T.C. SAL1K BAKANLIcII SaItk Hizrnetleri Gene! MUdUrEUü

SALU( HI2METLERJ CEEL MUD[K.LOLO SALuc BM(A.\1J61 OROA)DOKV NAKLI IT
fYAL1Z HIZME11ERJ CAIRE BAXANL1O
27,10,/2015 I:17- M733164!423
111 lill 11111111111111111111111111111111
T.C.
SAL1K BAKANLIcII
SaItk Hizrnetleri Gene! MUdUrEUü
OOCO55791
TC I&MIlk L3iO4
I#O I I I'zUv
Sayi
56733164/020
Konu Proje 4. Mevzuat ca1itay
GENEL MUDURLUK MAKAMINA
SaIik Bakanliginuz y e Avrupa Bir1ii tarafindan ortakIaa yorUttIlen "Organ Bainda
Uyuni için Tekriik Yardinf' isimli projenin mevzuat aktivite!eri kapsanunda, 10-I I Mart 2015
tarihlerinde Ankara ili City OteI'de DördüncU Mevzuat çalitayi duzenlenecektir.
Makamtnizca da uygun gorUldUgU takdirde, ekte isimieri bulunan katilimctlarin
diizenlenecek olan caIitaya katilimlarinin saglanmasi, 9-12 Mart 2015 tarihleri arasinda
görevlendiriimeleri; konakiama y e ul aim giderlerinin söz kon usu projerlin organizasyon
bOtçesinden, yevmiyelerinin ise kurumlarinca kart1anrriasi hususlarini,
'J'ensiplerinize arz ederim.
Dr. Murat OZ1'URK
Daire Bakani V.
Uygun g6rulc arz ederim
/2015
Uzm. Dr. ArifKAPUMASJ
Genel MUdOr Yrd. V.
OLUR
1... /2015
Prof. Dr. Doan IJNAL
Bakan a.
Genel MUdUr V.
Bu beige 5070 sayili elckronik irnza kanuna gOre guvenii elekirunik imia ile irnzalanmstir.
Erakjn elctjq
in
surii http://-belge.sagiik.gov.tr adresinden ec036cc.5-aDIS-4cSa .9bOf.b lb 11 9c70e0 I kodu ile eribiIirsiniz.
Bu beige U /U saylil elektrOniK liflza kafluna gore guvenhi elektronlK imza iie imzaianrnisur.
4. MEVZUAT cALITAYI KATILIMCI LiSTESI (10 . 11 MART 2015)
1 AV. MUSTAFA ULU
ANKARA
SAcUK BAKANLII
2 PROF. DR. MERAL KANBAK
ANKARA
HACETTEPE Al. TIP FAKULTESI HASTANESI
PROF. DR. NESLIHAN ALKI ANKARA
ANKARA ON". TIP FAKULTESI NASTANESI
PROF. DR. AVDIN DALGIC
ANKARA
GAZI ONI. TIP FAKULTESI HASTANESI
PROF. DR. AKIF TOPUOLU
ANKARA
PROF.DR. ARASH PIRAT
ANKARA
BAKENT UNI.TIP FAKULIESI 1-IASTANESI
UZM.DR . ENDER GEDIK
ANKARA
RASKENT ONLTIP FAKULTESI HASTANESI
DOC .DR.cETIN
KAYMAK
ANKARA
ANKARA EITIM VE ARA$TIRMA HASTANE5I
DO c .DR.MUR#T ARSAVA
ANKARA
HACETFEPE UNI. TIP FAKULTESI I-IASTANE5I
10 Doc.DR. FAZIL TUNCAY AKI ANKARA
HACETTEPE UN. TIP FAKULTESI HASTAENSI
PROF. DR. EROL $ENER
ANKARA
ANKARA ATATURK EAH.
12 PROF. DR. DURSUN ARAS
ANKARA
TURKIYE YUKSEK IHT1SAS EAH.
13 PROF. DR. OZLEM KUMBASAR
ANKARA
ANKARA UNI. TIP FAKULTESI HASTANESI
8
14
is
DO G . DR. OMIT KERVAN
DOç. DR. ERDAL YEKELER
16 AS UZM, AHMET MIRAc SNMEZ
17
AS IJZM. INANç SOIJT
18 PROF. DR. ROcHAN AKAR
19 PROF. DR. NESRIN çOBANO&U
20 PROF. DR. NECMET71N ONAI.
: HACETTEPE UNI. TIP FAKULTESI NASTANESI
ANKARA
TURKIVE YUKSEK IHTISAS EAR.
ANKARA
TURKIVE YUKSEK IHTISAS EAH.
ANKARA
DI ILIKILER ye AS GENEL MOD. AB DAIRESI
ANKARA
DI ILIKILER ye AS GENEI. MOD. AR DAIRESI
ANKARA
ANKARA
U
ANKARA UNI. TIP KAKOLTESI KALP CERRAHISI
I GAZI ONIVERSITESI
ANKARA
ANKARA ONIVERSITESI
21 PROF. DR. ALl ENGOL
ANTAI.YA
ANTALYAbZEL MEDICALPARK HASTANESI
22 DOC.DR. AYHAN DINcKAN
ANTALYA
AKDENIZ UNI. TIP FAKOLTESI HASTANESI
23 DR. 5ALJH GULTEN
BURSA
BURSA UtUDA ON]. TIP FAKOLTESI RASTANESI
24 PROF. DR. FERDA KAHVECI
BURSA
ULUDA6 UNI. TIP.FAKULTESI HASTANESI
25 PROF. DR. MEHMET ALl ÔZATIK
ESKISEHIR
OZEL AKAY HASTANESI
261 PROF,DR. ULU6 ELDEGEZ
ISTANBUL
27 DOç. DR. TUHAN UTKU
ISTANBUL
28 PROF. DR. HASAN TAI
ISTANBUL
29 DOG. DR, ALl RIZA ODABA
ISTANBUL
MEDENIYET UNI.GOZTEPE EAH.
PROF. DR. SINAN VOL
ISTANBUL
MEDENIYET UNI.GOZTEPE EAR.
ISTANBUL
ISTANBUL UNI. ISTANBUL TIP FAKOLTESI
HASTANESI
ISTANBUL
DR. S1YAM1 ERSEK KALP VE DAMAR CER.EAH
311 PROF. DR. ILGIN OZDEN
32 1
PROF. DR. SERAP AYKUT AKA
TURKIYE ORGAN NAKLI KURULULARI WORD.
DER.
ISTANBUL ONI. ISTANBUL TIP FAKULTESI
HASTANE51
ZEL MEDICANA BAHCELIEVLER HASTANESI
Bu beige 5070 sayili elektronik iinza kanuna gore gUvenii elekironik iniza ile imzalanmistir.
Bu beige 5070 sayili eiektronik imza kanuna gore guvenli elektronik irnza He irnzalanmi stir.
PROF. DR. ADNAN SAYAR
ISTANBUL
YEDIKULE GOUS HAST, GöUS CER. EAH
DDç DR. CEMAL ASIM KUTW
ISTANBUL
KARTAL KOUYOLU YUKSEK IHTISAS EAN.
ISTANBUL
ISTANBUL BILIM UNI. TIP FAKULTESI HASTANESI
- YRD. ooc. DR. CEMAL AlA
35 BOZOKLAR
36' PROF. DR. HAKAN HAKERI
MEDENIYETONLGOZTEPE EAH.
ISTANBUL
PROF. DR. CENGIZ HAWK INCE
38 PROF. DR. ZEKI KARASU
DR. MEL1H AZAP
40 PROF. DR. SEZA] YILMAZ
41 PROF. DR. ZAFER ZEYTIN
42 YRD. DOç. DR. YAHYA DERYAL
PROF, DR. ATTILA ELHAN
ISTANBUL
ISTANBUL UNIVERSITESI
IZM]R
EGE UN]. GASTROENTEROLOJI
KONYA
KONYA NUMUNE HASTANESI
MALATYA
MALATYA ON]. TIP FAKULTESI HASTANES]
ISTANBUL
TURK- ALMAN UNIVERSITESI
GAZIANTEP
ZIRVE UNiVERSITESI
ANKARA
ANKARA UNIVERSITESI
Dr. Murat OZTURK
Daire Bakani V.
Iiygun görüe arx ecienim
Uzm. Dr. Arif KAPUAASI
Genel MUdUr Yrd. V.
OWR
Prof. Dr. Dogan
UNAL
Balkan a.
Genel MUdUr V.
*
I
I
I,.
rcTh:5
Technical Assistance for Alignment in Organ Donation- Europe Aid/31O5?/D/5ER/TR
Contract No: TR2009/0328,01.01/001
Faaiiyet Bi
Avrupa Birilgi Mevzuati ye Turk Mevwati Arastnda park Analizinin
Hairlanmasi
Taslak Mevzuat lie 11gW Topianti Organizasyoniarinin YapiIrnasu
Alt•Faaliyet B1.3
(4-4)
Beige Verslyonu
Tasiak 2
Iizmanlar
Danica Avsec, Kilit Uzrnan
Hakan Hakeri, Mevzuat Uzmani
Yahya Deryal, Mevzuat Uzmarii
Jacqueline Smits, Kailte Uzniani
ROchan Akar, Kailte Uzmani
Takim Lideri
Lajos Kovacs
VeriIebihr
Mevzuat DeerIendirme Toplantisi Programi
Topianti Tarjhi:
10-11 Mart 2015
Toplanti Saati:
1g6ri: 10:00 - 16:00
2 gUn: 10:00 - 13:00
2 gun
Toplarti süresi:
Topinti yer:
Topiartti ana hedefieri
City Hotel Ankara, Turan GOne4 Bulvari No: 19, cankaya, Ankara,
httpj/www.cityhotelankara.com
Taslak ,-nevzuat ye yOnetmelikier hakkinda tavsiyeleri aimak 1cm
Uzrnan Komitesinin katihmi He mevzuat ye yOnetmelikierin
incelenrnesidir.
Toplanti düzenieyen
Teknik Yardim Ekibi (TYE)
Katii:mci sayisi:
45 katihmci
AlmavivA
T.sro;sct co-Ihanced blht rper Urci ad
it Ripctlic 1 Trke
Bu beige 5070 s'ayiii elektronik imza kanuna gore guvenli elektronik imza He imzalanmtstir.
Bu beige 5070 sayili eiektronik imza kanuna gore gOvenli elektronik imza iie irnzalanniistir.
c)
GUNDEM
1. Gun
Saat
10:00-10:10
Sunumlar
Acilq KonumaIari
Soghk Bckonhi
Teknik Yard,m Ekibi
10:10-11:30
Türkiye'de yUrurlükte alan organ baij ye organ nakit mevuatinin tanitilmasu (Guncellenen Fark
AnaUzI Raporu) - TartimaIar
11:30-12:00
12:00-14:00
Khve Arasu
TUrklye'de organ bau ye organ nakll uyumu I;ln önerileri— TartmaIar
13:00-14:00
14:00-16:00
Ogle Yemegi
Turkiye'de organ baiu ye organ nakli uyumu i 9in onerI1erI—Tartimalar
Sunucub Dr. Dan/ca Avsec, Dr. Yahya Den/al,
Sunucu: Dr, Dnica Avsec, Dr. Yahyo Deryal
Sunucu: Dr. Danica Avsec, Dr. Yahya Denjol
2. Gun
Saat
10:00-11:30
Sunumlar
Türkiye'de organ baii ye organ nakli denetim kuratlan ye denetim formiari için önerilerilerin
tartiiImasi
11:30-12:00
12:00-12:45
Kahve Arasi
Taslak mevwat ye denetim kurallari üzerinde tartimaIar
ModeratOr/er: Prof. Dr. RUchan Akor
ModeratOr/er: Prof. Dr. Rüçhan Akor
12:45. 13:00
13:00-14:00
Kapanq Konumalaru
be YemeI