close

Enter

Log in using OpenID

DERNEKLER ORTAK RAPORU için Tıklayınz

embedDownload
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne
Son günlerde basında geniş şekilde yer alan “Tıbbi Malzeme bulunamaması nedeniyle hastaların mağdur
olması” sorunu ile ile ilgili olarak sektörde faaliyet gösteren tıbbi cihaz tedarikçisi firmaları sorumlu
gösterilmektedir.
Oysaki; sorunun kaynağında sektör paydaşlarının görüşü alınmaksızın sık sık değişen ve özellikle 1 Ekim
2014 tarihinde yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ve ekleri olan fiyatlandırılmış SUT listeleri karşısında,
ticari faaliyetlerimizin sürdürülebilir şartlarda gerçekleştirmemizin imkânsız hale gelmesi yer almaktadır.
14 Ekimde yapılan fiyat artışları ve listeye eklemeler de yeterli olmamıştır. Uzun vadede bu
düzenlemelerden tıbbi tedavi kalitesinin olumsuz etkileneceğini ve nihai olarak da hasta mağduriyetine
sebep olacağını düşünmekteyiz.
Şöyle ki; Hasta, hastane ve tedarikçi üçgeninde ciddi sıkıntılara neden olan bu mağduriyetin giderilebilmesi
için acilen ele alınması gereken sorunla ve çözüm önerilerimiz şunlardır :
1.
2.
3.
4.
Serbest kodlu ürünler ile ilgili sorunlar
Fiyatı düşmüş ürünler ile ilgili sorunlar
EK3 ve EK3A ile ilgili sorunlar
Sektör Paydaşlarının görüşlerinin dikkate alınmaması
1) Serbest kodlu ürünler ile ilgili sorunlar
Bu kapsamdaki ürünler, 1 Ekim öncesi serbest kod ile KİK kapsamında ihalesi yapılıp sözleşmesi
imzalanan, senelerdir SGK tarafından ödenenlerdir. Bu ürünler için; verilen süre içerisinde, SUT
Listesi’ne alınması için başvurular yapılmış ama çözüme ulaştırılamamıştır. Örneğin; Onkoloji ‘kit’
karşılığı yüzbinlerce liralık fiziki altyapı yatırımı (makina, teçhizat, personel vb. gibi) ihale sözleşmesi
çerçevesinde yapılmış ve geri dönüşsüz masraflar 1 Ekim tarihi itibariyle yayınlanan SUT ile bu ürünler
faturalandırılamamaktadır.
Bu durumda öncelikle hastane SGK’ya faturalandıramadığı için ihaledeki mal alımını durdurmuştur. Bu
sebeple de şu an hastalara uygun tedavi uygulanamamaktadır. Hastaneler ve tedarikçi firmalar
ellerinde kalan stok sebebiyle ve ihale gereği yapmış oldukları yatırımlardan dolayı büyük bir sıkıntıya
girmiştir. Bu durum kamu hastaneleri ile tedarikçiler arasında hukuki sorun oluşturacaktır.
Bunun yanısıra hasta başı olarak temin edilen ve kik ortalamalarına sahip serbest kodlu olarak
faturalandırılan cerrahi branşlarındaki ürünlerin, 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren serbest kodlu olarak
faturalandıramamaları sebebiyle ameliyatlar durdurulmuş hasta mağduriyetleri yaşanmıştır.
Çözüm önerimiz:
Her ürün grubunun kendi içerisinde ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Kik ortalaması olan ve işlem
puanı üzerinden faturalandırılan ürünler için acil sut kodları oluşturulması, kodlar oluşturulana kadar
eski uygulamanın geçerli olması; yukardaki örnekte belirttiğimiz durumlar için, 1 ekimde yayınlanan
suttan önce sözleşmesi imzalanmış ürünlerin o günkü geçerli sut kriterlerine göre sözleşme sonuna
kadar istisna tanınması. Bu durumun bir genelge ile acil düzenlenmesi gerekir.
2. Fiyatı düşmüş ürünler ile ilgili sorunlar
SGK tarafından yapılan tek taraflı ve habersiz fiyat indirimi süregelen ihalelerde sıkıntı yaratmıştır.
Şöyle ki; yapılmış olan ihalede belirlenen fiyattan tedarikçiden hastane elindeki stok için ve ihale
süresince sağlanacak ürünler için tedarikçiden yeni yayınlanan fiyata uygun indirim beklemektedir. Bu
yeni oluşan fiyat firmanın tedarik maliyetinin altında oluşabildiğinden firma şaşırmış vaziyette ne
yapacağını bilemeden beklemektedir. Çünkü herhangi bir şekilde yeni fiyattan teslimat yaparsa eski
fiyattan fatura kesemeyecektir ve teslimat yaparsa büyük maddi zararlı oluşacaktır. Eğer teslimat
yapmazsa sözleşmeye aykırı davrandığı için hem maddi hem hukuki zarar görecektir.
Bu açmaz dolayısı ile bu bekleme süresinde hastane elinde stok bitmişse tedavi uygulanamadığı için
hasta mağduriyeti yaşanmaktadır.
Ayrıca bu süreci daha da zora sokan; hastanelerin, indirilmiş fiyatların üzerinden de işletme maliyeti vs
gerekçe gösterilerek ekstra indirimler istemesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çözüm önerimiz:
01.10.2014 tarihinde yürürlüğe giren uygulamanın en az altı ay veya gerektiği kadar ötelenmesi, bu
arada sektör sorunlu alanlarda sektör paydaşları ile ihtisas komisyonları oluşturularak çözüm
sağlanması.
3. EK3 ve EK3A ile ilgili sorunlar
EK3A listesinde son taslak listeye yapılan eşlemeler, 01.10.2014 de yayınlanan listeye uymamaktadır.
Kodlar kaymıştır. Ayrıca yara bakım ürün grubunda yeni eklenen yara örtüleri için özellikli malzemeler
fiyatlandırma aşamasında göz önüne alınmamıştır.
EK3 Listelerinde bazı kodlar kaldırılmıştır. Dolayısıyla ürünlere eşleme yapılamamaktadır..
4. Sektör Paydaşlarının görüşlerinin dikkate alınmaması
Gerek ödenecek ürünler listesinin belirlenmesi, gerekse bu ürünlerin ödemeye esas fiyatlarının
oluşturulması sırasında; sektör paydaşlarının görüşlerinin düzenli olarak alınması ve değerlendirilmesi,
seçilecek sektör temsilcilerinin bir an önce gerekli komisyonlara atanması, bugünkü gibi oluşacak
problemlerin önlenmesi açısından çok önemlidir.
Sonuç olarak Tıbbi cihaz sektörünün sürdürülebilirliği için acil olarak bu problemler ile ilgili
çözümlerin sağlanmasını ivedilikle talep ederiz.
Tıbbi Cihaz Sektörü adına,
15.Ekim.2014 , ANKARA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
231 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content