close

Enter

Log in using OpenID

Başvuru Formu

embedDownload
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik ve/veya Isı Üretmek çin Ba vuru Formu
Genel Bilgi ve Talimatlar
Genel
1. Bu ba vuru formunda talep edilen bilgiler bilgisayarda doldurulup ba vuru sahibi tarafından
imzalandıktan sonra imzalı ve resmi mühürlü alındı belgesi kar ılı ında Bakanlık ar ivine
herhangi bir vergi, pul vergisi, harç veya ücret ödenmeden teslim edilir.
2. Ba vuruyu karara ba layacak makam 47/2011 sayılı Yenilenebilir Enerji Yasası’nca
yetkilendirilmi Kuruludur.
3. Bakanlık veya Kurul, ba vuruları de erlendirirken ba vuru sahibinden ilave bilgi, belge
veya açıklama talep edebilir. Bu talepler yerine getirilinceye de in Bakanlık, ba vuruyu
karara ba lamaz.
4. Bakanlık, projenin kapasitesine göre, ba vuru sahibinden muteber bir Çevresel Etki
De erlendirme raporu sunmasını da talep edebilir.
5. Ba vurular, en erken zamanda ve her hal ve ko ulda ba vuru tarihinden itibaren en geç altı
ay içerisinde karara ba lanır.
Talimatlar
1. Ba vuran en yeni ba vuru formu ile eksiksiz ve do ru ba vuru yapmaktan sorumludur.
2. Ba vuru ile ilgili sorular Bakanlı a sorulmalıdır.
3. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmek amacıyla kurulacak tesislerin
ba lantısı Kurumun güncel uygulamaları uyarınca yapılır.
4. Eksik ba vurular sahibine iade edilecektir.
5. Uygulanacak projenin imar mevzuatına uygun olma sorumlulu u mal sahibine aittir.
ebekeye
Bu kısım Bakanlık tarafından doldurulur
Sıra No.
Ba vuru Özeti
Gereken Bilgiler
Proje Sahibinin smi
YEK Kaynak Türü
YEK Kapasitesi
Bölüm 1: Ba vuran Bilgileri
Evet / Hayır
Bölüm 2: Proje Bilgileri
Evet / Hayır
Bölüm 3: Destekleyici Belgeler
Evet / Hayır
Ba vurunun Durumu:
Bu sayfa Bakanlık tarafından doldurulacak
Tarih (gün/ay/yıl)
Ba vuruyu Alan
Bölüm 1: Ba vuru Sahibinin Bilgileri
1.1 Ba vuru Sahibinin Bilgileri
Yetkili Gerçek Ki i
Kimlik No.
Tüzel Ki i
Sicil No.
Kurum Tüketicisi
Abone No.
Tarife Kod | sim:
Sayaç No.
Yıllık Toplam Tüketim (kWs)
•
yeri
• Konut
• Di er
Kurumca verilen yasal azami Kurulu Güç (kW)
ebeke Ba lantısız (Offgrid)
•
yeri
• Konut
• Di er
Gerilim Seviyesi
• Alçak Ger. Tek Faz
• Alçak Ger. Üç Faz
• Orta Gerilim
• Yüksek Gerilim
1.2 Tesis Adresi
Tesis Adresi
lçe
Köy / Mahalle
Arazi Bilgileri (formun ekinde verilmelidir)
Pafta No:
Harita
Parsel:
Blok:
Co rafi Referans
Enlem (Ör. 35.206496N)
Boylam (Ör. 32.206496E)
leti im Bilgileri
Telefon No.
Faks No.
Cep Tel.No.
e-posta
Koçan No:
1.4 Do ruluk Beyanı
Ben a a ıda imzası bulunan
47/2011 Sayılı yasa ve ilgili tüzük(ler)
kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından i bu formda beyan etti im ekilde enerji üretmek için dilekçe
sunuyorum. Bu dilekçede verilen bilgilerin en iyi ahsi bilgi ve inancıma dayanarak tam ve do ru oldu unu beyan
ederim.
mza (ka e) : .........................................
Tarih (gün/ay/yıl): ..../..../.......
Bölüm 2: Proje Bilgileri
2.1 Ba vuru Tipi
• lk Ba vuru
• Yenileme/De i iklik
zin No / Tarih:
zin No / Tarih:
zin No / Tarih:
Proje Takvimi
Kuruluma Ba lamak çin Öngörülen Tarih (gün/ay/yıl)
Devreye Alınabilece i Tarih (gün/ay/yıl)
...../...../...........
...../...../...........
2.2 Yenilenebilir Enerji Kayna ı
Kaynak Türü
Güne :
• Fotovoltaik
•Termal
• PV-T
• CSP
• Rüzgar
• Biyoyakıt
• Biyogaz
• Biyokütle
• Di er ....................
• Hidroelektrik
• Jeotermal
Di er:
Üretilen Enerji Depolanacak mı?
• Evet
• Hayır
• Di er .....................
2.3 Enerji Üretimi
Üretim Maksadı
• Mahsupla ma (Net Metering)
• Öztüketim • Isı üretimi
ebekeye Ba lantı Gerilim Seviyesi
• Alçak Ger. Tek Faz
• Alçak Ger. Üç Faz
• Orta Gerilim
• Yüksek Gerilim
Elektrik Üretim Kapasitesi
Kurulu Güç:
........... (kWp)
Tahmini Yıllık Toplam Üretim:
............ (kWs)
Isı Üretim Kapasitesi
Kurulu Güç:
........... (kW)
Tahmini Yıllık Toplam Üretim:
........... (kWs)
Bölüm 3: Destekleyici Belgeler
3.1 Destekleyici Belge Listesi
Belge
Ekli
Açıklama
Kimlik kartı kopyası / Set Tüzel
Kişi Belgeleri
Evet
Hayır
Tapu / Koçan kopyası
Evet
Hayır
Arazi / Bina sahibinin izni
Evet
Hayır
Sistem Kurulum Şeması
Evet
Hayır
Yerleşim, Operasyon, Emniyet
proje ve planı
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Çevresel Etki Değerlendirme
raporu (gerekmesi halinde)
Evet
Hayır
Yer Planı (Side Planı)
Evet
Hayır
Fizibilite Raporu (üretim
performans raporunu da içeren)
KIBTEK’ten alınan aboneye ait
döküm (abonelik bilgileri, yasal
yük durumu, tüketim dökümü, vb.)
Dökümü [email protected] mail
adresine hesap numarası veya
tüketici numarası göndererek ilgili
dokümanın mail adresinize
gönderilmesi sağlanacaktır
İnşaat İzin Belgesi (Off-Grid
sistemlerde)
Bu sayfa Bakanlık tarafından doldurulacak
Sayfa 6 / 6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 120 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content