close

Enter

Log in using OpenID

12 aralık 2014 cuma hutbesi

embedDownload
İLİ : TEKİRDAĞ
TARİH: 12.12.2014
‫يم‬
ْ ِ‫ب‬
ِ ‫س ِم هلَّلاِ ال هر ْحم ِن ال ّر ِح‬
ً‫صالِحا ً ِمنْ َذ َك ٍر اَ ْو اُ ْن ٰثى َوهُ َو ُمؤْ ِمنٌ فَلَنُ ْحيِيَنههُ َح ٰيوةً طَيِّبَ ًۚة‬
َ ‫َمنْ َع ِم َل‬
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ‫س ِن َما كانوا يَ ْع َملون‬
َ ‫َولَنَ ْج ِزيَنه ُه ْم ا ْج َر ُه ْم بِا ْح‬
‫سنَاتِ ِه بَ ْع َد َم ْوتِ ِه‬
ُ ‫اِنه ِم هما يَ ْل َح‬:)‫قَا َل رس ُول هلَّلاِ (صعلم‬
َ ‫ق ا ْل ُمؤْ ِمنَ ِمنْ َع َملِ ِه َو َح‬
‫س ِجدًا بَنَاه ُ اَ ْو‬
َ َ‫ِع ْل ًما َعله َمهُ َون‬
ْ ‫ص َحفًا َو هرثَهُ اَ ْو َم‬
ْ ‫صالِ ًحا تَ َر َكهُ َو ُم‬
َ ‫ش َرهُ َو َولَدًا‬
‫ص هحتِ ِه‬
‫بَ ْيتًا ِِلبْ ِن ال ه‬
َ ‫سبِي ِل بَنَاهُ اَ ْو نَ ْه ًرا اَ ْج َراه ُ اَ ْو‬
ِ ‫ص َدقَةً اَ ْخ َر َج َها ِمنْ َمالِ ِه فِى‬
ْ
‫َو َحيَاتِ ِه يَل َحقُهُ ِمنْ بَ ْع ِد َم ْوتِ ِه‬
SALİH AMEL
Okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle
buyuruyor: “Erkek veya kadın, kim mü'min olarak iyi iş
işlerse, elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların
mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeli ile
vereceğiz.” (1)
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber
Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Mü'min kişiye, hayatta
iken yaptığı amel ve iyiliklerden, öldükten sonra
ulaşanlar; öğretip neşrettiği bir ilim, geride bıraktığı salih
bir evlad, miras bıraktığı bir mushaf (kitap), inşa ettiği bir
mescid, yolcular için yaptırdığı bir bina, akıttığı bir su,
hayatta ve sağlıklı iken verdiği bir sadakadır. Ölümünden
sonra kişiye işte bunlar ulaşır." (2)
Muhterem Müslümanlar!
Kâinatta var olan her şey, kendisine yapılan iyiliğin
kıymetini anlar ve karşılığını verir. Dağlar, ovalar, karalar,
denizler ve her şey! Nasıl ki denizlerin Güneş’e olan
muhabbeti buharlaşmasını, yeryüzünün yağmura olan sevdası
yeşermesini, Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi gece
ve gündüzün oluşmasını sağlıyorsa, insanın Allah’a itaati ve
yapmış olduğu salih ameli de ahlakının güzelleştirir.
Değerli kardeşlerim!
Hiç şüphe yok ki, kulluğun en güzel tecellisi salih
amel olarak karşımıza çıkmaktadır. Salih Amel, kişinin
imanının gereği olarak ihlas ve iyi niyetle yapılan, Kur’an ve
sünnete uygun olan her türlü söz, fiil ve davranışlardır. (3)
Sonunda sevap olan en küçük hal ve hareket, dinimizde salih
amel olarak kabul edilmiştir.
İman, Hakk’a bağlılık ve yöneliş, yaptığımız ameller
ise bu bağlılığın dışa yansıyan tezahürleridir. Salih ameller,
imanı olgunlaştıran, kalpleri tatmin eden, varoluş sırrına
erdiren, insanları Allah’a yaklaştıran unsurlardır. İçinde
yaşadığımız dünyada huzur ve esenlik, barış ve kardeşlik,
insanlar arasındaki sevgi ve saygı, Allah’a ve Resulüne
ta’zim ve hürmet, ahirette ise sonsuz saadet ve seçkin
kimselerle Cennette komşu olabilmek ancak imanın meyvesi
olan salih amellerle mümkündür.
Allah’ın emirlerine riayet, yasaklarından kaçınma,
peygamberin sünnetine bağlılık, kimsesizleri görüp gözetme,
nefis muhasebesi yapma, akraba ve dostları ziyaret, komşuya
ikram ya da darda kalmış olana verilen bir sadaka hem dünya
hem ahirete yönelik birer güzel ameldir. Konu ile ilgili olarak
geliniz Rabbimizin mesajlarına kulak verelim: “Andolsun
zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak, iman edip
de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye
edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir).“ (4) “Ancak, iman
edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir
mükâfat vardır.” (5) “Şüphesiz, inanıp yararlı işler yapanlara
gelince onlar için, içlerinde ebedi kalacakları Firdevs
cennetleri bir konaktır.” (6) “Şüphesiz, iman edip salih
ameller işleyenler, yaratılanların en hayırlısıdır.” (7)
Kardeşlerim!
Hayatı, yaşantısı ve sözleriyle bütün ümmet için güzel
örnek olan sevgili önderimiz Hz. Muhammed (s.a.s.), nitelikli
ve şuurlu insan yetiştirmeyi, bilim ve insanlığa en üst
düzeyde katkı sağlamayı en güzel davranışlar olarak
vasıflandırmış ve şöyle buyurmuştur: “İnsanoğlu öldüğü
zaman amel defteri kapanır. Ancak üç kimsenin amel defteri
kapanmaz ve onlara iyilik yazılmaya devam eder. Bunlar
sadaka-i cariye sahibi, ilminden faydalanılan alim ve insanın
ardından duacı olacak hayırlı evlat bırakandır” (8)
Değerli müminler!
Kuran-ı Kerimin birçok ayetinde müşahede ettiğimiz
gibi nerede imandan bahsediliyorsa akabinde salih ameller
zikredilmektedir. Bu husus, bize salih amelin önemini
anlatmaktadır. İnsanlar arasında saygınlık ve itibara, Allah
katında da bir değere ve yüksek mertebelere nail olmak
hepimizin en büyük arzusudur. Bunun yolu da önce kâmil bir
imana sahip olmak sonra da Allah rızasına uygun davranışlar
sergilemekten geçer.
Hutbemizi insanlığa ışık ve rehber olan Yüce
Kitabımızdan dua ayetleri ile bitirelim:
“Rabbim! Beni Müslüman olarak öldür ve
salih kulların arasına kat!” (9)
“Rabbim! Bana hikmet ver ve beni salihler
zümresine ilhak eyle!” (10)
Ali AYDIN
Şube Müdürü /İl Müftülüğü
Redaksiyon: İl Hutbe Komisyonu
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Nahl, 16/ 97
İbn Mace, Mukaddime 20, I, 22.
Dini Kavramlar Sözlüğü (D.İ.B.)
Asr, 103 /1-3
Tin, 96 /6
Kehf, 18/107
Beyyine, 98/7
Müslim, Vasiyet,14
Yusuf, 12/101
Şuara, 26/83
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
203 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content