close

Enter

Log in using OpenID

(2) kalem HASTANEMİZ ÇOCUK ACİL SERVİSİNDE K

embedDownload
K ayıt No: 55039
T.C
SA Ğ LIK BA KA N LIĞ I
TÜ R K İY E K A M U H A S T A N E L E R K U R U M U
E S K İŞ E H İR İLİ K A M U H A S T A N E L E R BİRLİĞİ G E N E L SEK R E T E R L İĞ İ
Eskişehir Devlet Hastanesi
T E K L İF M E K T U B U
Sayı
03.03.2014
:22205031-930/
Konu : Teklif Formu
Kurumumuzun ihtiyacı olan (2) kalem HASTANEMİZ ÇOCUK ACİL SERVİSİNDE KULLANILM AK ÜZERE EEG VE
EKG ELEKTROD KABLOSU ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç
0 5 .0 3 .2 0 1 4 tarih ve saat 1 0 :0 0 'a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.
Muşta faGiİ££?AN
H aöpi^Y oneticisi a.
İdari ve M âfittizm etler Müdür Yardımcısı
S ıra
M a l ı n / İş in C i n s i
M iktar
B irim i
1
125 CM , T EN S E L E K T R O D U
K A B L O S U (N İH O N K O H D E N EEG
1200M A R K A C İH A Z A U Y U M L U
EEG E L E K T R O D K A B L O S U )
M arka
30
ADET
2
125 CM , T E N S E L E K T R O D U
K A B L O S U (N İH O N K O H D E N
CHA UR EKG ELEKTROD
K A B L O SU )
20
ADET
U B B Kodu
GVJ-Ö'V
B i r i m F iy a t T o p l a m F iy a t
T o p la m
Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR D EVLET HASTANESİ DOĞRUDAN TEM İN TEL:0.222 237 48 00/2404
NUM UNE GÖRÜLECEKTİR.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 / D M addesi Uyarınca Doğrudan Tem in Usulüyle Alım Yapılacaktır.
DİKKAT EDİLECEK HU SUSLA R
I.734 Sayılı Kanun gereğince K İK 019 Standart Formuna göre hazırlanacak T eklif mektubunda istekliler tarafından imzalanması, teklif
edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılm ası zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası olmayan
ve teslim at belirtilm eyen tek lif m ektupları değerlendirm eye alınmayacaktır.
2.Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve teklif edilen kalem ler yazılacaktır. Z arf kapağı
yapıştırılan bölümü üzerine firm a kaşesi basılarak imzalanacaktır.
3.Fiyatlar KDV hariçtir.
4.T eklif edilecek ürünlerin ürün barkodlan m utlaka olacaktır. Barkotsuz m alzem eler teslim alınmayacaktır.
5. T eklif edilecek m alzem elerin UBB num arası faturaya m utlaka yazılacaktır.
ö.Teklif edilecek malzem enin varsa emekli sandığı m alzem e kodu teklif mektubunda yazılacaktır.
7.Düzenlenecek fatura da yapılm ış olan hatalardan dolayı ödeme yapılm asından firma sorumludur.
8.Teklif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetm eliği (93/42/EEC M DD),Vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetm eliği(90/385/EEC)
ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetm eliği (98/79/EC IVDD)kapsamındaki ürünlerin Sağlık B akanlığı Tedavi Hizmetleri
Genel M üdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.maddesine istinaden TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı
gerekmektedir. Bu şartı olmayan ürünler kesinlikle teklif edilmeyecektir. T eklif edilip alınsa dahi ödemesi yapılmayacaktır.
9.Numune istendiğinde tek lif m ektubuyla birlikte getireceklerdir.
10.Alımlar acil ihtiyacım ıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazım ızda belirtilen süre içerisinde teslim edilm eyen ürünler için yasal
işlem yapılacaktır.
I I . Tıbbi sarf m alzem elerin teslim edildiği tarihte m alzem elerin kullanm a süresi m iadının 2/3’ünden az olmamalıdır.
12.Fatura, malzeme teslim edildikten sonra kesilecek.
13.Fatura bedeli, m alzem enin m uayene kabul kom isyonunca kabulünden sonra 90 gün içerisinde ödenecektir.
14. A lacağına ait tem lik kabul edilm eyecektir.
15.S iparişlerde m alzem enin depo ve ihtiyaç durum u göz önünde bulundurularak p a rtiler h alinde istenm esi idarem izin
yetkisindedir.
16.T e k lif veren firm a işbu (17) m addeyi okum uş ve herhangi b ir ayırım v e sınırlam a yapm adan bütün ko şu llarıy la kabul etm iş
olarak kabul edilecektir.
17.Bu alım u y gulanm asından d oğabilecek her türlü anlaşm azlığın çözüm ünde E skişehir m ahkem eleri ve icra daireleri yetkilidir.
YENİDOĞAN MH. ŞEHİT SERKAN ÖZAYDIN SK. NO:9 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR
Telefon: 222 2374800/2404 Faks: 222 2374449
e-posta: [email protected] Elektronik ağ: www.eskisehirdh.saglik.gov.tr
ı/ ı
EEG ELEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESİ
TEKNİK ÖZELLİKLER:
1- Nihon kohden EEG 1200 marka için uygun olmalıdır.
2- Elektrod DİN tipi girişli olmalıdır.
3- Ucu saf gümüş olmalıdır.
4- Kablo boyu en az 1.5 metre olmalı, 2 metreyi de geçmemelidir.
5- Num uneler orijinal olmalıdır.
6- Her bir elektrod farklı renkte olmalıdır.
7- Elekktrodlarm pastaya yapışan kısmı pastanın fazlasının çıkacığı
şekilde delikli yapıda olmalıdır.
KABUL VE MUAYENE:
1- Satın alma kararı verilmeden önce numune değerlendirilmesi
yapılacak olup uygun görünen numuneler üzerinden alım kararı
verilecektir.
2- Teknik özelliklerde belirtilen bütün şartları taşımayan ürünler
kabul edilmeyecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
68 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content