close

Enter

Log in using OpenID

17 haziran 2014

embedDownload
Karar
No
Konu
Karar
Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin
katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri
konular hakkında Yönetim Kurulu'nu
3233 bilgilendirmesi.
Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.
Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla
3234 Yemin Töreni.
gerçekleştirildi.
Önceki karar gereği Av.K. D.'nin 26.05.2014 tarihli
14751 gelen evrak sayılı, CMK alacağının makbuzu
kullanılan avukatın vergi borcu nedeniyle
ödenmemesine ilişkin dava hakkındaki dilekçesi ile
ilgili CMK Yürütme Kurulunun değerlendirmelerinin
bildirimi okundu.
CMK Hizmetleri nedene ile ücret talebinde bulunan
ancak vergi mükellefi olmaması nedeni ile serbest
meslek makbuzu düzenleme imkanından yoksun
avukatların CMK müdafilik hizmeti nedeni ile
C.Başsavcılıklarına teslim etmeleri gereken serbest
meslek makbuzlarının yanlarında sigortalı olarak
çalıştıkları avukata ait olmak zorunda olup olmadığı
ve avukatın ceza muhakemesi kanunu uyarınca
yerine getirdiği müdafilik görevi neticesinde hak
Önceki karar gereği Av.K. D.'nin
26.05.2014 tarihli 14751 gelen evrak kazandığı müdafilik ücretinin yanında sigortalı olarak
çalıştığı avukatın vergi borcuna mahsup edilmesine
sayılı, CMK alacağının makbuzu
ilişkin işlemlerin vergi mevzuatı açısından
kullanılan avukatın vergi borcu
nedeniyle ödenmemesine ilişkin dava değerlendirilmesi amacı ile Av.M. C.'den rapor
istenmesine, ekte yer alan dilekçe ve karar
hakkındaki dilekçesi ile ilgili CMK
örneklerinin eklenmesine, rapor geldiğinde yeniden
Yürütme Kurulunun
Yönetim Kurulu gündemine alınmasına, O.B.K.V
3235 değerlendirmelerinin bildirimi.
Stj.Av.M. B.'nın 16.06.2014 tarih 16574 gelen evrak
sayılı, İzmir Barosu Tiyatro Topluluğu olarak
sergiledikleri 11.06.2014 tarihli oyuna ilişkin
Stj.Av.M. B.'nın 16.06.2014 tarih
16574 gelen evrak sayılı, İzmir Barosu masrafların karşılanması talebine ilişkin yazısı
Tiyatro Topluluğu olarak sergiledikleri okundu.
11.06.2014 tarihli oyuna ilişkin
Sarfına, gereği için Muhasebe Birimine tevdiine,
masrafların karşılanması talebine
O.B.K.V
3236 ilişkin yazısı.
Av.S. K.'nin 16.06.2014 tarihli 16532
gelen evrak sayılı, 19.06.2014
tarihinde yapılacak olan toplantı için
3237 salon tahsisi hakkındaki dilekçesi.
Av.S. K.'nn 16.06.2014 tarihli 16532 gelen evrak
sayılı, 19.06.2014 tarihinde yapılacak olan toplantı
için salon tahsisi hakkındaki dilekçesi okundu.
Başkanlık Divanı gündeminde ele alınmasına,
O.B.K.V
Kınık Adli Müzaharet Temsilcisi Av.Orhan
TAPARLI'nın 13.06.2014 tarihli, Soma'da meydana
gelen maden kazası ile ilgili olarak Kınık Köseler
Köyünde oturan vatandaşlardan Ankara Barosuna
bağlı avukatların topluca vekaletname almasına
ilişkin durumun bildirimine ilişkin yazısı okundu.
Kınık Adli Müzaheret Temsilcisi
Av.Orhan TAPARLI'nın 13.06.2014
tarihli, Soma'da meydana gelen
maden kazası ile ilgili olarak Kınık
Köseler Köyünde oturan
vatandaşlardan Ankara Barosuna bağlı
Kaynak bildirilmesi halinde suç duyurusunda
avukatların topluca vekaletname
almasına ilişkin durumun bildirimine bulunmak üzere Başkanlık Divanının
görevlendirilmesine, O.B.K.V
3238 ilişkin yazısı.
İzmir 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05.06.2014
tarihli 15761 gelen evrak sayılı, 2013/570 E. sayılı
dosyası ile ilgili olarak vekil ile müvekkil arasında
avukatlık ve hukuki danışmanlık sözleşmesinde adı
İzmir 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin geçen masraflar başlığı altında belirtilen masraflar
05.06.2014 tarihli 15761 gelen evrak konusunda araştırma yapılarak ivedi olarak bilgi
verilmesi talebine ilişkin yazısı okundu.
sayılı, 2013/570 E. sayılı dosyası ile
ilgili olarak vekil ile müvekkil arasında
avukatlık ve hukuki danışmanlık
Yazı içeriğinde yer alan sözleşme maddesinin her
sözleşmesinde adı geçen masraflar
türlü ulaşımı, benzin vs giderleri kapsadığı
başlığı altında belirtilen masraflar
konusunda araştırma yapılarak ivedi anlaşılmakla teamülün avukatça uygun görülen her
türlü ulaşım aracının olduğunun bidirilmesine, gereği
olarak bilgi verilmesi talebine ilişkin
için Yazı İşleri Birimine tevdiine, O.B.K.V
3239 yazısı.
Av.Y. D.'nin 16.06.2014 tarihli 16566 gelen evrak
sayılı, aidat borcu hakkındaki yazısı okundu.
1-Talebi nedeniyle kaydının silinmesine, gereği
Ruhsat ve Sicil İşlemleri Birimine,
Av.Y. D.'nin 16.06.2014 tarihli 16566
gelen evrak sayılı, aidat borcu
3240 hakkındaki yazısı.
2-Terkin talebinin reddi ile aidat borcunun tahsil
işlemleri için Hukuk İşleri Birimine tevdiine, O.B.K.V
İzmir Karabağlar Belediye Başkanlığı
Mali Hizmetler Müdürlüğünün
16.06.2014 tarihli 16565 gelen evrak
sayılı, stratejik plan hazırlama
çalışmaları için 30.06.2014 tarihine
kadar görüş ve öneri bildirilmesi
3241 talepli yazısı.
İzmir Karabağlar Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler
Müdürlüğünün 16.06.2014 tarihli 16565 gelen evrak
sayılı, stratejik plan hazırlama çalışmaları için
30.06.2014 tarihine kadar görüş ve öneri bildirilmesi
talepli yazısı okundu, bilgi alındı.
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının
16.06.2014 tarih 16476 gelen evrak
sayılı, 2014/58 Duyuru Nolu TBMM
Plan Bütçe Alt Komisyonu'nda
mesleğimize yönelik düzenlemeler
3242 konulu duyurusunun bildirimi.
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının 16.06.2014 tarih
16476 gelen evrak sayılı, 2014/58 Duyuru Nolu
TBMM Plan Bütçe Alt Komisyonu'nda mesleğimize
yönelik düzenlemeler konulu duyurusunun bildirimi
okundu, bilgi alındı.
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının
16.06.2014 tarih 16500 gelen evrak
sayılı, 2014/57 Duyuru Nolu 6460
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun hakkındaki
3243 duyurusunun bildirimi.
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının
17.06.2014 tarihli 16584 gelen evrak
sayılı, 2014/59 Duyuru nolu Sosyal
Yardım ve Dayanışma Fonunun
mevzuatında yapılan değişikliğin
3244 bildirimine ilişkin yazısı.
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının 16.06.2014 tarih
16500 gelen evrak sayılı, 2014/57 Duyuru Nolu 6460
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
hakkındaki duyurusunun bildirimi okundu, bilgi
alındı.
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının 17.06.2014
tarihli 16584 gelen evrak sayılı, 2014/59 Duyuru
nolu Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonunun
mevzuatında yapılan değişikliğin bildirimine ilişkin
yazısı okundu, bilgi alındı.
Web sitesinde yayınlanmasına, gereği için Bilgi İşlem
Birimine tevdiine, O.B.K.V
Stj.Av.U. B. M.'nin 16.06.2014 tarihli 16473 gelen
evrak sayılı, 29.06.2014 -12.07.2014 tarihleri
Stj.Av.U. B. M.'nin 16.06.2014 tarihli arasında yüksek lisans eğitimi için yurtdışına çıkması
16473 gelen evrak sayılı, 29.06.2014 - gerektiğinden izin ve bu sürenin staj süresine
12.07.2014 tarihleri arasında yüksek eklenmesi talebini içerir dilekçesi okundu.
lisans eğitimi için yurtdışına çıkması
gerektiğinden izin ve bu sürenin staj
Başkanlıkça karar verilmesi gerektiğinden ayrıca
süresine eklenmesi talebini içerir
karar verilmesine yer olmadığına, O.B.K.V
3245 dilekçesi.
İzmir Barosu Kütüphanesinin açılışı ve isim verilmesi
hususu görüşüldü.
17 Temmuz 2014 tarihinde Baro Kütüphanesinin
İzmir Barosu Kütüphanesinin açılışı ve açılışının yapılması ve kütüphanenin isminin
3246 isim verilmesi hususunun görüşülmesi. M.Taner Ünlü olarak belirlenmesine, O.B.K.V
AVUKAT HAKLARI ÖNERİLERİ:
AVUKAT HAKLARI ÖNERİLERİ:
1-Av.B. K.'nın İzmir 14. Sulh Ceza
Mahkemesi hakimi hakkındaki
şikayetinin değerlendirilmesi,
1-Av.B. K.'nın söz konusu olay nedeni ile öncelikle
kendisinin HSYK'ya başvuruda bulunması
gerektiğinin, başvurusunu baroya iletmesi halinde
baronun müdahil olacağının bildirilmesine,
2-Şakran Cezaevi'ne ve C.Başsavcılığına cezaevi
girişinde yaşanan sorunlara ilişkin yazı yazılmasına,
Avukat Hakları Merkezi sorumlusu Av.Hümeyra
2-Av.Y. G.'nin Şakran Cezaevi girişinde Ertosun tarafından yazı hazırlığının yapılmasına, bir
yaşanan sorunlara ilişkin dilekçesinin sonraki Yönetim Kurulu toplantısına kadar hazırlığın
değerlendirilmesi,
tamamlanmasına,
3-Av.R. T. E.'nin İzmir 6.Ağır Ceza
Mahkemesinin HSYK'ya şikayet
edilmesi talebi ile başvuruda
bulunması hususunun
değerlendirilmesi,
3-Av.R. T. E. tarafından söz konusu olay nedeni ile
öncelikle kendisinin HSYK'ya başvuruda bulunması
gerektiğinin, başvurusunu baroya iletmesi
halindebaronun müdahil olacağının bildirilmesine,
gereği için Avukat Hakları Merkezine tevdiine,
O.B.K.V
4-Av.S. D. Ü.'nün avukatların adres ve
telefon bilgilerinin bulunduğu internet
siteleri hakkında suç duyurusunda
bulunulması önerisinin
3247 değerlendirilmesi
4-Av.S. D. Ü.'nün avukatların adres ve telefon
bilgilerinin bulunduğu internet siteleri hakkında suç
duyurusunda bulunulması önerisi okundu, bilgi
alındı.
Körfez Futbol Takımı Başkanı Av.G. O. D.'nin
17.06.2014 tarih 16618 gelen evrak sayılı, takımın
tanıtımı ve yeni oyuncu seçmeleri amacıyla
hazırlanan afişlerin asılması talebini içerir yazısı
Körfez Futbol Takımı Başkanı Av.G. O. okundu.
D.'nin 17.06.2014 tarih 16618 gelen
evrak sayılı, takımın tanıtımı ve yeni
oyuncu seçmeleri amacıyla hazırlanan Talebin kabulüne, Adliye Baro panolarına asılmasına,
3248 afişlerin asılması talebini içerir yazısı. gereği için Yazı İşleri Birimine tevdiine, O.B.K.V
Av.T. B. U.'nun 17.06.2014 tarih ve
16656 gelen evrak sayılı, tarafına
yönelik hakaret ve iftiralardan dolayı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının
2014/53019 soruşturma evrakı ile
şikayetlerinin soruşturulduğunu ve
baronun katılması talebini içerir
3254 dilekçesi.
Av.T. B. U.'nun 17.06.2014 tarih ve 16656 gelen
evrak sayılı, tarafına yönelik hakaret ve iftiralardan
dolayı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/53019
soruşturma evrakı ile şikayetlerinin
soruşturulduğunu ve baronun katılması talebini
içerir dilekçesi okundu.
Değerlendirilmek üzere Avukat Hakları Merkezine
gönderilmesine, O.B.K.V
3256
ADLİ YARDIM YÜRÜTME KURULU
ÖNERİSİ:
ADLİ YARDIM YÜRÜTME KURULU ÖNERİSİ:
Adli Yardımdan Sorunlu Yönetim
Kurulu Üyesi Av.Türkan KARAKOÇ'un
17.06.2014 tarihli 6284 sayılı Ailenin
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesine Dair Kanun kapsamında
talep edilen tedbir istemlerinin
karşılanması hakkında önerisi.
Adli Yardımdan Sorunlu Yönetim Kurulu Üyesi
Av.Türkan KARAKOÇ'un 17.06.2014 tarihli 6284
sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesine Dair Kanun kapsamında talep edilen
tedbir istemlerinin karşılanması hakkında önerisi
okundu.
Başvurucu ve avukatlar aracılığı ile iletilen 6284
sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesine dair Kanun kapsamında talep edilen
tedbir istemlerinin İzmir Barosu Kadın Hakları
Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezinde günlük
nöbet tutan avukatlar aracılığıya yerine
getirilmesine, gereği için Kadın Hakları Merkezi
Birimine ve bilgi için Adli Yardım Bürosuna tevdiine,
O.B.K.V
Av.Seda ÖZCAN'ın 17.06.2014 tarihli 16662 gelen
evrak sayılı, İzmir 12. Asliye Ticaret Mahkemesi
Av.Seda ÖZCAN'ın 17.06.2014 tarihli hakimi Emine Dilara Güneş tarafından avukata
yönelik hakimlik üst kimliği ile bağdaşmayan
16662 gelen evrak sayılı, İzmir 12.
tavırların incelenmesi istemine ilişkin dilekçesi
Asliye Ticaret Mahkemesi hakimi
okundu.
Emine Dilara Güneş tarafından
avukata yönelik hakimlik üst kimliği ile Av.Seda ÖZCAN tarafından verilen dilekçe örnekleri
de eklenerek HSYK'na şikayette bulunulmasına,
bağdaşmayan tavırların incelenmesi
gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine, O.B.K.V
3257 istemine ilişkin dilekçesi.
Başkanlık Divanınca Av.K. K.'nın 28.05.2014 tarihli
dilekçesi gereğince arabulucuk için Av.V. Y.'nın
17.06.2014 tarihine davet edilmesi üzerine tutulan
tutanağın bildirimi okundu.
Başkanlık Divanınca Av.K. K.'nın
28.05.2014 tarihli dilekçesi gereğince
arabulucuk için Av.V. Y.'nın 17.06.2014
tarihine davet edilmesi üzerine tutulan
3258 tutanağın bildirimi.
Av.K. K. tarafından verilen 28.05.2014 gün
490/14964 sayılı dilekçeye istinaden arabulculuk
Başkanlık Divanınca Av.K. K.'nın
28.05.2014 tarihli dilekçesi gereğince talep edildiği, Av.V. Y.'nın davete icabet etmediği ve
arabulucuk için Av.V. Y.'nın 17.06.2014 etmeyeceğini bildirdiği anlaşılmakla görüşme
tarihine davet edilmesi üzerine tutulan gerçekleşmediğinden yapılacak bir işlem olmadığına,
gereği için Yazı İşleri Birimine tevdiine, O.B.K.V
3258 tutanağın bildirimi.
Önceki ara karar gereğince C. K.'ın 04.04.2014 ve
09.04.2014 tarihli dilekçeleri ile ilgili arabuluculuk
talebinin değerlendirilmesi üzerine Av.F. O. ve Av.A.
A. ile yapılan görüşme tutanaklarının bildirimi
Önceki ara karar gereğince C. K.'ın
okundu.
04.04.2014 ve 09.04.2014 tarihli
dilekçeleri ile ilgili arabuluculuk
Resen soruşturma açılmasını gerektirir bir durum
talebinin değerlendirilmesi üzerine
bulunmadığından yapılacak bir işlem bulunmadığına,
Av.F. O. ve Av.A. A. ile yapılan
O.B.K.V
3283 görüşme tutanaklarının bildirimi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
58 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content