close

Enter

Log in using OpenID

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

embedDownload
B2B WEB Sitesi E-Bayi Üyelik Sözleşmesi
* Bu sözleşme ile birlikte E-Bayi İmza Sirküleri’nin gönderilmesi, her sayfanın kaşelenerek imza sirkülerinde
imzaları olanlar tarafından imzalanması zorunludur. Sözleşme Avnet’e iki nüsha olarak gönderilecektir.
* Sözleşmenin E-bayi tarafından doldurulup Avnet’e geri gönderilmesinden sonra, E-Bayi`nin sisteme güvenli bir
biçimde bağlanmasını sağlayacak şifre, E-Bayi tarafında sözleşmeyi dolduran kişinin ismine gönderilecektir.
Avnet Technology Solutions San. ve Tic. A.Ş.
MADDE 1. TARAFLAR
Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:. Kat 8 34768 Ümraniye – İSTANBUL adresinde
mukim Avnet Technology Solutions Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bundan sonra kısaca “Avnet ”
olarak anılacaktır),
Diğer taraftan ……………………………………………………………………...................adresinde mukim
………………… (Bundan sonra kısaca “E-Bayi” olarak anılacaktır), arasında aşağıdaki şartlar
dahilinde bir sözleşme tanzim ve imza edilmiştir.
MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İş bu sözleşme Avnet`in Internet üzerinden bayilerine online ürün satışı yaptığı (bundan böyle
B2B WEB Sitesi olarak anılacaktır.) e-ticaret sitesine üyelik sistemi, bu sitenin E-Bayi`nin
kullanımına açılması ile ilgili kural ve karşılıklı yükümlülükleri belirler.
MADDE 3. ÜYELİK SİSTEMİ
a) Avnet tarafından belirlenen ve her bayi için farklı olacak bir bayi kodu E-Bayi`ye
verilecektir.
b) Yönetici Kullanıcı Adı Avnet tarafından belirlenir. E-Bayi, istemesi halinde değişik yetkilere
sahip Kullanıcı Adları yaratabilir ve bunları şirketi içindeki yetki vermek istediği kişilere
kullandırabilir ve belirli işlemleri bu kişilere yaptırabilir.
E-Bayi bu kişilere verdiği yetkilerin ve bu kişilerin yapacakları işlemlerin tüm sorumluluğunun
kendisinde olduğunu kabul eder.
c) E-Bayi`nin sisteme güvenli bir biçimde bağlanmasını sağlayacak şifre Avnet tarafından belirlenmiş
olup ilk kullanımda bu şifre bayi tarafından mutlaka değiştirilmelidir. Şifrenin değiştirilmesi ve
korunması tamamen E-Bayi`nin sorumluluğunda olup, Avnet şifre kullanımından ve orijinal
şifrenin değiştirilmemesinden dolayı doğabilecek problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.
d) E-Bayi`nin B2B WEB Sitesi üyeliği gerektiren servislerden faydalanabilmesi için bayi kodu,
kullanıcı adı ve şifresini girmesi gerekmektedir. Avnet tek taraflı olarak herhangi bir
zamanda E-Bayi`ye bu hizmeti vermeyi durdurabilir.
MADDE 4. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) E-Bayi`nin Yükümlülükleri
1. E-Bayi, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya
noksan olmasından dolayı doğacak her türlü zarar ve ziyandan dolayı sorumlu olacağını ve bu
hallerde e-bayi’lik üyeliğinin Avnet tarafından tek taraflı olarak sona ereceğini,
2. B2B WEB Sitesi kullanımı için kendisine verilen şifreyi ilk kullanımda değiştireceğini, şifre ve kod
güvenliğinden sorumlu olduğunu, şifre ve kod kullanılarak yapılan bütün işlemlerin E-Bayi
tarafından yapıldığını ve bu kod ve şifreyi kullanacak kişilerin E-Bayi tarafından yetkilendirildiğini,
3. Sisteme tanımladığı “Yönetici Kullanıcı” veya kendi tanımladığı kullanıcı adıyla yapacağı tüm
işlemlerden bizzat kendisinin kayıtsız ve şartsız sorumlu olacağını,
4. E-Bayi, B2B WEB Sitesi’nde verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Avnet’e ait
olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,
5. Verilen siparişlerde Avnet`in belirlediği kredi limitleri dahilinde, satış ve şartlarına uygun
olarak işlem yapabileceğini, eğer kredi limiti yetersiz veya yok ise ancak kredi kartı ile ya da mal
tesliminde nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadan
sistemden kredi kartı ile alışveriş yapamayacağını,
1
B2B WEB Sitesi E-Bayi Üyelik Sözleşmesi
İmza ve Kaşe
………………….
6. Mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik
bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını, imza
atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyeceğini,
7. Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alacak olan şahısın ürünü teslim
almaya dair E-Bayi`ye ait antetli kağıda imzalı ve kaşeli bir “ teslim alma yetki belgesi” ve
imza sirküleri ibraz etmesi ve teslimat belgesini teslim almaya yetkili kişi adına bu şahısın
imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyeceğini ve
dolayısı ile siparişin gerçeklememiş sayılacağını,
8. E-Bayi`nin üye bilgilerinin şifrenin teslim edildiği yetkili bayii tarafından alt yetkilendirdiği kişilerin
öğrenmesinden dolayı ortaya çıkacak zararlardan, hangi sebeple olursa olsun bu şifre ile
yapılacak tüm sipariş, alım ve diğer tüm işlemlerin sonuçlarından şifre sahibinin sorumlu
olduğu ve Avnet`in sorumlu olmayacağını,
9. Servislerin kullanımı sırasında
kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek
mesaj ve bilgilerden Avnet`in sorumlu olmayacağını,
10. B2B WEB Sitesi’nde sunulan hizmetlere Avnet tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz
girmemeye ve yazılımı hiçbir suretle değiştirmemeyi, bu kurallara uyulmaması halinde, Avnet`in
uğrayacağı zararları şimdiden tazmin etmeyi kabul ettiğini,
11. B2B WEB Sitesi servisleri kullanarak elde edilen kayıt ve malzemelerin tamamının
kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı
ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile E-Bayi`ye ait olduğunu, servisin kullanımdan
dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Avnet`ten tazminat talep etmemeyi,
12. Diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka aykırı, kanun dışı, kişi veya
kurumların ismini lekeleyici materyal ve bilgiler ile başkalarına ait bilgileri kayıt etmemeyi,
yayımlamamayı, dağıtmamayı ve diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma
zarar getirebilecek bilgi ve programlar göndermemeyi,
13. Avnet`in izni olmadan bu servislerde, reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet
satmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı,
14. Avnet`in istediği zaman tüm sistemi izleyebileceğini,
15. Kurallara aykırı davrandığı takdirde Avnet`in hiçbir ihtara gerek kalmadan gerekli müdahalelerde
bulunma ve gerekirse E-Bayi`nin üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,
Kabul ve taahhüt eder.
b) Avnet’in Yükümlülükleri
1. Avnet, B2B WEB Sitesi`nin sürekliliği ve güvenliğini sağlamak için gerekli olan teknik
altyapıyı kurar ve bakımını sağlar.
2. Avnet sistemde yer alan bilgilerin sağlıklı olması için gerekli azami çabayı gösterir ancak,
Avnet dışındaki kaynaklardan alınan bilgilerin hatalı olmasından sorumlu tutulamaz.
3. Avnet, B2B WEB Sitesi`den verilen siparişleri, stok ve lojistik imkanlarına göre en çabuk ve
iyi şekilde teslim etmek için gereken azami çabayı gösterir.
4. Avnet sipariş verilen ürünlerin teslimini adil bir sıra gözeterek yapacaktır. Ancak Avnet`in
bilgisi dahilinde veya dışında oluşabilecek değişikliklerden Avnet sorumlu tutulamaz.
5. Bu sözleşmede belirlenecek kredi kartları ile ilgili her türlü bilgi Avnet`in güvenliğinde olup, bu
bilgileri Avnet ne maksatla olursa olsun üçüncü şahıslarla paylaşmaz.
2
B2B WEB Sitesi E-Bayi Üyelik Sözleşmesi
İmza ve Kaşe
………………….
MADDE 5. YETKİLER
a. E-Bayi tarafından imza sirkülerinde imza yetkisi olan şirket sorumlusunun “B2B WEB Sitesi E-Bayi
Üyelik Sözleşmesi”ni imzalayıp kaşeleyip Avnet’e göndermesinden sonra “Yönetici Kullanıcı
Adı” ve “Geçici Şifre” si Avnet tarafından bayiye gönderilir. Avnet sözleşmeyi imzalamış olan
bayilerin yada sözleşmeyi daha önce imzalamış ve şifre kullanmaya başlamış olan bayilerinin yeni
bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını hiçbir ihtar ve ihbarda
bulunmaksızın keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir.
b. Avnet herhangi bir zamanda B2B WEB Sitesi sisteminin çalışmasını geçici bir süre veya
tamamen durdurabilir. Bundan dolayı Avnet`in B2B WEB Sitesi üyelerine veya üçüncü
şahıslara karşı hiçbir şekilde sorumluluğu olmayacaktır.
c. Avnet sistem üzerinden siparişini aldığı ürünleri istediği kargo veya diğer taşıma araçları ile
E-Bayi`ye ulaştırabilir.
d. Avnet mevcut kredi limitleri yeterli, kredi kartı limiti onaylanmasına rağmen istediği takdirde
E-Bayi `ye alışveriş yapma hakkını kaldırma yetkisine sahiptir.
e. Avnet`in, B2B WEB Sitesi’nde yaptığı satışlar, kendi stokları ile sınırlıdır. Avnet stokunda
bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri
hesabına iade edebilir. Ürünlerin B2B WEB Sitesi’nde teşhir edilmesiyle Avnet ürünlerin stokta
bulunmasını taahhüt etmez.
f.
Avnet kendi ürettiği veya dışarıdan satın aldığı belge, bilgi, yazılım, hizmet, tasarım, grafik
vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. E-Bayi B2B WEB Sitesi’ ndeki
Avnet ve 3. Partilere ait olan telif haklarını gözetecektir.
g. Avnet, E-Bayi`nin B2B WEB Sitesi’nden başka web sitelerine girişini sağlayabilir. Bu durumda
geçiş yapılan web sitesinin içeriğinden ve güvenliğinden Avnet sorumlu değildir.
h. Avnet, E-Bayi`nin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli
iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.
i.
Avnet, B2B WEB Sitesi’nde satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını ve ürün özellik bilgilerini,
teslim şekli ve şartını belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir. Fiyat, stok, ürün özellik
bilgilerinde bir hata olduğu taktirde Avnet bu hatayı düzeltecek şekilde teslimat yapabilir
veya siparişi iptal ederek sipariş tutarını müşteri hesabına iade eder.
j.
Avnet, B2B WEB Sitesi servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını
servis kullanımından elde edilene sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis
kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.
k. Avnet gerekli gördüğü takdirde üyelik gerektirmeyen servisleri, üyelik gerektiren servisler
haline dönüştürebileceği gibi üyelik gerektiren servisleri de üyelik gerektirmeyen servisler haline
dönüştürme hakkına sahiptir. İlave yeni servisler açabileceği gibi, mevcut servisleri ücretli hale
getirebilir veya tamamen kullanımdan kaldırabilir.
3
B2B WEB Sitesi E-Bayi Üyelik Sözleşmesi
İmza ve Kaşe
………………….
l.
Avnet gerektiğinde üyelerin dosyalarının saklanması için kendisinin uygun göreceği kota
tahsisi yapabilir. Avnet ihtiyaca göre bu kotaları arttırma veya azaltma yetkisine sahiptir.
Avnet ortamda bulunacak dosyaların mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği
periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silinme işlemlerinden dolayı
Avnet sorumlu tutulmayacaktır.
m. Avnet tek taraflı olarak her hangi bir kredi kartı kullanımını iptal etme hakkına sahiptir.
n. Avnet`in herhangi bir nedenle sipariş verilen ürünü teslim edememesi halinde E- bayii’nin
hesabına iade edilmesi gereken bedelden dolayı E-bayi gecikme faizi, fiyat farkı, kur farkı
vb. herhangi bir bedel talep edemez.
MADDE 6. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
İşbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda her iki tarafın da defter kayıtlarıyla mikrofilm, mikrofiş ve
bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. madde anlamında muteber, bağlayıcı kesin ve münhasır delil
teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten kayıtlara her türlü itiraz
ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini
kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 7. GİZLİLİK
E-Bayi, sözleşme süresi boyunca sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesinden iki yıllık süre
içerisinde B2B WEB Sitesi’nin sistemi ile ilgili şifre ve kodlarını ve diğer hiçbir bilgiyi üçüncü kuruluş
ve kişilere vermeyeceğini taahhüt eder. E-bayi’nin bu bilgileri üçüncü kişi veya
kuruluşlara verdiğinin tespit edilmesi halinde, üyelik sözleşmesi derhal iptal edilir. E-bayi bu
konuda Avnet`in uğrayacağı bütün zararları tazmin edeceğini kabul eder.
MADDE 8. ÜRÜN TESLİMATI
Avnet, bu sözleşme kapsamında yapılan ürün teslimatlarında kendi ve üçüncü parti şirketlerin dağıtım
altyapılarını kullanır. Teslimat yapılırken hangi dağıtım şirketinin kullanılacağına Avnet karar verir.
Avnet bu dağıtım şeklini önceden E-Bayi’ye belirtmek şartıyla değiştirebilir. Taşıma koşulları Avnet
tarafından belirlenmediği ve E-Bayi’nin seçeneğine göre Avnet`in anlaşmalı olmadığı başka bir
kargo şirketi ile gerçekleşmesi durumunda taşıma ücretlerinden e-bayi sorumludur ve bu
teslimatta Avnet sorumlu olmayacaktır.
Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde E-Bayi kendi belirttiği adreste bulunamaz ise
müşteriye kargo elemanı tarafından E-Bayi’ye bir ziyaret notu bırakılır. Bu durumda E-Bayi’nin kargo
şirketini araması gerekir. E-Bayi’nin kargoyu aramaması halinde aynı adrese 24 saat içinde
tekrar gidilir. Bu durumda da E-Bayi’nin adresinde kimsenin bulunmaması halinde taşıma ücreti EBayi’nin cari hesabına borç kaydedilecek, sipariş kredi kartı ile yapılmış ise, bu tutar kredi
kartından tahsil edilecektir. Bu durumda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
MADDE 9. ÜRÜN İADESİ
İşbu sözleşme gereğince 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Kapıdan Satışlara
İlişkin Uygulamalı Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ’in Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili
diğer mevzuat uyarınca on-line satışın özellikli yapısı göz önünde bulundurulmak suretiyle, tüketicinin
malın kendisine teslim anındaki durumu ile geri vermek şartıyla, teslim tarihinden itibaren yasal
süreler içinde iade ettiği ürünler ile üretim hatasından ötürü ayıplı çıkan ve tüketicinin ilgili
mevzuat uyarınca iade ettiği ürünler, Avnet tarafından geri alınacak olup, bu maddede sözü
edilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan zararlardan Avnet kendisinin sorumlu
4
B2B WEB Sitesi E-Bayi Üyelik Sözleşmesi
İmza ve Kaşe
………………….
olduğunu kabul ve taahhüt eder.
MADDE 10. VERGİLENDİRME
Avnet`in B2B WEB Sitesi üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye’deki mevcut vergi
kanunlarına göre vergilendirilir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ve ihracata dayalı satışlar bu
sistem üzerinden yapılmayacaktır. Vergi kanunlarında ileride oluşabilecek tüm değişiklikler
kendiliğinden bu sözleşme kapsamında hüküm ifade edecektir. Vergi Kanunları uyarınca EBayi’nin kayıt düzeni ile ilgili tüm sorumlulukları kendilerine ait olacaktır.
İşbu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanunî değişikliklerden kaynaklanan işlemler
Avnet`in sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.
MADDE 11. UYGULANACAK HÜKÜMLER
Bu sözleşme ile ilgili çıkabilecek tüm ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, bu
sözleşmede bulunmayan hükümlerde ise Türk Kanunları (Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu,
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Medeni Kanun v.s.) uygulanacaktır.
MADDE 12. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ:
İşbu sözleşme bir nüsha olarak tanzim ve imza edilmiş olup, sözleşmeden doğacak her türlü
ihtilafların halline İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
MADDE 13. YÜRÜRLÜLÜK
B2B WEB Sitesi E-Bayi üyelik sözleşmesi, Ek-1’de bulunan E-Bayi Üye Başvuru Formu’nu eksiksiz
doldurup, karşılıklı imzalandıktan sonra taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
MADDE 14. SÖZLEŞMENİN FESHİ
İşbu sözleşme, Avnet veya E-Bayi’nin dilediği zaman yazılı olarak bildirmesi şartıyla sona
erdirilebilir.
MADDE 15. TEBLİGAT
Taraflar karşı tarafa yazılı olarak ve noter kanalı ile adres değiştiğini bildirmedikleri takdirde, bu
anlaşmada geçen adresleri tebligat adresleridir ve bu adreslere yapılan tebligatlar tebliğ edilmiş
sayılır.
MADDE 16. KREDİ KARTI KULLANIMI
E-Bayi’nin siparişinin kredi kartı ile yapılması durumunda, E-Bayi öncelikle şirkete ait kredi
kartını kullanabilecektir. Eğer şirkete ait kredi kartı mevcut değilse, bu durumda şirketi temsil ve imza
yetkisi olanların kişisel kredi kartlarını da kullanabileceklerdir. Kredi kartı kullanılması
durumunda, Avnet ürün teslimini bu sözleşmede imzası bulunan E-Bayi’ye yapacak, bu
işlemlerden dolayı çıkabilecek bütün sorunlardan dolayı E-Bayi sorumlu olacak ve Avnet`in hiçbir
sorumluluğu olmayacaktır.
Kayıp, çalıntı vb. kartların kullanımından dolayı oluşabilecek zararlardan E-Bayi sorumlu olacak,
Avnet`in hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
5
B2B WEB Sitesi E-Bayi Üyelik Sözleşmesi
İmza ve Kaşe
………………….
İşbu sözleşme 16 (onaltı) maddeden ibaret olup, aşağıda yazılı ekleri ile birlikte taraflarca okunarak
imza altına alınmıştır.
Tarih
: …../ ….. / 20...
Şirket : ………………………………………
Tarih
: …../ ….. / 20...
Şirket : Avnet Technology Solutions San.ve Tic.A.Ş.
Tel
: (0…….) ……………………………
Tel
: (0212) 315 49 00
Faks
: (0…….) ……………………………
Faks
: (0212) 315 49 99
Yetkili : ………………………………………
Yetkili : ……………………………………………
İmza ve Kaşe
İmza ve Kaşe
Ekler:
Ek-1 B2B WEB Sitesi E-Bayi Başvuru Formu (doldurulması ve sözleşme ekinde gönderilmesi
zorunludur)
Ek-2 E-Bayi İmza Sirküleri (doldurulması ve sözleşme ekinde gönderilmesi zorunludur)
6
B2B WEB Sitesi E-Bayi Üyelik Sözleşmesi
İmza ve Kaşe
………………….
Ek 1: B2B WEB Sitesi E-Bayi Başvuru Formu
Firma Bilgileri
Ticarî Ünvan
: …………………………………………………………………………………
Telefon Alan Kodu
: (0….…) Telefon:…………………………… Faks:……………………….
Cep
: (0…….) ………………………………………………………………………
Fatura Adresi
: …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
Posta Kodu
: ……………………………Şehir :……………………………………………
Vergi Dairesi
: ……………………………Vergi No: ……………………………………….
Başvuru Yapan Yetkili Kişi Bilgileri
Adı Soyadı
: …………………………………………………………………………………
Ünvan
: …………………………………………………………………………………
e-mail
: …………………………………………………………………………………
Cep
: …………………………………………………………………………………
Avnet ile çalışıyor musunuz? …………………………………………………………………………….
Firmanız ile Avnet arasındaki tüm haberleşmelerin (Kampanyalar, haberler ve diğer bilgiler)
şirketinizde ulaşmasını istediğiniz kişilerin mail adreslerini lütfen aşağıya yazınız.
Adı Soyadı
……………………………………..….
……………………………………..….
……………………………………..….
……………………………………..….
……………………………………..….
e-mail
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Avnet Technology Solutions Sanayi ve Ticaret A.Ş. B2B WEB Sitesi kanalıyla satışa sunulan
ürünleri almak için kredi kartı ödemesi yapmak istediğim takdirde almak istediğim ürünlerin bedellerinin
o gün B2B WEB Sitesi’nde duyurulan Avnet kuru üzerinden hesaplanarak TL karşılığının
bilgilerini girmiş olduğum kredi kartı hesabına borç kaydedilmesini ve bu tutarın Avnet
Technology Solutions Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ilgili hesaplarına yine Avnet Technology Solutions
Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından belirlenecek banka kanalıyla alacak kaydedilmesini kabul ediyorum.
Tarih
: …../ ….. / 20...
İmza
:
Kaşe
:
Avnet, B2B WEB Sitesi E-Bayi üyelik sözleşmesi ekidir.
7
B2B WEB Sitesi E-Bayi Üyelik Sözleşmesi
İmza ve Kaşe
………………….
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
197 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content