Noter Onaylı Sonuçlar

SAGLlK BAKANllGI
56.DÖNEM DEVLET HiZMETi VÜKÜMLÜLÜGÜ
SONUÇLARI
MAZERET KURASı
~.
ili
KATılıMCıNIN ADI SOYADı
ONVAN i BRANS
YERLESnRiLOIGI
,.,,"
BIRiM
435711 ABDUlLAHGUREl
UZMANTABIp. UROlOJi
8AGRI PATNOSDE\o1.ET
HASTANESI
ABDUllAH MNSU
UZMANTABip. GöGÜSHASTAlIKLARI 199iSTANBULYEDiKULEGöGUSHASTAl.IKLA
ABDUlLAHTOPCU
UZMANTABip. BEyiN VE SiNiRCERRA 7AGRIDEVlET HASTANESI
487081 ABiDiNGÜNDOGDU
UZMANTABip. iC HASTAlıKLARı
248 ISTANBULMRTAl DR.lÜTfI KIRDAREGI
485509 AFETSECILAKDUR
UZMANTABIp. TI881FARMAKOlOJI
B4ÇANAKKALEDE\o1.ET
HASTANESI
485~5 AHMETANıK
UZMANTABip. ÇOCUKENDOKFlINOlo. 45ADNANMENDERESÜNiVERSITESI
487189 AHMETDEMIR
UZMANTABip. ACILTIP
1salSTANBULSULTANBEYLITACiRLER
EGITI
486959 AHMETHAliM AVŞAROOLU
UZMANTABIp. FIZIKSELTIP VE REHA9 81 BURSACEKiRGEDE\o1.ET
HASTANESI
AHMETORftAN
UZMANTABIp. KARDIYOlOJI
147KONYANUMUNEHASTANESI
AlEV ECEVIZ
UZMANTABip. ACILTIP
197iSTANBULBEYKOZDEVLETHASTANESI
ALEVSELEK
UZMANTABip. ENDOKRiNOlOJiVEME 138KOCAELIÜNIVERsiTESI
487187 ALFRIDAŞiMSEK
UZMANTABip.GÖZ HASTALıKLARı
t66ISTANBUL EYÜPDEVlET HASTANESI
ALKIMGÜL$AH$AHINGÖZYILDil UZMANTABip. KADıNHASTAlıKlARı ~ 249ıZMIRSAGLlKBAKANllGIıZMiRKATIPCEI
ALPARSLAN$AHiN
UZMANTABip. MRDiYOlOJI
2Q8ISTANBULBAGClLAREGiTIMVE ARASTIR
486814 ALPERERDAN
UZMANTABip .IC HASTAlıKlARı
167iSTANBULESENYURTDEVLETHASTANE:
487182 ALPERENAGADAYI
UZMANTABip • GÖZHASTAlıKLARı
1:ınKAYSERIEGiTiMVE ARAŞTIRMAHASTAN
485574 ALTVGDURAMAZ
UZMANTABlp- ORTOPEDiVETAAIIMA- 2Il11STANBULBAKıRKÖYDR.SADIKONUKEG
485911 ALITURAN
UZMANTABip. ORTOPl:DIVETRAI/MA 218SAMSUNEGITIMVE ARASTlRMAHASTAN
486133 ALIÜMiTESBAH
UZMANTABip.ANASTEZiYOlOJIVE RE 89 DiYARBAKıRDEVLETHASTANESI
4871~
ARIFKARAGÖZ
UZMANTABip .ACIL TIP
123ıZMIRK,ARSIYAKADE\o1.ET
HASTANESI
487047 ATilLAKOYUNCU
UZMANTABlp- KARDIYOlOJI
210iSTANBULTUZLADEVlET KASTANESI
485721 AYLiNSUNGUR
UZMANTABip- KARDIYOlOJI
129KAHRAMANMARAS
NEClpFAZILSEKIR H
485758 AYSELÖZK,AYNAK
UZMANTABiP. KADıNHASTALıKLARı
V 175ISTANBULESENLERKADıNDOOUMVE Ç(
AYÇABA$KADEMYILMAZER
UZMANTABIp. KULAKBURUNBCX;AZi 188iSTANBULOKMEYDANIEGiTiM\LEARAŞT
AYSEDUYGUŞILTE
UZMANTABI?- FIZIKSELTIPVE REHAS 204iSTANBULSUlTANBEYLITACiRLEREGITI
485891 AYSEDOODÜ
UZMANTABip. RUHSAGLIGIVE HASTt 46AYDINDEVlET HASTANESI
AYSEERDOGAN
UZMANTABip. ANASTEZiYOlOJIVE RE 135KIRIKKAl.EYUKSEKIHTiSASHASTANESI
485579 AYŞEYILDIRIMBILGIN
UZMANTABip. GöGUSHASTALIKLARI 10AMASfA TC_SAGLlKBAK,ANUGI.M~ASY"
485667 AYŞEGÜlKÜÇÜKOSMANoGLU UZMANTABip. TIBBıPATOlOJI
107GAZiANTEPDRERSiN ARStAN DEVlET H
AY$ENAKKURTKOCAELI
UZMANTABip. ENOOKRiN(ııOJIVE ME B2BURSADEVLETHASTANESI
BAHADIRHiTEZ
TABIp. YOK
259 ıZMiRGAZIEMiRTOPLUMSAGLIGIMERKE
BAHATTINTANRIKULU
UZMANTABip. BEYINVE SiNiRCERRA 190iSTANBULSAGLlKBAKANLlGI-MARMARA
'
BAHRIOzER
UZMANTABip-GENELCERRAHI
1781STANBIAHASEKIEGITiMVE ARAŞTIRM"
BElGINUYSALERDAL
UZMANTABIp. COCUKSAI:';UGIVE HAE 121iZMiR GAZiEMIRNEWAR SALiHIŞGÖRE~
486333 BERATBERRiNGENCOOLUBAKEUZMANTABip. KADıNHASTAlıKLARı\11139KONYAEGITIM\LEARAŞTIRMAHASTANE:
487178 BERNADUI>.'.AN
UZMANTABIp. GOOOSHASTALıKLARı 200ISTANBULARNA\lUTKÖYDEVLETHASTAI
485618 BERNAERiTEN
UZMANTABip. TIBBıPATOlOJI
1~ MALATYADEVlET HASTANESi
BETULACARYAMAN
UZMANTABlp- NöROlOJI
25ANKARADR ABlJURRAHMAN
YURTASLAN
486746 BUKETTUAALDiRICAN
UZMANTABip. ANASTEZiYOlOJIVE RE 151MALATYADE\o1.ET
HASTANESI
487191 BURAAAYAN
~
ZMANTABlp-ANASTEZIYOlOJIVE RE 180iSTANBULBAHCELlEVLER
DEVLETHASTı
487200 BURAKBEKG6z,' ~' •• '
ZMANTABiP. ACILTIP
29ANKARAPROFDRCELALERTVGEliMESC
BURCUKAYA;!";:':.-':(,
TAB!P.Iç HASTAlıKlARı
17ANKARAGÖlBAŞıHASVAKDEVLETHASTA
485910
CANANDEMiR >}" ,<,,:.
TABip. END0KRiN().OJI\LEME 37ANKARADR ABDURRAHMAN
YURTASlAN
CANERBO_~i;l.{l~\
~~
TABlp - KALPVE DAMARCERFt 164MERSiNDEVLETHASTANESi_ " _
486710 CAVITIŞI••'y),~ -at- ~J;
NTABip. CEVRESAGLlGI
242ANKA.RAHAlKSAGLIGI MUDURlUGU
_2 CEMALKAN ~- LI
NTABIp. BEYINVE SINIRCERRA LLSıZMiRGAZIEMiRNEWAR SALIHi$G('iREN
486359 CIHATUZU
,~,. OF UZMANTASIp. NOROLOJI
12QıZMIRSA(:';L1K
BAKANllGiıZMiR K,ATlpCEI
485983 ClHAT6ZCA
~.~
UZW<NTABiP. ÜROlOJ!
59ANKARAKEçiöRENEGiTiMVE ARAŞTIRM!
DA\lUT ŞAHiN
UZMANTABlp- SITOPATOlOJI
2Il71STANBULBAGClLAREGiTiMVE ARASTIR X
48.5539 DERYABAKOKESKIN
UZMANTABip. RADY().OJi
99 ERZURUMNENEHATUNKADıNDoGUMiii<
485637 DERYACAKIRERooGAN
IUZlMN
TABip. TIBBıMiKRoeiYOl~
240ZONGULDAKHALK
SAGLIGlLABORATUW
487205 DEVRIMANIL
UZMANTABIp. RADYOlOJi
t04 ESKIŞEHiRYUNUSEMREDEVlET HASTt
485981 DUYGUCEliKER
UZMANTABIP. TiBBıPATOlOJI
87 DENIZLIDEVlET HASTANESI
486447 DiDARKURT
, 'i
UZMANTABlp- KADıNHASTALıKlARı 95ERZINCANSAGLIKBAKANllGIERZiNCANL
DiGDEMÖZERYILDIRIM
UZMANTABip. ENFEKSIYON
HASTAlIKI 64BALIKESıRGöGOSHASTALıKlARıHASTAN
486225 EBRUBOlÜK
UZMANTABip- NÖROLOJI
1191ZMiRGAZiEMiRNEWAR SALiKiŞOOREN
""'W
'"'~
""'''
""""
"'"'
'""'"'
-""""
''"''
'"'"'""
""~
"""
'"'"'
'"'''
'"'00
'"""
""""
""'"
-+-.i
ry
r.
v
---
i1
KATılıMCıNIN ADI SOYADı
4871?2 EBRUERDEM
4a5720 EBRUonOPRAK
EGEMENCEBECI
486952 ELIFKUSCUAYTEKIN
487173 ElIF SAKCI
ElIF TUTKUDURMUŞ
EMELÜRÜNSITIRGEN
AAKAVA
486135 EMRAJ1
EMRAJıKESKIN
487184 EMRAHYAKUT
EMREÖZDEMIR
487073 EMiNEÇIGDEMÖZEN
~"%ENDERGlINEŞVEGIN
486359 ERDINCCAVUS
ERGOLDEMIRÇM BÖR
ERHANMillEMIR
ERHANCALlŞICI
485929 ERKANCEMCELlK
EROLRAUFAGıs
ERcx.ÇETINKAVA
ETHEMÖNDERMERIC
485613 EYÜPAVDOGAN
EGEMENUSTA
FAHRETTINUVSAL
486932 FARUKKARAVAGıZ
485953 FARUKÖZGöR
FATMAAKCI
487179 FATMAAVcıOOLU
485705 FATMADUKSAL
FATMAEBRUVURDAKUL
485259 FATMAGULALTUN
486732 FATMAGÜLŞAHAKINCI
FAn~A GÜNEV
"6JM FATMAKEREN
486577 FATMAUZUN
4a5745 FATIHKURŞATVILMAZEl
486375 FATIHSARGIN
FATIHTÜRKMEN
485341 FERDACAN
486582 FERloEVAMAN
FEVZAKABAR
485959 FIKRETAKYüREK
4a5743 FILIz eULFACIKARASU
485292 GAMZENURCIMiLLIŞENOCAK
486216 GÖKHANKOVUNÇJ;l...
GOKCEYÜKSEL "...
~
466383 GöRKEM~.~
485781 GlJLAVQWIQ.~';':'ol
'"'~
''''"
'"'"~
"'"'
"""
''''''
""~
"'"'
'"""
'"""
"""
"''''
''''"
''''''
''''''
'"'''
""~
'",.
""~
"'''11\1
487069
466951
ÜNVAN/BRANS
YERlESTIRiLDiGı BıRıM
UZMANTABlp- GOGlJSHASTAlIKLARI 223SIVASNUMUNEHASTANESI
UZMANTABip. RUHSA~ll~1 VE HASTft 153MALATYADEVlET HASTMJESI
UZMMJTABip. NUROlDJI
189ISTMJBULOKMEYDANIEGITIMVE ARAST
UZMMJTABip. KADıNHASTALıKLARıvi 276ANKARIIELMADAGDRHUlUsI MATAŞ D
UZMANTABIp. Iç HASTAlıKLARı
247 ISTANBULFATIHSULTANMEHMETEGITb
UZMANTABip. IC HASTAlıKLARı
16ANKARAMESLEKHASTALıKLARıHASTANE
UZMANTAB:P. KADıNHASTAliKLARlif' 49 ANKARADI$KAPIVIUlIRIMBEVAZlTEGITI~
UZMANTABip. KADıNHASTAlıKLARıV 158MANISAMERKEZEFENDI
DEVlET HASTM
UZMANTABip. BEViNVE SiNIRCERRA.237ZONGULDAKATATÜRK
DEVlETHASTANE
UZMANTABIp. ÜRQOJI
215NI(';DEDEVLETHASTANESi
UZMANTABIp. KARDtvQOJI
127ıZMIRSAGLIKBAKANUGIIZMIRKATiPCEI
UZMANTABip. PLASTiK,REKOOSTRÜK
140KONYANUMUNEHASTMJESI
UZMANTABIp. GASTROENTERQOJI 177ISTANBULBEVKOZDEVlET HASTANESI
UZMANTABIp- ENFEKStyOOHASTALIKI1951STANBULKANUNISULTANWlEVMAN Eı
UZMANTABip. KADıNHASTALıKlARıvi 174iSTANBULSAGLIKBAKANııGıIsTANBUL'
UZMANTABip. NÜKLEERTIP
31ANKARAATATÜRKEGITIMVE ARAŞTIRMA
UZMANTABIp. NEOOATQOJI
278ANKARAVENlMAHALLEDEVlET HASTANE
UZMANTABip- ANAŞTUIVQOJI VE RE 97ERZURUMPALANDÖKENDEVlETHASTAN
UZMANTABip. TIBBıFARMAKOlOJI
41 ANKARAMESLEKHASTALıKLARıHASTANE
UZMANTABiP. COCUKSAGLlGıVEHA~ 212MUGLAlCSAGLIK BAKANııGıMUGLASıl
UZMANTABIp. GENELCERRAHI
20ANKARAGa.BASI HASVAKDEVlETHASTA
UZMANTABlp- ANASTUtyQOJI VE RE 141KOOVAECITIMVE ARAŞTIRMAHASTANE:
UlMAN TASip- TIBSIMiKROBivOLOJI 241SAMSUNHAlK SAGLlGıLABORATUVARı
UZMANTABip. COCUKKARDIVQOJISI 78 ULUOAGÜNIVERSITESI
UZMANTABIp. AILEHEKIMllGI
246ıZMIRHALKSAGLıGıMÜDÜRlüGü
UZMANTABlp.ÜROLOJI
203ISTANBULHASEKIE(';ITiMVEARASTIRM~
UZMANTABip.COCUK SAGLıGıVE ~
SAFVONKARAHISAR
ZÜBEVDEHANıMKADıN
UZMANTAiliP. TıeBi MiKROBivQOJI
252GAZIANTEPDRERSINARSLANDEVlET H
UZMANTABip. COCUKIMMÜNOlOJIsl' 221CUMHURlvETÜNIVERSiTESi
X
UZMANTABip-AILE HEKIMllGI
24JANKARAAKYURTTOPLUMSAGLI(';IMER~
UZMANTABip. RUHSAGLıGıVE HASTP 42ANTAlVA KEMERDEVLETHASTANESI
UZM,/l,N
TABlp.ANA$TEZiVQOJI VE RE 1AIlANA NUMUNEEGITiMVEARASTIRMAH.l
UZMANTAB;P. KUlAK BURUNBoGAlI 79 BURSADa<TCELIKKADıNDoGUMVE CO(
UZMANTABip.lç HASTALıKLARı
13ANKARAAKVURTILCEDEVlET HASTANE!'
TABIp. VOK
260ZONGULDAKKOZLU
TOPLUMSAGlIGI ME
UZMANTABip. ÜRQOJI
98ERZURUMea.GE EGiTiMVE ARAŞTıRMAl
UZIJ.ANTABlp .Iç HASTALıKLARı
216RIZEDEVlET HASTANESI
UZI.'.ANTABip. ACILTIP
48 AVDINDEVLETHASTANESI
UZM,/l,N
TABlp - iç HASTAlıKlARı
ISANKARACUBUKHAliL ŞIVGINDEVLETHA:
UZMANTASip. GÖCÜSi'tASTALıKlAAI 160MANISAMERKEZEFENDiDEVlET HASTAJ
UZMANTABip. RADVetOJI
56ANKARACOCUKSAGLIGIVE HASTALIKlAA
UZMANTASIp. TIBSIBivOKIMVA
2s4 SELCUKÜNIVERSITESi
UZMANTABip. GÖGÜsHASTAlıKLARı 226TOKATERBAADEVlETHASTANESi
UZMANTABip. KADıNi'tASTAlIKLARI'v1 96 ERZURUMNENEHATUNKADıNDOGUMH~
UZMANTABIp. NÖROlOJI
214NIGDEDEVlETHASTANESI
.IANTABip. RAOVQOJI
57ANKARATÜRKtvEVÜKSEKIHTISASEGITI~
Ip- VOK
25BANKARAKIZIL~AWM TOPLUM$AGLlG
MANTAB:P. FiZiKSELTIP VE REHAB 94 ELAZIGE~ITIM VE ARAŞTIRMAHASTANES
i
• ABlp. YOK
2B8ANTALVAATATURKDEVlET HASTANESI
GOLGAN
,,~
UZMANTABip. KADıNHASTALıKlARıvi 273ANKARAÇUBUKHALILŞIVGINDEVlET HI
GULCE
\,•••
UZMANTABIp. KULAKBURUNBoGAZi 187ISTANBULKAGITHANEDEVLETHASTANE
GÜLNUR
NU
<1
UZIJANTABIp. COCUKSAGLlGıVE H~ 230TRABZOOKANUNIEGITiMVEARAŞTIRW
UZMANTABip. KALPVE DAMARCERRi 206ISTANBULBAAIRKÖVDRSAIlI KONUKEG
435527 GÜLSÜMTÜRKYILiiA:Z""
TABlp- COCUKIMMÜNetOJlsl 271ANKARAVI\.DIRIMBEYAZıTUNIVERSITES
485952 HACERILBILGEERTDVKARAG~MAN
ZMANTABip. ÜRQOJI
202ISTANBULTUZLADEVlET HASTANESI
466357 HACıMURIITAKGUl
UZMANTABip. GASTROENTERQOJi 176iSTANBULBAKıRKDVDRSAIli KONUKEG
485&87 HAKANVILDIZ
HAKANVIRGIN
UZMANTABIp. GENELCERRAHI
67SATMANBÖlGE DEVLETHASTANESI
HALIMEVILMAZ
~
UZM,/l,N
TABip.AtiASTEZlvOlOJI VE RE 180ISTANBULBAHCELlEVLERDEVlETHASTi
HALIMEVÜCEL
f\
UZMANTABIp. ÇOCUKSA~LıGıVE H~ 266MANISASARUHANLIDEVLETHASTANESI
HALISEMETiNBAZ i ~
UZMANTABIp. COCUKSA(';L1(';1
VE H~ 69 BATMANSASONOEVlET HASTANESI
HANDAN
ATSIZSEZ~
UZMANTABlp.AlLE
HEKiMllGI
244ıZMIRNARlIDEHETOPLUMSAGUGıMERI
485552
HANDANÜNSAL
UZMANTABIp. COCUKKARDlvOlOJlsl 23ANKARAORZEKAITAHIRBURAKKADıN$J
"""
''''~
"'"'
""~
"''''
"""
'"'"
7
'J
-L'
1
7
mı
liLiL'LLiIiiILI
485568
486680
487176
486087
485S05
486236
435991
485702
4856~
486692
486025
486029
486200
486694
485459
485971
487209
485725
487192
48$09
486372
4869$8
486001
487017
4$6547
486870
485491
485562
4116304
485430
486737
485550
485337
487196
485371
485535
487185
48543-5
485575
486455
486282
485788
48&482
487054
485437
485770
485471
486266
485617
4%859
486106
486245
487181
486819
487180
485572
486349
485670
485933
487109
486394
486153
HANiFEHiLALANDAN
UZMANTABIp. COCUKSACLıGıve H~ 265GiRESUNKADıNooGUM VEçOCUKHAsı
HAs.o,NACIK
UZMANTABip.Iç f-tASlALIKlARI
172ISTANBULSÜlEYMANIYEKADıNDClC>UM'
HASANGUC
UZMANTASlp- PlASTIK,REKQNSTROKmiZMiR TEPECIKEGITiMVEARAŞTIRMAHi
HATicEN<AAYA
UZMANTABIp. KADıNHASTALıKlARıvi 131KAYSERIEGITIMve ARAŞTIRMAHASTAN
HATICEDURAK
UZMANTABIp. KULAKBURUNBOGAZ) 70 8QU lZZETBAYSAl DEVLETHASTANESI
HAWANUR ALPARSLANY(ıMUN UZMANTABlp - GENELCERRAHI
226TEKiROAGÇORLUDEVLETHASTANESI
fV<YOARSEKMEN
UZMANTABi? BEViNve SiNiRCERRA 136KOCAEli DERiNCEeGtTiMVE ARAŞTIRfAl
HÜLYAYAZıCıEROGı.U
UlMAN TASip. GÖZHASTAlıKLARı
18ANKARAKIZILCAl'AMAMDEVlET HASTANI
HÜLYAÖZKANÖZDEMIR
UZMANTABip. ENFEKSIYON
HASTALIKI194ISTANBULOKMEYDANIEGiTiMVE ARAŞT
HüSAMEnlN ÖZDEMIR
UZMANTABIp. ORT0PEDiVE TRAVMA"91 EoiRNE DEVLETHASTANESI
HUSEYiNTAMERURSAVAS
UlMAN TASIp. ORTOPEOIVE TRAVMA-1241lMiR SAGLIKBAKANllGiıZMiR KATlp CEI
HUSEYiNÜSKÜL
ULfMN TABIp. COCUKSAGLlGIVE H~ 103ESKISEHiRDEVLETHASTANESI
HÜSNÜBAYKAL
Ul~WJ TABIp. GöGÜSHASTALıKLARı 30ANKARAATATÜRKGöGOs HASTALIKLAAI
\
HÜSNÜÖNOER
UZMANTABip. ACILTIP
85ÇORUMT.C. SAGlIK BAKANllGIHiTiTÜNI"
HiKMETTEKiNNACAAoGLU
UZMANTABIp. ÇOCUKIMMÜNOLOJISI 179ISTANBULBAGClLAAEGtTIMVEARAŞTıR
HILALGÜNGÖR
UlfMN TABIp. TIBBıBIYOKiMYA
261ElAZIG EGITIMVE ARAŞTIRMAHASTANE
HilAl KUTLUHAN
TABIp. YOK
257ISTANBULÜsı<ÜDARTOPLUMSAGUGIMI
ILGINYILDIRIMŞIMŞIR
UlMAN TABIp. ENDQKRiNOLOJI
VE ME 128EGEÜNIVERSITESI
IRAZNAR
UZMANTABlp.ÇOCUK SA(;LIGIVE H~ :m ANKARAAKYURTILCEDEVLETHASTANE
+<:AAN
GÜRBÜZ
UZMANTABIp. ORTOPEDIVE TRAVMA" 133KAYSERIEGITIMVE ARASTIRMAHASTAN
KADERARSLAN
UZMANTABIp. ENFEKSiyONHASTALıK!26 ANKARAEGITIMVEARAŞTIRMAHASTANE:
KllMIL YILMAZ
UZMANTABIp. COCUKSAGuGıVE H~ 251DIYARBAKıRÇOCUKKASTALIKLARIHAST
KAZıMKARAGÖZ
UZMANTASIp. ÇOCUKSAGU(;IVE HA~ 93 ELAZIGE(;iTIM VE ARAŞTIRMAHASTANES
KAZıMŞENOL
UllıoIMJTABIp. GENELCERRAHI
73BURSADEVLETHASTANESI
KEMALATASAYAN
UZMANTABIp. KADıNHASTALıKLARı 27SANKARAPCUlTlI DUATEPEDEVLETHAS
KIY1Y'ET
TUNA
UlMAN TABlp.Iç HASTAlıKlARı
171ISTANBULOKMEYDANIEGITIMVEARAŞT
KCAAYGOK
UlMAN TABIp. KADıNHASTALıKLARı
vi 173ISTANBULSA(;LlKBAKANLIGI.MARMARA
LEVENTKILIÇ
UlMAN TABiP. ROMATOLOJI
21ANKARAYENiMAHALLEDEVLETHASTANE
LÜTFiYEUYGUR
UlMAN TABIp. KADıNHASTALıKLARı
vi 232VANERCiŞDEVLETHASTANESI
MEHMETFATiHBENZIN
UlMAN TABIp. GENELCERRAHI
233YOZGATAKOA(;MADENIDEVLETHASTAN
MEHMETGENe
UZMANTABIp. TıBBiBiYOKIMYA
239lONGULDAKHALKSAGlIGI LABORATUW
liEHMET UNAL
UZMANTABiP. DERiVE ZüHREV1HAsı 145KONYANUMUNEHASTANESI
MEHMETYEKTAöNCEL
UZMANTABIp. NEOı'lATOLOJI
ANKARADRZEKAITAHIRBURAKKADıNS
MEHMETÜSTÜN
UZMANTABip. GENELCERRAHI
1nlzMIR TEPECIKE(;ITiM VEARASTIRMAHI
MELAJ-iAT
ERDOOAN
UZMANTABIp. RADYOLDJI
3ADANANUMUNEEGiTIMVE ARASTIRMAf{i
MElEKVURSAVAŞ
UZMANTABip. KULAKBURUNBoGAz i 267ANKARASINCANDRNAFlz KöREZ DEVLE
MELEKBERCAVU$ÖZKIW
UlMAN TABIp. PLASTIK,REKONSTRÜK
184ISTANBULSAGlIK BAKANLlGI.MARMARA
MELTEMGÜRÜ
UlMAN TABlp. RUHSAGLlGIVE HASTJ 28ANKARAPROFDRCELALERTUGETiMEs(
MELTEMKARACANGOlEN
UlMAN TABip. NÖROLOJI
144KONYANUMUNEHASTANESI
~ELiKEDEMiRCALTEKIN
UlMAN TABIp. KADıNHASTALIKLAAI
V 149MALATYADEVLETHASTANESI
MERVEEMECENSANLI
UlMAN TABIp. COCUKSA(;L1GıVE!-tA! 90 DIYARBAKıREGiTiMVE ARAŞTIRMAItASTI
MERVESERTDEMIR
TABip. YOK
2119KONYABEYHEKIMDEVLETHASTANESi
MERiHOOAL
UZMANTABIp. KULAKBURUNBoGAzI 142KONYAEGtTlMVEARASTIRMAHASTANEl
flETINYIGMAN
UZMANTABIp. ÜROLOJI
263ANKARATÜRKIYEYUKSEXIHTiSASEGITI
MESFiKALoGoGlU.~
~\N TABIp. COCUKCERRAHiSi
148KONYAE(;ITIMVEARASTlRMAHASTANE:
MUAMMERTOPAL~~
AN TABlp .IC HASTALıKLARı
86 DENIlli SERVERGAZiDEVLETHASTANESi
v.
zn
MUHAMMETM1iı~
~
. TABIp. FIZIKSELTIPVE REHAB 88 DENIlli DEVLETHASTANESI
MUHSiNELMt,!
. ~
~
:fABlp. TIBBıGENETıK
6 AFYONKOCATEPEUNiVERSITfSI
MURATBICA~tl ~~,
. 1.TABIp. ANASTEZiYOLOJI
VE RE 152MALATYAYESILYURTHASANCALIKDEI1
MURATFERHA
. l1.lfı,
,~TABlp. GENELCERRAHI
73 BURSADEVLETHASTANESI
MURATçiT1Lci
.• ,
'*J TABIp. BEVINVE SINIRCERRA 163MERSINTARSUSDEVLETHASTANESi
MUSAYlLOll
, '~'UZMAN TABlp - RUHSAGLIGIVE HAST! 43ANTALYASERIKDEVLETHASTANESi
MUSTAFAALBAYRAK
.;,.••."'ÖJZMANTABIp. KADıNHASTALıKLARıvi 274ANKARAKEClöRENEGiTIMVE ARASTIR~1
MUSTAFADEMIR
jUZMANTABIP'GENELCERRAHI
74BURSAMKEMALPAŞADE\lLETHASTANES
MUSTAFAGONENÇER
UZMANTABIp. KARDiYOlOJI
'/1>. 127iZMiRSAGLiKBAKANııGiıZMIRKATlp ÇEl
MUTLUÖNEY
UlMAN TABip. TIBBıBIYOKIMYA
12llIZMIR BUCASEYFIDEMIRSOYDEVLETHI
MOJDEKARADAG
UlMAN TABIp. KLJlAKBURUNBOOAZi
SIVASNUMUNEHASTANESI
MORSELSALI
UZMANTABIp. IC KASTAlıKlARI
75 BURSASEVKETYILMAZEGITiMVEARAŞTı
MUSlÜMTARKAN
UZMANTABIp. GENELCERRAHI
102ESKIŞEHIRDEVLETHASTANESi
MÜZEYVEN
UYARGöGÜ$
UZMANTABiP. GÖZHASTAlıKlARı
105GAZIANTEPŞEHITKAMiLDEVLETHASTA~
w,GII1ANPOLAT
UZMANTABip-ANASTEliYOlOJI VE RE 4 AFYONKARAHISAR
DEVLETHASTANESI
NAGiHANSAL
~
UZMANTABIp. KADıNHASTALIKLAAIv, 250ıZMIRBUCAKADıNooGuM VE COCUKHI
n
-l...:
"'i i
m
3 3 7:
KATılıMCıNIN ADI SOYADı
YERLESTIRIlOIGI
UNVAN/BRANS
-"
29Nisarı2014 1038
Sayfa 415
BiRiM
NAMIKKEMALl\JRKAN
UZMANTABip-IÇ HASTAlıKLARı
236ZONGULDAKATATÜRK
DEVLETHASTANE
NAZMlvEDENIZAASLAN
UlMAN TABIp. Ri'J)YASYONDNKOlOJI ZlIISTANBUL şiŞLI HAMiDiYEETFALEGiTiM
NECMlYEGÜLTEMEL
TABIp. YOK
262SINOPBOYASAT75YIL DEVLETHASTANE
NERiMANFISTIKÇIOCıu
ULLYWL
TABIp. RADYOlOJI
205ISTANBULGAlloSJ,WjPAŞATAKSIMEGIT
UZMANTA,Bip.COCUKSAGLıGıVE HA~ 260ANKARASINCANDRNAFtz KÖREZOEVl.E
_SS NESRINAKElAS
NURCANCANGÜRSUL
UZMANTABip. ENFEKSIYON
HASTAliKI 83 ÇANAKKALEBIGADEVLETHASTANESi
486219
~;M9 NURCANHANCI
UZMANTABI? RUHSAGLlGIVE HASTt 80 BURSASEVKETYILMAZEGITIMVE ARASTI
NURlllAR.AZ
UZMANTASı? RADYetOJI
161MANISADEVLETHASTANESi
486159
NlHALKARADAŞ
UZMANTABI? COCUKHEMATetOJISI' 66 BALIKESıRATATÜRKDEVLETHASTANESI
485623
UZ~Wj TABI?- KULAKBURUNBOOAZi 185ISTANBULTUZLADEVLETHASTANESI
486391 NIYAZIALTINTOPRAK
OKANAKMAL
UZMANTABi? GÖl HASTALıKlARı
llSıZMIR BUCAKADıNOOC;UMVECOCUKHi
ONURGÜRSAN
UZMANTASi? QRTOPEDiVE TRAVMA. 9 AMASYAMERliFON KARAMUSTAFA?ASAr
467064
ONURSAYDAM
UZMANTABI? KAL?VE DAMARÇERRi 35ANKARA.DIŞKAf'1
YILDIRIMBEYAZıTEGiTI~
UZMANTABi? .Ie HASTALıKLARı
114ıZMiRSAGt.IKBAKANllGIıZMiRKATipeEl
485669 ORHANBALIKCl
UZMANTABi? .IC HASTALıKLARı
224SANLlURFAMEHMETAKIFINANEGITiMV
485335 OSMANERiNe
486543
?INARTOKDEMIRÇALıŞ
UZMANTABI? KADıNHASTALıKlARı 272ANKARA.AKYURT
ILÇEDEVLETHASTANE
AHMETALTUNBAY
UZMANTABI?-ANASTEllYoı.OJI VE RE lS21STANBULSILIVRI ?ROF.DR.NECM;
AYAN
486935 RAM.ALJ'W
487212 ~
OGUZ$AHiN
UZMANTABi? ACILTl?
234YOZGATDEVLETHASTANESI
R,ANAYUKSEL
UZ~Wj TASi? TIBSISIyoldMYA
253HATAYANTAKYADEVLETHASTANESI
467105
REVANYILDIRIMKARABAG
UZMANTABI?- GÖZHASTALıKLARı
155MANiSADEVLETHASTANESi
SALIHCIHATPAlTUN
UZMANTABI? RUHSAGLıGıVE HASU 27ANKARANUMUNEEGiTiMVE ARASTIRMAl
UlMAN TABip. COCUKCERRAHISI
92 EDIRNEDEVLETHASTANESI
485978 SALIHKARACA
486247 SANEME$FlEF
UZMANTABI? COCUKSAGLıGıVE HM 280ANKARASINCANDR.NAFIZKÖREZDEVLE
_07 SEDEFYÜCEL
UZMANTABi?- DERIVE ruHREVI HAsı 3J ANKARAKAZANHAMOiERiş DEVLETHAsı
486907 SEHERKARAKUŞ
UlMAN TASi? GÖGLrSHASTAJ.IKLARI47 AYDINATATLrRKDEVlET HASTANESI
SEMATANRIVERDi
UlMAN TASi? NEONATetOJI
mTDKAT DEVLETHASTANESI
465898
SEMlHACANVERENLER
UZMANTABI? RADYOLOJI
219SiNOPATATÜRKDEVLETHASTANESi
SEMlHASENKAYA
UZMANTABI?- RUHSARıGı VE HASTP 225SANUURFABALIKLlGÖLDEVLETHASTAN
486237
UZMANTASi? RADYOLOJI
235YOZGATDEVLETHASTANESI
485~1 SERAPTEMOCIN
UZMANTASi? RADYetOJI
231TRABZONKANUNiEGiTiMVE ARAŞTIRM!
486199 SERDARALTAY
SERKANKAHRAMAN
UZMANTABI? KARDIVo.-OJI
209ISTANBULsIL1vR1PROF,DRNECMIAYAN
SERKANÜNLÜ
UZMANTASı?- RADYo.-OJI
154MALATYADEVLETHASTANESI
SER?ll CANANERBiJYüN
UlI.Wl TABi? ANASTEZIYetOJIVE RE 157MANISADEVLETHASTANESI
SEVOAOiKER
UZMANTASIp. NORetOJI
24ANKARAULUSDEVlET HASTANESI
UZMANTABI? DERIVE ZÜHREVIHAsı 65 BALIKESıRBANDIRMADEVLETHASTANES
485595 SEviMSAYSAK
SEviMINEl YilMAZ
UZMANTABI? RADYASYON
ONKOI.OJI 36ANKAAADIŞKAf'1YILDIRIMBEYAZıTEGITI~
487168
UZMANTABi? PlASTIK,REKONSTRÜK2 ADANANUMUNEEGITIMVEARAŞTIRMAHI
485611 SEVINFAAlZ
486144 SElEN BOZKURTKÖSEOOLU UlMAN TASip. KADıNHASTALıKlARıvi 165MERSiNKADıNDOGUMVE COCUKHAST!
UlMAN TABi? PLASTiK,REKONSTRÜK77 BURSAYÜKSEKIHTISASEGiTiMVE ARAşı
486937 SEZICEY~
SONERKURTGOZ
UZMANTABI?- KUlAK BURUNBOOAZI 1S61STANBUL
BAHÇELIEVLER
DEVLETHASTı
486730
SULTANAMYKÜÇÜK
UlMAN TASip. GENELCERRAHI
74BURSAM,KEMAlPASADEVLETHASTANES
_W
SUZANBAHADIR
!'ık'IlAN TABI? RADYOI.OJI
58ANKARAATATÜRKGÖGÜsftASTALIKLARI\
486744 SÜRETABAÇ
O~AN
TABip. TIBBISivOKIMVA
255TRABlON KANUNiEGrriM VE ARASTIRMI
485543
SINEMDURAN
~ <).~
~u:ıziiASI?
RUHSAGuGıVE HASTI eoBURSASEVKETYILMAZEGiTIMVEARAŞTı
-{t' -W~'
ABip.ÜROlOJI
l46KONYAEGITiMVEARAŞTIRMAHASTANE~
4857>0 TALI?GöKTAS ~Q!'1
TABI? GENELCERRAHI
72BURSAÇEKIRGEDEVLETHASTANESI
467197 TUBAATAK:!,-~'\: ~.v..\~ ••• 20 liı\ii
TUBABQm,.\JM:ı..N
~~UlMAN
TASip.
TIBSiBIYOKIMYA
32ANKARATÜRKIYEYÜKSEKIHTlSASEGITilı
486973
UZMANTABIp. RUHSAGl.IGıVE HASTt 196ISTANBULBAKıRKÖYDRSADi KONUKEG
486112 ruS..:OCF:KŞA$ t,ti
TuiiAij)"CAA"'~ '..
UZMANTABip. GENELCERRAHI
1121ZMIRSAGı.IK6AKANl.IGılmlRKATlp ÇEl
UZMANTABip- KARDIyo.-OJI
39ANKARAPROFDRCElAL ERTUGETiMESC x
41)5810 TURGAYA~.J...
TUGSADDRKE ,~;
UZf.W.ITABI?.ANASTEZIYOI.OJIVE RE 68BATMANBÖLGEDEVLETHASTANESI
•••
UZ~Wj TASip.ANASTEZivOlOJIVE RE 1Bl1STANBlILBALTALIMANıMETINSABANCıi
485771 TUGCE\ENI..
UMUTfju~)
': .•'/ /UZMAN TABI?- ÇOCUKSAGLıGıVE HA~ 191ISTANBULÜSKÜDARDEVLETHASTANES
,UlMAN
TABIp. ÜROlOJI
1251lMIR BOZYAKAEGITiMVE ARAŞTIRMAH
485681 VCU<ANSEN-"~
YAKUPALSANCAK
UZMANTABi?KARDIYetOJI
~
40ANKARAATATURKEGITIM
VE ARASTIRMA
486374
486764
YESlMKIZRAK
UZf.W.ITASı? RADYOLOJI
100ERZURUMBÖLGEEGiTiMVE ARAŞTIRMA
UlMAN TASip .Ie HASTALıKLARı
170ISTANSlILBAYRAM?ASADEVLETHAŞTAI
485945 YURDAEROlCAN
UZMANTASı? HEflATOI..OJI
101ATATÜRKUNIVERSITESi
465861 YUSUFBiLEN
UZMANTASı? KADıNHASTALıKLARı
V 109HATAYKADıNDOGUMVE COCUKHASTA!
485493 YUSUFTOPALAHMETOOLU
UZMANTABip. COCUKVE ERGENRUH mIZMiR SAGLIKBAKANııGiıZMIRKATlpCEI
467022 YUSUFDZTURK
YÜCEL
MENDIL
~
UlMAN TABiP. ACiLTl?
134KAYSERIEGITiMVEARAŞTIRMAHAŞTAN
485530
lEHRACEBi
/
UlMAN
TABlpÇOCUKSAGLıGı
V
E
HA!
137KOCAELI
DlLOVASIDEVLETHASTANESI
487202
486728
487043
""'9
""'O
'"""
v
'85'"
,.""
~"~
_aı
"'"'
"'""~
""
'"""
""'''
"""
~"'9
-+ı
29NiSJ/l20ı4 1038
Sa)'fu 51 5
l1LLIIiLILII
KA nllMCININ
ADI SOYADı
486818
486268
485414
4s5564
485877
487139
ZEYNEP OINC
CIGDEM TÖRÜNER INELI
CIGOEM USUL AF$AR
OMERCeLEP
öNDER KıuÇASlAN
ÖNDER UTKU DATLI
486209 ÖZOEMELlSACELAyiR
485796 ÖZDEMIR ÖZER
485678
ÖZGÜ HANCERLI
435926
OlGUN AKGUL
486833
ÖZlEM ATE$AL
0185498 ÖZLEM DEMIRKAN
486079
ÖZlEM nGLINER EKER
486743
OZLEMlASCI
485649
485577
487175
OZlEMYOLDA$
ÖZLEM çETIN EKER
ÖZLEM SEN
485193
IJMMÜSERPIL SARI
487124
ILKAY ARMA(';AN
486nQ
LKAY BAHÇECı
485516
487101
485914
486773
IREM SEN
ıSMAIL AKOLlLUM
ıSMAIL KARAATLI
ŞAFAKAKIN
486521
$EBNEMYUCEl
486478
$ENAY YıLOIZ BDZDOOAN
YERLESTiRiLOiGI BiRiM
UNVANi BRANS
UZf.W' TAEiP .ANASTEZIYOlOJi VE RE
UZMAN TASlp • ENFEKSiyON fiASl ALIKI
UlMAN T,o,slp. TIBBı ONKOlOJ!
UZMAN TABIp. COCUK SA(';LIGI VE HA<
UZMAN TABip. COCUK SA(;lIGI VE ~
UZMI<N TABIp. GöGüs HASTAlıKLARı
UZMAN TAB Ip. Le HASTAlıKLARı
UZMAN TABlp .GENEl CERRAHI
UZIAAN TASlp • COCUK SA(;U(;I VE HM
UZIAAN TABIp. GENELCERRAHI
UZMI<N TABlp.ANAŞTEZIYOLOJI VE RE
UZMAN TABiP • COCUK SA(;LıC;1 VE HA~
UZW.AN TABip. RUH SA(;LIGI VE HAST t
UZMAN TABIp. GöCÜS HASTAlıKLARı
UZMAN TABip. TIBBı MIKROOjyOlOJI
UZMAN TABip. RUH SAGLI(;I VE HAsn
UZMAN TABlp .Ie HASTAlıKLARı
UZMAN TABip. NOOOLOJi
Uzı.w.j TABIp. HISTOLOJI VE EMBRiYO
UZMAN TABIp. TıBBi MiKROBiYOLOJI
UlMAN TABip .Ie HASTAlıKLARı
UZMAN TABIp. RADYOLOJI
UZMAN TABIp. RUH SAGLlGI VE HASU
UZMAN TABip. ENDOKRiNOLOJI VE ME
UZMAN TABip. TIBBı ONKOLOJI
UZMAN TABIp. RUH SA(;UGI VE HASU
o ••
LISTE SONU'"
(LI
76 BURSA ZüBEYDE HANıM Dc:ıGUMEVi
44 ANT Al. YA KEMER DEVI£T HASTANESi
TEKIROAG ÇORLU DEVLETHASTANESI
193 ISTANBUL GAZIOSMANPAŞA TAKSiM eGil
193 ISTANBUL GAZiOSMANPAŞA TAKSiM EG;T
159 MANISA DEVLET HASTANESI
171 ISTANBUL OKMEYDANI E(;ITIM VE ARAST
zıo SiVAS DEVLET HASTANESI
93 ELAZIG EGITIM VE ARAŞTIRMA HASTANES
111 ıZMiR BORNOVA TüRKAN dzilHAN DE\IlI
163 iSTANBUL SÜLEYMANjyE KADıN DOOUM'
1921STANBUl SULTANBEYU TACIRlER EGlTı
132 KAYSERI EGITIM VE ARAŞTIRMA HASTAN
213 MUŞ DEVLET HASTANESI
116 ıZMiR BORNOVA TüRKAN ÖZILf1AN DEVLI
80 BURSA ŞEVı<ET YILMAZ E(;ITIM VE ARAŞTı
14 ANKARAEGITIM VE ARAŞTIRMA HASTANE
63 BAliKESıR DEVLET HASTANESI
110 SÜlEYMAN DEMiREL ÜNiVERSiTESI
217 RIZE RECEP TAYYlp ERDOOAN ÜNlVERSi
106 GAZIANTEP DRERSIN ARSlAN DEVLET H
55ANKARA DR ABDURR.Al1MAN YURTASI..AN
132 KAYSERI E(;ITiM VE ARAŞTIRMA HASTAN
38 ANKARA DI$KAPI YILDIRIM BEYAZIT EGrı-i~
J4ANKARAATATüRK GöGüs HASTAlıKLARı \
143 KONYAEGiTiM VE ARAŞTIRMA HASTANE:
m
X