close

Enter

Log in using OpenID

Bay Kuaför Salonu Hakkında - İstanbul Anadolu Adliyesi

embedDownload
İstanbul Anadolu Adalet Sarayında bulunan Bay Kuaför Salonunun işletme hakkının Kiraya verilmesi
Döner Sermayeli kuruluşlar ihale Yönetmeliği hükümlerine göre Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır
1- İşin Niteliği, Nevi ve Miktarı
İstanbul Anadolu Adalet Sarayında bulunan 1 adet 34’er m² lik bay kuaför salonunun kiraya verilmesi,
2- İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini
İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur
2.1. İhale dokümanının görülebileceği yer: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Mali İşler Müdürlüğü
2.2. İhale dokümanının satın alınabileceği yer: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Mali İşler
Müdürlüğü
2.3.İhale doküman satış bedeli : İhale doküman satış bedeli 50,00TL olup, İstanbul Anadolu Cumhuriyet
Başsavcılığının Vakıfbank İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Şubesi nezdinde bulunan
TR720001500158007299115271 nolu hesabına yatırılacaktır.
3. İhale Usulü: Pazarlık Usulü (4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş
ve İdaresine İlişkin Kanun ve ilgili mevzuatı uyarınca Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği)
3.1.Tekliflerin Sunulacağı Adres : İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Mali İşler Müdürlüğü
3.2.İhalenin Yapılacağı Adres
: Cevizli, Esentepe Mah. E-5 Yanyol cad. N0:29 KARTAL/İST ( E blok 4.
Kat Toplantı odası)
3.3.İhale Tarih ve saati
: 09 Mayıs 2014 Cuma günü, Saat :11:00
4. Tahmini Bedel
Tahmini Bir Yıllık Kira Bedeli : 6.120,00TL + KDV
5. Geçici Teminat
5.1.Bir yıllık tahmin edilen kira bedelinin %3 oranında geçici teminat alınır.
5.2.Kiralanan yer için Geçici Teminat Bedeli : 183,60TL (YüzseksenüçTLaltmışKR)
6. İsteklilerde Aranılan Şartlar ve Belgeler
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir;
6.1. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı, T.C. kimlik numarası, telefon ve faks numaraları,
6.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
6.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar
odasından, ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
6.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
6.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
6.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
6.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya
bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
6.4.Şartnameye uygun teklif mektubu,
6.5 Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İstanbul Anadolu Cumhuriyet
Başsavcılığının Vakıfbank İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Şubesi nezdinde bulunan
TR720001500158007299115271 nolu hesabına yatırıldığını gösteren makbuz,
6.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı
vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
6.7. Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına dair belge,
6.8. Vergi borcu olmadığına dair belge,
6.9. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye uygun iş ortaklığı beyannamesi,
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
136 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content