close

Enter

Log in using OpenID

2014/723 - Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı

embedDownload
Karar No
Karar Tarihi
: 723
: 11/03/2014
Mamak İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığı’na gönderilen
10/3/2014 tarihli, 277 sayılı yazıda; 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler
Seçimlerinde İl, İlçe ve Geçici İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir Örnek: 139
sayılı Genelge’nin 12. maddesinin 3. fıkrasında; “İlçe veya geçici ilçe seçim kurulunca, sandık
kurullarından gelen sandık sonuç tutanağında yer alan bilgiler (Örnek: 51, 53, 54, 54/1) SEÇSİS
uygulamaları, seçim işlemleri-sandık sonuç girişi (SCM-17) ekranına girildikten sonra sandık
sonuç tutanakları, ilçe seçim kurullarında bulunan tarayıcılar ile SEÇSİS uygulamaları tarama
modülü kullanılarak Sandık Sonuç Paylaşım Sisteminde (SSPS) görüntülenmek üzere elektronik
ortama aktarılır. Bu işlem tutanaklar geldikçe bekletilmeksizin yapılır.” denildiği, bu güne kadar
yapılan Milletvekili ve Mahalli İdareler Seçimlerinde sandık kurullarından teslim alınan sandık
sonuç tutanaklarında, siyasi partiler ile bağımsız adayların aldıkları oyları değiştirmeden hatalı
yazılan sandık seçmen listesinde yazılı seçmen sayısı, oy kullanan seçmenlerin toplamı, geçerli ve
geçersiz oy sayıları ile siyasi parti ve bağımsız adayların almış olduğu toplam oy sayılarında sandık
kurulu başkanlarına gerekli düzeltme yaptırılıp paraflandıktan sonra SEÇSİS’te SCM-17 ekranına
giriş yapıldığı, sandık sonuç tutanaklarının SEÇSİS’e girişinden önce hatalı yazılan sandık seçmen
listesinde yazılı olan seçmen sayısı, oy kullanan seçmenlerin toplamı, geçerli ve geçersiz oy sayıları
ile siyasi parti ve bağımsız adayların almış olduğu toplam oy sayılarında sandık kurulu
başkanlarına düzeltme yaptırıldıktan sonra Sandık Sonuç Paylaşım Sisteminde görüntülenmek
üzere elektronik ortama aktarılması halinde siyasi partilerin itirazlarına konu olacağı, bu itibarla
- Sandık kurullarından gelen sandık sonuç tutanaklarında hatalı yazılan sandık seçmen
listesinde yazılı olan seçmen sayısı, oy kullanan seçmenlerin toplamı, geçerli ve geçersiz oy sayıları
ile siyasi parti ve bağımsız adayların almış olduğu toplam oy sayıları üzerinde geçmiş seçimlerde
olduğu gibi sandık kurulu başkanlarına gerekli düzeltmenin yaptırılıp yaptırılmayacağı,
- Sandık sonuç tutanaklarının üzerinde gerekli düzeltme ile SCM-17 ekranında veri girişi
yapılmadan önce tarama modülü kullanılarak sandık sonuç paylaşım sisteminde görüntülenmek
üzere elektronik ortama aktarılıp aktarılmayacağı,
hususlarında görüş bildirilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
İstem; 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde;
- Sandık kurullarından gelen sandık sonuç tutanaklarında hatalı yazılan sandık seçmen
listesinde yazılı olan seçmen sayısı, oy kullanan seçmenlerin toplamı, geçerli ve geçersiz oy sayıları
ile siyasi parti ve bağımsız adayların almış olduğu toplam oy sayıları üzerinde geçmiş seçimlerde
olduğu gibi sandık kurulu başkanlarına gerekli düzeltmenin yaptırılıp yaptırılmayacağı,
- Sandık sonuç tutanaklarının üzerinde gerekli düzeltme ile SCM-17 ekranında veri girişi
yapılmadan önce tarama modülü kullanılarak sandık sonuç paylaşım sisteminde görüntülenmek
üzere elektronik ortama aktarılıp aktarılmayacağı,
hususlarında görüş bildirilmesine ilişkindir.
Resmi Gazetenin 11/01/2014 tarihli, 28879 sayılı nüshasında yayımlanan Yüksek Seçim
Kurulunun 8/1/2014 tarihli ve 2014/23 sayılı kararı eki Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerini
Gösterir Örnek: 138 sayılı Genelge’nin “Sayıma ilişkin torbaların (kâğıt ve belgelerin) ilçe seçim
kurulu başkanına veya görevli geçici ilçe seçim kurulu başkanına teslimi” başlıklı
55. maddesinde; “Hazırlanan mühürlü torbalar ve sandık kurulu mührü, ilçe seçim kurulu
başkanlığınca yapılacak düzenlemeye göre; sandık kurulu başkanı ile ad çekme yoluyla belli
edilecek en az iki üye tarafından hiçbir gecikmeye meydan verilmeksizin ve hiçbir yere
uğranmaksızın en kısa zamanda, ilçe seçim kurulu başkanına veya görevli geçici ilçe seçim kurulu
başkanına teslim edilir. Bu maddeye aykırı hareket edenler hakkında cezai kovuşturma yapılır.
Kurulun diğer üyeleri ile gözlemciler de isterlerse ve taşıtta yer varsa veya taşıt kendileri
tarafından sağlanırsa başkanla birlikte gidebilirler.
İlçe seçim kurulu, torbaları ve sandık kurulu mührünü alarak, torbaları getiren üyeler
önünde açıp içindekiler hakkında, bu seçimler için sandık kurulu başkanına teslim edilmiş olan her
torba için ayrı ayrı olmak üzere Örnek: 40 sayılı tutanağı üç nüsha olarak düzenler.
Bu tutanakların alt tarafı, torbayı ve mührü teslim edenlerle ilçe seçim kurulu başkanı ve
üyelerden biri tarafından imzalanır. Bu tutanağın bir örneği sandık kurulu başkanına verilir. Bir
örneği de il seçim kuruluna gönderilecek evraka bağlanır.
İl genel meclisi üyeliği ve belediye seçiminde belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri
için kullanılan birleşik oy pusulası, zarf, tutanak ve cetvellere ilişkin bilgiler; köy ve mahalle
seçimlerinde muhtar ve üyeler için kullanılan aynı malzemeye ilişkin bilgiler aynı tutanağa ayrı
ayrı yazılır.
Örneğin; belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri
seçiminde hesaba katılmayan zarfların miktarı ayrı ayrı sayılar halinde Örnek: 40 sayılı tutanakta
gösterilir (298/71, 107).”
Yine, Resmi Gazetenin 03/01/2014 tarihli, 28871 sayılı nüshasında yayımlanan,
Kurulumuzun 31/12/2013 tarih ve 2013/627 sayılı kararı eki İl, İlçe ve Geçici İlçe Seçim
Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir Örnek: 139 sayılı Genelge’nin “İlçe ve geçici ilçe seçim
kurullarınca seçim sonuçlarının birleştirilmesi ve denetlenmesi ” başlıklı 12. maddesinin üçüncü
fıkrasında;
“İlçe veya geçici ilçe seçim kurulunca, sandık kurullarından gelen sandık sonuç
tutanağında yer alan bilgiler (Örnek: 51, 53, 54, 54/1) SEÇSİS uygulamaları, seçim işlemlerisandık sonuç girişi (SCM-17) ekranına girildikten sonra sandık sonuç tutanakları, ilçe seçim
kurullarında bulunan tarayıcılar ile SEÇSİS uygulamaları tarama modülü kullanılarak Sandık
Sonuç Paylaşım Sisteminde (SSPS) görüntülenmek üzere elektronik ortama aktarılır. Bu işlem
tutanaklar geldikçe bekletilmeksizin yapılır.”
şeklinde düzenlenmiştir.
Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde;
Örnek: 139 sayılı Genelge’nin 12. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere, sandık
kurullarından gelen sandık sonuç tutanağında yer alan bilgiler (Örnek:51, 53, 54, 54/1) SEÇSİS
uygulamaları, seçim işlemleri – sandık sonuç girişi (SCM-17) ekranına girildikten sonra sandık
sonuç tutanakları, ilçe seçim kurullarında bulunan tarayıcılar ile SEÇSİS uygulamaları tarama
modülü kullanılarak Sandık Sonuç Paylaşım sisteminde (SSPS) görüntülenmek üzere elektronik
ortama aktarılması gerekmekte olup, sisteme tanımlanan program gereği (SCM-17) ekranı maddi
hatalı sandık sonuç tutanağının girişine izin vermemesi karşısında;
Öncelikle, maddi hatanın nereden kaynaklandığını sandık kurulu başkanı ve huzurda
bulunan üyesi birlikte kontrol edilerek tespit edilmesi, maddi hatanın sandık sonuç tutağının üst
kısmındaki bilgilerin (seçmen sayısı, oy kullanan seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, geçersiz oy
sayısı vb.) veya siyasi partilerin aldıkları oy toplamının hatalı yazılmasından kaynaklandığının
anlaşılması halinde, sandık sonuç tutanağı üzerinde sandık kurulu başkanı ve varsa üyesi tarafından
düzeltilerek imzalanması,
Maddi hatanın tutanağın üst kısmındaki bilgilerden değil de siyasi partilerin aldığı oy
miktarlarının yazımından kaynaklandığının belirlenmesi halinde, bu durumda olan sandık sonuç
tutanakları bir kenara ayrılarak bu kez ilçe seçim kurulunca, öncelikle sandık sonuç tutanağı ile
sayım döküm cetvelleri üzerinde siyasi partilerin aldığı oy toplamlarının karşılaştırılması yapılarak
maddi hatanın giderilmesine çalışılması, buna rağmen hata giderilmediği takdirde ilçe seçim
kurulunca oy torbası açılarak oyların yeniden sayımı yapılmak suretiyle gerçek durumun
belirlenmesi ve ilçe seçim kurulunca yapılan bu denetleme sonunda sandık sonuç tutanağındaki
bilgilerin gerçek duruma getirilmesi ve ilçe seçim kurulunca düzenlenen düzeltme tutanağı ile
sandık sonuç tutanağının birlikte imza altına alınması,
suretiyle sandık sonuç tutanağındaki maddi hatanın düzeltilmesi, bundan sonra (SCM-17)
ekranına girişinin yapılması, müteakiben tarama modülü kullanılarak sandık sonuç paylaşım
sisteminden görüntülenmek üzere elektronik ortama aktarılması gerektiğine,
karar verilmesi gerekmiştir.
S O N U Ç: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1- Örnek: 139 sayılı Genelge’nin 12. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere, sandık
kurullarından gelen sandık sonuç tutanağında yer alan bilgiler (Örnek:51, 53, 54, 54/1) SEÇSİS
uygulamaları, seçim işlemleri – sandık sonuç girişi (SCM-17) ekranına girildikten sonra sandık
sonuç tutanakları, ilçe seçim kurullarında bulunan tarayıcılar ile SEÇSİS uygulamaları tarama
modülü kullanılarak Sandık Sonuç Paylaşım sisteminde (SSPS) görüntülenmek üzere elektronik
ortama aktarılması gerekmekte olup, sisteme tanımlanan program gereği (SCM-17) ekranı maddi
hatalı sandık sonuç tutanağının girişine izin vermemesi karşısında;
Öncelikle, maddi hatanın nereden kaynaklandığını sandık kurulu başkanı ve huzurda
bulunan üyesi birlikte kontrol edilerek tespit edilmesi, maddi hatanın sandık sonuç tutağının üst
kısmındaki bilgilerin (seçmen sayısı, oy kullanan seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, geçersiz oy
sayısı vb.) veya siyasi partilerin aldıkları oy toplamının hatalı yazılmasından kaynaklandığının
anlaşılması halinde, sandık sonuç tutanağı üzerinde sandık kurulu başkanı ve varsa üyesi tarafından
düzeltilerek imzalanması,
Maddi hatanın tutanağın üst kısmındaki bilgilerden değil de siyasi partilerin aldığı oy
miktarlarının yazımından kaynaklandığının belirlenmesi halinde, bu durumda olan sandık sonuç
tutanakları bir kenara ayrılarak bu kez ilçe seçim kurulunca, öncelikle sandık sonuç tutanağı ile
sayım döküm cetvelleri üzerinde siyasi partilerin aldığı oy toplamlarının karşılaştırılması yapılarak
maddi hatanın giderilmesine çalışılması, buna rağmen hata giderilmediği takdirde ilçe seçim
kurulunca oy torbası açılarak oyların yeniden sayımı yapılmak suretiyle gerçek durumun
belirlenmesi ve ilçe seçim kurulunca yapılan bu denetleme sonunda sandık sonuç tutanağındaki
bilgilerin gerçek duruma getirilmesi ve ilçe seçim kurulunca düzenlenen düzeltme tutanağı ile
sandık sonuç tutanağının birlikte imza altına alınması,
suretiyle sandık sonuç tutanağındaki maddi hatanın düzeltilmesi, bundan sonra (SCM-17)
ekranına girişinin yapılması, müteakiben tarama modülü kullanılarak sandık sonuç paylaşım
sisteminden görüntülenmek üzere elektronik ortama aktarılması gerektiğine,
2- Karar örneğinin Mamak İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,
11/03/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Başkan
Sadi GÜVEN
Üye
Nilgün İPEK
Başkanvekili
Turan KARAKAYA
Üye
Muharrem COŞKUN
Üye
Ünal DEMİRCİ
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Ali KAYA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
116 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content