close

Enter

Log in using OpenID

(TMS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 66)

embedDownload
T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT
Sirküler Rapor
01.12.2014/212-1
FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN
TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 1)
HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 66)’DE DEĞİŞİKLİK YAPAN
32 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI
ÖZET
Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe
: Standardı (TMS 1) Hakkında 32 Sıra No.lu Tebliğ Yayımlanarak
66 Sıra No.lu Tebliğ’de Değişiklik Yapılmıştır.
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından hazırlanan “Finansal Tabloların
Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra
No: 66)”, 13.08.2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve TMS
1 yürürlüğe konulmuştu.
26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanan ve
12/11/2014 tarih ve 29173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Finansal Tabloların
Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra
No: 66)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 32)” ile TMS 1’de bazı
değişiklikler yapılmıştır.
Söz konusu değişiklikler karşılaştırmalı olarak aşağıda tablo halinde verilmiştir.
66 NO.LU TEBLİĞDEKİ DÜZENLEME
32 NO.LU TEBLİĞDEKİ DÜZENLEME
Hukuki dayanak
MADDE 3 — (1) Bu Tebliğ, 28/7/1981
tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununun Ek–1 inci maddesi ile
24/2/2004 tarihli ve 2004/6924 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
giren Türkiye Muhasebe Standartları
Kurulunun Çalışmalarına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu
maddesinin (b) bendine dayanılarak
hazırlanmıştır.
MADDE 1 – 13/8/2008 tarihli ve
26966 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan
Finansal
Tabloların
Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe
Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ
(Sıra No: 66)’in 3 üncü maddesi
başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Dayanak
TMS 1’İN SON HALİ
Dayanak
MADDE 3 – Bu Tebliğ,
26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim
Standartları
Kurumunun
Teşkilat
ve
Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 9
uncu maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
[TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr
T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT
Sirküler Rapor
01.12.2014/212-2
MADDE 3 – Bu Tebliğ, 26/9/2011
tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumunun Teşkilat ve Görevleri
Hakkında
Kanun
Hükmünde
Kararnamenin 9 uncu maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.”
(a) TMSK ve Kurul: Türkiye Muhasebe
Standartları Kurulunu,
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi
aşağıdaki
şekilde
a) Başkan: Kamu Gözetimi,
değiştirilmiştir.
Muhasebe
ve
Denetim
“a)
Başkan:
Kamu
Gözetimi,
Standartları Kurumu Başkanını
Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu Başkanını,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci
maddesi
aşağıdaki
şekilde
MADDE 8 — (1) Bu Tebliğ hükümlerini değiştirilmiştir.
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu “MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ
yürütür.
hükümlerini
Kamu
Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu Başkanı yürütür.”
MADDE 8 - (1) Bu Tebliğ
hükümlerini Kamu Gözetimi,
Muhasebe
ve
Denetim
Standartları Kurumu Başkanı
yürütür.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-1’inde
yer alan “Türkiye Muhasebe
Standardı (TMS 1) Finansal Tabloların
Sunuluşu” Standardının 54 üncü
(f) TMS 41 Tarımsal Faaliyetler
paragrafının (f) bendi aşağıdaki
Standardı kapsamındaki canlı
şekilde değiştirilmiştir.
varlıklar,
“(f) TMS 41 Tarımsal Faaliyetler
Standardı
kapsamındaki
canlı
varlıklar,”
(f) Canlı varlıklar
Değişiklik yapan 32 Sıra No.lu Tebliğ, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan
hesap dönemlerinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Tebliğ bu Sirkülerimize ek olarak verilmiştir.
Saygılarımızla…
[TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr
T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT
Sirküler Rapor
12Kasım 2014 ÇARŞAMBA
01.12.2014/212-3
Resmî Gazete
Sayı : 29173
TEBLİĞ
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE
STANDARDI (TMS 1) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 66)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 32)
MADDE 1 – 13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında
Tebliğ (Sıra No: 66)’in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Dayanak
MADDE 3 – Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Başkanını,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS
1) Finansal Tabloların Sunuluşu” Standardının 54 üncü paragrafının (f) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(f) TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı kapsamındaki canlı varlıklar,”
MADDE 5 – Bu Tebliğ, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.
[TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
644 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content