close

Enter

Log in using OpenID

2014 yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Raporu

embedDownload
İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ
İL K O O R D İN A S Y O N K U R U L U D Ö N E M R A P O R U
2 4 N İS A N 2 0 1 4
İl K o o rd in a s y o n K u ru lu ’nun d eğ e rli üye leri,
D eğ erli b asın m e n s u p la rı!
25
E kim 2 0 1 3 ta rih li 2 8 8 0 2 sayılı R esm i G a z e te d e y a y ım la n a n "2 0 1 4
Yılı P ro g ra m ın ın U yg u la n m a sı, K o o rd in a syo n u ve İzle n m e s in e D air
B a ka n la r
K urulu K ara rı" g e re ğ in ce d ü ze n le n e n 2 0 1 4 yılının 2. İl
K o o rd in a syo n K urulu to p la n tıs ın a hoş geld iniz.
Ü lke m izin planlı ka lkın m a ça b a la rın ın bir aracı o la ra k he r yıl
hazırla nan D e vle t Y a tırım P ro g ra m ın ın il d ü z e y in d e uygu la n m ası,
ko o rd in a syo n u ve iz le n m e s in e e tkin lik k a z a n d ırm a k a m a cıyla d ü ze n le n e n
İl K o o rd in a syo n K uru lu to p la n tısı öncesi, k u ru lu ş la rım ız c a yatırım
u yg u la m a la rın a ilişkin o la ra k V a liliğ im iz e g ö n d e rile n ra p o rla ra göre,
İlim izde k u ru lu ş la rım ız ın 2 0 1 4 yılı yatırım p ro g ra m la rın d a , m e rke zi idare
ve yerel y ö n e tim k u ru lu ş la rım ız a ait irili ufaklı 592 a d e t iş y e r alm ıştır.
Bu işlerin to p la m proje bedeli 2.35 5.4 2 3 .4 2 1 T L ’dir. Bu işle r için
g e çm iş y ılla rd a 6 2 9 .1 6 5 .7 9 3 T L h arca n m ış, 2 0 1 4 y ılın d a 4 3 6 .8 6 7 .8 6 2
TL ö d e n e k a y rılm ış ve d ö n e m sonu itib a riyle 9 5 .0 9 7 .0 3 2
T L ’si
h a rca n a ra k % 2 2 ’lik nakdi g e rç e k le ş m e sa ğ la n m ıştır.
Bu işle rd e n 36 ta n e si bitirilm iş, 309 ta n e s in d e ç a lış m a la r devam
e tm e kte olup 247 a d e t iş proje, ihale ve sö z le ş m e a şa m a sın d a d ır.
M e rkezi idare ku ru lu ş la rım ız ın 2 0 1 4 yılı p ro g ra m la rın d a küçüklü
büyüklü 197 iş b u lu n m a kta d ır. P roje bedeli 2 .2 0 6 .6 1 3 .9 1 9 T L olan bu
işle r için ö n ce ki y ılla rd a 6 1 6 .5 0 2 .9 8 5 T L h a rca n m ış, 2 0 1 4 yılın d a ise
3 2 5 .6 1 7 .0 6 9 T L ö d e n e k k u lla n d ırılm a sı ö n g ö rü lm ü ş olup, to p la m
ö d en eğin 6 4 .1 3 5 .4 7 8 T L ’si h arca nm ıştır. Bu h a rc a m a y la ulaşılan nakdi
g e rçe k le ş m e d ü ze yi % 20 dir.
Y ere l y ö n e tim k u ru lu ş la rım ız ise p ro g ra m la rın d a b ulu n a n 395 ade t
işin proje bede li 1 4 8 .8 0 9 .5 0 2
T L ’dir. Bu işle r için 2 0 1 4 yılında
1 1 1 .2 5 0 .7 9 3 T L ö d e n e k k u lla n d ırılm a sı ö n g ö rü lm ü ş ve 3 0 .9 6 1 .5 5 4 T L
harcam a y a p ıla ra k % 2 8 ’lik bir nakdi g e rç e k le ş m e sa ğ la m ışla rd ır.
Bu ö ze t b ilg ile rd e n son ra to p la n tıyı aça rke n , to p la n tın ın tüm
ya tırım la rım ız ın hızla g e rç e k le ş tirilm e s i b a kım ın d a n ve rim li bir platform
o lu ştu rm a sın ı, İlim iz ve Ü lke m iz a çısın d a n hayırlı o lm a sın ı diliyo rum .
İL K O O R D İN A S Y O N K U R U L U T O P L A N T IS I K O N U Ş M A C I L İS T E S İ
1 -K a ra y o lla rı 8. B ö lg e M ü d ü rlü ğ ü /E L A Z IĞ
2 -DSİ 20. B ö lg e M ü d ü rlü ğ ü /K A H R A M A N M A R A Ş
3 -T P A O B ö lg e M ü d ü rlü ğ ü
4 -İlle r B an kas ı G a z ia n te p B ö lg e M ü d ü rlü ğ ü
5 -O rm an B ö lg e M ü d ü rlü ğ ü /Ş A N L IU R F A
6 -O rm an ve Su İşleri 15. B ö lg e M ü d ü rlü ğ ü /M A L A T Y A
7 - V a k ıfla r B ö lg e M ü d ü rlü ğ ü
8 - A d ıy a m a n Ü n iv e rs ite s i R e k tö rlü ğ ü
9 -A d ıy a m a n B e le d iy e B aş ka n lığ ı
10 - İl Ö zel İd a re s i G e n e l S e k re te rliğ i
11 - İl M illi E ğ itim M ü d ü rlü ğ ü
12 - İl S a ğ lık M ü d ü rlü ğ ü
13 - İl H alk S a ğ lığ ı M ü d ü rlü ğ ü
14 - K am u H a s ta n e le ri G e n e l S e k re te rliğ i
15 - İl A fe t ve A cil D u ru m M ü d ü rlü ğ ü
16 - A ile ve S o s y a l P o litik a la r İl M ü d ü rlü ğ ü
17 - G e n ç lik H izm e tle ri ve S p o r İl M ü d ü rlü ğ ü
18 - Ç evre ve Ş e h irc ilik M ü d ü rlü ğ ü
19 - G ıd a ,T a rım ve H a y v a n c ılık İl M ü d ü rlü ğ ü
20 - B ilim , S a n a y i ve T e k n o lo ji İl M ü d ü rlü ğ ü
21 - İl K ü ltü r ve T u rizm M ü d ü rlü ğ ü
İçindekiler
• Genel Bilgiler
• Genel Değerlendirme
• Tablolar
o Sektörel Gerçekleşme
o Kurumlar İtibariyle Gerçekleşme
o İlçeler İtibariyle Gerçekleşme
o Mahalli İdareler İtibariyle Gerçekleşme
o Yatırımcı Merkezi İdare Kuruluşları ve Yerel Yönetim
Projeleri
Genel Bilgiler
Toplantı Yeri
Toplantı Tarih-Saati
: Adıyaman Valiliği Seminer Salonu
: 24 NİSAN 2014 -1 4 :0 0
GÜNDEM
1 .Açılış,
2.Geçen Dönemin değerlendirilmesi,
3.Program Kararnamesinin İncelenmesi
4.
İzleme ve Koordinasyon Çalışmaları
5. Kapanış
P R O JE S İ B U L U N A N V E S U N U M Y A P A C A K K U R U L U Ş L A R
1 -K arayolları 8. B ölge M üdü rlüğü /E LA ZIĞ
2 -DSİ 20. B ölge M ü d ü rlü ğ ü /K A H R A M A N M A R A Ş
3 -TPA O B ölge M üdürlüğü
4 -İller B ankası G azian tep B ölge M üdürlüğü
5 -O rm an B ölge M ü d ü rlü ğ ü /Ş A N L IU R F A
6 -O rm an ve Su İşleri 15. Bölge M ü dü rlüğü /M A L A TY A
7 - V akıflar B ölge M üdürlüğü
8 - A dıyam an Ü niversitesi Rektörlüğü
9 -A dıyam an B elediye B aşkanlığı
10 - İl Ö zel İdaresi G enel Sekreterliği
11 - İl Milli Eğitim M üdürlüğü
12-İI S ağlık M üdürlüğü
13 - İl Halk Sağlığı M üdürlüğü
14 - Kam u H astaneleri G enel S ekreterliği
15 -İl A fet ve Acil D urum M üdürlüğü
16 - Aile ve Sosyal P o litik alar İl M üdürlüğü
17 - G ençlik H izm etleri ve S p o r İl M üdürlüğü
18 - Çevre ve Ş e h irc ilik M üdürlüğü
19 - G ıda,Tarım ve H ayvan cılık İl M üdürlüğü
20 - Bilim , Sanayi ve Tekno lo ji İl M üdürlüğü
21 - İl K ültür ve Turizm M üdürlüğü
GENEL DEĞERLENDİRME
Kuruluşlarımızca Valiliğimize gönderilen raporlara göre,
İlimizde kuruluşlarımızın 2014 yılı yatırım programlarında,
merkezi idare ve yerel yönetim kuruluşlarımıza ait irili ufaklı 592
adet iş yer almıştır. Bu işlerin toplam proje bedeli
2.355.423.421 T L olup, bunun 629.165.793 T L ’si önceki
yıllarda harcanmıştır. Bu işler için 2014 yılında 436.867.862
TL ödenek ayrılmış ve bu ödeneğin dönem sonuna kadar
95.097.032 T L ’si harcanarak %22’lik nakdi gerçekleşm e
sağlanmıştır. Bu işlerden 36 tanesi bitirilmiş, 309 tanesinde
çalışmalar devam etmekte olup 247 adet iş de ihale, sözleşme
ve proje aşamasındadır.
Merkezi idare kuruluşlarımızın 2014 yılı programlarında
küçüklü büyüklü 197 iş bulunmaktadır.
Proje
bedeli
2.206.613.919 T L olan bu işler için önceki yıllarda
616.502.985 T L harcanmış, 2014 yılında ise 325.617.069 TL
ödenek kullandırılması öngörülm üş olup bu ödeneğin
64.135.478 TL’sinin harcanması neticesinde ulaşılan nakdi
gerçekleşme düzeyi % 20’dir.
Yerel yönetim kuruluşlarımız ise programlarında bulunan
395 adet işin proje bedeli 148.809.502 T L ’dir. Bu işler için
2014 yılında
111.250.793 T L ödenek
kullandırılması
öngörülm üş
bugüne
kadar 30.961.554 T L
harcama
yapılarak % 28’lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.
İL KOORDİNASYON KURULUNUN 2014 YILI 2. (NİSAN İY İ) TOPLANTI RAPORU
____________________ 2014 YILI 2. DÖ NEM İTİBARİYLE Y A TIR IM L A R IN SEK TÖ R LER E G Ö R E G ERÇEK LEŞM E DU RU M U____________________
2 0 1 4 yılı N is a n ayı itibariyle toplam 2.355.423.421 lira bedelli 592 proje uygulanm akta olup b u n ların 36 tanesi tam am lan m ıştır. G eriye k alan projelerd en
121 tan esin e hiç başlan m am ış, 126 tanesi ihale aşam asına getirilm iş, 309 tanesi de d ev am etm ek ted ir. B ütün bu pro jeler için 2 0 1 4 y ılın d a 43 6 .8 6 7 .8 6 2 lira
ö d e n e k k u llan d ırılm ası ö n g ö rü lm ü ş ve 95.097.032 harcanarak % 22 nakdi gerçekleşm e sağlanm ıştır.
P ro je tu tarın a göre; 8 5 5.124.808 lira ile ulaşım a sektörü b aşta yer alm aktadır. B unu 5 7 6 .3 5 6 .5 1 8 lira ile tarım , 3 0 7 .6 2 5 .9 7 9 lira ile eğitim izlem ektedir.
2 .1 5 5 .8 4 0 lira ile en az p ro je tutarına sahip sektör konuttur.
2 0 1 4 yılı N isa n ayı itibariyle yapılan harcam a m iktarına göre; 39.613.000 lira ile m ad en cilik b aşta yer alm aktadır. B unu 33.5 2 3 .5 2 1 d iğ er k am u hizm etleri,
14.3 6 9 .3 7 8 lira ile eğ itim , 5.876.830 lira ile tarım izlem ektedir.______________________________________________________________________________________________
Tablo 1
SEKTÖREL GERÇEKLEŞME
SEKTÖRLER
EĞİTİM
SAĞLIK
ULAŞIM
TURİZM
TARIM
KONUT
MADENCİLİK
DKH
TOPLAM
Proje Sayısı
Proje Tutarı
Önceki Yıllar
Harcama
2014 Ödenek
2014 Harcama
H.B
İ. A.
D.E
BT
Nakdi Ger.
63
307.625.979
120.846.284
95.094.536
14.369.378
8
0
38
17
15
17
112.910.430
85.119.000
7.993.000
174.000
4
1
5
7
2
148
855.124.808
223.904.350
22.819.888
1.214.888
71
0
73
4
5
8
53.200.245
11.197.571
5.876.557
325.415
1
3
3
1
6
35
576.356.518
4.342.172
15.597.578
5.876.830
0
8
27
0
38
4
2.155.840
1.138.813
0
0
2
0
2
0
8
172.551.000
103.385.000
172.551.000
39.613.000
0
0
8
0
23
309
275.498.601
79.232.603
116.935.303
33.523.521
35
114
153
7
29
592
2.355.423.421
629.165.793
436.867.862
95.097.032
121
126
309
36
22
1
_____________________ 2014 YILI 2, DÖNEM İTİBA RİY LE YATIRIM LARIN K U R U M L A R A G ÖRE G ERÇ EK LEŞM E DU R U M U ___________________
P ro je tu tarın a göre; 8 8 1 .5 6 2 .8 0 8 lira ile K arayolları 8. B ölge M üdürlüğü b aşta y er alm aktadır. B unu 579.846.111 lira ile D ev let Su İşleri 2 0 .B ölge
M ü d ü rlü ğ ü izlem ektedir.
Y ap ılan h arcam a m ik ta rın a göre; 39.613.000 lira ile T P A O b aşta yer alm aktadır. B unu 28.512.269 lira ile A d ıyam an B eled iy esi, 12.030.378 lira ile M illi
E ğ itim M ü dürlüğü, 6 .2 7 8 .4 3 0 lira ile D evlet S u İşleri 2 0 .B ölge M üdürlüğü izlem ektedir.
Tablo 2
KURUMLAR İTİBARİYLE GERÇEKLEŞME
P roje S ayısı
P r o je T u ta rı
Ö n cek i Y ılla r
H a rca m a
2 0 1 4 Ö d en ek
2 0 1 4 H arca m a
H .B
İ.A .
D .E
BT
P rs. G er
K U R U M LA R
KA R A YO LLA R I 8.
BÖ LG E M ÜDÜRLÜĞÜ
21
881.562.808
230.839.350
12.344.888
1.214.888
3
-
13
5
10
D E V L E T SU İŞLERİ 20.
BÖ LG E MÜDÜRLÜĞÜ
20
579.846.111
7.899.961
16.055.541
6.278.430
-
8
12
-
39
T P A O BÖLGE M Ü D ÜRLÜĞ Ü
8
172.551.000
103.385.000
172.551.000
39.613.000
-
-
8
-
23
O R M A N BÖLGE M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü
18
12.191.899
602.000
6.099.390
140.881
6
6
6
-
2
O R M A N VE SU İŞLERİ 15.
BÖ LG E MÜDÜRLÜĞÜ
2
378.000
-
378.000
-
-
2
-
-
V A K IFLA R BÖLGE MÜD.
7
441.929
234.354
140.161
-
4
2
1
-
A D IY A M A N ÜNİVERSİTESİ
7
175.575.000
98.056.000
35.226.000
2.513.000
-
-
7
-
7
A D IYA M AN BELEDİYESİ
10
90.675.145
-
90.675.145
28.512.269
1
-
9
-
31
M İL L İ EĞİTİM M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü
57
149.712.979
39.449.284
61.096.536
12.030.378
8
-
32
17
20
SA Ğ L IK M ÜDÜRLÜĞÜ
13
94.737.000
68.460.000
6.765.000
-
4
1
4
4
-
H A L K SAĞLIĞI M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü
3
660.000
-
-
-
-
1
2
-
2
)
)
K A M U HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEK R
3
511.430
-
-
-
-
-
-
3
İL A F E T VE ACİL
D U R U M M ÜDÜRLÜĞÜ
4
2.155.840
1.138.813
-
-
2
-
2
-
A İL E VE SOSYAL
PO LİTİK A L A R M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü
1
2.000.000
18.500
412.500
155.000
-
-
1
-
38
G E N Ç L İK HİZM ETLERİ
Y E SP O R MÜDÜRLÜĞÜ.
8
19.837.728
12.481.662
4.885.705
1.561.019
1
-
3
4
32
Ç E V R E VE ŞEHİRCİLİK
M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü
2
920.000
408.326
570.000
-
-
1
1
-
G ID A , TARIM VE
H A Y V A N C ILIK M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü
16
619.950
-
93.791
15.467
-
-
16
-
BİLİM SANAYİ VE
TEK N O LO Jİ İL M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü
3
97.503.000
49.267.164
3.500.000
-
-
-
3
-
K Ü LT Ü R TURİZM
M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü
4
15.409.245
4.262.571
5.498.557
325.415
-
1
3
-
6
İL Ö Z E L İDARESİ
339
17.112.243
504.953
17.021.480
384.536
83
103
153
-
2
M A H A LLİ İDARELER
46
41.022.114
12.157.855
3.554.168
2.352.749
9
1
33
3
66
592
2.355.423.421
629.165.793
436.867.862
95.097.032
121
126
309
36
22
TO PLAM
16
3
)
2014 YILI 2. DÖNEM İTİBA R İY LE YATIR IM LARIN İLÇ ELERE GÖRE G ER Ç EK LE ŞM E DU RU M U
P ro je tu tarın a göre; 7 2 1 .4 7 5 .5 1 8 lira ile M erkez ilçe b a şta y er alm aktadır. Bunu 539.576.742 lira ile G ölbaşı, 5 2 3 .1 1 9 .2 0 8 lira ile K ahta ilçesi takip
etm ek ted ir. En az proje tu ta rın a sahip ilçe ise 2.960.102 lira ile S am sat'tır.
Ta blo 3
İLÇELER İTİBARİ1İfLE GERÇEK]LEŞME
İLÇELER
MERKEZ
BESNİ
ÇELİKHAN
GERGER
GÖLBAŞI
KAHTA
SAMSAT
SİNCİK
TUT
İLÇ. BÖL.
TOPLAM
Proje Sayısı
Proje Tutarı
Önceki Yıllar
Harcama
2014 Ödenek
2014 Harcama
H.B
İ.A.
D.E
BT
Prs. Ger
142
721.475.518
339.789.191
349.726.612
77.559.760
21
52
61
8
22
23
41.103.168
10.878.234
5.627.476
914.489
5
0
14
4
16
18
46.265.878
2.656.488
5.031.067
1.289.175
4
3
9
2
26
10
8.407.600
4.154.334
4.439.722
1.505.780
2
1
6
1
34
25
539.576.742
80.500.147
15.035.130
5.909.224
6
5
10
4
39
78
523.119.208
31.858.501
26.558.772
4.820.743
3
6
62
7
18
5
2.960.102
1.958.409
945.068
859.832
0
0
1
4
91
38
16.070.624
3.304.310
3.989.238
544.772
1
17
16
4
14
5
3.811.595
1.004.479
2.634.393
790.704
0
1
2
2
30
248
452.632.986
153.061.700
22.880.384
902.553
79
41
128
0
4
592
2.355.423.421
629.165.793
436.867.862
95.097.032
121
126
309
36
22
4
)
)
2 0 1 4 Y IL I 2 . D Ö N E M İT İB A R İY L E Y A T IR IM L A R IN M A H A L L İ İ D A R E L E R E G Ö R E G E R Ç E K L E Ş M E D U R U M U
İlim izde 23 beled iy en in 15’i tarafın d an 56 ve il özel idaresi tara fın d an 339 olm ak ü zere to p lam 395 proje u y g u lan m ak tad ır. Bu p ro jelerin to p lam tu tarı
148.809.502 liradır.
2014 yılı to p la m ödeneği 111.250.793 lira olup, 2014 yılı ikinci dö n em sonu itibariyle 3 0 .9 6 1 .5 5 4 lira h arcam a y ap ılarak yüzd e 28 nakdi g erçekleşm e
sağ lanm ıştır.________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tablo 4
MAHALLİ İDARELER İTİBARİYLE GERÇEKLEŞME
Proje Sayısı
İL Ö ZEL
İDARESİ
Proje T utan
Önceki
Yıllar
Harcama
2014 Ödenek
2014 Harcama
H.B
İ.A.
DE
BT
Nakdi
Ger.
339
17.112.243
504.953
17.021.480
384.536
83
103
153
0
2
A D IY A M A N B E L E D İY E Sİ
10
90.675.145
0
9 0 .6 7 5 .1 4 5
28.512.269
1
0
9
0
31
B E S N İ BELEDİYESİ
5
2.470.000
1.792.014
886.970
292.670
4
1
33
Ç E L İK H A N BELE D İY E Sİ
8
4.325.000
925.000
1.150.000
167.000
G Ö L B A ŞI BELEDİYESİ
3
5.028.000
7.335.341
0
441.317
K A H T A BELEDİYESİ
4
16.500.000
0
0
SİN C İK BELEDİYESİ
2
4.363.491
0
100.000
2
15
3
1
100.000
6
3
1
1
100
5
SA M SA T BE L E D İY E Sİ
2
3 3 0.000
0
0
280.000
1
B Ö L Ü K Y A Y L A BE LE D İY E Sİ (KAHTA)
3
2 9 2.198
0
292.198
23.680
3
K Ö SEC ELİ BE LE D İY E Sİ (BESNİ)
1
317.005
0
0
97.993
1
ŞA M B A Y A T B E L E D İY E Sİ (BESNİ)
2
2 5 0 .0 0 0
0
250.000
22.089
2
9
A K IN C IL A R BE LE D İY E Sİ (KAHTA)
5
6.100.000
1.965.000
580.000
580.000
5
100
H A R M A N L I B E L E D İY E Sİ (GÖLBAŞI)
5
2 7 0.000
0
0
0
PIN A R B A ŞI BE LE D İY E Sİ (ÇELİKH AN)
3
574.000
140.500
180.000
0
2
0
Y A Y L A K O N A K BELEDİYESİ (M ERKEZ)
2
4 5 .0 0 0
0
4 5 .000
10.000
1
22
B A L K A R BELE D İY E Sİ (GÖLBAŞI)
1
157.420
0
70.000
50.000
1
71
148.809.502
12.662.808
111.250.793
30.961.554
TOPLAM
395
1
8
5
1
1
93
104
195
3
28
6
)
)
K URUM LAR İTİBARİYLE PROJELER
KARAYOLLARI 8. BÖLGE MÜDÜR LÜĞÜ
(ELAZIĞ) YATIRIMLARI (TL]
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş Tarihi
Adıyaman-Yeşilyurt
Malatya (GAP)
İlç. Böl.
Ulaştırma
G.B
2009-2017
156.450.000
111.976.830
2
Gölbaşı-5. Bölge Hudut
Yolu (GAP)
Gölbaşı
Ulaştırma
G.B
2003-2017
39.437.000
9.603
3
2005FC)00090
Nemrut Dağı Turistik
Yollar
Kahta
Turizm
G.B
2005-2016
36.913.000
6.935.000
4
2011E040730
Antep-Yavuzeli Araban
Besni (Adıy.-Gölbaşı) Ayr.
İlç. Böl.
Ulaştırma
G.B
2011-2017
71.000.000
5
1988E040140
Göl başı-Adıyaman-T ut
Ayrımı -Tut Yolu
İlç. Böl.
Ulaştırma
G.B
2013-2017
12.980.000
2012E040180
(Gölbaşı-Adıyaman) AyrımıBozova Yolu
İlç. Böl.
Ulaştırma
G.B
2012-2017
Gerger-Taraksu(Tillo yolu)
Arası Yol Yap. Çalş.
İlç. Böl.
Ulaştırma
G.B
Malatya- Gölbaşı Yolu
(DAP - GAP)
Gölbaşı
Ulaştırma
9
Kahta-Narince Siverek
D.Y Nissibi
Köprüsü Bağ.ı Yolu
Kahta
10
Sincik Heyelan Islahı
11
12
s.
N
1
6
Prj. No
Tutarı
Önceki Yıllar
Harcama
2014 Yılı
Toplam
Ödeneği
2014
Harcama
P. G.
%
F.G.%
Açık.
2.000
65
D.E
500.000
100
D.E
100
B.T
1.000.000
3
D.E
3.170.990
2.000
84
D.E
50.452.000
20.500.009
4.000.000
42
D.E
2013-2014
7.136.000
927.032
100.000
16
D.E
G.B
2011-2016
198.466.000
69.082.000
3.000.000
94
D.E
Ulaştırma
G.B
2012-2017
164.000.000
Sincik
Ulaştırma
G.B
2014-2014
1.300.000
2003E040020
Adıyaman İli Merkez
İlçesinde Zey Köyü,
Gölbaşı İlçesinde Altınlı
, Besni ilç. Kızılın
Tarihi Köprülerin On.
İlç. Böl.
Ulaştırma
G.B
2011-2016
200.000
55.000
20.000
D.E
2010E040120
Gölbaşı -Adıyam an Ayr. 9
BIHD.(Kahta Yolu) Arası
Topl.İşl. Sanat Yap.Üst.
Yap.
İlç. Böl.
Ulaştırma
G.B
2010-2017
121.491.000
15.926.886
1.500.000
D.E
1964E42100
7
8
Adı ve Karakteristiği
1993E040860
1.000.000
D.E
H.B
7
j ----
13
Sincik Yarpuzlu,Gerger
Taraksu , Besni Gölbaşı
yolunda üst yapı iyileş. Ve
muht. Kes.sathi .kap.ve
yen.
İlç. Böl.
Ulaştırma
G.B
2014-2014
14
Gölbaşı-Adıyaman, Samsat
Y. Beş Y. Çakırhöyük Y. Ve
Gölbaşı Muhtelif Sanat Yap.
İlç. Böl.
Ulaştırma
G.B
2014-2014
1.500.000
15
Adıyaman Dev. Yollarında
Yapılan
Kar İle Mücadele,
Bakı m,Alt Temel,
Harfiyat,Dolgu,Hendek
Temizliği Vb.
İlç. Böl.
Ulaştırma
G.B
2014-2014
7.422.000
16
Harmanlı Şehir Geçişi
Gölbaşı
Ulaştırma
G.B
2005-2017
2.301.000
1.078.000
17
Besni Şehir Geçişi
Besni
Ulaştırma
G.B
2007-2017
2.201.000
18
Gölbaşı Şehir Geçişi
Gölbaşı
Ulaştırma
G.B
2007-2017
3.808
19
2014 Yılında Adıyaman İli
D evlet ve İl
Yollarında350.000 m2
işaretlem e, 2 adet
sinyalizasyon ile m uhtelif
kesim lerde30 km.
İlç. Böl.
Ulaştırma
G.B
2014-2014
7.100.000
206.000
20
İl Ö zel İdaresi ve Tıp
Fakültesi Önü
Y aya Üst G.
Merkez
Ulaştırma
G.B
2013-2014
605.000
21
İm am Hatip Lisesi Önü
Y aya Ü st G.
Merkez
Ulaştırma
G.B
2013-2014
605.000
TOPLAM
H.B
H.B
20
30
D. E
2.000
100
100
B.T
751.000
2.000
100
100
B.T
427.000
2.000
100
100
B.T
206.000
20
20
D.E
305.915
305.915
100
100
B.T
352.973
352.973
100
40
D.E
1.214.888
10
66
350.000
881 .562.808 230.839.350
12.344.888
350.000
8
ÜEVLETSU İŞLERİ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
(KAHRAMANMARAŞ) YATIRIMLARI (TL)
s.
N
Adı ve Karakteristiği
Prj. No
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama ve
Bitiş Tarihi
Gölbaşı
Tarım
GB
2012-2018
Tutarı
Önceki
Yıllar
Harcama
2014 Yılı
Toplam
Ödeneği
2014
Harcama
P.G. %
F.G.%
Açık.
78
4
D.E
ADIYAMAN-GÖKSU ARABAN
1. MERHALE PROJESİ (GAP)
1
2010A010160
Çetintepe Barajı
Çetintepe Barajı F.F
Kamulaştırma
124.347.000
1.233.963
5.321.318
4.152.877
39.757.543
266.081
1.003.280
1.678.682
1.265.030
2013-2020
61.020.000
2014-2017
70.000.000
1998-2013
885.730
2014-2017
150.000.000
2
2.500.000
GAP (ADIYAMAN KAHTA) SAMSAT
POMPAJ SULAMASI
2
97A010080
Samsat Pompaj Sulaması 2. Kısım (Şebeke ve
Anakanal)
Kahta
Tarım
Kamulaştırma
ADIYAMAN-KAHTA(KOÇALİ
BARAJI VE SULAMASI
3
Koçali Barajı
Kahta
Tarım
IA
GB
G.B
2014-2018
Kamulaştırma
1
785.730
500.000
15.200.000
2.749.016
2.481.135
267.881
267.881
100
2010-2014
Atatürk Barajı Havzası Adıyaman
Gölpınar ve Aydınlar Köyleri
Erozyon Kontrol Projesi F.F.
Adıyaman-Çamgazi Barajı ve
Gözebaşı Göleti Ağaçlandırması
ve Erozyon Kontrolü Bakım,
Tamamlama ve Koruma
IA
-
Atatürk Barajı Havzası Adıyaman
Gölpınar ve Aydınlar Köyleri
Erozyon Kontrol Projesi
2002D0200
89
1.000.000
BARAJ REZEVUARLARININ
AĞAÇLANDIRILMASI
4
99
100.000
1.064.496
Dkh
888.632
175.864
100
149.186
DE
GB
Merkez
236.006
154.229
81.777
65
2012-2014
Adıyaman-Çamgazi Barajı ve
Gözebaşı Göleti Ağaçlandırması
ve Erozyon Kontrolü Bakım,
Tamam lam a ve Koruma F.F.
60.025
33.793
26.232
324.560
237.386
87.174
71.310
50.475
20.835
KÜÇÜK SU İŞLERİ
Adıyaman-Besni Yoldüzü Köyü Kuru Dere
Besni
5
Tarım
G.B
Adıyaman-Besni Yoldüzü Köyü Kuru Dere F.F
6
Adıyaman-BesniAkkuyu Köyü
Acı ve Şahin Deresi
Adıyaman-BesniAkkuyu Köyü
Acı ve Şahin Deresi F.F
Besni
Tarım
G.B
73
2013-2014
433.888
433.888
103.699
103.699
DE
DE
2013-2014
9
7
8
Adıyaman-Besni Çamuşçu
Köyü Akdere
Adıyaman-Besni Çamuşçu
Köyü Akdere F.F
Adıyaman-Besni Dörtyol Köyü
Boz Dere
Adıyaman-Besni Dörtyol Köyü
Boz Dere F.F
Besni
Besni
AdıyamanTut İlçesi Cümut Deresi
9
10
Adıyaman T ut İlçesi Cümut Deresi F.F
Adıyaman-Besni İlçesi Köseceli
Kasabası Kaplan ve Ağdere
Adıyaman-Besni İlçesi Köseceli
Kasabası Kaplan ve Ağdere F.F
Tarım
Tarım
G.B
G.B
Tut
Tarım
G.B
2013-2014
Besni
Tarım
G.B
2013-2014
Gölbaşı
Tarım
G.B
468.370
122.000
122.000
248.180
248.180
59.315
59.315
211.150
211.150
50.465
50.465
197.175
111.000
51.266
39.000
DE
DE
2013-2014
Adıyaman-Gölbaşı İlçesi Yukarıçöplü Köy Deresi
11
468.370
2013-2014
88.895
54.982
34.003
18.024
9.897
8.127
DE
DE
62
DE
2013-2014
Adıya-Gölbaşı İlçesi Yukarıçöplü Köy Deresi F.F
12
Adıyaman İl Merkezi
Kuşaklama Kanalı
Merkez
Tarım
G.B
2014-2015
5.000.000
1.000
İA
13
Adıyaman -İl Merkezi Beşpınar Mevkii Ziyaret
Çayı
Merkez
Tarım
G.B
2014-2016
13.500.000
1.000
İA
Tarım
G.B
2013-2015
521.460
133.200
14
Adıyaman-Halya Regülatörü
TaşkınRusubat Zararlarından
Korunması 1. Kısım
Adıyaman-Halya Regülatörü
TaşkınRusubat Zararlarından
Korunması 1. Kısım F.F
DE
Merkez
Tarım
G.B
135.580
46.800
15
Adıyaman Atatürk Baraj Gölü
Bebek 1 Pompaj Sulaması
Merkez
Tarım
G.B
2014-2016
20.000.000
1.000
İA
16
Adıyaman Çelikhan Sulaması
Çelikhan
Tarım
G.B
2014-2016
30.000.000
1.000
İA
Kahta
Tarım
G.B
2013-2014
Adıyaman Kahta Menzil Göleti Sulaması
17
Adıyaman Kahta Menzil Göleti Sulamas F.F
Adıyaman M erkez Hasancık Göleti
18
Adıyaman M erkez Hasancık Göleti FF
Merkez
Tarım
G.B
2013-2014
28
1.730.505
489.431
1.241.074
486.463
88.358
398.105
570.250
101.001
469.249
342.085
73
133.740
21.588
112.152
101.371
90
DE
78
DE
19
Adıyaman-Gölbaşı Balkar Göleti Sulaması
Gölbaşı
Tarım
G.B
2014-2017
15.000.000
1.000
İA
20
Adıyaman-Gölbaşı Çelik Göleti ve Sulaması
Gölbaşı
Tarım
G.B
2014-2017
25.000.000
1.000
İA
TOPLAM
579.846.111
7.899.961
16.055.541
6.278.430
39
10
)
TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIMLARI (TL)
s.
N
Prj. No
Adı ve Karakteristiği
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama ve
Bitiş Tarihi
Tutarı
Önceki
Yıllar Harcama
2014 Yılı
Toplam
Ödeneği
2014
Harcama
P.G.
%
F.G.%
Açık.
1
2013B040010
Sondaj Öncesi Arama Yatırımlan
Adıyaman
Maden
Yatırım
2014-2014
6.966.000
9.719.000
6.966.000
1.096.000
15
15
DE
2
2013B040020
Sondaj Yatırımları
Adıyaman
Maden
Yatırım
2014-2014
127.613.000
58.980.000
127.613.000
27.262.000
21
14
DE
3
2013B040030
Üretim Yatırımları
Adıyaman
Maden
Yatırım
2014-2014
13.150.000
14.960.000
13.150.000
5.204.000
39
34
DE
4
2013B040040
Kuyu Tam am lam a Yatırımları
Adıyaman
Maden
Yatırım
2014-2014
4.442.000
5.369.000
4.442.000
2.602.000
58
76
DE
5
2013B040050
İnşaat İşleri
Adıyaman
Maden
Yatırım
2014-2014
3.000.000
2.577.000
3.000.000
6
2013B040060
Makine Teçhizat İşleri
Makine Parkı
Adıyaman
Maden
Yatırım
2014-2014
14.650.000
5.260.000
14.650.000
3.286.000
22
18
DE
7
2013B040070
İdame (Yenilem e Tamamlama)
Adıyaman
Maden
Yatırım
2014-2014
2.580.000
6.520.000
2.580.000
163.000
6
6
DE
8
2013B040090
İş Makine Parkı
Adıyaman
Maden
Yatırım
2014-2014
150.000
TOPLAM
172.551.000
DE
150.000
103.385.000
172.551.000
39.613.000
23
17
11
)
)
İLLER BANKASI A.Ş. GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ADIYAMAN İLİ (2014 ) YILI YATIRIM PROJELERİ ÇALIŞMA VE İŞ PROGRAMINDA BULUNMAYAN İŞLER (31.03.2014)
İHALE
SEKTÖR
İŞİN ADI
Suvarlı
(Adıyaman)
İçmesuyu İnşaatı
Şambayat
(Adıyaman)
İçmesuyu İnşaatı
BEDELİ
İHALE
SÖZLEŞM
(SÖZLEŞM
MAKAM E BEDELİ)
E TARİHİ
I
veya ödenek
tutarı
YÜKLENİCİ ADI
KONTROLLÜ
K ŞEKLİ
TAHSİS
EDİLEN
KREDİ
MİKTA
RI
BUGÜNE
KADAR
KULLANILA
N KREDİ
MİKTARI
FİZİKİ
G ERÇEK
LEŞM E
(% )
05.11.2012
Bölge
1.020.000
Kızmazlar İnş. Taah. Tic. Ltd.
Şti.
Müşterek
800.000
540.000
90%
%50 kredi, %50 SUKAP
ödeneği. 6 nolu hk ödendi :
09.09.201315.07.2013
08.01.2013
Bölge
(SUKAP)
5.753.000
Doğu-Med Sağlık Hiz. Mad. İnş.
Gıd Tic. San Ltd. Şti.
Müşterek
3.123.000
3.103.000
90%
%50 kredi, %50 SUKAP
ödeneği. Çalışmalar devam
ediyor. 6. hk. ödendi:
02.01.2014
İÇMESUYU
Kahta
(Adıyaman)
İçmesuyu İnşaatı
Sincik
(Adıyaman)
İçmesuyu
İnşaatı***
Tut (Adıyaman)
Kanalizasyon
İnşaatı
%100 Kredi ile SUKAP
projesi dahilinde yapılacak.
Kaynak mahkemelik olduğu
için beklemede.
İhale Aşamasında
15.03.2011
Genel
Müd.
15.11.2011
Bölge
(SUKAP)
4.263.000
Anıtsal Müh. Müş.lnş.
Elk.Mek.Mad.İth.îhr.San.tic.Ltd.
Şti.
1.188.000
Süleyman Barkın İnş.
1.170.000
Süleyman Murat Yangıner Sincik Mad. Doğal Kay. Su İnş.
Nak. San. Tic. Ltd. Şti.
Müşterek
3.142.000
980.000
27.12.2012
Bölge
(SUKAP)
2.187.000
Müşterek
KANALİZASYON
Tut (Adıyaman)
Kanalizasyon
İkmal İnşaatı
AÇIKLAMA
Müşterek
78%
%50 kısmı kredi, %50 Banka
karından hibe olarak
ödenmektedir. Çalışmalar
devam ediyor. (9. hk.
Ödendi) 19/09
14%
%50 kısmı kredi, %50 Beldes
1. hk ödendi. 14.09.2012
/2407 sayılı Bölge Onayıyla
fesh edildi
73%
SUKAP - Çalışmalar devam
ediyor. 5. hk ödendi :
09.10.2013
605.000
12
BELEDİYE
HİZMETLERİ
Adıyaman
(Merkez) 500
seyirci kapasiteli
Kapalı yüzme
havuzu inşaatı
Adıyaman
(Merkez) 500
seyirci kapasiteli
Kapalı spor
salonu inşaatı
Besni
(Adıyaman)
Kilitli Beton
Parke Taşı ile
Yol Düzenlemesi
İnşaatı
Adıyaman
(Merkez) Otogar
İnşaatı
Adıyaman
(Merkez) Kent
Merkezinin
Muh. Cad ve
Sok. Plent-Miks
Temel ve Beton
Asfalt Yapım
İnşaatı
Tut (Adıyaman)
İstinat Duvarı
Yapım İnşaatı
05.03.2012
Belediye
4.550.000
Abuzer AKKURT
İzleme
1.250.000
İzleme
3.000.000
50%
İşin %50 si tamamlanana
kadar kredi kullanacak,
kalanı GSGM karşılayacak.
6. hk. Ödendi :02.10.2013
1.250.000
50%
Yapılan protokol uyarınca
işin kalan %50 kısmı Gençlik
ve Spor Gn. Md. tarafından
ödenecek. 4. hk.
Ödendi: 16.01.2013
2.791.000
06.01.2012
Belediye
2.119.000
ER-KA Turizm İnş.ve
Tic.Ltd.Şti.
31.08.2012
Belediye
1.055.000
Gün-Düz Beton ve Yapı
Elemanları İnş. Nak. San. Tic.
Ltd. Şti.
İzleme
1.500.000
1.325.000
92%
Belediyesince İhale Edildi. 6.
hk : 05.11.2013
09.09.2013
Belediye
17.850.000
Metaş İnş. İth. ve thrc.
Hayvancılık Gıda Tic. Ltd. Şti.
Müşterek
20.000.000
6.973.000
35%
Belediyesince İhale Edildi.
Çalışmalar devam ediyor. 1
nolu hk.ödendi: 11.10.2013
05.08.2013
Belediye
3.490.000
Metro Yapı İnş. Oto. Taş. Harf.
Mad. San. Tic. Ltd. Şti.
İzleme
5.000.000
3.267.000
83%
İhalesi Bld. Tarafından
yapılmış olup, 4noluhk.
Ödendi : 12.12.2013
07.06.2013
Belediye
739.000
Adıyaman ARC Yapı Müh. İnş.
San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
İzleme
700.000
700.000
88%
3 nolu hk düzenlendi:
22.11.2013
Harmanlı
21.04.2005 tarihinde tahdit ve keşfe esas doneler hazırlanarak Genel Müd. gönderildi.2007 yılında GAP İdaresi tarafından yaptırıldı.
Şambayat
GAP idaresi ödeneğinden Bankamız tarafından hibe kapsamında yapılmaktadır. Şambayat ve Bölükyayla Belediyeleri ortak ihale edilmiş,
Hastaş Har.Müh.Taah.Ltd.Şti ye ihale edilerek yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır İş devam ediyor.
Bölükyayla
HARİTA
i
Kömür
Sincik
Köseceli
Kesmetepe
GAP idaresi ödeneğinden Bankamız tarafından hibe kapsamında yapılmaktadır. Şambayat ve Bölükyayla Belediyeleri ortak ihale edilmiş,
Hastaş Har.Müh.Taah.Ltd.Şti ye ihale edilerek yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır İş devam ediyor.
12.12.2011 tarih ve 328 sayılı yazısı ile Halihazır harita yapımna başvurmuştur. 10.01.2012 tarih ve 83 sayılı yazı ile tahdit ve keşfe esas
doneler hazırlanarak Genel Müd. gönderildi.
02.10.2012 tarih ve 2606 sayılı yazı ile tahdit ve keşfe esas doneler hazırlanarak Genel Müd. gönderildi.
Köseceli ve Kesmetepe Belediyeleri ortak ihale edilmiş, Hastaş Har.Müh.Taah.Ltd.Şti ye ihale edilmiştir.Harita işi tamamlanmış olup,
27.05.2013 -31.05.2013 tarihinde harita kabulü yapılmıştır.
Köseceli ve Kesmetepe Belediyeleri ortak ihale edilmiş, Hastaş Har.Müh.Taah.Ltd.Şti ye ihale edilmiştir.Harita işi tamamlanmış olup,
27.05.2013 -31.05.2013 tarihinde harita kabulü yapılmıştır.
13
i
Adıyam an
(M erkez)
İmar planı ve jeolojik etüt çalışması 28.08.2008’de YÜKSEK inş. İhale edilmiş olup 22.10.2008'desözleşme imzalanmıştır. Çalışmalar
Başkanlık kontrolünde devam etmektedir.
Samsat
Planlama öncesi kurum görüşleri istenmiş ve Jeolojik etüdü yapılmış olup ihale aşamasındadır.Belediyesi tarafından yetki verilmesi
beklenmektedir.Bölgemizin 21.12.2011/1 887 sayılı yazısı ile eksik olan tarım görüşünün tam am lananarak bölgemize gönderilmesi halinde
imar planı çalışmalarına başlanabileceği bildirlmiştir.
Çelikhan
İmar planı ve jeolojik etüt için Genel yetki belgesi Genel Müdürlüğümüz tarafından Belediyesine gönderilmiştir. Yetki belgesi
Belediyesince gönderilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir.
Balkar
14.09.2011 tarihinde 27.300 TL bedelle İMPO İNŞ.SAN.İM.PL.ORG.MÜT.TİC.LTD.ŞTİ. İhale edilmiş 01.11.2011 tarihinde sözleşme
imzalanmıştır. 10.11.2011 tarihinde işe başşlanılmıştır.İşin süresi 105 gündür.İlave ve revizyon imar planı çalışmları Bankaca uygun
bulunmuştur.Planlar incelenmek ve tasdik edilmek üzere 04.09.2012 tarih ve 28753 sayı ile Belediyesine gönderilmiştir.İş devam ediyor.
Tut
Belediyesi imar planı yapımı için 21.05.2009 tarih ve 244 sayılı yazı ile Genel müdürlüğümüze müracat etmiş olup,Genel
Müdürlüğümüzden Belediyesine 29.06.2009 tarihli yazı ile yetki belgesi ve taahütname gönderilmiştir.Bölgemizin 21.12.2011/1888 sayılı
yazısı ile eksik olan tarım görüşünün tamamlananarak bölgemize gönderilmesi halinde imar planı çalışm alarına başlanabileceği
bildirlmiştir.Tanm görüşür tamamlatılarak ... tarih ve .. sayı yazımız ile Genel Müdürlüğe gönderilmiştir.
Çakırhüyük
Belediyesi imar planı yapımı için 18.12.2009 tarih ve 660 sayılı yazı ile Genel müdürlüğümüze m üracat etmiş olup,Genel
Müdürlüğümüzden Belediyesine 29.12.2009 tarih ve 46087 sayılı yazı ile yetki belgesi ve taahütname gönderilmiştir.26.05.2010 tarih ve
22805 sayılı yazı ile kurum görüşleri istendiği Belediyesine ve Bölgemize bildirilmiştir.İmar planına esas jeolojik vejeoteknik etüt işi
29.03.2011 tarihinde ihale edilmiş olup 26.04.2011 tarihinde sözleşmesi im zalanmıştır.04.05.2011 tarih ve 18667 sayılı yazı ilede
Belediyesine bilgi verilmiştir.
Kömür
Belediyesinin halihazır haritası eksi ve güncelleğini yitirdiği için harita çalışmaları tamamlandığında imar planı çalışmalarına geçileceği
Şehircilik Dairesinin 16.12.2011/46475 sayılı yazısı ile Belediyesine bildirlmiştir.
Kahta
Şehircilik Dairesi başkanlığı 14.07.2011 tarih ve 27005 sayılı yazısı ile Kahta imar planı ön çalışmalarının başladığını bölgemize bildirerek
kurum görüşlerinin istendiğini be Belediyesine kurum görüşlerinin bir an önce ilgili kurulşardan takip ederek Genel Müdürleğe ulaştırması
gerektiğini bildirmiştir..Bölgemizin 20.12.2011/1867 sayılı yazısı ile eksik olan DSİ,TEDAŞ, KÜLTÜR TURİZM ,TEİAŞ, ORMAN ve
Jandarma Genel Kom. görüşünün tamamlananarak bölgemize gönderilmesi halinde imar planı çalışmalarına başlanabileceği bildirlmiştir.
İM AR
14
)
)
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA YATIRIMLARI (TL)
S.N
Proj. Adı
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
Bitiş Tarihi
1
Silvikültür Faaliyetleri
Merkez
DKH
DS
2014-2014
2
Üretim Faaliyetleri
Merkez
DKH
DS
2014-2014
3
Orköy
İlç.Böl.
DKH
DS
2014-2014
4
Orman Zararlıları ile Mücadele
İlç.Böl.
DKH
DS
2014-2014
5
Amenajman Planlan
İlç.Böl.
DKH
DS
2014-2014
6
Alidağı Piknik Mesire Yeri
Merkez
DKH
DS
2014-2014
7
Arandere Erozyon Kontrol Projesi
Gölbaşı
DKH
ÖB
2014-2014
8
Atatürk Barajı 542 Kod Ağaçlandırma
Merkez
DKH
ÖB
2014-2014
9
Pamukçayı Erozyon Kontrol Projesi
Çelikhan
DKH
ÖB
2014-2014
10
Dağdeviren Erozyon Kontrol Projesi
Gölbaşı
DKH
ÖB
2014-2014
11
Akyazı-Bebek Erozyon Kontrol Projesi
Merkez
DKH
ÖB
2014-2014
12
Adıyaman ATM Erozyon Kontrol Proj.
İlç.Böl.
DKH
ÖB
2014-2014
13
Kahta Erozyon Kontrol Proj
Kahta
DKH
ÖB
2014-2014
14
Gölbaşı ATM Erozyon Kontrol Proj.
Gölbaşı
DKH
ÖB
2014-2014
15
Orman Yolları Yapımı
Gölbaşı
DKH
ÖB
2014-2014
16
Orman Yoll.Şebeke Yapım Plan
İlç.Böl.
DKH
ÖB
2014-2014
17
Alıç Aşılama Proj.
Gölbaşı
DKH
ÖB
2014-2014
18
MenengiçAşılama Proj.
Çelikhan
DKH
ÖB
2014-2014
Toplam
Tutarı
Önceki Yıllar
Harcama
2014 Yılı
Ö deneği
418.184
418.184
306.206
306.206
375.000
375.000
31.079
10.000
490.000
180.000
800.000
602.000
273.000
400.000
128.000
3.239.378
1.035.000
2.200.000
704.000
1.045.000
334.000
800.000
800.000
216.000
216.000
800.000
800.000
80.000
80.000
26.000
26.000
60.000
60.000
50.000
50.000
602.000
9.481
131.400
304.000
855.052
12.191.899
2014
Harcama
6.099.390
140.881
P.G.
F.G.% Açık.
%
0
10
DE
3
5
DE
0
0
HB
0
0
HB
30
35
DE
80
80
DE
0
0
İA
0
0
HB
0
0
İA
0
0
İA
0
0
İA
0
20
DE
0
0
İA
0
0
İA
0
0
HB
0
0
HB
0
70
DE
0
0
HB
2
15
)
)
ORMAN VE SU İŞLERİ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
(MALATYA)YATIRIMLARI (TL)
S.
N
Prj. No
1
2
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
Tutarı
Önceki
Yıllar
Harcama
2014 Yılı
2014
Toplam
Harcama
Ödeneği
P.G.
Adı ve Karakteristiği
Yeri
Sektörü
2001F000080
P ark Ve Patika Yol Yapımı
Kahta
T urizm
2014-2014
350.000
350000
İA
2001F000080
Teleskop Alımı
Kahta
T urizm
2014-2014
28.000
28.000
İA
Toplam
378.000
378.000
Bütçesi
%
0
F.G.%
A çık
0
VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIMLARI (TL)
S.
N
1
2
3
4
5
6
7
Prj. No
Adı ve Karakteristiği
Merkez Ulu Cami
Restorasyon İşi
Abuzer Gaffari Türbesi
Restorasyonu
Ve Ç evre Düzenlemesi
Eskisaray Camii Onarımı
Bekir Bey Hamamı Restorasyon
Projesi Temini
Musalla Cam ii Restorasyon
Projesi Tem ini
Çarşı Camii Restorasyon
Projesi T emini
Ebu Sadık Türbesi ve Çevre
Düz.
Başlama ve
Bitiş Tarihi
Önceki
Yıllar
Harcama
2014 Yılı
Toplam
Ödeneği
2014
Hare.
P.G.
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Merkez
DKH
ÖB
Merkez
DKH
ÖB
Merkez
DKH
OB
HB
Besni
DKH
ÖB
HB
Merkez
DKH
ÖB
HB
Merkez
DKH
ÖB
İA
Kahta
DKH
ÖB
İA
Tutarı
%
F.G.%
A çık
HB
2012-2014
Toplam
441.929
441.929
234.354
234.354
140.161
94
DE
140.161
16
)
.)
A D IY A M A N Ü N İV E R S İT E S İ Y A T IR IM L A R I (T L )
S.
N
Prj. No
1 2008H030250
2
2008H030260
Adı ve Karakteristiği
Kampüs Altyapı
Derslik Ve Merkezi
Birimler
Yeri
Sektör
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
Merkez
Eğitim
O.B
2008-2015
26.500.000
19.445.000
5.500.000
196.000
4
45
DE
Merkez
Eğitim
Ö.B
2008-2016
104.500.000
49.262.000
17.000.000
2.079.000
12
16
DE
5.565.000
998.000
-
Tutarı
Önceki Yıllar
Harcama
2014 Yılı
Toplam
Ö deneği
2014 Harcama
P.G.
%
F.G.
%
Açık.
Mühendislik Fakültesi
Bin.
Kreş
Merkezi Derslik Ve Ofis
Teknik Bilimler MYO
Enstitüler Bin.
Eğitim Fakültesi Ek Bina
3
2010H030090
Lojman Ve Sosyal
Tesisler
Merkez
Eğitim
Ö.B
2010-2016
8.800.000
4
2013H030480
Çeşitli Ünitelerin Etüd
Projesi(GAP
Merkez
Eğitim
Ö.B
2014-2014
500.000
500.000
5
2013H030490
Muhtelif İşler
Merkez
Eğitim
Ö.B
2014-2014
4.488.000
4.000.000
6
2OÛ9H050I00
Açık Ve Kapalı Spor
Tesisleri
Merkez
DKH
Ö.B
2009-2016
13.125.000
7.125.000
6.000.000
7
20091000150
Hastane İnşaatı Projesi
Merkez
Sağlık
Ö.B
2009-2014
17.662.000
16.659.000
1.228.000
Toplam
175.575.000
98.056.000
35.226.000
DE
DE
64.000
174.000
2.513.000
2
14
2
DE
34
DE
14
DE
7
17
)
)
ADIYAMAN BELEDİYESİ YATIRIMLARI (TL)
S.
N
Prj.
No
Adı ve Karakteristiği
Yeri
Sektör
Bütçesi
Başlama ve
Bitiş Tarihi
Tutarı
Önceki
Yıllar
Harcama
2014 Yılı
Toplam
Ödeneği
2014 Harcama
P.G. %
F.G.%
Açık.
1
500 Kişilik Kapalı Spor Salonu
Merkez
DKH
2011-2014
2.330.530
2.330.530
1.744.130
75
5
D.E
2
Yol Alt Yapısı ve Beton Asvalt
Yap. İşi
Merkez
DKH
2013-2014
3.490.000
3.490.000
2.911.000
83
10
D.E
3
Şehrin M uhtelif Yerlerinde
Beton Kilitli Parke Yapım İşi
Merkez
DKH
2013-2014
1.596.000
1.596.000
1.318.496
83
17
D.E
4
Yarı Olimpik Yüzme Havuzu
Yap. İşi
Merkez
DKH
2013-2014
5.004.858
5.004.858
2.924.918
58
5
Göksu Konkasöründe Asfalt
İşlerinde Kullanılacak Malzeme
İle Yapım İşlerinde Kullanılacak
Kum Temini İşi
Merkez
DKH
2013-2014
2.100.230
2.100.230
1.134.785
54
35
D.E
6
Asfalt Yama Yapılması Yeni
Merkez
DKH
2013-2014
823.000
823.000
325.000
39
58
D.E
7
Adıyaman (Merkez) Şehirler
Arası Otogar İnşaatı Yapım İşi
Merkez
DKH
2013-2014
17.850.000
17.850.000
6.393.940
36
64
D.E
8
Arıtma Tesisi Projesi
Merkez
DKH
2013-2015
50.848.518
50.848.518
11.760.000
23
75
D.E
9
Eğriçayı Köprüsü Yapım İşi
Merkez
DKH
2014-2014
6.433.704
6.433.704
D.E
10
Kab Camii(Tabakhane) Taziye
Evi Yap. İşi
Merkez
DKH
2014-2014
198.305
198.305
H.B
Toplanı
90.675.145
-
90.675.145
28.512.269
D.E
31
18
İL Ö ZEL İDARESİ
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ
2014 Yılı
Toplam
Ö deneği
Tutarı
ULAŞIM
2014-2014
693.000
693.000
H.B
ULAŞIM
2014-2014
897.000
897.000
H.B
ULAŞIM
2014-2014
2.080.000
2.080.000
H.B
ULAŞIM
2014-2014
5.438.500
5.438.500
D.E
ULAŞIM
2014-2014
505.000
505.000,00
H.B
ULAŞIM
2014-2014
495.000
495.000
H.B
ULAŞIM
2014-2014
39.000
39.000
H.B
ULAŞIM
2014-2014
327.500
327.500
H.B
Adı ve K arakteristiği
Yeri
Sektörü
1
11 ADET ASFALTA
HAZIR HALE GETİRME
İlçelere
Bölünemeyen
2
9 ADET 1. KAT ASFALT
3
23 ADET ASFALT
4
60 ADET 2. KAT
ASFALT
5
10 ADET STABİLİZE
6
8 ADET KİLİTLİ PARKE
7
4 ADET MENFEZ
YAPIMI
8
3 ADET ASFALT YAMA
İlçelere
Bölünemeyen
ilçelere
Bölünemeyen
ilçelere
Bölünemeyen
ilçelere
Bölünemeyen
ilçelere
Bölünemeyen
ilçelere
Bölünemeyen
ilçelere
Bölünemeyen
Önceki
Y ıllar
Harcam a
Başlama ve
Bitiş Tarihi
S.N.
Bütçesi
TOPLAM
10.475.000
0
2014 Harcama
P.G. %
F.C.%
Açık.
10.475.000
19
SU VE K A N A L H İZM ETLER İ
11 ADET İÇMESUYU
TESİS YAPIMI
İlçelere
Bölünemeyen
DKH
23 ADET İÇMESUYU
10 DEPO BAKIM ONARIM
İlçelere
Bölünemeyen
DKH
9
45 ADET İÇME SUYU
DEPO BAKIM
O'NARI MI(MERKEZ
11 l.GRUP)
37 ADET İÇME SUYU
DEPO BAKIM
ONARIMI(KAHTA
12 l.GRUP)
12 ADET İÇME SUYU
DEPO BAKIM DEPO
ONARIM(SİNCİK
13 2.GRUP)
DKH
2014-2014
SİNCİK
8 ADET
KANALİZASYON
15 YAPIMI
İlçelere
Bölünemeyen
DKH
ADET
KANALİZASYON
16 PROJE YAPIMI
İlçelere
Bölünemeyen
DKH
5 ADET İÇME
SUYU(SAONDAJ
17 KUYUSU AÇILMASI)
İlçelere
Bölünemeyen
DKH
389.660
397.000
1 ADET D E
22 A D E T İ.A
235.882
335.800
l.A
269.040
370.700
DE
73.042
95.396
DE
102.660
132.329
İ.A
2014-2014
2014-2014
SİNCİK
17 ADET İÇME SUYU
DEPO BAKIM DEPO
ONARIM(SİNCİK
14 3.GRUP)
2 ADET D E
9 ADET İ .A
2014-2014
KAHTA
DKH
635.000
2014-2014
MERKEZ
DKH
684.593
2014-2014
2014-2014
1.214.704
94.881
1.328.593
6 ADET D E
2 A D E T İ .A
30
2014-2014
DE
DKH
2014-2014
HB
Toplam
2.969.581
94.881
3.294.818
20
)
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
11 ADET SULAMA
18 TESİSİ(TARIM SAL
HİZMETLER)
İlçelere
Bölünemeyen
DKH
2014-2014
TOPLAM
1.796.000
410.072
1.380.000
199.686
1.796.000
410.072
1.380.000
199.686
14
74
2 Adet D.E
8 Adet İA
1 Adet HB
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MUDURLUGU
19
11 ADET İMAR VE
KENTSEL
İYİLEŞTİRME
PROJESİ
MERKEZ
DKH
GENEL TO PLAM
2014-2014
1.871.662
1.871.662 |
17.112.243 504.953
1.871.662,00
1.871.662
17.021.480
3.Adet D.E
8. Adet
H.B
184.850
184.850
384.536
|
2
21
)
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIMLARI
S.
N
Prj.
No
Adı ve Karakteristiği
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
Tutarı
Önceki Yıllar
Harcama
2014 Yılı
Toplam
Ödeneği
1
Malazgirt Anaokulu 3
Derslik
Merkez
Eğitim
20122014
182.310
98.077
168.464
2
Yeşilyurt Mahallesi
Anaokulu 6 Derslik
Merkez
Eğitim
20122014
1.071.982
957.353
198.523
3
Oymaklı ÎlköğretimOkulu
8 Derslik
Gerger
Eğitim
20122014
1.414.820
1.488.064
4
Boyundere İlkokulu 4
Derslik
Tut
Eğitim
20122014
338.660
5
Çemberlitaş İlköğretim
Okulu 8 Derslik
Merkez
Eğitim
20122014
6
Akçatepe O rtaokulu 8
Derslik
Tut
Eğitim
7
Merkez İmam Hatip
Ortaokulu 8 Derslik
Sincik
8
İzci Köyü Ortaokulu
9
2014
Harcama
P.G.
%
F.G.% Açık.
0
100
BT
83.894
42
100
BT
11.911
61.333
100
100
BT
229.462
301.394
191.797
64
100
BT
1.038.400
810.506
548.613
0
100
BT
20132014
1.309.800
775.017
1.169.864
598.907
51
100
BT
Eğitim
20132014
1.230.740
1.287.465
231.670
118.561
51
100
BT
Çelikhan
Eğitim
20132014
1.498.600
1.192.770
863.286
557.456
65
100
BT
Köseceli Ortaokulu 8
Derslik
Besni
Eğitim
20132014
1.203.600
757.577
970.045
501.737
52
100
BT
10
Salkımbağ İlköğretim
Okulu
Kahta
Eğitim
20122014
1.013.974
758.073
565.436
309.536
55
100
BT
11
Ömer Aybak K ız Öğrenci
Yurdu
100 Öğr.(İkmal İnşaat)
Sincik
Eğitim
20122014
868.291
865.310
479.180
35.885
7
100
BT
12
Yeni Mahalle Anaokulu 6
Derslik
Merkez
Eğitim
20132014
1.085.600
552.134
583.466
411.140
70
99
DE
22
13
Çamdere Anaokulu 3
Derslik
Sincik
Eğitim
20132014
14
M. A kif Ersoy
İ.Ö.O.(TOKİ) 32 Derslik
Merkez
Eğitim
20122014
15
Yeni M ahalle Ortaokulu
24 Derslik
Merkez
Eğitim
20132014
3.329.960
705.741
3.254.489
188.720
16
Yenimahalle İlkokulul 8
Derslik
Merkez
Eğitim
20132014
1.231.920
346.208
945.711
17
Altınşehir İlkokulu 24
Derslik
Merkez
Eğitim
20132014
3.318.160
599.094
18
Hasancık Ortaokulu 8
Derslik
Merkez
Eğitim
20132014
1.289.740
19
Kömür Beldesi Ortaokulu
8 Derslik
Merkez
Eğitim
20132014
20
Uzuntepe Köyü Ortaokulu
8 Derslik
Samsat
Eğitim
21
İmam Hatip Ortaokulu 8
Derslik
Samsat
22
Gölyurt Ortaokulu 8
Derslik
23
330.400
162.764
199.635
107.978
54
99
DE
50
DE
6
30
DE
127.360
13
45
DE
3.101.336
354.645
11
33
DE
833.781
811.893
150.940
19
99
DE
1.223.660
826.704
446.955
435.371
97
99
DE
20132014
1.192.980
911.463
528.153
283.931
54
100
BT
Eğitim
20132014
1.272.040
983.043
316.915
195.091
62
100
BT
Gerger
Eğitim
20132014
1.674.420
703.190
1.254.511
633.343
50
95
DE
Merkez İmam Hatip
Ortaokulu 8 Derslik
Gerger
Eğitim
20132014
1.349.920
918.301
687.535
92.744
13
95
DE
24
Merkez Ortaokulu 8
Derslik
Gerger
Eğitim
20132014
1.557.600
846.023
970.903
259.400
27
95
DE
25
Sincik YİBO Pansiyon
Binası 200 Öğr.
(Yemekhaneli)
Sincik
Eğitim
20132014
3.197.800
894.395
2.621.404
63.085
2
35
DE
26
Menzil Köyü Ortaokulu 8
Derslik
Kahta
Eğitim
20132014
2.135.800
358.594
2.777.205
240.040
9
65
DE
27
Bölükyayla Beldesi
Ortaokulu 18 Derslik
Kahta
Eğitim
20132014
1.270.860
657.533
693.326
288.533
42
87
DE
23
)
)
28
Erikli Aktoprak Köyü
Ortaokulu 18 Derslik
Kahta
Eğitim
20132014
1.404.200
760.819
723.380
29
Bağbaşı Köyü Ortaokulu8
Derslik
Kahta
Eğitim
20132014
1.168.200
1.077.101
209.098
30
Göçeri Köyü Ortaokulu 18
Derslik
Kahta
Eğitim
20132014
1.361.602
823.462
608.139
31
TPAO A tatürk İlkokulu 32
Derslik
Kahta
Eğitim
20132014
5.133.000
1.311.962
32
Akıncılar Köyü İlkokulu
18 Derslik
Kahta
Eğitim
20132014
1.326.320
226.853
33
Abuzer Yıldırım İmam
Hatip Ortaokulu 18
Derslik
Tut
Eğitim
20132014
901.520
34
TPAO 32 Derslik İlkokulu
(EML Arkası)
Merkez
Eğitim
20132014
3.516.400
35
Anadolu Lisesi 24 Derslik
Merkez
Eğitim
20122014
36
Anadolu Lisesi 16
Derslik(GAP)
Kahta
Eğitim
37
Kız Tek. Ve Mes. Lisesi+
Anaokulu+200 Öğr. Pans.
Merkez
38
Halk Eğitim Merkezi
(TOKİ) 16 Derslik
39
Atakent ÇPL (TOKİ) 16
Derslik
40
Endüstri Meslek Lisesi 24
Derslik +2
Atölye(İSOTLAR)
620.717
86
95
DE
0
95
DE
586.905
97
100
BT
4.380.347
760.266
17
35
DE
1.199.466
335.495
28
50
DE
901.520
0
0
DE
775.147
2.741.252
0
35
DE
3.058.560
3.377.300
837.600
149.860
18
99
DE
20122014
2.761.200
2.934.680
564.380
279.587
50
99
DE
Eğitim
20122014
7.111.860
6.227.030
1.763.510
667.193
38
95
DE
Kahta
Eğitim
20122014
50
DE
Merkez
Eğitim
20122014
60
DE
Besni
Eğitim
20122014
30
DE
24
41
TOBB Genel Lise 16
Dersi ik+200 Öğr.
Pns.+Spor Salonu
Merkez
Eğitim
20142014
8.225.780
42
Anadolu İmam Hatip Lises
Çelikhan
16 Derslik+200 Öğr. Pans.
Eğitim
20132016
5.782.000
398.218
1.751.781
43
Bilim Sanat Merkezi 16
Derslikli
Merkez
Eğitim
20132015
2.702.200
230.000
44
Anadolu Sağlık M eslek
Lisesi 16 Derslik+ 200
Öğr. Pans.
Merkez
Eğitim
20132016
5.453.960
45
Kız İmam Hatip Lisesi 32
Derslik (TPAO)
Kahta
Eğitim
20132015
46
Güzel Sanatlar Spor Lisesi
Spor Salonu
Merkez
Eğitim
47
200 Öğrencilik
Ortaöğretim Pansiyonu
Kahta
48
Anadolu Lisesi 32 Derslik
(G A P )
49
0
5
DE
564.719
32
15
DE
120.000
477.184
398
18
DE
814.830
4.736.000
789.041
17
25
DE
4.897.000
834.970
4.062.029
353.219
9
20
DE
20132014
489.700
138.270
401.730
0
70
DE
Eğitim
20132015
2.487.440
24
10
DE
Merkez
Eğitim
20142016
8.500.000
0
HB
Teknik ve End.
Mes.Lisesi+2 Atölye(Gap)
Merkez
Eğitim
20142016
10.500.000
105.000
0
0
HB
50
Anadolu Lisesi 32 Derslik
(Gölbaşı)
Merkez
Eğitim
20142016
8.500.000
65.000
0
0
HB
51
Kız İmam Hatip Lisesi 24
Derslik+200 Öğr. Pans.
Kahta
Eğitim
20142016
13.250.000
2.297.523
0
0
HB
52
İmam Hatip Lisesi 24
Derslik
Besni
Eğitim
20142016
7.500.000
75.000
0
0
HB
53
İmam Hatip Lisesi 16
Derslik(Tut)
Gölbaşı
Eğitim
20142016
6.500.000
5
DE
8.225.780
650.000
154.765
25
54
Gerger Öğrenci Pansiyon
Aile ve Sosyal Pol.Bak.)
200 Öğr.
Gerger
Eğitim
20142015
0
HB
55
Merkez Öğrenci Pans. 192
Öğr.(Aile ve sosy.
Pol.Bak.)
Merkez
Eğitim
20142015
0
HB
56
Kız M eslek Lisesi
Yemekhane+Çamaşırhane
Besni
Eğitim
20142015
0
HB
57
Kızılin Lisesi 7 Derslik
(İkmal İnşaat)
Besni
Eğitim
20142015
5
DE
Toplam
550.000
149.712.979
39.449.284
61.096.536
12.030.378
20
0
26
)
SAĞLIK M ÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM LARI
S.
N
1
2
3
4
Prj. No
Adı ve Karakteristiği
400 Yataklı Devlet Hastanesi (TOKİ
19911000030 tarafından 18.09.2009 tarihinde ihalesi
yapıldı inşaat devam ediyor.)
ÖZEL
Kahta 4 nolu Aile Sağlığı Merkezi ve
112 Acil Sağlık İstasyonu bilgileri
gönderildi TOKİ tarafından ihalesi
06.12.2011 tarihinde yapıldı.24.01.2012
tarihinde
sözleşme
imzalandı.İnşaat
devam ediyor 04.09.2013 tarihinde
.Geçici Kabulü yapıldı.
Gölbaşı 2 nolu Aile Sağlığı Merkezi
İhalesi TOKİ tarafından 06.12.2011
tarihinde
ihalesi
yapıldı.24.01.2012
ÖZEL
tarihinde
sözleşme
imzalandı.İnşaat
devam ediyor 04.09.2013 tarihinde
Geçici kabulü yapıldı
Gerger İlçe Entegre Hastanesi Personel
20091000050
Lojmanı (ihale aşamasında)
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
Merkez
Sağlık
ÖB
20092013
68.430.000
Kahta
Sağlık
ÖB
20112013
Gölbaşı
Sağlık
ÖB
Gerger
Sağlık
Tutarı
Önceki
Yıllar
Harcama
68.430.000
2014 Yılı
Toplam
Ödeneği
6.140.000
2014
P.G. % F.G.% Açık.
Harcama
99
BT
637.000
100
BT
20112013
637.000
100
BT
Öİ
20132015
880.000
1.000.000
5
Tut İlçe Entegre Hasanesi Personel
20091000050 Lojmanı 04.03.2014 Tarihinde ihalesi
yapıldı. Sözleşme Aşamasında
Tut
Sağlık
Öİ
20142015
6
200 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk
Hastalıkları Hastanesi , Milli Emlak
Genel
Müdürlüğü protokol gereği
Bakanlığımızın Genel Bütçe kapsamında
Emniyet Müdürlüğüne tahsis karşılığı
19911000090
bina yapılması işinin mevzuata uygun
olmadığını belirtmiş ve tahsis talebimiz
değerlendirilmek üzere Milli Emlak
Genel Müdürlüğüne Bakanlığımızca yazı
yazılmıştır( Projelendirme aşamasında)
Merkez
Sağlık
GB
20152017
475.000
DE
İA
HB
27
)
)
7
20 Yataklı Sincik Entegre İlçe Hastanesi
03.01.2014 tarhinde Müdürlüğümzü ve
20091000900
Bakanlık yetkililkeri ile birlikte ihalesi
yapıldı
Sincik
Sağlık
GB
20142015
4.380.000
1
DE
8
75 Yataklı Gölbaşı Devlet Hastanesi
(Gölbaşı Devlet Hastanesi A ve B
Bloklarının yıkım kararı alınmış olup,
19911000040
20.12.2013 tarhinde Müdürlüğümzü ve
Bakanlık yetkililkeri ile birlikte ihalesi
yapıldı.)sözleşme aşamasında
Gölbaşı
Sağlık
GB
20142015
17.550.000
1
DE
9
Merkez Kuştape Sağlık Evi 03.01.2014
tarhinde Müdürlüğümzü ve Bakanlık
20061001500
yetkililkeri ile birlikte ihalesi
yapıldı.)sözleşme aşamasında
Merkez
Sağlık
Öİ
20142014
225.000
Eğitim Tipi Sağlık Ocağı Zemin
İyileştirme ve Projelerinin hazırlanması
ve ihale dokümanlarının hazırlanması
03.06.2010 tarihinde ihalesi yapıldı.
Çalışmalar devam ediyor.
Merkez
Sağlık
GB
20102014
48.000
Kahta
Sağlık
Öİ
20142015
Besni
Sağlık
Öİ
20142014
200.000
HB
Çelikhan
Sağlık
Öİ
20142015
750.000
HB
10
ONARIM
11
Kahta Bozpınar 1 Hekimli Aile Sağlığı
20061001500 M erkezi(Arsaaltyapı çalışmaları
başlatıldı.)
12
20061001500
13
Çelikhan Aile Sağlığı Merkezi 6 Hekimli
20061001500 Aile Sağlığı Merkezi(Arsa Alt Yapı
Çalışmaları Başlatıldı
Besni Hacıhalil Sağlık Evi(Arsa alt yapı
çalışmaları başlatıldı
DE
150.000
100
30.000
BT
HB
Toplam 94.737.000 68.460.000 6.765.000
0
28
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIMLARI (TL)
S.
N
P rj. No
Adı ve Karakteristiği
1
ONARIM
2
3
Önceki
Yıllar
Harcama
2013 Yılı
Toplam
Ödeneği
2013
Harcama
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama ve Bitiş
Merkez Verem Savaş
Dispanseri ve A ile Sağlığı
Merkezi
Merkez
Onarım
G.B
2014-2014
450.000
D.E
ONARIM
Gerger İlçesi Gölyurt Aile
Sağlığı Merkezi
Gerger
Onarım
G.B
2014-2014
70.000
D.E
ONARIM
1 Nolu Eğitim Tipi Sağlık
Ocağı ve Sosyal Tesisleri
Merkez
Onarım
G.B
201-2014
140.000
İ.A
Toplam
Tutarı
660.000
0
O
P.G. %
O
F.G.%
Açık.
O
KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ YATIRIMLARI
S.
N
P rj. No
Adı ve Karakteristiği
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama ve
Bitiş Tarihi
Önceki
Yıllar
Harcama
Tutarı
2014 Yılı
Toplam
Ödeneği
2014
Harcama
P.G. %
F.G.%
Açık.
1
Kahta Devlet Hastanesi
Doğalgaz Dönüşümü İşi
Kahta
Sağlık
DS
2013-
119.000
100
Para
Ödenmemiş
2
Kahta Devlet Hastanesi
2.Grup Asansör Revizyonu
Montajı
Kahta
Sağlık
GB
2013-2014
345.530
100
Para
Ödenmemiş
3
Çelikhan Devlet Hastanesi
Kalorifer Onarım İşi
Çelikhan
Sağlık
DS
2013-2014
46.900
100
Para
Ödenmemiş
Toplam
511.430
29
)
)
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIMLARI (TL)
S.
N
Prj. No
2010G00020
Adı ve Karakteristiği
Yeri
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
Sektörü Bütçesi
Tutarı
Önceki
Yıllar
Harcama
2014 Yılı
Toplam
Ödeneği
2014
Harcama
P.G. % F.G.% A çık
Merkez Konut
2010-2014
1.390.040
421.413
35
D.E
2
Korupınar mah.
24 Adet Konut Yapımı
Gerger Nakışlı Köyü
EYY 18 Adet Konut
Yapımı
Gerger
Konut
2014-2015
765.800
717.400
93
D.E
3
Besni Korupınar 50 Adet
Afet Konut Yapımı
Besni
Konut
2014-2015
H.B
4
Gerger Çamiçi Köyü
Şengül E.Y.Y 6 Adet
Konut Yapımı
Gerger
Konut
2014-2015
H.B
1
Toplam
2.155.840
1.138.813
-
-
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR MUDURLUGU YATIRIMLARI
S.
N
Prj. No
1
2006K171210
Adı ve
Karakteristiği
BSRM
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başla maBitiş
Tutarı
Merkez
DKH
GB
2014-2014
2.000.000
Toplam
2.000.000
Önceki
Yıllar
Harcama
18.500
18.500
2014 Yılı
Toplam
Ödeneği
412.500
412.500
2014
Harcama
155.000
155.000
P.G.
%
F.G.%
Açık
38
10
DE
38
30
)
)
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR MÜDÜRLÜĞİ YATIRIMLARI
Önceki Yıllar
Harcaması
2014 Yılı
Toplam
Ödeneği
P.G.
%
2014
Harcama
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama ve
Bitiş Tarihi
Gazihandede Su Sporları
Merkezi(Kayıkhane)Yapımı
Merkez
Spor
İKA+GB
2013-2014
749.638
422.440
337.560
302.217
90
100
BT
Stilce Futbol Sahasına
Sentetik
Çim ve Soyunma Odaları
Yapımı
Merkez
Spor
GB
2013-2014
785.183
202.591
505.409
579.769
115
100
BT
SGM
Samsat İlçe Futbol Sahasına
Soyunma Odaları Yapımı
Samsat
Spor
GB
2013-2014
165.082
63.903
100.000
100.810
101
100
BT
4
SGM
Sincik İlçe Futbol Sahasına
Soyunma Odaları Yapımı
Sincik
Spor
GB
2013-2014
224.200
94.376
129.624
119.263
92
100
BT
5
1990H050050
2500 Seyircili Spor
Salonu Yapım İşi
Merkez
Spor
GB
2011-2014
11.887.320
10.249.024
86
DE
6
SGM
Atletizm Pisti Yapım İşi
Merkez
Spor
GB
2013-2014
4.300.073
1.250.572
2.599.428
-
-
25
DE
7
2010H050020
250 Seyirci Kapasiteli Spor
Salonu Yapım İşi
Gerger
Spor
GB
2013-2014
1.460.840
198.756
1.063.684
458.960
43
45
DE
8
SGM
Tabanca Poligonu Yapım İşi
Merkez
Spor
GB
2014-2014
265.392
150.000
-
-
-
HB(İ.A)
4.885.705
1.561.019
32
2014 Harcam a
P.G.
%
S.
N
Pıj. No
1
T R CI-KO A 11/5066
2
Spor Toto
3
Adı ve Karakteristiği
Tutan
Toplam
19.837.728
12.481.662
F.G.%
-
Açık.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIMLARI
S.
N
Prj.
No
Adı ve Karakteristiği
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama ve
Bitiş Tarihi
2012-2014
1
Adıyaman Merkez Özel Harekat
Komutanlığı Güçlendirm e İşi
Merkez
Güvenlik
GB
2
Adıyaman Merkez Köm ür Jandarma
Komutanlığı Hizmet Binası Güçlendirme
Ve Onarım İşi
Merkez
Güvenlik
GB
Tutarı
920.000
Önceki Yıllar
Harcama
408.326
2014 Yılı
Toplam
Ödeneği
570.000
0
F.G.%
Açık.
50
DE
İ.A
Toplam
920.000
408.326
570.000
0
0
31
)
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş Tarihi
Mera Hizmetleri
Merkez ve
İlçeler
Tarım
GB
2014-2014
40.000
YOK
35.970
2012A020110
Çayır Mera Yem Bitkileri Üretimini
Geliştirme Projesi
Merkez ve
İlçeler
Tarım
GB
2014-2014
30.000
YOK
3
2010A020060
Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi
4
2010A030010
Hayvancılığı Geliştirme Projesi
5
1985A040220
Su Ürünleri Üretimini Geliştirme Projesi
6
2009A020040
7
8
S.
N
Pıj. No
1
0
2
Adı ve Karakteristiği
Tutarı
Önceki
Yıllar
Harcama
2014 Yılı
Toplam
Ödeneği
2014
Harcam a
P.G. %
F.G.%
Açık.
360
1
25
DE
4.704
0
0
10
DE
Merkez ve
İlçeler
Merkez ve
İlçeler
Merkez ve
İlçeler
Tarım
GB
2014-2014
22.600
YOK
5.358
0
0
25
DE
Tarım
GB
2014-2014
20.000
YOK
1.607
0
0
25
DE
Tarım
GB
2014-2014
3.000
YOK
167
90
54
25
DE
Çevre Am açlı Tarımsal Alanların
Korunması (ÇATAK)
Merkez ve
İlçeler
Tarım
GB
2014-2014
6.350
YOK
467
112
24
20
DE
2010A020040
Bitki Sağlığı ve Uygulamaları Kontrolü
Projesi
Merkez ve
İlçeler
Tarım
GB
2014-2014
165.000
YOK
6.715
5.698
85
25
DE
2012A020050
İdari Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi
Merkez ve
İlçeler
Tarım
GB
2014-2014
2.500
YOK
208
55
26
25
DE
9
2003A030020
Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle
Mücadele Projesi
Merkez ve
İlçeler
Tarım
GB
2014-2014
154.000
YOK
9.247
7.237
78
25
DE
10
2009A020050
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi Projesi
Tarım
GB
2014-2014
18.000
YOK
2.379
619
26
10
DE
11
2010A020100
GAP Arazi Toplulaştırma Projesi
Merkez ve
İlçeler
Merkez ve
İlçeler
Tarım
GB
2014-2014
65.000
YOK
6.411
746
12
20
DE
12
2012A020060
Tarımsal Yayım Hizmetlerinin
Desteklenmesi Projesi
Merkez ve
İlçeler
Tarım
GB
2014-2014
23.000
YOK
3.206
220
7
25
DE
13
2013A30010
Hayvancılık Kooperatiflerinin
Desteklenmesi Projesi
Merkez ve
İlçeler
Tarım
GB
2014-2014
1.500
YOK
261
172
66
25
DE
14
2012A020070
Organik Tarım ın Yaygınlaştırılması ve
Kontrolü Projesi
Merkez ve
İlçeler
Tarım
GB
2014-2014
60.000
YOK
15.947
0
0
25
DE
15
2010A040050
Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Projesi
Tarım
GB
2014-2014
3.000
YOK
282
158
56
20
DE
16
2009C010050
Gıda Denetim Hizmetleri
Merkez ve
İlçeler
Merkez ve
İlçeler
Tarım
GB
2014-2014
6.000
YOK
862
0
0
20
DE
Toplam
619.950
93.791
15.467
16
32
)
BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ
İL M ÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM LARI (TL)
S.
N
Adı ve
Karakteristiği
Prj. No
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Önceki
2014 Yılı
Toplam
Ödeneği
Yıllar
Tutarı
Harcama
Tarihi
2014
Hare.
P.G.
%
F.G.%
Açık.
1
1987K110220
Adıyaman OSB
(Tevzi l.Ve2. Arıtma
Merkez
OSB
Bakn.
Kredi
2009-2016
60.763.000
33.043.810
1.000.000
54
DE
2
1987K110220
Besni OSB(Altyapı)
Besni
OSB
Bakn.
Kredi
2005-2015
23.566.000
6.572.382
1.750.000
28
DE
3
1987K110221
Adıyaman-Kahta
OSB(Altyapı)
Kahta
OSB
Bakn.
Kredi
2008-2015
13.174.000
9.650.972
750.000
73
DE
Toplam
97.503.000
49.267.164
3.500.000
KÜLTÜR TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIMLARI (TlL)
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
Tuzhanı
Projelendirme
ve Restorasyon
Merkez
T urizm
GB
2010-
5.500.374
1.620.747
2.293.374
Perre Antik Kenti
Çevre
Düzenleme Projesi
Merkez
Turizm
GB
2013-2014
2.245.725
441.861
2.202.818
3
Nemrut Dağı Çevre
Düzenleme Proje
Uygulaması
Kahta
4
Nemrut Dağı Yolu
Ulaşım Projesi
Kahta
S.
N
P rj. No
1
195H040070
2
Adı ve
Karakteristiği
Tutarı
Önceki
Yıllar
Harcama
2014 Yılı
Toplam
Ödeneği
2014
Harcama
P.G .
%
F .G .%
Açık
İA
325.415
DE
15
32
T urizm
GB
2012-
2.363.146
499.963
1.000.038
DE
25
Turizm
GB
2013-2014
Toplam
5.300.000
15.409.245
1.700.000
4.262.571
2.327
5.498.557
32
325.415
DE
6
33
)
BESNİ BELEDİYESİ YATIRIM LARI (TL)
S
N
Adı ve
Karakteristiği
Prj.
No
Yeri
Sektör
ü
Bütçes
i
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
Tutarı
Önceki
Yıllar
Harcama
%
.
DKH
GB
2008-
450.000
2
İmar Planının Uygulanması
Besni
DKH
GB
250.000
3
Kilit Taşı İle Yol Yapımı
Besni
DKH
GB
201320122014
1.500.000
1.370.014
338.970
4
Yol Betonlama
Hizmet Binası Bakım
ve Onarımı
Besni
DKH
GB
2012-
200.000
107.000
93.000
Besni
DKH
GB
2012-
70.000
10.000
60.000
1.792.014
F.G.
%
250.000
Besni
2.470.000
P.G.
.
Mezbahane Yapılması
Toplam
2014
Harcama
145.000
1
5
305.000
2014 Yılı
Toplam
Ödeneği
DE
BT
_
54
DE
_
14
DE
86
292.670
DE
100
292.670
886.970
68
Açık
33
Ç EL İK H A N BELEDİYESİ YATIRIM LARI (TL)
S
N
Adı ve
Karakteristiği
Prj.
No
1
Mezbaha Yapımı
2
Taziye Evi Yapımı
3
Kilit Taşı Döşeme
4
5
Yol İçin İstinat Duvarı
Yapımı
Rekreasyon Düzenlemesi
(restoran dahil)
6
Dere Islahı
7
Kanalizasyon Yapımı
8
İçme Suyu İnşaatı
Yeri
Çelikha
n
Çelikha
n
Çelikha
n
Çelikha
n
Çelikha
n
Çelikha
n
Çelikha
n
Çelikha
n
Sektör
ü
Bütçes
i
DKH
BL
DKH
BL
DKH
BL
DKH
BL
Turizm
BL
DKH
BL
DKH
BL
DKH
BL
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
20122015
20132015
20132014
20132014
20142016
20142016
20142015
20142017
Toplam
Tutarı
Önceki
Yıllar
Harcama
2014 Yılı
Toplam
Ödeneği
2014
Harcama
Açık
P.G.
F.G.
%
%
200
73
DE
150.000
100.000
50.000
100.000
175.000
75.000
100.000
5.000
5
45
DE
750.000
600.000
150.000
20.000
13,3
82
DE
200.000
150.000
50.000
30.000
60
90
DE
500.000
H.B
300.000
150.000
250.000
150.000
2.000.000
4.325.000
10.000
1
2000
0
500.000
925.000
1.150.000
7
167.000
3
DE
8
DE
H.B
15
34
)
)
GÖLBAŞI BELEDİYESİ YATIRIM LARI (TL)
S
N
Prj.
No
A dı ve
Karakteristiği
Yeri
Sektör
ü
Bütçes
i
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
Tutarı
Önceki
Yıllar
Harcama
2014 Yılı
Toplam
Ödeneği
2014
Harcama
P.G.
%
F.G.
%
Açık
1
Park Yapımı
Gölbaşı
DKH
KAM
U
20142014
80.000
133.024
1.950
2
DE
2
Yol Yapımı
(Asvalt kaldırım yapımı)
Gölbaşı
DKH
KAM
U
20142014
3.400.000
5.523.760
207.663
6
DE
3
Alytapı (Su Kanalizasyon)
Gölbaşı
DKH
KAM
U
20142014
1.548.000
1.678.557
231.704
14
DE
P.G.
%
F.G.
%
Açık
40.000
5
1
DE
3.000.000
240.000
8
8
DE
2.000.000
8.000
4
2
DE
Toplam
5.028.000
7.335.341
-
441.317
KAHTA BELEDİYESİ YATIRIM LARI (TL)
S
N
Prj.
No
A dı ve
Karakteristiği
Yeri
Sektör
ü
Bütçes
i
1
Yol Düzenleme İşi
Kahta
DKH
BL
2
Park Bahçe ve Meydan Düzenlemesi
İşi
Kahta
DKH
BL
3
İçme Suyu Deposu ve İsale Hattı
Kahta
DKH
BL
4
Cazibeli İçme Suyu İsale Hattı
Kahta
DKH
BL
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
20142014
20142014
20142014
20142014
Toplam
Tutarı
Önceki
Yıllar
Harcama
2014 Yılı
Toplam
Ödeneği
8.000.000
2014
Harcama
-
3.500.000
HB
16.500.000
-
-
288.000
SİNCİK BELEDİY ESİ YATIRIMLARI (TL)
S.
P rj. No
N
Adı ve
Karakteristiği
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
1
İçme Suyu İsale Hattı
Sincik
DKH
BL
2011-
2
Kanalizasyon Boru Alımı
Sincik
DKH
Yr.
2014-2014
Toplam
Tutarı
Önceki
Yıllar
Harcama
2014 Yılı
Toplam
Ödeneği
4.263.491
-
100.000
4.363.491
2014
Harcama
100.000
-
100.000
P.G. % F.G.% Açık.
-
100.000
100.000
100
90
DE
100
BT
100
35
)
SAM SAT BELEDİYESİ Y A TIR IM L A R I (TL)
S.
P rj. No
N
Adı ve
Karakteristiği
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
Tutarı
Önceki
Yıllar
Harcama
2014 Yılı
Toplam
Ödeneği
2014
Harcama
P.G. % F.G.% Açık.
I
Yol ve Çevre Düzenlemesi
Samsat
DKH
2014-2014
200.000
150.000
DE
2
Kütüphane Yapımı
Samsat
DKH
2014-2014
130.000
130.000
BT
Toplam
330.000
-
-
280.000
BÖ LÜKYAYLA BELEDİYESİ (K A H T A ) YATIRIM LARI (TL)
S.
P rj. No
N
Adı ve
Karakteristiği
Yeri
Sektörü
1
Yol Yapım Düzenlemesi
Kahta
DKH
2
Kanalizasyon Şebekesi
Kahta
3
İçme Suyu Şebeke Sondaj
Kahta
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
2014-
Tutarı
Önceki
Yıllar
Harcama
2014 Yılı
Toplam
Ö deneği
2014
Harcama
160.618
160.618
DKH
47.590
47.590
DKH
83.990
83.990
Toplam
292.198
292.198
-
P.G. % F.G.% Açık.
17.400
11
6.280
7
DE
DE
23.680
DE
8
KÖSECELİ BELEDİYESİ (BESN İ) YATIRIM LARI (TL)
S.
N
1
Prj. No
Adı ve
Karakteristiği
Atık Arıtma Tesisi
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
Besni
DKH
GB
2013Toplam
Tutarı
Önceki
Yıllar
Harcama
2014 Yılı
Toplam
Ödeneği
317.005
317.005
2014
Harcama
97.993
-
-
P.G. % F.G.%
98
Açık.
DE
97.993
36
)
ŞAM BA Y AT BELEDİY ESİ (BESNİ) Y ATIRIM LARI (TL)
S.
P rj. No
N
Adı ve
K arakteristiği
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
Tutarı
1
İçme Suyu Hizmetleri
Besni
DKH
BL
2014-2014
120.000
2
Yol Hizmetleri
Besni
DKH
BL
2014-2014
130.000
Toplam
Önceki
Yıllar
Harcama
2014 Yılı
Toplam
Ödeneği
2014
Harcama
120.000
130.000
250.000
-
250.000
P.G. % F.G.% Açık.
1.180
1
1
DE
20.909
16
16
DE
22.089
9
A K IN C ILA R BE LEDİY ESİ (KAHTA) YATIRIM LARI (TL)
S.
N
Adı ve
K arakteristiği
P rj. No
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
Tutarı
Önceki
Yıllar
Harcama
2014 Yılı
Toplam
Ödeneği
2014
Harcam a
P.G. % F.G.% Açık.
1
Kanalizasyon Yapımı
Kahta
DKH
BL
2011-2014
250.000
70.000
2
Kanalizasyon Yapımı
Kahta
DKH
BL
2011-2014
400.000
365.000
3
Çevre Kirliliğinin Giderilmesi
Kahta
DKH
BL
2011-2014
250.000
100.000
100.000
100.000
4
Çevre Kirliliğinin Giderilmesi
Kahta
DKH
BL
2012-2014
4.700.000
1.250.000
250.000
250.000
5
Çevre Kirliliğinin Giderilmesi
Kahta
DKH
BL
2013-2014
500.000
180.000
230.000
230.000
100
Toplam
6.100.000
1.965.000
580.000
580.000
33
DE
95
DE
100
45
DE
100
30
DE
48
DE
100
HARM ANLI BELEDİYESİ (GÖLBAŞI) YATIRIM LARI (TL)
S.
Prj. No
N
Adı ve
Karakteristiği
Yeri
Sektörü
1
Park ve Bahçe Düzenleme
2
Yol Düzenleme
DKH
3
İçme Suyu
DKH
4
Futbol Sahası
DKH
5
Kanalizasyon
DKH
DKH
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
2009-2014
Tutarı
Önceki
Yıllar
Harcama
2014 Yılı
Toplam
Ödeneği
2014
Harcam a
P.G. % F.G.% Açık.
35.000
H.B
2009-2014
50.000
H.B
2009-2014
25.000
H.B
2013-2016
40.000
H.B
2009-2014
120.000
H.B
Toplam
270.000
-
-
-
37
)
PINARBAŞI BELEDİYESİ (ÇELİKHAN) YA TIR IM LA RI (TL)
S.
N
P rj. No
Adı ve
Karakteristiği
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
Tutarı
Önceki
Yıllar
Harcama
2014 Yılı
Toplam
Ödeneği
1
Kanalizasyon Yapımı (Balıkburnu
Mah. Kalender Evleri)
Çelikhan
DKH
BL
2014-2014
30.000
2
Zerban Park Yapımı
Çelikhan
DKH
BL
2014-2015
210.000
57.500
3
Kültürevi Yapımı
Çelikhan
DKH
BL
2013-2015
334.000
83.000
Toplam
574.000
2014
Harcama
P.G. % F.G.% Açık.
30.000
140.500
0
İA
50.000
27
DE
100.000
25
DE
-
180.000
-
Y A YLAK O N AK BELEDİYESİ (MERKEZ) Y A TIR IM LA RI (TL)
S.
Prj. No
N
Adı ve
Karakteristiği
Yeri
Sektörü
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
Tutarı
Önceki
Yıllar
Harcama
2014 Yılı
Toplam
Ödeneği
1
Çimenke Mah. İçmesuyu Deposu
Merkez
Dkh
BL
2014-2014
25.000
25.000
2
Yol Tamiratı
Merkez
Dkh
BL
2014-2014
20.000
20.000
Toplam
45.000
-
45.000
2014
Harcama
10.000
P.G. % F.G.% Açık.
40
40
DE
HB
10.000
22
BALKAR BELEDİYESİ (GÖLBAŞI) Y A TIRIM LARI (TL)
S.
Prj. No
N
I
Adı ve
Karakteristiği
Yeri
Sektörü
Devlet Karayolu İle Göl Arasına
600cm Boru Döşenmesi
Gölbaşı
DKH
Bütçesi
Başlama
ve
Bitiş
Tarihi
Tutarı
GB
20132014
157.420
Toplam
157.420
Önceki
Yıllar
Harcama
-
2014 Yılı
Toplam
Ödeneği
2014
Harcama
70.000
50.000
70.000
50.000
P.G. % F.G.% Açık.
71
30
DE
71
38
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
1 317 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content