close

Enter

Log in using OpenID

Gizlilik Politikası

embedDownload
KURUMSAL SÖZLEŞME
1. TARAFLAR
İşbu sözleşme Kripteks Bilişim Teknolojileri ve Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. (bundan
sonra yüklenici olarak anılacaktır) tarafından aşağıdaki koşullar ve temeller çerçevesinde
………………………………………………………………………. (bundan sonra müşteri olarak anılacaktır) ait
akdin ifası ve gizli bilgilerin korunması amacıyla gizlilik sözleşmesi olarak imzalanmıştır.
Kripteks Bilişim Teknolojileri ve Danışmanlık
Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü
İstanbul Teknokent No:15
Avcılar/İstanbul
(Müşteri Bilgileri ve İmza)
Taraflara ait yukarıda yazılı adres bilgileri TTK, BK ve Tebligat Kanunu hükümleri
muvacehesinde yasal tebligat adresleri olarak kabul edilecektir.
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
Kurumsal Sözleşmenin konusunu veri kurtarma veya Adli Bilişim incelemesi talebinde bulunan
müşteriye ait her türlü cihazların (disk, dijital medya ve dataların) içerdiği ve müşteriye ait
gizli bilgiler içeren veya saklı kalması gereken her türlü bilginin veri kurtarma veya Adli Bilişim
işlemi nedeniyle gizliliğin ihlalini önlemesi için gereken karşılıklı yükümlülükleri kapsar.
Müşteri işbu sözleşmenin 3.maddesinde yer alan depolama biriminin (disk, dijital medya ve
dataların) şahsına ait olduğunu taahhüt eder. Yüklenicinin elinde olmayan bir sebepten
mütevellid mücbir sebep ile zarara uğrayan ürün için yüklenici sorumlu tutulamaz.
Müşteri Adli Bilişim incelemesi talep ettiğinde hazırlanan rapor çalışması bilirkişi raporu niteliği
taşımaz. Raporda telefonun fiziksel veya mantıksal imaj bilgileri ile yapılan analiz sonuçları
yer alır. Müşteri teslim aldığı rapor üzerinde değişiklik yapamaz, kendine göre düzenleyemez.
Olay örgüsünün çıkarılması için gönderilen raporun tamamı geçerlidir. Raporların bütünlüğü
dijital imza ile kontrol edilmektedir.
3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE YÜRÜRLÜK
İşbu sözleşme ……/…………/…….. tarihinde …………………………………………..................marka-model
…………………………………. seri nolu ve … adet ............................... dijital medya için
imzalanmıştır. İş bu sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girer. Müşteri tarafından sona
erdirilmedikçe ve yüklenici tarafından iş akdi feshedilmedikçe; taraflar arasındaki ticari ilişki
devam ettiği sürece işbu sözleşme yürürlükte kalır. Yüklenicinin gizlilik yükümlülükleri
taraflarca imzalanmış tüm sözleşmelerin sona ermesinden itibaren BİR (1) ay süre ile
yürürlükte kalmaya devam eder. Yüklenici sözleşmenin art etkisini muhafaza etmekle
mükelleftir.
1|
4. GİZLİ BİLGİNİN TANIMI
Müşterinin; yüklenicinin kendisine, işçilerine, bağımlı veya bağımsız temsilcilerine açıkladığı
veya yüklenicinin incelediği, gördüğü veya duyduğu veya başka bir biçimde bilgi sahibi olduğu
tüm sonuçlar ve buna ilişkin yapılan konuşmalar ile yazılı olarak hazırlanan tüm belgeleri
kapsar. Ayrıca yüklenicinin yürütülen çalışma sırasında edindiği, müşteriye kendi alanında bir
rekabet avantajı sağlayan herhangi bir bilgi, know-how, yöntem, teknik, gelişme veya
endüstri alanında henüz duyulmamış, bilinmeyen bir fikir, uygulama, yöntem, inceleme,
buluş, tasarım, model, eser ve benzerlerinin tamamı bu kapsamda sayılır. Yine bu bilgiler
araştırma ve/veya gelişim projelerinin özelliklerini ve bunlarla ilgili verileri içerebilir; ayrıca
herhangi bir sınırlama olmaksızın ürünleri, müşterileri, tedarikçileri, fiyatlandırmayı,
maliyetleri, teknik bilgileri, stratejileri, prosesleri ve uygulamaları da içerebilir. Müşteri
tarafından kullanılan, üretilen, kontrol edilen, tüm teknik resim, teknik talimat, not, kayıt
(bant, disket vb.) ve belgeler de bu kapsamdadır. Kısaca her türlü bilgi, belge, veri, buluş, iş,
yöntem, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır, yasal korumaya konu olmasa bile
diğer her türlü yenilik ve yüklenicinin tarafların aralarındaki ticari ilişki esnasında yazılı veya
sözlü olarak öğrendiği tüm ticari, mali, teknik bilgiler, konuşma bilgileri ve müşteriye ait olan
ve açık bir şekilde gizli olarak tanımlanan tüm diğer bilgiler, gizli bilgi olarak kabul edilir.
5. GİZLİ BİLGİ TANIMINA GİRMEYEN BİLGİLER
(a) Kamuya mal olmuş bilgiler. “Kamuya mal olmuş bilgiler”, bilgilerin toplum tarafından
bilinmesine herhangi bir eylem veya kusuru ile yol açmadığı bilgiler anlamına gelmektedir.
(b) Gizli bilginin ifşa edilmesinden önce zaten ifşa edilecek tarafın yasal tasarrufunda bulunan
ve ifşa eden taraftan doğrudan veya dolaylı olarak elde edilmemiş olan bilgiler,
(c) Gizli bilginin ifşa edilmesine ilişkin herhangi bir kısıtlama olmaksızın, üçüncü bir şahıs
tarafından
yükleniciye
ifşa
edilmiş
olan
bilgiler,
(d) Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari
emir
gereğince
açıklanması
gereken
bilgiler,
(e) Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre suç ve toplumsal tehdit oluşturabilecek nitelikte
olupta, kanuni zorunluluk nedeniyle Adli mercilere iletilmesi gereken her türlü bilgiler,
Gizli bilgi tanımına girmeyeceğinden bu tür bilgi ve verilerle ilgili bu sözleşmede belirtilen
haklardan yararlanamaz.
6. GİZLİ BİLGİNİN KORUNMASI
Müşteri, sadece ilişkilerinin gerektirdiği ölçüde gizli bilgilerini yükleniciye açıklamak
durumundadır. Yüklenici, müşteri tarafından kendisine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da
hatalı olmasından dolayı müşterinin sorumlu tutulamayacağını kabul eder. Müşteri işbu
sözleşmenin 2.maddesinde yer alan depolama biriminin şahsına ait olduğunu taahhüt eder.
Yüklenicinin elinde olmayan bir sebepten mütevellid mücbir sebep ile zarara uğrayan ürün için
yüklenici sorumlu tutulamaz.
Yüklenici, müşteri tarafından açıklanan bu gizli bilgiyi;
2|
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
Kendilerine
verilen,
müşterinin
standartlarına
göre
ya
da
müşterinin
fikirleri/teknolojisiyle oluşturduğu - ürettiği herhangi bir çizim, numune, prototip, ürün
ya da ekipmanı -müşterinin yazılı izni olmadan- üçüncü şahıslara göstermemeyi, ifşa
etmemeyi, vermemeyi, dağıtmamayı, transfer etmemeyi ve satmamayı,
herhangi bir 3. kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya kamuya
açıklamamayı,
doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında
kullanmamayı,
işleri gereği bu bilgiyi öğrenmeleri gerekmeyen işçilerine, bağımlı veya bağımsız
temsilcilerine, yüklenicilerine ve kendilerine bağlı olarak çalışan herhangi bir 3. kişiye
ve diğer kişilere vermemeyi,
gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını diğer tarafın gizli bilgilerini
korumakta da göstermeyi,
sadece zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, bağımlı
veya bağımsız temsilcilerine, kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere ancak
diğer tarafın yazılı ön izni ile ve bilmeleri gerekenle sınırlı olmak üzere vermeyi; ancak
bilginin gizliliği hususunda paylaştıkları kişileri uyarmayı, bu kişilerin işbu sözleşmede
yer alan yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde
doğrudan sorumlu olacaklarını şimdiden kabul ve taahhüt ederler.
7. SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK
Yüklenici, Kurumsal sözleşmeyi 4721 Sayılı Kanunun 2.maddesinde yer alan dürüstlük
kuralına uygun olarak ve hakkın kötüye kullanılması yasağına riayet ederek yerine
getirecektir. Hakkın Kötüye Kullanılması; bir hakkın dürüstlük kurallarına açıkça aykırı şekilde
ve özellikle amacı dışında kullanılmış ve bundan da başkalarının zarar görmüş veya zarar
görme tehlikesiyle karşılaşmış olmaları demektir. Yüklenici iş bu sözleşme hükümlerine aykırı
davranırsa müşterinin uğradığı maddi ve manevi zararın karşılığı olan bir bedeli ödemeyi
kabul eder ve yükümlenir.
8. MÜNHASIR HAK SAHİPLİĞİ
Taraflardan her biri kendilerine ilişkin gizli bilgiler üzerinde münhasıran hak sahibidirler.
9. ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Yüklenici, sorumlu olduğu kişilerce müşteriye ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde
açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak müşteriye durumu bildirmekle
yükümlüdür.
10. GİZLİ BİLGİLERİ İÇEREN MALZEMENİN GERİ VERİLMESİ
Yüklenici, müşteriyle aralarında imzalanmış anlaşmaların sona ermesi veya süresinden önce
feshedilmesi veya taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da iş bu sözleşmenin sona ermesi
üzerine; bu sözleşmenin 3. maddesi kapsamında sayılan gizli bilgiyi veya ticari sırları
kapsayan veya içeren bütün yazılı grafik, elektromanyetik, bilgisayara geçirilmiş, dijital ya
da diğer biçimlerde üretilmiş materyali derhal hiç bir bildirime gerek kalmaksızın müşteriye
teslim edeceklerini şimdiden kabul ve taahhüt eder.
3|
11. GİZLİ BİLGİLERİN AÇIKLANABİLMESİ
Yüklenici, müşterinin yazılı bir ön izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu
bilgiyi 3. kişilere aktaramaz, herhangi bir şekilde veya herhangi bir yolla dağıtamaz, basın
yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz.
12. DEVİR YASAĞI
Bu sözleşme veya buradaki herhangi bir hak tamamen veya kısmen bir üçüncü kişi veya
kuruma devredilemez veya transfer edilemez.
13. YETKİLİ MAHKEME
Uyuşmazlıkların çözümü için Bakırköy/İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin münhasır
yetkili olduğunu kabul etmektedir.
14. GEÇMİŞ ANLAŞMA ve DEĞİŞİKLİKLER
Bu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve
sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak tarafların karşılıklı
mutabakatı üzerine yazılı olarak yapılabilir.
15. İLETİŞİM
……………………………………………………………………………………………………….’nin aşağıdaki adresine,
Adres
:
Faks
:
Telefon
:
E posta
:
Kripteks Bilişim Teknolojileri ve Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. firması aşağıdaki adresine,
Adres
:
İstanbul
Üniversitesi
Avcılar
Telefon
: 0534 040 8078 - 0505 372 6161
E posta
: [email protected]
Kampüsü
İstanbul Teknokent
Avcılar/İSTANBUL
No:15
veya tarafların birbirlerine sonradan yazılı olarak bildirebilecekleri diğer adreslere
gönderilecektir. Türk Ticaret Kanunu’nun 20/III. maddesinde tanımlanan bildirim ve
yazışmalar (temerrüt ihbarı ve fesih ihbarı) ancak Noter kanalı veya iadeli-taahhütlü mektup
yolu ile gönderildiği takdirde, usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş sayılacaktır. Söz konusu
ihbarlar ve yazışmalar, mevzuatın öngördüğü şekilde usulüne uygun tebligatın yapıldığı
tarihte tebliğ edilmiş sayılacaktır.
4|
16. GEÇERSİZLİK
Bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin veya hükmünün uygulanabilir yasalar veya ticari
uygulamalar nezdinde yasadışı, geçersiz veya hükümsüz addedilmesi durumunda, söz konusu
madde ve hüküm bu sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğine halel getirmeyecektir.
17. İMZA
Toplam 17 maddeden oluşan iş bu Sözleşme 2 (iki) nüsha olarak hazırlanmış olup karşılıklı
olarak imzalanmıştır.
TARİH:
Yüklenici
:
Yetkili Ad ve Soyadı:
Kripteks Bilişim Teknolojileri ve Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.
Muhammed Sefa ŞİRVAN
Unvanı:
Şirket Müdürü
İmza ve Kaşe:
Müşteri
:
Yetkili Ad ve Soyadı:
Unvanı:
İmza :
5|
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
329 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content