close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar İçin Tıklayınız

embedDownload
T.e.
MUS VALiLiGi it Milli Egitim Miidiirliigii Say. :47339225/300/1057833
KOBu: TOrkiye Genyler Su OdOllO Proje
29/01/2015
Yan~masl
................................KA YMAKAMLIGINA
ilye Milli Egitim MUdi.1rlUgO
.................................. LiSESi MUOORLUGONE
ilgi: Orman ve Su i~leri BakaniIgl Oevlet Su j~leri Genel Mi.1dOrli.1gi.1ni.1n 17. Bolge
MUdUrlUgUnUn 21101/2015 tarih ve 43642 say til yazlSI.
Devlet ve Su t~leri Genel MUdi.1rli.1gU ile Stockholm Su Enstiti.1s0 (SIWI) araslIlda
imzalanan anla~ma uyannca, Genyler Su OdUli.1nde Ulkemizi temsil edecek projeyi belirlemek
Uzere TUrkiye Genyler Su OdUli.1 Proje Yan~maslnm ikinci dUzenlenecegine ili~kin ilgi yazl
ekte gonderilmi~tir. Ekte gonderilen yazlmn ilyenizlokulunuz ogrencilerine duyurularak
yan~maya katlimak isteyen ogrencilerin yall~malanm osi Genel MUdUrlUgUne gonderiimek
Uzere en gey 10104/2015 tarihine kadar DSi J 7. Bolge Genel MUdUrlUgU Destek Hizmetleri
Sube MUdUrlUgUne gonderilmesi hususunda;
Geregini rica ederim.
Cevdet ARSl.AN
Vali a.
i I Milli
Egitim MUdUrU
Ekler:
1 Yazl
1 Yan~ma $artnamesi ( 4 Sayfa)
Dagltlm:
i1 ye Kaymakam IJ klan
Ortaogretim Okul MUd.
Bu evrak guvenil elektronlk
InlZa
de imzalanml~tlr hnp Ilevmksorgu men goy tr aJresll1dend9ce-d361-3875-96ca-152d koJu de kIlt eddehllir
T.e.
ORMAN VE SU i~LERi BAKANLIGI Deviet Su 1,leri Genel MiidiirliigU 17. B01ge MUdUrlUgii ACELEveGONLUD[JR
nu
40689794-730.99-43642
TUrkiye Genyler Su Odillil Proje
21.01.2015
Yafl~masl
MUS VALtUCiNE
(il Milli Egitim MiidUrlUgii /MUS)
Ot:nd MildUrlUgUmUz ile Stockholm Su EnstitilsU (SIWI) araslOda imzalanan
a a~ma uyannca, Stockholm Genyler Su OdUlU'nde tilkemizi temsil edecek projeyi
b irlemek Uzere Ttirkiye Genyler Su OdUIU Proje Yafl~maslntn ikincisi dUzenlenmektedir.
Oeyen yll oldugu gibi TUrkiye Oenyler Su Odiilti Proje Yafl~masmm finalisti,
sal organizator slfatlyla Genel MtidUrlUgUmUz onciilUgUnde, 23-28 Agustos 2015
ta ihlerinde isvey'in ba~kenti Stockholm'de yaptlacak olan DUnya Su Haftasl kapsammda
S ckholrn Genvler Su OdU[iinde Ulkemizi temsil edecektir. Ttirkiye Genyler Su OdillU Proje
Y n~masl'na son ba~vuru tarihi 30 Nisan 2015 olup, Stockholm'deki uluslararasl finale
b vuru Gene! MtidUrlilgilmUzce yapdacaktiL
Bu nedenle 15-20 ya~ arasl lise ogrenci!erinin katlllmlOln ongorUldUgU TUrkiye
o nyler Su OdUIO Proje Yan~mastnln duyurulmaslOl teminen;
- Yan~manm ilinizde bulunan tUm liselere duyurulmaslOln sag!anmasl ve
y l~maya katiiacak ogrencilerimizin yah~malarml Dsi Genel MUdUrlUgilmUze gonderilmek
U re en gey 10/04/20 I 5 tarihinde Dsi 17.B51ge MUdUrlugOmUz Destek Ilizmetleri $ubc
"dilrlUgUne gonderilmesi hususunda:
Bilgilcrinizi ve geregini arz ederim.
o~
.~
tp Mehmet Recep CITIR
Botge MiidlirU
KLER:
( 20 Sayfa)
Matbaa TaJep Formu (1 Soyfa)
TOSO proje yart~maSl 20 15 ~artnamesi ( I Sayfa)</p>
<: > l-Afi~
GITIM:
an Valiligine (i I Milli Egitim MtidUrltigU Ivan)
akkari Valiligine (il Milli EgitilTI MUdUrlUgu Ihakkari )
H~ Valiligine (II Milli Egitim MUdUrlUgti Irnu~ )
itlis Valiligine (il Milli Egitim MUdUrlUgO Ibitlis )
Bu beIge, 5070 saYIII Elekfrolllk Imzc1 KallutlUnlm 5 Maddesl gereg/lln~ guvellll elektlomk im.a lie imzalanmIIJI". Or tn.11 elehtrontk bel e adresl' 'hlt s //evral<do nlla (lSI OV fr' 00 rulama Kod(/ TKXK·QEG7·/Y32·260 Bilei icin:
A r~s: DSI 17. B()ige MQdi.irIU~U ipekyolu Uzeri Iluvauium yafll 65040
S. KAY A Sosyal Hizmctkr Sell
V N
T lefao:
Tdefon : 5435183363
e-posta : sukrukaYai'1!usLgov.tr
Belgege~er
(Fax): Elektronik Ag: www.dsLgov.tr
T.C.
ORMAN VE SU i~LERi BAKANLIGI OEVLET SU i$LERI GENEL MOOORLOGO .. RKiYE GENCLER SU QOOLO PROJE YARI$MASI 2015 $ARTNAMESi
1 97 yillndan bu yana her yil Dunya Su Haftasl kapsamlnda Stockholm Gen<;:ler Su
010 verilmektedir. Yarl!?ma Stockholm Su Vakfl adlna Stockholm Su Enstit{isU (SIWI)
te aflndan Isve9 Prensesi Victoria'nln himayesinde gergekle!?tlrilmektedlr.
o
D viet Su i:;;leri Genel MudurlUgu Stockholm Gen91er Su Odi..ilunde ulkemizi temsil
ecek projeyi belirlemek uzere Turkiye Gen91er Su OdulU Proje Yarl;;maSlnl
d zenlemektedir.
€I
D nya su kaynaklarlnln ara;;tlrllmasl, gell:;;tirilmesi ve korunmaSlnl
a aClyla gen91erin su konularlna ilgilermi artlrmak gerekmektedir.
B
h
{il
m
desteklemek
baglamda 6dOlUn amaci. gen9 blreylenn ortak su konularlndaki fikirlerinin hem yerel
m de kOresel Olcekte geli!?lirilmesidlr. Aynca, gen<;: katlllmcilann proJelerl lie
emlzin gorOnurlGgO ve lemsiliyeti artHllacak; gelecek nesilierin su ve <;:evre
selelerindeki hassasiyeti geli:;;tirilmi:;; olacaktlr.
K TILIM
ARTLARI:
Y rl:;;ma. Milil Egltlm Bakanilglmlza bagll okullarda 6grenlm goren 15-20 ya9 arasl
b un lise o!,)rencilerine a<;:lktlr. 20 ya:;;mdan gen<;: olsa bile. unlversite bgrencllertnln
y I~maya katlilm hakkl bulunmamaktadlr.
rI~maya, bireysel ya da grup olarak ba:;;vuru yapdabilir.
Grup katilimlannda
St ekholm'de yapllacak olan uiusiararasl finale 3 ogrenciden faziasl kalilamayacaktlr.
K tilim saOlayacak bOrenciler Devlet Su i$leri Genel Mudurlugunce bellrlenecektir
y rl~manln finalist(ler)1 Stockholm'de gergekle~tlrilecek
ul siararasl Juriye proje sunumu geryekle!?tireeeginden,
(k nU$ma, yazma ve anlama) hakim oimasl gerekmektedir.
olan uluslararasl finalde
adaylarln ingilizce dlline
P OJE:
je lemalarl, "kurakllk{ta~klnlar, yeraltl suyu, tuzlanma, suyla ilgHi farmakolojik
LJnlar ile sanitasyon ve hijyen" olup, proje hazlrlanlrken su kalitesi, su kaynaklari
elimi, suyun korunmasl, allk suyun arltilmaSI yoluyla ya$am kalitesmin gell$tlrilmesi
uslarl goz bnunde bulundurulmalldlr.
je hazHlama esnaslnda universiteler gibi yuksekbgrellm kurumlarlndan nerhangl bir
nlk yardlm alinmasl durumunda, bu yardlmln boyutu ve kapsaml, "Referans"
Omunde belirtilmelidir
n~maya katllacak Projeler yazill rapor olarak hazlrlanacak olup birinci olan projenin
ay Ica poster ~ekline (ingilizce dilinde) gelirilmesi gerekmektedir
in
di jnde de hazirianmasl gerekmektedir. Basvuruda herhanai bir aecikmeve vol
acmamak join tOm bu hususlann rapar ve Doster haz.rhklan snas.nda C10Z onunde
bdundurulmasl onem arz etmektedjr.
Y ZIII proja r;;u r;;ekilde haZirlanmalldw 12 punta. Times New Roman karakleri ile 1,5
sa If arallglnda ve uygun kenar bo~luklarl blrakilarak yazilmalldlr. Kapak sayfasl
dl Indaki seyfalar numaralandlrllmalidlL $ekiller, fotograflar, tablelar ve ekler de dahil
2C A4 sayfaslnl ge~memelidjr. 2MB'dan bi.iyuk olmamak ~artl ile PDF formatlnda
el ktronlk orlamda sunulmalldlr. Kapak sayfasl
ogrencilerln isteklimne gore
he 7lrlanabilir: fakat "TUrkiye Geni;(ler Su OdulU Proje Yarl;;masl 2015, rap~r ba~hgl,
isill(ler) ve Dike" bilgileri belirtilmelidir.
o
bilgiler: Bu klslm. kapak sayfasl ile a511 raporun ilk sayfasl arasmdaki sayfalarl
iq rmekte olup. en fezla 1 sayfallK Proje Ozeti. i91ndekiler klsml. raporda kullanllan
kl altmalar !istes!. referanslar klsml yer alacakllr.
B tun bu bilgiler, teplam 20 sayfanln iyinde bulunmalldlr.
P ster sunumu Bu klslmda birmci Dian ProJeye ait onemll bblUmlerin sunulmasl
gerekmektedir. 2 ade! olarak hazlrlanacak posterler gorsel materyalleri iyermelidir.
B yutlan, maksimum 96 em x 200 em eballnda olmalldlr.
o
GERLENOiRME:
D gerlendirme iki
a~amada
yapllacaktlr.
o
ul idaresi. ogrenciler taraflndan hazlrlanan projeleri kurulacak bir komisyon karan ile
dE gerlendirerek sadece birinci seytiklerin en ge9 30 Nisan 2015 tarlhlne kadar Devle!
S 1~leri Genel Mlidurlugu DI!;> ill~kller MU?8virllgine gonderecektlr
o
ul idaresince se~ilen ve gonderilmeye hak kazanan proje, Devle! Su i~leri Genel
M durlugOnee olu~turulan juri larafmdan degerlendinlerek, Turkiye ganelindaki yarl~ma
sc nueunda birinci, ikinei ve U9uncu olanlar seyilecektir. Juri a~aglda belirtilmi~tir
B
~kan
o iversite temsilcisi
oe
Ue
Ue
oe
oe
oSi Genel MOdur YardlmCISI
Ogrelim Oyesi
DSi DI~ ili!;>kiler Mu!;>avlri
DSI DI~ Ili~kiler M(j~avirligi
Etut, Planlama ve Tahsisler Dairesl Ba~kanllgl
Uiusiararasl Hidrolojik Faaliyetler $ube Muduru
Uiusiararasl Hidrolojik Faaliyetler $ube MudurlUgu
P oje degerlendirme kriter/eri'
U
P
P
P
p
p
P
P
Y
P
B
B
V
gunluk ojenln bilimsel uygunlugu ve yevre-toplum konularlna uygunlugu gbz.etilir oje, su ~evrelerinde ses getirmeyi hedeflemekte midir? oje bilimsel olarak uygun mudur? Sonuylarl uygulanabilir midir? oja, ~evre va toplumun refahlnl artlrmaya dbnuK mudOr? ole, ~blOm bekleyen sorunlara yenilik91 r;ozumler sunmakta mldlf? oje, su konulartnda bilin(flenmeyi arttlrmakta mldlr? oje, (fevre ve toplumla ilgili konularl butunle~tirmekte midir? ratlclilk becerisi ojenin yaratlclllgl ~u a911ardan degerlendirl!ir r sorunla nasI I ba~ edildigi, r sorunun nasi! ~6z()ldQgu. rileri aneliz elme becerisi, D~neyler ya da ara~tlrmalar. S rundan etkilenen taraflafln farklndallglnl arttnma. Y ntern S nut; alinabileeek a<;:lk<;:a belirtilen bir fikir var ml? S run iyi tanlmlanml$ mi':l S run. ne yonlerden 5Inlrlandl:llml~? <; II~ma, planll yurutulmu~ mu? S nuy <;:Ikaracak kadar yeterli Oil9i var ml? V nlenn muhtemel farkll yorumlan dlkkate almml~ mldlr? A a~tJrmanln devam ettirilmesini saOlayacak yeni sorular ya da Oneriler var mldlr? K nu Bilgisi
o reneinin ilgili IiteratOr ve meveut alan ara~tlrmalartna
<;
R
P
P
Y
P
hakimiyeti. hangi kaynaklara dayandtrlldlgl, ferans Iistesi ikna edici mi? (Referanslar konusunda iyi hazlfllk yapllml$ ml?) puler bilim kaynaklarl ne ol,;ude kullanllml$tlr? ojeyi hazlrlayan ogrenei, 9all~manln konusuna yeterince a~ina ml? zar, alan araitlrmalart konusunda bilgili mi? Terminolojlye hakim mi? oJe yazarl, alternatif <;:DzOmler konusunda bllglye sahip mi? II~manln
P aUk Beceriler
o renei projesini kendisi mi sergiledi?
o <fumier; ogrenci mi yaptl?
o iandan
(bgretmen, veli, universite) ne kadar yardrm allndl?
bulunan materyallerden yararlanlldl ml?
S rgi ir;in maize me nereden temin edildi? Ogrencinin kendi urunu mer?
M vcut teknikler ne kadar iyi kullanildr?
o ulda
por ve Sunum
renei r;all$maSInI yazill, s6zlu ve sergi yoluyla duzgun ve bilgilendirici $ekilde
s nabiliyor mu?
<; II~manln iyerigi iyi yaptlandlrllml~ ml?
Y zlll raporda metnin dili, iekiller, grafikler seviye olarak uygun mu?
S num, ki~iye bzgu belli ozellikleri one r;lkarlyor mu?
S numla yazlli materyal araslnda ili~ki var ml?
OLLER:
ul tbrenl. 2015 ylll MaYls ayrnln son haftaslnda Devlet Su i~leri Genel Mudurlugunun
u gun gbrdOgu
yerde yapllacak olup ddCile laYlk gorerlen 6grenci ve blr
r akatc;:isinin(veli veya 6gretmen) ula~lmlart kendilerine ait olmak uzere Ankara'de
k nakiamasl Devlet Su i~leri Genel MOdur!Ogu taraflndan saglanaeaktlr.
BlrlnCillk 6dulu
ikincilik OdOIO
UyOncUluk bdOIO
Plakel ve 2000 TL Plaket va 1500 TL Plaket va 1000 TL T LiF HAKKI:
K
s
k
v
(!llmcl, yarq;maya gonderdigl projenin kendisine ait oldugunu beyan ve laahhert etmi~
Yilif. Projesi 6derl alan veya sergilenmeye deger bulunan katillmCllardan, bu beyan ve
bulleri dl~lnda hareket ettigl anla~llanlardan bu yarl~ma ite elde ettikleri 6dul. unvan
her tlirlO kazanlmlarl gefl allnlr.
i tum tanltlm faaliyetlerinde dereceye giren projelefl sergllemeye yetkili olacaktrr.
T ari degeri oldugu du~unulen projeler iyin ba~vuru 6neesmde patent ba~vurusunun
y plimasl bnerilir. Bunun ic;:in gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adreslnden
e inilebillr.
EKLI:
B ~vurular a~aOJda belirtilen adrese okul mOdurO imzall list yazi ekinde 30 Nisan 2015
ta ihine kadar e-posta ya da posta yoluyla yapllabilir,
U USLARARASI FiNAL:
r rkiye Gencler Su Odulli Yafl~maslnln blrincisi 23-28 Agustos 2015 tarihlerinde
Is e~'in ba9kenti Stockholm'de yapllaCak olan DOnya Su Haftasl kapsammdaki
S ckholm Gen<;:ler Su Odlilunde ulkemizi temsil edecektir,
ckholm Genryler
IlacaktlL
Su
OdlllUne
ba~vuru
Devle!
Su
1~leri
Genel
Mudllrlligllnce
fI~maya kalillm
saglayacak finalist(ler)in uiusiararasl ula~lmlarl Devlet Su i~lerl
nel MudurlugOnce konaklama ve yeme-i;;:meleri Stockholm Su EnstltUsunce
s -Ianacaktlr,
nl~man ogretmen leln herhangi bir Meme yapllmayacak olup Devlet Su 1!?leri Genel
dur!ugu Stockholm Su Haftasl boyunca finalist(ler)e refakat edecektir,
UI slararaSI finalde birinci olan proje sahipleri 15000 Amerikan Dolarl ve cam
h kelcik, proJe sahlplerlnln kaylUI oldugu lise Ise 5000 Amerikan Dolan lie
o "lIendirileceKtir. Onur bdLilu (Diploma of Excellence) Ise 3000 Ameflkan Dolarldlf.
viet Su i!1len Genel MudOr!ugu DI~ IIi~kiler Mu~avirligi
vlel Mah, inonll Bulvarl No: 16 06100 <;ankaya IANKARA
T L: (312) 454 5080
D yurular Dsl Genel MuduriOgu web s:tesinden www,dsi.g()v,tr
ve DI~ IIi~kiler
M' ~avirli9inden temin edilebilir, Tum katlllmcilar, yukarlda belirtilen !?artian kabul etmi~
sa IIlrlar.
TUM KATILIMCILARA BA~ARILAR DILERlz
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
348 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content