close

Enter

Log in using OpenID

4IO.Uluslararası Pazarlma - Yalova Üniversitesi | İİBF

embedDownload
YALOVA ÜNİVERSİTESİ – İŞLETME BÖLÜMÜ
De
Ders adı
: Uluslararası Pazarlama
Öğretim Üyesi
: Dr. Mevlüt BAYDAR
Telefon
:
E-mail
: [email protected]
Web Sayfası
: http://man.yalova.edu.tr/
Ofis Saatleri
:
2014-2015
Dersin Amacı
Bu derste pazarlama çalışmaları, farklı ulusal kültürlerde pazarlama stratejilerinin uygulamalarını küresel
anlamda incelenmektedir. Çalışma içeriğine küresel pazarlama çevresi, uluslararası pazarlamada
rekabetçi fırsat ve güçlükler, küresel pazarlamanın kültürel çevresi, küresel pazarlama fırsatlarının
ölçülmesi ve küresel pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi gibi konular dahil edilmiştir.
Bu dersin amacı öğrencinin uluslararası pazarlamayı yönetsel bir olgu olarak algılamasını sağlamaktır.
Diğer işlenecek konular arasında dünya pazarlarının analizi, bu pazarların müşterileri ve çevreleri ve
dinamik yapıya sahip gerçek dünya pazarlarında gerekli pazarlama yönetimi sayılabilir. Ders sırasında
öğrenci uluslararası pazarlama stratejilerini formüle edebilecek ve global pazarlardaki fırsat ve tehditleri
tanımlayıp yüzleşebilecek yetenekleri kazanacaktır.
Ders Çıktıları
Bu ders aşağıdaki hususlara yoğunlaşır:
1. Anlama, uygulama ve genelleme üzerine vurgu yapar;
2. Temel kavramlar ve pratik uygulamalar hakkında dengeli bir öğrenme tecrübesi sunar;
3. Uluslararası seviyede ürün, fiyat, promosyon ve dağıtım kararlarının altında yatan konular
sunulur;
4. Küreselleşme ile ilgili temel konular tartışılır;
5. Pazarlama programlarında kültürel adaptasyon konuları verilir.
Metot
Öğretim üyesi örnek olaylar, kitaptan soru ve uygulamalar, sunular ve öğrenci tecrübeleriyle tepkilerini
ders anlatımında kullanabilir.
Birisi bireysel ödev ve diğeri dönem ödevi olmak üzere toplam iki ödev olacaktır.
Ders Kitabı
Cateora, Philip R., Gilly, Mary C. Graham, John L., (2010), International Marketing, 14th edition,
McGraw-Hill Irwin International Edition: New York, NY. ISBN 978-007-108421-5
Devam Prosedürü
İş dünyasında olduğu gibi dersin başarıyla tamamlanmasında da zamanlama ve düzenli devam üst
düzeyde önem taşımaktadır. Öğrencilerden derse zamanında gelmeleri, ders sırasında ders sonuna kadar
sınıfta kalmaları beklenir.
Ders Değişiklikleri:
Ders planı dersle ilgili genel bir çerçeveçizmektedir. Öğretim üyesi istediği zaman sınavlar, zaman cetveli,
ödevler gibi konuları da içermek üzere sınıfın genel ihtiyaç ve bütünün amaçlarını gözeterek ders planında
istediği değişikliği yapabilme hakkına sahiptir.
Yalova Üniversitesi, İşletme Bölümü, YALOVA – TÜRKİYE E-mail: [email protected]
2014-2015
YALOVA ÜNİVERSİTESİ – İŞLETME BÖLÜMÜ
De
Ders İçeriği
Periyot Ünite
Konu Malzeme Ödev
Değerlendirme
Uluslararası
Pazarlamanın ve
Çevrenşn içeriği
Kültürel Çevre
Dönem Projesi
teklifi sunumu
son tarihi
Politik ve Hukuki Çevre
Pazarlama Araştırması
ve Gelişmekte olan
pazarlar
Çokuluslu Pazar
alanları
Uluslararası Pazarlama
Kanalları
Uluslararası pazarlarda
fiyatlama
VİZE
Bireysel ödev
teslim tarihi
Dönem projesi
yazılı raporu
sunma son tarihi
Proje Sunumu
Proje Sunumu
Proje Sunumu
Proje Sunumu
FİNAL
Değerlendirme Metotları ve Araçlar
Sınavlar derste sunulan materyal ve ders kitabında yer alan konulardan yapılacaktır. Vize sınavı sınıfta
yapılacaktır.
Değerlendirme aşağıdaki gibi olacaktır:
 Bireysel: (%60)
Derse Devam
Bireysel Ödev
Vize Sınavı
Final Sınavı
 Grup: (%40)
Dönem Projesi
Proje Teklifi
Sunum
Yazılı Rapor
%10
%10
%15
%25
%5
%15
%20
Bütün öğrencilerin aşağıdaki hususlara uymaları beklenir;
1. Sınıfa öğrenmeye hazır olarak gelmeleri ve derse aktif olarak katılımları (verilen okuma
parçalarını ve diğer ödevleritamamlamaları).
2. Bütün akademik çalışmalarda gereken dürüstlüğü göstermeleri.
3. Derse zamanında gelip, ders sonuna kadar sınıfta kalmaları. Geç kalma durumunda sessizce
sınıfa girilerek yerine oturulması. Ders sonunda desi böldüğünden doayı öğretim üyesinden özür
dilemeleri. Şayet dersten erken çıkılması gerekiyorsa öğretim üyesine önceden haber vermeleri.
4. Şayet bir derse katılınamayacağı önceden biliniyorsa, derse katılınımayacağı konusunda öğretim
üyesine e-posta yoluyla kısa açıklamayla haber edilmesi
5. Ders sırasında dersle ilgisi olmayan gazete vs gibi yazılı materyallerden uzak durulması, cep
telefonu tablet gibi ilgisiz materyallerle ilgilenilmemesi.
6. Ders başlamadan cep telefonlarının kapatılması.
Yalova Üniversitesi, İşletme Bölümü, YALOVA – TÜRKİYE E-mail: [email protected]
YALOVA ÜNİVERSİTESİ – İŞLETME BÖLÜMÜ
De
2014-2015
7. Başkaları konuşurken dikkatli ve saygılı bir şekilde dinlemesi, başkası konuşurken konuşmaması.
8. Sunum yaparken uygun kıyafet giymeleri.
Not: Zamanında sınava katılmayan öğrencilerin geçerli sağlık raporu sunmaları durumunda ayrı bir
tarihte sınav olmaları mümkün olacaktır.
Ödevler
Bireysel Ödev
Öğrenciler bireysel olarak her hangi bir ihracat odaklı firma için kısa ülke analizi geliştireceklerdir.
Analizin bir parçası olarak Pazar istihbarat raporu yazılacaktır. Seçilen ülke OECD üyesi olan ülkeler
arasından seçilmelidir. Pazar istihbaratı, pazarı analamak için gerekli olan bilgiyi elde etme ve analiz etme
süreçlerini kapsar. Burada pazarın mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını tespit etme, tercihler, eğilimler ve
Pazar davranışlarını kapsadığı gibi gelecekte pazarın büyüklüğü ve doğasını etkileyecek iş çevrelerindeki
değişimleri ölçme faaliyetlerini de kapsar
Ödevinizin planı aşağıdaki gibi olabilir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ülke Altyapısı (Genel Bilgi, Ekonomik ve Sosyal veriler, Politik ve Kültürel veriler, Endüstri
verileri)
Endüstri Regülasyonları
Endüstri Yapısı ve Rekabet
Ana Oyuncular
Ana Üreticiler
Endüstri Birlikleri
Öngörü ve Tavsiyeler
Bu ödev 6-8 sayfa arasında hazırlanmalıdır. Uygun ve ilgili olması şartıyla eklentilerde bir kısıtlamaya
gidilmemiştir. Zamanında teslim edilmeyen bireysel ödevler sıfır puan alacaktır.
Takım Projesi
Bu derste grup çalışmasına özel önem verilmiştir. İlk hafta 3 veya 4 er kişiden oluşan gruplara ayrılacak ve
bu grup ile dönem projesi üzerine çalışacaksınız. Grup üyeleri sunum ve tartışmalara birlikte
hazırlanmalıdırlar. Gruplar oluşturulduktan sonra grup üyelerinde değişikliğe gidilmesine müsaade
edilmeyecektir.
Grup projesi bir ürün ya da servisi bir ülkede tanıtmayı hedefleyen Uluslararası Pazarlama Planı
geliştirilmesi sürecini içine alan bir ödevdir. Dönem projesi en az 20 sayfa olacak şekilde hazırlanmalıdır.
İlgili eklentiler için bu sayfa sınırlaması geçerli olmayacaktır. Zamanında teslim edilmeyen projeler kabul
edilmeyecektir.
Her grubun:
1. 2 sayfalık proje teklifini 3. hafta sunması gerekmektedir.
2. Nihai rapor 9. Hafta yazılı olarak sunulmalıdır. Zamanında teslim edilmeyen raporlar kabul
edilmeyecektir.
3. Nihai raporu teslim ettikten sonra her bir grup üyesi, diğer grup üyelerinin projeye katkılarını
değerlendirdiği yazılı bir raporu teslim etmek durumundadır.
Derse Katılım ve Ödev
Her bir öğrencinin derse katılımı son derece önemlidir. Katılım;
1. Tartışma ve kavramları bütünleyen gözlemler yapma.
2. İlgili örnekler verme.
3. Tartışmalardan sonuç almaya yönelik sorular sorma.
4. Tartışmalarda sonuç almaya katkısı olması için karşıt görüşü dillendirerek detaylı incelemeye
katkıda bulunmak
5. Sınıf içerisinde ve dışarısında ortak bir anlayışa gelecek biçimde diğer taraflarla çalışmak.
Yalova Üniversitesi, İşletme Bölümü, YALOVA – TÜRKİYE E-mail: [email protected]
YALOVA ÜNİVERSİTESİ – İŞLETME BÖLÜMÜ
De
2014-2015
Akademik usulsüzlük:
Akademik usulsüzlüğe kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Kopya çekmek, izinsiz alıntı yapmak gibi
usulsüzlükler tesbit edildiğinde öğrenci hakkında gerekli işlemler yapılacak ve dersten “F” notu
verilecektir.
Yalova Üniversitesi, İşletme Bölümü, YALOVA – TÜRKİYE E-mail: [email protected]
YALOVA ÜNİVERSİTESİ – İŞLETME BÖLÜMÜ
De
2014-2015
Pazarlama Planı
I. Yönetim Özeti
II. Firmaya Genel Bakış
A. Geçmiş
1. Frima nasıl kuruldu? (Kim, ne zaman, nerede, nasıl ve niçin)
2. Coğrafi ve Mali olarak Gelişim
3. Kaynakların Tanımı (fiziki ve mali) ve Ana İş
4. Mevcut Pazarlar
a. TR – İtibar, Pazar payı, Pazar konumlandırma, ayırt edici rekabet özellikleri
b. Uluslararası veya küresel konumlar
B. Misyon ve Vizyon
C. Hedefler
1. İç Piyasa (TR)
2. Uluslararası / Küresel
3. Seçtiğiniz Ülke İçin
D. Pazarlanan ürün yada hizmetin tanımlanması (ürün konumlandırma ve
strateji dahil edilmelidir)
III. Pazar Analizi
A. Pazar Tanımı
1. Seçilen ülkede ürününüze ilişkin potansiyel pazarın büyüklüğü
2. Seçilen ülkede ürününüze ilişkin potansiyel müşterilerin profili
3. Tüketim karakteristikleri. Nasıl satın alıyorlar? Ne zaman? Nereden? Niçin( Motif
nedir?)
4. Ürününüzle ve ilgili ürünlerle alakalı Pazar eğilimleri nasıldır? (Not: talebin zaman
göre değişimi).
5. İletişim ve transport ile alakalı veriler (not: sadece pazara erişiminiz için gerekli olan
verileri dahil edin)
a. Hava, kara, demiryolu ve diğer ulaşım araçlarının uygunluğu
b. Posta hizmetleri, TV ler, telefonlar, radyolar, gazeteler.
B. Rekabet (Rakipleri tanımla ve güçlü, zayıf yönleriyle Pazar konumları
hakkında tartış)
1) İç Piyasa (Seçtiğiniz ülkede size benzer ürün üreten firmalar mevcut mu?)
2) Yabancı (Girmeyi düşündüğünüz ülkede başka uluslararası veya küresel rekabetçi
firmalar var mı?)
C. Pazar Potansiyeli (toplam endüstri talebini analiz et, 1-3 ve 5 yıl için sizin
firmanın satış öngörülerini hesapla).
IV. Faaliyet Planı
A. Pazarlama Oryantasyonu
1. Pazara Giriş Stratejisi
a. Uluslararası, bölgesel, küresel; küreselleşmeye karşı yerelleşme
b. İhracat, lisanslama, kontrata dayalı üretim, frenchising, çok uluslu tedarik.
B. Promosyon (Promosyon planını katalog Showları, ticari misyonlar, Showlar,
ticari fuarlar, yazılı medya, TV, Radyo, direkt posta, outdoor reklamları, kişisel
satış ve diğer ilgili alanları da içine alacak şekilde hazırla)
C. Dağıtım (Acenteler, aracılar: dağıtım kanalları ve fiziki dağıtım, taşıyıcılar,
bankalar, ithalat acenteleri, distribütörler, satış ofisi ve şubeler, satışçılar, satış
acenteleri, üretim acenteleri ve başka ilgili ne varsa).
D. Fiyatlama (ürününüze ilişkin fiyat ne olacak? Rakiplerin fiyatları nasıldır? Kar
oranları, vergi ve tarifeler, varsa lisans ücretleri, frenchisin ücretleri, promosyon
masrafları, sigorta maliyeti vs..).
E. Takvim / faaliyet planı
F. İlk üç yıl için Bütçe
G. İlk üç yıl için komple proforma gelir tablosu
Yalova Üniversitesi, İşletme Bölümü, YALOVA – TÜRKİYE E-mail: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
486 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content