sağlık hezmetine ihtiyacı var.
var. Merkezden buraya hasta transfer ediyoruz. Böy-
bilir misiniz?
Dolayısıyla ekibim ve ben hastane işletmeciliğinden
lelikle Medicana Grup olarak sağlık turizmini günden
En büyük hedefimiz daha fazla hastane, daha fazla
çok bina yapımlarını projelendiriyor ve daha iyi hiz-
güne arttırıyoruz.
insana iş imkanı sağlamak ve daha fazla hizmet
met verebilmek için projelerimizi hayata geçiriyoruz.
6- Kalite belgeleriniz nelerdir? İlk olarak sektörde
vermek. Ayrıca gelecek nesillere fayda sağlayacak
2- Yeni hastane projeniz var mı? Bilgi alabilir miyiz?
aldığınız bir belge varmı? Tedarikçileri seçerken
Türkiye’nin herhangi bir ilinde yaptırmak istediğimiz
Hastane projeleriyle ilgili olarak Türkiye’de ve yurt
nelere dikkat edersiniz?
sağlık sektörüne yönelik üniversite projemiz bundan
dışında görüşmelerimiz devam ediyor.
Jk akredite kullanan bir kaç firmadan biriyiz. Özellikle
sonraki hedeflerimiz arasında.
Ortalama 20.000 ile 30.000 km arasında yeni projeler
tedarikçilerde zaman ve
çalışıyoruz.
ürünün kalitesi bizim için
3- Medicana Grubu, Türkiye’de ki faaliyetlerinin
çok önemli. Zamanında
başlamasından şimdiye kadar nasıl bir gelişim yolu
teslim olması ve kalite
izledi?
dikkat ettiğimiz konular
Bu bir ekip işi ve biz büyük bir aileyiz. 4.000 kişilik bir
arasında. Aldığımız her
aile olarak biz bugünlere gelebildik. Bu başarı hepi-
ürüne mutlaka kaliteli
mizin ortak çalışması.
bakarız.
4- Bu sektöre kazandırdığınız bir yenilik var mı?
7-Linde Gaz olarak ne-
Sağlık sektörüne Medicana Grubu’nun kazandırdık-
den bizi tercih ettiniz?
ları nelerdir?
Linde Gaz’ın ürünün kali-
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin Bozkurt
teli olması başlıca tercih
sağlık turizminin geleceğini 20 yıl önce dile getir-
nedenimiz. Ayrıca satış
di. Bugün sağlık turizminin temelini Hüseyin Bey
sonrası sağlamış olduğu
atmıştır. Çalışması ve emeği çoktur. Bu bizim ve tüm
destek yani bizim için
insanlık için önemli bir başarıdır.
hayati mevzu olan ürü-
5- Sağlık turizmi ile ilgili çalışmalarınız neler?
nün zamanında gelmesi
Biliyor musunuz
Vücudun çeşitli yerlerinde çıkabilen
siğillerin tedavisinde sıvı azot kullanıldığını, üzerine sıvı azot sürülen bölgede
soğuk yanığı oluştuğunu ve bu yanığın
on-onbeş gün içinde iyileşmesi ile siğillerin de yok olduğunu biliyor musunuz?
LINDE GAZeteniz
İmtiyaz Sahibi: LINDE GAZ A.Ş. adına M.Sait Tosyalı, GOSB 300 Sok. 41480 Gebze / KOCAELİ
Yazı İşleri Müdürü: Tolga Murat Tutkun
Yayın Kurulu: Çetin İslam, Büşra Böke, Okan Özgün, Gülay Kutur, İlkay Özcan, Levent Arpacı,
Özgür Poyraz, Selçuk Çiçek
Basım Yeri: Vsekiz Basım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Bostancı Yolu Caddesi KEYAP Sanayi Sitesi G-1 Blok No:117 Y. Dudullu - İSTANBUL Tel: (0216) 364 86 63 Faks: (0216) 364 86 63
Yayın türü: Bölgesel süreli yayın Yayının mahiyeti: Teknik bülten
Linde Gaz A.Ş: Gebze Organize Sanayi Bölgesi 300. Sokak 41480 Gebze / KOCAELİ
Tel: (0262) 678 74 00 Faks: (0262) 678 75 00 [email protected] www.lindegaz.com.tr
Ücretsiz Sipariş Hattı: 0 800 291 291 0
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
349 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content