close

Enter

Log in using OpenID

ADANA VALiLiGi Ek: Teknik gartname 1 ( Bir)Adet 1(Bir)Sayfa

embedDownload
I .U.
@
l:|; S.ii;r!'l:k
ADANA VALiLiGi
Il Saglk Miidiirliigii
L::,r!13r1!r{11
Sayr:77090304.Satrnalma
Konu: Teklif Formu
/
t3 t
Q.:11.
tg$
rzor+
TEKLIF FORMU
Miidiirliilrimiize ba[h il Ambulans Servisi Baqhekimlili.nin ihtiyacr o
mihan ve cizellikleri belirtilen 1 1 ( On Bir ) kalemden olu Ean tvtal alrmti ql)4
aga!rda
Kanunun 22.maddesi gerefi dolrudan temin usulii ile temin edilecektir.
Birim fiyatrmn bildirilmesini rica ederim.
Ycinetim
TeklifEdilen
Birim Fiyatr
Birim Fiyata Esas iq Kaleminin Adr
(TL.)
0t
Lidokain Hidroklorrir %2 100 Mg 5 Ml Ampul
02
Her 1 Ml'lik SolLisyonda Sodyum Kloriir 9
Mg+Enjeksiyonlu k Su Ml Ampul
Diltiazem Hidrokloriir Flakon 25 Mg Ampul
Amiodoran Hidroklorrir 150 Mg 3 Ampul
Salbutamol Stilfat 2,5 Mgt2.5 MI Nebul
izosorbit Dinirrat 5 Mg Tablet
Her 100 Ml'1ik Soliisyonda Dekstroz
( Monohidrat ) 20 Gr Enjeksiyonluk Su 500
Her 100 Ml'lik Soliisyonda Sodyum flonir 0,9 g
+ Mg Enjeksiyonluk Su Ml Ampul 500 M1 poget
Setli Serum
Mannitol % 20 150 M1 Poset Setli
Hyosin
-
N Biitil Bromiir 20 Mg Ampul
Flumazenil Ampul
TOPLAM TUTAR ( K.D.V. HARiC
Toplam fiyat yalmz
'
miiteakiben 10 ( On ) is ei.inridrir.
Ek: Teknik gartname 1 ( Bir)Adet
:
):
'dir.
1(Bir)Sayfa
Birim fiyatlar izerinden teklifettifiniz toplam bedel K.D.v harig belirtilecektir.
teklifler delerlendirme drpr brrakrlacaktrr.
: Usuliine uygun olmayan
Adres: Mustafa Kemalpaya Bul. No: 8
Yiiregir / Adana
Tel:0322344 19 12-03223440303
IfiibAt : V.H.K.i. A,AKTURK
intemet Adresi : www.adanasm.gov.tr
3240 Fax:0322344 19t2
T.C
ADANAVAI,iLiGi
liTflLffi,ii*il,,n,
ILAC
t2'
3-
^Tiffi
v[ srnuiv renvir s.tnrN.rursi
',
ilaglarrn hastane ambalajh olanlan tercih edilecektir- Anbalaj igerisinde grkan eksik miktarlar
tabrikasyon anrbalajr olsa dahi talnamlattt lacaktlr.
Teslimat antnda tniadr 2 yr! ve daha uzun siireli olan ilaglaln teslimal tarihi ile ilaglarrn son
kullamna tarihi araslnda en az 24 ay siire bulunmahdrr. Miatt 2 yrldan az olarr ilaglar igin tesirnrar
tarihi ile ilaglarrn son kullanma tarihleri sraslnda en az l2 ay siire bulunmalrdrr.
Arnpullerin ve enjeksiyon t.lakonlarrn iizerinde ilag isirlleri ve lbrrniilii silinnrel,ecek yazrvla
okunakl olarak beli*ilecek. etiketleri diigme-vecek gckilde yapr:;1rllacak ve,-a iizerinde baskrlr
olmalrdrr'.
4'
567'
89-
l0-
lI-
ilaglar Salhk Bakanhgr'ndan ruhsatlr olacak, ilaurn iizerindeki etikene ruhsat tarihi, ruhsar
tarihi, seri ve kontrol numarasr ve sorr kullanina tai.ihi bulunacaktrr.
MLra)'ene konlisynnu gerek gdrdiilii ilaglarrn her serisinden 6rnek ahp. gerektilinde Hrfirssrhha
Erlstitii'siine analiz igin gonderilecek ve analiz tlcreti, kontrol igin gcinderilen iLqlarrn maliyeti
yiiklenici firmaya ait olacaktrr.
Ithai ilaglann teslimi strastnda idare tarafrndan isteniLlili takr:liltle Salirk Bakan![r tarafindan
verihnip ithal izin belgesi getirilecekrir.
Yiiklenici firma teslim etlili ilaglann miktariarrnr, birinr liyatlarrnr ve so:r kullanma tarihlerini
sevk irsaliyesinde yazrh olarak beiirtecektir. ivlallarrn idarenirl gosterdigi depoya taqtnnrasr
l,iikleniciye ait olup, teslimat l.iiklenici firrnanrn yetkili elcnranlannca l,aprlaciktrr..
llaglarda sarf durumu gtiz cintinde bulunduruiacak, miadrna 3 a1, kala ilgili miireahhicle haber
verildigi tarihten iribaren en geg 15 giin iginde yeni miarhlarla defigtiri]ecektir.
Istekliler tekliflerinde tlriine ait l3 haneli barkot numarasrnr irelineceklenl ir.
Faturalar kaybolrnarnalarr igil ilag kutularrndan syn toslim edileoektir.
Ilag'l'akip Sistemi iqin kare kodlu ol::ralrdrr. Bu kare klrdtar lxccl 1'omatrnr]a elekfonik ortanrda
nun'laras,! imal
bildirileoektir.
12- ilaqlar tek pariide. serumlar eqit miktarlanla 2 veya 3 partide teslin edilecektir.
13- ilaglar depo;,a teslin illemi tamamlanrncaya kaclar oluqacak her tiirlii hasar ve zarar
l,iiklepiciye
aitrii. So$uk zincire tabi oian ilaglar so$uk zincir qartlarrna uygun olarak teslirn edileoektir.
14- Mlal"ene komisyonunun teslinrat anlnda tespit etig; kusurlu mallar (Anrbalair ez"ik nenrli, yazisr
silinmig olan vs. iiriinler) teslinr alnnravacakrrr ve viiklenici tarafirrdan 7 iy;di) ii giinu iierisinde
def iqtiriLnek zorundadrr.
l5- Ihale listesinde etken
l6-
ntadde adryia ver alan ilaglar, etken nraddevi istener miktarlar4a ihriva
edecek ve istenen formda ( tablet. draje, ampul. llakon. vh.) olacaktrr.
Ilerhangi hir.ilacrn Salhk Bakanhgr tarafindan toplatllmasl vov;r imalatgr tarafindan geri
gekilmesi halinde yiiklenici idarelerdeki ilaglarr aynr ilacrn kullanrma u1,gun olal serlsi
ile
defiqtireceklir. ilacrn imal vela ithalinin iprali veya yasaklannrasr halinrie yiiklenici idarelerde
bulunan ilaglann ihale bedeli tutaflnda ilgili kunrrna iirlerle y*pacaktr.
l7-se*rnrlar plastik torbalarda (PVC) ambalaj ise kenriinden askirr ornrarrd*.
Dilck ATlC
Dr. Sinem ONAT
Doktor
nr. N;nat
lrr$bocaN
Ba5hekim Y1d.
..tri'-l
i\\
':*\
\
\
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
820 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content