close

Enter

Log in using OpenID

Aerosol Üretiminde Kullanılacak Sıvılaştırılmış Petrol Gazı

embedDownload
T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT
Sirküler Rapor
22.10.2014/200-1
AEROSOL ÜRETİMİNDE KULLANILACAK SIVILAŞTIRILMIŞ
PETROL GAZI TESLİMLERİNDE UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM
VERGİSİ TUTARININ BELİRLENMESİNE DAİR KARAR
YAYIMLANDI
ÖZET
2014/6881 sayılı BKK ile yapılan düzenlemeye göre 4760 sayılı
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A)
cetvelindeki vergi tutarı uygulanarak teslim edilen
2711.19.00.00.11 G.T.İ.P numaralı "Sıvılaştırılmış Petrol Gazı
(L.P.G.) Diğerleri"nin,
imalatçılar tarafından aerosol
üretiminde kullanılmış olduğunun tespiti halinde özel tüketim
:
vergisi tutarı sıfır olarak uygulanacaktır.
Daha önce aynı konuda çıkarılan 2010/135 sayılı BKK’da
“2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı “Sıvılaştırılmış Petrol Gazı
(L.P.G.) Diğerleri” nin “aerosol üretiminde kullanılmak üzere
tesliminde özel tüketim vergisi tutarının sıfıra” indirileceği
belirtilmişti.
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Yasası’nın 12 nci maddesinde (I) sayılı listedeki
mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla en yüksek
vergi tutarının yarısına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde
mal cinsleri, özellikleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre farklı tutarlar
tespit etmeye ve Özel Tüketim Vergisi Yasası’na ekli listelerde gümrük tarife
pozisyonu veya tarife alt pozisyonu olarak yer alan malların her biri için
belirlenmiş olan oran veya tutarların alt ve üst sınırları içinde kalmak suretiyle,
bu pozisyonların altında yer alan mallar itibarıyla farklı vergi tutarları veya
oranları belirlemeye, Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.
Bu yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu’nca çıkarılarak 27.02.2010 tarih ve 27506
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/135 sayılı BKK ile 4760 sayılı Özel
Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan
2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı “Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri”nin,
aerosol üretiminde kullanılmak üzere teslimi halinde, özel tüketim vergisi tutarı
sıfır
olarak belirlenmişti.
Söz
konusu BKK’ya ilişkin açıklamalarımız,
05.03.2010/38 sayılı Sirkülerimizde yer almıştı.
Bu defa 17 Ekim 2014 tarihli ve 29148 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
2014/6881 sayılı BKK ile
2010/135 sayılı BKK yürürlükten kaldırılmış ve
yürürlükten kaldırılan düzenlemede “2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı
“Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri” nin “aerosol üretiminde kullanılmak
[TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr
T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT
Sirküler Rapor
22.10.2014/200-2
üzere tesliminde özel tüketim vergisi tutarının sıfıra” indirileceği belirtilmişken,
yeni düzenlemede
aynı malın “imalatçılar tarafından aerosol üretiminde
kullanılmış olduğunun tespiti halinde” vergi oranının sıfır olarak uygulanacağı
belirtilmiştir.
Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararları ile yapılan düzenlemeler aşağıda
karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
2010/135 sayılı BKK ile Yapılan
Düzenleme
2014/6881 sayılı BKK ile Yapılan
Düzenleme
MADDE 1 – (1) 4760 sayılı Özel Tüketim
Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin
(A)
cetvelinde
yer
alan
2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı
“Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.)
Diğerleri”nin,
aerosol
üretiminde
kullanılmak üzere tesliminde özel
tüketim vergisi tutarı sıfıra indirilmiştir.
MADDE 1- 4760 sayılı Özel Tüketim
Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin
(A) cetvelindeki vergi tutarı uygulanarak
teslim edilen 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P
numaralı "Sıvılaştırılmış Petrol Gazı
(L.P.G.) Diğerleri" isimli malın vergi
tutarı, bu malın imalatçılar tarafından
aerosol
üretiminde
kullanılmış
olduğunun tespiti halinde sıfır olarak
uygulanır.
Bu mala daha önce uygulanan vergi
tutarı için 4760 sayılı Kanunun 12 nci
maddesinin (4) numaralı fıkrası hükmü
uygulanır.
Düzenlemeye göre, bu mala daha önce uygulanan vergi tutarı için 4760 sayılı
Kanunun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası hükmü uygulanacaktır. Söz konusu
fıkra aşağıdaki gibidir.
4. (Değişik: 16/7/2004-5228/22 md.) (I) sayılı listedeki mallar için
uygulanan maktu vergi tutarlarının, bu maddenin (2) numaralı fıkrasının
(a) bendi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından farklı tespit edilmesi
halinde; Maliye Bakanlığı vergi farklılaştırmasını, verginin mükellefe veya
vergiye tâbi işlemlere taraf olanlara iadesi yöntemi ile uygulamaya,
teminat istemeye, bu teminatın türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve
esaslar ile verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
2014/6881 sayılı BKK bu Sirkülerimize ek olarak verilmiştir.
Saygılarımızla…
[TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr
T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT
Sirküler Rapor
17 Ekim 2014 CUMA
22.10.2014/200-3
Resmî Gazete
Sayı : 29148
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/6881
Ekli “Sıvılaştırılmış Petrol Gazının Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti
Halinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar”ın
yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 26/9/2014 tarihli ve 94653 sayılı yazısı üzerine,
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Sıvılaştırılmış Petrol Gazının Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti
Halinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar
MADDE 1- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A)
cetvelindeki vergi tutarı uygulanarak teslim edilen 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P numaralı
"Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri" isimli malın vergi tutarı, bu malın
imalatçılar tarafından aerosol üretiminde kullanılmış olduğunun tespiti halinde sıfır olarak
uygulanır.
Bu mala daha önce uygulanan vergi tutarı için 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (4)
numaralı fıkrası hükmü uygulanır.
MADDE 2- 5/2/2010 tarihli ve 2010/135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan "Aerosol Üretiminde Kullanılacak Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Teslimlerinde
Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar" yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 3- Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca tespit
edilir.
MADDE 4- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
[TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
891 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content