close

Enter

Log in using OpenID

akademik personel şube müdürlüğü görev tanımları

embedDownload
TC
ANKARA
trxivnnsirrsi nrxr6nr,ticii
Personel Daire Bagkanhlr
GOREVTANIMFORMU
BiRiM
: Personel Daire Bagkanh!r
ALT BiRiM
:
BiRiM YETKiLisi
: Personel Daire Bagkanr
ALT BiRiM
YETKiLiSi
Akademik Personel gube
V[dtirliilii
: personel Daire Baskanr
Kiiksal Akademik Personel
Havale edilen evrakr teslim alarak,
irim gahganlarr tarafrndan hazrrranan evrakrn kontroliinii yaparak personel Daire
niversitemiz Senatosunda, Universitemiz ycinetim Kururunda veya irgili Komisyonrarda
irirr
irn ize
ait i$lem lerle i lgil i g6r0giilmesi gereken evrak hakkrnda
Igin Gergekleqmesi Srrasrnda
Bilgilerin Temin Editdili
Yerler
Bilginin gekli
Havale Edilm
azrLlS6zIii/Telefon
12.06.2014
Q-;.,
Seving
11_
SEZER \
TC
ANKARA
Uxivrnsirmi nrxronlticU
Personel Daire Bagkanhfl
GOREVTANIMFoRMU
BIRIM
: Personel Paire Bagkanhlr
ALT BiRiM
: Akademik Personel gube
BiRiM YETKiLisi
:'Personel Daire Bagkanr
ALT BiRiM YETKiLiSi
: Akademik Personel gube gefi
Miidiirliilii
Fatma Arylan Akademik Personel $ubesi Bilgisayar illetmeni Giirev Tanlml
Universitemize ahnacak akademik personelin ilanla.nr hazrrlamak, baqvurularrnr almak,
y"r
ntu.ulunnrr"
a)
yuprnuk.
Universitemizde gul,lun btittin utua
b)
!i:Ie.!!liz.injlayEn.elggq degitiktikteri ile terfi igtemterini yapmak
Universitemiz
)
akademik
rnrn her
yrl iptal-ihdas iqlemlerini yapmak.
d)
Ytiksek6[retim Kurulu Bagkanlr!r ile diger kamu kurum ve kurulugla.ndan gelen her ttirlii
evrak hakkrnda Universitemiz birimleri ile olan yazrgmalan yapmak.
e)
2547 sayfi Kanunun 34. maddesi uyarrnca s6zreqmeri olarak garrgan/garrqtrrr lacak yabancr
uyrLrklu dEretim elemanlarrnrn iglemlerini yiirtitmek
2547 sayfi Kanunun 35. maddesi uyannca universitemize kadrora, devroran
aragtrrma
l)
gdrevlilerinin i$lemleriniyiiriitmek
375 sayrlr Kanun Hi.ikmi.inde Karamame uyannca sdzlegmeli olarak gahgtrrrlacak
OE."ti.iil", ili
c)
i
t."k.
..
Universitemiz Senatosunda, universitemiz y6netim Kururunda veya irgili
h)
kara.a baElanacat
d
roo,iryonr*du-
ek ve yazt$malannr ytiriitmek.
Birim amiri tarafrndan verilen diler g6revleri yapmak.
)
BiLGi
Iqin Gergekleqmesi Srrasrnda
Kullanrlan Bilgiler
Bilgilerin Temin Edildili
Yerler
Bilginin gekli
I
Havale Edilmiq Evrak Personel Daire Bagkanl
e-belge
1
Talimat
YazrhlSdzlii/Telefon
Personel Daire Bagkanr
ONAYLAYAN
12.06.2014
TC
ANKARA t]NivERSiTEsi REKTORLUGU
Personel Daire Bagkanh[l
GOREVTANIMFoRMU
BIRIM
: Personel Daire Baqkanh[r
: Akademik Personel Sube
ninitu
vtffif,isi
T BiRiM
: personel Daire Ba$kanr
YETKiLisi
rldIz 9ekerek Akademik Personel Subesi
iversitemize ahnacak akademik personelin ilanlannr hazrrlamak, bagvurularrnr
almak,
niversitemizde galrqan b,tiin
f!:L?!j!gl!q!,
derece
ukrd"rik
p"@
deliqiktikteri ite terfi ietemlerini vapmak
nivergitemiz akademik kadrolannrn her
kd€retim Kurulu Bagkanh$r ile diger kamu kurum ve kuruluglarrndan
gelen her tiirlii
hakkrnda Universitemiz birimleri ile olan vazrsmala", .,rrr,,,,L
7 sayr, Kanunun 34. maddesi uyarrnca s.zlegmeri
orarak garrgan/gahgtrrrracak yabancr
tklu dlretim elemanlarrnrn islemlerini vi.iriitmek
,:.u1,l,
|u.n1rnr,]
35. maddesi uyannca Universitemire kadrolan Aevrolan
araqtrrma
:vl ilerinin islem lerini vtiriitmek
75 sayrlr Kanun Hiikmi.inde Kararname uyarrnca
sOzlegmeli olarak gahqtrrrlacak
lreticiiler ili ileili islemleri viiriitmek
niversitem iz Senatosunda,
Unir".ri,.,
irim amiri tarafrndan verilen
igin Gergeklegmesi Srraslnda
Bilgilerin Temin Editdi[i
Yerler
Bilginin gekli
p\{YLAYAII
t2.06.2014
-->2,-^.'r-.Seving SEZEft. \
TC
ANKARA
UNivrnsirrsi nrxrdnr,UGti
Personel Daire Bagkanhll
GOREVTANIMFoRMU
BiRiM
: Personel Daire Bafkanhf,r
ALT BIRIM
: Akademik Personel gube
BiRiM YETKiLiSi
ALT BiRiM YETKiLiSi
: Personel Daire Ba$kant
Miidiirliilti
: Akademik personel SLrbe Sefi
Alaca Akademik Personel
Memurunun Giirev Tanrml
iversitemize ahnacak akademik personerin ilanrarrnr hazrrramak, bagvururarrnr
armak,
niversitemizde9alr9anbiittinakademikpersone'@
:retsiz izin onaylan, derece deligiklikleri ile terfi islemlerini vanmak
niversitemiz akadem ik kadrolarrnrn her
iiksekirEretim Kurulu Bagkanhpr ire diger kamu kurum ve kururugra.ndan
geren her trirrii
,rak hakktnda Universitemiz birimleri
ile olan vazrsmalarr vanmak
47 sayrlr Kanunun 34. maddesi uyarrnca s6zregmeri olarak
9a,'an/garrgtrrrlacak yabancr
ruklu dgretim elemanlarrnrn i$lemlerini yiiriitmek
547 sayth Kanunun 35. maddesi uyarrnca Universitemize
kadrolan devrolan araqfirma
cirevlilerinin islemlerini vijriitmek
75 sayrlr Kanun Hilkmiinde Kararname uyarrnca sdzlegmeli
olarak gahgtrrrlacak
9reticiiler ili ilgili iglemleri yi.iriitmek.
n iversitem iz Senatosunda, Unir"..i,",
rara baElanacak dosyalarr incelemek ve yazrsmalarrnr
viiriitmek
irim
am
iri tarafrndan verilen di
igin Gergeklegmesi Srrasrnda
Bilgilerin Temin Editdili
Yerler
Bilginin gekli
Havale Edi
12.06.2014
Q.- r^ _.
Seving
SEZER
I
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
304 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content