close

Enter

Log in using OpenID

SARİTOPRAK: BİLGİ ÜRETEBİLMELİYİZ

embedDownload
İkinci İnovasyon, ARGE ve Teknoparklar
Sempozyu­
mu Ankara
Üniversite­
si lOO.Yıl
Salonu’nda
gerçekleşti.
Üniversite ve
iş dünyası­
nı bir araya
getiren sem­
pozyumda
ülke eko­
nomisinden
teknoparklara kadar cok
sayıda konu
masaya yatı­
rılıp çözüm­
ler arandı.
o
SARİTOPRAK: BİLGİ
ÜRETEBİLMELİYİZ
EMPOZYUMUN yöneticisi ve
açılış konuşmasını yapan TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak
Türkiye’nin en büyük probleminin
bilgi üretme ve bunu teknolojiye
dönüştürme olduğunu ifade ederek
“Hangi konuda olursa olsun bilgi
üretebilmeliyiz. İnovasyon, AR-GE
ve patent çıkarmalıyız. ABDliler 1
milyonuncu patentine 1911 yılında
ulaşmışlardır” dedi.
S
AYDIN: İCAT ÜRETEN
BİR NESLİMİZ VAR
EMPOZYUMDA konuşan
ASİAD Başkanı Barış Aydın
Türkiye’deki göç sorununa
değinerek “Eskiden icat çıkarma
denilirdi, şimdi yeni bir nesil var.
Bu nesil dünyayı çok iyi takip
ediyor. Ankara da çok ciddi beyin
göçleri verdi. Akademisyenler, sa­
natçılar, iş adamlarını başka şehir­
lere verdik. Bu sinerji ile bu göçün
önüne geçmeliyiz” dedi.
S
İBİŞ: BİLGİ ÜRETEN
TOPLUM OLMALIYIZ
EMPOZYUMA ev sahipliği
yapan Ankara Üniversitesi
Rektörü Prof Dr. Erkan
İbiş “Bilgi toplumun ürettiği
değerlerdir. Üniversiteler bil­
giyi üretiyor, bilgi üretmekle
kalmamalı. Madem bilgi
üretimi var, ürüne dönüş­
türme süreçlerinde diğer
paydaşları da dâhil etme­
miz gerekli” dedi. __________
Orhun Yıldız'ın haberi 6'da
S
, Barış Aydın:
icat çıkaran
bir nesil var
ANKARA’DA
GÖÇÜN
ÖNÜNE
GEÇMELİYİZ
eyin göçü sorununun Ankara’nın değerlerini
azaltacağını söyleyen ASIAD Başkanı Barış Aydın
“Eskiden icat çıkarma denilirdi, şimdi yeni icatlar
çıkaran m uhteşem bir nesil var. Bu nesil dünyayı
çok iyi takip ediyor. Ankara'da çok ciddi beyin
göçleri verdi. Akademisyenler, sanatçılar, iş
adamlarını başka şehirlere verdik. Bu sinerji ile
bu göçün önüne geçmeliyiz” dedi.
B
• ORHUN YILDIZ
• KİNCİ İnovasyon, AR-GE ve
Teknoparklar sempozyumu
Ankara Üniversitesi lOO.Yıl
Salonunda yoğun katılımla
gerçekleşti. Üniversite ve iş
dünyasını bir araya getiren sempoz­
yumda ülke ekonomisinden Teknoparklara kadar çok sayıda konu
masaya yatırılıp çözümler arandı.
1
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK
PROBLEMİ, BİLGİ ÜRETME
Veli S a n to p ra k
Sempozyum yöneticisi ve açılış
konuşmasını yapan TÜSİAV
Başkanı Veli Sarıtoprak "Kendi
gelecekleri ile öngörüleri olma­
yan ülkeler, başkalarının öngö­
rülerini yaşarlar. Maalesef Türk
toplumu olarak öngörümüz za­
yıf, sınıfta kaldık. Teknopark sa ­
yısında, işlevinde gerideyiz.
Türkiye inovasyon ligin­
de 142 ülke arasında 54.
sırasında. Bence Türki­
ye'nin en büyük proble­
mi bilgi üretme ve bunu
teknolojiye dönüştürme
problemidir. Hangi ko­
nuda olursa olsun bilgi
üretebilmeliyiz. İnovasyon, AR-GE,
patent çıkarmalıyız. ABD'liler 1
milyonuncu patente 1911'de ulaş­
mışlar. Türk Patent. Enstitüsü
başkanı 50 bin adet, patente
2023'te ulaşacağımızı belirtiyordu.
İstatistiklere bakınca bu rakam la­
ra bile ulaşmamız zor. 2014'te
4535 patent verilmiş. İlk patent
kanunu 1879 da Osmanlı'da çı­
kartılmış. Bu süreye kadar patent
başvurusu 100 bine erişmiyor. Bi­
zim 135 yılda yapüğımız başvuru­
yu Güney Kore bir yılda gerçekleş­
tiriyor. Tüm dünyada 4000 benze­
ri Teknopark yapı var. Sırf 1000'i
ABD'de. Türkiye ise ABD'den 50
yıl sonra 2000 yılında kurdu. 59
teknoparkımız var, her birinde de
sıkıntılar söz konusu. Türkiye
2023 yılı için en büyük 10 ekono­
mi arasına girmek istiyorsa teknoparklarm sayısı artmalı, inovasyon
ve icat çıkartmalıdır. AR-GE h a r­
camalarım artırmalıdır. 1500 ARGE şirketinde sadece 5 şirketimiz
var. Sam sung 7 milyar Eııro ARGE yaparken bizde Koç 150 mil­
yon AR-Ge yapıyor, 4 büyük fir­
mamızın AR-GE harcaması 400
milyon TL'yi ancak geçiyor.
TEKNOPARKLAR
PLANSIZ ŞEKİLDE
YAYILDI
TÜGİAD Başkanı Ali
Yücelen “Türkiye
ekonomisinin faiz kalksın,
insin girdabında olduğu bugün­
lerde bile bu konuyu her yere
taşımaya çalışıyoruz. Ankara
şubemiz bu platformda çok
başarılı. Biz buradayken dolar
dışarıda aldı başını gidiyor, yarın
nereye sürükleneceğimizi bilmiy­
oruz. Bazen bu konularda
"Havanda su mu dövüyoruz?” diye
düşünüyorum. Teknoparklar
büyük bir hevesle yayıldı. Üniver­
sitelerimizin “Hoca var nıı, yok
m u?” diye düşünülm eden açıldığı
gibi teknoparklar da bu şekilde
plansız yayıldı. Teknoparklar arası
farklar çok ciddi. TÜGIAD
araştırmaları yapıyoruz. Yüksek
teknoloji ile ihracat fiyatı 11 dolar.
Teknoparklarda ihracat birim
fiyatı 124 dolar. Teknoparklarda
üretim yapan sanayicilerin ne
kadarı bunu ihraç ediyor' diye
bakınca sadece yüzde 10’u
olduğunu görüyoruz. Yüksek
teknoloji sınıfına giren şirket sayısı
1900. İcat ile İnovasyon aynı şey
değildir. İcat ile inovasyon
arasındaki farkı ortaya koyup,
dağıtım, üretim, pazarlama kanal­
larını tekrardan değerlendirmeliy­
iz. İş adamlarının üzerine çok şey
düşmüyor. Düşen ekonomi yöneti­
minin üzerinde. Teknoparklarda
her 1 dolar harcam a karşısında
0,7 dolar gelirimiz var. Her 1
dolara karşı 7,1 - 7,2 yurtdışı
satışı. Her 1 dolar 4,4 dolarlık ciro
artışı bunun 2,8 i ihracattan kay­
naklı. Üniversite hocalarına çok iş
düşüyor. Bizler de onları yön­
lendirmeliyiz. Ne İktidarı ne
muhalefeti genç işsizliği konusun­
da ne yapacağını söylemiyor.
Skoda'nın kuruluş hikâyesini
m utlaka gençler okumalı" dedi.
AVRUPA DEMOKRASİNİN
BEDELİNİ 3 0 0 YIL ÖNCE
ÖDEDİ
Ankara Sanayi Odası Başkanı
Nurettin Özdebir yaptığı
konuşmada, “Türkiye'nin tüm
kanunlarının yeniden gözden
geçirilmesi,yazılması lazım.
Türkiye hep kutsal varlık devleti
yaşatmak üzerine kurgulanmış bir
yapıydı. Vatandaşların görevi bu
devleti yüceltmekti. 2001 yılında
bir yol ayrımına girdik. Devlet asli
görevi olan güvenlik, sağlık,
eğitim, hukuk gibi alanlara dön­
sün ki bunları da çok başarıyla
yaptığımız söylenemez. ABD
dünyayı firmaları ile fethediyor.
Yeni girdiğimiz bu yolda
girişimcinin merkezde olduğu,
onun hayatını kolaylaştıracak,
onun işletmesini büyütebilecek
ÜLKE OLARAK
KENDİMİZE
GÜVENMELİYİZ
Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Erkan İbiş “Bilgi toplu­
m un ürettiği değerlerdir. Bilgi çağ­
daşlığın kaynağıdır. İngiliz d ü şü ­
nür Baker “Bilgi kudrettir” derken
boşuna söylemiyor. Üniversiteler
bilgiyi üretiyor, bilgi üretmekle
kalmamalı. Madem bilgi üretimi
var, ürüne dönüştürm e süreçlerin­
de diğer paydaşları da dâhil etme­
miz gerekli. Bilginin üretiminde
sadece STK'lar, iş adamları değil,
toplum da bir paydaş. Sadece sa ­
N u rettin Ö zdebir
şekilde evir ilmeliyiz. Akademik
kariyerde en önemli başarı
göstergelerinden bir tanesi, ulus­
lararası saygınlığı olan dergilerde
yapılan çalışmanın yayınlanması.
Hele bir de buna atıf yapıldığında
yeterli başarı sayılıyor. Kıt insan
kaynağımızla ürettiğimiz bilgiyi,
bir dergi parasına bunu
ticaretleştirebilecek insanlara
veriyoruz. Teknoparklarda
üretilen bilgiyi pazarlamakta yeter­
siziz. Yabancılar gelip bilgimizi bize
satıyor.
Sanayinin üretimde payı da
düşüyor. GSMH'nin artış hızına
uyan bir değer artışımız yok.
Sanayici değer yaratamıyor. Beşeri
kalkınmada 69. sıradayız.
Almanya'da yüzde 7 oranında
genç işsizliği var iken diğer ülkel­
erde yüzde 20 oranında, ama
Almanya'nın başarısı mesleki
eğitimde gizli. Yeni Türkiye’yi sil
baştan yazamadığımız için durak­
sam a sürecindeyiz. Herkesin gözü
bizim üzerimizdeydi, “Yabancı
paraya vergi mi koysak” diyorduk.
Faiz kavgasının öncesinde
yabancılar Türkiye'ye büyümeye
yatırım yaptıkları için geliyorlardı.
Sadece STK’lar iş adamları değil,
toplum da bir paydaş. Sadece
sanayi için değil, sanatsal,
kültürel bilgiler üretiyoruz.
Tüketicinin taleplerinin sürekli
değiştiği bir dönemde ülke olarak
kurum sal olarak yeni teknolojilere
ve bu talebe uygun yolları çıkar­
mamız gerekli. Hep Avrupa ve
ABD ile kendimizi kıyaslıyoruz,
onlar demokrasinin bedelini 300
yıl önce ödediler” dedi.
nayi için değil, sanatsal, kültürel
bilgilerin de toplum içindeki değe­
rini ve üretim amacını unutm am a­
lıyız. Tüketicinin taleplerinin s ü ­
rekli değiştiği
bir dönemde
ülke olarak,
kurum lar ola­
rak yeni tekno­
lojilere ve bu
talebe uygun
yolları çıkarma­
mız gerekli.
Sempozyumda
konuşmacıların
ardından Pane­
listler ODTÜ
Teknopark Ge­
nel Müdürü
Mustafa İlhan
Kızıltaş, Prof
Dr. Atilla Yücel
ve Roketsaıı
Genel Müdür
Yardımcı Yavuz
Aka inovasyon,
AR-GE ve Tek­
noparklar ko­
nuları hakkın­
da katılımcılara
bilgiler verdiler.
S em pozyum da
k o n u şan
ASİAD
B a şk an ı
B arış Aydın
“D ü n y a d a
değişm eyen
tek şey
değişim .
Ü niversitedeki
ho calarım ıza
ve sa n a y ic ile r­
imize çok iş
d ü şü y o r.
Ü niversite ve
sa n ay i o rtak
aklı
b u ld u ğ u n d a
çözüm e u laşırlar.
A n k a ra'd an
ö rn ek verm ek
istiyorum .
A n k a ra’m ızda
ü n iv ersite
say ısı 2 1 'e,
T ek n o p ark
sayısı 6'ya
u laştı.
A n k a ra 'd a
n ü fu s u n yüzde
10'u ü n iv ersite
hocaları,
öğrenciler ve
aileleri.
Ü niversiteler­
imiz b u denli
gü çlü . Peki,
san ay iciler ne
yapıvor?
STK'lar ve
yerel y öneticil­
er ne vapıyor?
ODTÜ
T ek n o k en t'te
benim de bir
ofisim var.
Ü niversiteler
te k n o p a rk la rı
sad ece k ira
geliri elde etm ek
için mi y ap m alı?
İşa d am ları sad ece
vergi m uafiyeti
için m i b u ra la rı
k u llan m alı?
E sk id en icat
ç ık a rm a denilirdi,
şim di yeni bir
nesil var. B u nesil
d ü n y ay ı çok iyi
ta k ip ediyor.
A n k a ra 'd a çok
ciddi beyin göçleri
verdi.
A k ad em isy en ler,
sa n a tç ıla r, iş
a d a m la rın ı b a ş k a
şeh irlere verdik.
B u sin erji ile bu
g ö çü n ö n ü n e
geçmeliyiz.
Teknoloji ü r e t­
m ek te ve b u n a
y atırım y a p m a k ta
m a a le se f y ete rsiz­
iz. H ab erlerd e
g ö rüyoruz u ç a k ­
larım ızın yazılım ı
ile b a ş k a ülkeler
mi oynadı d en iy ­
or, b u in sa n la r
bizden akıllı m ı?
Bu n o k ta d a
ü n iv ersite ve
san ay iy e b ü y ü k iş
d ü şü y o r.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
420 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content