close

Enter

Log in using OpenID

Acil ECP Telefonu PDF indir

embedDownload
TLA/TLC 456 SERĐSĐ HAVA KOŞULLARINA
DAYANIKLI TELEFON KULLANICI KILAVUZU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
1
ĐÇĐNDEKĐLER
1 GĐRĐŞ
3
1.1
GENEL ÖZELLĐKLER
3
1.2
PAKET ĐÇERĐĞĐ
4
1.3
456 TELEFONUN GENEL AÇIKLAMASI
4
1.4
Özellikler
4
2 BAĞLANTILAR VE AYARLAR
5
2.1
TELEFONUN AÇILMASI
5
2.2
TELEFONUN BAĞLANMASI
5
3 TELEFONUN KULLANIMI
6
3.1
HAT ALMA VE ARAMA YAPMA
6
3.2
FLAŞ
6
3.3
ARANAN SON NUMARANIN yeniden aranması
6
3.4
ĐLAVE AĞ HĐZMETLERĐNE ERĐŞĐM
6
3.5
ÖNCEDEN PROGRAMLI NUMARALARIN GĐRĐLMESĐ (SEÇENEK)
6
3.6
OTOMATĐK ÇAĞRI ZĐNCĐRĐ
6
4 TELEFONUN PROGRAMLANMASI
7
5 PROGRAMLAMA KODLARI
7
6 456 TELEFONUN BOYUTLARI
10
7 PARÇA LĐSTESĐ
10
8 ELEKTRĐKSEL ÖZELLĐKLER
11
9 BAKIM
11
10 SORUN YAŞARSANIZ
12
11 TELEFONUN MONTAJI VE 456 HAVA KOŞULLARINA DAYANIKLILIK
13
2
1 GĐRĐŞ
1.1 GENEL ÖZELLĐKLER
ENDÜSTRĐYEL ORTAMLARDA VE DEMĐRYOLU
ORTAMLARINDA MONTAJ VE KULLANIMA UYGUN EKĐPMAN
KORUMA ENDEKSĐ: IP 66
UYARI
BU ÜRÜN, ELEKTRĐKLĐ EKĐPMANLARIN HAVA KOŞULLARINA
DAYANIKLILIĞI ĐLE ĐLGĐLĐ OLARAK HALĐHAZIRDA YÜRÜRLÜKTEKĐ
STANDARTLARI KARŞILAMAKTADIR.
GARANTĐ SADECE BU KILAVUZDA AÇIKLANAN KULLANIM VE BAKIM
KOŞULLARINDA GEÇERLĐDĐR.
HARĐCĐ NEDENLERLE VEYA KULLANIM GEREKLERĐNE UYULMAMASI
NEDENĐYLE BOZULMA HALĐNDE GARANTĐ GEÇERSĐZDĐR.
ÜRÜNLERĐN SÜREKLĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐ AMACIYLA, BU DOKÜMANDA YER VERĐLEN ÜRÜN
ÖZELLĐKLERĐ DEĞĐŞĐKLĐĞE TABĐDĐR.
AVRUPA STANDARTLARI
GÜVENLĐK: EN 60 950 A1; EN 60 950 A2.
ELEKTROMANYETĐK UYUMLULUK: EN 55 022; EN 50 082-1; EN50121-4
YÖNERGE: 2004/108/CE; 1999/5/CE madde 3.1 (a)
3
1.2 PAKET ĐÇERĐĞĐ
Birimin ambalajının içinde aşağıdakileri bulacaksınız:
• Bir adet hava koşullarına dayanıklı telefon
• Duvara montaj vidaları için O-halkalar içeren bir plastik poşet
1.3 456 TELEFONUN GENEL AÇIKLAMASI
Duvara monte, IP65 korumalı, Otomatik Merkezi Pilli telefon.
Telefonun gövdesi epoksi toz boyalı, hafif alüminyum alaşımdandır; vandallığa karşı
korumalı paslanmaz çelik kordona, alüminyum tuşlara sahip, hafif alaşımdan, hava
koşullarına dayanıklı ahizesi mevcuttur.
Kapak, paslanmaz çelikten 3 adet Allen vida ile monte edilir.
1.4 ÖZELLĐKLER
456 telefon serisi aşağıdaki özelliklere sahiptir:
• Ayarlanabilir Zil sesi.
• DTMF seçimi
• Acil durum numarası programlama
• Flaş Düğmesi
• Aranan son numaranın yeniden aranması
• Mavi tanılama LED’i
ÖNEMLĐ
BU ÜRÜN IP66 KORUMALIDIR.
GARANTĐ ANCAK BURADA AÇIKLANAN KURULUM VE MONTAJ
PROSEDÜRLERĐNE DĐKKATLE UYULMASI DURUMUNDA GEÇERLĐDĐR.
1. Şekildeki montaj şemasını takip edin; lütfen paketten çıkan O-halkaları
kullanmaya özen gösterin.
NOT: Paslanmaz çelik vidaların kullanılmasını tavsiye ederiz.
2. Telefonun ön kısmını arka parça üzerine yerleştirin ve 5mm’lik üç adet Allen
vidayı A, B ve C sırasıyla sıkın (Maks. tork 15Nm).
3. Kablo çapının kablo rakorunun kauçuk sızdırmazlık elemanına uyumluluğunu
kontrol edin.
4. L1 ve L2 terminallerini şekil 1’de gösterildiği gibi telefon hattına bağlayın.
5. Đlgili vidayı kullanarak Toprağı şasiye bağlayın (bkz. şekil 3).
4
2 BAĞLANTILAR VE AYARLAR
2.1 TELEFONUN AÇILMASI
Telefonun içine erişmek için, 5 mm’lik bir Allen anahtar yardımıyla öndeki üç vidayı
sökün. Telefonu kapatırken A, B ve C şeklindeki vidalama sırasını takip edin (bkz.
şekil 2); maksimum 15 Nm’lik torku geçmeyin.
2.2 TELEFONUN BAĞLANMASI
Telefon kamusal şebekeye veya bir PABX’e bağlanabilir. Daha
ayrıntılı bilgi için "ELEKTRĐKSEL ÖZELLĐKLER" bölümüne başvurun.
Telefon hattını, şekil 1’de gösterildiği gibi, XCS- 91-30 kartı üzerindeki J1 terminalinde
bulunan L1 ve L2 terminallerine bağlayın.
Toprak kablosunu arka gövdede (dışarıda, alt tarafta) bulunan toprak vidasına
bağlayın.
ÇAĞRI YĐNELEYĐCĐ OLASILIĞI ĐÇĐN ÇIKIŞ
MAKS. KESĐT 1,5 mm2
PHONE
LINEHATTI
INPUT
TELEFON
2
MAKS.
1,5mm21.5 mm
MAX
SECTION
L1
J1
L2
L2
L1
J2
ZĐL SESĐ DEVRE
DIŞI BIRAKMA
ĐÇĐN ATLAMA TELĐ
XCS-91-30-A1
KART
ZĐL SESĐ ETKĐN
ZĐL SESĐ
DEVRE DIŞI
ĐSTEĞE BAĞLI
KART
XCS-97-30-A2
ĐLAVE ASKI ÇIKIŞI
KONTAĞI (ĐSTEĞE BAĞLI)
MAKS. KESĐT 1.55 mm2
J3
NC
N
O
AHĐZE
BAĞLANTILARI
NC
NO
C
Şekil 1
5
A2
NOT: KONTAKLAR TELEFON
AÇIK HALDE GÖSTERĐLMĐŞTĐR
Đstek üzerine, bir terminal üzerinde bulunan gerilimsiz ilave bir ahize askısı kontağı
sunan XCS-97-30-A2 kartının monte edilmesi olanaklıdır. Kontak sırasının ayrıntıları
için bkz. Şekil 1.
3 TELEFONUN KULLANIMI
3.1 HAT ALMA VE ARAMA YAPMA
Hat almak için:
• Ahizeyi kaldırın.
• Çevir sinyalini bekleyin
• Tuş takımını kullanarak istediğiniz numarayı arayın
3.2 FLAŞ
FLAŞ işlevi « R » tuşuna basılarak elde edilir. Telefon
fabrikada 100ms’ye (Đtalyan standardı) ayarlanır.
Gerekirse yanıp sönme süresi programlama yardımıyla değiştirilebilir.
Daha ayrıntılı bilgi için "Telefonun programlanması" bölümüne bakın.
3.3 ARANAN SON NUMARANIN YENĐDEN ARANMASI
Ahizeyi kaldırın ve « RP » tuşuna basın, aranan son numara otomatik olarak yeniden
aranacaktır.
3.4 ĐLAVE AĞ HĐZMETLERĐNE ERĐŞĐM
« * » ve « # » tuşları, ağın sunduğu çeşitli hizmetlere erişim sağlar. Telefonun bağlı
olduğu ağ operatörüne başvurun.
3.5 ÖNCEDEN PROGRAMLI NUMARALARIN GĐRĐLMESĐ (SEÇENEK)
Ahizeyi kaldırın ve M1 veya M2 (isteğe bağlı) tuşlarına basın. Telefon önceden
kaydedilmiş numaraları otomatik olarak arayacaktır.
Đsteğe bağlı M1 ve M2 belleklerinde numara programlamak için, “Telefonun
programlanması" bölümüne bakın.
3.6 OTOMATĐK ÇAĞRI ZĐNCĐRĐ
NOT: çağrı zinciri ancak Doğrudan Hat modu devredeyse çalışır (bkz. programlama bölüm,
parametre 19).
Birden fazla çağrı zinciri modu devreye alınabilir; ayrıntılar için bkz. programlama
bölümü, parametreler 20 ve 21.
6
4 TELEFONUN PROGRAMLANMASI
• Telefon, programlama kodları kullanılarak yapılandırılabilir.
• Programlamaya erişim, kullanıcı tarafından değiştirilebilen bir erişim kodu (şifre)
gerektirir.
• Programlama, bir DTMF tuş takımı ile donatılmış bir uzak telefondan yapılmalıdır.
Bağlantı kurulduktan sonra ilk olarak programlama erişim kodunu girin:
1234*
Programlama sırasında telefon *, # gibi gönderilen komutun doğru bir şekilde
tanınmasını belirleyen bir veya daha fazla DTMF basamağı ile tuşlanan programlama
kodlarına yanıt verir.
Bölüm 2’de aksi belirtilmediği sürece, gönderilen her komut için, telefon onay olarak *
ile, hata durumunda ise tek bir “bip” sesi yerine iki “bip” sesinden oluştuğu için
kullanıcı tarafından kolaylıkla fark edilen ## ile yanıt verir.
Bölüm 4 "Programlama Kodları"nda, fabrika ayarlarını değiştirmek için kullanılacak
kodlar listelenmiştir.
5 PROGRAMLAMA KODLARI
DTMF
Kodu
Adı
Min
Maks
1234*
Lev0PRG
100
9999
Açıklama
Programlama için erişim kodu
Kullanıcı şifresi kullanıcı
tarafından düzenlenebilir.
Otomatik yanıtlamadan önceki çalma sayısı.
11xx*
Nring
00
90
15xx*
RingType
00
03
16xx*
RingVol
00
04
19xx*
HotLine
(Doğrudan Hat)
-
20xx*
T1 Time (T1
Süresi)
00
99
00
: Çalmadan derhal otomatik yanıtlama.
01÷89 : Zil sesi aktif haldeyken, programlanan çalma sayısından
sonra otomatik yanıtlama.
90
: Telefon hiç otomatik yanıt vermez. Zil etkin.
Zil tipi
00
: Sessiz zil sesi. Telefon çalar ve programlanan çalma
sayısından sonra yanıt verir.
01÷03 : melodi tipi. 3 farklı zil sesi seçilebilir.
Zil sesi
00
04
1
2
Düzeyi
: Minimum Ses Düzeyi
: Maksimum Ses Düzeyi
: Devre Dışı
: Etkin (çağrı zincirine ihtiyaç duyuluyorsa zorunludur)
00
: Çağrı zinciri devre dışı
01÷99 :Çağrı zinciri etkin, çağrılar arasındaki saniye cinsinden
süre.
NOT: xx
ÇĐFT SAYI ise = hoparlör hatta sinyal sesleri (geri arama/meşgul)
yayınlar
TEK SAYI ise = kullanıcılara gösterilmemek üzere telefon
tarafından sahte bir geri arama sinyali üretilir
7
DTMF
Kodu
Adı
2100*
CallChain
(ÇağrıZinciri)
2101*
CallChain
(ÇağrıZinciri)
2102*
CallChain
(ÇağrıZinciri)
2103*
CallChain
(ÇağrıZinciri)
2104*
CallChain
(ÇağrıZinciri)
2105*
CallChain
(ÇağrıZinciri)
2106*
CallChain
(ÇağrıZinciri)
2107*
CallChain
(ÇağrıZinciri)
2108*
CallChain
(ÇağrıZinciri)
2109*
CallChain
CallChain
(ÇağrıZin
ciri
ÇağrıZinc
iri)
Min
Maks
Açıklama
00: Giden arama isteğinden sonra, boş belleğe ulaşılıncaya kadar M1 ile
M8 arasında bellek takip edilir (MĐK. KAPALI haldeyken); bunun ardından
çağrı kapatılır ve çağrı sıralayıcı sonlandırılır. Geçerli yanıt koşuluna
ulaşılırsa çağrı zinciri sonlandırılır ve MĐK ve SPK etkin olduğu halde sistem
Sesli görüşme moduna geçer. Çağrı zinciri sırasında LED 1sn/1sn’lik bir
görev döngüsü ile yanıp söner (sadece HF için), zamanlayıcı p21xx’tir
(T1time (T1 süresi)).
Yanıt Koşulu:
-- DTMF * algılanır
Giden arama isteğinden sonra, sadece M1 kullanılır ve TOnLine
(Tçevrimiçi) süresi son bulana kadar yanıt koşulu beklenir (MĐK. kapalı
halde); geçerli bir yanıt koşuluna ulaşılırsa mikrofon açılır ve görüşme
moduna geçilir. Çağrı zinciri sırasında LED 1sn/1sn’lik bir görev döngüsü ile
yanıp söner (sadece HF için).
Yanıt Koşulu:
-- DTMF * algılanır
Giden arama isteğinden sonra, boş belleğe ulaşılıncaya kadar M1 ile M8
arasında bellek takip edilir (MĐK. KAPALI haldeyken) ve bu noktada
TOnLine (Tçevrimiçi) süresi son bulana kadar beklenir (MĐK. kapalı
halde); yanıt koşuluna ulaşılırsa mikrofon açılır
ve görüşme moduna geçilir; meşgul sinyali gelirse hat kapatılır. Çağrı
zinciri sırasında LED 1sn/1sn’lik bir görev döngüsü ile yanıp söner
(sadece HF için).
Yanıt Koşulu:
-- DTMF * algılanır
00 değerindeki gibidir, fakat çağrı zinciri zamanlayıcısı T1time (T1
süresi) (p20xx) yerine TOnLine (Tçevrimiçi) zamanlayıcısıdır (p12xx).
Tek Çevrimli LUP
00 değerindeki gibidir, fakat çağrı zinciri zamanlayıcısı T1time (T1 süresi)
(p20xx) yerine TOnLine (Tçevrimiçi) zamanlayıcısıdır (p12xx).
Tek Çevrimli LUP
03 değerindeki gibidir, fakat çağrı zinciri zamanlayıcısı T1time (T1 süresi)
(p20xx) yerine TOnLine (Tçevrimiçi) zamanlayıcısıdır (p12xx).
Sonsuz LUP
00 değerindeki gibidir, fakat yanıt koşulu
farklıdır: Yanıt Koşulu:
-- DTMF * algılanır
-- Geri Arama SĐNYAL SESĐ sonu algılama
00 değerindeki gibidir, fakat çağrı zinciri zamanlayıcısı T1time (T1 süresi)
(p20xx) yerine TOnLine (Tçevrimiçi) zamanlayıcısıdır (p12xx) ve MĐK. her
zaman açıktır.
Giden arama isteğinden sonra, boş belleğe ulaşılıncaya kadar M1 ile M8
arasında bellek takip edilir (MĐK. her zaman açıktır); bunun ardından çağrı
kapatılır ve çağrı sıralayıcı sonlandırılır.
Geçerli yanıt koşuluna ulaşılırsa çağrı zinciri sonlandırılır ve sistem Sesli
görüşme moduna geçer. Çağrı zinciri sırasında LED 1sn/1sn’lik bir görev
döngüsü ile yanıp söner (sadece HF için), zamanlayıcı p21xx’tir (T1time
(T1 süresi)).
Yanıt Koşulu:
-- DTMF * algılanır
-- T1time (T1 süresi) (p21xx) süresi içinde meşgul sinyali GELMEZ
Giden arama isteğinden sonra, boş belleğe ulaşılıncaya kadar M1 ile M8
arasında bellek takip edilir (MĐK. her zaman açıktır); bunun ardından çağrı
sıralayıcı bir kez daha tekrarlanır (sonsuz lup).
Geçerli yanıt koşuluna ulaşılırsa çağrı zinciri sonlandırılır ve sistem Sesli
görüşme moduna geçer. Çağrı zinciri sırasında LED 1sn/1sn’lik bir görev
döngüsü ile yanıp söner (sadece HF için), zamanlayıcı p21xx’tir (T1time
(T1 süresi)).
Yanıt Koşulu:
-- DTMF * algılanır
-- T1time (T1 süresi) (p21xx) süresi
içinde meşgul sinyali GELMEZ
Giden arama isteğinden sonra, boş belleğe ulaşılıncaya kadar M1 ile M8
8
2110*
DTMF
Kodu
2111*
arasında bellek takip edilir (MĐK. her zaman açıktır); bunun ardından çağrı
kapatılır ve çağrı sıralayıcı sonlandırılır.
Geçerli yanıt koşuluna ulaşılırsa çağrı zinciri sonlandırılır ve sistem Sesli
görüşme moduna geçer.
Çağrı zinciri sırasında LED 1sn/1sn’lik bir görev döngüsü ile yanıp söner
(sadece HF için), zamanlayıcı p12xx’tir (TOnLine (Tçevrimiçi)).
Yanıt Koşulu:
-- DTMF * algılanır
-- TOnLine (Tçevrimiçi) (p12xx) süresi içinde meşgul sinyali GELMEZ
CallChain
(ÇağrıZinciri)
Adı
Min
Maks
Açıklama
Giden arama isteğinden sonra, boş belleğe ulaşılıncaya kadar M1 ile M8
arasında bellek takip edilir (MĐK. her zaman açıktır); bunun ardından çağrı
sıralayıcı bir kez daha tekrarlanır (sonsuz lup).
Geçerli yanıt koşuluna ulaşılırsa çağrı zinciri sonlandırılır ve sistem Sesli
görüşme moduna geçer. Çağrı zinciri sırasında LED 1sn/1sn’lik bir görev
döngüsü ile yanıp söner (sadece HF için), zamanlayıcı p12xx’tir
(TOnLine (Tçevrimiçi)).
Yanıt Koşulu:
-- DTMF * algılanır
-- TOnLine (Tçevrimiçi) (p12xx) süresi içinde meşgul sinyali GELMEZ
CallChain
(ÇağrıZinciri)
Yanıp Sönme Süresi (o10ms’nin katları halinde)
24xx*
Flash (Flaş)
00
99
30xx*
MCAccess
01
99
31xx*
DUAccess
00
99
1
2
: Flaş devre dışı
: 10ms Yanıp sönme süresi
99
: 990ms Yanıp sönme süresi
Kullanıcının erişim kodunun ilk 2 basamağı (MC)
Komple kod iki kademe halinde ayarlanır (parametre 30 ve 31). Đlk iki
basamak MCAccess (parametre 30) ile programlanırken son iki
basamak DUAccess (parametre 31) ile programlanır. Đlk basamak 0 ise
atılabilir; dolayısıyla 3 veya 4 basamaklı bir erişim kodu ayarlanabilir
(örneğin, 0100 kodunu ayarlarken 100 * erişim kodunu elde edersiniz)
DĐKKAT: MC Access (MC Erişim) 00 olarak ayarlanamaz. 00’a
ayarlamaya çalışırsanız bir hata yanıt sinyali (# # )
alırsınız ve bu ayar kaydedilmez.
Kullanıcının erişim kodunun son 2 basamağı (DU)
Bkz. MC Erişim kodu 30xx*
Bir numaranın bir arama belleğine
kaydedilmesi için numaraların belleklere
programlanması:
50<M>*#<H>#<N>*
Burada:
<M>= Programlanacak bellek konumu 0...9
Önemli Not: Bellek 0 normalde telefon kimlik numarası için
ayrılmıştır
<H> = öncesinde durakla:
#10# : Belleğe kaydedilen numarayı aramadan önce iki saniye
durakla
#11# : aramadan önce arama sinyal sesini bekle
50xx* DialMem (Arama
Belleği)
<N> = Aranacak numara (15 basamağa kadar). Duraklamalar #10# ile
kaydedilebilir (her #10# mevcut 15 basamağın sadece 1’ini
gerektirir.)
Kodları kullanarak * ve # basamaklarını da kaydedebilirsiniz
#14# = * ve #15# = #
Örnek:
Bellek 1’de 123456 numarasını 2 saniyelik bir başlangıç arası ile
programlamak istiyorsunuz. Bu durumda yapacağınız giriş:
5001*#10#123456*
Telefon, hata durumunda ## ile, onay içinse xx* ile yanıt verir; burada xx
kaydedilen numaranın CRC’sinin onaltılık değeridir. Geri dönen numarada
(xx), uluslararası standart CCITT Q.23’e göre *= E # = F basamakları ve
9
A, B, C, D basamakları bulunabilir.
Diğer bir deyişle B**=BE(HEX) değeri verilebilir
9900*
DTMF
Kodu
9997*
LevelExit
(KademedenÇıkış
)
Adı
00
Min
LevelExit
(KademedenÇıkış
)
Telefon kapatılır ve değiştirilen parametreler kaydedilir
Maks
97
Açıklama
Fabrika yapılandırmasını yeniden yükleyin
Ardından 9900 * kodunu girerek telefonu kapatın ve
değiştirilen parametreleri kaydedin
6 456 TELEFONUN BOYUTLARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
Şekil 2
7 PARÇA LĐSTESĐ
- Telefon Kartı
- 16 Düğmeli Tuş Takımı Kartı
- Đsteğe Bağlı Đlave Ahize Askısı Kartı
- Kablo Rakorları (kablo çapı 4 ila Maks.
11,5 mm)
- Ahize
10
- Ref.
- Ref.
- Ref.
- Ref.
:
:
:
:
XCS-91-30-A1
XCS-92-30-A
XCS-97-30-A2
238018
- Ref. : 111201
8 ELEKTRĐKSEL ÖZELLĐKLER
Telefon hattı güç kaynağı
Çalışma Akımı
Çağrı gerilimi
Seçim
Flaş
ayarlanabilir
Elektronik zil sesi:
Ahize Askısı
korumalı
Diğer elektriksel parametreler
MTBF
MTTR
:
:
:
:
:
24 ila 60 Vcc
18 ila 60 mA hat akımı
35 – 90 Vca
DTMF
100ms, 60 ila 990ms arasında
:
:
1 m’de 90dB’ye kadar, ayarlanabilir
manyetik, yüksek
:
:
:
CCITT Q23
> 180.000 SAAT
3 dakika
9 BAKIM
Bu telefon, telefonun durumunu gösteren mavi renkli bir LED ile donatılmıştır:
TLA versiyonu (tuş takımlı)
AHĐZE KAPALI, KULLANIMA HAZIR
MAVĐ
(tanılama)
KIRMIZI
(işletim)
YANIP
SÖNER
KAP
ALI
ARIZA
KAPALI
KAP
ALI
ARAMA
KAPALI
KAPALI
GÖRÜŞME
KAP
ALI
KAPALI
ÇALIYOR
KAPALI
HIZLI YANIP
SÖNER
PROGRAMLAMA
KAPALI
YANIP SÖNER
KAP
ALI
YANIP SÖNER
TELE-BAKIM ALTINDA
TLC versiyonu (tuş takımsız)
AHĐZE KAPALI, KULLANIMA HAZIR
MAVĐ
(tanılama)
KIRMIZI
(işletim)
YANIP
SÖNER
KAPALI
ARIZA
KAPALI
KAPALI
ARAMA
KAPALI
KAPALI
GÖRÜŞME
KAP
ALI
KAPALI
ÇALIYOR
KAPALI
HIZLI YANIP
SÖNER
PROGRAMLAMA
KAPALI
YANIP SÖNER
KAP
ALI
YANIP SÖNER
TELE-BAKIM ALTINDA
11
456 telefonlar, işletim kalitesi için herhangi bir özel bakıma ihtiyaç duymaz.
Gerekirse aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirin:
HARĐCĐ OLARAK:
Çözücü kullanmadan nemli bir bezle temizleyin. Yüksek basınçla akan su
kullanıyorsanız telefonla su çıkışı arasında minimum 1,5 metrelik mesafe bırakın.
DAHĐLĐ OLARAK
Telefonun iç kısmında herhangi bir bakım yapılması gerekmez. Telefonun içinde
sıvı dökmeyin.
Sızdırmazlık elemanlarının iyi durumda olduğunu kontrol edin.
10 SORUN YAŞARSANIZ
Teknik Servisimize başvurmadan önce aşağıdakileri okuyun ve doğrulayın:
HAT ALMADA VEYA NUMARA ARAMADA YAŞANAN SORUNLAR
• Telefon hattının L1 - L2 terminallerine doğru şekilde bağlı olduğundan emin olun
• Tuşları herhangi bir nesnenin engellemediğini kontrol edin
ĐLETĐM (EMĐSYON) SORUNLARI
• Mikrofon erişim deliklerini engelleyen bir şey olmadığından emin olun.
12
11 TELEFONUN MONTAJI VE 456 HAVA KOŞULLARINA DAYANIKLILIK
DÜBEL
HAVA
KOŞULLARINA
DAYANIKLI
RONDELA
DUVARA
MONTAJ
PANEL
MONTAJI
Şekil 3
TAVSĐYELER:
• Yalnızca paslanmaz çelik vidalar kullanın
• Telefonu duvara sabitlerken, ürünle birlikte gelen plastik yuvarlak contaları
kullanmaya özen gösterin
13
TELEINDU
STRIA SRL
VIA
PALERMO,
12
20090 ASSAGO (MI)
Tel : + 39 024 57 13 729
Faks : + 39 024 57 14 000
Web sitesi: www.teleindustria.it
E-posta: [email protected]
DOK. J5353-456-IM-001-0
14
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
19
File Size
322 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content