close

Enter

Log in using OpenID

19.11.2014 - Atabey Denetim

embedDownload
SİRKÜLER
Sayı
: 2014-01
Tarih
: 19.11.2014
Konu
: 2014 Yılı Yeniden Değerleme Oranı
Vergi Usul Kanununun "Enflasyon düzeltmesi ve yeniden değerleme oranı" başlıklı
Mükerrer 298’inci maddesinin ( B) fıkrasına göre; yeniden değerleme oranı, yeniden
değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine
göre Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksinde meydana
gelen ortalama fiyat artış oranıdır.
Bu kapsamda Maliye Bakanlığı çıkarılan ve 15.11.2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 441 seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, 2014 yılı için
% 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.
Bu oran 2014 yılının son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.
1
Bu oran;
- Vergi Kanunlarında yer alan ve 2015 yılında uygulanacak bazı maktu had ve tutarların
tespit edilmesinde,
- Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 61. maddesi kapsamında, 24.04.2003 tarihinden önce
yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri ile ilgili olarak
gerçekleştirilen yatırımlar dolayısıyla hak kazanılan, ancak ilgili yıllarda kazancın
yetersiz olması sebebiyle indirilemeyen yatırım indirimi istisnasının, 2014 yılında
yararlanılabilecek tutarının tespit edilmesinde,
kullanılmaktadır.
Yeniden değerleme oranları yıllar itibariyle aşağıdaki gibidir.
YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI
Yıllar
Oranın Belirlendiği V.U.K. Genel Tebliği Sıra No
Oran ( %)
2009
2010
2011
2012
392
401
410
419
2,2
7,7
10,26
7,8
2013
430
3,93
2014
441
10,11
Söz konusu Tebliğ bu sirkülerimize eklenmiştir.
Saygılarımızla...
ATABEYDENETİM
2
15 Kasım 2014 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 29176
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 441)
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı,
yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik
Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi
Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.
Bu oran, aynı zamanda 2014 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.
Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.
Tebliğ olunur.
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
964 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content